CÍMKE: 'kisfiú'

Hatalmas károkat okozott a kisfiúnak a neves magyar orvos

Hatalmas károkat okozott a kisfiúnak a neves magyar orvos

A 7 éves Be­nett­nek a téves di­ag­nó­zis és a fe­les­le­ges műtét miatt agy­sejt­jei hal­tak el...

Látta? Eltűnt ez a 15 éves kisfiú

Látta? Eltűnt ez a 15 éves kisfiú

A jó­zsef­vá­rosi rend­őrök a lakók se­gít­sé­gét kéri.

A jó­zsef­vá­rosi rend­őrök kö­rö­zést adtak ki a kis­korú Pat­rik ügyé­ben. Min­den­kit meg­kér­nek, ha lát­ták, ér­te­sít­sék a ha­tó­sá­go­kat.

FRISS HÍREK

Felháborító, ami Győrben történt: remegve futott hazáig a hetedikes

Felháborító, ami Győrben történt: remegve futott hazáig a hetedikes

Egy kisfiút három fel­nőtt férfi ker­ge­tett ha­záig.

Egy kisfiút három fel­nőtt férfi ker­ge­tett ha­záig, rá­adá­sul nem is akár­ho­gyan.

Döbbenetes módon világosította fel a sztárpár 2 éves gyermekét

Döbbenetes módon világosította fel a sztárpár 2 éves gyermekét

A híres éne­kes és szí­nésznő fe­le­sége na­gyon nyíl­tan be­szél­nek a kicsi előtt.

A híres éne­kes és szí­nésznő fe­le­sége na­gyon nyíl­tan be­szél­nek a kicsi előtt, bár­mi­ről le­gyen is szó.

Súlyos vonatbaleset történt: 6 éveshez riasztottak mentőhelikoptert

Súlyos vonatbaleset történt: 6 éveshez riasztottak mentőhelikoptert

A bal­eset­ben a kisfiú sú­lyo­san meg­sé­rült.

A bal­eset­ben a kisfiú sú­lyo­san meg­sé­rült, így a le­hető leg­gyor­sab­ban kór­házba kel­lett jut­tatni.

Családi tragédia: az apa megcsúszott a kocsival, szörnyethalt a kisfiú

Családi tragédia: az apa megcsúszott a kocsival, szörnyethalt a kisfiú

A gye­re­ket pró­bál­ták új­ra­élesz­teni, mi­u­tán ki­emel­ték a ko­csi­ból.

A gye­re­ket pró­bál­ták új­ra­élesz­teni, mi­u­tán ki­emel­ték a fo­lyóba csú­szott ko­csi­ból, de mind­hi­ába.

Tündéri fotó, hatalmasra nőtt Liptai Claudia kisfia!

Tündéri fotó, hatalmasra nőtt Liptai Claudia kisfia!

Rit­kán mu­tatja meg sze­ret­teit.

A mű­sor­ve­zető rit­kán mu­tatja meg csa­ládja mind­két férfi­tag­ját a nagy­kö­zön­ség­nek.

Váratlan gólyahír, babát vár Nagy Adri

Váratlan gólyahír, babát vár Nagy Adri

Az éne­kes-szí­nésznő már a har­ma­dik hó­na­pon is túl van.

Az éne­kes-szí­nésznő már a har­ma­dik hó­na­pon is túl van. Már szü­le­tendő gyer­meke nemét is tudja!

Iszonyat, amit az édesanya tett a négyéves kisfiúval, még videózott is

Iszonyat, amit az édesanya tett a négyéves kisfiúval, még videózott is

A nő a drog­dí­le­ré­nek ké­szí­tett gyo­mor­for­gató fel­vé­te­le­ket.

A nő a drog­dí­le­ré­nek ké­szí­tett gyo­mor­for­gató fel­vé­te­le­ket, ugyanis be­te­ge­sen füg­gött a férfi­tól.

Intim fotót osztott meg az ágyból Csobot Adél!

Intim fotót osztott meg az ágyból Csobot Adél!

Az éne­kesnő mö­gött cso­dá­la­tos év áll, ezt va­sár­nap reg­geli fo­tó­já­val is be­bi­zo­nyí­totta.

Az éne­kesnő mö­gött cso­dá­la­tos év áll, ezt va­sár­nap reg­geli fo­tó­já­val is be­bi­zo­nyí­totta.

Újabb fotón Gyulai Fresh Wiki tündéri kisfia

Újabb fotón Gyulai Fresh Wiki tündéri kisfia

Az éne­kesnő és férje az első közös ka­rá­cso­nyu­kat töl­tik hár­mas­ban a gyer­me­kük­kel.

Az éne­kesnő és férje az első közös ka­rá­cso­nyu­kat töl­tik hár­mas­ban a gyer­me­kük­kel.

Miatta hozta Schwarzenegger előrébb a karácsonyt

Miatta hozta Schwarzenegger előrébb a karácsonyt

Szü­lein kívül ren­ge­teg sztár és is­me­ret­len ember tette szebbé a gye­rek utolsó nap­jait. Aján­dé­kok­kal és ün­nepi han­gu­lat­tal lep­ték meg.

Szü­lein kívül ren­ge­teg sztár és is­me­ret­len ember tette szebbé a gye­rek utolsó nap­jait. Aján­dé­kok­kal és ün­nepi han­gu­lat­tal lep­ték meg. Ar­nold Schwar­ze­neg­ger pél­dául szí­nes tol­la­kat ra­ga­dott és ka­rá­cso­nyi üd­vöz­lő­la­pot raj­zolt, il­letve kül­dött a beteg kisfi­ú­nak.

Borzalmas információkat árult el a pedofil tanárról a 11 éves fiú édesanyja

Borzalmas információkat árult el a pedofil tanárról a 11 éves fiú édesanyja

Hamis iga­zol­vá­nyo­kat vett, majd Lon­donba akarta szök­tetni a 11 éves fiút.

Lon­donba akarta szök­tetni 11 éves ta­nít­vá­nyát a bé­kési tanár...

Kilencedikről ugrott ki Richárd, megható a húga magyarázata

Kilencedikről ugrott ki Richárd, megható a húga magyarázata

Ka­pos­vá­ron tör­tént a tra­gé­dia

A fi­a­tal­em­ber Ka­pos­vá­ron, a sáv­ház ki­len­ce­dik eme­leti ab­la­ká­ból ve­tette a mélybe magát. Fel­te­he­tően nem tudta fel­dol­gozni a ször­nyű csa­ládi tra­gé­diát

Hihetetlen, fegyvert vett gyermekének a magyar sztárapuka

Hihetetlen, fegyvert vett gyermekének a magyar sztárapuka

Pápai Joci be­té­vedt egy boltba.

Pápai Joci be­té­vedt egy boltba és a leg­na­gyobb fegy­vert vette meg fi­á­nak.

Ezért gázolhatta el a busz a 8 éves kisfiút

Ezért gázolhatta el a busz a 8 éves kisfiút

A Ri­post be­szélt egy szem­ta­nú­val, aki vé­gig­nézte a hétfő reg­geli bal­ese­tet.

A Ri­post be­szélt egy szem­ta­nú­val, aki vé­gig­nézte a hétfő reg­geli bal­ese­tet. Az ügy kap­csán hamar ki­de­rült, hogy téves in­for­má­ció ke­rült nyil­vá­nos­ságra, ám az üze­mel­tető kor­ri­gált.

Majka válaszolt a tizenegy éves kisfiú szívhez szóló levelére!

Majka válaszolt a tizenegy éves kisfiú szívhez szóló levelére!

Ta­lál­kozni sze­retne a ked­ven­cé­vel.

A kis Dani a Jé­zus­ká­tól kért le­vél­ben se­gít­sé­get ahhoz, hogy ta­lál­koz­has­son nagy ked­ven­cé­vel.

Liptai Claudia a nap nyertese, övé a legédesebb fotó

Liptai Claudia a nap nyertese, övé a legédesebb fotó

A kis Mar­cell min­den­hogy imád­ni­való, de ahogy most fo­tóz­ták le, még nem lát­hat­tuk.

A kis Mar­cell min­den­hogy imád­ni­való, de ahogy most fo­tóz­ták le, még nem lát­hat­tuk.

Pápai Joci kisfia sokkot kapott a stúdióban

Pápai Joci kisfia sokkot kapott a stúdióban

A nép­szerű éne­kest saját kisfia sem is­merte fel va­sár­nap este a Sz­tár­ban Sztár szín­pa­dán. Za­lán­nál el­tö­rött a mé­cses.

Közölték a szülők: holtan találták az eltűnt négyévest, baleset történt

Közölték a szülők: holtan találták az eltűnt négyévest, baleset történt

Meg­tör­ten nyi­lat­koz­tak a szü­lők, akik épp csak egy percre vesz­tet­ték szem elől kisfi­u­kat.

Így tündököl 8 hónapos terhesen Szabó Zsófi - Fotó

Így tündököl 8 hónapos terhesen Szabó Zsófi - Fotó

Egyre göm­bö­lyűbb Szabó Zsófi po­cakja. A mű­sor­ve­zető kisfi­á­nak ér­ke­zé­séig már csak 1 hó­na­pot kell várni.

Egyre göm­bö­lyűbb Szabó Zsófi po­cakja. A mű­sor­ve­zető kisfi­á­nak ér­ke­zé­séig már csak 1 hó­na­pot kell várni.

Hiába várta látogatóba férjét a kismama, áthajtott rajta a bedrogozott fiatal

Hiába várta látogatóba férjét a kismama, áthajtott rajta a bedrogozott fiatal

Négy napja élt még csak Áronka, ami­kor édes­apja meg­halt.

Négy napja élt még csak a kis Áron, ami­kor apu­ká­ját egy dro­gos ha­lálra gá­zolta.

Dráma Tokodaltárón: ráomlott a ház egy kisfiúra

Dráma Tokodaltárón: ráomlott a ház egy kisfiúra

Hiába ri­asz­tot­tak men­tő­he­li­kop­tert is.

Hiába ri­asz­tot­tak men­tő­he­li­kop­tert is, már csak a holt­tes­tét tud­ták ki­emelni.

Kiderült a titok: kisfiúval várandós a sztáranyuka

Kiderült a titok: kisfiúval várandós a sztáranyuka

Va­rázs­la­tos módon je­len­tette be a két­gye­re­kes szí­nésznő, hogy egy kisfi­ú­val bővül a csa­lád­juk.

Va­rázs­la­tos módon je­len­tette be a két­gye­re­kes szí­nésznő, hogy egy kisfi­ú­val bővül a csa­lád­juk.

Elárulta születendő kisfia nevét a TV2 sztárja

Elárulta születendő kisfia nevét a TV2 sztárja

A nép­szerű tévés no­vem­berre várja má­so­dik gyer­me­két, aki­nek nem tit­kolja to­vább a nevét.

A nép­szerű tévés no­vem­berre várja má­so­dik gyer­me­két, aki­nek nem tit­kolja to­vább a nevét.

Fájdalmas vallomás, betegen született Szinetár Dóra kisfia

Fájdalmas vallomás, betegen született Szinetár Dóra kisfia

Köz­le­ményt adott ki a csa­lád.

A negy­ven­éves, Já­szai Mari-díjas szí­nésznő né­hány hét­tel ez­előtt adott éle­tet har­ma­dik gyer­me­ké­nek, Ben­ja­min­nak.

Mentőhelikoptert riasztottak egy kisfiúhoz: veszélyes anyagba esett

Mentőhelikoptert riasztottak egy kisfiúhoz: veszélyes anyagba esett

A gye­rek­nek az arca és a szeme sé­rült meg a bal­eset­ben, de az egy­előre nem de­rült ki, hogy ki vi­gyá­zott rá a tör­tén­tek ide­jén.

"Kérlek, anyu, ne bánts!" - kegyetlenül végzett a kisfiúval az anya

"Kérlek, anyu, ne bánts!" - kegyetlenül végzett a kisfiúval az anya

Még a szom­szé­dok is hal­lot­ták a 4 éves kisfiú ha­lál­si­ko­lyait.

Még a szom­szé­dok is hal­lot­ták a 4 éves kisfiú ha­lál­si­ko­lyait, de már senki sem tu­dott se­gí­teni a gye­re­ken.

Elképesztő ajándékot kapott a szülinapos fiú, szem nem maradt szárazon

Elképesztő ajándékot kapott a szülinapos fiú, szem nem maradt szárazon

A kis ün­ne­pelt csak arra vá­gyott, hogy szü­lei végre össze­há­za­sod­ja­nak.

A kis ün­ne­pelt csak arra vá­gyott, hogy szü­lei végre össze­há­za­sod­ja­nak - édes­apja pedig ki­ta­lálta a gon­do­la­tait!

Családi tragédia rázta meg a falut: 7 éves kisfiú az áldozat

Családi tragédia rázta meg a falut: 7 éves kisfiú az áldozat

A gye­re­ket nem volt esély meg­men­teni, ugyanis a jelek sze­rint gyil­kos­ság ál­do­zata lett.

A gye­re­ket nem volt esély meg­men­teni, ugyanis a jelek sze­rint gyil­kos­ság ál­do­zata lett.

Tragédia az iskolában: Tornaórán halt meg egy 8 éves kisfiú

Tragédia az iskolában: Tornaórán halt meg egy 8 éves kisfiú

Össze­esett és meg­halt a fiú.

Össze­esett és meg­halt test­ne­ve­lés órán egy 8 éves kisfiú, a rend­őr­ség vizs­gá­ló­dik az ügy­ben.

Síró kisfiú védte apukáját a megvadult gyurcsányistától

Síró kisfiú védte apukáját a megvadult gyurcsányistától

Az anyuka le­fo­tózta...

Őr­jöngve ön­bí­rás­ko­dott egy Gyur­csány-párti bu­da­pesti ke­rü­leti al­pol­gár­mes­ter, ami­kor azt hitte, il­le­gá­lis sze­mét­le­ra­ká­son ért egy kis­gye­re­kes csa­lá­dot.

Elárulta születendő gyermeke nevét Szinetár Dóra

Elárulta születendő gyermeke nevét Szinetár Dóra

Fér­jé­vel el­té­rőek vol­tak el­kép­ze­lé­seik.

A szí­nésznő el­mondta, fér­jé­vel el­té­rőek vol­tak el­kép­ze­lé­seik a gyer­mek név­vá­lasz­tá­sát il­le­tően.

"Meg fogok halni, szeretlek, anya!" - kutya marcangolta a kisfiút

"Meg fogok halni, szeretlek, anya!" - kutya marcangolta a kisfiút

Saját kert­jük­ben tá­madt az is­ko­lásfi­úra és édes­any­jára a szom­széd meg­va­dult ku­tyája.

Mentőhelikoptert riasztottak: 8 éves fiú szenvedett súlyos balesetet

Mentőhelikoptert riasztottak: 8 éves fiú szenvedett súlyos balesetet

A kisfiú fel­ügye­let nél­kül bi­cik­li­zett az utcán.

A kisfiú fel­ügye­let nél­kül bi­cik­li­zett az utcán, ami­kor a sze­ren­csét­len­ség tör­tént.

Megmutatta kisfiát Fresh Viki

Itt az első babafotó, megmutatta kisfiát Fresh Viki

Au­gusz­tus 24-én hozta vi­lágra gyer­me­két.

Az éne­kesnő au­gusz­tus 24-én hozta vi­lágra első gyer­me­két, Samut, akit most az Ins­tag­ram-ol­da­lán is meg­mu­ta­tott.

Anyja mellett halt meg a kisfiú, azt hitték, influenzás

Anyja mellett halt meg a kisfiú, azt hitték, influenzás

Tra­gé­dia tör­tént.

A kis­gye­rek rosszul­létre pa­nasz­ko­dott, de anyja azt hitte, csak meg­fá­zott. Tra­gé­dia tör­tént.

Horror az óvodában: borzalmas balesetet szenvedett a kisfiú

Horror az óvodában: borzalmas balesetet szenvedett a kisfiú

Az óvó­nők fi­gyel­met­len­sége miatt a kicsi akár meg is hal­ha­tott volna, az arca őrizni fogja a bal­eset nyo­mait.

Az óvó­nők fi­gyel­met­len­sége miatt a kicsi akár meg is hal­ha­tott volna, az arca örökké őrizni fogja a bal­eset nyo­mait.

Dráma Budapesten: különösen fiatal fiú tűnt el egy gyerekprogramról

Dráma Budapesten: különösen fiatal fiú tűnt el egy gyerekprogramról

A rend­őr­ség nagy erők­kel ke­resi a gye­re­ket, de az em­be­rek se­gít­sé­gét is kéri!

A rend­őr­ség nagy erők­kel ke­resi a gye­re­ket, de az em­be­rek se­gít­sé­gét is kéri meg­ta­lá­lá­sá­hoz!

Eltűnik a képernyőről Czippán Anett, ez az oka

Eltűnik a képernyőről Czippán Anett, ez az oka

Eddig szó­ra­koz­tatja még a né­ző­ket.

Ki­de­rült, hogy med­dig szó­ra­koz­tatja még a né­ző­kö­zön­sé­get a csi­nos tévés.

Megrázó részletek: apróság miatt zuhant ki az ötödikről a miskolci fiú

Megrázó részletek: apróság miatt zuhant ki az ötödikről a miskolci fiú

A hat­éves kisfiú édes­any­já­val volt ott­hon, és ját­szott, ami­kor a bor­zasztó bal­eset tör­tént.

Valódi hőstett: a kisfiú kedvenc színészét utánozva mentett életet

Valódi hőstett: a kisfiú kedvenc színészét utánozva mentett életet

Egy 10 éves kisfiú igazi hős­ként men­tette meg kis­öccse éle­tét.

Egy 10 éves kisfiú igazi hős­ként men­tette meg kis­öccse éle­tét, és ehhez az ih­le­tet egy ak­ciófilm­ből me­rí­tette.

Felakasztotta kisfiát az anya, mert szerinte a férje megcsalta

Felakasztotta kisfiát az anya, mert szerinte a férje megcsalta

A ke­gyet­len nő vi­de­óra vette a kis­gye­rek kín­zá­sát, majd azzal vé­de­ke­zett: nem vá­sá­rol­tak ele­gen a bolt­já­ban.

A nő vi­de­óra vette a kis­gye­rek kín­zá­sát, majd azzal vé­de­ke­zett: nem vá­sá­rol­tak ele­gen a bolt­já­ban.

Nagyot tévedett az orvos: lúdtalpnak hitte Jenci rákját

Nagyot tévedett az orvos: lúdtalpnak hitte Jenci rákját

Bor­zal­mas fáj­dal­mak­kal élt a kisfiú.

Bor­zal­mas fáj­dal­mak­kal élt a 9 éves Lu­kács Jenő, aki­nek da­ga­nat nőtt a láb­szá­rán. A csa­lád most re­mény­ke­dik, hogy a kisfiú fel­épül, és újra lábra áll­hat.

Hatalmas örömhír, kiderült Szabó Zsófi születendő gyermekének neme

Hatalmas örömhír, kiderült Szabó Zsófi születendő gyermekének neme

Tel­je­sült Szabó Zsófi álma, hi­szen gyer­me­ket vár, azon­ban a fér­jére bízza a név­vá­lasz­tást.

Horror a miskolci lakótelepen: az ötödikről zuhant ki a kisfiú

Horror a miskolci lakótelepen: az ötödikről zuhant ki a kisfiú

Az ötö­dik eme­leti ab­lak­ból zu­hant a mélybe egy 5-6 év kö­rüli kisfiú.

Az ötö­dik eme­leti ab­lak­ból zu­hant a mélybe egy 5-6 év kö­rüli kisfiú az avasi la­kó­te­le­pen, éle­té­ért a kór­ház­ban küz­de­nek.

Kiderült, mi lesz a váratlanul elhunyt magyar sportolónő fiának sorsa

Kiderült, mi lesz a váratlanul elhunyt magyar sportolónő fiának sorsa

Fi­a­ta­lon, 37 éve­sen hunyt el egy­kori vá­lo­ga­tott­ke­ret-tag ököl­vívó.

Fi­a­ta­lon, 37 éve­sen hunyt el egy­kori vá­lo­ga­tott­ke­ret-tag ököl­vívó, Ko­vács Edit. Nyolc éves kisfia ma­radt árván...

Kétéves kisfiú a londoni tűz legújabb áldozata

Kétéves kisfiú a londoni tűz legújabb áldozata

A bájos Je­re­miah édes­anyja is meg­halt a tra­gi­kus tűz­eset­ben. A csa­lád közös sír­ban sze­retné el­he­lyezni őket.

A bájos Je­re­miah édes­anyja is meg­halt a tra­gi­kus tűz­eset­ben.

Agymosott kisfia miatt nem menekülhet a terroristaözvegy

Agymosott kisfia miatt nem menekülhet a terroristaözvegy

A brit anya a gye­re­ké­vel csat­la­ko­zott az Isz­lám Ál­lam­hoz - most a hóhér kisfiú miatt nem sza­ba­dul­hat.

Hibáztak a tudósok, 10 éves fiú szembesítette őket a tévedéssel

Hibáztak a tudósok, 10 éves fiú szembesítette őket a tévedéssel

A fiú a szü­le­tés­nap­ján vette észre, hogy a mú­ze­um­ban hibás ada­to­kat tün­tet­tek fel, de elő­ször az anyja sem hitt neki.

Életmentő találmány egy kisfiútól!

Életmentő találmány egy kisfiútól!

Meg­ment­heti a forró au­tó­ban ha­gyott gye­re­ke­ket.

Meg­ment­heti a forró au­tó­ban ha­gyott gye­re­ke­ket és ál­la­to­kat egy tíz­éves kisfiú ta­lál­má­nya!