CÍMKE: 'keszthelyi gyöngyvér'

Ez aranyozza be Somló Tamás özvegyének hétköznapjait

Ez aranyozza be Somló Tamás özvegyének hétköznapjait

Gyöngy­vér éle­té­nek fon­tos ré­szét ké­pezi két hob­bija, a futás és a főzés, most el­árulta, me­lyik az egyik ked­venc étele.

Gyöngy­vér éle­té­nek fon­tos ré­szét ké­pezi két hob­bija, a futás és a főzés, most el­árulta, me­lyik az egyik ked­venc étele.

Megrázó pillanatok: Így találkozhat elhunyt férjével Somló özvegye!

Megrázó pillanatok: Így találkozhat elhunyt férjével Somló özvegye!

Nehéz nap lesz ez a csa­lád­nak, a ba­rá­tok­nak, meg­rázó a ra­jon­gók­nak és a kol­lé­gák­nak!

Meghökkentő vállalkozásba kezdett Somló Tamás özvegye

Meghökkentő vállalkozásba kezdett Somló Tamás özvegye

A ze­nész volt fe­le­sége el­in­dí­tott egy vál­lal­ko­zást, hogy mos­tan­tól abból él­hes­sen, amit a leg­job­ban sze­ret csi­nálni.

A ze­nész volt fe­le­sége el­in­dí­tott egy vál­lal­ko­zást, hogy mos­tan­tól abból él­hes­sen, amit a leg­job­ban sze­ret csi­nálni.

Halálának évfordulóján kapott sírkövet Somló Tamás!

Halálának évfordulóján kapott sírkövet Somló Tamás!

Öz­ve­gye, Gyöngy­vér me­sélt...

Öz­ve­gye, Gyöngy­vér egye­dül a Ri­post-nak me­sélt a meg­ható ese­mé­nyé­ről, és a mér­he­tet­len fáj­da­lom­ról...

Megtörte a csendet Somló özvegye: Most fáj a legjobban a hiánya!

Megtörte a csendet Somló özvegye: Most fáj a legjobban a hiánya!

Nagy a ké­szü­lő­dés a mű­vész­vi­lág­ban és Somló Tamás csa­lád­já­ban...

Nagy a ké­szü­lő­dés a mű­vész­vi­lág­ban és Somló Tamás csa­lád­já­ban egy­aránt! A ze­nész­le­genda gyá­szoló sze­ret­tei és egy­kori pá­lya­tár­sai kü­lön­le­ges em­lék­kon­cert­tel ké­szül­nek a kerek év­for­du­lóra.

Így bulizott a pesti éjszakában Somló Tamás özvegye!

Így bulizott a pesti éjszakában Somló Tamás özvegye!

Bu­li­ban kap­ták len­cse­végre!

A Ri­post ol­va­só­ri­por­tere egy bu­li­ban kapta len­cse­végre Somló Tamás öz­ve­gyét. Gyöngy­vér egy fő­vá­rosi, sza­bad­téri disz­kó­ban la­zí­tott...