CÍMKE: 'kislány'

Döbbenetes, amit elmond a lány leveléről a megvádolt vízilabdás

Döbbenetes, amit elmond a kislány feljelentő leveléről a megvádolt vízilabdás

A sze­xu­á­lis erő­szak­kal vá­dolt Kósz Zol­tán látta, ami­ket a kis­lány leírt róluk, hi­szen az anyuka neki is el­küldte MMS-ben...

Döbbenetes dolgot állítanak a vízilabdásokat erőszakkal vádoló lányról

Döbbenetes állítás a vízilabdásokat erőszakkal vádoló kislányról

A kis­lány ál­lítja a két spor­toló 11 éves ko­rá­ban lé­te­sí­tett vele sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot.

FRISS HÍREK

Már a migráns kezében volt az elrablásra kiszemelt gyerek

Már a migráns kezében volt az elrablásra kiszemelt gyerek

Egy szo­má­liai mig­ráns akart el­ra­bolni egy kis­lányt egy ját­szó­té­ren.

Egy szo­má­liai mig­ráns akart el­ra­bolni egy kis­lányt egy ját­szó­té­ren.

Hódi Pamela nagy bejelentése: Mától ő is a családhoz tartozik

Hódi Pamela nagy bejelentése: Mától ő is a családhoz tartozik

Pa­mela a kö­zös­ségi ol­da­lon meg­osz­tott cuki fo­tó­val je­len­tette be a nagy hírt. Ko­moly fe­le­lős­sé­get vett ma­gára.

Pa­mela a kö­zös­ségi ol­da­lon meg­osz­tott cuki fo­tó­val je­len­tette be a nagy hírt. Ko­moly fe­le­lős­sé­get vett ma­gára.

Testvére próbálta kimenteni a beomlott épületből a kislányt

Testvére próbálta kimenteni a beomlott épületből a kislányt

Meg­halt egy nyolc­éves kis­lány a Pest me­gyei Fel­ső­pa­kony­ban, mi­u­tán rá­om­lott egy fel­újí­tás alatt álló épü­let.

Meg­halt egy kis­lány a Pest me­gyei Fel­ső­pa­kony­ban, mi­u­tán rá­om­lott egy fel­újí­tás alatt álló épü­let.

Megrázó részletek: ezért nyomhatta agyon a 9 éves Barbit a ház

Megrázó részletek: ezért nyomhatta agyon a 9 éves Barbit a ház

Bar­bit ál­má­ban ér­hette a halál, fel­ső­pa­ko­nyi házuk te­teje rá­om­lott, és agyon­nyomta a kis­lányt...

Hűha, pocakos fotót posztolt Péter Szabó Szilvia

Hűha, pocakos fotót posztolt Péter Szabó Szilvia

Az arany­hangú éne­kes­nő­nek nosz­tal­gi­ázni tá­madt kedve, és fel­la­pozta a fo­tó­al­bu­mot.

Az arany­hangú éne­kes­nő­nek nosz­tal­gi­ázni tá­madt kedve, és fel­la­pozta a fo­tó­al­bu­mot.

Felfoghatatlan szörnyűség, álmában erőszakolták meg a 11 éves kislányt

Felfoghatatlan szörnyűség, álmában erőszakolták meg a 11 éves kislányt

A férfit a biz­ton­sági ka­mera fel­vé­te­lei alap­ján azo­no­sí­tot­ták, mi­u­tán el­me­ne­kült a hely­szín­ről.

Nem hiszed el, mit művelt az óriáskígyó a kislány ölében

Nem hiszed el, mit művelt az óriáskígyó a kislány ölében

Nem min­den­napi je­le­net!

Nem csoda, hogy az anyuka le­vi­de­ózta a nem min­den­napi je­le­ne­tet.

Ezt a reggelit készítette iskola előtt a 15 éves magyar kislány

Ezt a reggelit készítette iskola előtt a 15 éves magyar kislány

Csoda bő­ség­tá­lat do­bott össze a nagy nap előtt.

Csoda bő­ség­tá­lat do­bott össze a nagy nap előtt. Ámul­tak és bá­mul­tak a sokat lá­tott ma­gyar há­zi­asszo­nyok! Min­den­ki­nek volt né­hány ked­ves szava a talp­ra­esett le­ány­zó­hoz - ne­vez­zük kom­men­tár­adat­nak.

Nagy a baj, különösen fiatal kislánynak veszett nyoma Budapesten

Nagy a baj, különösen fiatal kislánynak veszett nyoma Budapesten

A rend­őr­ség nem vé­let­le­nül ke­resi a kis­lányt.

A rend­őr­ség nem vé­let­le­nül ke­resi a kis­lányt, de már napok óta nem akad­nak a nyo­mára.

Kiderült, ez volt Székhelyi József utolsó kívánsága

Kiderült, ez volt Székhelyi József utolsó kívánsága

Az el­hunyt­nak van egy hat­éves lánya.

A mű­vész 65 éves volt, ami­kor har­ma­dik fe­le­sé­gé­vel gyer­me­ket vál­lal­tak. Ami­kor ki­de­rült, hogy da­ga­nata van, nem en­gedte, hogy kis­lá­nya meg­lá­to­gassa.

Megható gesztus, így váltja valóra egy beteg gyerek álmát Tom Hanks

Megható gesztus, így váltja valóra egy beteg gyerek álmát Tom Hanks

Ren­ge­te­gen pró­bál­nak se­gí­teni egy leu­ké­miás kis­lány­nak, az ak­ci­ó­hoz csat­la­ko­zott az Oscar-díjas szí­nész is.

Rettenetes baleset áldozata lett egy kislány, feladta a szervezete

Rettenetes baleset áldozata lett egy kislány, feladta a szervezete

A 12 éves gye­re­ket kór­házba vit­ték, de pár nap múlva éle­tét vesz­tette.

A 12 éves gye­re­ket kór­házba vit­ték, de pár nap múlva éle­tét vesz­tette. A kis­lány nagy­szü­le­i­vel nya­ralt, ami­kor a ször­nyű­ség tör­tént.

A világ legszebb szerelmeslevelét küldte el egy ötéves magyar kisfiú

A világ legszebb szerelmeslevelét küldte el egy ötéves magyar kisfiú

Az biz­tos, hogy kevés nő kap ennyire ked­ves le­ve­let!

Még hogy ki­ve­szett a ro­man­tika! Az biz­tos, hogy kevés nő kap ennyire ked­ves le­ve­let! Egy­sze­rűen imádni való a sze­rel­mes lovag szív­ből jövő ra­jon­gása. Na­gyon őszinte, ugyan­ak­kor igazi úri­em­ber! Ki ne vágyna egy ilyen ér­zel­mes val­lo­másra?

Iszonyú, holtan találták a kis Karolinát, szörnyű nyomok voltak testén

Iszonyú, holtan találták a kis Karolinát, szörnyű nyomok voltak testén

A lány­hoz men­tő­he­li­kop­tert ri­asz­tot­tak, de nem le­he­tett se­gí­teni rajta.

A lány­hoz men­tő­he­li­kop­tert ri­asz­tot­tak, de nem le­he­tett se­gí­teni rajta.

Itt az első kép A Pál utcai fiúk sztárjának lányáról

Itt az első kép A Pál utcai fiúk sztárjának lányáról

Meg­mu­tatta kis­lá­nyát Wun­der­lich Jó­zsef! Szí­nésznő ked­vese, Bach Kata au­gusz­tus ele­jén hozta vi­lágra kis­lá­nyu­kat, aki a Júlia nevet kapta.

Ez durva: elmenekült a 22 éves sztár, miután a kutyája gyerekre támadt

Ez durva: elmenekült a 22 éves sztár, miután a kutyája gyerekre támadt

A Kar­das­hian-Jen­ner csa­lád fi­a­tal tagja hozzá sem szólt a kis­lány­hoz vagy az édes­any­já­hoz.

Az utolsó fotó, haldokló kislányáról posztolt az olimpiai bajnok

Az utolsó fotó, haldokló kislányáról posztolt az olimpiai bajnok

Szív­szo­rító képet tett közzé a spor­toló há­zas­pár.

Szív­szo­rító képet tett közzé a há­zas­pár. A többi szü­lőt sze­ret­nék fi­gyel­mez­tetni tra­gi­kus tör­té­ne­tük­kel.

Hoppá, jöhet a harmadik gyermek Csobot Adéléknál?

Hoppá, jöhet a harmadik gyermek Csobot Adéléknál?

Meg­szü­le­tett má­so­dik kisfiuk.

Múlt pén­te­ken jött vi­lágra az éne­kesnő és Is­te­nes Bence má­so­dik kisfia. A baba komp­li­ká­ció­men­te­sen szü­le­tett, így már va­sár­nap haza is me­het­tek.

Berki Krisztián anyaságában alázta meg Pamelát

Berki Krisztián anyaságában alázta meg Pamelát

Berki Krisz­tián vi­de­ója ko­moly sér­tés.

"Berki Krisz­tián sem­mibe veszi gyer­meke any­ját, min­denki előtt meg­alázza Hódi Pam­e­lát" - így lát­ják a kom­men­te­lők.

Dráma a Balatonon, a vízben veszett nyoma egy 14 éves kislánynak

Dráma a Balatonon, a vízben veszett nyoma egy 14 éves kislánynak

A lány egy gu­mi­mat­ra­con sod­ró­dott fél ki­lo­mé­terre a part­tól, a szü­lei je­len­tet­ték be, hogy el­tűnt.

A lány egy gu­mi­mat­ra­con sod­ró­dott fél ki­lo­mé­terre a part­tól, a szü­lei je­len­tet­ték be, hogy el­tűnt.

Kegyetlen dolgokon ment keresztül a 14 éves Viktoria, feladta szervezete

Kegyetlen dolgokon ment keresztül a 14 éves Viktoria, feladta szervezete

Ál­lí­tó­lag azt ha­zudta az anya a kis­lány­nak, hogy rákos.

Ál­lí­tó­lag azt ha­zudta az anya a kis­lány­nak, hogy rákos, amit csak kop­la­lás­sal győz­het le.

Nem hiszed el, mit művel kéthónapos babájával a kigyúrt világsztár

Nem hiszed el, mit művel kéthónapos babájával a kigyúrt világsztár

A Szikla első rá­né­zésre nem az a ki­mon­dott gü­gyögő apa­tí­pus, de ese­té­ben a lát­szat bi­zony csal.

Micsoda boldogság, óriási örömhírt jelentett be Tápai Szabina

Micsoda boldogság, óriási örömhírt jelentett be Tápai Szabina

Az egy­kori ké­zi­lab­dázó te­le­fo­non ér­te­sí­tette fér­jét, Ku­csera Gá­bort.

Kínzó csend borult a házra, rettenetes tragédia ért egy játszó kislányt

Kínzó csend borult a házra, rettenetes tragédia ért egy játszó kislányt

A hat­éves gye­rek holt­tes­tére édes­anyja ta­lált rá.

A hat­éves gye­rek holt­tes­tére édes­anyja ta­lált rá. Ad­digra már az új­ra­élesz­tés sem se­gí­tett.

Nincs nyugalmuk a tápiósági szülőknek

Nincs nyugalmuk a tápiósági szülőknek

To­vább fo­ko­zó­dik a bor­za­lom... A bí­ró­ság meg­hosszab­bí­totta a hat kis­lány mo­lesz­tá­lá­sá­val gya­nú­sí­tott tá­pi­ó­sági férfi elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sát. Rész­le­tek...

To­vább fo­ko­zó­dik a bor­za­lom... A bí­ró­ság meg­hosszab­bí­totta a hat kis­lány mo­lesz­tá­lá­sá­val gya­nú­sí­tott tá­pi­ó­sági férfi elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sát. Rész­le­tek...

Gólyahír, újra nagypapa lett Kerényi Miklós Gábor

Gólyahír, újra nagypapa lett Kerényi Miklós Gábor

Négy­sze­res nagy­papa lett!

Fia, Dávid fe­le­sége hozta vi­lágra a Kos­suth-díjas ren­dező ne­gye­dik uno­ká­ját.

6 kislányt molesztált a magyar pedofil

Görkorcsolya volt a csali, 6 kislányt molesztált a magyar pedofil

Az egész kör­nyék meg­döb­bent, ami­kor ki­de­rült az ügy.

Ma dön­te­nek a tá­pi­ó­sági 66 éves Sz. Sán­dor elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sá­nak meg­hosszab­bí­tá­sá­ról. A férfit min­denki Pa­pá­nak hívta.

Üzent a Ripostnak a gyermekek molesztálásával gyanúsított férfi

Üzent a Ripostnak a gyermekmolesztálással gyanúsított tápiósági férfi

Vé­dőügy­véd­jén ke­resz­tül üzent a Ri­post­nak Sz. Sán­dor...

Vé­dőügy­véd­jén ke­resz­tül üzent a Ri­post­nak az elő­ze­tes­ben lévő tá­pi­ó­sági Sz. Sán­dor, akit a rend­őr­ség hat kis­lány mo­lesz­tá­lá­sá­val gya­nú­sít... Az ügy egé­szen vé­let­le­nül pat­tant ki, a sér­tet­tek sze­rint évek óta zaj­lott a mo­lesz­tá­lás.

Felsikoltott Hódi Pamela, ezt nem akarta látni gyermeke kezében

Felsikoltott Hódi Pamela, ezt nem akarta látni gyermeke kezében

A sztár­anyuka azért ijedt meg, mert kis­lá­nya fo­gott va­la­mit a kert­ben.

A sztár­anyuka azért ijedt meg, mert kis­lá­nya az ő ke­zébe akarta rakni az ál­la­tot, amit ő fo­gott a kert­ben.

Az utcán kapott rohamot a budapesti kislány, meglepetés volt a segítség

Az utcán kapott rohamot a budapesti kislány, meglepetés volt a segítség

Da­rázs­csí­pés miatt ka­pott ro­ha­mot, azon­nal kór­házba vit­ték.

Da­rázs­csí­pés miatt ka­pott ro­ha­mot, de az or­szág­ban je­len­leg alig van el­len­szer.

Örömhírt közölt a popsztár: heteken belül megszületik első kislánya

Örömhírt közölt a popsztár: heteken belül megszületik első kislánya

Mi­­chael Bublé és csa­­ládja igen nehéz idő­­sza­­kon van­ túl, hi­­szen Noah, az éne­­kes kisfia sú­lyos beteg volt.

Lesifotó jött, Meghan Markle viselkedésétől olvadoznak a rajongók

Lesifotó jött, Meghan Markle viselkedésétől olvadoznak a rajongók

A jelek alap­ján nagy­szerű anyuka lesz!

Min­denki arra vár, hogy végre csa­lá­dot ala­pít­son Harry her­ceg­gel. A jelek alap­ján Meg­han Markle nagy­szerű anyuka lesz!

Ezt mondta menyasszonya a tatabányai pedofil hitoktatóról!

Elképesztő, mit mondott menyasszonya a tatabányai pedofil hitoktatóról!

A férfi nem elő­ször kö­ve­tett el ilyen bűn­cse­lek­ményt, gyo­mor­for­gató tet­tére nincs ma­gya­rá­zat: egy hét- és egy ki­lenc­éves kis­lányt mo­lesz­tált.

Döbbenetes dolgot mondott az anya, aki meg akarta öletni 3 éves kislányát

Döbbenetes dolgot mondott az anya, aki meg akarta öletni 3 éves kislányát

Mó­nika saját, ré­sze­ges édes­ap­já­val akarta meg­öletni a 3 éves kis­lá­nyát, Han­nát. Még italt is vá­sá­rolt a férfi­nak...

Mentőhelikoptert riasztottak, 3 éves kislány került víz alá Kiskőrösön

Mentőhelikoptert riasztottak, 3 éves kislány került víz alá Kiskőrösön

A gye­rek a víz alatt száj­zá­rat ka­pott, de végül si­ke­rült meg­men­teni az éle­tét.

A gye­rek a víz alatt száj­zá­rat ka­pott, de végül si­ke­rült meg­men­teni az éle­tét.

Nagy az öröm: elárulta születendő gyermeke nemét Konkoly Ági

Nagy az öröm: elárulta születendő gyermeke nemét Konkoly Ági

Újra anya lesz.

A szép­ség­ki­rálynő az Ins­tag­ram-ol­da­lán je­len­tette be nem­rég, hogy újra anya lesz.

Drámai részletek: átlőtte kislánya fejét a miskolci apa

Drámai részletek: átlőtte kislánya fejét a miskolci apa

A 9 éves Aranka meg­halt..

Az 50 éves Lajos szom­szédja csem­pé­szett pisz­to­lyá­val lőtte le 9 éves kis­lá­nyát, Aran­kát. A férfi talán azt sem tudta, hogy mit tart a ke­zé­ben...

Béranya szült kislányt két meleg magyar férfinak: súlyos milliókat fizettek

Béranya szült kislányt két meleg magyar férfinak: súlyos milliókat fizettek

Azt re­mé­lik, Lili egyi­kü­ket apu­nak, a má­si­ku­kat pedig api­nak szó­lítja majd...

Azt re­mé­lik, Lili egyi­kü­ket apu­nak, a má­si­ku­kat pedig api­nak szó­lítja majd...

Ez komoly? Ijesztő, mit fotózott a holdfényben a 11 éves kislány

Ez komoly? Ijesztő, mit fotózott a holdfényben a 11 éves kislány

Épp a szü­le­i­vel nya­ralt, ami­kor meg­pil­lan­totta azt, ami­ről eddig a tu­dó­sok is csak félve sut­tog­tak.

Épp a szü­le­i­vel nya­ralt, ami­kor meg­pil­lan­totta azt, ami­ről eddig a tu­dó­sok is csak félve sut­tog­tak.

Megrázó hír, meghalt a felforrósodott autóban hagyott kislány

Megrázó hír érkezett, meghalt a felforrósodott autóban hagyott kislány

Egye­lőre nem de­rült ki, hogy a szü­lők miért hagy­ták a ko­csi­ban a házuk előtt.

Felfoghatatlan, mit tett az édesanya, amikor kislánya fuldokolni kezdett

Felfoghatatlan, mit tett az édesanya, amikor kislánya fuldokolni kezdett

A nő azt hitte, hogy a már esz­mé­let­len gye­re­ket meg tudja men­teni a ször­nyű mód­szer­rel.

Két és fél éves kislányt hagytak az autóban, tragédia lett a vége

Két és fél éves kislányt hagytak az autóban, tragédia lett a vége

A pici teste 46 fokos volt, ami­kor meg­ta­lál­ták.Pró­bál­ták meg­men­teni, de már nem si­ke­rült.

A pici teste 46 fokos volt, ami­kor meg­ta­lál­ták. Pró­bál­ták meg­men­teni, de már nem si­ke­rült. Az el­sőd­le­ges in­for­má­ciók sze­rint a nő egy kö­zeli fa­lu­ból ér­ke­zett a város kór­há­zába. Azon­ban, ami­kor vissza­ment az au­tó­já­hoz, már nagy baj tör­tént...

A szülők sem hitték el, 9 éves lányuk miért pisilt be, elvonóra küldték

A szülők sem hitték el, 9 éves lányuk miért pisilt be, elvonóra küldték

A gye­rek annyira füg­gővé vált, hogy már az is­ko­lát is el­ha­nya­golta.

A gye­rek annyira füg­gővé vált, hogy már az is­ko­lát is el­ha­nya­golta.

Összeroppant a hírtől a fiatal édesanya, 9 hónapos lányát vesztette el

Összeroppant a hírtől a fiatal édesanya, 9 hónapos lányát vesztette el

Az ame­ri­kai édes­anya nem tudja el­hinni, hogy imá­dott gyer­me­két többé nem ölel­heti ma­gá­hoz.

Újabb román sofőr élőzött Facebookon, a videó az eddigieken is túltesz

Újabb román sofőr élőzött Facebookon, a videó az eddigieken is túltesz

A férfi­nak nem elég, hogy nem volt jo­go­sít­vá­nya, saját kis­lá­nya éle­tét tette koc­kára, ami­kor a vo­lán­hoz ül­tette.

Még keresik a városligeti szatírt

Még keresik a rendőrök a kislányt megtámadó városligeti szatírt

Áp­ri­lis 20-a óta nyo­moz a rend­őr­ség a vá­ros­li­geti tá­ma­dás ügyé­ben, egy­előre is­me­ret­len tet­tes ellen - kö­zölte a Ri­post-tal a Bu­da­pesti Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság saj­tó­osz­tá­lya.

Áp­ri­lis 20-a óta nyo­moz a rend­őr­ség a vá­ros­li­geti tá­ma­dás ügyé­ben, egy­előre is­me­ret­len tet­tes ellen - kö­zölte a Ri­post-tal a Bu­da­pesti Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság saj­tó­osz­tá­lya. Az ügy kap­csán hoz­zá­tet­ték: sze­mé­lyi sé­rü­lés nem tör­tént.

Veszélyben vannak a kislányaink? Újra támadhatott a városligeti molesztáló

Veszélyben vannak a kislányaink? Újra támadhatott a Városligetben ólálkodó molesztáló

Meg­tá­ma­dott egy, a cso­port­já­tól le­ma­radó nyolc­éves kis­lányt egy férfi.

Meg­tá­ma­dott egy, a cso­port­já­tól le­ma­radó nyolc­éves kis­lányt egy férfi a Vá­ros­li­get­ben, be­fogta a szá­ját és húzta ma­gá­val. Sze­ren­csére ész­re­vet­ték, de me­ne­kü­lőre fogta. Teg­nap kö­rö­zést adott ki a rend­őr­ség.

Furcsa keresztnevet kapott a sztár kislánya, kiderült a szívszorító ok

Furcsa keresztnevet kapott a sztár kislánya, kiderült a szívszorító ok

A hol­ly­woodi szí­nész fiú­ne­vet adott lány­gyer­me­ké­nek.

A hol­ly­woodi szí­nész fiú­ne­vet adott lány­gyer­me­ké­nek, az oka azon­ban igen meg­ható.

Ezt mondja fiáról a 8 éves sólyi kislány gyilkosának édesanyja

Ezt mondja fiáról a 8 éves sólyi kislány gyilkosának édesanyja

Édes­anyja hisz fia ár­tat­lan­sá­gá­ban...

Mi­köz­ben a 16 éves Fe­renc min­dent be­val­lott a rend­őr­sé­gen, édes­anyja mégis hisz, vagy hinni akar fia ár­tat­lan­sá­gá­ban...

"Ha én is elmegyek vele, a kishúgom még élne"

"Ha én is elmegyek vele, a kishúgom még élne"

15 éves fiút gya­nú­sí­ta­nak.

Alig öt óra alatt ta­lálta meg a rend­őr­ség a sólyi H. Ad­ri­enn holt­tes­tét, aki­nek el­tű­né­sét pén­tek este je­len­tette az édes­apja. Egy 15 éves fiút gya­nú­sí­ta­nak.

Még hogy a gyerekek utálják a zöldséget! - Videó

Ennél cukibbat ma biztosan nem lát! - Videó

Ennél cu­kib­bat ma biz­to­san nem látsz. Iri­gyel­jük a szü­leit, nekik bez­zeg nem kell kö­nyö­rög­niük.

Ilyen nincs! Még hogy a gye­re­kek nem sze­re­tik a brok­ko­lit! Min­den szülő meg­iri­gyelné ezt a lát­ványt...

Ettől a hírtől omlott össze a meggyilkolt nagybányai kislány családja

Ettől a hírtől omlott össze a meggyilkolt nagybányai kislány családja

Az öt­éves kis­lánnyal ke­gyet­le­nül vég­zett gyil­kosa, a gyer­mek holt­tes­tét a test­vé­rei ta­lál­ták meg.

Családi tragédia rázta meg Miskolcot: apa végzett saját kislányával

Családi tragédia rázta meg Miskolcot: apa végzett saját kislányával

A férfi vé­let­le­nül meg­lőtte a gyer­me­ket, akit már a men­tők sem tud­tak élet­ben tar­tani.

Dráma Nagykürtösön: forró bográcsba esett egy egyéves kislány

Dráma Nagykürtösön: forró bográcsba esett egy egyéves kislány

A gye­re­ket azon­nal kór­házba vit­ték, tes­té­nek ötöde égett meg a bal­eset­ben.

A gye­re­ket azon­nal kór­házba vit­ték, tes­té­nek ötöde égett meg a bal­eset­ben.

Felfoghatatlan, életveszélyesen megégett a magyar kisbaba apja mellett

Felfoghatatlan, életveszélyesen megégett a magyar kisbaba apja mellett

A férfi a fő­zésre fi­gyelt, a ki­csire nem. Kis híján tra­gé­dia lett.

A férfi a fő­zésre fi­gyelt, a ki­csire nem. Kis híján tra­gé­dia lett az apa gon­dat­lan­sá­gá­ból.

Szívszorító, ahogy a 21 éves apuka árvaságra készíti fel a kislányát

Szívszorító, ahogy a 21 éves apuka árvaságra készíti fel a kislányát

A ha­lá­los beteg apa élete utolsó hó­nap­ja­i­ban arra össz­pon­to­sít, hogy kis­lá­nya élet­re­való le­gyen az ő ha­lála után.

Gyermeke életéért aggódott az EDDA gitárosa

Gyermeke életéért aggódott az EDDA gitárosa

A ze­nész meg­könnyeb­bült.

A ze­nész és ked­vese is meg­könnyeb­bül­tek, hi­szen nem volt zök­ke­nő­men­tes a kis­lá­nyuk ér­ke­zése előtt el­telt ki­lenc hónap.

Diana is erre vágyott, súlyos titkokat hozott felszínre Katalin babája

Diana is erre vágyott, súlyos titkokat hozott felszínre Katalin babája

Egy benn­fen­tes sze­rint ha Diana élne, most na­gyon iz­ga­tott lenne.

Egy benn­fen­tes sze­rint ha Diana élne, most na­gyon iz­ga­tott lenne. Ka­ta­lin az ő álmát váltja va­lóra.

Családi dráma, így tudta meg Caramel, hogy leukémiás a kislánya

Családi dráma, így tudta meg Caramel, hogy leukémiás a kislánya

Elő­ször szó­lalt meg a csa­lád kép­vi­se­lője a le­sújtó di­ag­nó­zis óta.

Elő­ször szó­lalt meg a csa­lád kép­vi­se­lője a le­sújtó di­ag­nó­zis óta.

Váratlan fordulat a kislányát egyedül nevelő vak apuka életében

Váratlan fordulat a kislányát egyedül nevelő vak apuka életében

Fel­mond­tak De­me­ter Vik­tor­nak annál a cég­nél, ahol - ott­honi mun­kája mel­lett - masszí­ro­zott. Ám a férfi op­ti­miz­musa tö­ret­len.

Felfoghatatlan hírt közölt Caramel: leukémiás a kislánya

Felfoghatatlan hírt közölt Caramel: leukémiás a kislánya

Az éne­kes és ked­vese hisz­nek benne, hogy lá­nyuk ha­ma­ro­san meg­gyó­gyul, és még erő­seb­ben és egész­sé­ge­seb­ben foly­tatja útját az élet­ben.

Az éne­kes és ked­vese hisz­nek benne, hogy lá­nyuk ha­ma­ro­san meg­gyó­gyul, és még erő­seb­ben és egész­sé­ge­seb­ben foly­tatja útját az élet­ben.

Eltűnt egy 12 éves magyar lány, lehet, hogy babát vár

Eltűnt egy 12 éves magyar lány, lehet, hogy babát vár

Egy pécsi át­me­neti ott­hon­ból szö­kött meg pén­te­ken Pe­regi Ge­or­gina Jo­hanna, most rend­őrök ke­re­sik. A kis­lány egy­szer már meg­szö­kött...

Egy pécsi át­me­neti ott­hon­ból szö­kött meg pén­te­ken Pe­regi Ge­or­gina Jo­hanna, most rend­őrök és pol­gárőr is ke­re­sik. A kis­lány egy­szer már meg­szö­kött, akkor ki­emel­ték a csa­lád­já­ból. Sokan attól tar­ta­nak, hogy a gyer­mek ál­la­po­tos, de nem csak emi­att ag­gód­nak érte...

Az iskola gyűjtött vért a súlyos beteg kislánynak

Az iskola gyűjtött vért a súlyos beteg kislánynak

Ha­tal­mas össze­fo­gás se­gí­tett a 14 éves Sárdy Ka­ti­cán, aki­nek egy ritka be­teg­ség­gel kell meg­küz­de­nie.

Ha­tal­mas össze­fo­gás se­gí­tett a 14 éves szent­end­rei lá­nyon, Sárdy Ka­ti­cán, aki­nek egy ritka be­teg­ség­gel kell meg­küz­de­nie.

26 év után találták meg a tízéves kislány gyilkosát

26 év után találták meg a tízéves kislány gyilkosát

Több mint ne­gyed év­szá­zad­nak kel­lett el­tel­nie ahhoz, hogy meg­ta­lál­ják Stepha­nie Drew gyil­ko­sát.

Hódi Pamela sírva fakadt: Ezt tette kislánya

Hódi Pamela sírva fakadt: Ezt tette kislánya

Érett dön­tést ho­zott.

A négy és fél éves kis­lány érett dön­tést ho­zott, ami­vel meg­rí­katta édes­any­ját. Iszo­nyú ara­nyos, amit Zselyke csi­nált.

Hatalmasra nőtt Farkasházi Réka pocakja

Hatalmasra nőtt Farkasházi Réka pocakja

Nyár ele­jén hozza vi­lágra a picit.

Nyár ele­jén hozza vi­lágra har­ma­dik gye­re­két.

Hihetetlenül gyönyörű tinilánnyá serdült Liptai Claudia lánya

Hihetetlenül gyönyörű tinilánnyá serdült Liptai Claudia lánya

Panka egy fran­cia­or­szági sport­ver­se­nyen vesz részt, ahon­nan büsz­kén mu­ta­tott róla képet édes­anyja.

Óriási örömhírt közölt a sztárpár: kislánnyal bővül a család

Óriási örömhírt közölt a sztárpár: kislánnyal bővül a család

Mi­chael Bublé és csa­ládja igen nehéz idő­sza­kon van­nak túl, hi­szen Noah, az éne­kes kisfia rákos lett.

Mi­chael Bublé és csa­ládja igen nehéz idő­sza­kon van­nak túl, hi­szen Noah, az éne­kes kisfia rákos lett. Most azon­ban úgy tűnik, hogy kis­test­vért kap.

Rá sem ismerünk Cinthya Dictatorra gyerekkori fotóján!

Rá sem ismerünk Cinthya Dictatorra gyerekkori fotóján!

Gyer­mek­kori fotót posz­tolt ma­gá­ról Cin­thya Dic­ta­tor Ins­tag­ram-ol­da­lán. A lány egy­ál­ta­lán nem ha­son­lít gye­rek­kori ön­ma­gára!

Megrázó részletek a helyszínről, ez a kutya végzett a másfél éves Ramónával Nyúlon

Megrázó részletek a helyszínről, ez a kutya végzett a másfél éves Ramónával Nyúlon

A más­fél éves Ra­móna tra­gé­di­ája óri­ási in­du­la­to­kat ka­vart az in­ter­ne­ten.

A más­fél éves Ra­móna tra­gé­di­ája óri­ási in­du­la­to­kat ka­vart az in­ter­ne­ten.

Megtagadta gyermekét a színész apuka, látni se akarja a kislányt

Megtagadta gyermekét a színész apuka, látni se akarja a kislányt

Pedig a csu­pán tíz éves kis­lány iga­zán nem tehet sem­mi­ről.

Pedig a csu­pán tíz éves kis­lány iga­zán nem tehet sem­mi­ről. Eddie Murphy azon­ban hajt­ha­tat­lan.

Horror a cipőboltban, édesanyja mellett halt meg a kislány

Horror a cipőboltban, édesanyja mellett halt meg a kislány

A gye­rek­hez azon­nal men­tőt hív­tak, de már nem tud­ták meg­men­teni éle­tét. A rend­őr­ség nyo­moz.

A gye­rek­hez azon­nal men­tőt hív­tak, de már nem tud­ták meg­men­teni éle­tét. A rend­őr­ség nyo­moz.

Ha látod ezt a kislányt, azonnal értesítsd a rendőrséget! - Fotó

Ha látod ezt a kislányt, azonnal értesítsd a rendőrséget! - Fotó

Ma el­tűnt egy 10 éves kis­lány bu­da­pesti, XX. ke­rü­leti ott­ho­ná­ból, a rend­őrök sem ta­lál­ják!

Ma el­tűnt egy 10 éves kis­lány bu­da­pesti, XX. ke­rü­leti ott­ho­ná­ból, a rend­őrök sem ta­lál­ják!

Botrány, durván megalázta a román orvos a magyar kislányt

Botrány, durván megalázta a román orvos a magyar kislányt

A kis­lány sport­or­vosi vizs­gá­latra ment, de a te­mes­vári dok­tor mi­nő­sít­he­tet­le­nül vi­sel­ke­dett vele.

Tönkreteszi a kispesti kislányokat a szomszédháború

Tönkreteszi a kispesti kislányokat a szomszédháború

Évek óta ter­ror­ban tart­ják Dan­kó­é­kat.

Nem elég, hogy ter­ror­ban tart­ják Dan­kó­é­kat a szom­szé­dok, ami­kor pa­naszra men­tek, a pol­gár­mes­ter­től azt kap­ták: "szív­la­pátra szív­la­pát a vá­lasz".

Zokogó kislányuk előtt élveztek el a szülők, élőben közvetítették

Zokogó kislányuk előtt élveztek el a szülők, élőben közvetítették

A helyi rend­őr­ség azon­nal nyo­mo­zást in­dí­tott a bot­rá­nyos ügy­ben. Az sem ki­zárt, hogy a per­verz szü­lők­től el­ve­szik a gye­re­ket.

A helyi rend­őr­ség azon­nal nyo­mo­zást in­dí­tott a bot­rá­nyos ügy­ben. Az sem ki­zárt, hogy a per­verz szü­lők­től el­ve­szik a gye­re­ket.