CÍMKE: 'kisfiú'
FRISS HÍREK

Apa lett Tabáni István, íme az első babafotó

Apa lett Tabáni István, íme az első babafotó

A bol­dog és büszke éne­kes a Fa­ce­boo­kon je­len­tette be az öröm­hírt. A május végén szü­le­tett kisfiú kü­lön­le­ges neve ka­pott a szü­lők­től.

A bol­dog és büszke éne­kes a Fa­ce­boo­kon je­len­tette be az öröm­hírt. A május végén szü­le­tett kisfiú kü­lön­le­ges neve ka­pott a szü­lők­től.

Ezért zuhant ki a hatodikról a komáromi kisfiú: nagynénje mindent elmondott

Ezért zuhant ki a hatodikról a komáromi kisfiú: nagynénje mindent elmondott

Az anyuka éppen a kony­há­ban va­cso­rát fő­zött.

Az anyuka éppen a kony­há­ban va­cso­rát fő­zött.

Mezőcsáti pincebaleset: ezért nem halt meg a másik kisfiú is

Mezőcsáti pincebaleset: ezért nem halt meg a másik kisfiú is

Még kór­ház­ban ápol­ják a pin­ce­bal­eset­ben meg­halt kisfiú ba­rát­ját.

Még min­dig kór­ház­ban ápol­ják a pin­ce­bal­eset­ben meg­halt me­ző­csáti kisfiú ba­rát­ját.

Borzalmas balesetet szenvedett ez a kisfiú, eltorzult az arca

Borzalmas balesetet szenvedett ez a kisfiú, eltorzult az arca

"Kér­lek, ne hagyj meg­halni!"

"Kér­lek, ne hagyj meg­halni" - kö­nyör­gött ap­já­nak a fiú. A rend­őr­ség még vizs­gálja az eset kö­rül­mé­nyeit.

Ezt írta a gránáttól sérült kisfiú apukája

Ezt írta a gránáttól sérült kisfiú apukája

El­moz­dít­ha­tat­la­nok a kór­ház­ból F. Pat­rik szü­lei. Mint azt a Ri­post is meg­írta: a va­sár­napi Fradi meccsen a 6 éves srác ke­zé­ben fel­rob­bant egy, az ap­já­tól ka­pott pi­ro­tech­ni­kai esz­köz.

El­moz­dít­ha­tat­la­nok a kór­ház­ból F. Pat­rik szü­lei. Mint azt a Ri­post is meg­írta: a va­sár­napi Fradi meccsen a 6 éves srác ke­zé­ben fel­rob­bant egy, az ap­já­tól ka­pott pi­ro­tech­ni­kai esz­köz.

Ez a kisfiú sérült meg a Groupama Arénában

Ez a kisfiú sérült meg a Groupama Arénában

Ap­já­tól kapta a fiú azt a pi­ro­tech­ni­kai esz­közt, amely fel­rob­bant a ke­zé­ben.

Apu­ká­já­tól kapta a bu­da­pesti kisfiú azt a pi­ro­tech­ni­kai esz­közt, amely vá­rat­la­nul fel­rob­bant a ke­zé­ben a va­sár­napi FTC-DVTK meccsen.

Mádai Vivien intim fotót posztolt a kisfiával

Mádai Vivien intim fotót posztolt a kisfiával

El­ol­vad­tak a ra­jon­gók.

Iga­zán ben­ső­sé­ges fotót tett közzé kisfi­á­ról a csi­nos mű­sor­ve­zető.

Tragédia: így halt meg az omladozó pincében a kilencéves mezőcsáti kisfiú

Tragédia: így halt meg az omladozó pincében a kilencéves mezőcsáti kisfiú

Egész Me­ző­csá­tot meg­rázta a tra­gé­dia: a ki­lenc­éves Ke­vint gyá­szol­ják.

Egész Me­ző­csá­tot meg­rázta a tra­gé­dia: a ki­lenc­éves Ke­vint si­rat­ják, akire rá­om­lott egy pince csü­tör­tök dél­után. Ki­de­rült, a kisfiú húga is meg­sé­rült. Az öt­tagú csa­lád gyá­szol, a rend­őr­ség pedig ke­resi, ki a fe­le­lős a gye­rek ha­lá­láért.

Végig fogta az orvosnál felesége kezét Tabáni István

Végig fogta az orvosnál felesége kezét Tabáni István

Ja­nu­ár­ban, a 40. szü­le­tés­nap­ján je­len­tette be, hogy apa lesz. Most újabb rész­le­te­ket árult el.

Ja­nu­ár­ban, a 40. szü­le­tés­nap­ján je­len­tette be, hogy apa lesz. Most újabb rész­le­te­ket árult el.

Megrendítő fotó, balesetet szenvedett Hargitai Bea kisfia

Megrendítő fotó, balesetet szenvedett Hargitai Bea kisfia

Az Ins­tag­ram­jára töl­tötte fel a képet.

Az egy­kori mo­dell az Ins­tag­ram-ol­da­lára töl­tötte fel a fotót, amin jól lát­szik, me­lyik test­ré­szén sé­rült meg a pici.

Pofátlanul elbántak ezzel a kétéves kisfiúval a Havannán

Pofátlanul elbántak ezzel a kétéves kisfiúval a Havannán

Nem hitt a sze­mé­nek a 26 éves Ba­la­toni Ni­ko­lett, ami­kor látta, hogy nya­kon ön­töt­ték a kisfiát.

Nem hitt a sze­mé­nek a 26 éves Ba­la­toni Ni­ko­lett, ami­kor a Ha­vanna-la­kó­te­lep Csont­váry utcai ház­tömb­jé­nek egyik ab­la­ká­ból le­ön­töt­ték a két­éves kisfiát több liter víz­zel.

Édes babafotó: először láthatod így a magyar sztárcsemetét

Édes babafotó: először láthatod így a magyar sztárcsemetét

Cooky kisfi­á­tól ol­va­doz­nak most az in­ter­ne­te­zők. Lás­suk be, a kicsi még kissé mor­cos han­gu­la­tá­ban is tün­déri!

Cooky kisfi­á­tól ol­va­doz­nak most az in­ter­ne­te­zők. Lás­suk be, a kicsi még kissé mor­cos han­gu­la­tá­ban is tün­déri!

Egy pillanat alatt halt meg a kisfiú: hűtőszekrény okozhatta a halálát

Egy pillanat alatt halt meg a kisfiú: hűtőszekrény okozhatta a halálát

A tör­tén­tek miatt két gyer­me­kü­ket is el­vet­ték a szü­lők­től.

Igazi dráma ez a szü­lők­nek, akik­től a tör­tén­tek miatt két gyer­me­kü­ket is el­vet­ték.

Tündéri fotó, Fresh Viki kisfiánál nem látsz ma aranyosabbat!

Tündéri fotó, Fresh Viki kisfiánál nem látsz ma aranyosabbat!

Az éne­kesnő első gyer­meke szep­tem­ber­ben jött vi­lágra, azóta pedig édes kisfi­úvá cse­pe­re­dett.

Szívszorító, mit művelt ez a 6 éves kisfiú

Szívszorító, mit művelt ez a 6 éves kisfiú

Min­den­áron se­gí­teni akart.

Fel­nőt­te­ket meg­szé­gye­nítő lé­pésre szánta el magát egy kisfiú.

Félig lefejezett kisfiú holttestére bukkantak a kukában

Félig lefejezett kisfiú holttestére bukkantak a kukában

A pi­ci­vel édes­apja vég­zett.

Még a ta­pasz­talt rend­őrök is rosszul let­tek a lát­vány­tól, a pi­ci­vel a gyanú sze­rint édes­apja vég­zett. Az őri­zetbe vett nem adott ma­gya­rá­za­tot a tet­tére.

Szokatlan módon világosította fel a sztárpár 2 éves gyermekét

Szokatlan módon világosította fel a sztárpár 2 éves gyermekét

A híres éne­kes és szí­nésznő fe­le­sége na­gyon nyíl­tan be­szél­nek a kicsi előtt, bár­mi­ről le­gyen is szó.

Hatalmas károkat okozott a kisfiúnak a neves magyar orvos

Hatalmas károkat okozott a kisfiúnak a neves magyar orvos

A 7 éves Be­nett­nek a téves di­ag­nó­zis és a fe­les­le­ges műtét miatt agy­sejt­jei hal­tak el...

A 7 éves Be­nett­nek a téves di­ag­nó­zis és a fe­les­le­ges műtét miatt agy­sejt­jei hal­tak el...

Látta? Eltűnt ez a 15 éves kisfiú

Látta? Eltűnt ez a 15 éves kisfiú

A jó­zsef­vá­rosi rend­őrök a lakók se­gít­sé­gét kéri.

A jó­zsef­vá­rosi rend­őrök min­denki fi­gyel­mét arra, hogyha egy 170 cen­ti­mé­ter magas, vé­kony test­al­katú, rövid hajú fi­ú­val ta­lál­koz­ná­nak, aki ha­son­lít Pat­rikra, akkor azon­nal je­lent­kez­zen a ha­tó­sá­gok­nál.

Felháborító, ami Győrben történt: remegve futott hazáig a hetedikes

Felháborító, ami Győrben történt: remegve futott hazáig a hetedikes

Egy kisfiút három fel­nőtt férfi ker­ge­tett ha­záig, rá­adá­sul nem is akár­ho­gyan.

Súlyos vonatbaleset történt: 6 éveshez riasztottak mentőhelikoptert

Súlyos vonatbaleset történt: 6 éveshez riasztottak mentőhelikoptert

A bal­eset­ben a kisfiú sú­lyo­san meg­sé­rült.

A bal­eset­ben a kisfiú sú­lyo­san meg­sé­rült, így a le­hető leg­gyor­sab­ban kór­házba kel­lett jut­tatni.

Sokkoló, meghalt a fiú, akinek egy kosárlabda méretű tumor volt az arcán - Videó

Sokkoló, meghalt a fiú, akinek egy kosárlabda méretű tumor volt az arcán - Videó

Mű­tétje köz­ben hunyt el az a fiú, aki­nek egy 5 kilós tumor nőtt az ar­cára.

Mű­tétje köz­ben hunyt el az a fiú, aki­nek egy 5 kilós tumor nőtt az ar­cára.

Iszonyat, amit az édesanya tett a négyéves kisfiúval, még videózott is

Iszonyat, amit az édesanya tett a négyéves kisfiúval, még videózott is

A nő a drog­dí­le­ré­nek ké­szí­tett gyo­mor­for­gató fel­vé­te­le­ket, ugyanis be­te­ge­sen füg­gött a férfi­tól.

Tündéri fotó, hatalmasra nőtt Liptai Claudia kisfia!

Tündéri fotó, hatalmasra nőtt Liptai Claudia kisfia!

Rit­kán mu­tatja meg sze­ret­teit.

A mű­sor­ve­zető rit­kán mu­tatja meg csa­ládja mind­két férfi­tag­ját a nagy­kö­zön­ség­nek.

Családi tragédia: az apa megcsúszott a kocsival, szörnyethalt a kisfiú

Családi tragédia: az apa megcsúszott a kocsival, szörnyethalt a kisfiú

A gye­re­ket pró­bál­ták új­ra­élesz­teni, mi­u­tán ki­emel­ték a ko­csi­ból.

A gye­re­ket pró­bál­ták új­ra­élesz­teni, mi­u­tán ki­emel­ték a fo­lyóba csú­szott ko­csi­ból, de mind­hi­ába.

Váratlan gólyahír, babát vár Nagy Adrienn

Váratlan gólyahír, babát vár Nagy Adrienn

Az éne­kes-szí­nésznő már a har­ma­dik hó­na­pon is túl van. Rá­adá­sul Adri azt is el­árulta, hogy szü­le­tendő gyer­meke mi­lyen nemű lesz.

Az éne­kes-szí­nésznő már a har­ma­dik hó­na­pon is túl van. Rá­adá­sul Adri azt is el­árulta, hogy szü­le­tendő gyer­meke mi­lyen nemű lesz.

Újabb fotón Gyulai Fresh Wiki tündéri kisfia

Újabb fotón Gyulai Fresh Wiki tündéri kisfia

Sokat nőtt a pici.

Az éne­kesnő és férje az első közös ka­rá­cso­nyu­kat töl­tik hár­mas­ban a gyer­me­kük­kel.

Intim fotót osztott meg az ágyból Csobot Adél!

Intim fotót osztott meg az ágyból Csobot Adél!

Az éne­kesnő mö­gött cso­dá­la­tos év áll, ezt va­sár­nap reg­geli fo­tó­já­val is be­bi­zo­nyí­totta.

Az éne­kesnő mö­gött cso­dá­la­tos év áll, ezt va­sár­nap reg­geli fo­tó­já­val is be­bi­zo­nyí­totta.

Magára hagyta anyukája a kisiskolást, holtan találták meg a kertben

Magára hagyta anyukája a kisiskolást, holtan találták meg a kertben

A 7 éves kisfiú órá­kon át szen­ve­dett az íté­let­idő­ben.

A 7 éves kisfiú órá­kon át szen­ve­dett az íté­let­idő­ben a sza­bad ég alatt. Mire az or­vo­sok­hoz ke­rült,már késő volt, a szak­em­be­rek sem tud­ták már meg­men­teni az éle­tét.

Miatta hozta Schwarzenegger előrébb a karácsonyt

Legyőzte a gyilkos kór a kisfiút, akinek a karácsonyt is előbbre hozták

Szü­lein kívül sztá­rok és is­me­ret­le­nek sora tette szebbé a fiú utolsó nap­jait. Aján­dé­ko­kat, üze­ne­te­ket ka­pott.

Szü­lein kívül sztá­rok és is­me­ret­le­nek sora tette aján­dé­kok­kal, üze­ne­tek­kel szebbé a fiú utolsó nap­jait.

Borzalmas információkat árult el a pedofil tanárról a 11 éves fiú édesanyja

Borzalmas információkat árult el a pedofil tanárról a 11 éves fiú édesanyja

Száz­ez­re­kért vett hamis iga­zol­vá­nyo­kat, majd Lon­donba akarta szök­tetni 11 éves ta­nít­vá­nyát a bé­kési tanár...

Kilencedikről ugrott ki Richárd, megható a húga magyarázata

Kilencedikről ugrott ki Richárd, megható a húga magyarázata

Ka­pos­vá­ron tör­tént a tra­gé­dia

A fi­a­tal­em­ber Ka­pos­vá­ron, a sáv­ház ki­len­ce­dik eme­leti ab­la­ká­ból ve­tette a mélybe magát. Fel­te­he­tően nem tudta fel­dol­gozni a ször­nyű csa­ládi tra­gé­diát

Hihetetlen, fegyvert vett gyermekének a magyar sztárapuka

Hihetetlen, fegyvert vett gyermekének a magyar sztárapuka

Pápai Joci be­té­vedt egy boltba.

Pápai Joci be­té­vedt egy boltba és a leg­na­gyobb fegy­vert vette meg fi­á­nak.

Közölték a szülők: holtan találták az eltűnt négyévest, baleset történt

Közölték a szülők: holtan találták az eltűnt négyévest, baleset történt

Meg­tör­ten nyi­lat­koz­tak a szü­lők, akik épp csak egy percre vesz­tet­ték szem elől kisfi­u­kat.

Ezért gázolhatta el a busz a 8 éves kisfiút

Ezért gázolhatta el a busz a 8 éves kisfiút

A Ri­post be­szélt egy szem­ta­nú­val, aki vé­gig­nézte a hétfő reg­geli gá­zo­lást. Az ügy kap­csán hamar ki­de­rült, hogy téves in­for­má­ció ke­rült nyil­vá­nos­ságra, ám az üze­mel­tető kor­ri­gált.

A Ri­post be­szélt egy szem­ta­nú­val, aki vé­gig­nézte a hétfő reg­geli gá­zo­lást. Az ügy kap­csán hamar ki­de­rült, hogy téves in­for­má­ció ke­rült nyil­vá­nos­ságra, ám az üze­mel­tető kor­ri­gált.

Liptai Claudia a nap nyertese, övé a legédesebb fotó

Liptai Claudia a nap nyertese, övé a legédesebb fotó

A kis Mar­cell min­den­hogy imád­ni­való, de ahogy most fo­tóz­ták le, még nem lát­hat­tuk.

Pápai Joci kisfia sokkot kapott a stúdióban

Pápai Joci kisfia sokkot kapott a stúdióban

A nép­szerű éne­kest saját kisfia sem is­merte fel va­sár­nap este a Sz­tár­ban Sztár szín­pa­dán. Za­lán­nál el­tö­rött a mé­cses.

Majka válaszolt a tizenegy éves kisfiú szívhez szóló levelére!

Majka válaszolt a tizenegy éves kisfiú szívhez szóló levelére!

A kis Dani a Jé­zus­ká­tól kért le­vél­ben se­gít­sé­get ahhoz, hogy ta­lál­koz­has­son nagy ked­ven­cé­vel.

A kis Dani a Jé­zus­ká­tól kért le­vél­ben se­gít­sé­get ahhoz, hogy ta­lál­koz­has­son nagy ked­ven­cé­vel.

Így tündököl 8 hónapos terhesen Szabó Zsófi - Fotó

Így tündököl 8 hónapos terhesen Szabó Zsófi - Fotó

Egyre göm­bö­lyűbb Szabó Zsófi po­cakja. A mű­sor­ve­zető kisfi­á­nak ér­ke­zé­séig már csak 1 hó­na­pot kell várni.

Egyre göm­bö­lyűbb Szabó Zsófi po­cakja. A mű­sor­ve­zető kisfi­á­nak ér­ke­zé­séig már csak 1 hó­na­pot kell várni.

Kiderült a titok: kisfiúval várandós a sztáranyuka

Kiderült a titok: kisfiúval várandós a sztáranyuka

Va­rázs­la­tos módon je­len­tette be.

Va­rázs­la­tos módon je­len­tette be a két­gye­re­kes szí­nésznő, hogy egy kisfi­ú­val bővül a csa­lád­juk, kis­lá­nyai is se­gí­tet­tek a videó el­ké­szí­té­sé­ben.

Dráma Tokodaltárón: ráomlott a ház egy kisfiúra

Dráma Tokodaltárón: ráomlott a ház egy kisfiúra

Hiába ri­asz­tot­tak men­tő­he­li­kop­tert is.

Hiába ri­asz­tot­tak men­tő­he­li­kop­tert is, már csak a holt­tes­tét tud­ták ki­emelni.

Hiába várta látogatóba férjét
a kismama, áthajtott rajta a bedrogozott fiatal

Hiába várta látogatóba férjét a kismama, áthajtott rajta a bedrogozott fiatal

Négy napja élt még csak a kis Áronka.

Négy napja élt még csak a kis Áronka, ami­kor édes­apja meg­halt. Az autót, ami­vel ha­lálra gá­zol­ták, egy be­dro­go­zott fi­a­tal ve­zette. A jogsi nél­küli sofőr és uta­sai el­sé­tál­tak a hely­szín­ről.

Nem hittünk a szemünknek: Nézd meg, mekkorát nőtt Liptai Claudia kisfia

Nem hittünk a szemünknek: Nézd meg, mekkorát nőtt Liptai Claudia kisfia

En­ni­való fotót posz­tolt Mar­cell­ről a TV2 sztárja!

En­ni­való fotót posz­tolt Mar­cell­ről a TV2 sztárja, a kisfiú las­san már egy­éves lesz!

"Kérlek, anyu, ne bánts!" - kegyetlenül végzett a kisfiúval az anya

"Kérlek, anyu, ne bánts!" - kegyetlenül végzett a kisfiúval az anya

Még a szom­szé­dok is hal­lot­ták a 4 éves kisfiú ha­lál­si­ko­lyait, de már senki sem tu­dott se­gí­teni a gye­re­ken.

Fájdalmas vallomás, betegen született Szinetár Dóra kisfia

Fájdalmas vallomás, betegen született Szinetár Dóra kisfia

Köz­le­ményt adott ki a csa­lád.

A negy­ven­éves, Já­szai Mari-díjas szí­nésznő né­hány hét­tel ez­előtt adott éle­tet har­ma­dik gyer­me­ké­nek, Ben­ja­min­nak.

Elárulta születendő kisfia nevét a TV2 sztárja

Elárulta születendő kisfia nevét a TV2 sztárja

A nép­szerű tévés no­vem­berre várja má­so­dik gyer­me­két, aki­nek nem tit­kolja to­vább a nevét.

A nép­szerű tévés no­vem­berre várja má­so­dik gyer­me­két, aki­nek nem tit­kolja to­vább a nevét.

Mentőhelikoptert riasztottak egy kisfiúhoz: veszélyes anyagba esett

Mentőhelikoptert riasztottak egy kisfiúhoz: veszélyes anyagba esett

A gye­rek­nek az arca és a szeme sé­rült meg a bal­eset­ben.

A gye­rek­nek az arca és a szeme sé­rült meg a bal­eset­ben, de az egy­előre nem de­rült ki, hogy ki vi­gyá­zott rá a tör­tén­tek ide­jén.

Elképesztő ajándékot kapott a szülinapos fiú, szem nem maradt szárazon

Elképesztő ajándékot kapott a szülinapos fiú, szem nem maradt szárazon

A kis ün­ne­pelt csak arra vá­gyott, hogy szü­lei végre össze­há­za­sod­ja­nak.

A kis ün­ne­pelt csak arra vá­gyott, hogy szü­lei végre össze­há­za­sod­ja­nak.

Családi tragédia rázta meg a falut: 7 éves kisfiú az áldozat

Családi tragédia rázta meg a falut: 7 éves kisfiú az áldozat

Gyil­kos­ság ál­do­zata lett.

A gye­re­ket nem volt esély meg­men­teni, ugyanis a jelek sze­rint gyil­kos­ság ál­do­zata lett.

Tragédia az iskolában: Tornaórán halt meg egy 8 éves kisfiú

Tragédia az iskolában: Tornaórán halt meg egy 8 éves kisfiú

Össze­esett és meg­halt a fiú.

Össze­esett és meg­halt test­ne­ve­lés órán egy 8 éves kisfiú, a rend­őr­ség vizs­gá­ló­dik az ügy­ben.

Síró kisfiú védte apukáját a megvadult gyurcsányistától

Síró kisfiú védte apukáját a megvadult gyurcsányistától

Az anyuka le­fo­tózta...

Őr­jöngve ön­bí­rás­ko­dott egy Gyur­csány-párti bu­da­pesti ke­rü­leti al­pol­gár­mes­ter, ami­kor azt hitte, il­le­gá­lis sze­mét­le­ra­ká­son ért egy kis­gye­re­kes csa­lá­dot.

Anyja mellett halt meg a kisfiú, azt hitték, influenzás

Anyja mellett halt meg a kisfiú, azt hitték, influenzás

Tra­gé­dia tör­tént.

A kis­gye­rek rosszul­létre pa­nasz­ko­dott, de anyja azt hitte, csak meg­fá­zott. Tra­gé­dia tör­tént.

Elárulta születendő gyermeke nevét Szinetár Dóra

Elárulta születendő gyermeke nevét Szinetár Dóra

A szí­nésznő el­mondta, fér­jé­vel el­té­rőek vol­tak el­kép­ze­lé­seik a gyer­mek név­vá­lasz­tá­sát il­le­tően.

A szí­nésznő el­mondta, fér­jé­vel el­té­rőek vol­tak el­kép­ze­lé­seik a gyer­mek név­vá­lasz­tá­sát il­le­tően.

Mentőhelikoptert riasztottak: 8 éves fiú szenvedett súlyos balesetet

Mentőhelikoptert riasztottak: 8 éves fiú szenvedett súlyos balesetet

A kisfiú fel­ügye­let nél­kül bi­cik­li­zett az utcán, ami­kor a sze­ren­csét­len­ség tör­tént.

Megmutatta kisfiát Fresh Viki

Itt az első babafotó, megmutatta kisfiát Fresh Viki

Au­gusz­tus 24-én hozta vi­lágra gyer­me­két.

Az éne­kesnő au­gusz­tus 24-én hozta vi­lágra első gyer­me­két, Samut, akit most az Ins­tag­ram-ol­da­lán is meg­mu­ta­tott.

"Meg fogok halni, szeretlek, anya!" - kutya marcangolta a kisfiút

"Meg fogok halni, szeretlek, anya!" - kutya marcangolta a kisfiút

Saját kert­jük­ben tá­madt a fiúra és édes­any­jára a szom­széd ku­tyája.

Saját kert­jük­ben tá­madt az is­ko­lásfi­úra és édes­any­jára a szom­széd meg­va­dult ku­tyája.

Horror az óvodában: borzalmas balesetet szenvedett a kisfiú

Horror az óvodában: borzalmas balesetet szenvedett a kisfiú

Az óvó­nők fi­gyel­met­len­sége miatt a kicsi akár meg is hal­ha­tott volna, az arca őrizni fogja a bal­eset nyo­mait.

Az óvó­nők fi­gyel­met­len­sége miatt a kicsi akár meg is hal­ha­tott volna, az arca örökké őrizni fogja a bal­eset nyo­mait.

Valódi hőstett: a kisfiú kedvenc színészét utánozva mentett életet

Valódi hőstett: a kisfiú kedvenc színészét utánozva mentett életet

Egy 10 éves kisfiú igazi hős­ként men­tette meg kis­öccse éle­tét, és ehhez az ih­le­tet egy ak­ciófilm­ből me­rí­tette.

Eltűnik a képernyőről Czippán Anett, ez az oka

Eltűnik a képernyőről Czippán Anett, ez az oka

Eddig szó­ra­koz­tatja még a né­ző­ket.

Ki­de­rült, hogy med­dig szó­ra­koz­tatja még a né­ző­kö­zön­sé­get a csi­nos tévés.

Dráma Budapesten: különösen fiatal fiú tűnt el egy gyerekprogramról

Dráma Budapesten: különösen fiatal fiú tűnt el egy gyerekprogramról

A rend­őr­ség nagy erők­kel ke­resi a gye­re­ket!

A rend­őr­ség nagy erők­kel ke­resi a gye­re­ket, de az em­be­rek se­gít­sé­gét is kéri!

Megrázó részletek: apróság miatt zuhant ki az ötödikről a miskolci fiú

Megrázó részletek: apróság miatt zuhant ki az ötödikről a miskolci fiú

A hat­éves kisfiú édes­any­já­val volt ott­hon és ját­szott.

A hat­éves kisfiú édes­any­já­val volt ott­hon, és ját­szott, ami­kor a bor­zasztó bal­eset tör­tént.

Horror a miskolci lakótelepen: az ötödikről zuhant ki a kisfiú

Horror a miskolci lakótelepen: az ötödikről zuhant ki a kisfiú

Az ötö­dik eme­leti ab­lak­ból zu­hant a mélybe egy 5-6 év kö­rüli kisfiú az avasi la­kó­te­le­pen, éle­té­ért a kór­ház­ban küz­de­nek.

Nagyot tévedett az orvos: lúdtalpnak hitte Jenci rákját

Nagyot tévedett az orvos: lúdtalpnak hitte Jenci rákját

Bor­zal­mas fáj­dal­mak­kal élt a kisfiú.

Bor­zal­mas fáj­dal­mak­kal élt a 9 éves Lu­kács Jenő, aki­nek da­ga­nat nőtt a láb­szá­rán. A csa­lád most re­mény­ke­dik, hogy a kisfiú fel­épül, és újra lábra áll­hat.

Felakasztotta kisfiát az anya, mert szerinte a férje megcsalta

Felakasztotta kisfiát az anya, mert szerinte a férje megcsalta

A ke­gyet­len nő vi­de­óra vette a kis­gye­rek kín­zá­sát, majd azzal vé­de­ke­zett: nem vá­sá­rol­tak ele­gen a bolt­já­ban, ezért szo­morú volt.

A ke­gyet­len nő vi­de­óra vette a kis­gye­rek kín­zá­sát, majd azzal vé­de­ke­zett: nem vá­sá­rol­tak ele­gen a bolt­já­ban, ezért szo­morú volt.

Hatalmas örömhír, kiderült Szabó Zsófi születendő gyermekének neme

Hatalmas örömhír, kiderült Szabó Zsófi születendő gyermekének neme

Tel­je­sült Szabó Zsófi álma. A mű­sor­ve­zető fér­jére bízza a név­vá­lasz­tást.

Tel­je­sült Szabó Zsófi álma, hi­szen gyer­me­ket vár. A mű­sor­ve­zető fér­jére bízza a név­vá­lasz­tást.

Kiderült, mi lesz a váratlanul elhunyt magyar sportolónő fiának sorsa

Kiderült, mi lesz a váratlanul elhunyt magyar sportolónő fiának sorsa

Fi­a­ta­lon, 37 éve­sen hunyt el egy­kori vá­lo­ga­tott­ke­ret-tag ököl­vívó.

Fi­a­ta­lon, 37 éve­sen hunyt el egy­kori vá­lo­ga­tott­ke­ret-tag ököl­vívó, Ko­vács Edit.

Kétéves kisfiú a londoni tűz legújabb áldozata

Kétéves kisfiú a londoni tűz legújabb áldozata

Édes­anyja is meg­halt a tűz­eset­ben.

A bájos Je­re­miah édes­anyja is meg­halt a tra­gi­kus tűz­eset­ben.

Agymosott kisfia miatt nem menekülhet a terroristaözvegy

Agymosott kisfia miatt nem menekülhet a terroristaözvegy

A brit anya a gye­re­ké­vel csat­la­ko­zott az Isz­lám Ál­lam­hoz - most a hóhér kisfiú miatt nem sza­ba­dul­hat.

Hibáztak a tudósok, 10 éves fiú szembesítette őket a tévedéssel

Hibáztak a tudósok, 10 éves fiú szembesítette őket a tévedéssel

A fiú a szü­le­tés­nap­ján vette észre, hogy hibás ada­to­kat tün­tet­tek fel.

A fiú a szü­le­tés­nap­ján vette észre, hogy a mú­ze­um­ban hibás ada­to­kat tün­tet­tek fel, de elő­ször az anyu­kája sem akart hinni neki.

Életmentő találmány egy kisfiútól!

Életmentő találmány egy kisfiútól!

Meg­ment­heti a forró au­tó­ban ha­gyott gye­re­ke­ket és ál­la­to­kat.

Meg­ment­heti a forró au­tó­ban ha­gyott gye­re­ke­ket és ál­la­to­kat egy tíz­éves kisfiú ta­lál­má­nya! Az ötlet az­után szü­le­tett, hogy a kis fel­ta­láló szom­széd­sá­gá­ban egy hat hó­na­pos cse­csemő így halt meg.

Bármelyik pillanatban szülhet Fresh Wiki

Bármelyik pillanatban szülhet Fresh Wiki

Most már min­den ké­szen áll a pici ér­ke­zé­sé­hez! Az éne­kesnő el­árulta, hogy a ba­ba­szoba is el­ké­szült, ame­lyen a férje is ren­ge­te­get dol­go­zott.

Most már min­den ké­szen áll a pici ér­ke­zé­sé­hez! Az éne­kesnő el­árulta, hogy a ba­ba­szoba is el­ké­szült, ame­lyen a férje is ren­ge­te­get dol­go­zott.

Különleges fotó került elő Gönczi Gáborról és kisfiáról

Különleges fotó került elő Gönczi Gáborról és kisfiáról

El­ol­vad­tak a ra­jon­gók!

A nép­szerű tévés fi­á­tól el­ol­vad­tak a ra­jon­gók!

Tündéri képet posztolt kisfiáról Claudia! Elolvadtunk tőle

Tündéri képet posztolt kisfiáról Claudia! Elolvadtunk tőle

Nem csoda, hogy a mű­sor­ve­zető a világ leg­sze­ren­csé­sebb­jé­nek tartja magát.

A fotón ott mo­so­lyog a kisfiú apu­kája is. Nem csoda, hogy a mű­sor­ve­zető a világ leg­sze­ren­csé­sebb­jé­nek tartja magát.

Rohanni kellett a kórházba: megszületett a TV2 sztárjának gyereke

Rohanni kellett a kórházba: megszületett a TV2 sztárjának gyereke

Ha­tal­mas öröm­hír érte Erdei Zsol­tot. A spor­toló el­do­bott min­dent és ro­hant sze­rel­mé­hez, ahogy tu­dott.