CÍMKE: 'költözés'

Ezzel vége: dúl a feszültség, Harry herceg is elköltözik

Ezzel vége: dúl a feszültség, Harry herceg is elköltözik

Ő is ott­hagyja a Kens­ing­ton pa­lo­tát, sőt pénz­ügyi­leg is füg­get­le­ne­dik test­vé­ré­től.

Nem így terveztek: meglepő titkot árult el a várandós magyar sztár

Nem így terveztek: meglepő titkot árult el a várandós magyar sztár

Tü­csiék dol­gai nem az el­kép­ze­lé­seik sze­rint ala­kul­tak.

Tü­csiék dol­gai nem az el­kép­ze­lé­seik sze­rint ala­kul­tak. A rész­le­tek­ről a kis­mama me­sélt.

Sok az átverés: ezzel kell megküzdenie a magyar műsorvezetőnek

Sok az átverés: ezzel kell megküzdenie a magyar műsorvezetőnek

A csi­nos sztár és ked­vese első gyer­me­kü­ket vár­ják, mind­eköz­ben pedig álom­ott­ho­nu­kat ké­szül­nek fel­épí­teni.

Nagy változás a magyar úszósztár életében, ez vár rá

Nagy változás a magyar úszósztár életében, ez vár rá

Szil­ágyi Li­li­ána nem­ré­gi­ben iga­zolt a Fra­di­hoz, most pedig saját la­kásba köl­tö­zik.

Az Eu­rópa-baj­noki ezüst­ér­mes Szil­ágyi Li­li­ána nem­ré­gi­ben iga­zolt a Fra­di­hoz, most pedig saját la­kásba köl­tö­zik.

Súlyos döntés: Elhagyja az országot Mohamed Fatima

Súlyos döntés: Elhagyja az országot Mohamed Fatima

Kül­föl­dön kezd új éle­tet.

Mivel mély­sé­ge­sen csa­ló­dott a ze­ne­ipar­ban, úgy dön­tött, hogy kül­föl­dön kezd új éle­tet.

Ilyen luxusban él Palvin Barbi és szerelme

Ilyen luxusban él Palvin Barbi és szerelme

Még egy éve sem alkot egy párt Barbi és Dylan Sp­rouse, de máris együtt élnek, még­hozzá New York egyik leg­pa­za­rabb épü­le­té­ben.

Még egy éve sem alkot egy párt Barbi és Dylan Sp­rouse, de máris együtt élnek, még­hozzá New York egyik leg­pa­za­rabb épü­le­té­ben.

Megvan hol szülhet Meghan Markle, ebben sem akarja követni Katalint

Megvan hol szülhet Meghan Markle, ebben sem akarja követni Katalint

A 37 éves her­cegné nem csak a közös ház­tar­tást hagyja ott.

A 37 éves her­cegné nem csak a közös ház­tar­tást hagyja ott, a szü­lés­hez is másik kór­há­zat vá­lasz­tott.

Hihetetlen kilátás: Ide költözött a népszerű magyar énekesnő

Hihetetlen kilátás: Ide költözött a népszerű magyar énekesnő

Tóth Vera jól dön­tött.

Tóth Vera jól dön­tött, ami­kor a köl­tö­zést vá­lasz­totta. Ezért min­den­képp meg­érte.

Elköltözött Liptai Claudia: teljesen új életet kezd

Elköltözött Liptai Claudia: teljesen új életet kezd

Elő­ször be­szélt a rész­le­tek­ről.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető elő­ször be­szélt a rész­le­tek­ről. Bol­do­gabb, mint va­laha.

Komoly változás Pintér Tibor életében, ez áll a háttérben

Komoly változás történt Pintér Tibor életében, ez áll a hatalmas lépés háttérben

Tel­je­sen új éle­tet kezd a sza­kí­tás után a 44 éves szí­nész. Végre meg­húzza a ha­tár­vo­na­lat a ma­gán­élete és a mun­kája kö­zött.

Be­val­lotta: tel­je­sen új éle­tet kezd a sza­kí­tás után a 44 éves szí­nész, a Nem­zeti Lovas Szín­ház ala­pí­tója. Tenya végre meg­húzta a ha­tár­vo­na­lat a ma­gán­élete és a mun­kája kö­zött.

Várkonyi Andi elárulta, mi az, amit szívből kíván Bochkor Gábornak

Várkonyi Andi elárulta, mi az, amit szívből kíván Bochkor Gábornak

Most be­szélt róla elő­ször, mit kíván gyer­meke ap­já­nak.

Nyá­ron köl­tö­zött el Vár­ko­nyi And­rea a lá­nyá­val együtt Boch­kor Gá­bor­tól, most be­szélt róla elő­ször, mit kíván gyer­meke ap­já­nak.

Kibújt a szög a zsákból: Meghanon veszett össze a két herceg

Kibújt a szög a zsákból: Meghanon veszett össze a két herceg

Ki­de­rült az igaz­ság a fe­szült­ség va­lódi oká­ról. VIl­mos nem úgy bánt Meg­han­nal, ahogy Harry sze­rette volna.

Ami­óta ki­de­rült, hogy Harry her­ceg és fe­le­sége, Meg­han Markle köl­tö­zik, plety­kák ke­rin­ge­nek.

Botrány a brit királyi családban: Meghannak mennie kell

Botrány a brit királyi családban: Meghannak mennie kell

Nincs mese, a her­ceg­né­nek vá­ran­dó­san kell szed­nie a sá­tor­fá­ját.

Megmutatták házukat: less be a magyar modell új otthonába!

Megmutatták házukat: less be a magyar modell új otthonába!

Tücsi meg­ta­lálta álmai ott­ho­nát. Itt sze­retné fel­ne­velni kis­lá­nyát!

Pár nap és egyedül marad lovaival Pintér Tibor

Pár nap és egyedül marad lovaival Pintér Tibor

Hetek óta tart a hu­za­vona...

Hetek óta tartó hu­za­vo­ná­nak lehet vége a jövő hét ele­jén, ami­kor a fi­a­tal lány össze­pa­kol és el­hagyja a szí­nész ott­ho­nát.

Pintér Tenya káromkodós kedvese kitálalt: elárulta, mitől telt be nála a pohár

Pintér Tenya káromkodós kedvese kitálalt: elárulta, mitől telt be nála a pohár

Pin­tér Tibor 24 évvel fi­a­ta­labb ked­ve­sé­nél be­telt a pohár. Fri­de­rika el­köl­tö­zött közös ott­ho­nuk­ból...

Nem hittünk a szemünknek: Ilyen kilátás nyílik Tóth Vera új otthonából

Nem hittünk a szemünknek: Ilyen kilátás nyílik Tóth Vera új otthonából

Tóth Vera nem­rég új éle­tet kez­dett és úgy lát­szik, na­gyon jól dön­tött.

Tóth Vera nem­rég új éle­tet kez­dett és úgy lát­szik, na­gyon jól dön­tött.

Rajongóitól kér segítséget Pintér Tibor kedvese

Rajongóitól kér segítséget Pintér Tibor kedvese

Frida és Tenya sze­rint ez a meg­ol­dás.

Frida és Tenya sze­rint ez lesz a leg­jobb meg­ol­dás kap­cso­la­tuk meg­men­té­sére.

Elköltözik testvérétől Tóth Gabi

Elköltözik testvérétől Tóth Gabi

Ha a har­ma­dik ke­rü­let­ben van kiadó csa­ládi házad, nyert ügyed van!

Ha a har­ma­dik ke­rü­let­ben van kiadó csa­ládi házad és imád­nád, ha egy sztár élne benne, Gabi a te em­be­red.

Kiderült, valójában ezért omlott össze Bochkor Gábor a szakítás után

Kiderült, valójában ezért omlott össze Bochkor Gábor a szakítás után

A rá­di­óst na­gyon meg­vi­selte a sza­kí­tás Vár­ko­nyi And­re­á­val..

A rá­di­óst na­gyon meg­vi­selte a sza­kí­tás Vár­ko­nyi And­re­á­val..

Valóra vált az újdonsült sztárapuka álma

Valóra vált az újdonsült sztárapuka álma

Az éne­kes ese­mény­dús idő­sza­kon van túl, kis­lá­nya tel­je­sen le­fog­lalja hét­köz­nap­jait.

Az éne­kes ese­mény­dús idő­sza­kon van túl, kis­lá­nya tel­je­sen le­fog­lalja hét­köz­nap­jait.

Óriási változás Meghan és Harry életében, új korszak kezdődik

Óriási változás Meghan és Harry életében, új korszak kezdődik

Az ifjú pár most fog be­köl­tözni vég­le­ges ott­ho­nába, mert eddig tar­tott a fel­újí­tás.

Eddig bírták: Fájdalmas döntést hozott VV Fanni családja

Eddig bírták: Fájdalmas döntést hozott VV Fanni családja

Nem te­het­nek mást, me­ne­kül­nek a fájó em­lé­kek elől a ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt lány szü­lei.

Ez lehet a szétköltözés oka: Várkonyi Andrea nem bírt Bochkorral!

Ez lehet a szétköltözés oka: Várkonyi Andrea nem bírt Bochkorral!

Min­den­kit meg­le­pett a hír, mi­sze­rint sza­kí­tott Vár­ko­nyi And­rea és Boch­kor Gábor. A pár 12 év után mon­dott bú­csút egy­más­nak.

Min­den­kit meg­le­pett a hír, mi­sze­rint sza­kí­tott Vár­ko­nyi And­rea és Boch­kor Gábor. A pár 12 év után mon­dott bú­csút egy­más­nak. De vajon mi az oka annak, hogy szét­köl­töz­tek?

Özvegye visszaköltözik Som Lajos elhagyott lakásába

Özvegye visszaköltözik Som Lajos elhagyott lakásába

A ze­nész ha­lála után az a hír járta, hogy a nőnek el kell hagy­nia az egyéb­ként le­pusz­tult, romos in­gat­lant.

Elképesztő pénzért árulja a kocsiját a britek szupersztárja

Elhagyja hazáját a szupersztár, elképesztő pénzért árulja a kocsiját

582 mil­lió fo­rin­tot kell érte fi­zetni.

Ame­ri­kába köl­tö­zik Jen­son But­ton, ezért el­adja 900 ló­erős szu­per­s­port­au­tó­ját. 582 mil­lió fo­rin­tért most bárki el­vi­heti.

Lebukott Meghan hercegné édesanyja, erre készül

Lebukott Meghan hercegné édesanyja, erre készül

Fon­tos dön­tést ho­zott az asszony: ez Meg­han szá­mára is sokat je­lent, hisz csa­lád­já­ból csak Do­ri­á­ban bíz­hat.

Fon­tos dön­tést ho­zott az asszony: ez Meg­han szá­mára is sokat je­lent, mivel csa­lád­já­ból egye­dül csak Do­ri­á­ban bíz­hat. Rá­adá­sul a her­cegné édes­any­jára a hírek sze­rint egy­szerre meg­tisz­telő és na­gyon ko­moly fel­adat vár, melyre olyan tu­da­to­san ké­szül, hogy egy tan­fo­lya­mot is el­vég­zett mi­atta.

Nagy a baj: utcára kerülhet a legendás zenész

Nagy a baj: utcára kerülhet a legendás zenész

El kell köl­töz­nie ott­ho­ná­ból, de azt egy­előre nem tudja, hova me­hetne. Bízik a leg­job­bak­ban.

El kell köl­töz­nie ott­ho­ná­ból, de azt egy­előre nem tudja, hova me­hetne. Bízik a leg­job­bak­ban.

Így nem lehet élni: fájdalmas döntést hozott Klapka György özvegye!

Így nem lehet élni: fájdalmas döntést hozott Klapka György özvegye!

Az arany­em­ber fe­le­sé­gét fájó em­lé­kek kö­töt­ték a Nor­mafa utcai in­gat­lan­hoz.

Az arany­em­ber fe­le­sé­gét fájó em­lé­kek kö­töt­ték a Nor­mafa utcai in­gat­lan­hoz, mely­ben fér­jé­vel élt, így úgy dön­tött, le­szá­mol a múlt­tal.

Titkos helyen kezdett új életet Kulka János

Titkos helyen kezdett új életet Kulka János

Va­la­mi­vel több mint két évvel a sú­lyos agyi ér­ka­taszt­rófa után el­köl­tö­zött.

Va­la­mi­vel több mint két évvel a sú­lyos agyi ér­ka­taszt­rófa után új éle­tet kez­dett a le­gen­dás ma­gyar szí­nész. El­bújt a kí­ván­csi te­kin­te­tek elől.

Te is beköltözhetsz: Luxusotthonát árulja a magyar rocksztár

Te is beköltözhetsz: Luxusotthonát árulja a magyar rocksztár

Kiss Endi meg­vá­lik pesti ott­ho­ná­tól.

Kiss Endi el­dön­tötte, meg­vá­lik pesti ott­ho­ná­tól és a vi­déki éle­tet vá­lasztja.

Hatalmas változás a magyar sztár életében

Nem ismersz rá a magyar rockerre, így áll a fűhöz!

Kiss Endi új éltet kez­dett, de ez nem je­lenti azt, hogy a régit fel­adta volna.

Az egyik leg­nép­sze­rűbb rock­banda emb­le­ma­ti­kus alakja új éltet kez­dett. Igaz, be­val­lása sze­rint ez nem je­lenti azt, hogy a régit fel­adta volna.

Lánya miatt izgulhat Rubint Réka

Lánya miatt izgulhat Rubint Réka

Ru­bint Réka szá­mára a gyer­me­kei bol­dog­sága az első. Scho­bert Lara nem min­den­napi be­je­len­tést tett ott­hon, amit még meg kell emész­teni a szü­lők­nek.

Ru­bint Réka szá­mára a gyer­me­kei bol­dog­sága az első. Scho­bert Lara nem min­den­napi be­je­len­tést tett ott­hon, amit még meg kell emész­teni a szü­lők­nek.

Segítségre szorul Meghan hercegné? Erre készül most az édesanyja

Segítségre szorul Meghan hercegné? Erre készül most az édesanyja

Doria Rag­land volt az egyet­len, aki a her­cegné csa­lád­já­ból részt vett az es­kü­vőn. Na­gyon közel áll­nak egy­más­hoz.

Óriási bejelentést tett Pintér Tibor és fiatal kedvese

Óriási bejelentést tett Pintér Tibor és fiatal kedvese

Győ­zött a sze­re­lem!

A Nem­zeti Lovas Szín­ház igaz­ga­tó­já­nak nem volt könnyű dolga, ami­kor meg­hozta ezt a dön­tést, de győ­zött a sze­re­lem!

Válása részleteiről vallott Malek Andrea

Válása részleteiről vallott Malek Andrea

A szí­nésznő nehéz dön­tést ho­zott meg, nem csak el­vált a fér­jé­től, de vég­leg maga mö­gött hagyta a régi éle­tét, hogy itt­hon kezdje újra.

A szí­nésznő nehéz dön­tést ho­zott meg, nem csak el­vált a fér­jé­től, de vég­leg maga mö­gött hagyta a régi éle­tét, hogy itt­hon kezdje újra.

Ki kellett költöznie otthonából Németh Kristófnak: ez az oka

Ki kellett költöznie otthonából Németh Kristófnak: ez az oka

Közel egy hó­na­pig szál­lo­dá­ban kell lak­nia a szí­nész­nek és a kisfi­á­nak, Ló­ci­nak.

Közel egy hó­na­pig szál­lo­dá­ban kell lak­nia a szí­nész­nek és a kisfi­á­nak, Ló­ci­nak.

Kollányi Zsuzsinak 8 hónapos terhesen költöznie kell

Kollányi Zsuzsinak 8 hónapos terhesen költöznie kell

Pár­já­val el­ad­ták a régi la­ká­su­kat

Az éne­kesnő és párja el­ad­ták a régi la­ká­su­kat, de még min­dig nem ta­lál­ták meg az újat, pedig ha­ma­ro­san jön a baba.

Itt a bizonyíték: újra becsajozott az elvált magyar sztárénekes

Itt a bizonyíték: újra becsajozott az elvált magyar sztárénekes

Vá­lása után so­káig nem ta­lált rá a sze­re­lem az éne­kesre. De most újra bol­dog!

Vá­lása után so­káig nem ta­lált rá a sze­re­lem az éne­kesre. De most újra bol­dog!

Felháborodott Baukó Éva, ilyen olcsón keres lakást!

Felháborodott Baukó Éva, ilyen olcsón keres lakást!

A hí­res­ség nem sze­retne sok pénzt köl­teni la­kásra, ám mivel au­gusz­tus­ban köl­töz­nie kell, nagy baj­ban van az al­bér­le­tek árai miatt.

A hí­res­ség nem sze­retne sok pénzt köl­teni la­kásra, ám mivel au­gusz­tus­ban köl­töz­nie kell, nagy baj­ban van az al­bér­le­tek árai miatt.

Végleges döntést hozott Pécsi Ildikó, kegyetlen bosszút áll unokáján

Végleges döntést hozott Pécsi Ildikó, kegyetlen bosszút áll unokáján

A Kos­suth-díjas szí­nésznő ügy­véd­jén ke­resz­tül üzent rég nem lá­tott uno­ká­já­nak, emel­lett pedig ke­mény el­ha­tá­ro­zásra ju­tott.

Férje nélkül költözik a szüleihez Mádai Vivien

Férje nélkül költözik a szüleihez Mádai Vivien

Egy ideig nem Bu­da­pes­ten hajtja majd álomra a fejét.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője most egy ideig nem Bu­da­pes­ten hajtja majd álomra a fejét, hanem a ma­gyar ten­ger part­ján, a csa­ládja ott­ho­ná­ban.

Szörnyű tragédia, elviszi a bank a Neoton egykori sztárjának otthonát!

Szörnyű tragédia, elviszi a bank a Neoton egykori sztárjának otthonát!

A Neo­ton Fa­mí­lia egy­kori ala­pító tagja mél­tat­lan hely­zetbe ke­rült.

A Neo­ton Fa­mí­lia és a Kóc­ba­bák egy­kori ala­pító tagja mél­tat­lan hely­zetbe ke­rült: egy évek­kel ez­előtti hitel miatt most el­ve­szíti az ott­ho­nát.

Kiderült az igazság: Titokzatos nőhöz költözött Orbán Józsi

Kiderült az igazság: Titokzatos nőhöz költözött Orbán Józsi

A ze­nész ba­rá­tai egy ki­csit fel­lé­le­gez­het­nek, Józsi már be­szél­get velük, újra eszik, és, úgy fest, kezd vissza­térni az élet­kedve is.

A ze­nész ba­rá­tai egy ki­csit fel­lé­le­gez­het­nek, Józsi már be­szél­get velük, újra eszik, és, úgy fest, kezd vissza­térni az élet­kedve is.

Nincs visszaút, súlyos döntést hozott Kulka János

Nincs visszaút, súlyos döntést hozott Kulka János

A szí­nész me­ne­kül a nyo­masztó em­lé­kek elől, ezért el­adta sze­re­tett budai ott­ho­nát.

A szí­nész me­ne­kül a nyo­masztó em­lé­kek elől, ezért el­adta sze­re­tett budai ott­ho­nát.

Váratlan fordulat, teljesen eltűnt a leszbikus magyar színésznő exe!

Váratlan fordulat, teljesen eltűnt a leszbikus magyar színésznő exe!

Kren­csey Hella meg­elé­gelte, hogy nem tűzi ki a bí­ró­ság a tár­gya­lást, új éle­tet kez­dett, és már új pár­kap­cso­lat­ban is él.

Hatalmas bejelentést tett Gombos Edina, végleges döntést hozott!

Hatalmas bejelentést tett Gombos Edina, végleges döntést hozott!

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja több mint két éve élnek Ame­ri­ká­ban. Most le­járt a szü­lési sza­bad­ság, ki­de­rült, hogy vissza­tér-e!

Elköltözött a szerelmi fészekből a TV2 sztárja

Elköltözött a szerelmi fészekből a TV2 sztárja

A fi­a­tal lányt ko­moly pró­ba­té­tel elé ál­lí­totta a hir­te­len jött nép­sze­rű­ség.

A fi­a­tal lányt és ked­ve­sét ko­moly pró­ba­té­tel elé ál­lí­totta a hir­te­len jött nép­sze­rű­ség. Nehéz dön­tést hoz­tak.

Egy házba költözött fiával Csepregi Éva!

Egy házba költözött fiával Csepregi Éva!

Ta­valy év végén köl­tö­zött be álom­ott­ho­nába Csep­regi Éva...

Ta­valy év végén köl­tö­zött be álom­ott­ho­nába Csep­regi Éva, aki­nek lak­be­ren­dező ba­rát­nője se­gí­tett har­mo­ni­kussá va­rá­zsolni az új la­kást.

Eldőlt a csata! Pécsi Ildikó utcára küldi Pártos Csillát

Eldőlt a csata! Pécsi Ildikó utcára küldi Pártos Csillát

Három év pe­res­ke­dés és csa­tá­zás után jog­erőssé vált az íté­let Pécsi Il­dikó ügyé­ben.

Három év pe­res­ke­dés és csa­tá­zás után jog­erőssé vált az íté­let Pécsi Il­dikó ügyé­ben.

Magyarországra menekül a migránsok elől egy svéd politikus

Magyarországra menekül a migránsok elől egy svéd politikus

Sze­rinte ná­lunk biz­ton­sá­go­sabb...

A svéd par­la­ment kép­vi­se­lője azt ál­lítja, hogy a své­dek­nek bőven lenne mit ta­nulni Ma­gyar­or­szág­tól.

Gábor Zsazsa férje nem mond le a luxusról, elárverezi a hagyatékot

Gábor Zsazsa férje nem mond le a luxusról, elárverezi a hagyatékot

A ma­gyar szár­ma­zású hol­ly­woodi díva ra­gasz­ko­dott tár­gya­i­hoz, ha nagy ér­té­kük volt, ha nem.

Meglepő ötlet, végleg külföldre költözhet Bódi Sylvi!

Meglepő ötlet, végleg külföldre költözhet Bódi Sylvi!

A csi­nos mo­dell ér­de­kes ter­vet eszelt ki, meg­va­ló­sí­taná azt, amit min­den ember sze­retne a szíve mé­lyén.

A csi­nos mo­dell ér­de­kes ter­vet eszelt ki, meg­va­ló­sí­taná azt, amit min­den ember sze­retne a szíve mé­lyén.

Csipkés fehérneműben mutatta meg kebleit a magyar sztár!

Csipkés fehérneműben mutatta meg kebleit a magyar sztár!

Ge­len­csér Timi de­cem­ber­ben köl­tö­zött Ame­ri­kába.

Ge­len­csér Timi de­cem­ber­ben köl­tö­zött Ame­ri­kába, máris meg­va­ló­sulni lát­szik a nagy hol­ly­woodi álom.

Szomorú hírt közölt Nagy Feró, ez vár a Beatricére

Szomorú hírt közölt Nagy Feró, ez vár a Beatricére

Egy fon­tos tag bú­csú­zik a ze­ne­kar­tól.

A ze­ne­kar egyik örö­kös tagja csa­ládi okok miatt bú­csú­zik.

Élete mélypontjáról vallott Csomor Csilla, ez történt

Élete mélypontjáról vallott Csomor Csilla, ez történt

Min­den­kit meg­le­pett.

Hó­na­pok­kal ez­előtt min­den­kit meg­le­pe­tés­ként ért a szí­nésznő nyi­lat­ko­zata.

Nagy változás a népszerű magyar színésznő életében

Nagy változás a népszerű magyar színésznő életében

A Jóban Rossz­ban egy­kori szí­nész­nője a Fa­ce­book-ol­da­lán kérte is­me­rő­sei se­gít­sé­gét.

A Jóban Rossz­ban egy­kori szí­nész­nője a Fa­ce­book-ol­da­lán kérte is­me­rő­sei se­gít­sé­gét.

Itt nevelik majd a gyerekeiket Kulcsár Edináék

Itt nevelik majd a gyerekeiket Kulcsár Edináék

A szép­ség­ki­rálynő és ked­vese nagy fába vág­ták a fej­szé­jü­ket, iz­gal­mas vál­lal­ko­zásba kezd­tek.

A szép­ség­ki­rálynő és ked­vese nagy fába vág­ták a fej­szé­jü­ket, iz­gal­mas vál­lal­ko­zásba kezd­tek.

Nézd meg, milyen álomszép otthona van a magyar színésznőnek

Nézd meg, milyen álomszép otthona van a magyar színésznőnek

Ta­valy nyá­ron va­ló­sult meg Ripli Zsu­zsi és vő­le­gé­nye nagy álma, be­köl­töz­tek első közös la­ká­sukba.

Komoly döntést hozott magánéletében és munkájában is Tücsi

Komoly döntést hozott magánéletében és munkájában is Tücsi

Pár hét alatt több ko­moly vál­to­zás is tör­tént az eg­zo­ti­kus szép­ségű mű­sor­ve­zető éle­té­ben.

Détár Enikő szerelme megmondta, nem lesz ágyrajáró szerető

Détár Enikő szerelme megmondta, nem lesz ágyrajáró szerető

Détár Enikő és ked­vese, Péter végre be­köl­töz­tek új ott­ho­nukba és tiszta lapot nyi­tot­tak.

Détár Enikő és ked­vese, Péter végre be­köl­töz­tek új ott­ho­nukba és tiszta lapot nyi­tot­tak.

Hatalmas változás a Sztárban Sztár meg 1 kicsi versenyzőjének életében

Hatalmas változás a Sztárban Sztár meg 1 kicsi versenyzőjének életében

Ha­ma­ro­san be­köl­töz­het álom­ott­ho­nába Hor­váth Csenge!

Ha­ma­ro­san be­köl­töz­het álom­ott­ho­nába Hor­váth Csenge!

Hoppá, még két gyermeket szeretne a magyar sztár

Hoppá, még két gyermeket szeretne a magyar sztár

Au­gusz­tus végén köl­tö­zött be Eu­rópa Szépe és a csa­ládja gödi ker­tes há­zukba.

Au­gusz­tus végén köl­tö­zött be Eu­rópa Szépe és a csa­ládja gödi ker­tes há­zukba. S bár a házon van még mit csi­no­sít­gatni, él­ve­zik a vi­déki nyu­gal­mat.

Végleges döntés? Külföldön kezd új életet a magyar sztárpár

Végleges döntés? Külföldön kezd új életet a magyar sztárpár

Kál­lay-Sa­un­ders And­rás­nak és Tol­vai Re­ni­nek nagy ter­vei van­nak a jö­vőre nézve.

Majdnem elmaradt az előadás, a sztárszínész elfelejtkezett róla

Majdnem elmaradt az előadás, a sztárszínész elfelejtkezett róla

Gö­möri And­rás Máté éppen fel­újí­tott.

Po­lyák Lilla és Gö­möri And­rás Máté tisz­tá­ban van­nak vele, hogy nem a tél a leg­meg­fe­le­lőbb év­szak a köl­tö­zésre.

Drámai bejelentés: Szívbetegséggel küzd Galambos Erzsi!

Drámai bejelentés: Szívbetegséggel küzd Galambos Erzsi!

Gyor­san és fe­le­lő­sen kel­lett dön­te­nie!

Sú­lyos egész­ség­ügyi prob­lé­mái miatt dön­tött úgy Ga­lam­bos Erzsi, hogy meg­vá­lik im­po­záns budai vil­lá­já­tól!

Elképesztő látvány: Hujber Feri ezt bámulja minden nap Kanadában

Elképesztő látvány: Hujber Feri ezt bámulja minden nap Kanadában

A Ka­na­dába köl­tö­zött szí­nész min­den nap ha­jóra pat­tan, hogy el­in­tézze ügyes-bajos dol­gait.

Dagad a botrány: Elköltözik otthonából Gáspár Győző!

Dagad a botrány: Elköltözik otthonából Gáspár Győző!

Itt az ideje, hogy végre lép­je­nek, és hátuk mö­gött hagy­ják a múl­tat! Vajon ki tart Győ­ző­vel?

Itt az ideje, hogy végre lép­je­nek, és hátuk mö­gött hagy­ják a múl­tat! Vajon ki tart Győ­ző­vel?

Eddig bírta Berki nélkül: Hazaköltözött

Eddig bírta Berki nélkül: Hazaköltözött

Az izom­ce­leb min­dig mondta, hogy nehéz nél­küle.

Berki Krisz­tián foly­ton han­goz­tatja, hogy aki va­laha akár csak egyet­len per­cet is élt vele, az min­dig vissza­vá­gyik. Most be­iga­zo­ló­dott a té­zise.

Hujber Feri megint megvilágosodott: Kanadában ugrott be a tuti

Hujber Feri megint megvilágosodott: Kanadában ugrott be a tuti

Huj­ber Feri egy ideje ontja ma­gá­ból a saját gyárt­má­nyú böl­cses­sé­ge­ket.

Huj­ber Feri egy ideje ontja ma­gá­ból a saját gyárt­má­nyú böl­cses­sé­ge­ket.

Nincsenek véletlenek: A füvesek új Mekkájába költözött Hujber Feri

Nincsenek véletlenek: A füvesek új Mekkájába költözött Hujber Feri

Annyi, de annyi or­szágba köl­töz­he­tett volna a bot­rány­hőssé vált szí­nész.

Annyi, de annyi or­szágba köl­töz­he­tett volna...

Tóth Vera összecuccolt: Kiderült, kivel kezd új életet

Tóth Vera összecuccolt: Kiderült, kivel kezd új életet

15 év után újra együtt!

Az éne­kesnő alig egy hete kö­zölte a vi­lág­gal, hosszú évek után köl­tö­zik.

Küszöbön a kilakoltatás: haladékot kapott a 8 gyermekes család

Küszöbön a kilakoltatás: haladékot kapott a 8 gyermekes család

Szom­ba­ton kel­lett volna ki­köl­töz­nie 17. ke­rü­leti, bé­relt há­zá­ból a nyolc­gyer­me­kes Fedor csa­lád­nak.

Végre megmutatta új lakását, ide költözött Tóth Vera

Végre megmutatta új lakását, ide költözött Tóth Vera

A nép­szerű éne­kesnő ti­zenöt év után újra a test­vé­ré­vel, Tóth Ga­bi­val bú­to­ro­zott össze.

A nép­szerű éne­kesnő ti­zenöt év után újra a test­vé­ré­vel, Tóth Ga­bi­val bú­to­ro­zott össze.

Megmutatta, ilyen luxusba költöztek Majkáék

Megmutatta, ilyen luxusba költöztek Majkáék

Majka és kisfia úgy meg­ijesz­tet­ték Dun­di­kát, hogy az édes­anya kör­be­fu­totta a házat.

Majka és kisfia úgy meg­ijesz­tet­ték Dun­di­kát, hogy az édes­anya kör­be­fu­totta a házat.

Nem titok többé, hatalmas változás L.L.Junior magánéletében

Nem titok többé, hatalmas változás L.L.Junior magánéletében

A lát­vá­nyos lány­ké­rés el­le­nére az éne­kes vissza­ment Csil­lá­hoz és két kisfi­á­hoz.

Ezért nem tud beköltözni új otthonába Csepregi Éva

Ezért nem tud beköltözni új otthonába Csepregi Éva

Hiába sze­retne minél előbb új la­ká­sába köl­tözni, a Neo­ton Fa­mí­lia éne­kes­nő­jé­nek még vár­nia kell.

Megtörte a csendet: reagált a szakításról szóló pletykákra L.L. Junior!

Megtörte a csendet: reagált a szakításról szóló pletykákra L.L. Junior!

A rap­per a hírek sze­rint sza­kí­tott a meny­asszo­nyá­val.

A rap­per a hírek sze­rint sza­kí­tott a meny­asszo­nyá­val, eddig nem nyi­lat­ko­zott, ám most el­mondta az igaz­sá­got!