CÍMKE: 'késés'

Ezzel kiverte a biztosítékot, óriásit hibázott Kim Kardashian

Ezzel kiverte a biztosítékot, óriásit hibázott Kim Kardashian

A sztár­mami és Kanye West kínos hely­zetbe ke­ve­re­dett!

A sztár­ma­mi­nak és Kanye West­nek sem si­ke­rült be­tar­tani az il­lem­tani sza­bá­lyo­kat.

Rossz hírt közöltek a szervezők Nicki Minaj budapesti koncertjéről

Rossz hírt közöltek a szervezők Nicki Minaj budapesti koncertjéről

A szer­ve­zők úgy ér­te­sül­tek, hogy Nicki Minaj ké­sőbb ér­ke­zik az Aré­nába. Ennek meg­van az oka.

A szer­ve­zők úgy ér­te­sül­tek, hogy Nicki Minaj ké­sőbb ér­ke­zik az Aré­nába. Ennek meg­van az oka.

Nem hiszed el mennyit késtek a vonatok egy év alatt

Nem hiszed el mennyit késtek a vonatok egy év alatt

Le­sújtó ada­tot kö­zöl­tek a köz­le­ke­dési mi­nisz­té­rium szak­em­be­rei, per­sze egy­ből bo­csá­na­tot kér­tek.

Le­sújtó ada­tot kö­zöl­tek a román köz­le­ke­dési mi­nisz­té­rium szak­em­be­rei, per­sze egy­ből bo­csá­na­tot kér­tek.

Hiába várták, nem jelent meg az élő adásban: Ezért maradt távol Tenya

Hiába várták, nem jelent meg az élő adásban: Ezért maradt távol Tenya

Pin­tér Ti­bor­nak pén­tek reg­gel kel­lett volna ele­get ten­nie a kö­te­le­zett­sé­ge­i­nek.

Nem hiszed el,
hogy miért késett ez a vonat

Nem hiszed el, hogy miért késett ez a vonat

A vas­út­tár­sa­ság a Twit­te­ren kö­zölte az okot.

A vas­út­tár­sa­ság a Twit­te­ren kö­zölte az okot.

Tóth Vera nagyon kiakadt, felháborító dolog történt vele a reptéren

Tóth Vera nagyon kiakadt, felháborító dolog történt vele a reptéren

Az éne­kesnő épp Ná­poly­ból utazna haza, de a ké­nyel­mes­nek tűnő re­pü­lés va­ló­sá­gos rém­álommá vált.

Órákat késtek a Ryanair járatai

Órákat késtek a Ryanair járatai

Véget a Rya­nair-sztrájk, mégis pró­bára tette a lég­tár­sa­ság az uta­sait.

Hiába ért véget a két­na­pos Rya­nair-sztrájk, az ír fa­pa­dos lé­gi­tár­sa­ság jócs­kán pró­bára tette Bu­da­pest­ről Mi­lá­nóba, il­letve Pi­sába tartó uta­sai tü­rel­mét teg­nap.

Ilyen durva bírsággal sújthatja a fapadosokat a fogyasztóvédelem

Ilyen durva bírsággal sújthatja a fapadosokat a fogyasztóvédelem

Több órás já­rat­ké­sé­sek, fur­csa já­rat­tör­lé­sek, túl­fog­la­lá­sok...

Több órás já­rat­ké­sé­sek, fur­csa já­rat­tör­lé­sek, túl­fog­la­lá­sok, el­fo­gad­ha­tat­lan poggyász­ke­ze­lé­sek, szé­gyen­le­tes tá­jé­koz­ta­tás és prob­lé­ma­ke­ze­lés miatt áll a bál a fa­pa­dos lé­gi­tár­sa­sá­gok körül. A Rya­nair és a Wizz Air tö­me­gek nya­ra­lá­sát ár­nyé­kolta be.

Balhé az NB I-es csapatnál, repült a focista

Balhé az NB I-es csapatnál, repült a focista

Kér­dés, most mit lép a klubja.

Gólok he­lyett job­bára a bot­rá­nya­i­val hal­lat ma­gá­ról a lé­giós. Kér­dés, most mit lép a klubja. Újabb edzőt él túl a meg­bíz­ha­tat­lan já­té­kos?

Kártérítés járhat, ha késik a repülő

Kártérítés járhat, ha késik a repülő

Bár órá­kat kel­lett vá­ra­koz­niuk, kér­het­nek kár­té­rí­tést.

Bár órá­kat kel­lett vá­ra­koz­niuk hét­főn a Liszt Fe­renc Nem­zet­közi Re­pü­lő­té­ren azok­nak, akik Lon­donba utaz­tak volna a WizzAir­rel, a 261/2004 EK ren­de­let ér­tel­mé­ben kér­het­nek kár­té­rí­tést.

Mi történik? Furcsán indul Oszter mindent eldöntő tárgyalása

Mi történik? Furcsán indul Oszter mindent eldöntő tárgyalása

A meg­lepő hírt az íté­let­hir­de­tésre váró szí­nész ügy­védje je­len­tette be a Bu­da­pest kör­nyéki tör­vény­szé­ken.

A meg­lepő hírt az íté­let­hir­de­tésre váró szí­nész ügy­védje je­len­tette be a Bu­da­pest kör­nyéki tör­vény­szé­ken.

Megbénult az ország: a havazás Ferihegyet is keményen próbára teszi

Megbénult az ország: a havazás Ferihegyet is keményen próbára teszi

A re­pü­lő­tér­ről egy­előre el tud­nak in­dulni a gépek.

A re­pü­lő­tér­ről egy­előre el tud­nak in­dulni a gépek, de mi­ni­mum fél­órás ké­sésre min­den eset­ben szá­mí­tani kell.

Óriási bajba került a reptéren Ördög Nóra és családja

Óriási bajba került a reptéren Ördög Nóra és családja

A ka­la­maj­kára a Ná­ná­siék című vi­de­ó­blog­ból de­rült fény, amit a Nóri a fér­jé­vel, Ná­nási Pál­lal for­gat.

A ka­la­maj­kára a Ná­ná­siék című vi­de­ó­blog­ból de­rült fény, amit a Nóri a fér­jé­vel, Ná­nási Pál­lal for­gat.

Kiakadtak az utasok: órákat váratták őket, mert nem volt meg a pilóta

Kiakadtak az utasok: órákat váratták őket, mert nem volt meg a pilóta

Az EasyJet já­ra­tá­nak uta­sait 20 perc­cel a fel­szál­lás előtt tá­jé­koz­tat­ták arról, hogy még meg kell ta­lálni a meg­fe­lelő pi­ló­tát.

Vonattal utaznál? Felsővezeték-szakadás történt Kőbánya felsőnél

Vonattal utaznál? Felsővezeték-szakadás történt Kőbánya felsőnél

Fel­ső­ve­ze­ték-sza­ka­dás miatt hosszabb me­net­időre szá­míts...

Fel­ső­ve­ze­ték-sza­ka­dás miatt hosszabb a me­net­idő a Bu­da­pest-Gö­döllő-Hat­van-Mis­kolc és a Bu­da­pest-Nagy­káta-Új­szász-Szol­nok vo­na­lon...

Részegen késte le a gépét a magyar sztár!

Részegen késte le a gépét a magyar sztár!

Előző nap egy lag­zi­ban volt, reg­gel a ter­mi­nál­ban éb­redt.

Előző nap egy lag­zi­ban volt, reg­gel a ter­mi­nál­ban éb­redt, két órá­val az­után, hogy el­ment a gépe.

Sokkoló hír érkezett a dortmundi robbantásról

Sokkoló hír érkezett a dortmundi robbantásról

El­árulta egy nyo­mozó: bor­zal­mas kö­vet­kez­te­tésre ju­tot­tak a rend­őrök. Egyet­len má­sod­per­cen múlt min­den!

El­árulta egy nyo­mozó a rész­le­te­ket: bor­zal­mas kö­vet­kez­te­tésre ju­tot­tak a rend­őrök a vizs­gá­lat során. Egyet­len má­sod­per­cen múlt min­den!

Csodát tett a futó: lekéste a rajtot, mégis nyert

Csodát tett a futó: lekéste a rajtot, mégis nyert

Be­le­fért az öt­per­ces ké­sése is.

El­nézte az órát, későn vo­na­to­zott a ver­senyre. Aztán öt­per­ces csú­szás­sal a me­zőny után eredt, és min­den­kit le­ha­gyott.

A Sziget után itt az újabb botrány: Rihannát megint kifütyülték

A Sziget után itt az újabb botrány: Rihannát megint kifütyülték

Ang­lia leg­na­gyobb zenei fesz­ti­vál­ján is ala­po­san ki­szúrt a kö­zön­ség­gel.

Akár­csak Bu­da­pes­ten, úgy Ang­lia leg­na­gyobb zenei fesz­ti­vál­ján is ala­po­san ki­szúrt a kö­zön­ség­gel. Ők sem vol­tak túl há­lá­sak.

Halálos vonatgázolás Budapesten! Kétórás késésre lehet számítani

Halálos vonatgázolás Budapesten! Kétórás késésre lehet számítani

A vas­úti át­já­ró­ban gá­zolta el a férfit a Déli pá­lya­ud­var felé tartó vonat. A hely­szí­nen az éle­tét vesz­tette.