CÍMKE: 'kisfiú'
FRISS HÍREK

Növényi Norbert munkára fogta a kisfiát

Növényi Norbert munkára fogta a kisfiát

A he­lyet­te­sítő, azaz Nö­vé­nyi Nor­bert a ve­csési ká­posz­ta­föl­dön állt mun­kába, ám Bár­dosi Sán­do­ron kívül ez­út­tal akadt plusz se­gít­sége.

A he­lyet­te­sítő, azaz Nö­vé­nyi Nor­bert a ve­csési ká­posz­ta­föl­dön állt mun­kába, ám Bár­dosi Sán­do­ron kívül ez­út­tal akadt plusz se­gít­sége.

Borzalom Budapesten, erőszakos férfi csalt el egy kisfiút az erdős területre

Borzalom Budapesten, erőszakos férfi csalt el egy kisfiút az erdős területre

A tet­tes ár­tal­mat­lan­nak tűnő in­dok­kal szó­lí­totta le a gye­re­ket.

A tet­tes ár­tal­mat­lan­nak tűnő in­dok­kal szó­lí­totta le a gye­re­ket.

Nem tudtak segíteni az ötéves fiún, rendőrök okozták a halálát

Nem tudtak segíteni az ötéves kisfiún, rendőrök okozták a halálát

Az ukrán bí­ró­ság­hoz kom­man­dó­sok vo­nul­tak ki a dü­höngő tömeg miatt.

Az ukrán já­rási bí­ró­ság­hoz pán­cé­lo­sok, kom­man­dós egy­sé­gek vo­nul­tak ki a dü­höngő tömeg miatt.

Dráma Károlyfalun: a másodikról zuhant a lépcsőkre egy kétéves kisfiú

Dráma Károlyfalun: a másodikról zuhant a lépcsőkre egy kétéves kisfiú

A gyer­mek maga nyit­hatta ki az ab­la­kot, a men­tők sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba.

Kisfiú vagy kislány? Születendő babája neméről beszélt Tóth Gabi

Kisfiú vagy kislány? Születendő babája neméről beszélt Tóth Gabi

A vá­ran­dós éne­kesnő már a har­ma­dik hó­nap­ban jár.

A vá­ran­dós éne­kesnő már a har­ma­dik hó­nap­ban jár.

Lesújtó hírt kaptunk: meghalt a kútba esett szilágysági kisfiú

Lesújtó hírt kaptunk: meghalt a kútba esett szilágysági kisfiú

Éle­tét vesz­tette ked­den a kór­ház­ban.

Éle­tét vesz­tette ked­den a kór­ház­ban egy 6 éves kisfiú, aki hétfő dél­után be­le­esett egy kútba a Szil­ágy me­gyei Var­sol­con.

Ezt tette fiával a saját apja

Ezt tette fiával a saját apja

Kri­mibe illő tet­tet haj­tott végre egy ma­gyar apa öt éves gyer­me­ké­vel.

Kri­mibe illő tet­tet haj­tott végre egy ma­gyar apa öt éves gyer­me­ké­vel. Az anyuka tel­je­sen ki­bo­rult.

Nagy erőkkel keresi a rendőrség, elraboltak egy két és féléves fiút

Nagy erőkkel keresi a rendőrség, elraboltak egy két és féléves fiút

A gye­re­ket az apja ál­lat­kertbe vitte, de nem tér­tek haza. Sőt, a férfi meg­üzente az anyá­nak, hogy kül­földre men­nek.

A gye­re­ket az apja ál­lat­kertbe vitte, de nem tér­tek haza. Sőt, a férfi meg­üzente az anyá­nak, hogy kül­földre men­nek.

Még csak 9 éves, de már háromszoros világbajnok ez a fiú

Még csak 9 éves, de már háromszoros világbajnok ez a fiú

Egyet­len nap alatt lett há­rom­szo­ros vi­lág­baj­nok sport­ágá­ban egy ki­lenc éves brit kisfiú.

Egyet­len nap alatt lett há­rom­szo­ros vi­lág­baj­nok sport­ágá­ban egy ki­lenc éves brit kisfiú. A vi­lág­ver­se­nyen nála na­gyob­ba­kat is le­győ­zött.

Iskolából veszett nyoma ennek a 12 éves magyar kisfiúnak

Iskolából veszett nyoma ennek a 12 éves magyar kisfiúnak, nem találják

A rend­őr­ség is ke­resi Danit!

Már a rend­őr­ség is ke­resi Danit, aki még csü­tör­tö­kön tűnt el Eger­ből.

Teljesen kiakadt az énekesnő, a kommentelők a kisfiát bántották

Teljesen kiakadt az énekesnő, a kommentelők a kisfiát bántották

Ki­osz­totta Pink a kom­men­te­lő­ket, akik kisfia kö­rül­me­té­lé­sé­vel fog­lal­koz­tak.

Dráma a lakótelepen: Az emeleti lakás párkányán mászkált az ötéves fiú

Dráma a lakótelepen: Az emeleti lakás párkányán mászkált az ötéves fiú

A gyer­mek a ne­gye­dik eme­leti la­ká­suk nyi­tott ab­la­ká­nak pár­ká­nyán jár­kált.

A gyer­mek a ne­gye­dik eme­leti la­ká­suk nyi­tott ab­la­ká­nak pár­ká­nyán jár­kált, és eköz­ben tár­gya­kat do­bált ki az ab­lak­ból.

Elviselhetetlen dologra kényszerültek a halálra gázolt Jánoska szülei

Elviselhetetlen dologra kényszerültek a halálra gázolt Jánoska szülei

A csa­lád­nak újra el kel­lett ját­sza­nia a bor­zal­mas pil­la­na­to­kat.

A csa­lád­nak újra el kel­lett ját­sza­nia a bor­zal­mas pil­la­na­to­kat, ami­kor el­vesz­tet­ték kisfi­u­kat, hogy tisz­tá­zód­jon, mi tör­tént pon­to­san.

Tragédia Szkároson: Emésztőgödörbe zuhant egy kétéves kisfiú

Tragédia Szkároson: Emésztőgödörbe zuhant egy kétéves kisfiú

A hely­színre men­tő­he­li­kop­tert kel­lett hívni, a kis­gye­re­ket új­ra­élesz­tet­ték.

A hely­színre men­tő­he­li­kop­tert kel­lett hívni, a kis­gye­re­ket új­ra­élesz­tet­ték.

Ezt már nem lehet fokozni: édes fotót készített kisfiáról Liptai Claudia

Ezt már nem lehet fokozni: édes fotót készített kisfiáról Liptai Claudia

A sztár­anyuka két­éves kisfia ha­tal­ma­sat nőtt, és már ő mu­tatja meg anyu­ká­já­nak a világ ér­de­ke­sebb ol­da­lát.

Nagy erőkkel keresik ezt a magyar kisfiút, az iskolából tűnt el

Nagy erőkkel keresik ezt a magyar kisfiút, az iskolából tűnt el

A la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik!

A rend­őr­ség most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják 12 éves kisfiút!

Élve temették a hóba a kisfiút, mert nem tudta felmondani a Bibliát

Élve temették a hóba a kisfiút, mert nem tudta felmondani a Bibliát

Hiába küz­döt­tek az or­vo­sok, a 7 éves kisfiú éle­tét nem tud­ták meg­men­teni.

Kisfia egészségéért aggódik a magyar olimpiai bajnok

Kisfia egészségéért aggódik a magyar olimpiai bajnok

Athén olim­pia baj­no­ká­nak, Vörös Zsu­zsan­ná­nak a kisfia romló hal­lás­sal szü­le­tett.

Athén olim­pia baj­no­ká­nak, Vörös Zsu­zsan­ná­nak a kisfia romló hal­lás­sal szü­le­tett. Ta­valy esett át mű­té­ten.

Édes fotó Szinetár Dóra kisfiáról, ez az egyik kedvenc hobbija

Édes fotó Szinetár Dóra kisfiáról, ez az egyik kedvenc hobbija

Rend­sze­re­sen jár ba­ba­úszásra.

A szí­nésznő ren­ge­te­get fog­lal­ko­zik a gyer­me­ke­i­vel, leg­ki­sebb fiát, Ben­jit pél­dául rend­sze­re­sen viszi ba­ba­úszásra is.

Sokkot kapott a kisfiú, nem először támadott a budapesti rém

Sokkot kapott a kisfiú, nem először támadott a budapesti rém

A gye­rek­nek fel­duz­zadt az arca.

A tet­tes min­den ok nél­kül ütötte arcon a kisfiút, aki­nek fel­duz­zadt az arca és azóta is fáj a füle.

Már tehetetlen a rendőrség: felhívást tett közzé a 9 éves fiú érdekében

Már tehetetlen a rendőrség: felhívást tett közzé a 9 éves fiú érdekében

A 9 éves kisfiú hol­lé­té­ről sem­mit sem lehet tudni.

A 9 éves kisfiú hol­lé­té­ről sem­mit sem lehet tudni.

Holtan találták meg a kútba esett spanyol kisfiút

Holtan találták meg a kútba esett spanyol kisfiút

Ma éjjel fél kettő előtt öt perc­cel.

Ma éjjel fél kettő előtt öt perc­cel ju­tot­tak el a men­tő­csa­pa­tok a kút al­jára.

Cristiano Ronaldo aranyszívű, teljesítette egy rafinált kisfiú vágyát

Cristiano Ronaldo aranyszívű, teljesítette egy rafinált kisfiú vágyát

Az öt­szö­rös arany­lab­dás fut­ball­sztár egy iga­zán élel­mes kisfi­ú­val ta­lál­ko­zott. Cris­ti­ano Ro­naldo tel­je­sí­tette a vá­gyát.

Rossz jegyei miatt lett öngyilkos a 12 éves kisfiú

Tragédia történt: Rossz jegyei miatt lett öngyilkos a 12 éves kisfiú

Bú­csú­le­ve­let is ha­gyott hátra a gyer­mek, majd apja fegy­ve­ré­vel fejbe lőtte magát.

Bú­csú­le­ve­let is ha­gyott hátra a gyer­mek, majd apja fegy­ve­ré­vel fejbe lőtte magát.

Fagyival csalogatta a pedofil a gyerekeket, ez lett a büntetése

Fagyival csalogatta a pedofil a gyerekeket, ez lett a büntetése

Kifi­gyelte a park­ban ját­szó kisfi­ú­kat.

Kifi­gyelte a park­ban ját­szó kisfi­ú­kat. Több­jü­ket au­tó­val a sző­lő­jébe is el­vitt, ahol egye­bek mel­lett az ölébe ül­tette és si­mo­gatta őket.

Döbbenetes dolgokat mondott a kisfiát halálra éheztető apa

Döbbenetes dolgokat mondott a kisfiát halálra éheztető apa

A bí­ró­ság dön­tött ügyé­ben.

A ba­bá­ról ké­szült fo­tó­kat be se mu­tat­ták a bí­ró­sá­gon, annyira meg­rázó lett volna.

Tündéri szelfin bújik édesanyjához Szinetár Dóra egyéves kisfia!

Tündéri szelfin bújik édesanyjához Szinetár Dóra egyéves kisfia!

A gyö­nyörű szí­nésznő és kisfia kö­zött lát­ha­tóan olyan szo­ros ka­pocs van, ami a ra­jon­gók szí­vét is meg­me­len­geti.

A gyö­nyörű szí­nésznő és kisfia kö­zött lát­ha­tóan olyan szo­ros ka­pocs van, ami a ra­jon­gók szí­vét is meg­me­len­geti.

Rengeteget nőtt: édes fotót osztott meg kisfiáról Szinetár Dóra

Rengeteget nőtt: édes fotót osztott meg kisfiáról Szinetár Dóra

A szí­nésznő har­ma­dik gyer­meke, Benji, már el­múlt egy­éves, és most már egye­dül fel is tud állni.

A szí­nésznő har­ma­dik gyer­meke, Benji, már el­múlt egy­éves, és most már egye­dül fel is tud állni.

Bővül a család? Ötödik gyermekét tervezi az Oscar-díjas sztár

Bővül a család? Ötödik gyermekét tervezi az Oscar-díjas sztár

A 48 éves szí­nész sze­retne egy kisfiút is a csa­ládba, fe­le­sé­gé­vel pedig akár örökbe is fo­gad­ná­nak.

A 48 éves szí­nész sze­retne egy kisfiút is a csa­ládba, fe­le­sé­gé­vel pedig akár örökbe is fo­gad­ná­nak.

Elképesztő hívást kaptak egy kisfiútól a német rendőrök, ezt tették

Elképesztő hívást kaptak egy kisfiútól a német rendőrök, ezt tették

A rend­őrök pró­bál­tak se­gí­teni a kisfiún, a vizs­gá­lat pedig gyor­san le is zá­rult.

Szívszorító: emiatt a fájó emlék miatt pityeredik el Halász Judit a színpadon

Szívszorító: emiatt a fájó emlék miatt pityeredik el Halász Judit a színpadon

Bár több év­ti­zede szín­pa­don van, bi­zony elő­for­dul, hogy könny szö­kik a sze­mébe a kö­zön­ség előtt.

Felakasztotta magát a 10 éves kisfiú, mert nem akart iskolába menni

Felakasztotta magát a 10 éves kisfiú, mert nem akart iskolába menni

Öt nap után szom­ba­ton meg­halt a kór­ház­ban az a tíz­éves zaj­zoni gye­rek, aki meg­pró­bálta fel­akasz­tani magát.

Rettenetes tragédiáról jött hír, egy kisfiú az áldozat

Rettenetes tragédiáról jött hír, egy kisfiú az áldozat

Játék köz­ben tör­tént a sze­ren­csét­len­ség. A men­tő­ket is ri­asz­tot­ták, de már nem tud­tak se­gí­teni a gye­re­ken.

Játék köz­ben tör­tént a sze­ren­csét­len­ség. A men­tő­ket is ri­asz­tot­ták, de már nem tud­tak se­gí­teni a 15 éves gye­re­ken.

Elképesztő siker, ez a kisfiú olyat tett, amit eddig még senki

Elképesztő siker, ez a kisfiú olyat tett, amit eddig még senki

Nem akár­hogy lett mil­li­ár­dos!

Egy év alatt 6,2 mil­li­árd fo­rint­nak meg­fe­lelő össze­get gyűj­tött össze. Rá­adá­sul nem is akár­mi­vel!

Kórházban van: betegség miatt nem jelent meg adásban Liptai Claudia

Kórházban van: betegség miatt nem jelent meg adásban Liptai Claudia

Nél­küle kez­dő­dött el a TV2 szu­per­pro­duk­ci­ója va­sár­nap este.

A Sz­tár­ban Sztár egyet­len női zsű­ri­tagja nél­kül kez­dő­dött el a TV2 szu­per­pro­duk­ci­ója va­sár­nap este.

Szívszorító részletek, elhunyt a 12 éves kis focista

Szívszorító részletek, elhunyt a 12 éves kis focista

Fel­adta a har­cot a da­ga­nat­tal küzdő 12 éves ma­gyar kisfiú, az Új­fe­hértó fo­cis­tája.

Fel­adta a har­cot a da­ga­nat­tal küzdő 12 éves ma­gyar kisfiú, az Új­fe­hértó fo­cis­tája.

Fájdalmas részletek: eszét vesztve próbálta menteni csatornába esett kisfiát az anya

Fájdalmas részletek: eszét vesztve próbálta menteni csatornába esett kisfiát az anya

A más­fél éves V. Le­vente ahogy a házuk kert­jé­ben ját­szott, be­le­csú­szott az emész­tőbe, ahol meg­ful­ladt...

Hihetetlen hasonlóság: Kiköpött Király Linda ez a gyerek

Hihetetlen hasonlóság: Kiköpött Király Linda ez a gyerek

Aki is­merte az éne­kes­nőt kis­lány ko­rá­ban, az most biz­to­san kap­kodja a fejét, ha látja Linda test­vé­ré­nek kisfiát!

Kapócs Zsóka őszinte vallomása: ezért vitte kivizsgálásokra kisfiát

Kapócs Zsóka őszinte vallomása: ezért vitte kivizsgálásokra kisfiát

Hat évig várt az anya­ságra Ka­pócs Zsóka: a szí­nész­nő­nek több mű­té­ten is át kel­lett esnie.

Hat évig várt az anya­ságra Ka­pócs Zsóka: a szí­nész­nő­nek több mű­té­ten is át kel­lett esnie. A fáj­dal­mas út végén meg­szü­le­tett a kisfia.

Elolvadtak az internetezők, ennél a kisfiúnál édesebbet ma nem találsz

Elolvadtak az internetezők, ennél a kisfiúnál édesebbet ma nem találsz

A gyer­mek olyan ked­ves dol­got tett, amire senki sem szá­mí­tott a park­ban.

A gyer­mek olyan ked­ves dol­got tett, amire senki sem szá­mí­tott a park­ban.

Tündéri fotó, megmutatta kisfiát Görög Zita

Tündéri fotó, megmutatta kisfiát Görög Zita

Szep­tem­ber­ben szült.

Az egy­kori mo­dell szep­tem­ber­ben hozta vi­lágra har­ma­dik ba­bá­ját. Most meg­mu­tatta a tün­déri gyer­me­ket, aki na­gyon-na­gyon cuki.

Csoda történt: megúszta a zuhanást a kisgyerek

Csoda történt: megúszta a zuhanást a kétéves kisfiú

Az első eme­let­ről zu­hant ki a két­éves.

Bár az ab­la­kon volt szú­nyog­háló, de annak ra­gasz­tása el­en­ge­dett és a gye­rek a ház előtti jár­dára zu­hant az első eme­let­ről. Sze­ren­csére túl­élte az esést.

Családi tragédia: borzalom, ami a nyaraláson történt az ötéves kisfiúval

Családi tragédia: borzalom, ami a nyaraláson történt az ötéves kisfiúval

Egy spa­nyol­or­szági tu­ris­ta­pa­ra­di­csom­ban meg­tör­tént a leg­ször­nyűbb.

A gyer­mek a csa­lád­já­val pi­hent, ami­kor a spa­nyol­or­szági tu­ris­ta­pa­ra­di­csom­ban, ami­kor meg­tör­tént a leg­ször­nyűbb dolog. Saj­nos hiába tet­tek meg min­dent a kis­gye­re­kért, már túl késő volt.

Tatár Csilla elárulta, mitől változott meg gyökeresen az élete

Tatár Csilla elárulta, mitől változott meg gyökeresen az élete

Tatár Csilla az utóbbi évek­ben su­gár­zik a bol­dog­ság­tól. Mint mondja, kisfia, Milán ér­ke­zése vál­toz­tatta meg az éle­tét...

Tatár Csilla az utóbbi évek­ben su­gár­zik a bol­dog­ság­tól. Mint mondja, kisfia, Milán ér­ke­zése vál­toz­tatta meg az éle­tét...

Tiszta apja Liptai Claudia kisfia

Tiszta apja Liptai Claudia kisfia

Na­gyot nőtt a kis trón­örö­kös, apu­kája pedig le sem ta­gad­hatná a fiát. Mi sem mu­tatja ezt job­ban, mint Cla­u­dia leg­újabb posztja Mar­ci­ról.

Na­gyot nőtt a kis trón­örö­kös, apu­kája pedig le sem ta­gad­hatná a fiát. Mi sem mu­tatja ezt job­ban, mint Cla­u­dia leg­újabb posztja Mar­ci­ról.

Ezt üzente 2 éves kisfia gyilkosának az összetört várpalotai apa

Ezt üzente 2 éves kisfia gyilkosának az összetört várpalotai apa

Min­dent be­val­lott, de ügy­védje sze­rint ma­gya­rá­za­tot nem tud adni a bru­tá­lis vár­pa­lo­tai gyil­kos­sá­gokra B. Zsolt.

Megszületett Görög Zita kisfia: nem hiszed el, hogyan hívják

Megszületett Görög Zita kisfia: nem hiszed el, hogyan hívják

Szep­tem­ber 16-án jött vi­lágra.

Szep­tem­ber 16-án, va­sár­nap hozta vi­lágra har­ma­dik gyer­me­két.

A világ legszebb szerelmeslevelét küldte el egy ötéves magyar kisfiú

A világ legszebb szerelmeslevelét küldte el egy ötéves magyar kisfiú

Az biz­tos, hogy ennyire ked­ves le­ve­let kevés nő kap! Egy­sze­rűen imádni való a sze­rel­mes lovag szív­ből jövő ra­jon­gása.

Gólyahír, megszületett Kulcsár Edina kisfia, íme az első fotó

Gólyahír, megszületett Kulcsár Edina kisfia, íme az első fotó

A szép­ség­ki­rálynő vi­lágra hozta első kisfiát, Med­oxot! Több rész­le­tet is el­árult a szü­lés­ről.

A szép­ség­ki­rálynő vi­lágra hozta első kisfiát, Med­oxot! Több rész­le­tet is el­árult a szü­lés­ről.

Botrány: ezért zuhanhatott ki a kórház ablakán a 8 éves kisfiú

Botrány: ezért zuhanhatott ki a kórház ablakán a 8 éves kisfiú

A fiú 10 mé­tert zu­hant, ám cso­dá­val ha­tá­ros módon túl­élte a zu­ha­nást...

Döbbenetes, mit tett Majka egy kisfiúval: emberségből ötös

Döbbenetes, mit tett Majka egy kisfiúval: emberségből ötös

A rap­per ked­ves­sége ha­tár­ta­lan.

A rap­per ked­ves­sége ha­tár­ta­lan. Nagy örö­met oko­zott egy nyolc­éves srác­nak.

Két évtizede rejtély ki ölte meg a magyar édesanya fiát, nem adja fel

Két évtizede rejtély ki ölte meg a magyar édesanya fiát, nem adja fel

Az Auszt­rá­li­á­ban élő fiúra va­laki szán­dé­ko­san rá­gyúj­totta a házat.

Az Auszt­rá­li­á­ban élő csa­lád fiú­tag­jára va­laki szán­dé­ko­san rá­gyúj­totta a házat.

Megindult a szülés, nem kért a kórházból a magyar sorozatsztár

Megindult a szülés, nem kért a kórházból a magyar sorozatsztár

Juga Ve­ro­nika au­gusz­tus 13-án hozta vi­lágra gye­re­két, aki­nek a nevét is meg­tud­tuk.

Juga Ve­ro­nika au­gusz­tus 13-án hozta vi­lágra gye­re­két, aki­nek a nevét is meg­tud­tuk.

Durva, amit az elevenen megégett kisfiú anyukája állít a férjéről

Durva, amit az elevenen megégett kisfiú anyukája állít a férjéről

Azt kí­vá­nom neki, hogy élete vé­géig bör­tön­ben üljön - mondta az anya fér­jé­ről, őt hi­báz­tatja 5 éves kisfiuk ször­nyű ha­lá­láért...

Fájó részleteket árult el a nagymama: elevenen égett el a 4 éves Petike

Fájó részleteket árult el a nagymama: elevenen égett el a 4 éves Petike

Pe­tike báty­já­val, Pis­ti­ké­vel ját­szott egy mel­lék­épü­let­ben. A két fi­úcska ta­lált egy ön­gyúj­tót, ez okozta a bajt...

Minden kiderült: így fuldoklott a gyömrői strandon a kilencéves kisfiú

Minden kiderült: így fuldoklott a gyömrői strandon a kilencéves kisfiú

A kis Hunor éle­tét egy gyöm­rői jár­őrnő men­tette meg...

A kis Hunor éle­tét egy gyöm­rői jár­őrnő men­tette meg, aki azon­nal meg­kezdte az élet­men­tést...

Gólyahír, megszületett Csobot Adél és Istenes Bence kisfia

Gólyahír, megszületett Csobot Adél és Istenes Bence kisfia

Óri­ási öröm­hírt je­len­tett be Cso­bot Adél és Is­te­nes Bence: meg­szü­le­tett kisfiuk, Ádin!

Óri­ási öröm­hírt je­len­tett be Cso­bot Adél és Is­te­nes Bence: meg­szü­le­tett kisfiuk, Ádin!

Családi tragédia, a 11 éves Viktort már nem tudták újraéleszteni

Családi tragédia, a 11 éves Viktort már nem tudták újraéleszteni

Apja tel­je­sen össze­om­lott.

Az édes­apja oda­adta neki a quad kul­csait, ez­után tör­tént a ször­nyű tra­gé­dia. A férfi pedig tel­je­sen össze­om­lott.

Komoly fájdalmai vannak a várandós Csobot Adélnak

Komoly fájdalmai vannak a várandós Csobot Adélnak

Az éne­kesnő ba­ba­nap­lót ír.

Az arany­hangú éne­kesnő ba­ba­nap­lót ír, amely­ben min­den rész­le­tet meg­oszt má­so­dik ter­hes­sé­gé­ről.

Ettől elolvadsz, sosem látott fotót posztolt a sztármami

Ettől elolvadsz, sosem látott fotót posztolt a sztármami

Öröm nézni! Eva Lon­go­ria meg­mu­tatta cuki kisfiát, aki na­gyon szó­ra­koz­ta­tóan vi­sel­ke­dett a ka­mera előtt.

Öröm nézni! Eva Lon­go­ria meg­mu­tatta cuki kisfiát, aki na­gyon szó­ra­koz­ta­tóan vi­sel­ke­dett a ka­mera előtt.

Horror a luxushotelban: darazsak szurkálták össze a 2 éves kisfiút

Horror a luxushotelban: darazsak szurkálták össze a 2 éves kisfiút

Ag­resszív da­rázs­raj tá­madt egy 2 éves kis­gye­rekre egy well­ness­ho­tel­ben...

Ag­resszív da­rázs­raj tá­madt egy 2 éves kis­gye­rekre egy well­ness­ho­tel­ben. A da­ra­zsak az er­kély kor­lát­já­ban búj­tak meg...

Mindent elmondott a szemtanú: ezért fulladt bele a tóba a 8 éves kisfiú

Mindent elmondott a szemtanú: ezért fulladt bele a tóba a 8 éves kisfiú

Fel­nőtt nél­kül, a test­vé­ré­vel ment békát fogni a 8 éves kisfiú Abony­ban.

Fel­nőtt nél­kül, a test­vé­ré­vel ment békát fogni az a 8 éves kisfiú, aki be­le­esett és be­le­ful­ladt az abo­nyi Mikes-tóba Abony­ban.

Végsőkig harcol: a Kúriához fordul az orvosokkal szemben az édesanya

Végsőkig harcol: a Kúriához fordul az orvosokkal szemben az édesanya

Hat éve ilyen­kor még bol­dog kis­ma­ma­ként várta kisfia szü­le­té­sét He­ge­dűs Tímea.

Balázsék öntöttek lelket a rákkal küzdő kisfiúba

Balázsék öntöttek lelket a rákkal küzdő kisfiúba

Újra se­gí­tet­tek a beteg kisfi­ú­nak.

Do­mi­nik a Cso­da­lámpa Ala­pít­vány se­gít­sé­gé­vel né­hány hete járt Ba­lázs­ék­nál a Rá­dió1 stú­di­ó­já­ban.

Fájdalmas dolgokat mondott kisfia meggyilkolásáról az anya

Így viselte az ítéletet a gyerekgyilkos anya

Nyi­lat­ko­zott a Ri­post­nak az az anya, akit ti­zen­két év bör­tönre ítélt a Bu­da­pest Kör­nyéki Tör­vény­szék, mert 2016 ok­tó­ber 30-án több­ször is olyan erő­vel föld­höz csapta az akkor más­fél éves kisfiát.

Megható részletek, kisfia születéséről beszélt Tabáni István

Megható részletek, kisfia születéséről beszélt Tabáni István

Meg­szü­le­tett első gyer­meke, Na­ta­niel.

Meg­szü­le­tett Ta­báni Ist­ván első gyer­meke, Na­ta­niel. Az éne­kes a kö­zös­ségi ol­da­lán osz­totta meg az öröm­hírt ra­jon­gó­i­val.

Szem nem marad szárazon: szívhez szóló üzenetet írt gyermekének a sztármami

Szem nem marad szárazon: szívhez szóló üzenetet írt gyermekének a sztármami

Fotót is posz­tolt meg­ható so­ra­i­hoz.

A 43 éves szí­nésznő igazi ér­zel­mes anyu­ka­ként él meg min­den pil­la­na­tot.

Édes fotó, igazi nagyfiú lett Tatár Csilla gyermeke!

Édes fotó, igazi nagyfiú lett Tatár Csilla gyermeke!

A mű­sor­ve­zető imádja kisfiát, Mi­lánt.

A mű­sor­ve­zető imádja kisfiát, Mi­lánt, aki ara­nyos ti­pe­gő­ből he­lyes kisfi­úvá érett. Csilla egy fotót is meg­osz­tott a gyer­me­ké­ről.

A ház előtt bringázott a fiú, szörnyű, mi történt közben az ablakban

A ház előtt bringázott a fiú, szörnyű, mi történt közben az ablakban

Az anyuka rá­adá­sul vi­de­óra vette a sok­koló ese­tet. De vajon mi rá a ma­gya­rá­zat?

Apa lett Tabáni István, íme az első babafotó

Apa lett Tabáni István, íme az első babafotó

A bol­dog és büszke éne­kes a Fa­ce­boo­kon je­len­tette be az öröm­hírt. A május végén szü­le­tett kisfiú kü­lön­le­ges neve ka­pott a szü­lők­től.

A bol­dog és büszke éne­kes a Fa­ce­boo­kon je­len­tette be az öröm­hírt. A május végén szü­le­tett kisfiú kü­lön­le­ges neve ka­pott a szü­lők­től.

Ezért zuhant ki a hatodikról a komáromi kisfiú: nagynénje mindent elmondott

Ezért zuhant ki a hatodikról a komáromi kisfiú: nagynénje mindent elmondott

Az anyuka éppen a kony­há­ban va­cso­rát fő­zött.

Az anyuka éppen a kony­há­ban va­cso­rát fő­zött.

Borzalmas balesetet szenvedett ez a kisfiú, eltorzult az arca

Borzalmas balesetet szenvedett ez a kisfiú, eltorzult az arca

"Kér­lek, ne hagyj meg­halni!"

"Kér­lek, ne hagyj meg­halni" - kö­nyör­gött ap­já­nak a fiú. A rend­őr­ség még vizs­gálja az eset kö­rül­mé­nyeit.

Ezt írta a gránáttól sérült kisfiú apukája

Ezt írta a gránáttól sérült kisfiú apukája

El­moz­dít­ha­tat­la­nok a kór­ház gyer­mek­osz­tá­lyá­ról F. Pat­rik szü­lei.

El­moz­dít­ha­tat­la­nok az Or­szá­gos Ba­l­eseti Se­bé­szet gyer­mek­osz­tá­lyá­ról F. Pat­rik szü­lei. A va­sár­napi Fradi meccsen tör­tént bal­eset során a 6 éves srác ke­zé­ben fel­rob­bant egy, az ap­já­tól ka­pott pi­ro­tech­ni­kai esz­köz.

Mezőcsáti pincebaleset: ezért nem halt meg a másik kisfiú is

Mezőcsáti pincebaleset: ezért nem halt meg a másik kisfiú is

Kór­ház­ban ápol­ják a pin­ce­bal­eset­ben meg­halt me­ző­csáti kisfiú ba­rát­ját.

Még min­dig kór­ház­ban ápol­ják a pin­ce­bal­eset­ben meg­halt me­ző­csáti kisfiú ba­rát­ját. Mint azt la­punk is meg­írta, a 9 éves Kevin 4 éves kis­hú­gá­val és egy ba­rát­já­val ját­szott az Arany János ut­cá­ban, ami­kor a tra­gé­dia tör­tént.

Tragédia: így halt meg az omladozó pincében a kilencéves mezőcsáti kisfiú

Tragédia: így halt meg az omladozó pincében a kilencéves mezőcsáti kisfiú

Az egész te­le­pü­lést meg­rázta a tra­gé­dia.

Az öt­tagú csa­lád gyá­szol, a rend­őr­ség pedig ke­resi, ki a fe­le­lős a kisfiú ha­lá­láért.

Mádai Vivien intim fotót posztolt a kisfiával

Mádai Vivien intim fotót posztolt a kisfiával

El­ol­vad­tak a ra­jon­gók.

Iga­zán ben­ső­sé­ges fotót tett közzé kisfi­á­ról a csi­nos mű­sor­ve­zető.

Végig fogta az orvosnál felesége kezét Tabáni István

Végig fogta az orvosnál felesége kezét Tabáni István

Ha­ma­ro­san apa lesz.

Ja­nu­ár­ban, a 40. szü­le­tés­nap­ján je­len­tette be, hogy apa lesz.

Ez a kisfiú sérült meg a Groupama Arénában

Ez a kisfiú sérült meg a Groupama Arénában

Apu­ká­já­tól kapta a bu­da­pesti kisfiú azt a pi­ro­tech­ni­kai esz­közt, amely vá­rat­la­nul fel­rob­bant a ke­zé­ben a va­sár­napi FTC-DVTK meccsen a Gro­u­pama Aré­ná­ban.

Apu­ká­já­tól kapta a bu­da­pesti kisfiú azt a pi­ro­tech­ni­kai esz­közt, amely vá­rat­la­nul fel­rob­bant a ke­zé­ben a va­sár­napi FTC-DVTK meccsen a Gro­u­pama Aré­ná­ban. A gyer­me­ket kór­házba szál­lí­tot­ták és azon­nal meg­mű­töt­ték, az apa ellen rend­őr­ségi el­já­rás in­dult.