CÍMKE: 'kezdeményezés'

Itt adják ingyen az almát, hazánkat is elérte a norvég kezdeményezés

Itt adják ingyen az almát, hazánkat is elérte a norvég kezdeményezés

A nagy­lelkű fel­aján­lás sokak tet­szé­sét el­nyerte.

Skan­di­náv öt­le­ten ala­puló moz­gal­mat in­dí­tott ha­zánk­ban egy érdi nő. A nagy­lelkű fel­aján­lás sokak tet­szé­sét el­nyerte, egyre több te­le­pü­lé­sen buk­kan­nak fel az el­kép­ze­lés­sel szim­pa­ti­zá­lók. Vajon me­lyik me­gyé­ben lesz a leg­több kö­ve­tője?

Hírességek kampányolnak a napi testmozgásért

Hírességek kampányolnak a napi testmozgásért

A kez­de­mé­nye­zés mellé olyan pro­mi­nens sze­mé­lyek áll­tak mint pél­dául Ko­vács "Kokó" Ist­ván, Föld­házi Zsófia, Cseh László, Ver­rasztó Dávid.

Példaértékű, nem hiszed el, mire vállalkozott Schobert Norbi lánya

Példaértékű, nem hiszed el, mire vállalkozott Schobert Norbi lánya

Le a ka­lap­pal a 14 éves Lara előtt! Sokan pél­dát ve­het­né­nek róla...

Le a ka­lap­pal a 14 éves Lara előtt! Sokan pél­dát ve­het­né­nek róla...

Kendőzetlen igazság! Ezt gondolják a férfiak, ha egy nő kezdeményez!

Kendőzetlen igazság! Ezt gondolják a férfiak, ha egy nő kezdeményez!

Mai fel­gyor­sult vi­lá­gunk­ban, már tel­je­sen ter­mé­sze­tes, hogy egy nő a ke­zébe veszi az irá­nyí­tást és meg­te­szi az első lé­pést!

Szenvednek a magyar sztárok a parlagfűtől

Szenvednek a magyar sztárok a parlagfűtől

Ha­zánk hí­res­sé­gei is csat­la­koz­tak a Ri­post fel­hí­vá­sá­hoz! Em­be­rek mil­liói, töb­bek kö­zött ma­gyar ce­leb­je­ink is kín­lód­nak az al­ler­giát okozó gyom­nö­vény­től.

Ha­zánk hí­res­sé­gei is csat­la­koz­tak a Ri­post fel­hí­vá­sá­hoz! Em­be­rek mil­liói, töb­bek kö­zött ma­gyar ce­leb­je­ink is kín­lód­nak az al­ler­giát okozó gyom­nö­vény­től.

Nem hiszed el, mivel segítenek Bochkorék

Nem hiszed el, mivel segítenek Bochkorék

A rá­di­ó­so­kat be­in­dí­totta egy mad­ridi pap kez­de­mé­nye­zése.

Boch­kor Gá­bort és Ist­ván Danit is meg­in­dí­totta és be­in­dí­totta egy mad­ridi pap öt­lete. A tisz­te­le­tes meg­nyi­totta a spa­nyol fő­vá­ros leg­me­nőbb ét­ter­mét, ahol séfek főz­nek, de este haj­lék­ta­la­nok ehet­nek ott.