CÍMKE: 'kismama'

Terhesen utazta körbe a világot egy nő, ez lett a vége!

Terhesen utazta körbe a világot egy nő, ez lett a vége!

A ba­bá­val ott­hon töl­tött idő­ben leg­fel­jebb a ját­szó­té­rig me­rész­ked­tél el? Ez a német anyuka egé­szen más­hogy gon­dol­ko­dott a szü­lés utáni idő­szak­ról.

A ba­bá­val ott­hon töl­tött idő­ben leg­fel­jebb a ját­szó­té­rig me­rész­ked­tél el? Ez a német anyuka egé­szen más­hogy gon­dol­ko­dott a szü­lés utáni idő­szak­ról: be­utazta a vi­lá­got. Az egyik uta­zá­sán azon­ban ki­de­rült, hogy má­sod­szor is babát vár. Vajon mit lé­pett erre a be­vál­la­lós anyuka?

Ez nem semmi: megmutatta testét a várandós magyar énekesnő

Ez nem semmi: megmutatta testét a várandós magyar énekesnő

Nem­rég bol­do­gan je­len­tet­ték be fér­jé­vel, hogy első kis­ba­bá­ju­kat vár­ják.

A hí­res­sé­get leg­utóbb A Dal 2019-ben lát­hat­ták a nézők, ki­esé­sük után pedig bol­do­gan je­len­tet­ték be fér­jé­vel, hogy első kis­ba­bá­ju­kat vár­ják.

Ezt kérdezik a rajongók: Mitől gömbölyödik Horváth Éva pocakja

Ezt kérdezik a rajongók: Mitől gömbölyödik Horváth Éva pocakja

Hor­váth Évát intim kér­dés­sel ta­lál­ták meg a kö­ve­tők.

Hor­váth Évát intim kér­dés­sel ta­lál­ták meg a kö­ve­tők, de sze­ren­csére a mo­dell jól re­a­gált.

Várandósan is hazajár a Hollandiában élő magyar tévés

Várandósan is hazajár a Hollandiában élő magyar tévés

Cso­dát tett a le­ve­gő­vál­to­zás.

Esz­ter férje Hol­lan­di­á­ban ka­pott ál­lást, ami ka­póra jött a mű­sor­ve­zető szá­mára is, hi­szen a kör­nye­zet­vál­to­zás szó sze­rint meg­hozta gyü­möl­csét.

Porig alázták a kismamát, méghozzá nyilvánosan - de vajon jogos volt?

Porig alázták a kismamát, méghozzá nyilvánosan - de vajon jogos volt?

Egy kis­mama az in­ter­ne­ten tette közzé tör­té­ne­tét.

Egy kis­mama az in­ter­ne­ten tette közzé tör­té­ne­tét, és na­gyon meg­osz­totta vele a köz­vé­le­ményt.

Imádta a "babamozit" a magyar műsorvezető

Imádta a "babamozit" a magyar műsorvezető

A mű­sor­ve­zető kis­lá­nya már a 20. héten meg­mu­tatta arcát, mos­tanra pedig egye­ne­sen pózol az ult­ra­hang-vizs­gá­la­to­kon.

A mű­sor­ve­zető kis­lá­nya már a 20. héten meg­mu­tatta arcát, mos­tanra pedig egye­ne­sen pózol...

Így babázik a mindenórás sztármami

Így babázik a mindenórás sztármami

Fel­ké­szül­tek a kis­lány ér­ke­zé­sére...

Sza­bi­ná­nál bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­in­dul­hat a szü­lés. A kis­mama már ké­szen áll, így gya­ko­rol kis­lá­nya ér­ke­zé­sére.

Aljas dolgot művelt a veszélyeztetett terhes kismamával a főnöke

Aljas dolgot művelt a veszélyeztetett terhes kismamával a főnöke

El­ké­pesztő, mire kö­te­lez­ték a koz­me­ti­kai óri­ás­vál­la­lat­nál dol­gozó ve­szé­lyez­te­tett ter­hes nőt.

Őszinte vallomás: Melleit is felkészíti a szülésre Tápai Szabina

Őszinte vallomás: Melleit is felkészíti a szülésre Tápai Szabina

Tápai Sza­bina ha­ma­ro­san éle­tet ad má­so­dik gyer­me­ké­nek. A kis­mama min­denre fel akar ké­szülni.

Tápai Sza­bina ha­ma­ro­san éle­tet ad má­so­dik gyer­me­ké­nek. A kis­mama min­denre fel akar ké­szülni.

Ez a véleménye a sztároknak a szülés után szórakozó Kulcsár Edináról!

Ez a véleménye a sztároknak a szülés után szórakozó Kulcsár Edináról!

A fi­a­tal anyu­kát ren­ge­teg bán­tás érte.

A fi­a­tal anyu­kát ren­ge­teg bán­tás érte ami­att, mert a szü­lés után né­hány nap­pal meg­je­lent egy nyil­vá­nos ese­mé­nyen.

Abortusz után szült fiút a nő: durva, ami ezután történt!

Abortusz után szült fiút a nő: durva, ami ezután történt!

Or­vo­sai 100%-os bi­zo­nyos­ság­gal ál­lí­tot­ták, hogy si­ke­rült a brit nő abor­tu­sza, té­ved­tek.

Or­vo­sai 100%-os bi­zo­nyos­ság­gal ál­lí­tot­ták, hogy si­ke­rült a brit nő abor­tu­sza, té­ved­tek.

Vizsgálatra megy férjével a várandós Kulcsár Edina

Vizsgálatra megy férjével a várandós Kulcsár Edina

Mind­ket­ten na­gyon vár­ják a kis­ba­bát.

Mind­ket­ten na­gyon vár­ják a kis­baba ér­ke­zé­sét!

Pluszkilói miatt támadják a várandós Kulcsár Edinát!

Pluszkilói miatt támadják a várandós Kulcsár Edinát!

Bár­mi­kor éle­tet adhat gyer­me­ké­nek.

A csi­nos kis­mama bár­mi­kor éle­tet adhat első gyer­me­ké­nek, ám még ebben a hely­zet­ben is akad­nak olya­nok, akik rossz­in­du­latú hoz­zá­szó­lá­sok­kal pró­bál­ják el­ron­tani Edina nap­ját.

Szörnyű fájdalmairól vallott Szinetár Dóra

Szörnyű fájdalmairól vallott Szinetár Dóra

A szí­nésznő ne­he­zen vi­seli a har­ma­dik ter­hes­sége utáni idő­sza­kot.

A szí­nésznő ne­he­zen vi­seli a har­ma­dik ter­hes­sége utáni idő­sza­kot, ezért derék,- hát- és ge­rinc­kí­mélő láb­be­lit kell hor­da­nia.

Elképesztő történet, kismama akarta kirabolni Köböl Anitát!

Elképesztő történet, kismama akarta kirabolni Köböl Anitát!

A mű­sor­ve­zető Bar­ce­lo­ná­ban járt.

Bar­ce­lo­ná­ban járt, ahol a ren­ge­teg cso­dás él­mény mel­lett kel­le­met­len ta­pasz­ta­la­tok is érték.

Mire jó egy kismamapocak? Kulcsár Edina megmutatja

Mire jó egy kismamapocak? Kulcsár Edina megmutatja

A ma­gyar szép­ség­nek sincs könnyű dolga a ká­ni­ku­lá­ban.

A ma­gyar szép­ség­nek sincs könnyű dolga a ká­ni­ku­lá­ban.

Hihetetlen, de igaz! 55 éves lett az egykori szexszimbólum. Így néz ki ma!

Hihetetlen, de igaz! 55 éves lett az egykori szexszimbólum. Így néz ki ma!

Két hét­tel ez­előtt szü­le­tett meg a szí­nésznő ötö­dik gyer­meke. El­ké­pesztő for­má­ban van a pla­ti­na­szőke démon!

Várandósan is gyúr Kulcsár Edina

Várandósan is gyúr Kulcsár Edina

Ki mondta, hogy egy kis­ma­má­nak fel­tét­len fel kell hagy­nia az aktív élet­tel?

Ki mondta, hogy egy kis­ma­má­nak fel­tét­len fel kell hagy­nia az aktív élet­tel? Ezt a kér­dést tette fel ma­gá­nak és or­vo­sá­nak a szép­ség.

Ezt tanította Farkasházi Rékának újszülött kislánya

Ezt tanította Farkasházi Rékának újszülött kislánya

A szí­nész-éne­kes­nőt nem­rég szülte meg har­ma­dik gye­re­két. Rékát tel­je­sen meg­vál­toz­tatta az anya­ság...

A szí­nész-éne­kes­nőt nem­rég szülte meg har­ma­dik gye­re­két. Réka el­árulta, hogy tel­je­sen meg­vál­toz­tatta az anya­ság...

Megmutatta, már ekkorára nőtt a várandós Kulcsár Edina pocakja

Megmutatta, már ekkorára nőtt a várandós Kulcsár Edina pocakja

A gyö­nyörű mo­dell kü­lön­le­ges fotót posz­tolt, lát­vá­nyo­san meg­nőtt a po­cakja!

Ez aztán a jó hír: Nagy bejelentést tett Mádai Vivien

Ez aztán a jó hír: Nagy bejelentést tett Mádai Vivien

A csi­nos mű­sor­ve­zető ko­ráb­ban el­ha­tá­ro­ló­dott a do­log­tól, ám mos­tanra meg­vál­to­zott a vé­le­mé­nye.

A csi­nos mű­sor­ve­zető ko­ráb­ban el­ha­tá­ro­ló­dott a do­log­tól, ám mos­tanra meg­vál­to­zott a vé­le­mé­nye.

Véget ért egy korszak, elbúcsúzott a képernyőtől Nagy Adri!

Véget ért egy korszak, elbúcsúzott a képernyőtől Nagy Adri!

A csi­nos kis­mama ked­den ve­ze­tett utol­jára mű­sort a FEM3 Ca­fé­ban, A Nagy Duett után szü­lési sza­bad­ságra ment.

A csi­nos kis­mama ked­den ve­ze­tett utol­jára mű­sort a FEM3 Ca­fé­ban, A Nagy Duett után szü­lési sza­bad­ságra ment.

Ez borzasztó: Kisbabát várt a ceglédberceli baleset egyik áldozata

Ez borzasztó: Kisbabát várt a ceglédberceli baleset egyik áldozata

Drá­mai for­du­lat a tra­gé­di­á­ban.

A fel­fog­ha­tat­lan,ceg­léd­ber­celi ha­lá­los bal­eset ál­do­za­tai a hírek sze­rint 13 árvát hagy­tak maguk után.

Hűha, ez nem semmi: hatalmasra nőtt Nagy Adri pocakja!

Hűha, ez nem semmi: hatalmasra nőtt Nagy Adri pocakja!

Nem­so­kára éle­tet ad a gyer­me­ké­nek.

A Nagy Duett egyet­len női zsű­ri­tagja ha­tal­mas vál­to­zá­son ment át né­hány hónap alatt, ha­ma­ro­san pedig éle­tet ad első gyer­me­ké­nek.

Friss fotóval üzent a mindenórás magyar színésznő

Friss fotóval üzent a mindenórás magyar színésznő

Bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­ér­kez­het a sztár­pár első közös gyer­meke. A kis­mama meg­mu­tatta göm­bö­lyödő po­cak­ját.

Bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­ér­kez­het a sztár­pár első közös gyer­meke. A kis­mama meg­mu­tatta göm­bö­lyödő po­cak­ját.

Pokoli fájdalmakkal küzd a TV2 sztárja!

Pokoli fájdalmakkal küzd a TV2 sztáranyukája!

A mű­sor­ve­zető nem gon­dolta volna, hogy vele is meg­tör­tén­het min­den anyuka rém­álma! Anett meg­ijedt, ezért a ra­jon­gó­i­tól kért se­gít­sé­get az in­ter­ne­ten!

A te­le­ví­ziós mű­sor­ve­zető nem gon­dolta volna, hogy vele is meg­tör­tén­het min­den anyuka rém­álma! A má­so­dik gyer­me­ké­nél mégis meg­ta­pasz­talta! Nem csoda, hogy Anett igen­csak meg­ijedt, éppen ezért a ra­jon­gó­i­tól kért se­gít­sé­get az in­ter­ne­ten ke­resz­tül!

Spontán divatbemutatót tartott a gyönyörű sztárkismama és édesanyja

Spontán divatbemutatót tartott a gyönyörű sztárkismama és édesanyja

Su­gár­zik a bol­dog­ság­tól Kul­csár Edina!

Su­gár­zik a bol­dog­ság­tól Kul­csár Edina, aki ki­fu­tóvá vál­toz­tatta az utcát!

Sosem látott terhesfotó került elő Anna Kurnyikováról

Sosem látott terhesfotó került elő Anna Kurnyikováról

Na­gyon csi­nos kis­mama volt!

Az egy­kori te­nisz­csil­lag tel­jes ti­tok­ban hozta vi­lágra ik­reit, senki sem tudta, hogy vá­ran­dós. Most elő­ször mu­tatta meg göm­bö­lyödő po­cak­ját.

Czippán Anett: Sokszor átadják a helyet. Azt hiszik, még mindig terhes vagyok!

Czippán Anett: Sokszor átadják a helyet. Azt hiszik, még mindig terhes vagyok!

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője nem fo­gyó­kú­rá­zik a szü­lés után! 38-as he­lyett 42-es nad­rá­got hord!

Titokban ment férjhez a magyar fitneszmodell!

Titokban ment férjhez a magyar fitneszmodell!

Ren­ge­te­gen gra­tu­lál­tak az új­don­sült fe­le­ség­nek!

Élő adásban szólta el magát Liptai Claudia: Jöhet a harmadik baba?

Élő adásban szólta el magát Liptai Claudia: Jöhet a harmadik baba?

Min­dig is nagy csa­ládra vá­gyott Lip­tai Cla­u­dia.

Min­dig is nagy csa­ládra vá­gyott Lip­tai Cla­u­dia.

Különös képet mutatott pocakjáról Kulcsár Edina

Különös képet mutatott pocakjáról Kulcsár Edina

Ér­de­kes te­to­vá­lás...

A világ má­so­dik leg­szebb­jé­nek vá­lasz­tott Edina nem csak hogy meg­mu­tatta göm­bö­lyödő po­cak­ját, de egy kü­lön­le­ges tet­kót is vil­lan­tott.

Az első fotók: így gömbölyödik a TV2 sztárjának pocakja

Az első fotók: így gömbölyödik a TV2 sztárjának pocakja

Most meg­mu­tatta...

A spor­to­lónő a héten je­len­tette be, hogy má­so­dik gyer­me­ké­vel vá­ran­dós. Most meg­mu­tatta po­cak­ját.

Sokkot kapott Laura, amikor meglátta a terhességi ultrahangot

Sokkot kapott Laura, amikor meglátta a terhességi ultrahangot

Nem hitt a sze­mé­nek, ami­kor meg­látta, mire fog ha­son­lí­tani szü­le­tendő kisfia!

Nem hitt a sze­mé­nek, ami­kor meg­látta, mire fog ha­son­lí­tani szü­le­tendő kisfia!

Leesett az állunk: Ekkorára nőtt a várandós Csobot Adél pocakja

Leesett az állunk: Ekkorára nőtt a várandós Csobot Adél pocakja

Már lát­vá­nyo­san göm­bö­lyö­dik A Nagy Duett sztár­já­nak po­cakja.

Már lát­vá­nyo­san göm­bö­lyö­dik A Nagy Duett sztár­já­nak po­cakja, má­so­dik gyer­meke is kisfiú lesz!

Kulcsár Edina komoly problémával küzd!

Kulcsár Edina komoly problémával küzd!

A szép­ség­ki­rálynő éle­tét tel­je­sen fel­for­gatta a ter­hes­ség!

A szép­ség­ki­rálynő alakja ro­ha­mo­san vál­to­zik, ezért min­den nap ezek­kel a gon­dok­kal küzd...

Meglepő! Kulcsár Edina gyűrűs ujjáról eltűnt a jegygyűrűje!

Meglepő! Kulcsár Edina gyűrűs ujjáról eltűnt a jegygyűrűje!

A vá­ran­dós szép­ség­ki­rálynő kezét né­hány hét­tel ez­előtt kérte meg párja!

Kulcsár Edina elárulta, miként hozza világra a kis Madoxot!

Kulcsár Edina elárulta, miként hozza világra a kis Madoxot!

Csuti min­den­kép­pen el­kí­séri majd a szü­lő­szo­bára meny­asszo­nyát!

Csuti min­den­kép­pen el­kí­séri majd a szü­lő­szo­bára meny­asszo­nyát!

Ölt a sárgadinnye: A hatóságok figyelmeztették a lakosságot

Ölt a sárgadinnye: A hatóságok figyelmeztették a lakosságot

Gye­re­kek, ter­hes nők és idő­sek ve­szély­ben! Mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

Eddig három ál­do­za­tot kö­ve­telt a lis­te­ria­bak­té­ri­um­mal szennye­zett sár­ga­dinnye!

Kiderült, hogy akar szülni Kulcsár Edina

Kiderült, hogy akar szülni Kulcsár Edina

Kul­csár Edina párja repes a bol­dog­ság­tól, min­den­ben se­gí­teni akar.

Kul­csár Edina párja repes a bol­dog­ság­tól, min­den­ben se­gí­teni akarja a kis­ma­mát.

Csoda Történt: Várandós a magyar szépség

Csoda Történt: Várandós a magyar szépség

Alig 10 szá­za­lék esé­lye volt rá...

A világ má­so­dik leg­szebb­jé­nek is meg­vá­lasz­tott szép­ség­nek alig 10 szá­za­lék esé­lye volt rá, hogy ter­mé­sze­tes úton te­herbe essen...

Leesett az állunk: Ekkorára nőtt a várandós Kulcsár Edina pocakja

Leesett az állunk: Ekkorára nőtt a várandós Kulcsár Edina pocakja

Az au­tó­ból gyor­san lőtt egy szelfit göm­bö­lyödő po­cak­já­val!

A kis­mama éppen ké­zi­labda mér­kő­zésre tart, az au­tó­ból gyor­san lőtt is egy szelfit göm­bö­lyödő po­cak­já­val!

Otthon szülés ma Magyarországon? Ki és milyen feltételekkel teheti meg

Otthon szülés ma Magyarországon? Ki és milyen feltételekkel teheti meg

A több­ség­nek még min­dig nem tel­je­sen egy­ér­telmű: lehet-e ott­hon szülni.

A több­ség szá­mára még min­dig nem tel­je­sen egy­ér­telmű: lehet-e ott­hon szülni, és ha igen, ho­gyan. Össze­szed­tük a leg­fon­to­sabb in­for­má­ci­ó­kat és a leg­gya­ko­ribb kér­dé­se­ket a té­má­ban.

Elképesztő átalakulás! Cooky szerelme így fest egy héttel a szülés után!

Elképesztő átalakulás! Cooky szerelme így fest egy héttel a szülés után!

De­bóra ja­nuár 23-án szülte meg Ke­vint. Új fo­tó­ját látva min­den­ki­nek tátva marad a szája!

Nem tudott tovább várni a mentőkre, az út szélén, fagyban szült meg egy nő

Nem tudott tovább várni a mentőkre, az út szélén, fagyban szült meg egy nő

A fi­a­tal pár nem tu­dott mit tenni: a kis­mama a hi­deg­ben, le­te­rí­tett ru­hákra szülte meg a kis­ba­bá­ját.

Hihetetlenül szexi fotón mutatta meg magát a várandós Tomán Szabina!

Hihetetlenül szexi fotón mutatta meg magát a várandós Tomán Szabina!

Árpa At­tila volt fe­le­sége egy hónap múlva ad éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek.

Magyarázkodni kényszerült a várandós Kapócs Zsóka

Magyarázkodni kényszerült a várandós Kapócs Zsóka

Ka­pócs Zsóka nyu­ga­lom­ban várja első gyer­me­két, aki már most képes meg­lepni anyu­ká­ját.

Felrobbant a cukiságbomba Szabó Zsófi kisfiának új képétől!

Felrobbant a cukiságbomba Szabó Zsófi kisfiának új képétől!

A csi­nos anyuka egy hó­napja adott éle­tet Men­del­nek.

A csi­nos anyuka egy hó­napja adott éle­tet Men­del­nek, azóta pedig szá­mára csak kö­rü­lötte forog a világ.

Világszenzáció! Hatos ikreket szült a háromgyerekes anyuka

Világszenzáció! Hatos ikreket szült a háromgyerekes anyuka

A pár rég­óta pró­bál­ko­zott a gye­rek­vál­la­lás­sal, több ve­té­lés után végül olyan meg­le­pe­tés érte őket, amire nem szá­mí­tot­tak.

A pár rég­óta pró­bál­ko­zott a gye­rek­vál­la­lás­sal, több ve­té­lés után végül olyan meg­le­pe­tés érte őket, amire nem szá­mí­tot­tak. De az öröm na­gyobb volt, mint az ag­go­da­lom, így min­den koc­ká­za­tot vál­lal­tak.

Árulkodó lesifotó: 35 évesen végre anya lesz Kirsten Dunst?

Árulkodó lesifotó: 35 évesen végre anya lesz Kirsten Dunst?

Na­gyon gya­nús lát­ványt nyújt a szí­nésznő! Nem csoda, hogy azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok!

Na­gyon gya­nús lát­ványt nyújt a szí­nésznő! Nem csoda, hogy azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok!

Minden biztosítékot kivert a netezőknél a kismama hirdetése

Minden biztosítékot kivert a netezőknél a kismama hirdetése

Túl­ment a ha­tá­ron az anyuka, aki egy alap­vető szü­lői fel­adatra ház­tar­tási al­kal­ma­zot­tat akart fel­venni.

Túl­ment a ha­tá­ron, ami­kor egy alap­vető szü­lői fel­adatra ház­tar­tási al­kal­ma­zot­tat akart fel­venni.

Kapócs Zsóka kisfia lesz a legtrendibb baba, ez már biztos

Kapócs Zsóka kisfia lesz a legtrendibb baba, ez már biztos

A csi­nos kis­mama tele van ener­gi­á­val.

A csi­nos kis­mama vá­ran­dó­san is cím­lap­fo­tó­zásra jár, rá­adá­sul tele van ener­gi­á­val. Ka­pócs Zsóka már­ci­usra várja az első gyer­me­két.

Ezt teszi meg gyermeke jövőjéért Szabó Zsófi

Ezt teszi meg gyermeke jövőjéért Szabó Zsófi

Fel­ké­szült a be­avat­ko­zásra.

A szí­nésznő de­cem­berre várja első gyer­me­két, de már most fel­ké­szült arra a be­avat­ko­zásra, ami­vel biz­to­sít­hatja gyer­meke szá­mára az egész­sé­ges jövőt.

Karambolozott Vámos Erika: Kismama ült az autóban

Karambolozott Vámos Erika: Kismama ült az autóban

A csi­nos mű­sor­ve­ze­tőt évek óta nyo­maszt­ják az em­lé­kek. Így em­lék­szik a tör­tén­tekre.

A csi­nos mű­sor­ve­ze­tőt évek óta nyo­maszt­ják az em­lé­kek. Így em­lék­szik a tör­tén­tekre.

Így tündököl 8 hónapos terhesen Szabó Zsófi - Fotó

Így tündököl 8 hónapos terhesen Szabó Zsófi - Fotó

Egyre göm­bö­lyűbb Szabó Zsófi po­cakja. A mű­sor­ve­zető kisfi­á­nak ér­ke­zé­séig már csak 1 hó­na­pot kell várni.

Egyre göm­bö­lyűbb Szabó Zsófi po­cakja. A mű­sor­ve­zető kisfi­á­nak ér­ke­zé­séig már csak 1 hó­na­pot kell várni.

Csodaszép kismamaszelfit lőtt magáról Szabó Zsófi

Csodaszép kismamaszelfit lőtt magáról Szabó Zsófi

Tel­je­sen ki­vi­rult a ter­hes­sége alatt.

A gyö­nyörű kis­mama tel­je­sen ki­vi­rult a ter­hes­sége alatt. Ez per­sze nem meg­lepő, hi­szen élete leg­bol­do­gabb idő­sza­kát éli.

Kapócs Zsóka nem bízta a véletlenre, megvizsgáltatta magzatát

Kapócs Zsóka nem bízta a véletlenre, megvizsgáltatta magzatát

Ka­pócs Zsóka sze­retné, ha kis­ba­bája szé­pen fej­lődne, így min­den vizs­gá­lat­nak alá­veti magát.

Nem titkolja tovább: 40 évesen anya lesz Szamosi Zsófia

Nem titkolja tovább: 40 évesen anya lesz Szamosi Zsófia

A gyö­nyörű szí­nésznő ha­tal­mas po­cak­kal je­lent meg a vörös sző­nye­ges pre­mi­e­ren.

A gyö­nyörű szí­nésznő ha­tal­mas po­cak­kal je­lent meg a vörös sző­nye­ges pre­mi­e­ren.

Gólyahír: Újra állapotos a magyar világsztár felesége

Gólyahír: Újra állapotos a magyar világsztár felesége

Hétfő este szűk kör­ben je­len­tette be a vi­lág­hírű he­ge­dű­vir­tuóz, hogy fe­le­sége ál­dott ál­la­pot­ban van. Ani már az ötö­dik hó­nap­ban jár.

Hétfő este szűk kör­ben je­len­tette be a vi­lág­hírű he­ge­dű­vir­tuóz, hogy fe­le­sége ál­dott ál­la­pot­ban van. Ani már az ötö­dik hó­nap­ban jár.

Tündéri, íme az első kép Cookyék kisbabájáról

Tündéri, íme az első kép Cookyék kisbabájáról

Alig né­hány napja, hogy be­je­len­tet­ték az öröm­teli hírt, máris meg­mu­tat­ják a pi­ci­ről ké­szült első fotót is.

Alig né­hány napja, hogy be­je­len­tet­ték az öröm­teli hírt, máris meg­mu­tat­ják a pi­ci­ről ké­szült első fotót is.

Nézd meg: Ekkorára nőtt a várandós Szabó Zsófi pocakja

Nézd meg: Ekkorára nőtt a várandós Szabó Zsófi pocakja

A mű­sor­ve­zető már a 6. hó­nap­ban jár!

A fi­a­tal mű­sor­ve­zető már a 6. hó­nap­ban jár kis­ba­bá­já­val, büsz­kén mu­tatta meg ra­jon­gó­i­nak göm­bö­lyödő po­cak­ját.

Élő adásban sírta el magát a műsorvezető

Élő adásban sírta el magát a műsorvezető

Czip­pán Anett má­sod­szor is anya lesz.

Ahogy arról a Ri­post el­ső­két be­szá­molt, Czip­pán Anett má­sod­szor is anya lesz.

Hatalmas örömhír, kiderült Szabó Zsófi születendő gyermekének neme

Hatalmas örömhír, kiderült Szabó Zsófi születendő gyermekének neme

Tel­je­sült Szabó Zsófi álma, hi­szen gyer­me­ket vár.

Tel­je­sült Szabó Zsófi álma, hi­szen gyer­me­ket vár, a név­vá­lasz­tást a férje kapta.

Íme, a szuperpóz kisbabát váró nőknek, ez csúcs!

Íme, a szuperpóz kisbabát váró nőknek, ez csúcs!

Min­den por­ci­kád fáj? Se­gí­tünk!

Már várod a babát, de min­den por­ci­kád fáj? Most meg­mu­tat­juk, mi­lyen hely­zet segít abban, hogy könnyebb­nek és fel­sza­ba­dul­tabb­nak érezd magad.

Szülés után már csak egy napot lesz kötelező kórházban tölteni

Szülés után már csak egy napot lesz kötelező kórházban tölteni

Sokan tá­mo­gat­ják a ter­vet, mások vi­szont fél­tik a ba­bá­kat és az anyá­kat, il­letve úgy vélik, hogy a kór­házi ka­pa­ci­tás­hi­ány szülte az öt­le­tet.

Elképesztő, a TV2 sztárja a Facebookról tudta meg, hogy várandós

Elképesztő, a TV2 sztárja a Facebookról tudta meg, hogy várandós

Czip­pán Anett alig várta, hogy újra kis­mama le­gyen.

Czip­pán Anett alig várta, hogy újra kis­mama le­gyen. A kí­ván­sága tel­je­sült.

Óriási meglepetés: Terhesen tér vissza a képernyőre a magyar sorozatsztár

Óriási meglepetés: Terhesen tér vissza a képernyőre a magyar sorozatsztár

Konta Bar­bara 12 évvel ez­előtt for­dí­tott hátat a nyil­vá­nos­ság­nak, ami­kor ki­szállt a Ba­rá­tok közt­ből.

Csodálatos kismama, így még sosem láttad olimpiai bajnokunkat

Csodálatos kismama, így még sosem láttad olimpiai bajnokunkat

A nem­zeti ünnep al­kal­má­ból tün­tet­ték ki Kozák Dan­utát. A baj­noknő le sem ta­gad­hatja, mek­kora öröm vár rá.

Megható képet osztott meg klasszis bajnokunk

Megható képet osztott meg klasszis bajnokunk

Már az első ci­pő­jét is elő­ké­szí­tette szü­le­tendő kis­lá­nyá­nak öt­szö­rös olim­piai baj­no­kunk.

Már az első ci­pő­jét is elő­ké­szí­tette szü­le­tendő kis­lá­nyá­nak öt­szö­rös olim­piai baj­no­kunk, aki múlt héten há­za­so­dott.

Család konfliktus: Mi lesz a neve Horváth Éva kisfiának?

Család konfliktus: Mi lesz a neve Horváth Éva kisfiának?

Min­den kis­mama éle­té­ben el­ér­ke­zik a pil­la­nat, ami­kor mu­száj dön­tést hoz­nia gyer­meke nevét il­le­tően!

Min­den kis­mama éle­té­ben el­ér­ke­zik a pil­la­nat, ami­kor mu­száj dön­tést hoz­nia gyer­meke nevét il­le­tően!

Titkolózik gyermekével kapcsolatban Kozák

Titkolózik gyermekével kapcsolatban Kozák Danuta

Nem­so­kára lesz egy nagy be­je­len­tése.

Nem­so­kára lesz egy nagy be­je­len­tése az öt­szö­rös olim­piai baj­nok­nak. Kis­ma­ma­ként sem állt le az edzé­sek­kel, ott lebeg a szeme előtt a 2020-as to­kiói olim­pia.

Kismamaként mutatta meg bájait Horváth Éva

Kismamaként mutatta meg bájait Horváth Éva

A mű­sor­ve­zető csúcs­for­má­ban van.

Az egy­kori mo­dell ál­la­po­to­san is csúcs­for­má­ban van, amit most egy kis­mama fo­tó­zá­son mu­ta­tott meg a nagy­kö­zön­ség­nek.

Hibázott a kórház: más újszülöttjét szoptatta a kismama

Hibázott a kórház: más újszülöttjét szoptatta a kismama

Bor­zal­mas él­ménnyé vál­to­zott Me­l­issa egyik leg­szebb napja: csak a má­so­dik szop­ta­tás­nál de­rült ki, hogy nem a saját lá­nyát tartja a kar­já­ban.

Bor­zal­mas él­ménnyé vál­to­zott Me­l­issa Rich­man egyik leg­szebb napja: csak a má­so­dik szop­ta­tás­nál de­rült ki, hogy nem is a saját lá­nyát tartja a kar­ja­i­ban - a kór­ház na­gyot hi­bá­zott!