CÍMKE: 'költözés'

Ez nagyon durva: Cicciolina most az olasz parlamentet is beperelte

Ez nagyon durva: Cicciolina most az olasz parlamentet is beperelte

Ilona nem riad vissza sem­mi­től, ha igaz­ság­ta­lan­sá­got érez.

Ilona nem riad vissza sem­mi­től, ha igaz­ság­ta­lan­sá­got érez.

Egy korszak vége, elköltözött a magyar énekesnő

Egy korszak vége, elköltözött a magyar énekesnő

Singh Viki az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be a hír­ről. Az egész hét­vé­gé­jét rá­szánta a pa­ko­lásra.

Singh Viki az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be a hír­ről. Az egész hét­vé­gé­jét rá­szánta a pa­ko­lásra.

Beköltözik álomotthonába Tücsi

Beköltözik álomotthonába Tücsi

Az új­don­sült édes­anya előtt nehéz napok áll­nak.

Az új­don­sült édes­anya előtt nehéz napok áll­nak.

Megmutatta, itt kezd új életet párjával Kocsis Dénes

Megmutatta, itt kezd új életet párjával Kocsis Dénes

Ami­kor elő­ször ki­nyi­tot­ták a kert­ka­put, már tud­ták, hogy itt akar­ják le­élni hát­ra­lévő éle­tü­ket.

Ami­kor elő­ször ki­nyi­tot­ták a kert­ka­put, már tud­ták, hogy itt akar­ják le­élni hát­ra­lévő éle­tü­ket.

Óriási változás Damu Roland életében, ezt ki gondolta volna?

Óriási változás Damu Roland életében, ezt ki gondolta volna?

Meg­lepő dolog de­rült ki.

Meg­lepő dolog de­rült ki a so­káig fi­ze­tő­pin­cér­ként dol­gozó, bör­tönt is meg­járt szí­nész­ről.

Nagyon közel jár a szüléshez Meghan hercegné, ezt tervezi most

Nagyon közel jár a szüléshez Meghan hercegné, ezt tervezi most

A her­cegné és Harry her­ceg mi­előbb köl­tözne, de úgy tűnik, a pár meg­ne­he­zí­tette a saját dol­gát.

Nem kedvelték színésztársai, mennie kellett Fodor Zsókának

Nem kedvelték színésztársai, mennie kellett Fodor Zsókának

A szí­nésznő érezte, hogy már nem néz­nek rá jó szem­mel Bé­kés­csa­bán.

A szí­nésznő érezte, hogy már nem néz­nek rá jó szem­mel Bé­kés­csa­bán, ezért bú­csút in­tett.

Erre nem számított: ez várt a magyar sztárra Dél-Koreában

Erre nem számított: ez várt a magyar sztárra Dél-Koreában

Rella meg­döb­benve ta­pasz­talta a tör­tén­te­ket, ra­jon­gó­i­val pedig azon­nal meg is osz­totta azo­kat.

Rella meg­döb­benve ta­pasz­talta a tör­tén­te­ket.

Oszter Sándor egyedül marad: Felesége megint költözik

Oszter Sándor egyedül marad: Felesége megint költözik

A mű­vésznő in­kább a vizet vá­lasztja.

A szí­nész pén­tek­től újra szal­ma­öz­vegy lesz, hi­szen fe­le­sége a ta­vasz be­kö­szön­té­vel el­hagyja közös ott­ho­nu­kat.

Ide költözik családjával Kulcsár Edina

Ide költözik családjával Kulcsár Edina

Ha­ma­rabb akar­tak ki­köl­tözni.

Már ta­valy sze­ret­tek volna be­köl­tözni, de kis­ba­bá­juk szü­le­té­sé­vel min­den meg­vál­to­zott. Vár­ha­tóan ekkor tud majd köl­tözni a csa­lád az új ott­ho­nukba.

Repülőre ült, egy időre búcsúzik Magyarországtól Rubint Rella

Repülőre ült, egy időre búcsúzik Magyarországtól Rubint Rella

A fi­a­tal lány Dél-Ko­rába köl­tö­zött a sze­rel­mé­vel.

A fi­a­tal lány Dél-Ko­rába köl­tö­zött a sze­rel­mé­vel.

II. Erzsébet királynő nem enged: Harryék nem lehetnek függetlenek

II. Erzsébet királynő nem enged: Harryék nem lehetnek függetlenek

Harry her­ceg és fe­le­sége nem sza­kad­hat el a Buckin­gham-pa­lo­tá­tól.

Harry her­ceg és fe­le­sége nem sza­kad­hat el a Buckin­gham-pa­lo­tá­tól.

Ezzel vége: dúl a feszültség, Harry herceg is elköltözik

Ezzel vége: dúl a feszültség, Harry herceg is elköltözik

Ő is ott­hagyja a Kens­ing­ton pa­lo­tát, sőt pénz­ügyi­leg is füg­get­le­ne­dik test­vé­ré­től.

Ő is ott­hagyja a Kens­ing­ton pa­lo­tát, sőt pénz­ügyi­leg is füg­get­le­ne­dik test­vé­ré­től. Fülöp her­ceg is meg­szó­lalt a dön­tés­sel kap­cso­lat­ban.

Nem így terveztek: meglepő titkot árult el a várandós magyar sztár

Nem így terveztek: meglepő titkot árult el a várandós magyar sztár

Tü­csiék dol­gai nem az el­kép­ze­lé­sük sze­rint ala­kul­tak. A meg­szü­lető gyer­me­kü­ket sem az álom­ott­ho­nukba vi­szik majd haza...

Súlyos döntés: Elhagyja az országot Mohamed Fatima

Súlyos döntés: Elhagyja az országot Mohamed Fatima

Kül­föl­dön kezd új éle­tet.

Mivel mély­sé­ge­sen csa­ló­dott a ze­ne­ipar­ban, úgy dön­tött, hogy kül­föl­dön kezd új éle­tet.

Sok az átverés: ezzel kell megküzdenie a magyar műsorvezetőnek

Sok az átverés: ezzel kell megküzdenie a magyar műsorvezetőnek

A csi­nos sztár és ked­vese első gyer­me­kü­ket vár­ják.

A csi­nos sztár és ked­vese első gyer­me­kü­ket vár­ják, mind­eköz­ben pedig álom­ott­ho­nu­kat ké­szül­nek fel­épí­teni.

Nagy változás a magyar úszósztár életében, ez vár rá

Nagy változás a magyar úszósztár életében, ez vár rá

Saját la­kásba köl­tö­zik.

Az Eu­rópa-baj­noki ezüst­ér­mes Szil­ágyi Li­li­ána nem­ré­gi­ben iga­zolt a Fe­renc­vá­ros­hoz, most pedig saját la­kásba köl­tö­zik az úszónő.

Ilyen luxusban él Palvin Barbi és szerelme

Ilyen luxusban él Palvin Barbi és szerelme

Máris együtt élnek.

Még egy éve sem alkot egy párt Barbi és Dylan Sp­rouse, de máris együtt élnek, még­hozzá New York egyik leg­pa­za­rabb épü­le­té­ben.

Váratlan fordulat Tóth Vera magánéletében, megszólalt az énekesnő

Váratlan fordulat Tóth Vera magánéletében, megszólalt az énekesnő

Talán maga se gon­dolta volna, hogy ez meg­tör­té­nik!

Talán maga se gon­dolta volna, hogy ez meg­tör­té­nik!

Megvan hol szülhet Meghan Markle, ebben sem akarja követni Katalint

Megvan hol szülhet Meghan Markle, ebben sem akarja követni Katalint

A 37 éves her­cegné nem csak a közös ház­tar­tást hagyja ott.

A 37 éves her­cegné nem csak a közös ház­tar­tást hagyja ott, a szü­lés­hez is másik kór­há­zat vá­lasz­tott.

Hihetetlen kilátás: Ide költözött a népszerű magyar énekesnő

Hihetetlen kilátás: Ide költözött a népszerű magyar énekesnő

Tóth Vera jól dön­tött.

Tóth Vera jól dön­tött, ami­kor a köl­tö­zést vá­lasz­totta. Ezért min­den­képp meg­érte.

Elköltözött Liptai Claudia: teljesen új életet kezd

Elköltözött Liptai Claudia: teljesen új életet kezd

Elő­ször be­szélt a rész­le­tek­ről.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető elő­ször be­szélt a rész­le­tek­ről. Bol­do­gabb, mint va­laha.

Komoly változás Pintér Tibor életében, ez áll a háttérben

Komoly változás történt Pintér Tibor életében, ez áll a hatalmas lépés háttérben

Tel­je­sen új éle­tet kezd a sza­kí­tás után a 44 éves szí­nész. Végre meg­húzza a ha­tár­vo­na­lat a ma­gán­élete és a mun­kája kö­zött.

Be­val­lotta: tel­je­sen új éle­tet kezd a sza­kí­tás után a 44 éves szí­nész, a Nem­zeti Lovas Szín­ház ala­pí­tója. Tenya végre meg­húzta a ha­tár­vo­na­lat a ma­gán­élete és a mun­kája kö­zött.

Várkonyi Andi elárulta, mi az, amit szívből kíván Bochkor Gábornak

Várkonyi Andi elárulta, mi az, amit szívből kíván Bochkor Gábornak

Most be­szélt róla elő­ször, mit kíván gyer­meke ap­já­nak.

Nyá­ron köl­tö­zött el lá­nyá­val Boch­kor Gá­bor­tól, most be­szélt róla elő­ször ,kíván gyer­meke ap­já­nak.

Botrány a brit királyi családban: Meghannak mennie kell

Botrány a brit királyi családban: Meghannak mennie kell

Nincs mese, a her­ceg­né­nek vá­ran­dó­san kell szed­nie a sá­tor­fá­ját.

Megmutatták házukat: less be a magyar modell új otthonába!

Megmutatták házukat: less be a magyar modell új otthonába!

Tücsi meg­ta­lálta álmai ott­ho­nát. Itt sze­retné fel­ne­velni kis­lá­nyát!

Kibújt a szög a zsákból: Meghanon veszett össze a két herceg

Kibújt a szög a zsákból: Meghanon veszett össze a két herceg, Harry és Vilmos

Most ki­de­rült az igaz­ság a fe­szült­ség va­lódi oká­ról.

Ami­óta ki­de­rült, hogy Harry her­ceg és fe­le­sége, a vá­ran­dós Meg­han Markle köl­tö­zik, ren­ge­teg pletyka ka­pott szárnyra Nagy-Bri­tan­ni­á­ban. Most azon­ban ki­de­rült az igaz­ság.

Pár nap és egyedül marad lovaival Pintér Tibor

Pár nap és egyedül marad lovaival Pintér Tibor

Hetek óta tartó hu­za­vo­ná­nak lehet vége a jövő hét ele­jén, ami­kor a fi­a­tal lány össze­pa­kol és el­hagyja a szí­nész ott­ho­nát.

Hetek óta tartó hu­za­vo­ná­nak lehet vége a jövő hét ele­jén, ami­kor a fi­a­tal lány össze­pa­kol és el­hagyja a szí­nész ott­ho­nát.

Nem hittünk a szemünknek: Ilyen kilátás nyílik Tóth Vera új otthonából

Nem hittünk a szemünknek: Ilyen kilátás nyílik Tóth Vera új otthonából

Tóth Vera nem­rég új éle­tet kez­dett és úgy lát­szik, na­gyon jól dön­tött.

Tóth Vera nem­rég új éle­tet kez­dett és úgy lát­szik, na­gyon jól dön­tött.

Rajongóitól kér segítséget Pintér Tibor kedvese

Rajongóitól kér segítséget Pintér Tibor kedvese

Frida és Tenya sze­rint ez a meg­ol­dás.

Frida és Tenya sze­rint ez lesz a leg­jobb meg­ol­dás kap­cso­la­tuk meg­men­té­sére.

Elköltözik testvérétől Tóth Gabi

Elköltözik testvérétől Tóth Gabi

Ha a har­ma­dik ke­rü­let­ben van kiadó csa­ládi házad, nyert ügyed van!

Ha a har­ma­dik ke­rü­let­ben van kiadó csa­ládi házad és imád­nád, ha egy sztár élne benne, Gabi a te em­be­red.

Pintér Tenya káromkodós kedvese kitálalt: elárulta, mitől telt be nála a pohár

Pintér Tenya káromkodós kedvese kitálalt: elárulta, mitől telt be nála a pohár

Pin­tér Tibor 24 évvel fi­a­ta­labb ked­ve­sé­nél be­telt a pohár. Fri­de­rika el­köl­tö­zött közös ott­ho­nuk­ból...

Óriási változás Meghan és Harry életében, új korszak kezdődik

Óriási változás Meghan és Harry életében, új korszak kezdődik

Az ifjú pár most fog be­köl­tözni vég­le­ges ott­ho­nába, mert eddig tar­tott a fel­újí­tás.

Kiderült, valójában ezért omlott össze Bochkor Gábor a szakítás után

Kiderült, valójában ezért omlott össze Bochkor Gábor a szakítás után

A rá­di­óst na­gyon meg­vi­selte a sza­kí­tás Vár­ko­nyi And­re­á­val..

A rá­di­óst na­gyon meg­vi­selte a sza­kí­tás Vár­ko­nyi And­re­á­val..

Valóra vált az újdonsült sztárapuka álma

Valóra vált az újdonsült sztárapuka álma

Pál Dénes nem pi­hent túl sokat.

Az éne­kes ese­mény­dús idő­sza­kon van túl.

Ez lehet a szétköltözés oka: Várkonyi Andrea nem bírt Bochkorral!

Ez lehet a szétköltözés oka: Várkonyi Andrea nem bírt Bochkorral!

Min­den­kit meg­le­pett a hír.

Min­den­kit meg­le­pett a hír, mi­sze­rint sza­kí­tott Vár­ko­nyi And­rea és Boch­kor Gábor.

Eddig bírták: Fájdalmas döntést hozott VV Fanni családja

Eddig bírták: Fájdalmas döntést hozott VV Fanni családja

Nem te­het­nek mást, me­ne­kül­nek a fájó em­lé­kek elől.

Nem te­het­nek mást, me­ne­kül­nek a fájó em­lé­kek elől a ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt lány szü­lei.

Özvegye visszaköltözik Som Lajos elhagyott lakásába

Özvegye visszaköltözik Som Lajos elhagyott lakásába

A ze­nész ha­lála után az a hír járta, hogy a nőnek el kell hagy­nia az egyéb­ként le­pusz­tult, romos in­gat­lant.

Elképesztő pénzért árulja a kocsiját a britek szupersztárja

Elhagyja hazáját a szupersztár, elképesztő pénzért árulja a kocsiját

582 mil­lió fo­rin­tot kell érte fi­zetni.

Ame­ri­kába köl­tö­zik Jen­son But­ton, ezért el­adja 900 ló­erős szu­per­s­port­au­tó­ját. 582 mil­lió fo­rin­tért most bárki el­vi­heti.

Lebukott Meghan hercegné édesanyja, erre készül

Lebukott Meghan hercegné édesanyja, erre készül

Fon­tos dön­tést ho­zott az asszony: ez Meg­han szá­mára is sokat je­lent, hisz csa­lád­já­ból csak Do­ri­á­ban bíz­hat.

Fon­tos dön­tést ho­zott az asszony: ez Meg­han szá­mára is sokat je­lent, mivel csa­lád­já­ból egye­dül csak Do­ri­á­ban bíz­hat. Rá­adá­sul a her­cegné édes­any­jára a hírek sze­rint egy­szerre meg­tisz­telő és na­gyon ko­moly fel­adat vár, melyre olyan tu­da­to­san ké­szül, hogy egy tan­fo­lya­mot is el­vég­zett mi­atta.

Nagy a baj: utcára kerülhet a legendás zenész

Nagy a baj: utcára kerülhet a legendás zenész

El kell köl­töz­nie ott­ho­ná­ból, de azt egy­előre nem tudja, hova me­hetne. Bízik a leg­job­bak­ban.

El kell köl­töz­nie ott­ho­ná­ból, de azt egy­előre nem tudja, hova me­hetne. Bízik a leg­job­bak­ban.

Titkos helyen kezdett új életet Kulka János

Titkos helyen kezdett új életet Kulka János

Va­la­mi­vel több mint két évvel a sú­lyos agyi ér­ka­taszt­rófa után el­köl­tö­zött.

Va­la­mi­vel több mint két évvel a sú­lyos agyi ér­ka­taszt­rófa után új éle­tet kez­dett a le­gen­dás ma­gyar szí­nész. El­bújt a kí­ván­csi te­kin­te­tek elől.

Így nem lehet élni: fájdalmas döntést hozott Klapka György özvegye!

Így nem lehet élni: fájdalmas döntést hozott Klapka György özvegye!

Az arany­em­ber fe­le­sé­gét fájó em­lé­kek kö­töt­ték a Nor­mafa utcai in­gat­lan­hoz.

Az arany­em­ber fe­le­sé­gét fájó em­lé­kek kö­töt­ték a Nor­mafa utcai in­gat­lan­hoz, mely­ben fér­jé­vel élt, így úgy dön­tött, le­szá­mol a múlt­tal.

Te is beköltözhetsz: Luxusotthonát árulja a magyar rocksztár

Te is beköltözhetsz: Luxusotthonát árulja a magyar rocksztár

Kiss Endi el­dön­tötte, meg­vá­lik pesti ott­ho­ná­tól és a vi­déki éle­tet vá­lasztja, de meg­ígérte, soha nem tűnik el.

Kiss Endi el­dön­tötte, meg­vá­lik pesti ott­ho­ná­tól és a vi­déki éle­tet vá­lasztja, de meg­ígérte, soha nem tűnik el.

Lánya miatt izgulhat Rubint Réka

Lánya miatt izgulhat Rubint Réka

Ru­bint Réka szá­mára a gyer­me­kei bol­dog­sága az első. Scho­bert Lara nem min­den­napi be­je­len­tést tett ott­hon, amit még meg kell emész­teni a szü­lők­nek.

Ru­bint Réka szá­mára a gyer­me­kei bol­dog­sága az első. Scho­bert Lara nem min­den­napi be­je­len­tést tett ott­hon, amit még meg kell emész­teni a szü­lők­nek.

Segítségre szorul Meghan hercegné? Erre készül most az édesanyja

Segítségre szorul Meghan hercegné? Erre készül most az édesanyja

Doria Rag­land volt az egyet­len, aki a her­cegné csa­lád­já­ból részt vett az es­kü­vőn. Na­gyon közel áll­nak egy­más­hoz.

Óriási bejelentést tett Pintér Tibor és fiatal kedvese

Óriási bejelentést tett Pintér Tibor és fiatal kedvese

Győ­zött a sze­re­lem!

A Nem­zeti Lovas Szín­ház igaz­ga­tó­já­nak nem volt könnyű dolga, ami­kor meg­hozta ezt a dön­tést, de győ­zött a sze­re­lem!

Hatalmas változás a magyar sztár életében

Nem ismersz rá a magyar rockerre, így áll a fűhöz!

Kiss Endi új éltet kez­dett, de ez nem je­lenti azt, hogy a régit fel­adta volna.

Az egyik leg­nép­sze­rűbb rock­banda emb­le­ma­ti­kus alakja új éltet kez­dett. Igaz, be­val­lása sze­rint ez nem je­lenti azt, hogy a régit fel­adta volna.

Válása részleteiről vallott Malek Andrea

Válása részleteiről vallott Malek Andrea

A szí­nésznő nehéz dön­tést ho­zott meg, nem csak el­vált a fér­jé­től, de vég­leg maga mö­gött hagyta a régi éle­tét, hogy itt­hon kezdje újra.

A szí­nésznő nehéz dön­tést ho­zott meg, nem csak el­vált a fér­jé­től, de vég­leg maga mö­gött hagyta a régi éle­tét, hogy itt­hon kezdje újra.

Ki kellett költöznie otthonából Németh Kristófnak: ez az oka

Ki kellett költöznie otthonából Németh Kristófnak: ez az oka

Szál­lo­dá­ban kell lak­nia a szí­nész­nek.

Közel egy hó­na­pig szál­lo­dá­ban kell lak­nia a szí­nész­nek és a kisfi­á­nak, Ló­ci­nak.

Itt a bizonyíték: újra becsajozott az elvált magyar sztárénekes

Itt a bizonyíték: újra becsajozott az elvált magyar sztárénekes

Most újra bol­dog!

Vá­lása után so­káig nem ta­lált rá a sze­re­lem az éne­kesre. De most újra bol­dog!

Kollányi Zsuzsinak 8 hónapos terhesen költöznie kell

Kollányi Zsuzsinak 8 hónapos terhesen költöznie kell

Az éne­kesnő és párja el­ad­ták a régi la­ká­su­kat, de még min­dig nem ta­lál­ták meg az újat.

Az éne­kesnő és párja el­ad­ták a régi la­ká­su­kat, de még min­dig nem ta­lál­ták meg az újat, pedig ha­ma­ro­san jön a baba.

Felháborodott Baukó Éva, ilyen olcsón keres lakást!

Felháborodott Baukó Éva, ilyen olcsón keres lakást!

A hí­res­ség nem sze­retne sok pénzt köl­teni la­kásra, ám mivel au­gusz­tus­ban köl­töz­nie kell, nagy baj­ban van az al­bér­le­tek árai miatt.

A hí­res­ség nem sze­retne sok pénzt köl­teni la­kásra, ám mivel au­gusz­tus­ban köl­töz­nie kell, nagy baj­ban van az al­bér­le­tek árai miatt.

Végleges döntést hozott Pécsi Ildikó, kegyetlen bosszút áll unokáján

Végleges döntést hozott Pécsi Ildikó, kegyetlen bosszút áll unokáján

A Kos­suth-díjas szí­nésznő ügy­véd­jén ke­resz­tül üzent rég nem lá­tott uno­ká­já­nak, emel­lett pedig ke­mény el­ha­tá­ro­zásra ju­tott.

Férje nélkül költözik a szüleihez Mádai Vivien

Férje nélkül költözik a szüleihez Mádai Vivien

Egy ideig nem Bu­da­pes­ten hajtja majd álomra a fejét.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője most egy ideig nem Bu­da­pes­ten hajtja majd álomra a fejét, hanem a ma­gyar ten­ger part­ján, a csa­ládja ott­ho­ná­ban.

Szörnyű tragédia, elviszi a bank a Neoton egykori sztárjának otthonát!

Szörnyű tragédia, elviszi a bank a Neoton egykori sztárjának otthonát!

A Neo­ton Fa­mí­lia egy­kori ala­pító tagja mél­tat­lan hely­zetbe ke­rült.

A Neo­ton Fa­mí­lia és a Kóc­ba­bák egy­kori ala­pító tagja mél­tat­lan hely­zetbe ke­rült: egy évek­kel ez­előtti hitel miatt most el­ve­szíti az ott­ho­nát.

Váratlan fordulat, teljesen eltűnt a leszbikus magyar színésznő exe!

Váratlan fordulat, teljesen eltűnt a leszbikus magyar színésznő exe!

Kren­csey Hella meg­elé­gelte, hogy nem tűzi ki a bí­ró­ság a tár­gya­lást, új éle­tet kez­dett, és már új pár­kap­cso­lat­ban is él.

Hatalmas bejelentést tett Gombos Edina, végleges döntést hozott!

Hatalmas bejelentést tett Gombos Edina, végleges döntést hozott!

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja több mint két éve élnek Ame­ri­ká­ban. Most le­járt a szü­lési sza­bad­ság, ki­de­rült, hogy vissza­tér-e!

Nincs visszaút, súlyos döntést hozott Kulka János

Nincs visszaút, súlyos döntést hozott Kulka János

A szí­nész me­ne­kül a nyo­masztó em­lé­kek elől, ezért el­adta sze­re­tett budai ott­ho­nát.

A szí­nész me­ne­kül a nyo­masztó em­lé­kek elől, ezért el­adta sze­re­tett budai ott­ho­nát.

Elköltözött a szerelmi fészekből a TV2 sztárja

Elköltözött a szerelmi fészekből a TV2 sztárja

A fi­a­tal lányt és ked­ve­sét ko­moly pró­ba­té­tel elé ál­lí­totta a hir­te­len jött nép­sze­rű­ség. Nehéz dön­tést hoz­tak, de bíz­nak sze­rel­mük ere­jé­ben.

A fi­a­tal lányt és ked­ve­sét ko­moly pró­ba­té­tel elé ál­lí­totta a hir­te­len jött nép­sze­rű­ség. Nehéz dön­tést hoz­tak, de bíz­nak sze­rel­mük ere­jé­ben.

Eldőlt a csata! Pécsi Ildikó utcára küldi Pártos Csillát

Eldőlt a csata! Pécsi Ildikó utcára küldi Pártos Csillát

Három év pe­res­ke­dés és csa­tá­zás után jog­erőssé vált az íté­let Pécsi Il­dikó ügyé­ben.

Három év pe­res­ke­dés és csa­tá­zás után jog­erőssé vált az íté­let Pécsi Il­dikó ügyé­ben.

Magyarországra menekül a migránsok elől egy svéd politikus

Magyarországra menekül a migránsok elől egy svéd politikus

Sze­rinte ná­lunk biz­ton­sá­go­sabb...

A svéd par­la­ment kép­vi­se­lője azt ál­lítja, hogy a své­dek­nek bőven lenne mit ta­nulni Ma­gyar­or­szág­tól.

Gábor Zsazsa férje nem mond le a luxusról, elárverezi a hagyatékot

Gábor Zsazsa férje nem mond le a luxusról, elárverezi a hagyatékot

A ma­gyar szár­ma­zású hol­ly­woodi díva ra­gasz­ko­dott tár­gya­i­hoz, ha nagy ér­té­kük volt, ha nem.

Egy házba költözött fiával Csepregi Éva!

Egy házba költözött fiával Csepregi Éva!

Ta­valy év végén köl­tö­zött be álom­ott­ho­nába Csep­regi Éva...

Ta­valy év végén köl­tö­zött be álom­ott­ho­nába Csep­regi Éva, aki­nek lak­be­ren­dező ba­rát­nője se­gí­tett har­mo­ni­kussá va­rá­zsolni az új la­kást.

Szomorú hírt közölt Nagy Feró, ez vár a Beatricére

Szomorú hírt közölt Nagy Feró, ez vár a Beatricére

Egy fon­tos tag bú­csú­zik a ze­ne­kar­tól.

A ze­ne­kar egyik örö­kös tagja csa­ládi okok miatt bú­csú­zik.

Meglepő ötlet, végleg külföldre költözhet Bódi Sylvi!

Meglepő ötlet, végleg külföldre költözhet Bódi Sylvi!

A csi­nos mo­dell ér­de­kes ter­vet eszelt ki, meg­va­ló­sí­taná azt, amit min­den ember sze­retne a szíve mé­lyén.

A csi­nos mo­dell ér­de­kes ter­vet eszelt ki, meg­va­ló­sí­taná azt, amit min­den ember sze­retne a szíve mé­lyén.

Csipkés fehérneműben mutatta meg kebleit a magyar sztár!

Csipkés fehérneműben mutatta meg kebleit a magyar sztár!

Ge­len­csér Timi de­cem­ber­ben köl­tö­zött Ame­ri­kába, de máris meg­va­ló­sulni lát­szik a nagy hol­ly­woodi álom.

Nagy változás a népszerű magyar színésznő életében

Nagy változás a népszerű magyar színésznő életében

Is­me­rő­sei se­gít­sé­gét kérte.

A Jóban Rossz­ban egy­kori szí­nész­nője a Fa­ce­book-ol­da­lán kérte is­me­rő­sei se­gít­sé­gét.

Élete mélypontjáról vallott Csomor Csilla, ez történt

Élete mélypontjáról vallott Csomor Csilla, ez történt

Hó­na­pok­kal ez­előtt min­den­kit meg­le­pe­tés­ként ért az is­mert szí­nésznő nyi­lat­ko­zata.

Hó­na­pok­kal ez­előtt min­den­kit meg­le­pe­tés­ként ért a szí­nésznő nyi­lat­ko­zata.

Itt nevelik majd a gyerekeiket Kulcsár Edináék

Itt nevelik majd a gyerekeiket Kulcsár Edináék

A szép­ség­ki­rálynő és ked­vese nagy fába vág­ták a fej­szé­jü­ket, iz­gal­mas vál­lal­ko­zásba kezd­tek.

A szép­ség­ki­rálynő és ked­vese nagy fába vág­ták a fej­szé­jü­ket, iz­gal­mas vál­lal­ko­zásba kezd­tek.

Nézd meg, milyen álomszép otthona van a magyar színésznőnek

Nézd meg, milyen álomszép otthona van a magyar színésznőnek

Ta­valy nyá­ron va­ló­sult meg Ripli Zsu­zsi és vő­le­gé­nye nagy álma, be­köl­töz­tek első közös la­ká­sukba.

Komoly döntést hozott magánéletében és munkájában is Tücsi

Komoly döntést hozott magánéletében és munkájában is Tücsi

Pár hét alatt több ko­moly vál­to­zás is tör­tént az eg­zo­ti­kus szép­ségű mű­sor­ve­zető éle­té­ben.

Détár Enikő szerelme megmondta, nem lesz ágyrajáró szerető

Détár Enikő szerelme megmondta, nem lesz ágyrajáró szerető

Détár Enikő és ked­vese, Péter végre be­köl­töz­tek új ott­ho­nukba és tiszta lapot nyi­tot­tak.

Détár Enikő és ked­vese, Péter végre be­köl­töz­tek új ott­ho­nukba és tiszta lapot nyi­tot­tak.

Végleges döntés? Külföldön kezd új életet a magyar sztárpár

Végleges döntés? Külföldön kezd új életet a magyar sztárpár

Kál­lay-Sa­un­ders And­rás­nak és Tol­vai Re­ni­nek nagy ter­vei van­nak a jö­vőre nézve.

Majdnem elmaradt az előadás, a sztárszínész elfelejtkezett róla

Majdnem elmaradt az előadás, a sztárszínész elfelejtkezett róla

Gö­möri And­rás Máté éppen fel­újí­tott.

Po­lyák Lilla és Gö­möri And­rás Máté tisz­tá­ban van­nak vele, hogy nem a tél a leg­meg­fe­le­lőbb év­szak a köl­tö­zésre.

Hoppá, még két gyermeket szeretne a magyar sztár

Hoppá, még két gyermeket szeretne a magyar sztár

Au­gusz­tus végén köl­tö­zött be Eu­rópa Szépe és a csa­ládja gödi ker­tes há­zukba.

Au­gusz­tus végén köl­tö­zött be Eu­rópa Szépe és a csa­ládja gödi ker­tes há­zukba. S bár a házon van még mit csi­no­sít­gatni, él­ve­zik a vi­déki nyu­gal­mat, és hogy ké­nyel­me­sen el­fér­nek a több­szo­bás új ott­ho­nuk­ban. Eddig ugyanis Laky Zsu­zsi fér­jé­nek, Dietz Gusz­ti­nak a le­gény­la­ká­sá­ban éltek.