CÍMKE: 'kislány'

"Úgy sajnálom" - írta a 11 éves lány anyjának, mielőtt a halálba ugrott

"Úgy sajnálom" - írta a 11 éves lány anyjának, mielőtt a halálba ugrott

Most ki­de­rült, hogy a gyer­mek men­tá­lis prob­lé­mák­kal küz­dött és kor­tár­sa­i­val sem jött ki.

Így babázik a mindenórás sztármami

Így babázik a mindenórás sztármami

Sza­bi­ná­nál bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­in­dul­hat a szü­lés.

Sza­bi­ná­nál bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­in­dul­hat a szü­lés. A kis­mama már ké­szen áll, így gya­ko­rol kis­lá­nya ér­ke­zé­sére.

FRISS HÍREK

Erőszak áldozata lett a védtelen kislány, szörnyű, ami ezután történt

Erőszak áldozata lett a védtelen kislány, szörnyű, ami ezután történt

Rá­adá­sul a szü­lők fel sem akar­ják je­len­teni a tet­test.

Rá­adá­sul a szü­lők fel sem akar­ják je­len­teni a tet­test. A rend­őr­ség ennek el­le­nére nyo­mo­zást in­dí­tott.

Elakad a lélegzet ettől a 3 éves kislánytól: ő most az internet sztárja

Elakad a lélegzet ettől a 3 éves kislánytól: ő most az internet sztárja

A három éves Holly Lee-ért ra­jong most az in­ter­net népe.

A három éves Holly Lee-ért ra­jong most az in­ter­net népe.

Szörnyű baleset történt, a sürgősségire rohantak az énekesnő kislányával

Szörnyű baleset történt, a sürgősségire rohantak az énekesnő kislányával

Pink kis­lá­nya a ját­szó­té­ren szen­ve­dett bal­ese­tet.

Pink kis­lá­nya a ját­szó­té­ren szen­ve­dett bal­ese­tet.

Felkavaró részletek: így használta szexjátékszernek 2 éves kislányát az anya

Felkavaró részletek: így használta szexjátékszernek 2 éves kislányát az ózdi anya

A 29 éves nő és élet­társa be­te­ges sze­xu­á­lis vá­gyait élte ki az asszony két­éves kis­lá­nyán, va­la­mint nyolc­esz­ten­dős fián.

Végre elárulta, így nevezi el kislányát a magyar modell

Végre elárulta, így nevezi el kislányát a magyar modell

Tücsi és Sofi sokat gon­dol­ko­zik a baba nevén, ko­moly fej­tö­rést okoz nekik a fel­adat.

Tücsi és Sofi sokat gon­dol­ko­zik a baba nevén, ko­moly fej­tö­rést okoz nekik a fel­adat.

Visszatért a túlvilágról a kislány: látta a mennyországot

Visszatért a túlvilágról a kislány: látta a mennyországot

Na­po­kig kó­má­ban fe­küdt.

Na­po­kig kó­má­ban fe­küdt, majd a fel­éb­re­dést kö­ve­tően szü­le­i­nek szá­molt be a lá­tot­tak­ról.

Elképesztő luxusban szülinapozott Ördög Nóra kislánya

Elképesztő luxusban szülinapozott Ördög Nóra kislánya

Her­ceg­nős lak­osz­tály várta Micit...

A gye­re­kek szá­mára épí­tett lak­osz­tá­lyok mel­lett egy komp­lett vi­dám­park várta Micit...

Élve felfalta volna a kislányt az oroszlán, ha nincs a cirkusz kerítése - videó

Élve felfalta volna a kislányt az oroszlán, ha nincs a cirkusz kerítése - videó

Hor­rorfilmbe illő je­le­ne­tek ját­szód­tak le a né­ző­té­ren.

Hor­rorfilmbe illő je­le­ne­tek ját­szód­tak le a né­ző­té­ren. A je­len­lé­vők több­sége egy jó da­ra­big biz­tos nem megy a cir­ku­szok kö­ze­lébe. A meg­tá­ma­dott kis­lányt je­len­leg in­ten­zív osz­tá­lyon ápol­ják.

Brutális erőszak áldozata lett a kislány, egy sportoló támadt rá

Brutális erőszak áldozata lett a kislány, egy sportoló támadt rá

A fo­cis­tát vér­fer­tő­zés­sel is vá­dol­ják, így va­ló­szí­nű­sít­hető, hogy ál­do­zata a ro­kona.

A fo­cis­tát vér­fer­tő­zés­sel is vá­dol­ják, így va­ló­szí­nű­sít­hető, hogy ál­do­zata a ro­kona.

Meglátogatta az elütött kislányt az encsi gázoló

Segített a Ripost! Meglátogatta az elütött kislányt az encsi gázoló

Se­gí­tett a Ri­post!

Zo­ko­gott, ami­kor ta­lál­ko­zott a kór­ház­ban az ál­tala el­ütött kis­lánnyal Éva.

Sokkot kapott a tinilány a konyhában: a lába között érzett valamit

Sokkot kapott a tinilány a konyhában: a lába között érzett valamit

Egy enyhe hát­fá­já­son kívül semmi sem utalt arra, hogy a 18 éves brit lány ter­hes lenne.

Nagy erőkkel nyomoznak a 14 éves Laura után, nem véletlenül

Nagy erőkkel nyomoznak a 14 éves Laura után, nem véletlenül

A rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik!

A rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik!

Valóra vált az újdonsült sztárapuka álma

Valóra vált az újdonsült sztárapuka álma

Az éne­kes ese­mény­dús idő­sza­kon van túl, kis­lá­nya tel­je­sen le­fog­lalja hét­köz­nap­jait.

Az éne­kes ese­mény­dús idő­sza­kon van túl, kis­lá­nya tel­je­sen le­fog­lalja hét­köz­nap­jait.

Megmutatta 5 napos kislánya arcát a büszke sztáranyuka

Megmutatta 5 napos kislánya arcát a büszke sztáranyuka

A szí­nésznő nem tar­to­zik azon sztá­rok közé, akik so­káig rej­te­ge­tik sze­mük fé­nyét.

A szí­nésznő nem tar­to­zik azon sztá­rok közé, akik so­káig rej­te­ge­tik sze­mük fé­nyét.

Csodás nap ez a magyar színésznőnek: Így emlékezett

Csodás nap ez a magyar színésznőnek: Így emlékezett

Meg­ható ga­lé­ri­á­val ün­ne­pel.

Nelly éppen négy éve adott éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek. Ezzel a meg­ható ga­lé­ri­á­val kö­szön­tötte a kis­lányt.

Ez aztán merész: Egy szál bugyiban mutatta meg magát Debreczeni Zita

Ez aztán merész: Egy szál bugyiban mutatta meg magát Debreczeni Zita

A csi­nos fény­ké­pész nem ci­có­zott, meg­mu­tatta a va­ló­sá­got, amin maga is jót mo­soly­gott.

Meglepő őszinteség, magánéletéről vallott Feke Pál

Meglepő őszinteség, magánéletéről vallott Feke Pál

Rit­kán be­szél a csa­lád­já­ról.

Több mint egy éve jött vi­lágra kis­lá­nya, Mimi. A szí­nész azon­ban rit­kán be­szél a csa­lád­já­ról. De most ki­vé­telt tett.

Hódi Pamela nagy bejelentése: Mától ő is a családhoz tartozik

Hódi Pamela nagy bejelentése: Mától ő is a családhoz tartozik

Ko­moly fe­le­lős­sé­get vett ma­gára.

Pa­mela a kö­zös­ségi ol­da­lon meg­osz­tott cuki fo­tó­val je­len­tette be a nagy hírt. Ko­moly fe­le­lős­sé­get vett ma­gára.

Döbbenetes, amit elmond a kislány feljelentő leveléről a megvádolt vízilabdás

Döbbenetes, amit elmond a kislány feljelentő leveléről a megvádolt vízilabdás

A sze­xu­á­lis erő­szak­kal vá­dolt Kósz Zol­tán látta, ami­ket a kis­lány leírt róluk...

A sze­xu­á­lis erő­szak­kal vá­dolt Kósz Zol­tán látta, ami­ket a kis­lány leírt róluk, hi­szen az anyuka neki is el­küldte MMS-ben...

Döbbenetes, amit mondanak a sportolókat vádoló lányról

Döbbenetes dolgot állítanak a vízilabdásokat erőszakkal vádoló kislányról

A kis­lány ál­lítja, a két spor­toló 11 éves ko­rá­ban lé­te­sí­tett vele sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot.

Már a migráns kezében volt az elrablásra kiszemelt gyerek

Már a migráns kezében volt az elrablásra kiszemelt gyerek

Két szem­tanú fogta el azt a szo­má­liai mig­ránst, aki el akart ra­bolni egy kis­lányt egy német ját­szó­té­ren.

Testvére próbálta kimenteni a beomlott épületből a kislányt

Testvére próbálta kimenteni a beomlott épületből a kislányt

Meg­halt egy nyolc­éves kis­lány a Pest me­gyei Fel­ső­pa­kony­ban, mi­u­tán rá­om­lott egy fel­újí­tás alatt álló épü­let.

Meg­halt egy kis­lány a Pest me­gyei Fel­ső­pa­kony­ban, mi­u­tán rá­om­lott egy fel­újí­tás alatt álló épü­let.

Megrázó részletek: ezért nyomhatta agyon a 9 éves Barbit a ház

Megrázó részletek: ezért nyomhatta agyon a 9 éves Barbit a ház

Bar­bit ál­má­ban ér­hette a halál, fel­ső­pa­ko­nyi házuk te­teje rá­om­lott...

Bar­bit ál­má­ban ér­hette a halál, fel­ső­pa­ko­nyi házuk te­teje rá­om­lott, és agyon­nyomta a kis­lányt...

Ezt a reggelit készítette iskola előtt a 15 éves magyar kislány

Ezt a reggelit készítette iskola előtt a 15 éves magyar kislány

Csoda bő­ség­tá­lat do­bott össze a nagy nap előtt. Ámul­tak és bá­mul­tak a sokat lá­tott ma­gyar há­zi­asszo­nyok!

Felfoghatatlan szörnyűség, álmában erőszakolták meg a 11 éves kislányt

Felfoghatatlan szörnyűség, álmában erőszakolták meg a 11 éves kislányt

A férfit a biz­ton­sági ka­mera fel­vé­te­lei alap­ján azo­no­sí­tot­ták, mi­u­tán el­me­ne­kült a hely­szín­ről.

Hűha, pocakos fotót posztolt Péter Szabó Szilvia

Hűha, pocakos fotót posztolt Péter Szabó Szilvia

Az arany­hangú éne­kes­nő­nek nosz­tal­gi­ázni tá­madt kedve, és fel­la­pozta a fo­tó­al­bu­mot.

Az arany­hangú éne­kes­nő­nek nosz­tal­gi­ázni tá­madt kedve, és fel­la­pozta a fo­tó­al­bu­mot.

Nem hiszed el, mit művelt az óriáskígyó a kislány ölében

Nem hiszed el, mit művelt az óriáskígyó a kislány ölében

Nem csoda, hogy a meg­le­pett anyuka le­vi­de­ózta a nem min­den­napi je­le­ne­tet.

Nem csoda, hogy az anyuka le­vi­de­ózta a nem min­den­napi je­le­ne­tet.

Rettenetes baleset áldozata lett egy kislány, feladta a szervezete

Rettenetes baleset áldozata lett egy kislány, feladta a szervezete

A 12 éves gye­re­ket kór­házba vit­ték, de ott éle­tét vesz­tette. A kis­lány nagy­szü­le­i­vel nya­ralt, a ször­nyű­ség ide­jén.

Kiderült, ez volt Székhelyi József utolsó kívánsága

Kiderült, ez volt Székhelyi József utolsó kívánsága

Az el­hunyt­nak van egy hat­éves lánya.

A mű­vész 65 éves volt, ami­kor har­ma­dik fe­le­sé­gé­vel gyer­me­ket vál­lal­tak. Ami­kor ki­de­rült, hogy da­ga­nata van, nem en­gedte, hogy kis­lá­nya meg­lá­to­gassa.

Nagy a baj, különösen fiatal kislánynak veszett nyoma Budapesten

Nagy a baj, különösen fiatal kislánynak veszett nyoma Budapesten

A rend­őr­ség nem vé­let­le­nül ke­resi a kis­lányt.

A rend­őr­ség nem vé­let­le­nül ke­resi a kis­lányt, de már napok óta nem akad­nak a nyo­mára.

Megható gesztus, így váltja valóra egy beteg gyerek álmát Tom Hanks

Megható gesztus, így váltja valóra egy beteg gyerek szülinapi álmát Tom Hanks

Ren­ge­te­gen pró­bál­nak se­gí­teni egy leu­ké­miás kis­lány­nak.

Ren­ge­te­gen pró­bál­nak se­gí­teni egy leu­ké­miás kis­lány­nak, az ak­ci­ó­hoz csat­la­ko­zott az Oscar-díjas szí­nész, Tom Hanks is. A szív­hez szóló szü­le­tés­napi ké­rés­nek eddig több mint ezren tet­tek ele­get.

A világ legszebb szerelmeslevelét küldte el egy ötéves magyar kisfiú

A világ legszebb szerelmeslevelét küldte el egy ötéves magyar kisfiú

Az biz­tos, hogy kevés nő kap ennyire ked­ves le­ve­let!

Az biz­tos, hogy kevés nő kap ennyire ked­ves le­ve­let! Imádni való a sze­rel­mes lovag ra­jon­gása.

Iszonyú, holtan találták a kis Karolinát, szörnyű nyomok voltak testén

Iszonyú, holtan találták a kis Karolinát, szörnyű nyomok voltak a testén

A 13 éves kis­lány­hoz men­tő­he­li­kop­tert ri­asz­tot­tak, de már nem le­he­tett se­gí­teni rajta.

Itt az első kép A Pál utcai fiúk sztárjának lányáról

Itt az első kép A Pál utcai fiúk sztárjának lányáról

Meg­mu­tatta kis­lá­nyát Wun­der­lich Jó­zsef! Szí­nésznő ked­vese, Bach Kata au­gusz­tus ele­jén hozta vi­lágra kis­lá­nyu­kat, aki a Júlia nevet kapta.

Berki Krisztián anyaságában alázta meg Pamelát

Berki Krisztián anyaságában alázta meg Pamelát

Berki Krisz­tián vi­de­ója ko­moly sér­tés.

"Berki Krisz­tián sem­mibe veszi gyer­meke any­ját, min­denki előtt meg­alázza Hódi Pam­e­lát" - így lát­ják a kom­men­te­lők.

Botrányosan viselkedett a miskolci buszsofőr, ez történt a kislánnyal

Botrányosan viselkedett a miskolci buszsofőr, ez történt a kislánnyal

A so­főrt za­varta, hogy ebben az óri­ási ká­ni­ku­lá­ban vizet iszik egy kis­lány.

A so­főrt za­varta, hogy ebben az óri­ási ká­ni­ku­lá­ban vizet iszik egy kis­lány.

Az utolsó fotó, haldokló kislányáról posztolt az olimpiai bajnok

Az utolsó fotó, haldokló kislányáról posztolt az olimpiai bajnok

Szív­szo­rító képet tett közzé a spor­toló há­zas­pár. A többi szü­lőt sze­ret­nék fi­gyel­mez­tetni tra­gi­kus tör­té­ne­tük­kel.

Hoppá, jöhet a harmadik gyermek Csobot Adéléknál?

Hoppá, jöhet a harmadik gyermek Csobot Adéléknál?

Meg­szü­le­tett má­so­dik kisfiuk.

Múlt pén­te­ken jött vi­lágra az éne­kesnő és Is­te­nes Bence má­so­dik kisfia. A baba komp­li­ká­ció­men­te­sen szü­le­tett, így már va­sár­nap haza is me­het­tek.

Ez durva: elmenekült a 22 éves sztár, miután a kutyája gyerekre támadt

Ez durva: elmenekült a 22 éves sztár, miután a kutyája gyerekre támadt

Hozzá sem szólt a kis­lány­hoz vagy az édes­any­já­hoz.

Hozzá sem szólt a kis­lány­hoz vagy az édes­any­já­hoz.

Dráma a Balatonon, a vízben veszett nyoma egy 14 éves kislánynak

Dráma a Balatonon, a vízben veszett nyoma egy 14 éves kislánynak

A lány egy gu­mi­mat­ra­con sod­ró­dott fél ki­lo­mé­terre a part­tól, a szü­lei je­len­tet­ték be, hogy el­tűnt.

A lány egy gu­mi­mat­ra­con sod­ró­dott fél ki­lo­mé­terre a part­tól, a szü­lei je­len­tet­ték be, hogy el­tűnt.

Kínzó csend borult a házra, rettenetes tragédia ért egy játszó kislányt

Kínzó csend borult a házra, rettenetes tragédia ért egy játszó kislányt

A hat­éves gye­rek holt­tes­tére édes­anyja ta­lált rá. Ad­digra már az új­ra­élesz­tés sem se­gí­tett.

Nem hiszed el, mit művel kéthónapos babájával a kigyúrt világsztár

Nem hiszed el, mit művel kéthónapos babájával a kigyúrt világsztár

A Szikla első rá­né­zésre nem az a ki­mon­dott gü­gyögő apa­tí­pus, de ese­té­ben a lát­szat bi­zony csal.

Kegyetlen dolgokon ment keresztül a 14 éves Viktoria, feladta szervezete

Kegyetlen dolgokon ment keresztül a 14 éves Viktoria, feladta szervezete

Ál­lí­tó­lag azt ha­zudta az anya a kis­lány­nak, hogy rákos.

Ál­lí­tó­lag azt ha­zudta az anya a kis­lány­nak, hogy rákos, amit csak kop­la­lás­sal győz­het le.

Micsoda boldogság, óriási örömhírt jelentett be Tápai Szabina

Micsoda boldogság, óriási örömhírt jelentett be Tápai Szabina

Az egy­kori ké­zi­lab­dázó te­le­fo­non ér­te­sí­tette fér­jét, Ku­csera Gá­bort.

Az egy­kori ké­zi­lab­dázó te­le­fo­non ér­te­sí­tette fér­jét, Ku­csera Gá­bort.

Üzent a Ripostnak a gyermekek molesztálásával gyanúsított férfi

Üzent a Ripostnak a gyermekek molesztálásával gyanúsított férfi

Vé­dőügy­véd­jén ke­resz­tül üzent a Ri­post­nak Sz. Sán­dor, akit a rend­őr­ség hat kis­lány mo­lesz­tá­lá­sá­val gya­nú­sít...

Gólyahír, újra nagypapa lett Kerényi Miklós Gábor

Gólyahír, újra nagypapa lett Kerényi Miklós Gábor

Négy­sze­res nagy­papa lett!

Fia, Dávid fe­le­sége hozta vi­lágra a Kos­suth-díjas ren­dező ne­gye­dik uno­ká­ját.

Nincs nyugalmuk a tápiósági szülőknek

Nincs nyugalmuk a tápiósági szülőknek

To­vább fo­ko­zó­dik a bor­za­lom... A bí­ró­ság meg­hosszab­bí­totta a hat kis­lány mo­lesz­tá­lá­sá­val gya­nú­sí­tott tá­pi­ó­sági férfi elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sát. Rész­le­tek...

To­vább fo­ko­zó­dik a bor­za­lom... Bár a bí­ró­ság meg­hosszab­bí­totta a hat kis­lány mo­lesz­tá­lá­sá­val gya­nú­sí­tott tá­pi­ó­sági férfi elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sát,az érin­tett szü­lő­ket fel­há­bo­rí­totta, hogy a férfi nem is­merte el bű­nös­sé­gét. El­ké­pesztő, hogy mitől fél­nek az édes­anyák! Senki sem lesz biz­ton­ság­ban? To­vábbi rész­le­tek a cikk­ben!

Görkorcsolya volt a csali, 6 kislányt molesztált a magyar pedofil

Görkorcsolya volt a csali, 6 kislányt molesztált a magyar pedofil

Az egész kör­nyé­ket sok­kolta a hír. Az anyák be­szá­mo­lója a cikk­ben.

Ma dön­te­nek a tá­pi­ó­sági 66 éves Sz. Sán­dor elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sá­nak meg­hosszab­bí­tá­sá­ról. A férfi a gyanú sze­rint hat gyer­mek­korú lány nemi szer­vét fog­dosta, akik oly­kor nála is alud­tak. A gye­re­kek szü­lei ki­bo­rul­tak...

Felsikoltott Hódi Pamela, ezt nem akarta látni gyermeke kezében

Felsikoltott Hódi Pamela, ezt nem akarta látni gyermeke kezében

A sztár­anyuka azért ijedt meg, mert kis­lá­nya fo­gott va­la­mit a kert­ben.

A sztár­anyuka azért ijedt meg, mert kis­lá­nya az ő ke­zébe akarta rakni az ál­la­tot, amit ő fo­gott a kert­ben.

Az utcán kapott rohamot a budapesti kislány, meglepetés volt a segítség

Az utcán kapott rohamot a budapesti kislány, meglepetés volt a segítség

Da­rázs­csí­pés miatt ka­pott ro­ha­mot, de az or­szág­ban je­len­leg alig van el­len­szer, így azon­nal kór­házba vit­ték.

Örömhírt közölt a popsztár: heteken belül megszületik első kislánya

Örömhírt közölt a popsztár: heteken belül megszületik első kislánya

Mi­­chael Bublé és csa­­ládja igen nehéz idő­­sza­­kon van­ túl, hi­­szen Noah, az éne­­kes kisfia sú­lyos beteg volt.

Lesifotó jött, Meghan Markle viselkedésétől olvadoznak a rajongók

Lesifotó jött, Meghan Markle viselkedésétől olvadoznak a rajongók

A jelek alap­ján nagy­szerű anyuka lesz!

Min­denki arra vár, hogy végre csa­lá­dot ala­pít­son Harry her­ceg­gel. A jelek alap­ján Meg­han Markle nagy­szerű anyuka lesz!

Drámai részletek: átlőtte kislánya fejét a miskolci apa

Drámai részletek: átlőtte kislánya fejét a miskolci apa

A 9 éves Aranka meg­halt..

Az 50 éves Lajos szom­szédja csem­pé­szett pisz­to­lyá­val lőtte le 9 éves kis­lá­nyát, Aran­kát. A férfi talán azt sem tudta, hogy mit tart a ke­zé­ben...

Elképesztő, mit mondott menyasszonya a tatabányai pedofil hitoktatóról!

Elképesztő, mit mondott menyasszonya a tatabányai pedofil hitoktatóról!

Két kis­lányt mo­lesz­tált.

A férfi nem elő­ször kö­ve­tett el ilyen bűn­cse­lek­ményt, gyo­mor­for­gató tet­tére nincs ma­gya­rá­zat: egy hét- és egy ki­lenc­éves kis­lányt mo­lesz­tált.

Nagy az öröm: elárulta születendő gyermeke nemét Konkoly Ági

Nagy az öröm: elárulta születendő gyermeke nemét Konkoly Ági

Újra anya lesz.

A szép­ség­ki­rálynő az Ins­tag­ram-ol­da­lán je­len­tette be nem­rég, hogy újra anya lesz.

Döbbenetes dolgot mondott az anya, aki meg akarta öletni a 3 éves kislányát

Döbbenetes dolgot mondott az anya, aki meg akarta öletni 3 éves kislányát

Mó­nika saját, ré­sze­ges édes­ap­já­val akarta meg­öletni a 3 éves Han­nát.

Mó­nika ré­sze­ges édes­ap­já­val akarta meg­öletni a 3 éves kis­lá­nyát, Han­nát.

Béranya szült kislányt két meleg magyar férfinak: súlyos milliókat fizettek

Béranya szült kislányt két meleg magyar férfinak: súlyos milliókat fizettek

Azt re­mé­lik, Lili egyi­kü­ket apu­nak, a má­si­ku­kat pedig api­nak szó­lítja majd...

Azt re­mé­lik, Lili egyi­kü­ket apu­nak, a má­si­ku­kat pedig api­nak szó­lítja majd...

Két és fél éves kislányt hagytak az autóban, tragédia lett a vége

Két és fél éves kislányt hagytak az autóban, tragédia lett a vége

Pró­bál­ták meg­men­teni...

Az el­sőd­le­ges in­for­má­ciók sze­rint a nő egy kö­zeli fa­lu­ból ér­ke­zett a város kór­há­zába. Bele se gon­dolt, mi tör­tén­het...

Megrázó hír, meghalt a felforrósodott autóban hagyott kislány

Megrázó hír érkezett, meghalt a felforrósodott autóban hagyott kislány

Egye­lőre nem de­rült ki, hogy a szü­lők miért hagy­ták a ko­csi­ban a házuk előtt.

Ez komoly? Ijesztő, mit fotózott a holdfényben a 11 éves kislány

Ez komoly? Ijesztő, mit fotózott a holdfényben a 11 éves kislány

Meg­pil­lan­totta azt, ami­ről eddig a tu­dó­sok is csak félve sut­tog­tak.

Épp a szü­le­i­vel nya­ralt, ami­kor meg­pil­lan­totta azt, ami­ről eddig a tu­dó­sok is csak félve sut­tog­tak.

Felfoghatatlan, mit tett az édesanya, amikor kislánya fuldokolni kezdett

Felfoghatatlan, mit tett az édesanya, amikor kislánya fuldokolni kezdett

A nő azt hitte, hogy a már esz­mé­let­len gye­re­ket meg tudja men­teni.

A nő azt hitte, hogy a már esz­mé­let­len gye­re­ket meg tudja men­teni a ször­nyű mód­szer­rel.

Még keresik a városligeti szatírt

Még keresik a városligeti szatírt

Áp­ri­lis 20-a óta nyo­moz a rend­őr­ség a vá­ros­li­geti tá­ma­dás ügyé­ben.

Áp­ri­lis 20-a óta nyo­moz a rend­őr­ség a vá­ros­li­geti tá­ma­dás ügyé­ben, egy­előre is­me­ret­len tet­tes ellen - kö­zölte a Ri­post-tal a Bu­da­pesti Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság saj­tó­osz­tá­lya. Sze­mé­lyi sé­rü­lés nem tör­tént, tet­ték hozzá.

Összeroppant a hírtől a fiatal édesanya, 9 hónapos lányát vesztette el

Összeroppant a hírtől a fiatal édesanya, 9 hónapos lányát vesztette el

Az ame­ri­kai édes­anya nem tudja el­hinni, hogy imá­dott gyer­me­két többé nem ölel­heti ma­gá­hoz.

A szülők sem hitték el, 9 éves lányuk miért pisilt be, elvonóra küldték

A szülők sem hitték el, 9 éves lányuk miért pisilt be, elvonóra küldték

A gye­rek annyira füg­gővé vált, hogy már az is­ko­lát is el­ha­nya­golta.

A gye­rek annyira füg­gővé vált, hogy már az is­ko­lát is el­ha­nya­golta, csak hogy ne kell­jen el­sza­kad­nia a já­ték­tól.

Újabb román sofőr élőzött Facebookon, a videó az eddigieken is túltesz

Újabb román sofőr élőzött Facebookon, a videó az eddigieken is túltesz

A férfi­nak nem volt jo­go­sít­vá­nya, saját kis­lá­nya éle­tét tette koc­kára.

A férfi­nak nem elég, hogy nem volt jo­go­sít­vá­nya, saját kis­lá­nya éle­tét tette koc­kára, ami­kor a vo­lán­hoz ül­tette.

Furcsa keresztnevet kapott a sztár kislánya, kiderült a szívszorító ok

Furcsa keresztnevet kapott a sztár kislánya, kiderült a szívszorító ok

A hol­ly­woodi szí­nész fiú­ne­vet adott gyer­me­ké­nek, az oka azon­ban igen meg­ható.

Ezt mondja fiáról a 8 éves sólyi kislány gyilkosának édesanyja

Ezt mondja fiáról a 8 éves sólyi kislány gyilkosának édesanyja

Édes­anyja hisz fia ár­tat­lan­sá­gá­ban...

Mi­köz­ben a 16 éves Fe­renc min­dent be­val­lott a rend­őr­sé­gen, édes­anyja mégis hisz, vagy hinni akar fia ár­tat­lan­sá­gá­ban...

"Ha én is elmegyek vele, a kishúgom még élne"

"Ha én is elmegyek vele, a kishúgom még élne"

15 éves fiút gya­nú­sí­ta­nak.

Alig öt óra alatt ta­lálta meg a rend­őr­ség a sólyi H. Ad­ri­enn holt­tes­tét, aki­nek el­tű­né­sét pén­tek este je­len­tette az édes­apja. Egy 15 éves fiút gya­nú­sí­ta­nak.

Családi tragédia rázta meg Miskolcot: apa végzett saját kislányával

Családi tragédia rázta meg Miskolcot: apa végzett saját kislányával

A férfi vé­let­le­nül meg­lőtte a gyer­me­ket, akit már a men­tők sem tud­tak élet­ben tar­tani.

Most közölték, megtalálták az eltűnt magyar kislány meztelen holttestét

Most közölték, megtalálták az eltűnt magyar kislány meztelen holttestét

Gye­rek­gyil­kos­ság ügyé­ben nyo­moz a rend­őr­ség.

Gye­rek­gyil­kos­ság ügyé­ben nyo­moz a rend­őr­ség.

Még hogy a gyerekek utálják a zöldséget! - Videó

Még hogy a gyerekek utálják a zöldséget! - Videó

Ennél cu­kib­bat ma nem látsz.

Ennél cu­kib­bat ma biz­to­san nem látsz. Iri­gyel­jük a szü­leit!

Ettől a hírtől omlott össze a meggyilkolt nagybányai kislány családja

Ettől a hírtől omlott össze a meggyilkolt nagybányai kislány családja

Az öt­éves kis­lánnyal ke­gyet­le­nül vég­zett gyil­kosa, a gyer­mek holt­tes­tét a test­vé­rei ta­lál­ták meg.

Felkavaró részletek, iszonyatos erőszak áldozata lett a nagybányai kislány

Felkavaró részletek, iszonyatos erőszak áldozata lett a nagybányai kislány

Az öt­éves gye­rek apja is sze­re­pel a gya­nú­sí­tot­tak kö­zött.

Az öt­éves gye­rek apja is sze­re­pel a gya­nú­sí­tot­tak kö­zött. A kicsi is­merte gyil­ko­sát.

Dráma Nagykürtösön: forró bográcsba esett egy egyéves kislány

Dráma Nagykürtösön: forró bográcsba esett egy egyéves kislány

A gye­re­ket azon­nal kór­házba vit­ték, tes­té­nek ötöde égett meg a bal­eset­ben.

A gye­re­ket azon­nal kór­házba vit­ték, tes­té­nek ötöde égett meg a bal­eset­ben.

Diana is erre vágyott, súlyos titkokat hozott felszínre Katalin babája

Diana is erre vágyott, súlyos titkokat hozott felszínre Katalin babája

Egy benn­fen­tes sze­rint ha Diana élne, most na­gyon iz­ga­tott lenne. Ka­ta­lin az ő álmát váltja va­lóra.

Szívszorító, ahogy a 21 éves apuka árvaságra készíti fel a kislányát

Szívszorító, ahogy a 21 éves apuka árvaságra készíti fel a kislányát

A ha­lá­los beteg apa élete utolsó hó­nap­ja­i­ban arra össz­pon­to­sít, hogy kis­lá­nya élet­re­való le­gyen az ő ha­lála után.

Felfoghatatlan, életveszélyesen megégett a magyar kisbaba apja mellett

Felfoghatatlan, életveszélyesen megégett a magyar kisbaba apja mellett

A férfi a fő­zésre fi­gyelt, a ki­csire nem. Kis híján tra­gé­dia lett.

A férfi a fő­zésre fi­gyelt, a ki­csire nem. Kis híján tra­gé­dia lett az apa gon­dat­lan­sá­gá­ból.

Gyermeke életéért aggódott az EDDA gitárosa

Gyermeke életéért aggódott az EDDA gitárosa

A ze­nész és ked­vese is meg­könnyeb­bül­tek, hi­szen nem volt zök­ke­nő­men­tes a kis­lá­nyuk ér­ke­zése.

A ze­nész és ked­vese is meg­könnyeb­bül­tek, hi­szen nem volt zök­ke­nő­men­tes a kis­lá­nyuk ér­ke­zése előtt el­telt ki­lenc hónap.

Felfoghatatlan hírt közölt Caramel: leukémiás a kislánya

Felfoghatatlan hírt közölt Caramel: leukémiás a kislánya

De hisz­nek a gyó­gyu­lás­ban!

Az éne­kes és ked­vese hisz­nek benne, hogy lá­nyuk ha­ma­ro­san meg­gyó­gyul, és még erő­seb­ben és egész­sé­ge­seb­ben foly­tatja útját az élet­ben.

Családi dráma, így tudta meg Caramel, hogy leukémiás a kislánya

Családi dráma, így tudta meg Caramel, hogy leukémiás a kislánya

Elő­ször szó­lalt meg a csa­lád kép­vi­se­lője a le­sújtó di­ag­nó­zis óta.

Elő­ször szó­lalt meg a csa­lád kép­vi­se­lője a le­sújtó di­ag­nó­zis óta.