CÍMKE: 'költözés'

Mi történt? Végleg elköltözött Kasza Tibi és menyasszonya!

Mi történt? Végleg elköltözött Kasza Tibi és menyasszonya!

A mű­sor­ve­zető és sze­relme nagy lé­pésre szánta el magát! Fel­szá­mol­ták régi éle­tü­ket!

Hoppá: Szabó Zsófi közel került Hajdú Péterhez

Hoppá: Szabó Zsófi közel került Hajdú Péterhez

A szí­nésznő és férje ti­tok­ban kez­dett épít­ke­zésbe Hajdú Péter mesés ott­ho­ná­nak szom­széd­sá­gá­ban.

Nem hiszed el, ki lehet Hajdú Péter szomszédja

Nem hiszed el, ki lehet Hajdú Péter szomszédja

Mi­köz­ben Hajdú Péter egy­sze­rűen nem je­lent meg saját vá­ló­pe­rén, Sarka Kata éppen új ott­hont keres.

Mi­köz­ben Hajdú Péter egy­sze­rűen nem je­lent meg saját vá­ló­pe­rén, Kata arra ké­szül, hogy vissza­köl­töz­zön a kör­nyékre.

Visszavonul Cooky?

Visszavonul Cooky?

A Nagy Duett zsű­ri­tagja ha­tal­mas di­lemma előtt áll, ugyanis rövid időn belül el kell dön­te­nie, mit kezd a sor­sá­val.

A Nagy Duett zsű­ri­tagja ha­tal­mas di­lemma előtt áll, ugyanis rövid időn belül el kell dön­te­nie, mit kezd a sor­sá­val.

Életre szóló döntést hoztak Majkáék

Életre szóló döntést hoztak Majkáék

Ker­tes házba köl­tö­zik a Ma­jo­ros csa­lád!

Ker­tes házba köl­tö­zik a Ma­jo­ros csa­lád! A két gyer­mek mel­lett szük­ség is van a bő­ví­tésre, ahol min­denki ké­nyel­me­sen elfér, és jól érez­heti magát.

Kiderült, erre vágyik Zimány Linda

Kiderült, erre vágyik Zimány Linda

Zi­mány Linda el tudja kép­zelni, hogy Ame­ri­ká­ban te­le­ped­jen le, ám az ki­zárt­nak tartja, hogy kül­földi férfi­val bú­to­roz­zon össze.

Zi­mány Linda el tudja kép­zelni, hogy Ame­ri­ká­ban te­le­ped­jen le, ám az ki­zárt­nak tartja, hogy kül­földi férfi­val bú­to­roz­zon össze.

Családostól hagyta el az országot Majka

Családostól hagyta el az országot Majka

Mos­tan­tól egy hó­na­pig csak akkor hal­lunk Maj­ká­ról, ha posz­tol va­la­mit a kö­zös­ségi ol­da­lára. A rap­per és csa­ládja már a fel­le­gek­ben jár, ezek­ben a per­cek­ben is úton van­nak Ame­ri­kába.

Mos­tan­tól egy hó­na­pig csak akkor hal­lunk Maj­ká­ról, ha posz­tol va­la­mit a kö­zös­ségi ol­da­lára.

Nem hiszed el, miért költöztek külföldre a magyar sztárok

Nem hiszed el, miért költöztek külföldre a magyar sztárok

Cso­bot Adé­lék már Köln­ben élnek.

Egyre több ma­gyar sztár köl­tö­zik kül­földre, hiába van­nak kar­ri­er­jük csú­csán. Leg­utóbb Cso­bot Adél köl­tö­zött csa­lád­já­val Kölnbe.

Nem hiszed el, mire készül Majka, ez mindenkit sokkolt

Nem hiszed el, mire készül Majka, ez mindenkit sokkolt

Nyelv­tan­fo­lyamra is jár.

A mű­sor­ve­zető töb­bek kö­zött an­gol­nyelv-tan­fo­lyamra is jár. Majka leg­főbb vá­gyai közt sze­re­pel, hogy idő­vel csa­lád­já­val együtt Las Ve­gasba köl­töz­zön.

Komoly döntést hozott, visszaköltözik Magyarországra a népszerű tévés!

Komoly döntést hozott, visszaköltözik Magyarországra a népszerű tévés!

Né­met­or­szág­ban él, de most a csa­lád­já­val együtt térne haza.

A csi­nos mű­sor­ve­zető évek óta Né­met­or­szág­ban él, de most a csa­lád­já­val együtt térne haza.

Váratlan bejelentést tett Havas Henrik

Váratlan bejelentést tett Havas Henrik

A Tanár úr egy in­ter­jú­ban be­szélt őszin­tén a kül­földre "me­ne­kü­lés" gon­do­la­tá­ról! Vajon ko­mo­lyan gon­dolja, vagy egy újabb hecc csu­pán a ré­szé­ről?

A Tanár úr egy in­ter­jú­ban be­szélt őszin­tén a kül­földre "me­ne­kü­lés" gon­do­la­tá­ról! Vajon ko­mo­lyan gon­dolja, vagy egy újabb hecc csu­pán a ré­szé­ről?

Marsi Anikó férje elköltözött a gyerekekkel

Marsi Anikó férje elköltözött a gyerekekkel

Egye­dül él Ma­gyar­or­szá­gon.

A TV2 Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője a hírek sze­rint év eleje óta egye­dül él Ma­gyar­or­szá­gon.

Détár Enikő újra költözni kényszerül

Détár Enikő újra költözni kényszerül

A szí­nésznő idén már sze­retné bir­tokba venni új házát.

A szí­nésznő idén már sze­retné bir­tokba venni új házát.

Magyarországon fog meghalni Lagzi Lajcsi!

Magyarországon fog meghalni Lagzi Lajcsi!

A trom­bi­ta­mű­vész­nek esze ágá­ban sincs kül­földre köl­tözni, bár a bol­dog­asszony­pusz­tai bir­to­kát még min­dig árulja.

A trom­bi­ta­mű­vész­nek esze ágá­ban sincs kül­földre köl­tözni, bár a bol­dog­asszony­pusz­tai bir­to­kát még min­dig árulja.

Hoppá: Vajna Tímea külföldre költözik férje nélkül

Hoppá, váratlan fordulat: Vajna Tímea külföldre költözik férje nélkül

Hosszú időre bú­csút int Ma­gyar­or­szág­nak Vajna Timi. Kül­föl­dön várja az új élete, de Andy nem köl­tö­zik el vele.

Hosszú időre bú­csút int Ma­gyar­or­szág­nak Vajna Timi. Kül­föl­dön várja az új élete, de Andy nem köl­tö­zik el vele.

Bármikor jöhet a következő Bangó-dédunoka?

Bármikor jöhet a következő Bangó-dédunoka?

Tina és Emi­lio új ott­honba köl­töz­nek, ahol sok­kal több hely jut majd az egész csa­lád­nak.

Tina és Emi­lio új ott­honba köl­töz­nek, ahol sok­kal több hely jut majd az egész csa­lád­nak.

Kiderült, miért hagyta el a fővárost Tücsi!

Kiderült, miért hagyta el a fővárost Tücsi!

Van va­laki, aki­nek a ked­véért a vál­to­zás mel­lett dön­tött.

Bár a mun­kája Bu­da­pest­hez köti, van va­laki, aki­nek a ked­véért a vál­to­zás mel­lett dön­tött.

Meglepő bejelentést tett párkapcsolatáról a csinos műsorvezető

Meglepő bejelentést tett párkapcsolatáról a csinos műsorvezető

Ada már két éve él táv­kap­cso­lat­ban.

Ada már két éve él táv­kap­cso­lat­ban, így sokat uta­zik Né­met­or­szágba. Nem­rég arról le­he­tett hal­lani, hogy pár­já­hoz fog­nak köl­tözni fi­a­i­val.

Sarka Kata váratlan vallomása: Négyen élünk együtt az új otthonunkban!

Sarka Kata váratlan vallomása: Négyen élünk együtt az új otthonunkban!

A két­gyer­me­kes édes­anyá­ról fur­csa hír ke­ring...

A két­gyer­me­kes édes­anyá­ról fur­csa hír ke­ring...

Emilio és Tina új házukban harcolnak

Emilio és Tina új házukban harcolnak

Az Édes Élet sztár­jai új ki­hí­vá­sok elé néz­nek a kö­vet­kező he­tek­ben.

Az Édes Élet sztár­jai új ki­hí­vá­sok elé néz­nek a kö­vet­kező he­tek­ben.

Istenes Bence megmutatta kölni otthonát

Istenes Bence megmutatta kölni otthonát

A mű­sor­ve­zető be­tar­totta a ter­vét.

A mű­sor­ve­zető és párja, Cso­bot Adél be­tar­totta ter­vét, Né­met­or­szágba köl­töz­tek kisfi­úk­kal.

Azt suttogják: Itt neveli fel kisfiát Liptai Claudia

Azt suttogják: Itt neveli fel kisfiát Liptai Claudia

Ele­inte úgy tűnt, hogy a mű­sor­ve­zető és cuk­rász sze­relme egy új ott­honba köl­tö­zik majd...

Ele­inte úgy tűnt, hogy a mű­sor­ve­zető és cuk­rász sze­relme egy új ott­honba köl­tö­zik majd, ám most mégis más­hogy dön­töt­tek.

Az interneten árulja a bútorait Bangó Margit

Az interneten árulja a bútorait Bangó Margit

A Kos­suth-díjas éne­kesnő egy­kori ott­ho­nát már meg is vá­sá­rol­ták. Ti­ná­val és Emi­li­ó­val most köl­töz­köd­nek, a ház ki­pa­ko­lása pedig fáj­dal­mas szá­mára.

A Kos­suth-díjas éne­kesnő egy­kori ott­ho­nát már meg is vá­sá­rol­ták. Ti­ná­val és Emi­li­ó­val most köl­töz­köd­nek, a ház ki­pa­ko­lása pedig fáj­dal­mas szá­mára.

Átok ül Pikali Gerda új házán

Átok ül Pikali Gerda új házán

Ott kez­dett új éle­tet, ahol ko­ráb­ban Kul­csár Edina kap­cso­lata tönk­re­ment.

Pi­kali Gerda ott kez­dett új éle­tet, ahol ko­ráb­ban Kul­csár Edina kap­cso­lata véget ért. A szí­nésznő az egy­kori szép­ség­ki­rálynő csa­ládi házát vá­sá­rolta meg.

Már tervezik a harmadik babát Laky Zsuzsiék

Már tervezik a harmadik babát Laky Zsuzsiék

Köl­tö­zés után jöhet az újabb baba.

Na­gyot vál­to­zott a 2003-as Eu­rópa szépe élete, ami­óta együtt van fér­jé­vel, Dietz Gusz­táv­val.

Családjával együtt hagyja el az országot Polgár Kriszta

Családjával együtt hagyja el az országot Polgár Kriszta

Min­den­kit meg­le­pett a hír! Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő a Ri­post­nak val­lott elő­ször a mi­ér­tek­ről!

Min­den­kit meg­le­pett a hír! Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő a Ri­post­nak val­lott elő­ször a mi­ér­tek­ről!

Újabb fordulat: Pikali elköltözött Rékasitól?

Újabb fordulat: Pikali elköltözött Rékasitól?

Pi­kali Gerda még a nyá­ron dön­tött úgy, hogy új ott­hont vá­laszt ma­gá­nak. A szí­nésznő gyer­me­ke­i­vel együtt Bu­da­pest egyik külső ke­rü­le­tébe köl­tö­zött.

Pi­kali Gerda még a nyá­ron dön­tött úgy, hogy új ott­hont vá­laszt ma­gá­nak.

Balázs Klári kifakadt: nem könnyű most otthon az élet

Balázs Klári kifakadt: nem könnyű most otthon az élet

Klá­rika igyek­szik meg­kí­mélni a fér­jét.

Nagy mun­kába fo­gott a Korda há­zas­pár, ami­nek sok ide­ges­ke­dés és vita a kö­vet­kez­mé­nye. Klá­rika azon­ban igyek­szik meg­kí­mélni a fér­jét.

Súlyos döntés: Ide költözik Szőcs Reni

Súlyos döntés: Ide költözik Szőcs Reni

A jobb élet re­mé­nyé­ben maga mö­gött hagyja régi éle­tét.

A jobb élet re­mé­nyé­ben maga mö­gött hagyja régi éle­tét, és a ma­gyar fő­vá­rosba köl­tö­zik a Star Academy dögös győz­tese.

Súlyos döntés: ikreivel költözik külföldre a magyar sztártévés

Súlyos döntés: ikreivel költözik külföldre a magyar sztártévés

El­mon­dása sze­rint még nincs meg a tel­jes terv. De benne van a pak­li­ban, hogy évekre el­hagy­ják az or­szá­got.

El­mon­dása sze­rint még nincs meg a tel­jes terv. De benne van a pak­li­ban, hogy évekre el­hagy­ják az or­szá­got.

Nyomasztó részleteket árult el külföldre költözésükről Csobot Adél

Nyomasztó részleteket árult el külföldre költözésükről Csobot Adél

Né­hány iz­gal­mas tit­kot fe­cse­gett ki.

A kü­lön­le­ges hang­já­ról is is­mert éne­kesnő ismét ki­fe­cse­gett né­hány iz­gal­mas tit­kot.

Dárdai Pál költözik, elhagyja Berlint?

Dárdai Pál költözik, elhagyja Berlint?

Új ott­honra lel­het Né­met­or­szág­ban. A csa­pat­nak sem kel­le­mes a mos­tani hely­zet, min­den­kép­pen vál­tani kell. Egye­lőre a "vidék" tűnik be­fu­tó­nak.

Új ott­honra lel­het Né­met­or­szág­ban. A csa­pat­nak sem kel­le­mes a mos­tani hely­zet, min­den­kép­pen vál­tani kell. Egye­lőre a "vidék" tűnik be­fu­tó­nak.

Vége: elköltözött a feleségétől a magyar énekes!

Vége: elköltözött a feleségétől a magyar énekes!

Ke­ser­ves idő­sza­kot él meg.

A TV2 egy­kori sztárja ke­ser­ves idő­sza­kot él meg, hi­szen min­den jel arra mutat, hogy zá­tonyra fu­tott a há­zas­sága.

Elképesztő élménye volt Tvrtkonak új otthonában

Elképesztő élménye volt Tvrtkonak új otthonában

Kicsi a világ! De ennyire?

Kicsi a világ! Ez az una­lo­mig is­mert frá­zis nyert bi­zo­nyí­tást az egy­kori sztár­té­vés éle­té­ben, köz­vet­le­nül az­után, hogy Ame­ri­kába köl­tö­zött.

Váratlan fordulat: Ekkor hagyják el az országot Csobot Adélék!

Váratlan fordulat: Ekkor hagyják el az országot Csobot Adélék!

Min­den­kit meg­le­pett, ami­kor a sztár­pár au­gusz­tus­ban be­je­len­tette, ha­ma­ro­san Né­met­or­szág­ban kez­de­nek új éle­tet.

Korda György és Klárika végleg lezárták a múltat

Korda György és Klárika végleg lezárták a múltat

Fájó szív­vel lép­tek to­vább.

Véget ért egy va­rázs­la­tos, me­se­beli idő­szak Korda György és fe­le­sége éle­té­ben. Fájó szív­vel lép­tek to­vább, de tud­ják, hogy mind­ket­tő­jük­nek jobb lesz így.

Úristen: Kritikus időszak vár Istenes Bencére és családjára!

Úristen: Kritikus időszak vár Istenes Bencére és családjára!

A mű­sor­ve­zető és ked­vese nehéz dön­tést hoz­tak! Egye­lőre még nem tud­ják, vissza­tér­nek-e Ma­gyar­or­szágra!

A mű­sor­ve­zető és ked­vese ször­nyen nehéz dön­tést hoz­tak! Egye­lőre még nem tud­ják, vissza­tér­nek-e Ma­gyar­or­szágra!

Sorstársa luxusvillájába költözött Angelina Jolie

Sorstársa luxusvillájába költözött Angelina Jolie

To­vább­állt az ed­digi bér­le­mé­nyé­ből a gye­re­kek­kel, egy sok­kal el­du­got­tabb és biz­ton­sá­go­sabb erőd­szerű lu­xus­vil­lába.

Nyíregyházi gyilkosság: Súlyos döntést hozott a fejbe lőtt apa!

Nyíregyházi gyilkosság: Súlyos döntést hozott a fejbe lőtt apa!

Úgy tudni, a kór­ház­ban ke­zelt férfi ál­la­pota ro­ha­mo­san javul, be­teg­ágyá­nál már gyer­me­kei is meg­lá­to­gat­ták.

Kínos vallomás: újabb fordulat Kelemen Anna életében

Kínos vallomás: újabb fordulat Kelemen Anna életében

Fo­lya­ma­tos vál­to­zá­sok öve­zik a ma­gyar Play­mate unal­mas­nak egy­ál­ta­lán nem mond­ható min­den­nap­jait.

Fo­lya­ma­tos vál­to­zá­sok öve­zik a ma­gyar Play­mate unal­mas­nak egy­ál­ta­lán nem mond­ható min­den­nap­jait.

Így hagyta el Angelina Jolie Brad Pittet!

Így hagyta el Angelina Jolie Brad Pittet!

Igen­csak meg­le­pőd­he­tett Brad Pitt, ami­kor vá­rat­la­nul egy ha­tal­mas köl­töz­tető ka­mion par­kolt le a ki­hűlt sze­relmi fé­szek előtt! Hi­szen azt is a vi­lág­saj­tó­ból tudta meg, hogy válik...

Igen­csak meg­le­pőd­he­tett Brad Pitt, ami­kor vá­rat­la­nul egy ha­tal­mas köl­töz­tető ka­mion par­kolt le a ki­hűlt sze­relmi fé­szek előtt!

Eldőlt, hova viszi majd haza Liptai Claudia az újszülött kisfiát!

Eldőlt, hova viszi majd haza Liptai Claudia az újszülött kisfiát!

So­káig árulta óbu­dai ott­ho­nát.

A mű­sor­ve­zető so­káig árulta óbu­dai ott­ho­nát, most pár­já­val ko­moly dön­tésre ju­tot­tak.

Közeleg a vég? Szétköltöznek Jennifer Anistonék

Közeleg a vég? Szétköltöznek Jennifer Anistonék

A szí­nész­nő­nek vég­te­le­nül elege van.

Mun­kája miatt kény­te­len hosszú hó­na­pokra egy másik föld­részre köl­tözni Jus­tin The­roux. Ami­ből a fe­le­sé­gé­nek vég­te­le­nül elege van.

Kész a változásra! Nehéz döntést hozott Gesztesi Károly

Kész a változásra! Nehéz döntést hozott Gesztesi Károly

A szí­nész fájó szív­vel ugyan, de be­látta, nem tehet mást. A jö­vőre pedig már kész ter­vei van­nak!

A szí­nész fájó szív­vel ugyan, de be­látta, nem tehet mást. A jö­vőre pedig már kész ter­vei van­nak!

Mi történt? Külföldre költöznek Csobot Adélék

Mi történt? Külföldre költöznek Csobot Adélék

A jobb jövő ér­de­ké­ben újabb ma­gyar sztár­pár dön­tött a tá­vo­zás mel­lett. Ha­ma­ro­san cso­ma­gol­nak.

A jobb jövő ér­de­ké­ben újabb ma­gyar sztár­pár dön­tött a tá­vo­zás mel­lett. Ha­ma­ro­san cso­ma­gol­nak.

Meglepő dolgokat árult el volt kollégája Gombos Edináról!

Meglepő dolgokat árult el volt kollégája Gombos Edináról!

Így éli új éle­tét a nép­szerű tévés.

Már egy éve, hogy az Aktív egy­kori há­zi­asszo­nya hátat for­dí­tott Ma­gyar­or­szág­nak és csa­lád­já­val Ame­ri­ká­ban kez­dett új éle­tet.

Hatalmas változás következik be Kárpáti Rebeka életében

Hatalmas változás következik be Kárpáti Rebeka életében

Ős­szel min­den meg­vál­to­zik.

A Jóban Rossz­ban sztárja nem félti a jö­vő­jét, min­den hely­zet­ben fel­ta­lálja magát.

Dráma: omladozó házba száműzi unokáját Pécsi Ildikó - Fotó!

Dráma: omladozó házba száműzi unokáját Pécsi Ildikó - Fotó!

Szo­morú for­du­lat a szí­nésznő és Pár­tos Csilla har­cá­ban...

Szo­morú for­du­lat tör­tént a szí­nésznő és Pár­tos Csilla har­cá­ban... Nézd meg az in­gat­lant, ahová az egy­kor bál­vá­nyo­zott meny­nek és fi­á­nak be kel­lene köl­töz­nie...

Ezért költözött a nagymamájához Nádai Anikó!

Ezért költözött a nagymamájához Nádai Anikó!

A Va­lóVi­lág le­endő mű­sor­ve­ze­tője éle­té­nek egy kü­lö­nös idő­sza­ká­ról val­lott.

A Va­lóVi­lág le­endő mű­sor­ve­ze­tője éle­té­nek egy kü­lö­nös idő­sza­ká­ról val­lott.

Kiderült az igazság Sarka Kata elköltözéséről

Kiderült az igazság Sarka Kata elköltözéséről

Szám­ta­lan pletyka ke­ring a csi­nos üz­let­asszony köl­tö­zé­sé­vel kap­cso­lat­ban. A Ri­post most le­rántja a lep­let.

Szám­ta­lan pletyka ke­ring a csi­nos üz­let­asszony köl­tö­zé­sé­vel kap­cso­lat­ban. A Ri­post most le­rántja a lep­let.

Rossz hírt közölt rajongóival Gombos Edina

Rossz hírt közölt rajongóival Gombos Edina

Ame­ri­ká­ból üzent a nép­szerű tévés.

Ame­ri­ká­ból üzent a nép­szerű tévés.

Marsi Anikó után Gombos Edina is hazaköltözik?

Marsi Anikó után Gombos Edina is hazaköltözik?

Egy év után hon­vá­gya van?

Gom­bos Edina és Marsi Anikó élete kí­sér­te­ti­e­sen ha­son­lít, így nem el­kép­zel­he­tet­len, hogy újabb hí­res­ség dönt a ha­za­köl­tö­zés mel­lett.

Sarka Kata kipakolt Hajdú Péterrel közös házukból és elköltözött!

Durva: Sarka Kata kipakolt Hajdú Péterrel közös családi házukból és elköltözött!

Profi köl­töz­te­tő­cég se­gít­sé­gét igénybe véve, te­her­au­tó­val szál­lít­tatta el a hol­mi­kat.

Pasiját is elhagyná a külföldre Molnár Anikó

Pasiját is elhagyná a külföldre Molnár Anikó

Ké­nyel­me­sebb életre vá­gyik.

A pá­nik­be­teg sztár ké­nyel­me­sebb életre vá­gyik, és az sem ér­dekli, ha közel a negy­ven­hez ezt egye­dül kell meg­te­rem­te­nie.

Ezért gondolkodik még a hazaköltözésen Marsi Anikó

Ezért gondolkodik még a hazaköltözésen Marsi Anikó

A Té­nyek hír­adó­sá­nak és csa­lád­já­nak sok min­dent kell mér­legre ten­nie, töb­bek közt gyer­me­keik ér­zé­seit is.

A Té­nyek hír­adó­sá­nak és csa­lád­já­nak sok min­dent kell mér­legre ten­nie, töb­bek közt gyer­me­keik ér­zé­seit is.

Botrány: Döntött a bíróság, Pécsi Ildikó kidobhatja-e otthonából unokáját!

Botrány: Döntött a bíróság, Pécsi Ildikó kidobhatja-e otthonából unokáját!

Bot­rány! Meg­szü­le­tett az el­ső­fokú íté­let Pár­tos Csilla és a Kos­suth-díjas szí­nésznő pe­ré­ben!

Elhagyta az országot Oravecz Nóra!

Elhagyta az országot Oravecz Nóra!

Meg­lepő be­je­len­tést tett a Fa­ce­boo­kon.

Meg­lepő be­je­len­tést tett a Fa­ce­boo­kon az or­szág egyik leg­ked­vel­tebb író­nője: kül­földre köl­tö­zött, és jó ideig nem is tér vissza...

El sem hiszed! Ő veszi meg Lagzi Lajcsi méregdrága birtokát!

El sem hiszed! Ő veszi meg Lagzi Lajcsi méregdrága birtokát!

Már azt is tudja a ze­nész és csa­ládja, hová fog­nak köl­tözni Bol­dog­asszony­pusz­tá­ról.

Már azt is tudja a ze­nész és csa­ládja, hová fog­nak köl­tözni Bol­dog­asszony­pusz­tá­ról.

Dráma: Nem hajlandó többé egy fedél alatt élni fiával Klapka György!

Dráma: Nem hajlandó többé egy fedél alatt élni fiával Klapka György!

Sze­rinte itt az ideje, hogy fia, Den­nis végre ön­álló éle­tet kezd­jen.

Sze­rinte itt az ideje, hogy fia, Den­nis végre ön­álló éle­tet kezd­jen.

Családostul költözhet el itthonról a magyar énekes

Családostul költözhet el itthonról a magyar énekes

Nagy a bi­zony­ta­lan­ság.

L.L. Ju­nior és párja, Csilla nehéz dön­tés előtt áll­nak. Kisfiúk, La­cika be­teg­sége miatt szét­sza­kad­hat a csa­lád. Nagy a bi­zony­ta­lan­ság.

Nincs visszaút! Lajcsinak végleg el kell hagynia otthonát!

Nincs visszaút! Lajcsinak végleg el kell hagynia otthonát!

El­kelt mil­li­ár­dos bir­toka.

Úgy tűnt, sen­ki­nek sem kell a trom­bi­tás le­gen­dássá vált bol­dog­asszony­pusz­tai bir­toka. Egé­szen mos­ta­náig...

Istenes Bence: Nagyon vonz a külföldi élet!

Istenes Bence: Nagyon vonz a külföldi élet!

Az RTL Klub mű­sor­ve­ze­tője sorra kapja csa­tor­ná­já­tól a le­he­tő­sé­ge­ket, jö­vő­jét azon­ban egy­ál­ta­lán nem biz­tos, hogy itt­hon kép­zeli el. Őszin­tén be­szélt ter­ve­i­ről.

Is­te­nes Bence az or­szág egyik leg­ke­re­set­tebb mű­sor­ve­ze­tője, ez még­sem aka­dá­lyozza meg abban, hogy Adél­lal kül­földre köl­tö­zé­sü­ket ter­vez­ges­sék. A le­endő apuka ugyanis so­káig élt Né­met­or­szág­ban, így el­kép­zel­he­tő­nek tartja, hogy a jö­vő­ben csa­lá­dos­tul el­hagy­ják Ma­gyar­or­szá­got.

Hoppá! Jön az újabb baba Carameléknél?

Hoppá! Jöhet az újabb baba Carameléknél?

A ma­gyar éne­kes új la­kásba köl­tö­zött csa­lád­já­val, mert a régi ki­csi­nek bi­zo­nyult hár­muk­nak. Vagy né­gyük­nek? Mol­nár Fe­renc Ca­ra­mel sej­tel­me­sen be­szélt jö­vő­beni ter­ve­i­ről.

A ma­gyar éne­kes új la­kásba köl­tö­zött csa­lád­já­val, mert a régi ki­csi­nek bi­zo­nyult hár­muk­nak, vagy né­gyük­nek?

Megszabadult a gyászos emlékektől! Ide költözött Bajor Imre özvegye!

Megszabadult a gyászos emlékektől! Ide költözött Bajor Imre özvegye!

Az öz­vegy férje ha­lála után nem sok­kal úgy dön­tött, el­adja a vi­déki, csa­ládi házat, hogy új éle­tet kezd­hes­sen.

Lajcsi testvére mindent elárult az újabb külföldi útról

Lajcsi testvére mindent elárult az újabb külföldi útról

Ő nem tud a nagy köl­tö­zés­ről.

A mu­la­tós ze­nész test­vére nem érti, miért szól­nak még min­dig arról a hírek, hogy bátyja el akarja hagyni Ma­gyar­or­szá­got, ami­kor nem­rég tért haza.

Lehet, hogy külföldre költözik Gesztesi Károly

Lehet, hogy külföldre költözik Gesztesi

A szí­nész ti­tok­ban ismét Iz­ra­el­ben tár­gyalt a jö­vő­jé­ről. Ha­ma­ro­san dön­te­nie kell, hogy megy vagy marad.

A szí­nész ti­tok­ban ismét Iz­ra­el­ben tár­gyalt a jö­vő­jé­ről. Ha­ma­ro­san dön­te­nie kell, hogy megy vagy marad.

Egyre érdekesebb részletek derülnek ki Lajcsi hazaköltözéséről!

Egyre érdekesebb részletek derülnek ki Lajcsi hazaköltözéséről!

Ren­ge­te­gen azt ta­lál­gat­ják, vajon mikor tér haza a mu­la­tós ki­rály.

Ren­ge­teg az el­lent­mon­dás a mu­la­tós ki­rály ha­za­té­ré­sé­vel kap­cso­lat­ban, hi­szen szinte min­denki mást állít. Most azon­ban egy újabb, so­kat­mondó in­for­má­ció lá­tott nap­vi­lá­got, ami szá­mos új kér­dést vet fel.

Titokban, kamionokkal költöztették ki házából Lagzi Lajcsit!

Titokban, kamionokkal költöztették ki házából Lagzi Lajcsit!

Úgy dön­tött, elege van a meg­aláz­ta­tás­ból: el­hagyta az or­szá­got a csa­lád­já­val.

Ez várhat Lajcsiékra Mexikóban!

Ez várhat Lajcsiékra Mexikóban!

Hétfő reg­gel rob­bant a hír, hogy a trom­bi­tás el­hagyta az or­szá­got.

Hétfő reg­gel rob­bant bom­ba­ként a hír, hogy az elő­ze­tes­ből ja­nuár végén sza­ba­dult trom­bi­tás fogta magát, és csa­lád­já­val el­hagyta az or­szá­got. Me­xi­kóba re­pült!

Kiderült, hová költözhetnek Lajcsiék

Kiderült, hová költözhetnek Lajcsiék

Va­ló­szí­nű­leg a ha­tá­ron túl élő ro­ko­na­ik­hoz köl­töz­nek majd.

Ga­lam­bos Lajos erő­sen el­gon­dol­ko­zott azon, hogy a csa­lád­já­val egye­tem­ben kül­földre men­nek. Va­ló­szí­nű­leg a ha­tá­ron túl élő ro­ko­na­ik­hoz köl­töz­nek majd.

Majkáék kénytelenek voltak egy másik hírességhez költözni

Majkáék kénytelenek voltak egy másik hírességhez költözni

Ez volt az egyet­len vá­lasz­tá­suk.

A nép­szerű rap­per ide­ig­le­ne­sen el­köl­tö­zött csa­lád­já­val, mert ez volt az egyet­len vá­lasz­tá­suk. De vajon kihez bú­to­roz­tak át?

Súlyos döntés: elveszíthetjük Lajcsit!

Súlyos döntés: elveszíthetjük Lajcsit!

A bör­tön­ből sza­ba­duló ze­nész sors­döntő lé­pé­sen töri a fejét. Még az sem ki­zárt, hogy min­de­nét el­adja Ma­gyar­or­szá­gon. Mit szól­nak ehhez a nyo­mo­zók?

A bör­tön­ből sza­ba­duló ze­nész sors­döntő lé­pé­sen töri a fejét. Még az sem ki­zárt, hogy min­de­nét el­adja Ma­gyar­or­szá­gon.

Majdnem elveszítettük Geszti Pétert

Majdnem elveszítettük Geszti Pétert

El akarta hagyni az or­szá­got.

Geszti Pé­ter­nek is meg­for­dult a fe­jé­ben, hogy el­hagyja az or­szá­got, még­sem tette. El­árulta, hogy miért ma­radt a ha­zá­já­ban.

Kitálalt szextitkairól a 68 éves Som Lajos!

Kitálalt szextitkairól a 68 éves Som Lajos!

Végre jóra for­dult a Pi­ra­mis egy­kori ze­né­szé­nek hely­zete.

Végre jóra for­dult a Pi­ra­mis egy­kori ze­né­szé­nek hely­zete. Ki­dob­ták a gon­do­zó­ház­ból, ahol hosszú hó­na­pok óta ápol­ták, ki­ta­gadta édes­anyja, nem volt hol lak­nia.

Már biztos! Elköltözött Magyarországról Kiss Ramóna!

Már biztos! Elköltözött Magyarországról Kiss Ramóna!

A szí­nésznő egy időre el­hagyta az or­szá­got, de nem kell ag­gódni, pár hónap múlva vissza­tér a so­ro­zatba!

A szí­nésznő egy időre el­hagyta az or­szá­got, de nem kell ag­gódni, pár hónap múlva vissza­tér...

Elhagyná az országot a Barátok közt színésznője

Elhagyná az országot a Barátok közt színésznője

Min­den sza­bad­ide­jét és pén­zét uta­zásra költi Gyeb­nár Csekka, aki rá­ta­lált arra az or­szágra, ahol szí­ve­sen élne.

Min­den sza­bad­ide­jét és pén­zét uta­zásra költi Gyeb­nár Csekka, aki rá­ta­lált arra az or­szágra, ahol szí­ve­sen élne. Már hol­nap pa­kolna....

Gondoltad volna? Ezért hagyta el az országot Varnus Xaver!

Gondoltad volna? Ezért hagyta el az országot Varnus Xaver!

Hiába hal­mo­zott si­kert si­kerre szak­má­já­ban, fel­szá­molta itt­honi éle­tét, és Ber­linbe köl­tö­zött.

Ez ám a fordulat! Gesztesi Károly félrebeszélt a költözésről

Íme, a bizonyíték, hogy Gesztesi Károly megint félrebeszélt!

A szí­nész azt mondta az egyik ma­ga­zin­nak, hogy kül­földre ké­szül ba­rát­já­val, ám Szá­raz Dénes sem­mit nem tud a köl­tö­zés­ről.

Fiaival, de kislánya nélkül hagyja el az országot Gesztesi Károly!

Fiaival, de kislánya nélkül hagyja el az országot Gesztesi Károly!

Pan­ká­nak so­káig nél­kü­löz­nie kell apu­ká­ját...

Nagy port ka­vart a szí­nész ko­rábbi ki­je­len­tése, mi­sze­rint Iz­ra­el­ben kezd új éle­tet. Bár ezt ké­sőbb cá­folta, most ki­de­rült, hogy feb­ruár ele­jén mégis Tel-Avivba uta­zik. A nagy ka­landra fiai is el­kí­sé­rik, Pan­ká­nak azon­ban so­káig nél­kü­löz­nie kell apu­ká­ját...

Tanyán akarja újrakezdeni Rékasi és nője

Tanyán akarja újrakezdeni Rékasi és nője

A szí­nész te­he­ne­ket és lo­va­kat akar.

A szí­nész meg­lepő ki­je­len­tést tett: elege lett a vá­ros­ból és in­kább a zaj­tól távol, egy csen­des ta­nyán sze­retne új éle­tet kez­deni.

Alföldi Róbert hátat fordít Magyarországnak

Alföldi Róbert hátat fordít Magyarországnak

Nyu­god­tabb életre vá­gyik.

A nép­szerű szí­nész-ren­dező már rég­óta vá­gyik rá, hogy nyu­god­tabb kör­nye­zet­ben éljen. Hosszú út­jára csak imá­dott ku­tyája, Panka kí­séri el.

Elege lett a magyarokból Berki Krisztiánnak

Elege lett a magyarokból Berki Krisztiánnak

A re­a­li­tysz­tár Mi­a­miba emig­rál csa­lád­já­val együtt, a ma­gya­rok­nak pedig azt üzeni, hogy köp­je­nek fel, és áll­ja­nak alá.

A re­a­li­tysz­tár Mi­a­miba emig­rál csa­lád­já­val együtt, a ma­gya­rok­nak pedig azt üzeni, hogy köp­je­nek fel, és áll­ja­nak alá.