CÍMKE: 'kislány'

Ijesztő percek: Ez történt a villamoson Miller Zoltán kislányával

Ijesztő percek: Ez történt a villamoson Miller Zoltán kislányával

Sze­ren­cse, hogy nem tör­tént na­gyobb baj.

Ha­tal­mas sze­ren­cse, hogy nem lett na­gyobb baj. A mű­vész hálás, és ke­resi az is­me­ret­len se­gí­tőt.

A rendőrök is sokkot kaptak: anyja kezéből szaggatta ki a 2 éves kislányt a kutya

A rendőrök is sokkot kaptak: anyja kezéből szaggatta ki a 2 éves kislányt a kutya

A két­éves kis­lány kó­má­ban fek­szik egy fő­vá­rosi kór­ház­ban.

A két­éves kis­lány kó­má­ban fek­szik egy fő­vá­rosi kór­ház­ban.

Gondtalanul játszott a szegedi kislány, a semmiből kutyák támadtak rá

Gondtalanul játszott a szegedi kislány, a semmiből kutyák támadtak rá

A 12 éves gye­rek éppen ko­sár­lab­dá­zott, ami­kor két kutya sza­ba­dult a pá­lyára.

Felfoghatatlan tragédia, krokodil ette meg a kétéves gyereket

Felfoghatatlan tragédia, krokodil ette meg a kétéves gyereket

A kis­lány édes­anyja épp másik gyer­me­ké­vel fog­lal­ko­zott.

A kis­lány édes­anyja épp másik gyer­me­ké­vel fog­lal­ko­zott, ami­kor a kicsi be­má­szott a ra­ga­do­zók közé.

Dráma a nyaraláson, lebénult a magyar focista kislánya

Dráma a nyaraláson, lebénult a magyar focista kislánya

Ször­nyű na­po­kon, he­te­ken van túl az Új­pest csa­pat­ka­pi­tá­nya.

Galgahévízi családi tragédia: ez vár az apját leszúró kislányra

Galgahévízi családi tragédia: ez vár az apját leszúró kislányra

A 13 éves kis­lány már ott­hon van.

A csa­ládja vé­del­mé­ben kést ra­gadó 13 éves kis­lány már ott­hon van, de egy­előre tart attól, hogy el­ítéli a bí­ró­ság.

Kiderült, hároméves kislányon múlik Babos Timi jövője

Kiderült, hároméves kislányon múlik Babos Timi jövője

Rö­vi­de­sen eldől, foly­tat­ják-e a közös mun­kát Sa­rap­ova és más klasszi­sok egy­kori sztár­edző­jé­vel.

Rö­vi­de­sen eldől, foly­tat­ják-e a közös mun­kát Sa­rap­ova és más vi­lág­klasszi­sok egy­kori sztár­edző­jé­vel. Te­ni­sze­ző­nőnk a jelek sze­rint sze­retné.

Végre kiderült, miért születik több kisfiú, mint lány

Végre kiderült, miért születik több kisfiú, mint lány

A sztár­vi­lág­ban mos­ta­ná­ban lát­hat­tuk pár kisfiú szü­le­té­sét - Meg­han Markle-től Amy Schume­rig.

A sztár­vi­lág­ban mos­ta­ná­ban lát­hat­tuk pár kisfiú szü­le­té­sét - Meg­han Markle-től Amy Schume­rig sorra kisfiúk szü­let­tek.

Így segítenek a 13 éves apagyilkos lánynak

Így segítenek a 13 éves apagyilkos lánynak

Az apját meg­ké­selő kis­lány csa­ládja más­nap in­téz­kedni kez­dett.

Az édes­ap­ját meg­ké­selő kis­lány csa­ládja nem csak ügy­vé­det, de pszi­cho­ló­gust is ke­re­sett, hogy se­gít­sen Bet­ti­nek fel­dol­gozni a gyil­kos­ság mi­atti trau­mát.

Örömhírt közölt az édesapa: meglett a Budapestről eltűnt 9 éves kislány

Örömhírt közölt az édesapa: meglett a Budapestről eltűnt 9 éves kislány

A 9 éves gyer­me­ket nem csak Ma­gyar­or­szá­gon ke­res­ték, a rend­őr­ség ugyanis nem­zet­közi kö­rö­zést adott ki.

Dagad a büszkeségtől Bárdosi Sándor, ezt tette a kislánya

Dagad a büszkeségtől Bárdosi Sándor, ezt tette a 2 éves kislánya

Maja nem­rég esett át a böl­cső­dei be­szok­ta­tá­son, ahol egy­ből be­lopta magát a gon­do­zó­nők szí­vébe.

Maja nem­rég esett át a böl­cső­dei be­szok­ta­tá­son, ahol egy­ből be­lopta magát a gon­do­zó­nők szí­vébe. Hogy mit tett a bájos csöpp­ség? Nos, arról élő adás­ban me­sélt a büszke, rá­diós mű­sor­ve­zető édes­apa. Máris meg­oszt­juk a tör­té­ne­tét.

Nemzetközi körözést adtak ki, keresik ezt a 9 éves magyar kislányt

Nemzetközi körözést adtak ki, keresik ezt a 9 éves magyar kislányt

A csa­lád na­gyon ag­gó­dik, mert a gyer­mek hétfő óta nem adott ma­gá­ról élet­je­let.

A csa­lád na­gyon ag­gó­dik, mert a gyer­mek hétfő óta nem adott ma­gá­ról élet­je­let.

Dunai hajótragédia: fontos részletet közölt a rendőrség

Dunai hajótragédia: fontos részletet közölt a rendőrség

A rend­őr­ség kö­zölte: azo­no­sí­tot­ták a gyer­me­ket, akit a ha­jó­ból emel­tek ki, a TEK is saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tar­tott.

A rend­őr­ség kö­zölte, hogy azo­no­sí­tot­ták a gyer­me­ket, akit a ha­jó­ból emel­tek ki, köz­ben a Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont is saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tar­tott.

Rendőrségi helikopterrel fogták el a 9 éves kislány megerőszakolóját

Rendőrségi helikopterrel fogták el a 9 éves kislány megerőszakolóját

Rend­őr­ségi he­li­kop­ter pász­tázta a te­re­pet a né­met­or­szági Des­sau-Ross­lau fe­lett pün­kösd­kor.

Felfoghatatlan fájdalom: anyját ölelve halt meg a kislány a Hableányon

Felfoghatatlan fájdalom: anyját ölelve halt meg a kislány a Hableányon

Az el­süllyedt Hab­le­á­nyon ta­lál­ták meg a dél-ko­reai édes­anya és kis­lá­nya holt­tes­tét.

Kiakadtak a netezők Beckham fotójától, kislányával borzolják a kedélyeket

Kiakadtak a netezők Beckham fotójától, kislányával borzolják a kedélyeket

Egy évvel ez­előtt már volt példa ha­son­lóra, de a sztár ezek sze­rint nem ta­nult a tör­tén­tek­ből.

Ennél cukibb ma nem lesz, ez történt a sztárapuka babájával Budapesten

Ennél cukibb ma nem lesz, ez történt a sztárapuka babájával Budapesten

A kis­lány­ról egy fotó is elő­ke­rült, ami Bu­da­pest ut­cáin ké­szült. Iga­zán em­lé­ke­ze­tes marad ez az uta­zás.

Kisfiú vagy kislány? Születendő babája neméről beszélt Tóth Gabi

Kisfiú vagy kislány? Születendő babája neméről beszélt Tóth Gabi

A vá­ran­dós éne­kesnő már a har­ma­dik hó­nap­ban jár.

A vá­ran­dós éne­kesnő már a har­ma­dik hó­nap­ban jár.

Rettenetes tragédia történt, hatéves kislány az áldozat

Rettenetes tragédia történt, hatéves kislány az áldozat

A szü­lők azo­no­sí­tot­ták gye­re­kü­ket.

A szü­lők azo­no­sí­tot­ták gye­re­kü­ket. A kis­lány va­ló­szí­nű­leg meg­ful­ladt, de még tart a nyo­mo­zás.

Szörnyű tragédia Dévényújfalunál: négyéves kislány az áldozat

Szörnyű tragédia Dévényújfalunál: négyéves kislány az áldozat

A kis­lány az édes­any­já­val sé­tált a sínek mel­lett, ami­kor a vonat el­so­dorta őt.

Drámai fordulat a kis Maddie ügyében, gyanús alakokra figyeltek fel

Drámai fordulat a kis Maddie ügyében, gyanús alakokra figyeltek fel

A rend­őr­ség dolga egyre bo­nyo­lul­tabb. Sokan, sok min­dent lát­tak...

Máig meg­ol­dat­lan a kis­lány esete, a rend­őr­ség dolga pedig egyre bo­nyo­lul­tabb. Sok min­dent lát­tak...

Súlyosan megsérült egy kislány, telefontöltő okozta kis híján a vesztét

Súlyosan megsérült egy kislány, telefontöltő okozta kis híján a vesztét

Egy két­éves gye­rek­kel ro­han­tak kór­házba.

A gyer­meki kí­ván­csi­ság és a fel­nőt­tek fe­le­dé­keny­sége könnyen tra­gé­di­á­hoz ve­zet­het.

Máris kiderült Tóth Gabi babájának neme?

Máris kiderült Tóth Gabi babájának neme?

A kis­mama áp­ri­lis végén je­len­tette be, hogy anya lesz.

A kis­mama áp­ri­lis végén je­len­tette be, hogy sze­rel­mé­vel, Kra­usz Gá­bor­ral szü­lői örö­mök elé néz­nek.

Így él a börtönben a móri mészáros, ezért fáj legjobban a szíve

Így él a börtönben a móri mészáros, ezért fáj legjobban a szíve

Nem min­den sze­ret­tét lát­hatja.

A 45 éves, több­szö­rös em­ber­ölé­sért el­ítélt bank­rab­ló­nak még több mint ne­gyed­szá­za­dot kell a rá­csok mö­gött el­töl­te­nie, de nem min­den sze­ret­tét lát­hatja.

Iszonyat Kijevben, szülei holtteste mellett találták meg a kislányt

Iszonyat Kijevben, szülei holtteste mellett találták meg a kislányt

El­vi­sel­he­tet­len bűzre kezd­tek pa­nasz­kodni a szom­szé­dok.

El­vi­sel­he­tet­len bűzre kezd­tek pa­nasz­kodni a szom­szé­dok, ezért a rend­őrök be­tör­ték az ajtót. Bor­zasztó lát­vány tá­rult elé­jük.

Aggasztó hírek jöttek, nyoma veszett egy 6 éves magyar kislánynak

Aggasztó hírek jöttek, nyoma veszett egy 6 éves magyar kislánynak

A me­ző­nyárádi kis­lány már több mint egy hó­napja el­tűnt.

A me­ző­nyárádi kis­lány már több mint egy hó­napja el­tűnt.

Pánik a gödöllői majálison

Pánik a gödöllői majálison: fejjel lefelé lógott egy kislány a körhintán

Csak­nem tra­gé­dia tör­tént Gö­döl­lőn a ma­já­lis egyik kör­hin­tá­ján.

Csak­nem tra­gé­dia tör­tént Gö­döl­lőn a ma­já­lis egyik kör­hin­tá­ján - tudta meg a Ri­post.

Eszméletlenül ért le a kislány a csúszdáról, nem sikerült újraéleszteni

Eszméletlenül ért le a kislány a csúszdáról, nem sikerült újraéleszteni

A tíz­éves kis­lány már na­gyon várta, hogy szü­lei el­vi­gyék az él­mény­parkba. Ott azon­ban meg­tör­tént a leg­rosszabb.

Megszületett Kis Grófo kislánya, ezt a nevet kapta

Megszületett Kis Grófo kislánya, ezt a nevet kapta

A Bu­li­báró a Fa­ce­book-ol­da­lán írta meg a fan­tasz­ti­kus hírt. Nagy az öröm a csa­lád­ban.

A Bu­li­báró a Fa­ce­book-ol­da­lán írta meg a fan­tasz­ti­kus hírt. Nagy az öröm a csa­lád­ban.

12 emeletet zuhant egy kislány: elképesztő, ami ezután történt

12 emeletet zuhant egy kislány: elképesztő, ami ezután történt

A tör­tén­te­ket egy vi­de­ó­ka­mera is rög­zí­tette.

A tör­tén­te­ket egy vi­de­ó­ka­mera is rög­zí­tette.

Gyönyörű tinilánnyá cseperedett Várkonyi Andrea gyermeke

Gyönyörű tinilánnyá cseperedett Várkonyi Andrea gyermeke

Hi­he­tet­len, de a kis Nóri már 12 éves, édes­anyja mu­ta­tott róla egy friss fotót!

Hi­he­tet­len, de a kis Nóri már 12 éves, édes­anyja mu­ta­tott róla egy friss fotót!

Brutális kutyatámadás a lakótelepen, 5 éves kislány az áldozat

Brutális kutyatámadás a lakótelepen, 5 éves magyar kislány az áldozat

A gye­rek sú­lyo­san meg­sé­rült, ami­kor a lép­cső­ház­ban a sem­mi­ből rá­tá­madt az állat.

Hatalmas örömhír, harmadszor is kislánya lesz a sármos sztárszínésznek

Hatalmas örömhír, harmadszor is kislánya lesz a sármos sztárszínésznek

A sztára­puka és ked­vese ta­valy ős­szel je­len­tette be, hogy ismét gye­re­kük szü­le­tik.

Kiderült a titok, így hívják majd a magyar énekesnő kislányát

Kiderült a titok, így hívják majd a magyar énekesnő kislányát

Nem sokat he­zi­tál­tak.

Az éne­kesnő és párja nem sokat he­zi­tált a szü­le­tendő gyer­me­kük nevén. A kis­papa ja­vas­la­tát ugyanis azon­nal el­fo­gadta a sze­relme.

Ilyen tündérinek még nem láttad Cristiano Ronaldót

Ilyen tündérinek még nem láttad Cristiano Ronaldót

Sze­relme buk­tatta le a vi­lág­sztárt.

Így bo­hóc­ko­dik a kis­lá­nyá­val a lab­da­rú­gás Su­per­manje. Sze­relme buk­tatta le a vi­lág­sztárt az Ins­tag­ra­mon.

A bevásárlóközpont parkolójában molesztálta a kislányt egy afgán férfi

A bevásárlóközpont parkolójában molesztálta a kislányt egy afgán férfi

A rend­őr­ség még vizs­gálja, hogy pon­to­san mi is tör­tént ez idő alatt.

A rend­őr­ség még vizs­gálja, hogy pon­to­san mi is tör­tént ez idő alatt.

Elképesztő édes fotón mutatta meg kisbabáját Tápai Szabina

Elképesztő édes fotón mutatta meg kisbabáját Tápai Szabina

A há­zas­pár csa­ládja ta­valy no­vem­ber­ben, a kis Milla ér­ke­zé­sé­vel lett tel­jes.

A há­zas­pár csa­ládja ta­valy no­vem­ber­ben, a kis Milla ér­ke­zé­sé­vel lett tel­jes.

Gyógyíthatatlan betegsége miatt rúgtak ki egy kislányt az iskolából!

Gyógyíthatatlan betegsége miatt rúgtak ki egy kislányt az iskolából!

A gyer­mek édes­anyja egy hosszú Fa­ce­book be­jegy­zés­ben me­sélte el, mi­lyen meg­aláz­ta­tás érte a csa­lá­dot.

Botrány, több centis sebet ejtett egy boltos az ilenai hatéves fején

Botrány, több centis sebet ejtett egy boltos az ilenai hatéves fején

A nő két­szer is fejbe dobta a gye­re­ket, aki egyéb­ként na­ponta több­ször is be­tért hozzá.

A nő két­szer is fejbe dobta a gye­re­ket, aki egyéb­ként na­ponta több­ször is be­tért hozzá.

Főnökével szexelt a rendőrnő, közben meghalt a 3 éves lánya

Főnökével szexelt a rendőrnő, közben meghalt a 3 éves lánya

A 29 éves, fe­le­lőt­len anyát akár 20 év bör­tön­bün­te­tésre is ítél­he­tik ször­nyű tet­téért.

A 29 éves, fe­le­lőt­len anyát akár 20 év bör­tön­bün­te­tésre is ítél­he­tik ször­nyű tet­téért.

Döbbenet, ez a kislány már kétéves kora óta olvas

Döbbenet, ez a kislány már kétéves kora óta olvas

Kü­lön­le­ges ké­pes­ségű a kis­lány.

A kü­lön­le­ges ké­pes­ségű kis­lány je­len­tő­sen meg­előzi a kor­tár­sait. Nem­rég be­ke­rült a magas in­tel­li­gen­ci­ájú em­be­rek egye­sü­le­tébe, a Men­sába is.

Három kislányt tett árvává a brutális mezőörsi baleset

Három kislányt tett árvává a brutális mezőörsi baleset

Meg­szó­lal­tak a hoz­zá­tar­to­zók.

Árvák, gyá­szoló fe­le­sé­gek, élet­tár­sak, zo­kogó szü­lők, nagy­szü­lők. Va­sár­nap a 81-es úton egyet­len pil­la­nat alatt hét álom lett sem­mivé.

Mindenről videó készült: Kegyetlen dolgot művelt a kislánnyal az óvónő

Mindenről videó készült: Kegyetlen dolgot művelt a kislánnyal az óvónő

Egy pe­da­gó­gus egé­szen egy­sze­rűen nem vi­sel­ked­het így egy gye­rek­kel...

Egy szak­ava­tott pe­da­gó­gus egé­szen egy­sze­rűen nem vi­sel­ked­het így egy gye­rek­kel, még akkor sem, ha az épp rossza­sá­gon töri a fejét.

Hatalmas örömhírt kapott Amerikából Kis Grófo, erre vártak a szerelmével

Hatalmas örömhírt kapott Amerikából Kis Grófo, erre vártak a szerelmével

Az éne­kes és párja sze­rette volna, ha két fiuk mellé egy lány is ér­ke­zik.

Az éne­kes és párja na­gyon sze­rette volna, ha két kisfiuk mellé egy lány is ér­ke­zik a csa­ládba. A sze­rel­me­sek kí­ván­sága ha­ma­ro­san va­lóra válik. Kis Grófo a hír kap­csán a ba­ba­vá­rás­ról, és az el­en­ged­he­tet­len va­sár­napi csa­ládi prog­ram­ról is me­sélt.

Dráma Mezőtúron: így találtak a harmadikról kizuhant 4 éves kislányra

Dráma Mezőtúron: így találtak a harmadikról kizuhant 4 éves kislányra

A gye­rek­kel hét­vé­gén tör­tént a ször­nyű bal­eset.

A gye­rek­kel hét­vé­gén tör­tént a ször­nyű bal­eset, azóta is sú­lyos az ál­la­pota.

Gólyahír, harmadszor is apuka lett a magyar focisztár

Gólyahír, harmadszor is apuka lett a magyar focisztár

Már három gyer­mek édes­apja.

Újabb tag­gal bő­vült Ni­ko­lics Ne­manja csa­ládja. A Chi­cago Fire tá­ma­dója már három gyer­mek édes­apja, két kis­lá­nyé és egy kisfiúé.

Gólyahír, megszületett a Viszkis kislánya

Gólyahír, megszületett a Viszkis kislánya

Amb­rus At­tila ma dél­után ro­hant be a kór­házba, ké­sőbb te­le­fo­non is el­ér­tük őt.

Megdöbbentő fordulat a negyedikről kizuhant Pannika ügyében

Megdöbbentő fordulat a negyedikről kizuhant Pannika ügyében

Az anya zo­ko­gott a ki­hall­ga­tá­son. A ha­tó­ság bir­to­ká­ban van több bi­zo­nyító erejű üze­net­vál­tás is.

Az anya zo­ko­gott a ki­hall­ga­tá­son, alig bírt be­szélni a ször­nyű tör­tén­tek­ről.

Árulkodó jelek: kiderült, milyen nemű lehet Meghan hercegné babája

Árulkodó jelek: kiderült, milyen nemű lehet Meghan hercegné babája

A her­cegi pár kö­ve­tői alig vár­ták, hogy ki­szi­vá­rog­jon né­hány iz­gal­mas rész­let az Egye­sült Ál­la­mok­ban tar­tott ba­ba­váró bu­li­ról.

Borzalmas, mit művelt saját kislányával ez a 41 éves magyar férfi

Borzalmas, mit művelt saját kislányával ez a 41 éves magyar férfi

Vád­eme­lést ja­va­sol a rend­őr­ség.

Vád­eme­lést ja­va­sol a Tolna Me­gyei Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság az őcsé­nyi férfi­val szem­ben.

Már nem sikerült megmenteni a 4 évest, két felnőtt is volt vele a tragédia idején

Már nem sikerült megmenteni a 4 évest, két felnőtt is volt vele a tragédia idején

A kis­lány egye­dül ment át az egyik szo­bába, ahol nyitva volt az ablak.

A kis­lány egye­dül ment át az egyik szo­bába, ahol nyitva volt az ablak.

Különleges hivatást választott a Hooligans dobosának kislánya

Különleges hivatást választott a Hooligans dobosának kislánya

Kiara jó pár éve kö­zölte édes­ap­já­val a vá­lasz­tá­sát, Endi pedig na­gyon örült neki!

Kiara jó pár éve kö­zölte édes­ap­já­val a vá­lasz­tá­sát, Endi pedig na­gyon örült neki!

Elolvadtunk, kiderült, mi lesz a sztármami kislányának a neve

Elolvadtunk, kiderült, mi lesz a sztármami kislányának a neve

Jes­sica Simp­son ha­ma­ro­san szül.

Jes­sica Simp­son a ba­ba­váró bulin je­len­tette be kis­lá­nya nevét.

Teljes sokk, halott apjáról küldött képeket a kislány

Teljes sokk, halott apjáról küldött képeket a kislány

De ezzel meg­men­tett egy éle­tet.

A hat­éves gyer­mek iszo­nya­tos dol­go­kon ment ke­resz­tül, de tet­té­vel meg­men­tett egy másik éle­tet.

Jöhet az újabb baba? Kiszivárgott Katalin hercegné terve

Jöhet az újabb baba? Kiszivárgott Katalin hercegné terve

A 37 éves her­cegné célja, hogy a csa­lád min­den tagja bol­dog le­gyen, ezért sze­retné, ha Lajos her­ceg­nek is lenne kis­húga.

A 37 éves her­cegné célja, hogy a csa­lád min­den tagja bol­dog le­gyen, ezért sze­retné, ha Lajos her­ceg­nek is lenne kis­húga.

Megdöbbentő titokra derült fény Dobó Kata kislányával kapcsolatban

Megdöbbentő titokra derült fény Dobó Kata kislányával kapcsolatban

A szí­nésznő vi­szony­lag kevés időt tud lá­nyá­val töl­teni.

A szí­nésznő vi­szony­lag kevés időt tud lá­nyá­val töl­teni.

Zokogott a boldogságtól: nagy bejelentést tett a magyar színésznő

Zokogott a boldogságtól: nagy bejelentést tett a magyar színésznő

A 71 éves Gór Nagy Mária négy­sze­res nagy­mama lett, a na­pok­ban meg­ér­ke­zett a csa­lád leg­ki­sebb tagja.

Balesete után tudta meg Bódi Csabi, hogy újra édesapa lesz

Balesete után tudta meg Bódi Csabi, hogy újra édesapa lesz

Nehéz idő­sza­kot tud maga mö­gött.

Az éne­kes és fe­le­sége nehéz idő­sza­kot tud­hat­nak maguk mö­gött.

Drámai fordulat a negyedikről kizuhant Pannika ügyében

Drámai fordulat a negyedikről kizuhant Pannika ügyében

A szak­ér­tői vé­le­mé­nyek el­ké­szü­lése után az ügy­nek három gya­nú­sí­tottja van. Még­sem egye­dül volt ott­hon a kis­lány?

A szak­ér­tői vé­le­mé­nyek el­ké­szü­lése után az ügy­nek három gya­nú­sí­tottja van. Még­sem egye­dül volt ott­hon a kis­lány?

Örömhírt jelentett be a lányzenekar egykori tagja: megérkezett a baba

Örömhírt jelentett be a lányzenekar egykori tagja: megérkezett a baba

A 37 éves éne­kesnő első gyer­meke egész­sé­ge­sen jött vi­lágra pén­te­ken.

A 37 éves éne­kesnő első gyer­meke egész­sé­ge­sen jött vi­lágra pén­te­ken.

Folyik a nyomozás: 11 éves ukrán kislány szült a kórházban

Folyik a nyomozás: 11 éves ukrán kislány szült a kórházban

Egy fi­a­tal lány anyja or­vos­hoz for­dult, mivel gyer­meke ál­landó rosszul­lé­tekre pa­nasz­ko­dott.

Egy fi­a­tal lány anyja or­vos­hoz for­dult, mivel gyer­meke ál­landó rosszul­lé­tekre pa­nasz­ko­dott.

Az orvosok is elképedtek attól, amit a kislány agyában találtak

Az orvosok is elképedtek attól, amit a kislány agyában találtak

Még ők sem tud­nak ma­gya­rá­za­tot adni arra, ami tör­tént. A szü­lők sze­rint ka­rá­cso­nyi csoda tör­tént.

Szörnyű tragédia:belehalt az influenzába egy kilencéves kislány

Szörnyű tragédia:belehalt az influenzába egy kilencéves kislány

Har­kiv­ban meg­halt egy kis­lány, aki no­vem­ber vége óta influ­en­zás volt, a ki­ér­kező men­tők nem tud­ták meg­men­teni.

Nem mindennapi kép: így még biztosan nem láttad Ábel Anitát

Nem mindennapi kép: így még biztosan nem láttad Ábel Anitát

Elég furán fest a képen.

Elég furán fest a képen a vá­ló­fél­ben lévő mű­sor­ve­zető. Ne hagyd ki!

Szívbemarkoló levelet írt a kislány a Mikulásnak, ezt kérte karácsonyra

Szívbemarkoló levelet írt a kislány a Mikulásnak, ezt kérte karácsonyra

A kis­lány sú­lyos hely­zet­ben kért se­gít­sé­get, és most min­denki azon dol­go­zik, hogy va­ló­ban meg­ta­lálja a Mi­ku­lás a csa­lá­dot.

Apja erőszakolhatta meg a 4 éves Andikát: döbbenet, mit mond az ismerős

Apja erőszakolhatta meg a 4 éves Andikát: döbbenet, mit mond az ismerős

Ok­tó­ber­ben vit­ték sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel kór­házba.

Ok­tó­ber­ben vit­ték sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel kór­házba.

32 millióan látták már a pécsi kis Zoé elképesztő videóját

32 millióan látták már a pécsi kis Zoé elképesztő videóját

Sorra uta­sítja vissza az édes­sé­ge­ket.

Ren­ge­te­gen lát­ták már a pécsi kis­lány­ról szóló vi­deót. Zoé sorra uta­sítja vissza az édes­sé­ge­ket, a brok­ko­lit vi­szont jóízűen eszi.

A fél országban keresik ezt a 11 éves magyar kislányt, nem véletlenül

A fél országban keresik ezt a 11 éves magyar kislányt, nem véletlenül

A rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a 11 éves Na­tá­liát!

A rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a 11 éves Na­tá­liát!

Megrázó fotó: Így öltöztették fel öccse temetésére a tündéri kislányt

Megrázó fotó: Így öltöztették fel öccse temetésére a tündéri kislányt

A csa­lád úgy érezte, el­hunyt kis­ba­bá­juk szel­leme így min­dig velük marad.

A gyá­szoló csa­lád úgy érezte, el­hunyt kis­ba­bá­juk szel­leme így min­dig velük marad.

Ez a nap fotója: a kőkemény sztár is elolvadt 2 éves lánya kérésétől

Ez a nap fotója: a kőkemény sztár is elolvadt 2 éves lánya kérésétől

A 46 éves sztára­puka a nevét is ke­mény­sé­gé­ről kapta, de kis­lá­nyá­nak ő sem tud nemet mon­dani.

"Úgy sajnálom" - írta a 11 éves lány anyjának, mielőtt a halálba ugrott

"Úgy sajnálom" - írta a 11 éves lány anyjának, mielőtt a halálba ugrott

Most ki­de­rült, hogy a gyer­mek men­tá­lis prob­lé­mák­kal küz­dött és kor­tár­sa­i­val sem jött ki.

Így babázik a mindenórás sztármami

Így babázik a mindenórás sztármami

Sza­bi­ná­nál bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­in­dul­hat a szü­lés. A kis­mama már ké­szen áll.

Sza­bi­ná­nál bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­in­dul­hat a szü­lés. A kis­mama már ké­szen áll, így gya­ko­rol kis­lá­nya ér­ke­zé­sére.

Erőszak áldozata lett a védtelen kislány, szörnyű, ami ezután történt

Erőszak áldozata lett a védtelen kislány, szörnyű, ami ezután történt

Rá­adá­sul a szü­lők fel sem akar­ják je­len­teni a tet­test.

Rá­adá­sul a szü­lők fel sem akar­ják je­len­teni a tet­test. A rend­őr­ség ennek el­le­nére nyo­mo­zást in­dí­tott.