CÍMKE: 'költözés'

Hujber Feri megint megvilágosodott: Kanadában ugrott be a tuti

Hujber Feri megint megvilágosodott: Kanadában ugrott be a tuti

Huj­ber Feri egy ideje ontja ma­gá­ból a saját gyárt­má­nyú böl­cses­sé­ge­ket.

Nincsenek véletlenek: A füvesek új Mekkájába költözött Hujber Feri

Nincsenek véletlenek: A füvesek új Mekkájába költözött Hujber Feri

Annyi, de annyi or­szágba köl­töz­he­tett volna a bot­rány­hőssé vált szí­nész, de ő nem ap­rózta el.

Tóth Vera összecuccolt: Kiderült, kivel kezd új életet

Tóth Vera összecuccolt: Kiderült, kivel kezd új életet

Az éne­kesnő alig egy hete kö­zölte a vi­lág­gal, hosszú évek után köl­tö­zik. Nem akárki miatt hagyta el ed­digi ott­ho­nát.

Az éne­kesnő alig egy hete kö­zölte a vi­lág­gal, hosszú évek után köl­tö­zik.

Küszöbön a kilakoltatás: haladékot kapott a 8 gyermekes család

Küszöbön a kilakoltatás: haladékot kapott a 8 gyermekes család

Szom­ba­ton kel­lett volna ki­köl­töz­nie bé­relt há­zá­ból a csa­lád­nak.

Szom­ba­ton kel­lett volna ki­köl­töz­nie 17. ke­rü­leti, bé­relt há­zá­ból a nyolc­gyer­me­kes Fedor csa­lád­nak.

Megmutatta, ilyen luxusba költöztek Majkáék

Megmutatta, ilyen luxusba költöztek Majkáék

Majka és fia meg­ijesz­tet­ték Dun­di­kát.

Majka és kisfia úgy meg­ijesz­tet­ték Dun­di­kát, hogy kör­be­fu­totta a házat.

Megtörte a csendet: reagált a szakításról szóló pletykákra L.L. Junior!

Megtörte a csendet: reagált a szakításról szóló pletykákra L.L. Junior!

A rap­per a hírek sze­rint sza­kí­tott a meny­asszo­nyá­val.

A rap­per a hírek sze­rint sza­kí­tott a meny­asszo­nyá­val, eddig nem nyi­lat­ko­zott, ám most el­mondta az igaz­sá­got!

Ezért nem tud beköltözni új otthonába Csepregi Éva

Ezért nem tud beköltözni új otthonába Csepregi Éva

Hiába sze­retne minél előbb új la­ká­sába köl­tözni, a Neo­ton Fa­mí­lia éne­kes­nő­jé­nek még vár­nia kell.

Nehéz döntést hozott Polgár Kriszta

Új életet kezd: nehéz döntést hozott Polgár Kriszta

Meg kel­lett ten­nie né­hány fon­to­sabb lé­pést.

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő jó időre hátat for­dít Ma­gyar­or­szág­nak, ezért kel­lett né­hány fon­to­sabb lé­pést meg­ten­nie.

Nem titok többé, hatalmas változás L.L.Junior magánéletében

Nem titok többé, hatalmas változás L.L.Junior magánéletében

Az éne­kes vissza­ment Csil­lá­hoz és két kisfi­á­hoz.

Az éne­kes vissza­ment Csil­lá­hoz és két kisfi­á­hoz.

Elhagyja az országot, Amerikába költözik Tücsi!

Elhagyja az országot, Amerikába költözik Tücsi!

Jég­ko­ron­gozó ked­vese a ten­ge­ren­tú­lon írt alá szer­ző­dést, ezért jövő má­ju­sig biz­to­san kül­föl­dön fog­nak élni.

Jég­ko­ron­gozó ked­vese a ten­ge­ren­tú­lon írt alá szer­ző­dést, ezért jövő má­ju­sig biz­to­san kül­föl­dön fog­nak élni.

Nemsokára lezárul a procedúra, beköltözhet az új házába Bangó Margit!

Nemsokára lezárul a procedúra, beköltözhet az új házába Bangó Margit!

A Kos­suth-díjas elő­adó­mű­vész év ele­jén kezdte árulni a kis­pesti ott­ho­nát, hogy kö­ze­lebb él­hes­sen uno­ká­já­hoz és annak csa­lád­já­hoz.

Kiskutyával és tucatnyi csomaggal költözött el Majka!

Kiskutyával és tucatnyi csomaggal költözött el Majka!

A rap­per ko­ráb­ban falta a nőket, profi pó­ker­já­té­kos­ként és si­ke­res ze­nész­ként pedig ha­tal­mas si­ke­re­ket ért el.

A rap­per ko­ráb­ban falta a nőket, profi pó­ker­já­té­kos­ként és si­ke­res ze­nész­ként pedig ha­tal­mas si­ke­re­ket ért el.

Kiderült, kivel költözött kettesben új házba Bangó Margit!

Kiderült, kivel költözött kettesben új házba Bangó Margit!

A Kos­suth-díjas elő­adó­mű­vész­nek régi álma vált va­lóra azzal, hogy idő­sebb ko­rára vi­déki házba köl­töz­he­tett.

A Kos­suth-díjas elő­adó­mű­vész­nek régi álma vált va­lóra azzal, hogy idő­sebb ko­rára vi­déki házba köl­töz­he­tett.

Hujber eddig bírta, ide menekült szentendrei otthonából

Hujber eddig bírta, ide menekült szentendrei otthonából

Ki­de­rült, kinél húzza meg magát!

A szí­nész, aki­nek bot­rá­nya­i­tól hetek óta han­gos a sajtó, hir­te­len össze­cso­ma­golt és el­köl­tö­zött fe­le­sé­gé­től.

Kiderült, mihez kezd szakítása után Kárpáti Rebeka

Kiderült, mihez kezd szakítása után Kárpáti Rebeka

A Ri­post­nak me­sélt ér­zé­se­i­ről.

A Jóban Rossz­ban sztárja ki­zá­ró­lag a Ri­post­nak me­sélt ak­tu­á­lis ér­zé­se­i­ről. Azt is el­mondta, mennyire vi­seli meg az el­vá­lás.

Lezárult egy korszak: Itt kezd új életet Csepregi Éva

Lezárult egy korszak: Itt kezd új életet Csepregi Éva

Rész­le­te­ket árult el a köl­tö­zés­ről!

A Neo­ton Fa­mí­lia éne­kes­nője ki­zá­ró­lag a Ri­post­nak árult el rész­le­te­ket a köl­tö­zés­ről!

Szörnyű hír, a reptéren ragadt Polgár Kriszta

Szörnyű hír, a reptéren ragadt Polgár Kriszta

Be­szá­molt a tör­tén­tek­ről!

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő a kö­zös­ségi ol­da­lán szá­molt be a tör­tén­tek­ről!

Ebben a lakásban kezd új életet Tóth Gabi

Ebben a lakásban kezd új életet Tóth Gabi

Sza­kí­tása után a nő­vé­ré­nél húzta meg magát, de itt a köl­tö­zés ideje. A test­vé­rek imád­ják egy­mást, de Gabi tudta, ez az ál­la­pot nem tart­ható fent so­káig.

Sza­kí­tása után a nő­vé­ré­nél húzta meg magát, de itt a köl­tö­zés ideje. A test­vé­rek imád­ják egy­mást, de Tóth Gabi tudta, ez az ál­la­pot nem tart­ható fent so­káig.

Hirtelen felindulásból elköltözött otthonról Gregor Bernadett

Hirtelen felindulásból elköltözött otthonról Gregor Bernadett

A szí­nésznő nem bírta to­vább.

A szí­nésznő nem bírta to­vább a fő­vá­rosi hő­sé­get: fogta magát, és le­köl­tö­zött vi­dékre fér­jé­vel és gye­re­ke­i­vel.

George Clooney retteg a terrortól és visszaköltözik Los Angelesbe!

George Clooney retteg a terrortól és visszaköltözik Los Angelesbe!

Pedig ő volt az egyik vi­lág­sztár, aki a leg­har­ci­a­sab­ban ki­állt a be­ván­dor­ló­kért és a ha­tá­rok meg­nyi­tá­sáért.

Lezárult egy korszak Csobot Adél életében

Lezárult egy korszak Csobot Adél életében

A fi­a­tal sztár­anyuka nem ker­telt, őszin­tén be­szélt ma­gán­éle­té­ről! 50 napot töl­tött Is­te­nes Bence nél­kül...Hogy bírta?

A fi­a­tal sztár­anyuka nem ker­telt, őszin­tén be­szélt ma­gán­éle­té­ről! 50 napot töl­tött Is­te­nes Bence nél­kül...Hogy bírta?

600 ezer forintot fizet az álomszép falu, ha odaköltözöl!

600 ezer forintot fizet az álomszép falu, ha odaköltözöl!

Rá­adá­sul mind­össze 15 ezer fo­rint­nyi eu­ró­ból tudsz már la­kást bé­relni, ha ele­ged van a stressz­ből, klik­kelj!

Rá­adá­sul mind­össze 15 ezer fo­rint­nyi eu­ró­ból tudsz már la­kást bé­relni, ha ele­ged van a stressz­ből, klik­kelj!

Végre beköltöztek új házukba Emilióék

Végre beköltöztek új házukba Emilióék

Emi­lio és fe­le­sége, Je­li­nek Tina még ja­nu­ár­ban kifi­ze­tet­ték há­zu­kat.

Emi­lio és fe­le­sége, Je­li­nek Tina még ja­nu­ár­ban kifi­ze­tet­ték 150 négy­zet­mé­te­res új há­zu­kat. Itt végre saját kony­hája és két für­dő­szo­bája is lehet Ti­náék­nak.

Azt suttogják, itt tér vissza a képernyőre Vujity Tvrtko

Azt suttogják, itt tér vissza a képernyőre Vujity Tvrtko

Csa­lá­dos­tól ha­za­köl­tö­zik.

Ha­ma­ro­san csa­lá­dos­tól ha­za­köl­tö­zik Vu­jity Tvrtko. A nyá­ron már rend­sze­re­sen lát­hat­juk a kép­er­nyőn.

Váratlan fordulat, elhagyja az országot Pápai Joci?

Váratlan fordulat, elhagyja az országot Pápai Joci?

Nagy be­je­len­tésre ké­szül az utá­noz­ha­tat­lan hangú éne­kes, aki­nek az Eu­ro­ví­zió óta meg­vál­to­zott az élete.

Nagy be­je­len­tésre ké­szül az utá­noz­ha­tat­lan hangú éne­kes, aki­nek az Eu­ro­ví­zió óta meg­vál­to­zott az élete.

Meglepő bejelentést tett Sebestyén Balázs

Meglepő bejelentést tett Sebestyén Balázs

A nép­szerű mű­sor­ve­zető el­köl­tö­zik ott­hon­ról - per­sze csak egy rövid időre. Ne­ve­lő­szü­lő­nek áll pár napra, látni akarja, ho­gyan élnek az ilyen csa­lá­dok.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető el­köl­tö­zik ott­hon­ról - per­sze csak egy rövid időre. De jó ügyet fog szol­gálni.

Hoppá: Szabó Zsófi közel került Hajdú Péterhez

Hoppá: Szabó Zsófi közel került Hajdú Péterhez

Nagy az öröm...

A szí­nésznő és férje nagy ti­tok­ban kez­dett épít­ke­zésbe Hajdú Péter mesés ott­ho­ná­nak tő­szom­széd­sá­gá­ban.

Nem hiszed el, ki lehet Hajdú Péter szomszédja

Nem hiszed el, ki lehet Hajdú Péter szomszédja

Fe­le­sége a kör­nyé­ken né­ze­lő­dik...

Mi­köz­ben Hajdú Péter egy­sze­rűen nem je­lent meg saját vá­ló­pe­rén, Sarka Kata éppen arra ké­szül, hogy vissza­köl­töz­zön a kör­nyékre, ahol éve­ken át éltek.

Mi történt? Végleg elköltözött Kasza Tibi és menyasszonya!

Mi történt? Végleg elköltözött Kasza Tibi és menyasszonya!

A mű­sor­ve­zető és sze­relme nagy lé­pésre szánta el magát! Fel­szá­mol­ták régi éle­tü­ket!

A mű­sor­ve­zető és sze­relme nagy lé­pésre szánta el magát! Fel­szá­mol­ták régi éle­tü­ket!

Visszavonul Cooky?

Visszavonul Cooky?

Cooky, A Nagy Duett zsű­ri­tagja ha­tal­mas di­lemma előtt áll, ugyanis rövid időn belül el kell dön­te­nie, mit kezd a sor­sá­val. Le­het­sé­ges, hogy örökre vissza­vo­nul a rá­di­ó­zás­tól?

Cooky, A Nagy Duett zsű­ri­tagja ha­tal­mas di­lemma előtt áll, ugyanis rövid időn belül el kell dön­te­nie, mit kezd a sor­sá­val. Le­het­sé­ges, hogy örökre vissza­vo­nul a rá­di­ó­zás­tól?

Válás miatt menekülnek a családi fészekből a magyar sztárok

Válás miatt menekülnek a családi fészekből a magyar sztárok

Az egy­ko­ron kö­zö­sen be­ren­de­zett csa­ládi fé­szek­től is örök bú­csút kel­lett ven­niük.

Kiderült, erre vágyik Zimány Linda

Kiderült, erre vágyik Zimány Linda

Zi­mány Linda el tudja kép­zelni, hogy Ame­ri­ká­ban te­le­ped­jen le.

Zi­mány Linda el tudja kép­zelni, hogy Ame­ri­ká­ban te­le­ped­jen le, ám az ki­zárt­nak tartja, hogy kül­földi férfi­val bú­to­roz­zon össze.

Családostól hagyta el az országot Majka

Családostól hagyta el az országot Majka

Mos­tan­tól egy hó­na­pig nem hal­lunk Maj­ká­ról.

Mos­tan­tól egy hó­na­pig csak akkor hal­lunk Maj­ká­ról, ha posz­tol va­la­mit a kö­zös­ségi ol­da­lára. A rap­per és csa­ládja már a fel­le­gek­ben jár, ezek­ben a per­cek­ben is úton van­nak Ame­ri­kába.

Váratlan bejelentést tett Havas Henrik

Váratlan bejelentést tett Havas Henrik

Egy in­ter­jú­ban őszin­tén be­szélt a kül­földre "me­ne­kü­lés" gon­do­la­tá­ról!

Egy in­ter­jú­ban őszin­tén be­szélt a kül­földre "me­ne­kü­lés" gon­do­la­tá­ról!

Komoly döntést hozott, visszaköltözik Magyarországra Palotás Petra!

Komoly döntést hozott, visszaköltözik Magyarországra Palotás Petra!

Né­met­or­szág­ban él, de most a csa­lád­já­val együtt térne haza.

A csi­nos mű­sor­ve­zető évek óta Né­met­or­szág­ban él, de most a csa­lád­já­val együtt térne haza.

Nem hiszed el, miért költöztek külföldre a magyar sztárok

Nem hiszed el, miért költöztek külföldre a magyar sztárok

Cso­bot Adé­lék már Köln­ben élnek.

Egyre több ma­gyar sztár köl­tö­zik kül­földre, hiába van­nak kar­ri­er­jük csú­csán. Leg­utóbb Cso­bot Adél köl­tö­zött csa­lád­já­val Kölnbe.

Nem hiszed el, mire készül Majka, ez mindenkit sokkolt

Nem hiszed el, mire készül Majka, ez mindenkit sokkolt

Nyelv­tan­fo­lyamra is jár.

A mű­sor­ve­zető töb­bek kö­zött an­gol­nyelv-tan­fo­lyamra is jár. Majka leg­főbb vá­gyai közt sze­re­pel, hogy idő­vel csa­lád­já­val együtt Las Ve­gasba köl­töz­zön.

Magyarországon fog meghalni Lagzi Lajcsi!

Magyarországon fog meghalni Lagzi Lajcsi!

A trom­bi­ta­mű­vész­nek esze ágá­ban sincs kül­földre köl­tözni, bár a bol­dog­asszony­pusz­tai bir­to­kát még min­dig árulja.

A trom­bi­ta­mű­vész­nek esze ágá­ban sincs kül­földre köl­tözni, bár a bol­dog­asszony­pusz­tai bir­to­kát még min­dig árulja.

Marsi Anikó férje elköltözött a gyerekekkel

Marsi Anikó férje elköltözött a gyerekekkel

A TV2 Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője a hírek sze­rint év eleje óta egye­dül él Ma­gyar­or­szá­gon.

A TV2 Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője a hírek sze­rint év eleje óta egye­dül él Ma­gyar­or­szá­gon.

Vajna Tímea külföldre költözik férje nélkül

Hoppá, váratlan fordulat: Vajna Tímea külföldre költözik férje nélkül

Hosszú időre bú­csút int Ma­gyar­or­szág­nak. Kül­föl­dön várja az új élete.

Hosszú időre bú­csút int Ma­gyar­or­szág­nak Vajna Timi. Kül­föl­dön várja az új élete, de Andy nem köl­tö­zik el vele.

Bármikor jöhet a következő Bangó-dédunoka?

Bármikor jöhet a következő Bangó-dédunoka?

Tina és Emi­lio új ott­honba köl­töz­nek.

Tina és Emi­lio új ott­honba köl­töz­nek, ahol sok­kal több hely jut majd az egész csa­lád­nak.

Détár Enikő újra költözni kényszerül

Détár Enikő újra költözni kényszerül

A szí­nésznő idén már sze­retné bir­tokba venni új házát, mely három éve ké­szül. A telki ház el­adása óta al­bér­let­ben várja, új ott­ho­ná­nak be­fe­je­zé­sét.

A szí­nésznő idén már sze­retné bir­tokba venni új házát, mely három éve ké­szül. A telki ház el­adása óta al­bér­let­ben várja, új ott­ho­ná­nak be­fe­je­zé­sét.

Itt a bizonyíték: Családjával szökött Amerikába Polgár Kriszta

Itt a bizonyíték: Családjával szökött Amerikába Polgár Kriszta

A gyö­nyörű mo­dell a kö­zös­ségi profil­ján bu­kott le.

A gyö­nyörű mo­dell a kö­zös­ségi profil­ján bu­kott le.

Kiderült, miért hagyta el a fővárost Tücsi!

Kiderült, miért hagyta el a fővárost Tücsi!

Van va­laki, aki­nek a ked­véért a vál­to­zás mel­lett dön­tött.

Bár a mun­kája Bu­da­pest­hez köti, van va­laki, aki­nek a ked­véért a vál­to­zás mel­lett dön­tött.

Sarka Kata váratlan vallomása: Négyen élünk együtt az új otthonunkban!

Sarka Kata váratlan vallomása: Négyen élünk együtt az új otthonunkban!

Az a hír járja, két gyer­me­kén kívül van egy har­ma­dik sze­mély, aki oda­köl­tö­zött hoz­zá­juk az új la­kásba! Ki­de­rült: a hír igaz!

Ezért költözött el otthonából Vámos Erika

Ezért költözött el otthonából Vámos Erika

A csi­nos mű­sor­ve­zető tel­je­sen ki­ké­szült. Azt mondja, a pok­lot is meg­járta az el­múlt na­pok­ban!

A csi­nos mű­sor­ve­zető tel­je­sen ki­ké­szült. Azt mondja, a pok­lot is meg­járta az el­múlt na­pok­ban!

Emilio és Tina új házukban harcolnak

Emilio és Tina új házukban harcolnak

Az Édes Élet sztár­jai új ki­hí­vá­sok elé néz­nek a kö­vet­kező he­tek­ben. Emi­lio és fe­le­sége, Je­li­nek Tina a na­pok­ban fi­zette ki 150 négy­zet­mé­te­res új há­zu­kat.

Az Édes Élet sztár­jai új ki­hí­vá­sok elé néz­nek a kö­vet­kező he­tek­ben. Emi­lio és fe­le­sége, Je­li­nek Tina a na­pok­ban fi­zette ki 150 négy­zet­mé­te­res új há­zu­kat.

Istenes Bence megmutatta kölni otthonát

Istenes Bence megmutatta kölni otthonát

A mű­sor­ve­zető és párja, Cso­bot Adél be­tar­totta ter­vét, Né­met­or­szágba köl­töz­tek kisfi­úk­kal.

A mű­sor­ve­zető és párja, Cso­bot Adél be­tar­totta ter­vét, Né­met­or­szágba köl­töz­tek kisfi­úk­kal.

Meglepő bejelentést tett párkapcsolatáról a csinos műsorvezető

Meglepő bejelentést tett párkapcsolatáról a csinos műsorvezető

Ada már két éve él táv­kap­cso­lat­ban.

Ada már két éve él táv­kap­cso­lat­ban, így sokat uta­zik Né­met­or­szágba. Nem­rég arról le­he­tett hal­lani, hogy pár­já­hoz fog­nak köl­tözni fi­a­i­val.

Azt suttogják: Itt neveli fel kisfiát Liptai Claudia

Azt suttogják: Itt neveli fel kisfiát Liptai Claudia

Ele­inte úgy tűnt, hogy a mű­sor­ve­zető és cuk­rász sze­relme egy új ott­honba köl­tö­zik majd, ám most mégis más­hogy dön­töt­tek.

Az interneten árulja a bútorait Bangó Margit

Az interneten árulja a bútorait Bangó Margit

Egy­kori ott­ho­nát már meg is vá­sá­rol­ták, most köl­töz­köd­nek.

A Kos­suth-díjas éne­kesnő egy­kori ott­ho­nát már meg is vá­sá­rol­ták, most köl­töz­köd­nek.

Újabb fordulat: Pikali elköltözött Rékasitól?

Újabb fordulat: Pikali elköltözött Rékasitól?

Pi­kali Gerda még a nyá­ron dön­tött úgy, hogy új ott­hont vá­laszt ma­gá­nak.

Pi­kali Gerda még a nyá­ron dön­tött úgy, hogy új ott­hont vá­laszt ma­gá­nak. A szí­nésznő gyer­me­ke­i­vel együtt Bu­da­pest egyik külső ke­rü­le­tébe, egy fel­újí­tott csa­ládi házba köl­tö­zött.

Családjával együtt hagyja el az országot Polgár Kriszta

Családjával együtt hagyja el az országot Polgár Kriszta

Min­den­kit meg­le­pett a hír! Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő a Ri­post­nak val­lott elő­ször a mi­ér­tek­ről!

Min­den­kit meg­le­pett a hír! Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő a Ri­post­nak val­lott elő­ször a mi­ér­tek­ről!

Átok ül Pikali Gerda új házán

Átok ül Pikali Gerda új házán

Ott kez­dett új éle­tet, ahol ko­ráb­ban Kul­csár Edina kap­cso­lata tönk­re­ment.

Pi­kali Gerda ott kez­dett új éle­tet, ahol ko­ráb­ban Kul­csár Edina kap­cso­lata véget ért. A szí­nésznő az egy­kori szép­ség­ki­rálynő csa­ládi házát vá­sá­rolta meg.

Már tervezik a harmadik babát Laky Zsuzsiék

Már tervezik a harmadik babát Laky Zsuzsiék

Köl­tö­zés után jöhet az újabb baba.

Na­gyot vál­to­zott a 2003-as Eu­rópa szépe élete, ami­óta együtt van fér­jé­vel, Dietz Gusz­táv­val.

Súlyos döntés: ikreivel költözik külföldre a magyar sztártévés

Súlyos döntés: ikreivel költözik külföldre a magyar sztártévés

El­mon­dása sze­rint még nincs meg a tel­jes terv. De benne van a pak­li­ban, hogy évekre el­hagy­ják az or­szá­got.

El­mon­dása sze­rint még nincs meg a tel­jes terv. De benne van a pak­li­ban, hogy évekre el­hagy­ják az or­szá­got.

Balázs Klári kifakadt: nem könnyű most otthon az élet

Balázs Klári kifakadt: nem könnyű most otthon az élet

Nagy mun­kába fo­gott a Korda há­zas­pár, ami­nek sok ide­ges­ke­dés és vita a kö­vet­kez­mé­nye.

Nagy mun­kába fo­gott a Korda há­zas­pár, ami­nek sok ide­ges­ke­dés és vita a kö­vet­kez­mé­nye.

Nyomasztó részleteket árult el költözésükről Csobot Adél

Nyomasztó részleteket árult el külföldre költözésükről Csobot Adél

A kü­lön­le­ges hang­já­ról is is­mert éne­kesnő ismét el­árult né­hány iz­gal­mas tit­kot.

Dárdai Pál költözik, elhagyja Berlint?

Dárdai Pál költözik, elhagyja a német fővárost?

A csa­pat­nak sem kel­le­mes a mos­tani hely­zet, min­den­kép­pen vál­tani kell.

Új ott­honra lel­het Né­met­or­szág­ban. A Bun­des­liga meg­le­pe­tés­csa­pa­tá­nak sem kel­le­mes a mos­tani hely­zet, min­den­kép­pen vál­tani kell.

Súlyos döntés: Ide költözik Szőcs Reni

Súlyos döntés: Ide költözik Szőcs Reni

A jobb élet re­mé­nyé­ben maga mö­gött hagyja régi éle­tét, és a ma­gyar fő­vá­rosba köl­tö­zik a Star Academy dögös győz­tese.

A jobb élet re­mé­nyé­ben maga mö­gött hagyja régi éle­tét, és a ma­gyar fő­vá­rosba köl­tö­zik a Star Academy dögös győz­tese.

Vége: elköltözött a feleségétől a magyar énekes!

Vége: elköltözött a feleségétől a magyar énekes!

A TV2 egy­kori sztárja ke­ser­ves idő­sza­kot él meg, min­den jel arra mutat, hogy zá­tonyra fu­tott a há­zas­sága.

A TV2 egy­kori sztárja ke­ser­ves idő­sza­kot él meg, hi­szen min­den jel arra mutat, hogy zá­tonyra fu­tott a há­zas­sága.

Váratlan fordulat: Ekkor hagyják el az országot Csobot Adélék!

Váratlan fordulat: Ekkor hagyják el az országot Csobot Adélék!

Min­den­kit meg­le­pett, ami­kor a sztár­pár au­gusz­tus­ban be­je­len­tette, ha­ma­ro­san Né­met­or­szág­ban kez­de­nek új éle­tet.

Úristen: Kritikus időszak vár Istenes Bencére és családjára!

Úristen: Kritikus időszak vár Istenes Bencére és családjára!

Ször­nyen nehéz dön­tést hoz­tak!

A mű­sor­ve­zető és ked­vese ször­nyen nehéz dön­tést hoz­tak! Egye­lőre még nem tud­ják, vissza­tér­nek-e Ma­gyar­or­szágra!

Elképesztő élménye volt Tvrtkonak új otthonában

Elképesztő élménye volt Tvrtkonak új otthonában

Kicsi a világ! Ezt az una­lo­mig is­mert frá­zis nyert bi­zo­nyí­tást az egy­kori sztár­té­vés éle­té­ben, köz­vet­le­nül az­után, hogy Ame­ri­kába köl­tö­zött.

Kicsi a világ! Ez az una­lo­mig is­mert frá­zis nyert bi­zo­nyí­tást az egy­kori sztár­té­vés éle­té­ben, köz­vet­le­nül az­után, hogy Ame­ri­kába köl­tö­zött.

Sorstársa luxusvillájába költözött Angelina Jolie

Sorstársa luxusvillájába költözött Angelina Jolie

To­vább­állt az ed­digi bér­le­mé­nyé­ből a gye­re­kek­kel.

To­vább­állt az ed­digi bér­le­mé­nyé­ből a gye­re­kek­kel, egy sok­kal el­du­got­tabb és biz­ton­sá­go­sabb erőd­szerű lu­xus­vil­lába. Ami­ben most min­denki kö­rül­néz­het.

Nyíregyházi gyilkosság: Súlyos döntést hozott a fejbe lőtt apa!

Nyíregyházi gyilkosság: Súlyos döntést hozott a fejbe lőtt apa!

A csa­lád élete már so­ha­sem lesz a régi...

Az anya nél­kül ma­radt csa­lád élete már so­ha­sem lesz a régi...

Korda György és Klárika végleg lezárták a múltat

Korda György és Klárika végleg lezárták a múltat

Fájó szív­vel lép­tek to­vább.

Véget ért egy va­rázs­la­tos, me­se­beli idő­szak Korda György és fe­le­sége éle­té­ben. Fájó szív­vel lép­tek to­vább, de tud­ják, hogy mind­ket­tő­jük­nek jobb lesz így.

Kínos vallomás: újabb fordulat Kelemen Anna életében

Kínos vallomás: újabb fordulat Kelemen Anna életében

Győ­ze­del­mes­ke­dett a meg­szo­kás...

Fo­lya­ma­tos vál­to­zá­sok öve­zik a ma­gyar Play­mate unal­mas­nak egy­ál­ta­lán nem mond­ható min­den­nap­jait.

Így hagyta el Angelina Jolie Brad Pittet!

Így hagyta el Angelina Jolie Brad Pittet!

Egy napot sem bírt to­vább a ki­hűlt sze­relmi fé­szek­ben.

Igen­csak meg­le­pőd­he­tett Brad Pitt, ami­kor vá­rat­la­nul egy ha­tal­mas köl­töz­tető ka­mion par­kolt le a ki­hűlt sze­relmi fé­szek előtt! Hi­szen azt is a vi­lág­saj­tó­ból tudta meg, hogy válik...

Mi történt? Külföldre költöznek Csobot Adélék

Mi történt? Külföldre költöznek Csobot Adélék

Ha­ma­ro­san cso­ma­gol­nak.

A jobb jövő ér­de­ké­ben újabb ma­gyar sztár­pár dön­tött a tá­vo­zás mel­lett.

Kész a változásra! Nehéz döntést hozott Gesztesi Károly

Kész a változásra! Nehéz döntést hozott Gesztesi Károly

A szí­nész fájó szív­vel ugyan, de be­látta, nem tehet mást. A jö­vőre pedig már kész ter­vei van­nak!

A szí­nész fájó szív­vel ugyan, de be­látta, nem tehet mást. A jö­vőre pedig már kész ter­vei van­nak!

Eldőlt, hova viszi majd haza Liptai Claudia az újszülött kisfiát!

Eldőlt, hova viszi majd haza Liptai Claudia az újszülött kisfiát!

So­káig árulta óbu­dai ott­ho­nát.

A mű­sor­ve­zető so­káig árulta óbu­dai ott­ho­nát, most pár­já­val ko­moly dön­tésre ju­tot­tak.

Közeleg a vég? Szétköltöznek Jennifer Anistonék

Közeleg a vég? Szétköltöznek Jennifer Anistonék

A szí­nész­nő­nek vég­te­le­nül elege van.

Mun­kája miatt kény­te­len hosszú hó­na­pokra egy másik föld­részre köl­tözni Jus­tin The­roux. Ami­ből a fe­le­sé­gé­nek vég­te­le­nül elege van.

Dráma: omladozó házba száműzi unokáját Pécsi Ildikó - Fotó!

Dráma: omladozó házba száműzi unokáját Pécsi Ildikó - Fotó!

Szo­morú for­du­lat a szí­nésznő és Pár­tos Csilla har­cá­ban...

Szo­morú for­du­lat a szí­nésznő és Pár­tos Csilla har­cá­ban...

Meglepő dolgokat árult el volt kollégája Gombos Edináról!

Meglepő dolgokat árult el volt kollégája Gombos Edináról!

Már egy éve, hogy az Aktív egy­kori há­zi­asszo­nya hátat for­dí­tott Ma­gyar­or­szág­nak...

Már egy éve, hogy az Aktív egy­kori há­zi­asszo­nya hátat for­dí­tott Ma­gyar­or­szág­nak...

Ezért költözött a nagymamájához Nádai Anikó!

Ezért költözött a nagymamájához Nádai Anikó!

Múlt­já­ról be­szélt a mű­sor­ve­zető.

A Va­lóVi­lág le­endő mű­sor­ve­ze­tője éle­té­nek egy kü­lö­nös idő­sza­ká­ról val­lott.

Kiderült az igazság Sarka Kata elköltözéséről

Kiderült az igazság Sarka Kata elköltözéséről

A Ri­post most le­rántja a lep­let.

Szám­ta­lan pletyka ke­ring a csi­nos üz­let­asszony köl­tö­zé­sé­vel kap­cso­lat­ban. A Ri­post most le­rántja a lep­let.

Hatalmas változás következik be Kárpáti Rebeka életében

Hatalmas változás következik be Kárpáti Rebeka életében

A Jóban Rossz­ban sztárja nem félti a jö­vő­jét, min­den hely­zet­ben fel­ta­lálja magát.

A Jóban Rossz­ban sztárja nem félti a jö­vő­jét, min­den hely­zet­ben fel­ta­lálja magát.

Rossz hírt közölt rajongóival Gombos Edina

Rossz hírt közölt rajongóival Gombos Edina

A nép­szerű ma­gyar mű­sor­ve­zető a ten­ge­ren­túl­ról ér­te­sí­tette jö­vő­beni ter­ve­i­ről az itt­ho­ni­a­kat.

A nép­szerű ma­gyar mű­sor­ve­zető a ten­ge­ren­túl­ról ér­te­sí­tette jö­vő­beni ter­ve­i­ről az itt­ho­ni­a­kat.

Sarka Kata kipakolt Hajdú Péterrel közös házukból és elköltözött!

Durva: Sarka Kata kipakolt Hajdú Péterrel közös családi házukból és elköltözött!

Profi köl­töz­te­tő­cég se­gít­sé­gét igénybe véve, te­her­au­tó­val szál­lít­tatta el a hol­mi­kat.

Ezért gondolkodik még a hazaköltözésen Marsi Anikó

Ezért gondolkodik még a hazaköltözésen Marsi Anikó

Sok min­dent kell mér­legre ten­nie.

A Té­nyek hír­adó­sá­nak és csa­lád­já­nak sok min­dent kell mér­legre ten­nie, töb­bek közt gyer­me­keik ér­zé­seit is.

Marsi Anikó után Gombos Edina is hazaköltözik?

Marsi Anikó után Gombos Edina is hazaköltözik?

Az éle­tük kí­sér­te­ti­e­sen ha­son­lít, így nem el­kép­zel­he­tet­len, hogy újabb hí­res­ség dönt a ha­za­köl­tö­zés mel­lett.

Gom­bos Edina és Marsi Anikó élete kí­sér­te­ti­e­sen ha­son­lít, így nem el­kép­zel­he­tet­len, hogy újabb hí­res­ség dönt a ha­za­köl­tö­zés mel­lett.