CÍMKE: 'kislány'

Brutális kutyatámadás a lakótelepen, 5 éves magyar kislány az áldozat

Brutális kutyatámadás a lakótelepen, 5 éves magyar kislány az áldozat

A gye­rek sú­lyo­san meg­sé­rült, ami­kor a sem­mi­ből rá­tá­madt az állat.

A gye­rek sú­lyo­san meg­sé­rült, ami­kor a sem­mi­ből rá­tá­madt az állat.

Kiderült a titok, így hívják majd a magyar énekesnő kislányát

Kiderült a titok, így hívják majd a magyar énekesnő kislányát

Nem sokat he­zi­tál­tak.

Az éne­kesnő és párja nem sokat he­zi­tált a szü­le­tendő gyer­me­kük nevén. A kis­papa ja­vas­la­tát ugyanis azon­nal el­fo­gadta a sze­relme.

Ilyen tündérinek még nem láttad Cristiano Ronaldót

Ilyen tündérinek még nem láttad Cristiano Ronaldót

Így bo­hóc­ko­dik a kis­lá­nyá­val a lab­da­rú­gás Su­per­manje. Sze­relme buk­tatta le a vi­lág­sztárt.

Így bo­hóc­ko­dik a kis­lá­nyá­val a lab­da­rú­gás Su­per­manje. Sze­relme buk­tatta le a vi­lág­sztárt az Ins­tag­ra­mon.

A bevásárlóközpont parkolójában molesztálta a kislányt egy afgán férfi

A bevásárlóközpont parkolójában molesztálta a kislányt egy afgán férfi

Egy órán ke­resz­tül tar­tott a kis­lány szen­ve­dése. A rend­őr­ség még vizs­gálja, hogy pon­to­san mi is tör­tént ez idő alatt...

Elképesztő édes fotón mutatta meg kisbabáját Tápai Szabina

Elképesztő édes fotón mutatta meg kisbabáját Tápai Szabina

A há­zas­pár csa­ládja ta­valy no­vem­ber­ben, a kis Milla ér­ke­zé­sé­vel lett tel­jes. A gyer­mek azóta ren­ge­te­get nőtt!

Hatalmas örömhír, harmadszor is kislánya lesz a sármos sztárszínésznek

Hatalmas örömhír, harmadszor is kislánya lesz a sármos sztárszínésznek

A há­zas­pár ta­valy ős­szel je­len­tette be, hogy ismét gye­re­kük szü­le­tik.

A sztára­puka és ked­vese ta­valy ős­szel je­len­tette be, hogy ismét gye­re­kük szü­le­tik, ám a baba nemét eddig nem le­he­tett tudni.

Botrány, több centis sebet ejtett egy boltos az ilenai hatéves fején

Botrány, több centis sebet ejtett egy boltos az ilenai hatéves fején

A nő két­szer is fejbe dobta a gye­re­ket, aki egyéb­ként na­ponta több­ször is be­tért hozzá.

A nő két­szer is fejbe dobta a gye­re­ket, aki egyéb­ként na­ponta több­ször is be­tért hozzá.

Főnökével szexelt a rendőrnő, közben meghalt a 3 éves lánya

Főnökével szexelt a rendőrnő, közben meghalt a 3 éves lánya

Akár 20 év bör­tönre is ítél­he­tik.

A 29 éves, fe­le­lőt­len anyát akár 20 év bör­tön­bün­te­tésre is ítél­he­tik.

Gyógyíthatatlan betegsége miatt rúgtak ki egy kislányt az iskolából!

Gyógyíthatatlan betegsége miatt rúgtak ki egy kislányt az iskolából!

Hi­he­tet­len, mi­lyen meg­aláz­ta­tás érte a csa­lá­dot.

A gyer­mek édes­anyja egy hosszú Fa­ce­book be­jegy­zés­ben me­sélte el, mi­lyen meg­aláz­ta­tás érte a csa­lá­dot.

Mindenről videó készült: Kegyetlen dolgot művelt a kislánnyal az óvónő

Mindenről videó készült: Kegyetlen dolgot művelt a kislánnyal az óvónő

Egy pe­da­gó­gus egé­szen egy­sze­rűen nem vi­sel­ked­het így egy gye­rek­kel...

Egy szak­ava­tott pe­da­gó­gus egé­szen egy­sze­rűen nem vi­sel­ked­het így egy gye­rek­kel, még akkor sem, ha az épp rossza­sá­gon töri a fejét.

Döbbenet, ez a kislány már kétéves kora óta olvas

Döbbenet, ez a kislány már kétéves kora óta olvas

A kü­lön­le­ges ké­pes­ségű kis­lány je­len­tő­sen meg­előzi a kor­tár­sait.

A kü­lön­le­ges ké­pes­ségű kis­lány je­len­tő­sen meg­előzi a kor­tár­sait. Nem­rég be­ke­rült a magas in­tel­li­gen­ci­ájú em­be­rek egye­sü­le­tébe, a Men­sába is.

Három kislányt tett árvává a brutális mezőörsi baleset

Három kislányt tett árvává a brutális mezőörsi baleset

Meg­szó­lal­tak a hoz­zá­tar­to­zók.

Árvák, gyá­szoló fe­le­sé­gek, élet­tár­sak, zo­kogó szü­lők, nagy­szü­lők. Va­sár­nap a 81-es úton egyet­len pil­la­nat alatt hét álom lett sem­mivé.

Hatalmas örömhírt kapott Amerikából Kis Grófo, erre vártak a szerelmével

Hatalmas örömhírt kapott Amerikából Kis Grófo, erre vártak a szerelmével

Az éne­kes és párja na­gyon sze­rette volna, ha két kisfiuk mellé végre egy kis­lány is ér­ke­zik a csa­ládba.

Dráma Mezőtúron: így találtak a harmadikról kizuhant 4 éves kislányra

Dráma Mezőtúron: így találtak a harmadikról kizuhant 4 éves kislányra

A gye­rek­kel hét­vé­gén tör­tént a ször­nyű bal­eset, azóta is sú­lyos ál­la­pot­ban van, kór­ház­ban ápol­ják.

Megdöbbentő fordulat a negyedikről kizuhant Pannika ügyében

Megdöbbentő fordulat a negyedikről kizuhant Pannika ügyében

Az anya zo­ko­gott a ki­hall­ga­tá­son, alig bírt be­szélni a ször­nyű tör­tén­tek­ről.

Elsápadt az orvos, amikor meglátta a gyomor CT eredményét

Elsápadt az orvos, amikor meglátta a gyomor CT eredményét

Sze­gény kis­lány nem úszta meg a mű­té­tet.

Sze­gény kis­lány nem úszta meg a mű­té­tet.

Gólyahír, harmadszor is apuka lett a magyar focisztár

Gólyahír, harmadszor is apuka lett a magyar focisztár

Már három gyer­mek édes­apja.

Újabb tag­gal bő­vült Ni­ko­lics Ne­manja csa­ládja. A Chi­cago Fire tá­ma­dója már három gyer­mek édes­apja, két kis­lá­nyé és egy kisfiúé.

Árulkodó jelek: kiderült, milyen nemű lehet Meghan hercegné babája

Árulkodó jelek: kiderült, milyen nemű lehet Meghan hercegné babája

Ki­szi­vár­gott né­hány iz­gal­mas rész­let a ba­ba­váró bu­li­ról.

A her­cegi pár kö­ve­tői alig vár­ták, hogy ki­szi­vá­rog­jon né­hány iz­gal­mas rész­let a ba­ba­váró bu­li­ról.

Borzalmas, mit művelt saját kislányával ez a 41 éves magyar férfi

Borzalmas, mit művelt saját kislányával ez a 41 éves magyar férfi

Vád­eme­lést ja­va­sol a Tolna Me­gyei Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság az őcsé­nyi férfi­val szem­ben.

Vád­eme­lést ja­va­sol a Tolna Me­gyei Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság az őcsé­nyi férfi­val szem­ben.

Gólyahír, megszületett a Viszkis kislánya

Gólyahír, megszületett a Viszkis kislánya

Amb­rus At­tila ma dél­után ro­hant be a kór­házba, ké­sőbb te­le­fo­non is el­ér­tük őt.

Amb­rus At­tila ma dél­után ro­hant be a kór­házba, ké­sőbb te­le­fo­non is el­ér­tük őt.

Jöhet az újabb baba? Kiszivárgott Katalin hercegné terve

Jöhet az újabb baba? Kiszivárgott Katalin hercegné terve

A 37 éves her­cegné célja, hogy a csa­lád bol­dog le­gyen, ezért sze­retné, ha Lajos her­ceg­nek is lenne kis­húga.

A 37 éves her­cegné célja, hogy a csa­lád bol­dog le­gyen, sze­retné, ha La­jos­nak is lenne kis­húga.

Teljes sokk, halott apjáról küldött képeket a kislány

Teljes sokk, halott apjáról küldött képeket a kislány

De ezzel meg­men­tett egy éle­tet.

A hat­éves gyer­mek iszo­nya­tos dol­go­kon ment ke­resz­tül, de tet­té­vel meg­men­tett egy másik éle­tet.

Megdöbbentő titokra derült fény Dobó Kata kislányával kapcsolatban

Megdöbbentő titokra derült fény Dobó Kata kislányával kapcsolatban

A szí­nésznő majd­nem min­den ide­jét le­köti a munka, ezért vi­szony­lag kevés időt tud lá­nyá­val töl­teni.

Elolvadtunk, kiderült, mi lesz a sztármami kislányának a neve

Elolvadtunk, kiderült, mi lesz a sztármami kislányának a neve

Jes­sica Simp­son a ba­ba­váró bulin je­len­tette be kis­lá­nya nevét.

Jes­sica Simp­son a ba­ba­váró bulin je­len­tette be kis­lá­nya nevét.

Drámai fordulat a negyedikről kizuhant Pannika ügyében

Drámai fordulat a negyedikről kizuhant Pannika ügyében

A szak­ér­tői vé­le­mé­nyek el­ké­szü­lése után az ügy­nek három gya­nú­sí­tottja van. Még­sem egye­dül volt ott­hon a kis­lány?

A szak­ér­tői vé­le­mé­nyek el­ké­szü­lése után az ügy­nek három gya­nú­sí­tottja van. Még­sem egye­dül volt ott­hon a kis­lány?

Zokogott a boldogságtól: nagy bejelentést tett a magyar színésznő

Zokogott a boldogságtól: nagy bejelentést tett a magyar színésznő

A 71 éves Gór Nagy Mária négy­sze­res nagy­mama lett.

A 71 éves Gór Nagy Mária négy­sze­res nagy­mama lett, a na­pok­ban meg­ér­ke­zett a csa­lád leg­ki­sebb tagja.

Balesete után tudta meg Bódi Csabi, hogy újra édesapa lesz

Balesete után tudta meg Bódi Csabi, hogy újra édesapa lesz

Nehéz idő­sza­kot tud maga mö­gött.

Az éne­kes és fe­le­sége nehéz idő­sza­kot tud­hat­nak maguk mö­gött.

Folyik a nyomozás: 11 éves ukrán kislány szült a kórházban

Folyik a nyomozás: 11 éves ukrán kislány szült a kórházban

Ál­landó rosszul­lé­tekre pa­nasz­ko­dott.

Egy fi­a­tal lány anyja or­vos­hoz for­dult, mivel gyer­meke ál­landó rosszul­lé­tekre pa­nasz­ko­dott. Ki­de­rült: a kis­lány ter­hes!

Apja erőszakolhatta meg a 4 éves Andikát: döbbenet, mit mond az ismerős

Apja erőszakolhatta meg a 4 éves Andikát: döbbenet, mit mond az ismerős

Édes­apja erő­sza­kol­hatta meg azt a ceg­lédi kis­lányt, akit ok­tó­ber­ben vit­tek sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel kór­házba.

Az orvosok is elképedtek attól, amit a kislány agyában találtak

Az orvosok is elképedtek attól, amit a kislány agyában találtak

Még ők sem tud­nak ma­gya­rá­za­tot adni arra, ami tör­tént.

Még ők sem tud­nak ma­gya­rá­za­tot adni arra, ami tör­tént. A szü­lők sze­rint ka­rá­cso­nyi csoda tör­tént.

Szörnyű tragédia:belehalt az influenzába egy kilencéves kislány

Szörnyű tragédia:belehalt az influenzába egy kilencéves kislány

Har­kiv­ban meg­halt egy kis­lány, aki no­vem­ber vége óta influ­en­zás volt, a ki­ér­kező men­tők nem tud­ták meg­men­teni.

Nem mindennapi kép: így még biztosan nem láttad Ábel Anitát

Nem mindennapi kép: így még biztosan nem láttad Ábel Anitát

Elég furán fest a képen.

Elég furán fest a képen a vá­ló­fél­ben lévő mű­sor­ve­zető. Ne hagyd ki!

32 millióan látták már a pécsi kis Zoé elképesztő videóját

32 millióan látták már a pécsi kis Zoé elképesztő videóját

Ren­ge­te­gen lát­ták már a pécsi kis­lány­ról szóló vi­deót. Zoé sorra uta­sítja vissza az édes­sé­ge­ket.

Ren­ge­te­gen lát­ták már a pécsi kis­lány­ról szóló vi­deót. Zoé sorra uta­sítja vissza az édes­sé­ge­ket, a brok­ko­lit vi­szont jóízűen eszi.

Hódi Pamela befejezte, végérvényesen döntött

Hódi Pamela befejezte, végérvényesen döntött

Ré­góta elege volt, most fel­tette az i-re a pon­tot.

Ré­góta elege volt, most fel­tette az i-re a pon­tot.

A fél országban keresik ezt a 11 éves magyar kislányt, nem véletlenül

A fél országban keresik ezt a 11 éves magyar kislányt, nem véletlenül

A rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a 11 éves Na­tá­liát!

Szívbemarkoló levelet írt a kislány a Mikulásnak, ezt kérte karácsonyra

Szívbemarkoló levelet írt a kislány a Mikulásnak, ezt kérte karácsonyra

Na­gyon meg­ható tör­té­net járja körbe a vi­lá­got: és még nincs vége!

Na­gyon meg­ható tör­té­net járja körbe a vi­lá­got: és még nincs vége! Ugyanis a kis­lány sú­lyos hely­zet­ben kért se­gít­sé­get, és most min­denki azon dol­go­zik, hogy va­ló­ban meg­ta­lálja a Mi­ku­lás a csa­lá­dot.

"Úgy sajnálom" - írta a 11 éves lány anyjának, mielőtt a halálba ugrott

"Úgy sajnálom" - írta a 11 éves lány anyjának, mielőtt a halálba ugrott

Most ki­de­rült, hogy a gyer­mek men­tá­lis prob­lé­mák­kal küz­dött és kor­tár­sa­i­val sem jött ki.

Így babázik a mindenórás sztármami

Így babázik a mindenórás sztármami

Fel­ké­szül­tek a kis­lány ér­ke­zé­sére...

Sza­bi­ná­nál bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­in­dul­hat a szü­lés. A kis­mama már ké­szen áll, így gya­ko­rol kis­lá­nya ér­ke­zé­sére.

Ez a nap fotója: a kőkemény sztár is elolvadt 2 éves lánya kérésétől

Ez a nap fotója: a kőkemény sztár is elolvadt 2 éves lánya kérésétől

A 46 éves sztára­puka a nevét is ke­mény­sé­gé­ről kapta.

A 46 éves sztára­puka a nevét is ke­mény­sé­gé­ről kapta, de kis­lá­nyá­nak ő sem tud nemet mon­dani. Ha meg­látja az ifjú höl­gyet, ke­nyérre lehet őt kenni. Vall­juk be, mindez ke­ve­sek­nek si­ke­rül a sztár­ral szem­ben.

Erőszak áldozata lett a védtelen kislány, szörnyű, ami ezután történt

Erőszak áldozata lett a védtelen kislány, szörnyű, ami ezután történt

Rá­adá­sul a szü­lők fel sem akar­ják je­len­teni a tet­test.

Rá­adá­sul a szü­lők fel sem akar­ják je­len­teni a tet­test. A rend­őr­ség ennek el­le­nére nyo­mo­zást in­dí­tott.

Elakad a lélegzet ettől a 3 éves kislánytól: ő most az internet sztárja

Elakad a lélegzet ettől a 3 éves kislánytól: ő most az internet sztárja

A három éves Holly Lee-ért ra­jong most az in­ter­net népe.

A három éves Holly Lee-ért ra­jong most az in­ter­net népe.

Felkavaró részletek: így használta szexjátékszernek 2 éves kislányát az anya

Felkavaró részletek: így használta szexjátékszernek 2 éves kislányát az ózdi anya

A 29 éves nő és élet­társa be­te­ges sze­xu­á­lis vá­gyait élte ki az asszony két­éves kis­lá­nyán, va­la­mint nyolc­esz­ten­dős fián.

Végre elárulta, így nevezi el kislányát a magyar modell

Végre elárulta, így nevezi el kislányát a magyar modell

Tü­csi­ék­nek fej­tö­rést okoz a vá­lasz­tás.

Tü­csi­ék­nek fej­tö­rést okoz a vá­lasz­tás.

Brutális erőszak áldozata lett a kislány, egy sportoló támadt rá

Brutális erőszak áldozata lett a kislány, egy sportoló támadt rá

A fo­cis­tát vér­fer­tő­zés­sel is vá­dol­ják, így va­ló­szí­nű­sít­hető, hogy ál­do­zata a ro­kona.

Élve felfalta volna a kislányt az oroszlán, ha nincs a cirkusz kerítése - videó

Élve felfalta volna a kislányt az oroszlán, ha nincs a cirkusz kerítése - videó

Hor­rorfilmbe illő je­le­ne­tek ját­szód­tak le a né­ző­té­ren.

Hor­rorfilmbe illő je­le­ne­tek ját­szód­tak le a né­ző­té­ren. A je­len­lé­vők ha­lálra ré­mül­tek.

Visszatért a túlvilágról a kislány: látta a mennyországot

Visszatért a túlvilágról a kislány: látta a mennyországot

Na­po­kig kó­má­ban fe­küdt.

Na­po­kig kó­má­ban fe­küdt, majd a fel­éb­re­dést kö­ve­tően szü­le­i­nek szá­molt be a lá­tot­tak­ról.

Elképesztő luxusban szülinapozott Ördög Nóra kislánya

Elképesztő luxusban szülinapozott Ördög Nóra kislánya

Her­ceg­nős lak­osz­tály várta Micit...

A gye­re­kek szá­mára épí­tett lak­osz­tá­lyok mel­lett egy komp­lett vi­dám­park várta Micit...

Nagy erőkkel nyomoznak a 14 éves Laura után, nem véletlenül

Nagy erőkkel nyomoznak a 14 éves Laura után, nem véletlenül

A rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik!

A rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik!

Segített a Ripost! Meglátogatta az elütött kislányt az encsi gázoló

Segített a Ripost! Meglátogatta az elütött kislányt az encsi gázoló

Zo­ko­gott, ami­kor ta­lál­ko­zott a kór­ház­ban az ál­tala el­ütött kis­lánnyal Éva...

Zo­ko­gott, ami­kor ta­lál­ko­zott a kór­ház­ban az ál­tala el­ütött kis­lánnyal Éva...Drá­mai pil­la­na­tok!

Valóra vált az újdonsült sztárapuka álma

Valóra vált az újdonsült sztárapuka álma

Pál Dénes nem pi­hent túl sokat.

Az éne­kes ese­mény­dús idő­sza­kon van túl.

Megmutatta 5 napos kislánya arcát a büszke sztáranyuka

Megmutatta 5 napos kislánya arcát a büszke sztáranyuka

Nem rej­te­geti.

A szí­nésznő a ra­jon­gók leg­na­gyobb örö­mére nem tar­to­zik azon sztá­rok közé, akik so­káig rej­te­ge­tik sze­mük fé­nyét.

Sokkot kapott a tinilány a konyhában: a lába között érzett valamit

Sokkot kapott a tinilány a konyhában: a lába között érzett valamit

Egy enyhe hát­fá­já­son kívül semmi sem utalt arra, hogy a lány ter­hes.

Egy enyhe hát­fá­já­son kívül semmi sem utalt arra, hogy a 18 éves brit lány ter­hes lenne.

Csodás nap ez a magyar színésznőnek: Így emlékezett

Csodás nap ez a magyar színésznőnek: Így emlékezett

Nelly éppen négy éve adott éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek. Ezzel a meg­ható ga­lé­ri­á­val kö­szön­tötte a kis­lányt.

Nelly éppen négy éve adott éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek. Meg­ható ga­lé­ri­á­val kö­szön­tötte a kis­lányt.

Meglepő őszinteség, magánéletéről vallott Feke Pál

Meglepő őszinteség, magánéletéről vallott Feke Pál

Rit­kán be­szél a csa­lád­já­ról.

Több mint egy éve jött vi­lágra kis­lá­nya, Mimi. A szí­nész azon­ban rit­kán be­szél a csa­lád­já­ról. De most ki­vé­telt tett.

Döbbenetes, amit elmond a kislány feljelentő leveléről a megvádolt vízilabdás

Döbbenetes, amit elmond a kislány feljelentő leveléről a megvádolt vízilabdás

A sze­xu­á­lis erő­szak­kal vá­dolt Kósz Zol­tán látta, ami­ket a kis­lány leírt róluk, hi­szen az anyuka neki is el­küldte MMS-ben...

Ez aztán merész: Egy szál bugyiban mutatta meg magát Debreczeni Zita

Ez aztán merész: Egy szál bugyiban mutatta meg magát Debreczeni Zita

A csi­nos fény­ké­pész nem ci­có­zott, meg­mu­tatta a va­ló­sá­got.

A csi­nos fény­ké­pész nem ci­có­zott, meg­mu­tatta a va­ló­sá­got, amin maga is jót mo­soly­gott.

Döbbenetes dolgot állítanak a sportolókat vádoló lányról

Döbbenetes dolgot állítanak a vízilabdásokat erőszakkal vádoló kislányról

Ál­lítja, a két spor­toló 11 éves ko­rá­ban lé­te­sí­tett vele sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot.

A kis­lány ál­lítja, a két spor­toló 11 éves ko­rá­ban lé­te­sí­tett vele sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot, ám a kis­lány­ról is döb­be­ne­tes dol­got ál­lí­ta­nak....

Már a migráns kezében volt az elrablásra kiszemelt gyerek

Már a migráns kezében volt az elrablásra kiszemelt gyerek

Egy szo­má­liai mig­ráns akart el­ra­bolni egy kis­lányt egy ját­szó­té­ren.

Egy szo­má­liai mig­ráns akart el­ra­bolni egy kis­lányt egy ját­szó­té­ren.

Hódi Pamela nagy bejelentése: Mától ő is a családhoz tartozik

Hódi Pamela nagy bejelentése: Mától ő is a családhoz tartozik

Ko­moly fe­le­lős­sé­get vett ma­gára.

Pa­mela a kö­zös­ségi ol­da­lon meg­osz­tott cuki fo­tó­val je­len­tette be a nagy hírt. Ko­moly fe­le­lős­sé­get vett ma­gára.

Testvére próbálta menteni a kislányt

Testvére próbálta kimenteni a beomlott épületből a kislányt

Meg­halt egy kis­lány Fel­ső­pa­kony­ban, mi­u­tán rá­om­lott egy épü­let.

Meg­halt egy nyolc­éves kis­lány a Pest me­gyei Fel­ső­pa­kony­ban, mi­u­tán a sűrű eső­zés miatt rá­om­lott egy fel­újí­tás alatt álló épü­let.

Megrázó részletek: ezért nyomhatta agyon a 9 éves Barbit a ház

Megrázó részletek: ezért nyomhatta agyon a 9 éves Barbit a ház

Bar­bit ál­má­ban ér­hette a halál, fel­ső­pa­ko­nyi házuk te­teje rá­om­lott, és agyon­nyomta a kis­lányt...

Nem hiszed el, mit művelt az óriáskígyó a kislány ölében

Nem hiszed el, mit művelt az óriáskígyó a kislány ölében

Nem min­den­napi je­le­net!

Nem csoda, hogy az anyuka le­vi­de­ózta a nem min­den­napi je­le­ne­tet.

Hűha, pocakos fotót posztolt Péter Szabó Szilvia

Hűha, pocakos fotót posztolt Péter Szabó Szilvia

Az arany­hangú éne­kes­nő­nek nosz­tal­gi­ázni tá­madt kedve, és fel­la­pozta a fo­tó­al­bu­mot.

Az arany­hangú éne­kes­nő­nek nosz­tal­gi­ázni tá­madt kedve, és fel­la­pozta a fo­tó­al­bu­mot.

Ezt a reggelit készítette iskola előtt a 15 éves magyar kislány

Ezt a reggelit készítette iskola előtt a 15 éves magyar kislány

Csoda bő­ség­tá­lat do­bott össze a nagy nap előtt. Ámul­tak és bá­mul­tak a sokat lá­tott ma­gyar há­zi­asszo­nyok!

Felfoghatatlan szörnyűség, álmában erőszakolták meg a 11 éves kislányt

Felfoghatatlan szörnyűség, álmában erőszakolták meg a 11 éves kislányt

A férfit a biz­ton­sági ka­mera fel­vé­te­lei alap­ján azo­no­sí­tot­ták, mi­u­tán el­me­ne­kült a hely­szín­ről.

Nagy a baj, különösen fiatal kislánynak veszett nyoma Budapesten

Nagy a baj, különösen fiatal kislánynak veszett nyoma Budapesten

A rend­őr­ség nem vé­let­le­nül ke­resi a kis­lányt.

A rend­őr­ség nem vé­let­le­nül ke­resi a kis­lányt, de már napok óta nem akad­nak a nyo­mára.

Rettenetes baleset áldozata lett egy kislány, feladta a szervezete

Rettenetes baleset áldozata lett egy kislány, feladta a szervezete

A 12 éves gye­re­ket kór­házba vit­ték, de pár nap múlva éle­tét vesz­tette.

A 12 éves gye­re­ket kór­házba vit­ték, de pár nap múlva min­den erő­fe­szí­tés el­le­nére éle­tét vesz­tette.

Megható gesztus, így váltja valóra egy beteg gyerek álmát Tom Hanks

Megható gesztus, így váltja valóra egy beteg gyerek álmát Tom Hanks

Ren­ge­te­gen pró­bál­nak se­gí­teni egy leu­ké­miás kis­lány­nak, az ak­ci­ó­hoz csat­la­ko­zott az Oscar-díjas szí­nész is.

A világ legszebb szerelmeslevelét küldte el egy ötéves magyar kisfiú

A világ legszebb szerelmeslevelét küldte el egy ötéves magyar kisfiú

Az biz­tos, hogy ennyire ked­ves le­ve­let kevés nő kap! Egy­sze­rűen imádni való a sze­rel­mes lovag szív­ből jövő ra­jon­gása.

Kiderült, ez volt Székhelyi József utolsó kívánsága

Kiderült, ez volt Székhelyi József utolsó kívánsága

A le­gen­dás mű­vész 65 éves volt, ami­kor har­ma­dik fe­le­sé­gé­vel gyer­me­ket vál­lal­tak.

A le­gen­dás mű­vész 65 éves volt, ami­kor har­ma­dik fe­le­sé­gé­vel gyer­me­ket vál­lal­tak. Ami­kor ki­de­rült, hogy Szék­he­lyi Jó­zsef­nek tü­dő­da­ga­nata van, nem is en­gedte, hogy kis­lá­nya meg­lá­to­gassa a kór­ház­ban. A Já­szai Mari-díjas mű­vész be­szélt Sá­ri­ká­val a bú­csú­zás­ról...

Iszonyú, holtan találták a kis Karolinát, szörnyű nyomok voltak testén

Iszonyú, holtan találták a kis Karolinát, szörnyű nyomok voltak testén

A lány­hoz men­tő­he­li­kop­tert ri­asz­tot­tak, de nem le­he­tett se­gí­teni rajta.

A lány­hoz men­tő­he­li­kop­tert ri­asz­tot­tak, de nem le­he­tett se­gí­teni rajta.

Itt az első kép A Pál utcai fiúk sztárjának lányáról

Itt az első kép A Pál utcai fiúk sztárjának lányáról

Szí­nésznő ked­vese, Bach Kata au­gusz­tus ele­jén hozta vi­lágra kis­lá­nyu­kat, aki a Júlia nevet kapta.

Meg­mu­tatta kis­lá­nyát Wun­der­lich Jó­zsef! Szí­nésznő ked­vese, Bach Kata au­gusz­tus ele­jén hozta vi­lágra kis­lá­nyu­kat, aki a Júlia nevet kapta.