CÍMKE: 'költözés'

Kiderült az igazság: Ide költözött Hujber Ferenc

Kiderült az igazság: Ide költözött Hujber Ferenc

Friss hírek ér­kez­tek a ki­sebb-na­gyobb bot­rá­nya­i­ról el­hí­re­sült szí­nész­ről.

Pécsi Ildikó nem adja fel: Ennyi pénzt követel az unokájától

Pécsi Ildikó nem adja fel: Ennyi pénzt követel az unokájától

Az egye­te­mista fiú a má­jusi ki­la­kol­ta­tás el­le­nére még min­dig a Kos­suth-díjas szí­nésznő budai la­ká­sá­ban lakik, jog­ta­la­nul.

A tomboló erőszakhullám miatt költöztetnék külföldre a Volvót

A tomboló erőszakhullám miatt költöztetnék külföldre a Volvót

A au­tó­gyártó cég ve­zér­igaz­ga­tója sze­rint le­han­goló a hely­zet.

A au­tó­gyártó cég ve­zér­igaz­ga­tója sze­rint le­han­goló a hely­zet.

Hátborzongató zaj szűrődött ki a ház alól, de a legdurvább csak ezután jött

Hátborzongató zaj szűrődött ki a ház alól, de a legdurvább csak ezután jött

A fi­a­tal pár békés éle­té­nek egyik pil­la­nat­ról a má­sikra lett vége.

A fi­a­tal pár békés éle­té­nek egyik pil­la­nat­ról a má­sikra lett vége.

Elkotyogták a titkot: Költözne a magyar sztárpár

Elkotyogták a titkot: Költözne a magyar sztárpár

Bár a mű­sor­ve­ze­tőt és fér­jét is Bu­da­pest­hez köti a munka, úgy dön­töt­tek, be­vál­lal­ják...

Bár a mű­sor­ve­ze­tőt és fér­jét is Bu­da­pest­hez köti a munka, úgy dön­töt­tek, be­vál­lal­ják az in­gá­zást a fő­vá­ros és a Ba­la­ton kö­zött.

Ezzel vége: négy év után szakított az álompár

Ezzel vége: négy év után szakított az álompár

A sztár­mami már el is köl­tö­zött.

A sztár­mami már el is köl­tö­zött ott­hon­ról, de ki­je­len­tette, hogy gyer­me­kü­ket a sza­kí­tás el­le­nére is kö­zö­sen ne­ve­lik.

Elnyomva érzi magát Meghan hercegné, meglepő döntést hozott

Elnyomva érzi magát Meghan hercegné, meglepő döntést hozott

Az egy­kori szí­nésznő nincs hoz­zá­szokva, hogy a hát­térbe hú­zód­jon.

A 37 éves egy­kori szí­nésznő nincs hoz­zá­szokva ahhoz, hogy a hát­térbe kell­jen hú­zód­nia.

Diákokat költöztetnek ki a szálláshelyeikről Németországban! Kell a hely a migránsoknak

Diákokat költöztetnek ki a szálláshelyeikről Németországban

A mig­rán­sok nem ta­lál­nak Bra­unschweig­ban olyan ott­hont a la­kás­pi­a­con, ami meg­fe­lelő lenne.

Kiderült az igazság: Velük tartja a kapcsolatot Hujber Ferenc

Kiderült az igazság: Velük tartja a kapcsolatot Hujber Ferenc

Ja­nu­ár­ban még azt le­he­tett ol­vasni, hogy a zűrös életű szí­nész­nek nem jött be a kül­földi élet, ha­za­köl­tö­zött.

Kiakadt a magyar sztáranyuka az új otthona miatt

Kiakadt a magyar sztáranyuka az új otthona miatt

Tü­csiék nem egé­szen így kép­zel­ték el saját há­zu­kat. Csa­ló­dott­sá­gá­nak a kö­zös­ségi ol­da­lán adott han­got.

Tü­csiék nem egé­szen így kép­zel­ték el saját há­zu­kat. Csa­ló­dott­sá­gá­nak a kö­zös­ségi ol­da­lán adott han­got.

Viharos kapcsolat: elköltözött szerelmétől a magyar énekesnő

Viharos kapcsolat: elköltözött szerelmétől a magyar énekesnő

Tóth Andi őszin­tén me­sélt a kap­cso­la­tuk­ról és a nehéz idő­szak­ról.

Tóth Andi őszin­tén me­sélt a kap­cso­la­tuk­ról és a nehéz idő­szak­ról.

Végleg eldöntötte: Kanadába költözik a magyar sztár

Végleg eldöntötte: Kanadába költözik a magyar sztár

Uno­kája kö­ze­lé­ben akar élni.

Eddig sem gyak­ran tar­tóz­ko­dott Ma­gyar­or­szá­gon, de most Eu­ró­pát is el­hagyja, hogy csa­ládja mel­lett le­hes­sen.

Ez nagyon durva: Cicciolina most az olasz parlamentet is beperelte

Ez nagyon durva: Cicciolina most az olasz parlamentet is beperelte

Ilona nem riad vissza sem­mi­től, ha igaz­ság­ta­lan­sá­got érez. Meg­vont élet­já­ra­déka miatt ug­rott neki a dön­tés­ho­zók­nak.

Teljes a káosz: fűtés és villany nélkül maradt a magyar sztáranyuka

Teljes a káosz: fűtés és villany nélkül maradt a magyar sztáranyuka

Tü­csiék végre be­köl­töz­het­tek új há­zukba, ám arra nem szá­mí­tot­tak, hogy így kell töl­te­niük az estét.

Tü­csiék végre be­köl­töz­het­tek új há­zukba, ám arra nem szá­mí­tot­tak, hogy így kell töl­te­niük az estét.

Egy korszak vége, elköltözött a magyar énekesnő

Egy korszak vége, elköltözött a magyar énekesnő

Singh Viki az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be a hír­ről. Az egész hét­vé­gé­jét rá­szánta a pa­ko­lásra.

Singh Viki az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be a hír­ről.

Beköltözik álomotthonába Tücsi

Beköltözik álomotthonába Tücsi

Az új­don­sült édes­anya előtt nehéz napok áll­nak, hi­szen végre min­den hol­mi­ját össze­pa­kol­hatja, hogy ked­ve­sé­vel be­lak­ják az új há­zu­kat.

Az új­don­sült édes­anya előtt nehéz napok áll­nak, hi­szen végre min­den hol­mi­ját össze­pa­kol­hatja, hogy ked­ve­sé­vel be­lak­ják az új há­zu­kat.

Megmutatta, itt kezd új életet párjával Kocsis Dénes

Megmutatta, itt kezd új életet párjával Kocsis Dénes

Meg­ta­lálta álmai tel­két.

Ami­kor elő­ször ki­nyi­tot­ták a kert­ka­put, már tud­ták, hogy itt akar­ják le­élni hát­ra­lévő éle­tü­ket.

Nem kedvelték színésztársai, mennie kellett Fodor Zsókának

Nem kedvelték színésztársai, mennie kellett Fodor Zsókának

A szí­nésznő érezte, hogy már nem néz­nek rá jó szem­mel Bé­kés­csa­bán, ezért bú­csút in­tett.

Óriási változás Damu Roland életében, ezt ki gondolta volna?

Óriási változás Damu Roland életében, ezt ki gondolta volna?

Meg­lepő dolog de­rült ki.

Meg­lepő dolog de­rült ki a so­káig fi­ze­tő­pin­cér­ként dol­gozó, bör­tönt is meg­járt szí­nész­ről.

Oszter Sándor egyedül marad: Felesége megint költözik

Oszter Sándor egyedül marad: Felesége megint költözik

A mű­vésznő in­kább a vizet vá­lasztja.

A szí­nész pén­tek­től újra szal­ma­öz­vegy lesz, hi­szen fe­le­sége a ta­vasz be­kö­szön­té­vel el­hagyja közös ott­ho­nu­kat.

Nagyon közel jár a szüléshez Meghan hercegné, ezt tervezi most

Nagyon közel jár a szüléshez Meghan hercegné, ezt tervezi most

A her­cegné és Harry her­ceg mi­előbb köl­tözne.

A her­cegné és Harry her­ceg mi­előbb köl­tözne, de úgy tűnik, a pár meg­ne­he­zí­tette a saját dol­gát.

Ide költözik családjával Kulcsár Edina

Ide költözik családjával Kulcsár Edina

Már ta­valy sze­ret­tek volna be­köl­tözni, de kis­ba­bá­juk szü­le­té­sé­vel min­den meg­vál­to­zott.

Már ta­valy sze­ret­tek volna be­köl­tözni, de kis­ba­bá­juk szü­le­té­sé­vel min­den meg­vál­to­zott. Vár­ha­tóan ekkor tud­nak majd köl­tözni.

II. Erzsébet királynő nem enged: Harryék nem lehetnek függetlenek

II. Erzsébet királynő nem enged: Harryék nem lehetnek függetlenek

Harry her­ceg és fe­le­sége nem sza­kad­hat el a Buckin­gham-pa­lo­tá­tól.

Harry her­ceg és fe­le­sége nem sza­kad­hat el a Buckin­gham-pa­lo­tá­tól.

Nem így terveztek: meglepő titkot árult el a várandós magyar sztár

Nem így terveztek: meglepő titkot árult el a várandós magyar sztár

Tü­csiék dol­gai nem az el­kép­ze­lé­sük sze­rint ala­kul­tak. A meg­szü­lető gyer­me­kü­ket sem az álom­ott­ho­nukba vi­szik majd haza...

Ezzel vége: dúl a feszültség, Harry herceg is elköltözik

Ezzel vége: dúl a feszültség, Harry herceg is elköltözik

Ő is ott­hagyja a Kens­ing­ton pa­lo­tát, sőt pénz­ügyi­leg is füg­get­le­ne­dik test­vé­ré­től.

Ő is ott­hagyja a Kens­ing­ton pa­lo­tát, sőt pénz­ügyi­leg is füg­get­le­ne­dik test­vé­ré­től. Fülöp her­ceg is meg­szó­lalt a dön­tés­sel kap­cso­lat­ban.

Nagy változás a magyar úszósztár életében, ez vár rá

Nagy változás a magyar úszósztár életében, ez vár rá

Saját la­kásba köl­tö­zik.

Az Eu­rópa-baj­noki ezüst­ér­mes Szil­ágyi Li­li­ána nem­ré­gi­ben iga­zolt a Fe­renc­vá­ros­hoz, most pedig saját la­kásba köl­tö­zik az úszónő.

Ilyen luxusban él Palvin Barbi és szerelme

Ilyen luxusban él Palvin Barbi és szerelme

Máris együtt élnek.

Még egy éve sem alkot egy párt Barbi és Dylan Sp­rouse, de máris együtt élnek, még­hozzá New York egyik leg­pa­za­rabb épü­le­té­ben.

Sok az átverés: ezzel kell megküzdenie a magyar műsorvezetőnek

Sok az átverés: ezzel kell megküzdenie a magyar műsorvezetőnek

A csi­nos sztár és ked­vese első gyer­me­kü­ket vár­ják.

A csi­nos sztár és ked­vese első gyer­me­kü­ket vár­ják, mind­eköz­ben pedig álom­ott­ho­nu­kat ké­szül­nek fel­épí­teni.

Súlyos döntés: Elhagyja az országot Mohamed Fatima

Súlyos döntés: Elhagyja az országot Mohamed Fatima

Mivel mély­sé­ge­sen csa­ló­dott a ze­ne­ipar­ban, úgy dön­tött, hogy kül­föl­dön kezd új éle­tet.

Mivel mély­sé­ge­sen csa­ló­dott a ze­ne­ipar­ban, úgy dön­tött, hogy kül­föl­dön kezd új éle­tet.

Váratlan fordulat Tóth Vera magánéletében, megszólalt az énekesnő

Váratlan fordulat Tóth Vera magánéletében, megszólalt az énekesnő

Talán maga se gon­dolta volna, hogy ez meg­tör­té­nik!

Talán maga se gon­dolta volna, hogy ez meg­tör­té­nik!

Megvan hol szülhet Meghan Markle, ebben sem akarja követni Katalint

Megvan hol szülhet Meghan Markle, ebben sem akarja követni Katalint

A 37 éves her­cegné nem csak a közös ház­tar­tást hagyja ott, a szü­lés­hez is másik kór­há­zat vá­lasz­tott.

Komoly változás Pintér Tibor életében, ez áll a háttérben

Komoly változás Pintér Tibor életében, ez áll a háttérben

Tel­je­sen új éle­tet kezd a sza­kí­tás után.

Be­val­lotta: tel­je­sen új éle­tet kezd a sza­kí­tás után a 44 éves szí­nész. Végre meg­húzza a ha­tár­vo­na­lat a ma­gán­élete és a mun­kája kö­zött.

Hihetetlen kilátás: Ide költözött a népszerű magyar énekesnő

Hihetetlen kilátás: Ide költözött a népszerű magyar énekesnő

Tóth Vera jól dön­tött.

Tóth Vera jól dön­tött, ami­kor a köl­tö­zést vá­lasz­totta. Ezért min­den­képp meg­érte.

Botrány a brit királyi családban: Meghannak mennie kell

Botrány a brit királyi családban: Meghannak mennie kell

Nincs mese, a her­ceg­né­nek vá­ran­dó­san kell szed­nie a sá­tor­fá­ját.

Elköltözött Liptai Claudia: teljesen új életet kezd

Elköltözött Liptai Claudia: teljesen új életet kezd

A nép­szerű mű­sor­ve­zető elő­ször be­szélt a rész­le­tek­ről. Bol­do­gabb, mint va­laha.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető elő­ször be­szélt a rész­le­tek­ről. Bol­do­gabb, mint va­laha.

Várkonyi Andi elárulta, mi az, amit szívből kíván Bochkor Gábornak

Várkonyi Andi elárulta, mi az, amit szívből kíván Bochkor Gábornak

Nyá­ron köl­tö­zött el lá­nyá­val együtt Boch­kor Gá­bor­tól, most be­szélt róla elő­ször, mit kíván gyer­meke ap­já­nak.

Kibújt a szög a zsákból: Meghanon veszett össze a két herceg

Kibújt a szög a zsákból: Meghanon veszett össze a két herceg

Ami­óta ki­de­rült, hogy Harry her­ceg és fe­le­sége, a vá­ran­dós Meg­han Markle köl­tö­zik, ren­ge­teg pletyka ka­pott szárnyra.

Megmutatták házukat: less be a magyar modell új otthonába!

Megmutatták házukat: less be a magyar modell új otthonába!

Tücsi és vő­le­gé­nye meg­ta­lálta álmai ott­ho­nát. Itt sze­ret­nék fel­ne­velni kis­lá­nyu­kat!

Tücsi és vő­le­gé­nye meg­ta­lálta álmai ott­ho­nát. Itt sze­ret­nék fel­ne­velni kis­lá­nyu­kat!

Rajongóitól kér segítséget Pintér Tibor kedvese

Rajongóitól kér segítséget Pintér Tibor kedvese

Frida és Tenya sze­rint ez a meg­ol­dás.

Frida és Tenya sze­rint ez lesz a leg­jobb meg­ol­dás kap­cso­la­tuk meg­men­té­sére.

Elköltözik testvérétől Tóth Gabi

Elköltözik testvérétől Tóth Gabi

Ha a har­ma­dik ke­rü­let­ben van kiadó csa­ládi házad, nyert ügyed van!

Ha a har­ma­dik ke­rü­let­ben van kiadó csa­ládi házad és imád­nád, ha egy sztár élne benne, Gabi a te em­be­red.

Nem hittünk a szemünknek: Ilyen kilátás nyílik Tóth Vera új otthonából

Nem hittünk a szemünknek: Ilyen kilátás nyílik Tóth Vera új otthonából

Tóth Vera nem­rég új éle­tet kez­dett és úgy lát­szik, na­gyon jól dön­tött.

Tóth Vera nem­rég új éle­tet kez­dett és úgy lát­szik, na­gyon jól dön­tött.

Pintér Tenya káromkodós kedvese kitálalt: elárulta, mitől telt be nála a pohár

Pintér Tenya káromkodós kedvese kitálalt: elárulta, mitől telt be nála a pohár

Fri­de­rika el­köl­tö­zött közös ott­ho­nuk­ból, azt is el­árulta, hogy miért...

Fri­de­rika el­köl­tö­zött közös ott­ho­nuk­ból, azt is el­árulta, hogy miért...

Valóra vált az újdonsült sztárapuka álma

Valóra vált az újdonsült sztárapuka álma

Pál Dénes nem pi­hent túl sokat.

Az éne­kes ese­mény­dús idő­sza­kon van túl.

Ez lehet a szétköltözés oka: Várkonyi Andrea nem bírt Bochkorral!

Ez lehet a szétköltözés oka: Várkonyi Andrea nem bírt Bochkorral!

Min­den­kit meg­le­pett a hír.

Min­den­kit meg­le­pett a hír, mi­sze­rint sza­kí­tott Vár­ko­nyi And­rea és Boch­kor Gábor.

Kiderült, valójában ezért omlott össze Bochkor Gábor a szakítás után

Kiderült, valójában ezért omlott össze Bochkor Gábor a szakítás után

A rá­di­óst na­gyon meg­vi­selte a sza­kí­tás Vár­ko­nyi And­re­á­val...

A rá­di­óst na­gyon meg­vi­selte a sza­kí­tás Vár­ko­nyi And­re­á­val, bár az sem le­he­tett könnyű, hogy a tévés köl­tö­zött el tőle, el­ső­sor­ban nem ez vi­selte meg...

Óriási változás Meghan és Harry életében, új korszak kezdődik

Óriási változás Meghan és Harry életében, új korszak kezdődik

Az ifjú pár most fog be­köl­tözni vég­le­ges ott­ho­nába.

Az ifjú pár most fog be­köl­tözni vég­le­ges ott­ho­nába, mert eddig tar­tott a fel­újí­tás.

Eddig bírták: Fájdalmas döntést hozott VV Fanni családja

Eddig bírták: Fájdalmas döntést hozott VV Fanni családja

Nem te­het­nek mást, me­ne­kül­nek a fájó em­lé­kek elől.

Nem te­het­nek mást, me­ne­kül­nek a fájó em­lé­kek elől a ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt lány szü­lei.

300 milliós ingatlanbiznisz: Mindenét eladja a magyar sztár

300 milliós ingatlanbiznisz: Mindenét eladja a magyar sztár

Kü­lö­nös in­for­má­ció bir­to­kába ju­tott a Ri­post: ki­de­rült, hogy Náray Tamás egy­szerre dobta pi­acra gö­döl­lői házát és bel­vá­rosi lu­xus­la­ká­sát.

Lebukott Meghan hercegné édesanyja, erre készül

Lebukott Meghan hercegné édesanyja, erre készül

Fon­tos dön­tést ho­zott az asszony.

Fon­tos dön­tést ho­zott az asszony: ez Meg­han szá­mára is sokat je­lent, mivel csa­lád­já­ból egye­dül csak Doria Rag­land­ben bíz­hat.

Özvegye visszaköltözik Som Lajos elhagyott lakásába

Özvegye visszaköltözik Som Lajos elhagyott lakásába

A ze­nész ha­lála után az a hír járta, hogy a nőnek el kell hagy­nia az egyéb­ként le­pusz­tult, romos in­gat­lant.

Titkos helyen kezdett új életet Kulka János

Titkos helyen kezdett új életet Kulka János

Va­la­mi­vel több mint két évvel a sú­lyos agyi ér­ka­taszt­rófa után el­köl­tö­zött.

Va­la­mi­vel több mint két évvel a sú­lyos agyi ér­ka­taszt­rófa után új éle­tet kez­dett a le­gen­dás ma­gyar szí­nész. El­bújt a kí­ván­csi te­kin­te­tek elől.

Elhagyja hazáját a szupersztár, elképesztő pénzért árulja a kocsiját

Elhagyja hazáját a szupersztár, elképesztő pénzért árulja a kocsiját

582 mil­lió fo­rin­tért most bárki el­vi­heti a 900 ló­erős ször­nye­te­get.

But­ton nem tart igényt a 900 ló­erős ször­nye­tegre, amit 582 mil­lió fo­rin­tért most bárki el­vi­het.

Nagy a baj: utcára kerülhet a legendás zenész

Nagy a baj: utcára kerülhet a legendás zenész

El kell köl­töz­nie ott­ho­ná­ból.

El kell köl­töz­nie ott­ho­ná­ból, de azt egy­előre nem tudja, hova me­hetne.

Így nem lehet élni: fájdalmas döntést hozott Klapka György özvegye!

Így nem lehet élni: fájdalmas döntést hozott Klapka György özvegye!

Az arany­em­ber fe­le­sé­gét fájó em­lé­kek kö­töt­ték a Nor­mafa utcai in­gat­lan­hoz, mely­ben fér­jé­vel élt, így úgy dön­tött, le­szá­mol a múlt­tal.

Változás Schumacher életében, nagy lépésre szánta el magát a család

Változás Schumacher életében, nagy lépésre szánta el magát a család

Be­je­len­tést tett a pol­gár­mes­ter. Mire utal Co­r­inna asszony vá­rat­lan hú­zása?

Be­je­len­tést tett a pol­gár­mes­ter. Mire utal Co­r­inna asszony vá­rat­lan hú­zása?

Te is beköltözhetsz: Luxusotthonát árulja a magyar rocksztár

Te is beköltözhetsz: Luxusotthonát árulja a magyar rocksztár

Kiss Endi el­dön­tötte, meg­vá­lik pesti ott­ho­ná­tól és a vi­déki éle­tet vá­lasztja, de meg­ígérte, hogy soha nem tűnik el.

Kiss Endi el­dön­tötte, meg­vá­lik pesti ott­ho­ná­tól és a vi­déki éle­tet vá­lasztja, de meg­ígérte, nem tűnik el.

Segítségre szorul Meghan hercegné? Erre készül most az édesanyja

Segítségre szorul Meghan hercegné? Erre készül most az édesanyja

Doria Rag­land volt az egyet­len, aki a her­cegné csa­lád­já­ból részt vett az es­kü­vőn. Na­gyon közel áll­nak egy­más­hoz.

Óriási bejelentést tett Pintér Tibor és fiatal kedvese

Óriási bejelentést tett Pintér Tibor és fiatal kedvese

Győ­zött a sze­re­lem!

A Nem­zeti Lovas Szín­ház igaz­ga­tó­já­nak nem volt könnyű dolga, ami­kor meg­hozta ezt a dön­tést, de győ­zött a sze­re­lem!

Lánya miatt izgulhat Rubint Réka

Lánya miatt izgulhat Rubint Réka

Ru­bint Réka szá­mára a gyer­me­kei bol­dog­sága az első. Scho­bert Lara nem min­den­napi be­je­len­tést tett ott­hon, amit még meg kell emész­teni a szü­lők­nek.

Ru­bint Réka szá­mára a gyer­me­kei bol­dog­sága az első. Scho­bert Lara nem min­den­napi be­je­len­tést tett ott­hon, amit még meg kell emész­teni a szü­lők­nek.

Hatalmas változás a magyar sztár életében

Nem ismersz rá a magyar rockerre, így áll a fűhöz!

Kiss Endi új éltet kez­dett, de ez nem je­lenti azt, hogy a régit fel­adta volna. Épít­kezni kez­dett. A pon­tos rész­le­tek­ről pedig a Ri­post­nak be­szélt a nép­szerű ze­nész.

Az egyik leg­nép­sze­rűbb ma­gyar rock­banda emb­le­ma­ti­kus alakja új éltet kez­dett. A pon­tos rész­le­tek­ről a Ri­post­nak be­szélt a dobos.

Ki kellett költöznie otthonából Németh Kristófnak: ez az oka

Ki kellett költöznie otthonából Németh Kristófnak: ez az oka

Szál­lo­dá­ban kell lak­nia a szí­nész­nek.

Közel egy hó­na­pig szál­lo­dá­ban kell lak­nia a szí­nész­nek és a kisfi­á­nak, Ló­ci­nak.

Itt a bizonyíték: újra becsajozott az elvált magyar sztárénekes

Itt a bizonyíték: újra becsajozott az elvált magyar sztárénekes

Most újra bol­dog!

Vá­lása után so­káig nem ta­lált rá a sze­re­lem az éne­kesre. De most újra bol­dog!

Válása részleteiről vallott Malek Andrea

Válása részleteiről vallott Malek Andrea

A szí­nésznő nehéz dön­tést ho­zott meg, nem csak el­vált a fér­jé­től, de vég­leg maga mö­gött hagyta a régi éle­tét, hogy itt­hon kezdje újra.

A szí­nésznő nehéz dön­tést ho­zott meg, nem csak el­vált a fér­jé­től, de vég­leg maga mö­gött hagyta a régi éle­tét, hogy itt­hon kezdje újra.

Ez szörnyű, levélben könyörgött Pécsi Ildikónak az unokája: ezt üzente

Ez szörnyű, levélben könyörgött Pécsi Ildikónak az unokája: ezt üzente

Most a szí­nésznő uno­ká­já­nak, a húsz­éves Csa­bi­nak a lak­ha­tása a tét.

Most a szí­nésznő uno­ká­já­nak, a húsz­éves Csa­bi­nak a lak­ha­tása a tét.

Kollányi Zsuzsinak 8 hónapos terhesen költöznie kell

Kollányi Zsuzsinak 8 hónapos terhesen költöznie kell

Az éne­kesnő és párja el­ad­ták a régi la­ká­su­kat, de még min­dig nem ta­lál­ták meg az újat.

Az éne­kesnő és párja el­ad­ták a régi la­ká­su­kat, de még min­dig nem ta­lál­ták meg az újat, pedig ha­ma­ro­san jön a baba.

Felháborodott Baukó Éva, ilyen olcsón keres lakást!

Felháborodott Baukó Éva, ilyen olcsón keres lakást!

Nem sze­retne sok pénzt köl­teni.

A hí­res­ség nem sze­retne sok pénzt köl­teni la­kásra, ám mivel au­gusz­tus­ban köl­töz­nie kell, nagy baj­ban van az al­bér­le­tek árai miatt.

Szörnyű tragédia, elviszi a bank a Neoton egykori sztárjának otthonát!

Szörnyű tragédia, elviszi a bank a Neoton egykori sztárjának otthonát!

A Neo­ton Fa­mí­lia és a Kóc­ba­bák egy­kori ala­pító tagja mél­tat­lan hely­zetbe ke­rült: egy évek­kel ez­előtti hitel miatt most el­ve­szíti az ott­ho­nát.

Végleges döntést hozott Pécsi Ildikó, kegyetlen bosszút áll unokáján

Végleges döntést hozott Pécsi Ildikó, kegyetlen bosszút áll unokáján

A Kos­suth-díjas szí­nésznő ügy­véd­jén ke­resz­tül üzent rég nem lá­tott uno­ká­já­nak, emel­lett pedig ke­mény el­ha­tá­ro­zásra ju­tott.

Váratlan fordulat, teljesen eltűnt a leszbikus magyar színésznő exe!

Váratlan fordulat, teljesen eltűnt a leszbikus magyar színésznő exe!

Kren­csey Hella meg­elé­gelte, hogy nem tűzi ki a bí­ró­ság a tár­gya­lást, új éle­tet kez­dett, és már új pár­kap­cso­lat­ban is él.

Férje nélkül költözik a szüleihez Mádai Vivien

Férje nélkül költözik a szüleihez Mádai Vivien

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője most egy ideig nem Bu­da­pes­ten hajtja majd álomra a fejét, hanem a ma­gyar ten­ger part­ján, a csa­ládja ott­ho­ná­ban.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője most egy ideig nem Bu­da­pes­ten hajtja majd álomra a fejét, hanem a ma­gyar ten­ger part­ján, a csa­ládja ott­ho­ná­ban.

Kiderült az igazság: Titokzatos nőhöz költözött Orbán Józsi

Kiderült az igazság: Titokzatos nőhöz költözött Orbán Józsi

A ze­nész ba­rá­tai fel­lé­le­gez­het­nek.

A ze­nész ba­rá­tai egy ki­csit fel­lé­le­gez­het­nek, Józsi már be­szél­get velük, újra eszik, és, úgy fest, kezd vissza­térni az élet­kedve is.

Nincs visszaút, súlyos döntést hozott Kulka János

Nincs visszaút, súlyos döntést hozott Kulka János

Eladta budai ott­ho­nát.

Me­ne­kül a nyo­masztó em­lé­kek elől, ezért el­adta budai ott­ho­nát.

Hatalmas bejelentést tett Gombos Edina, végleges döntést hozott!

Hatalmas bejelentést tett Gombos Edina, végleges döntést hozott!

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja több mint két éve élnek Ame­ri­ká­ban.

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja több mint két éve élnek Ame­ri­ká­ban.

Elköltözött a szerelmi fészekből a TV2 sztárja

Elköltözött a szerelmi fészekből a TV2 sztárja

A fi­a­tal lányt és ked­ve­sét ko­moly pró­ba­té­tel elé ál­lí­totta a hir­te­len jött nép­sze­rű­ség. Nehéz dön­tést hoz­tak, e bíz­nak sze­rel­mük ere­jé­ben.

A fi­a­tal lányt és ked­ve­sét ko­moly pró­ba­té­tel elé ál­lí­totta a hir­te­len jött nép­sze­rű­ség. Nehéz dön­tést hoz­tak, e bíz­nak sze­rel­mük ere­jé­ben.

Magyarországra menekül a migránsok elől egy svéd politikus

Magyarországra menekül a migránsok elől egy svéd politikus

Sze­rinte ná­lunk biz­ton­sá­go­sabb...

A svéd par­la­ment kép­vi­se­lője azt ál­lítja, hogy a své­dek­nek bőven lenne mit ta­nulni Ma­gyar­or­szág­tól.

Gábor Zsazsa férje nem mond le a luxusról, elárverezi a hagyatékot

Gábor Zsazsa férje nem mond le a luxusról, elárverezi a hagyatékot

A ma­gyar szár­ma­zású hol­ly­woodi díva ra­gasz­ko­dott tár­gya­i­hoz, ha nagy ér­té­kük volt, ha nem.

Eldőlt a csata! Pécsi Ildikónál ketyeg az óra, Pártos Csilla utcára kerül

Eldőlt a csata! Pécsi Ildikónál ketyeg az óra, Pártos Csilla utcára kerül

Három év pe­res­ke­dés és csa­tá­zás után jog­erőssé vált az íté­let

Három év pe­res­ke­dés és csa­tá­zás után jog­erőssé vált az íté­let Pécsi Il­dikó ügyé­ben: Pár­tos Csil­lá­nak el kell hagy­nia egy­kori anyósa la­ká­sát!

Egy házba költözött fiával Csepregi Éva!

Egy házba költözött fiával Csepregi Éva!

Ta­valy év végén köl­tö­zött be álom­ott­ho­nába Csep­regi Éva, aki­nek lak­be­ren­dező ba­rát­nője se­gí­tett har­mo­ni­kussá va­rá­zsolni az új la­kást.

Ta­valy év végén köl­tö­zött be álom­ott­ho­nába Csep­regi Éva, aki­nek lak­be­ren­dező ba­rát­nője se­gí­tett har­mo­ni­kussá va­rá­zsolni az új la­kást.

Csipkés fehérneműben mutatta meg kebleit a magyar sztár!

Csipkés fehérneműben mutatta meg kebleit a magyar sztár!

Ge­len­csér Timi de­cem­ber­ben köl­tö­zött Ame­ri­kába, de máris meg­va­ló­sulni lát­szik a nagy hol­ly­woodi álom.

Nagy változás a népszerű magyar színésznő életében

Nagy változás a népszerű magyar színésznő életében

Is­me­rő­sei se­gít­sé­gét kérte.

A Jóban Rossz­ban egy­kori szí­nész­nője a Fa­ce­book-ol­da­lán kérte is­me­rő­sei se­gít­sé­gét.

Meglepő ötlet, végleg külföldre költözhet Bódi Sylvi!

Meglepő ötlet, végleg külföldre költözhet Bódi Sylvi!

A csi­nos mo­dell ér­de­kes ter­vet eszelt ki, meg­va­ló­sí­taná azt, amit min­den ember sze­retne a szíve mé­lyén.

A csi­nos mo­dell ér­de­kes ter­vet eszelt ki, meg­va­ló­sí­taná azt, amit min­den ember sze­retne a szíve mé­lyén.