CÍMKE: 'kihívás'

Hétfőn indul az új szemétszedési kihívás

Hétfőn indul az új szemétszedési kihívás

Új ki­hí­vás ter­jed a neten. "Csi­nálj egy képet egy sze­me­tes hely­ről, s egyet az­után, hogy meg­tisz­tí­tot­tad" szól a nem­zet­közi fel­hí­vás.

Új ki­hí­vás ter­jed a neten. "Csi­nálj egy képet egy sze­me­tes hely­ről, s egyet az­után, hogy meg­tisz­tí­tot­tad" szól a nem­zet­közi fel­hí­vás.

Borzalmas, mit művelnek újszülött babáikkal egy kihívás kedvéért a nők

Borzalmas, mit művelnek újszülött babáikkal egy kihívás kedvéért a nők

Ez most már min­den­nek a te­teje! Nézd meg te is az el­ké­pesztő fel­vé­te­le­ket!

Ez most már min­den­nek a te­teje! Nézd meg te is az el­ké­pesztő fel­vé­te­le­ket!

Újra terjed az életveszélyes kihívás

Újra terjed az életveszélyes kihívás

Volt már ha­lá­los játék is, em­lé­kez­zünk csak a Kék Bálna ki­hí­vásra, ami a Ri­post in­for­má­ciói sze­rint ma­gyar ál­do­za­to­kat is sze­dett!

Volt már ha­lá­los játék is, em­lé­kez­zünk csak a Kék Bálna ki­hí­vásra, ami a Ri­post in­for­má­ciói sze­rint ma­gyar ál­do­za­to­kat is sze­dett!

Ezzel a feszülős nadrággal búcsúzik a tél: Lehetetlen felvenni

Ezzel a feszülős nadrággal búcsúzik a tél: Lehetetlen felvenni

Az új őrü­let va­ló­ság­gal fel­rob­ban­totta a netet, és ter­mé­sze­te­sen min­denki fel­tölti a maga nad­rág­já­ról ké­szült fel­vé­telt.

Vérfagyasztó kihívás terjed a tinik közt...

Vérfagyasztó kihívás terjed a tinik közt...

Hecc­ből a ti­né­dzse­rek vonat alá fek­sze­nek, míg a töb­biek vi­de­óz­zák őket. Senki se pró­bálja ki, élet­ve­szé­lyes játék!

Hecc­ből a ti­né­dzse­rek vonat alá fek­sze­nek, míg a töb­biek vi­de­óz­zák őket. Senki se pró­bálja ki!

Elképesztő fotók: ennyit változtak a sztárok tíz év alatt!

Elképesztő fotók: ennyit változtak a sztárok tíz év alatt!

Ér­de­kes új ki­hí­vás ter­jed az in­ter­ne­ten, ami­nek lé­nyege, hogy az em­be­rek meg­mu­tas­sák a nyil­vá­nos­ság­nak egy tíz évvel ez­előtti fo­tó­ju­kat.

Ér­de­kes új ki­hí­vás ter­jed az in­ter­ne­ten, ami­nek lé­nyege, hogy az em­be­rek meg­mu­tas­sák a nyil­vá­nos­ság­nak egy tíz évvel ez­előtti fo­tó­ju­kat, mel­lé­téve mai ön­ma­gu­kat.

Már csak néhány óra: izgalmas kihívás vár a TV2 sztárjára

Már csak néhány óra: izgalmas kihívás vár a TV2 sztárjára

Az éne­kesnő va­sár­nap este egy fran­cia éne­kesnő, De­si­re­less bő­rébe bújik majd.

Az éne­kesnő va­sár­nap este egy fran­cia éne­kesnő, De­si­re­less bő­rébe bújik majd.

Kritikus tévés vérére szomjazik az ismert focista

Kritikus tévés vérére szomjazik az ismert focista

Jar­mo­lenko bu­nyózna egyet.

And­rij Jar­mo­len­kó­nak elege lett a ne­ga­tív kom­men­tek­ből, la­posra verne egy ukrán kom­men­tá­tort. Ér­de­kes össze­csa­pás lenne, ha össze­jönne.

Lesz meglepetés: Így tér vissza a képernyőre VV Indián

Lesz meglepetés: Így tér vissza a képernyőre VV Indián

Vál­lalta a ki­hí­vást.

Ta­valy ká­bí­tó­szer-bir­tok­lás miatt le­tar­tóz­tat­ták a va­ló­ság­show-hőst, de nem­ré­gi­ben fel­men­tet­ték. In­dián meg­vál­to­zott a bör­tön­ben.

Nem hiszed el, mire vállalkozott a magyar sztárszínész

Nem hiszed el, mire vállalkozott a magyar sztárszínész

Már ta­valy is in­dulni akart a TV2 mű­so­rá­ban Ke­ré­nyi Mik­lós Máté, de végül test­vére miatt le­mon­dott a sze­rep­lés­ről.

Már ta­valy is in­dulni akart a TV2 mű­so­rá­ban Ke­ré­nyi Mik­lós Máté, de végül test­vére miatt le­mon­dott a sze­rep­lés­ről. A Bu­da­pesti Ope­rett­szín­ház sztár­já­nak na­gyon meg­tet­szett az em­bert pró­báló Ninja War­rior aka­dály­pá­lya, így elsők közt je­lent­ke­zett.

30 napos szexkihívás: Ezt minden megfáradt párkapcsolatban be kell vállalni!

30 napos szexkihívás: Ezt minden megfáradt párkapcsolatban be kell vállalni!

A 30 napra szóló ki­hí­vás­cso­mag­gal iz­gal­massá te­hető a sze­xu­á­lis élet.

Az el­la­po­so­dott pár­kap­cso­lat­ban élő brit duó össze­ál­lí­tott ma­gá­nak egy 30 napra szóló ki­hí­vás­cso­ma­got, hogy újra iz­gal­massá te­gyék a sze­xu­á­lis éle­tü­ket.

30 napos szexkihívás: Ezt minden megfáradt párkapcsolatban ki kell próbálni!

30 napos szexkihívás: Ezt minden megfáradt párkapcsolatban ki kell próbálni!

A 30 napos szex­ki­hí­vást egé­szen egy­sze­rűen be kell vál­lalni!

A 30 napos szex­ki­hí­vást egé­szen egy­sze­rűen be kell vál­lalni!

Hatalmas kihívás előtt áll a TV2 sztárja

Hatalmas kihívás előtt áll a TV2 sztárja

Is­te­nes László nem unat­ko­zik, min­dig új fel­ada­to­kat talál ki ma­gá­nak.

Is­te­nes László nem unat­ko­zik, min­dig új fel­ada­to­kat talál ki ma­gá­nak. Ha­ma­ro­san egy ér­de­kes vál­lal­ko­zásba kezd bele.

Nem hiszed el, hogy mit művelt ez a férfi a vízilóval

Nem hiszed el, hogy mit művelt ez a férfi a vízilóval

Az ál­lat­kert­ben tör­tént a bi­zarr eset.

Az ál­lat­kert­ben tör­tént a bi­zarr eset. Most a rend­őr­ség is ke­resi őt. Attól tar­ta­nak, hogy la­vi­nát indít el és ki­hí­vás lesz be­lőle.

Újra hódít a forró vizes kihívás, egy tini súlyosan megsérült

Újra hódít a forró vizes kihívás, egy tini súlyosan megsérült

Ta­valy ha­lá­los ál­do­zata is volt.

A vi­lág­szerte el­ter­jedt ve­szé­lyes őrü­let­nek már ha­lá­los ál­do­zata is volt, mégis újra in­dult. Min­dig van va­lami új őrü­let, amibe a fi­a­ta­lok be­le­rán­gat­ják egy­mást.

Szőrös érzéki csalódás, csak felnőtteknek

Nagyon szőrös érzéki csalódás, csak felnőtteknek

Egyre töb­ben csat­la­koz­nak a paj­zán ki­hí­vás­hoz az Ins­tag­ra­mon.

Egyre töb­ben csat­la­koz­nak a paj­zán ki­hí­vás­hoz az Ins­tag­ra­mon. Nem csoda: vic­ces, öt­le­tes, és na­gyon sokan meg tud­ják csi­nálni.

Fantasztikus örömhírt jelentett be a magyar sztár, mindenki gratulált

Fantasztikus örömhírt jelentett be a magyar sztár, mindenki gratulált

Gaj­dos Tamás el­ké­pesztő tel­je­sít­ményt nyújt hét­ről-hétre, túl a ha­to­dik x-en.

Gaj­dos Tamás el­ké­pesztő tel­je­sít­ményt nyújt hét­ről-hétre, túl a ha­to­dik x-en, újabb ki­hí­vást tel­je­sí­tett.

Hihetetlen, mit művelt Budapest jelképén a világsztár

Hihetetlen, mit művelt Budapest jelképén a világsztár

Csü­tör­tö­kön bú­csú­zott el a fő­vá­ros­tól.

A Men in Black című fil­mek­ből is is­mert Will Smith csü­tör­tö­kön bú­csú­zott el a ma­gyar fő­vá­ros­tól, és ezt igen em­lé­ke­ze­tessé tette.

Gajdos Tamás kihívásokkal teli év elé néz

Gajdos Tamás kihívásokkal teli év elé néz

Május végén volt a 60. szü­le­tés­napja.

Május végén töl­tötte 60. szü­le­tés­nap­ját Gaj­dos Tamás, akit az or­szág a Sze­ren­cse­ke­rék mű­sor­ve­ze­tő­je­ként is­mert meg.

Szexi tornászlány hívta ki Cristiano Ronaldót: melyiküké a szebb?

Szexi tornászlány hívta ki Cristiano Ronaldót: melyiküké a szebb?

Ezt még a cso­da­gólt ol­lózó Real-sztár sem tudja utána csi­nálni. Vi­deón az el­ké­pesztő moz­du­lat.

Ezt még a cso­da­gólt ol­lózó Real-sztár sem tudja utána csi­nálni. Vi­deón az el­ké­pesztő moz­du­lat.

Itt a bizonyíték: Mégis létezik a Kék Bálna öngyilkos kihívás

Mégis létezik a Kék Bálna öngyilkos kihívás

Eddig egyet­len eset­ta­nul­mány sem ké­szült a Kék Bálna nevű ön­gyil­kos in­ter­ne­tes játék lé­te­zé­sé­ről...

Eddig egyet­len eset­ta­nul­mány sem ké­szült a Kék Bálna nevű ön­gyil­kos in­ter­ne­tes játék lé­te­zé­sé­ről...

Itt a vége, D. Tóth Kriszta elköszönt a rajongóktól!

Itt a vége, D. Tóth Kriszta elköszönt a rajongóktól!

Egy éves pe­ri­ó­dust zár le az éle­té­ben.

A mű­sor­ve­zető egy 365 fe­je­zet­ből álló pe­ri­ó­dust zár le az éle­té­ben. Igaz, most úgy tűnik, nem örökre int bú­csút. Rá­adá­sul újabb pro­jekt­tel ké­szül!

Meztelen csoda: Minden eddiginél pajzánabb a legújabb netes kihívás

Meztelen csoda: Minden eddiginél pajzánabb a legújabb netes kihívás

A ki­hí­vás­ban részt­vevő gyö­nyörű és be­vál­la­lós lá­nyok tel­je­sen ru­hát­la­nul mu­tat­ják meg ma­gu­kat or­szág-világ előtt...

Itt a legbizarrabb popsikihívás: Ettől minden férfi megvadul

Itt a legbizarrabb popsikihívás: Ettől minden férfi megvadul

Nem kell hozzá más, mint né­hány kerek és fe­szes popsi, és egy kis sör...

Fu­tó­tűz­ként ter­jed az in­ter­ne­ten az új, szexi játék, a férfi­a­kat már a lát­vány is fel­iz­gatja. És egyre töb­ben ki is pró­bál­ják, hi­szen ebben a ki­hí­vás­ban ők kap­ják a fő­sze­re­pet! Nem kell hozzá más, mint né­hány ke­mény és fe­szes popsi, no meg egy kis sör...

Újabb eszement kihívás terjed a neten!

Újabb eszement kihívás terjed a neten!

Ismét egy ve­szé­lyes és tel­je­sen ér­tel­met­len ki­hí­vás ter­jed fu­tó­tűz­ként az in­ter­ne­ten. Azt hi­het­tük, hogy a mo­só­szer­kap­szula evé­sé­nél nem lesz ve­szé­lye­sebb dolog. Té­ved­tünk!

Ismét egy ve­szé­lyes és tel­je­sen ér­tel­met­len ki­hí­vás ter­jed fu­tó­tűz­ként az in­ter­ne­ten. A mo­só­szer­kap­szula evés ehhez ké­pest semmi.

Nem hiszed el, mire készül a magyar sztáranyuka

Nem hiszed el, mire készül a magyar sztáranyuka

Ma­ra­tonra ké­szül Tatár Csilla.

Már több­ször el­ha­tá­rozta a gyö­nyörű mű­sor­ve­zető, hogy hobbi futó lesz, aki min­den nap több ki­lo­mé­tert meg­tesz. De eddig min­dig fel­adta.

Elképesztő: Nyilvános nudizásról szól a legújabb internetes kihívás!

Elképesztő: Nyilvános nudizásról szól a legújabb internetes kihívás!

Fur­csa dili ter­jed a vi­lág­há­lón: A be­vál­la­ló­sak pucér fe­nék­kel fo­tóz­kod­nak pub­li­kus he­lyen!

Újabb életveszélyes kihívás terjed, öngyilkosságra buzdítja a tiniket

Újabb életveszélyes kihívás terjed, öngyilkosságra buzdítja a tiniket

Egyre job­ban ter­jed egy újabb, ve­szé­lyes, "Új út" el­ne­ve­zésű játék.

Egyre job­ban ter­jed egy újabb, ve­szé­lyes, "Új út" el­ne­ve­zésű játék, amely ön­gyil­kos­ságra ösz­tönzi a já­té­ko­so­kat.

Feszes és gömbölyű popsi: íme az új, 30 napos kitörés-kihívás! Tarts velünk az álomtestért!

Feszes és gömbölyű popsi: íme az új, 30 napos kitörés-kihívás! Tarts velünk az álomtestért!

Egyet­len hónap, de ha­tal­mas vál­to­zás.

Egyet­len hónap, de ha­tal­mas vál­to­zás. Mind­össze napi 10 per­cedbe kerül, hogy elérd ál­maid pop­si­ját. Máris mu­tat­juk a spe­ci­á­lis gya­kor­la­to­kat, ame­lyek­kel va­ló­ban for­mássá vál­hat a fenék.

Ismerd meg az európai szupertúrát!

Ismerd meg az európai szupertúrát!

Ha ki­hí­vásra vágysz és nem félsz a ne­héz­sé­gek­től, in­dulj útnak a leg­újabb GR5-ös tú­rára. Hidd el, nem fogsz csa­lódni, de ne fe­ledd, igazi ki­hí­vás­ban lesz ré­szed!

Ha ki­hí­vásra vágysz és nem félsz a ne­héz­sé­gek­től, in­dulj útnak a leg­újabb GR5-ös tú­rára. Hidd el, nem fogsz csa­lódni, de ne fe­ledd, igazi ki­hí­vás­ban lesz ré­szed!

Nem fog ki a magyarokon a svéd büdöshal-kihívás, itt a bizonyíték

Nem fog ki a magyarokon a svéd büdöshal-kihívás, itt a bizonyíték

Az étel­kü­lön­le­ges­ség annyira büdös, hogy már a kon­zer­ven ki­szi­várgó szag is gyo­mor­for­gató; mégis akad, aki meg­kós­tolja.

Vigyázat! Veszélyes Facebook-kihívás miatt tűnnek el a gyerekek!

Vigyázat! Veszélyes Facebook-kihívás miatt tűnnek el a gyerekek!

A "48 órás ki­hí­vás" min­den ed­di­gi­nél ve­szé­lye­sebb lehet. Hi­he­tet­len "ver­seny" miatt fáj­hat a szü­lők és ha­tó­sá­gok feje.

Teljesen kiakasztotta a nőket a Toi-toi kihívás

Teljesen kiakasztotta a nőket a Toi-toi kihívás

Egy­szerre meg­döb­bentő és bi­zarr.

Az in­ter­net tele van beteg ki­hí­vá­sok­kal, ami­ket a több­ség a ka­taszt­ró­fa­tu­ris­ták kí­ván­csi­sá­gá­val néz végig. Ez a mos­tani egy­szerre meg­döb­bentő és bi­zarr.

Ezt senki sem gondolta volna Sebestyén Balázsról

Ezt senki sem gondolta volna Sebestyén Balázsról

A nép­szerű mű­sor­ve­zető még leg­na­gyobb ra­jon­góit is meg­lepte! Le a ka­lap­pal!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető még leg­na­gyobb ra­jon­góit is meg­lepte! Le a ka­lap­pal!

2X1 perc naponta: Megváltoztatja életedet a csodagyakorlat

2X1 perc naponta: Megváltoztatja életedet a csodagyakorlat

Ülő élet­mó­dot foly­tatsz, és nincs időd spor­tolni? Pró­báld ki a plan­ket! Min­den iz­mo­dat meg­moz­gatja, és elég hozzá dél­előtt és dél­után egy-egy perc!

Ülő élet­mó­dot foly­tatsz, és nincs időd spor­tolni? Pró­báld ki a plan­ket! Ez a gya­kor­lat min­den iz­mo­dat meg­moz­gatja, és elég hozzá dél­előtt és dél­után egy-egy perc! Azt is el­árul­juk, mi tör­té­nik a tes­ted­del, ha egy hó­na­pig min­den nap ki­tar­tasz a két­szer egy­per­ces mi­ni­edzés mel­lett.

Ez borzalmas! Hétéves gyerekek akarnak a Kék Bálnával játszani

Hétéves gyerekek akarnak a Kék Bálnával játszani

Az Egye­sült Ki­rály­ság­ban is meg­je­lent a Kék Bálna ön­gyil­kos ki­hí­vás, hét­éves gye­re­kek ér­dek­lőd­nek a játék iránt.

Az Egye­sült Ki­rály­ság­ban is meg­je­lent a Kék Bálna ön­gyil­kos ki­hí­vás, hét­éves gye­re­kek ér­dek­lőd­nek a játék iránt.

Hódítanak a netes őrületek: mindenre vevők a fiatalok

Hódítanak a netes őrületek: mindenre vevők a fiatalok

A leg­újabb Kí­ná­ból in­dult ci­ci­szív, amit szí­ve­sen vál­lal­tak be a Szi­get Fesz­ti­vál fi­a­tal­jai is.

A ciciszív kihívás a legújabb őrület a neten, hát hol a határ?

A ciciszív kihívás a legújabb őrület a neten, hát hol a határ?

A leg­újabb in­ter­ne­tes ki­hí­vás egé­szen meg­hök­kentő. El­ké­pesztő dol­got mű­vel­nek a ti­ni­lá­nyok.

Ostoba kihívás miatt halt kínhalált a mosolygós kislány

Ostoba kihívás miatt halt kínhalált a mosolygós kislány

Vak­merő akart lenni a kis­is­ko­lás, mikor szí­vó­szál­lal ivott pár korty for­rás­ban lévő vizet.

Újabb veszélyes őrület: Száguldó vonat elé ugranak a magyar tinik

Újabb veszélyes őrület: Száguldó vonat elé ugranak a magyar tinik

Élet­ve­szé­lyes hely­zetbe so­dor­ják ma­gu­kat, sőt a vonat sze­mély­ze­tét és uta­sait is a tinik.