CÍMKE: 'kim kardashian'

Ez a celeb néz ki a legdurvábban smink és filter nélkül

Ez a celeb néz ki a legdurvábban smink és filter nélkül

Kim Kar­das­hian leg­ki­sebb húga rit­kán mu­tatja meg, hogy mi­lyen a ter­mé­sze­tes kül­seje.

Lebukott Meghan, Kim Kardashian húgát másolta Archie fotójával

Lebukott Meghan, Kim Kardashian húgát másolta Archie fotójával

Nem haj­landó el­en­gedni a sztár­múlt­ját a sus­sexi her­cegné, de most kínos ba­kiba fu­tott bele.

Teljes a felháborodás, megint óriásit hibázott Kim Kardashian húga

Teljes a felháborodás, megint óriásit hibázott Kim Kardashian húga

A fi­a­tal mo­dell úgy tűnik, hogy sem­mi­ből sem tanul, most ugyanis megint ezrek ér­zé­seit sér­tette meg.

A fi­a­tal mo­dell úgy tűnik, hogy sem­mi­ből sem tanul.

A szívedhez kapsz, ha megtudod, mennyi pénze van Kim Kardashian húgának

A szívedhez kapsz, ha megtudod, mennyi pénze van Kim Kardashian húgának

Kylie Jen­ner lesz ha­ma­ro­san a leg­fi­a­ta­labb ame­ri­kai dol­lár­mil­li­ár­dos.

Kylie Jen­ner lesz ha­ma­ro­san a leg­fi­a­ta­labb ame­ri­kai dol­lár­mil­li­ár­dos.

Ilyen dögös pucér háromgyerekes anyukát még nem láttál!

Ilyen dögös pucér háromgyerekes anyukát még nem láttál!

Kim Kar­das­hian közel negy­ven­éves nő­vére le­dobta a tex­tilt ma­gá­ról, és nem oko­zott csa­ló­dást a lát­vánnyal.

Bimbómelltartó a legszexibb új divat, ettől térdre rogynak a férfiak

Bimbómelltartó a legszexibb új divat, ettől térdre rogynak a férfiak

Újabb őrü­let ütötte fel a fejét a szexi nők kö­ré­ben...

Újabb őrü­let ütötte fel a fejét a szexi nők kö­ré­ben, a cél: minél töb­bet meg­mu­tatni az iz­gató ci­cik­ből.

Meztelen fotóval reklámozza új parfümjét Kim Kardashian

Meztelen fotóval reklámozza új parfümjét Kim Kardashian

Kim most min­den ed­di­gi­nél messzebb ment, per­sze mit le­hetne tenni, ha az ember már eddig is min­dent be­ve­tett, nehéz emelni a lécet, így Kim­nek nem volt más le­he­tő­sége, le­dobta az összes tex­tilt a par­füm pro­mó­zá­sá­nak ér­de­ké­ben.

Dagad a botrány: rossz anyaként bélyegezték meg a fiatal sztárt

Dagad a botrány: rossz anyaként bélyegezték meg a fiatal sztárt

Kylie Jen­nert ren­ge­te­gen tá­mad­ják.

A ra­jon­gók ag­gód­nak, hogy a két hó­na­pos sztár­ba­bát daj­kák ne­ve­lik majd fel. Kylie Jen­ner ren­ge­teg tá­ma­dást ka­pott.

3 millió férfi vesztette el realitásérzékét Kim Kardashian új fotójától

3 millió férfi vesztette el realitásérzékét Kim Kardashian új fotójától

Most egy­ál­ta­lán nem azt a ha­tást érte el, amit sze­re­tett volna.

A ha­tal­mas pop­si­já­ról híres re­a­li­tysz­tár, Kim Kar­das­hian rend­sze­re­sen meg­lepi ra­jon­góit egy-egy szexi fény­kép­pel. Csak­hogy a leg­újabb fel­vé­tel­lel egy­ál­ta­lán nem azt a ha­tást érte el, amit sze­re­tett volna.

Ezzel a képpel Kim Kardashian nyeri a nap feneke címet - Fotó

Ezzel a képpel Kim Kardashian nyeri a nap feneke címet - Fotó

Nem győz­nek ma­guk­hoz térni a ra­jon­gók, olyat pu­csí­tott Kim Kar­das­hian leg­újabb Insta-fo­tó­ján.

Nem győz­nek ma­guk­hoz térni a ra­jon­gók, olyat pu­csí­tott Kim Kar­das­hian leg­újabb Insta-fo­tó­ján.

Alig pár napos, de máris sokmilliós ruhatára van a sztárbabának

Alig pár napos, de máris sokmilliós ruhatára van a sztárbabának

Sokan ki­akad­tak azon, hogy Kylie Jen­ner új­szü­lött lá­nyá­nak na­gyobb ru­ha­tára van, mint a leg­több fel­nőtt­nek.

Gólyahír, megszületett Kim Kardashian harmadik gyermeke

Gólyahír, megszületett Kim Kardashian harmadik gyermeke

Nem is le­hetne bol­do­gabb Kim Kar­das­hian és Kanye West, ugyanis vi­lágra jött har­ma­dik ba­bá­juk!

Kim Kardashian szó szerint félpucéran eszik ezen a fotón

Kim Kardashian szó szerint félpucéran eszik ezen a fotón

El­ké­pesztő képet tett közzé ma­gá­ról Kim Kar­das­hian! Ra­jon­gói most sem csa­lód­tak a be­vál­la­lós va­ló­ság­show-sze­rep­lő­ben.

Kim Kar­das­hian to­vábbra is bár­mit meg­tesz azért, hogy láj­kok ez­reit zse­belje be. A pasik nagy örö­mére most azzal állt elő, hogy fél­mez­te­le­nül eszik Ins­tag­ram-fo­tó­ján. Kar­das­hian épp a hosszú­kás tész­tát pró­bálja el­fo­gyasz­tani, mi­köz­ben göm­böly­ded mel­leit épp­hogy el­ta­karja a tál­ká­val és a ke­zé­vel...

Elképesztő, mennyit költ születendő babájára az átműtött modell

Elképesztő, mennyit költ születendő babájára az átműtött modell

Sze­retné, ha az ő gye­reke lenne a leg­job­ban öl­tö­zött az egész vi­lá­gon.

Kim Kar­das­hian leg­ki­sebb húga sze­retné, ha az ő gye­reke lenne a leg­job­ban öl­tö­zött az egész vi­lá­gon.

Megint sokkolta a világot Kim Kardashian!

Megint sokkolta a világot Kim Kardashian!

Né­hány napja írtuk meg, Kim Kar­das­hian azzal te­rem­tett di­va­tot, hogy gya­kor­la­ti­lag képes egy mell­tar­tó­ban az ut­cára lépni.

Né­hány napja írtuk meg, Kim Kar­das­hian azzal te­rem­tett di­va­tot, hogy gya­kor­la­ti­lag képes egy mell­tar­tó­ban az ut­cára lépni.

Kim Kardashian mindent megmutat!

Kim Kardashian mindent megmutat!

Mez­te­len fotót posz­tolt a va­ló­ság­show-hős.

Már maga sem tudja, me­lyik képét osz­totta már meg a vi­lág­gal, Kim Kar­das­hi­an­nak így si­ke­rül­he­tett egy há­rom­éves fo­tó­ját újra tá­lalni. Ter­mé­sze­te­sen azon­nal szét­szed­ték a ra­jon­gók. De itt egy mez­te­len fotó.

Kim Kardashian hozza az új divatot! Ezt viseli felső helyett!

Kim Kardashian hozza az új divatot! Ezt viseli felső helyett!

Mit szól­tok hozzá?

Van az a szint, ami­kor már nem na­gyon lehet hi­bázni és Kim Kar­das­hian fel­te­he­tően már évek óta tudja, ő már ezen a szin­ten van.

Vetkőzéssel ünnepelte meg születésnapját a dögös tinisztár

Vetkőzéssel ünnepelte meg születésnapját a dögös tinisztár

Me­gint le­dobta a tex­tilt.

Már ha­gyo­mány­nak szá­mít Kim Kar­das­hian leg­ki­sebb hú­gá­nál, hogy le­dobja a tex­tilt, ha idő­sebb lesz egy évvel.

A mellei között turkált a szuperszexi sportcsillag - videó

A mellei között turkált a szuperszexi sportcsillag - videó

Híres ame­ri­kai ce­le­bet után­zott.

Az egyik leg­hí­re­sebb ame­ri­kai ce­le­bet pró­bálta le­má­solni a fi­a­tal te­ni­szező, ehhez vi­szont fel kel­lett "tur­bózni" adott­sá­gait. Azt is meg­mu­tatta, mennyire.

Kínos videója miatt kényszerül magyarázkodni a brutális fenekű modell

Kínos videója miatt kényszerül magyarázkodni a brutális fenekű modell

Ame­rika első számú ce­leb­ri­tása már biz­to­san meg­bánta tet­tét.

Ame­rika első számú ce­leb­ri­tása már biz­to­san meg­bánta tet­tét.

Lekötözve, megbilincselve vitték kórházba a megőrült Kanye Westet

Lekötözve, megbilincselve vitték kórházba a megőrült Kanye Westet

Vá­rat­la­nul le­mondta hát­ra­levő kon­cert­jeit, majd ideg­össze­om­lása miatt el­vit­ték a men­tők. Ag­gód­nak a ra­jon­gók.

Szinte pucéran ünnepelte nagykorúságát Kendall Jenner

Szinte pucéran ünnepelte nagykorúságát Kendall Jenner

A hu­szon­egye­dik szü­le­tés­nap óri­ási ese­mény min­den ame­ri­ka­i­nak, amit egy va­la­mit alig ta­karó ru­há­ban élt át a top­mo­dell.

Családi botrány lett Kylie Jenner villantós fotójából

Családi botrány lett Kylie Jenner villantós fotójából

Nem vet­ték jó néven a ro­ko­nok, hogy a leg­na­gyobb csa­ládi dráma kö­ze­pette is a ma­ga­mu­to­ga­tás ér­dekli csak.

Nem vet­ték jó néven a ro­ko­nok, hogy a leg­na­gyobb csa­ládi dráma kö­ze­pette is a ma­ga­mu­to­ga­tás ér­dekli csak.

Megtámadták Párizsban Kim Kardashiant! - Videó

Megtámadták Párizsban Kim Kardashiant! - Videó

A testőr lé­lek­je­len­lé­tén mú­lott, hogy nem lett na­gyobb baj a tör­té­net­ből. Futva me­ne­kült el a tá­madó.

A testőr lé­lek­je­len­lé­tén mú­lott, hogy nem lett na­gyobb baj a tör­té­net­ből. Futva me­ne­kült el a tá­madó.

Elképesztő fenékparádét tartottak a híres barátnők

Elképesztő fenékparádét tartottak a híres barátnők

Kim Kar­das­hian kis­hú­gai és szin­tén vi­lág­hírű ba­rát­néik elég kevés ru­há­ban ütöt­ték ki a hetet a nap­tár­juk­ból.

Leszbi testvércsókkal, átlátszó ruhában ünnepelt Kylie Jenner

Leszbi testvércsókkal, átlátszó ruhában ünnepelt Kylie Jenner

Vissza­fo­gott­nak nem lehet ne­vezni.

A férfiak szá­mára igazi mennyei man­nává vált az ifjú re­a­lity celeb ti­zen­ki­len­ce­dik szü­le­tés­napi bu­lija.

Formás fenék, hatalmas mellek! Ő az orosz Kim Kardashian!

Formás fenék, hatalmas mellek! Ő az orosz Kim Kardashian!

Testi adott­sá­gait te­kintve Anasz­ta­szija Kvitko Kim Kar­das­hiant idézi. Az orosz mo­dell bru­tá­lis for­mák­kal ren­del­ke­zik.

Testi adott­sá­gait te­kintve Anasz­ta­szija Kvitko Kim Kar­das­hiant idézi. Az orosz mo­dell bru­tá­lis for­mák­kal ren­del­ke­zik.

Tragédia: Saját testvére gyilkolta meg az egzotikus szépségű sztárt!

Tragédia: Saját testvére gyilkolta meg az egzotikus szépségű sztárt!

Szom­ba­ton ta­lál­ták hol­tan csa­ládja ott­ho­ná­ban.

A szí­nész­nő­ként, mo­dell­ként, sőt éne­kes­nő­ként is si­ke­res lányt szom­ba­ton ta­lál­ták hol­tan.

Óriási a botrány a pucér sztárvideó miatt

Óriási a botrány a pucér sztárvideó miatt

Az egész sztár­vi­lág Kanye West fejét akarja.

Az egész sztár­vi­lág Kanye West fejét akarja, mi­u­tán leg­fris­sebb klip­jé­ben majd­nem egy tu­cat­nyi hí­res­ség mez­te­len tes­tét tette köz­szem­lére.

Anyja fürdőruhájában villantott Kylie Jenner

Anyja fürdőruhájában villantott Kylie Jenner

Ha va­laki a ma­ga­mu­to­ga­tás­ból él, az kény­te­len min­dig új dol­go­kat ki­ta­lálni.

Ha va­laki a ma­ga­mu­to­ga­tás­ból él, az kény­te­len min­dig új dol­go­kat ki­ta­lálni, hogy iz­gal­mas ma­rad­jon az újabb és újabb vil­lan­tása.

Így viselkedett Kim Kardashian húga Gianni budapesti éttermében!

Így viselkedett Kim Kardashian húga Gianni budapesti éttermében!

Kylie Jen­ner a ba­rát­já­val, a rap­per Ty­gá­val ér­ke­zett Bu­da­pestre.

Kylie Jen­ner a ba­rát­já­val, a rap­per Ty­gá­val és egy ba­ráti tár­sa­ság­gal ér­ke­zett Bu­da­pestre. A Ri­post meg­tudta, mi tör­tént az ét­ke­zés során.

Ez a kerek fenék verheti le Kim Kardashiant a trónról!

Ez a kerek fenék verheti le Kim Kardashiant a trónról!

A Play­boy-ala­pító fi­a­tal fe­le­sége be­mu­tatta leg­újabb ba­rát­nő­jét, aki­nek hát­sója még ren­ge­teg ra­jon­gót hoz­hat!

A Play­boy-ala­pító fi­a­tal fe­le­sége be­mu­tatta leg­újabb ba­rát­nő­jét, aki­nek hát­sója még ren­ge­teg ra­jon­gót hoz­hat!

Mi történt vele? Zimány Linda már tényleg felismerhetetlen

Mi történt vele? Zimány Linda már tényleg felismerhetetlen

Az ügy­véddé lett mo­dell szó­ra­ko­zott ki­csit az ar­cá­val.

Az ügy­véddé lett mo­dell szó­ra­ko­zott ki­csit az ar­cá­val.

Ez a fiatal nő felrobbantotta a netet! Milliók nevében szólalt meg

Ez a fiatal nő felrobbantotta a netet! Milliók nevében szólalt meg

Óri­ási vi­hart ka­vart egy fi­a­tal nő fo­tója és val­lo­mása. Ezen pörög most az in­ter­net.

Itt az első fotó Kim Kardashian második babájáról!

Itt az első fotó Kim Kardashian második babájáról!

Két hó­na­pot várt, hogy meg­mu­tassa.

A re­a­­lity-ki­­rálynő két hó­na­pot várt azzal, hogy meg­mu­tassa fiát, Saint Wes­tet.

Hoppá! Mi történt Zimány Linda arcával?

Hoppá! Mi történt Zimány Linda arcával?

Szinte alig lehet fel­is­merni Zi­mány Lin­dát ezen a fotón.

Szinte alig lehet fel­is­merni Zi­mány Lin­dát ezen a fotón. Egé­szen meg­le­pőd­tünk a lát­vá­nyon.

Felháborodtak Kim Kardashian húgának pucér fenekétől

Felháborodtak Kim Kardashian húgának pucér fenekétől

Nem ilyen ha­tásra szá­mí­tott.

Kylie Jen­ner, a csa­ládi ha­gyo­má­nyo­kat foly­tat­ván, ismét meg­mu­tatta magát kevés ru­há­ban. Ami­vel elég sok ne­ga­tív kri­ti­kát si­ke­rült be­gyűj­te­nie.

Zimány Lindává változik a világhírű reality sztár

Zimány Lindává változik a világhírű reality sztár

Kim Kar­das­hian húga, Khloé nagy át­ala­ku­lá­son ment át az el­múlt he­tek­ben.

Kim Kar­das­hian húga, Khloé nagy át­ala­ku­lá­son ment át az el­múlt he­tek­ben, és las­san tel­je­sen úgy néz ki, mint Zi­mány Linda.

Megmutatta pucér hátsóját Kylie Jenner

Megmutatta pucér hátsóját Kylie Jenner

Kim Kar­das­hian leg­ki­sebb húga ero­ti­kus vi­deót ké­szí­tett.

Kim Kar­das­hian leg­ki­sebb húga, Kylie Jen­ner ero­ti­kus vi­de­ó­já­val tett róla, hogy min­denki megint a tes­té­vel le­gyen el­fog­lalva.

Meztelen képekkel vágott vissza a sokat szidott Kardashian-nővér

Meztelen képekkel vágott vissza a sokat szidott Kardashian-nővér

A Kar­das­hian-Jen­ner klán leg­gyen­gébb kül­ső­vel meg­ál­dott tagja, Khloé le­dobta min­den ru­há­ját.

Letört a körme, úgyhogy kipakolta a melleit Kylie Jenner

Letört a körme, úgyhogy kipakolta a melleit Kylie Jenner

Kim Kar­das­hian leg­ki­sebb hú­gá­nak si­ke­rült el­ké­pesz­tően sze­xissé va­rá­zsol­nia egy le­pat­tant mű­kör­möt.

Kim Kar­das­hian leg­ki­sebb hú­gá­nak si­ke­rült el­ké­pesz­tően sze­xissé va­rá­zsol­nia egy le­pat­tant mű­kör­möt.

Most végre megtanít Kim Kardashian, hogyan készíts tökéletes szelfit

Most végre megtanít Kim Kardashian, hogyan készíts tökéletes szelfit

Kim Kar­das­hiant lehet nem sze­retni, de az biz­tos, hogy szelfizni senki más­tól nem ta­nul­ha­tunk meg job­ban.

Smink nélkül rémisztő a plasztikázott tinisztár - Videó

Smink nélkül rémisztő a plasztikázott tinisztár - Videó

Me­g­ijed az ember Kim Kar­das­hian ala­po­san át­sza­bott hú­gá­tól, Kylie Jen­ner­től, ha nincs ki­festve.

Nyilvánosan meztelenkedett Kim Kardashian

Nyilvánosan meztelenkedett Kim Kardashian

Kim Kar­das­hian egy­ál­ta­lán nem fog­lal­ko­zik a ter­hes­sé­gé­vel. A mel­lét sé­tál­tatta meg nyil­vá­no­san.

Díszdoktorrá avatták Kanye Westet, meghatódott a rapper

Díszdoktorrá avatták Kanye Westet, meghatódott a rapper

Mos­tan­tól dr. Kanye West az ame­ri­kai elő­adó­mű­vész neve? Az egyik leg­na­gyobb ame­ri­kai mű­vé­szeti fő­is­kola dísz­dok­tora lett. Fe­le­sége, Kim Kar­das­hian a leg­büsz­kébb rá.

Mos­tan­tól dr. Kanye West az ame­ri­kai elő­adó­mű­vész neve? Mű­vé­szeti fő­is­kola dísz­dok­tora lett.