CÍMKE: 'kiürítés'

Hatalmas a készültség, evakuálják a lakókat a Bozsik Stadion környékén

Hatalmas a készültség, evakuálják a lakókat a Bozsik Stadion környékén

Vi­lág­há­bo­rús rob­ba­nó­test ha­tás­ta­la­ní­tása miatt le­zár­ják és ki­ürí­tik a Bo­zsik Sta­dion kör­nyé­két.

Újabb hatalmas bomba Budapesten, megvan mikor hatástalanítják

Újabb hatalmas bomba Budapesten, megvan mikor hatástalanítják

Az utóbbi idő­ben több­ször is ke­rül­tek elő vi­lág­há­bo­rús bom­bák a fő­vá­ros­ban.

Több ezer érintett: szombaton kiürítik Budafokot, felborul a közlekedés

Több ezer érintett: szombaton kiürítik Budafokot, felborul a közlekedés

Ren­ge­teg busz más­hogy fog köz­le­kedni és a vo­na­tok sem jár­nak majd.

Ren­ge­teg busz más­hogy fog köz­le­kedni és a vo­na­tok sem jár­nak majd.

Most érkezett: Kiürítik a soroksári IKEA-t, ez történt

Most érkezett: Kiürítik a soroksári IKEA-t, ez történt

A vá­sár­lók­nak azon­nal el kel­lett hagy­niuk az áru­há­zat va­sár­nap este. Mű­szaki okok miatt.

A vá­sár­lók­nak azon­nal el kel­lett hagy­niuk az áru­há­zat va­sár­nap este. Mű­szaki okok miatt.

Most közölte a Tesco, ezért kellett azonnal kiüríteni az üzletet Budapesten

Most közölte a Tesco, ezért kellett azonnal kiüríteni az üzletet Budapesten

Egy dol­gozó je­lezte a fe­let­te­sé­nek, hogy gond tör­tént, az áru­ház­ve­zető pedig meg­tette a szük­sé­ges lé­pé­se­ket.

Hatalmas a készültség, menekítik az embereket a budapesti plázából

Hatalmas a készültség, menekítik az embereket a budapesti plázából

Az Örs vezér te­ré­nél ta­lál­ható Árkád áru­ház­ból kí­sér­ték ki az em­be­re­ket.

Az Örs vezér te­ré­nél ta­lál­ható Árkád áru­ház­ból kí­sér­ték ki az em­be­re­ket.

Országos készültség, halálos fenyegetés miatt bezárták a brit iskolákat

Országos készültség, halálos fenyegetés miatt bezárták a brit iskolákat

Is­me­ret­le­nek azzal fe­nye­get­ték meg az is­ko­lá­kat, hogy a gye­re­kek közé haj­ta­nak és lö­völ­dö­zésbe kez­de­nek.

Tűzoltók ürítették ki az egyetemet, döbbenet, mi okozott riadalmat

Tűzoltók ürítették ki az egyetemet, döbbenet, mi okozott riadalmat

Fur­csa szag kez­dett el ter­jen­geni az egye­te­men.

Fur­csa szag kez­dett el ter­jen­geni az egye­te­men, de va­lami egé­szen más volt a for­rása, mint elő­ször hit­ték.

Ilyen a bűnös műbomba, emiatt menekültek tízezrek

Ilyen a bűnös műbomba, emiatt menekültek tízezrek

Vak­lárma miatt ma­radt el fo­ci­meccs.

Vak­lárma miatt ma­radt el Ang­li­á­ban egy fo­ci­meccs. A tűz­sze­ré­szek meg­mu­tat­ták, mi az, ami miatt ri­asz­tot­ták őket.

Két szegedi bankot is robbantással fenyegettek meg!

Két szegedi bankot is robbantással fenyegettek meg!

Két épü­le­tet is ki­ürí­tet­tek a rend­őrök.

A te­le­fo­náló nem ne­vezte meg me­lyik fi­ók­ban van a bomba, így két épü­le­tet is ki­ürí­tet­tek a rend­őrök.

Kiürítik a Corvin Plázát! Tűz van a mélygarázsban

Kiürítik a Corvin Plázát! Tűz van a mélygarázsban

Füst­mér­ge­zést kap­hat, aki ott marad.

Füst­mér­ge­zés ve­szé­lye miatt me­ne­kí­tik az em­be­re­ket a jó­zsef­vá­rosi be­vá­sár­ló­köz­pont­ból