CÍMKE: 'kert'
FRISS HÍREK

Sokkot kapott a nő: Ezt találta új háza kertjében

Sokkot kapott a nő: Ezt találta új háza kertjében

Ba­rá­tai sze­rint átok ül az in­gat­la­non, és a nőnek azon­nal el kéne köl­töz­nie egy másik la­kásba.

Ba­rá­tai sze­rint átok ül az in­gat­la­non, és a nőnek azon­nal el kéne köl­töz­nie.

Váratlan találkozás: Ezt találta a kertjében Sebestyén Balázs

Váratlan találkozás: Ezt találta a kertjében Sebestyén Balázs

Az egész csa­lád na­gyon iz­ga­tottá vált a lát­vány­tól. A mű­sor­ve­zető le is vi­de­ózta a hí­vat­lan ven­dé­get.

Az egész csa­lád na­gyon iz­ga­tottá vált a lát­vány­tól. A mű­sor­ve­zető le is vi­de­ózta a hí­vat­lan ven­dé­get.

Így lehet kullancsmentes a kert vegyszerek nélkül

Így lehet kullancsmentes a kert vegyszerek nélkül

Nya­kun­kon a kul­lancs­sze­zon.

Nya­kun­kon a kul­lancs­sze­zon. De vajon ho­gyan ér­het­jük el, hogy ezek a ve­szé­lyes vér­szí­vók el­ke­rül­jék a ker­tün­ket?

Valami készül: Dobó Kata boldogan üzent a kertből Zsidró Tamásnak

Valami készül: Dobó Kata boldogan üzent a kertből Zsidró Tamásnak

A gyö­nyörű szí­nésznő na­gyon jó el­fog­lalt­sá­got ta­lált ma­gá­nak a nyárra.

A gyö­nyörű szí­nésznő na­gyon jó el­fog­lalt­sá­got ta­lált ma­gá­nak a nyárra.

Szórj tojáshéjat a kertedbe, és csoda történik

Szórj tojáshéjat a kertedbe, és csoda történik

Ne dobd ki soha, hanem hasz­­no­­sítsd!

A to­­jás­­héj nem­­csak ki­­váló táp­a­nyag­­for­­rás a nö­­vé­­nyek szá­mára, de a csi­­gák ellen is véd. Ne dobd ki soha, hanem hasz­­no­­sítsd újra, gyö­nyörű lesz a ker­­ted!

Így lesz sokkal olcsóbb a leg­drá­gább ma­gyar hagyma!

Így lesz sokkal olcsóbb a leg­drá­gább ma­gyar hagyma!

A fok­­hagyma ára gyak­ran ki­­veri a biz­­to­­sí­­té­­kot. Ki­­lója rit­­kán megy 1500 fo­­rint alá...

A fok­­hagyma ára gyak­ran ki­­veri a biz­­to­­sí­­té­­kot. Ki­­lója rit­­kán megy 1500 fo­­rint alá...

Mesebeli oázissá változtatta a kertjét Vámos Erika

Mesebeli oázissá változtatta a kertjét Vámos Erika

Min­den­hol a cso­dá­jára jár­nak.

A mű­sor­ve­zető egyik leg­na­gyobb szen­ve­dé­lye a ker­tész­ke­dés, nem meg­lepő, hogy ter­mé­nye­i­nek az egész kör­nyé­ken cso­dá­jára jár­nak.

Mit lehet tenni, ha folyton éget a szomszéd?

Mit lehet tenni, ha folyton éget a szomszéd?

Végre itt a jó idő, lehet se­rény­kedni a kert­ben... Egé­szen addig, míg va­la­me­lyik szom­széd rá nem kezd a kerti hul­la­dék ége­té­sére.

Végre itt a jó idő, lehet se­rény­kedni a kert­ben... Egé­szen addig, míg va­la­me­lyik szom­széd rá nem kezd a kerti hul­la­dék ége­té­sére, hogy az egész csa­lád a ház­ban töltse a hét­vé­gét a foj­to­gató füst miatt. Pedig a kerti hul­la­dék ége­tése évek óta tilos az egész or­szág te­rü­le­tén...

Támad a Duna: árvíz fenyegeti Marcellina otthonát

Támad a Duna: árvíz fenyegeti Marcellina otthonát

Meg­ke­se­ríti az idő­já­rás Mar­cel­l­ina éle­tét. Az éne­kesnő szent­end­rei kert­jét már tel­je­sen el­ön­tötte a Duna.

Meg­ke­se­ríti az idő­já­rás Mar­cel­l­ina éle­tét. Az éne­kesnő szent­end­rei kert­jét már tel­je­sen el­ön­tötte a Duna.

Charlotte hercegnő elrabolta a szíveket, így még sosem láttuk

Charlotte hercegnő elrabolta a szíveket, így még sosem láttuk

Azért György her­ceg­nek és a kis Lajos her­ceg­nek és si­ke­rült ma­gára von­nia a fi­gyel­met.

Azért György her­ceg­nek és a kis Lajos her­ceg­nek és si­ke­rült ma­gára von­nia a fi­gyel­met.

Váratlan vendég érkezett Horváth Évához

Váratlan vendég érkezett Horváth Évához

Hor­váth Éva saját gye­rek­ko­rát éli.

Hor­váth Éva saját gye­rek­ko­rát éli újra a vad­re­gé­nyes tájon, ahol kisfi­á­val együtt lakik.

Hatalmas pusztítás Farkasházi Réka kertjében: teljesen kiborult

Hatalmas pusztítás Farkasházi Réka kertjében: teljesen kiborult

Két­ség­be­eset­ten vette vi­de­óra a hely­színt. Ezt még látni is ször­nyű.

Két­ség­be­eset­ten vette vi­de­óra a hely­színt. Ezt még látni is ször­nyű.

Szórj kristálycukrot a kertedbe - bámulatos lesz az eredménye!

Szórj kristálycukrot a kertedbe - bámulatos lesz az eredménye!

Gyö­nyö­rűvé va­rá­zsol­ha­tod a ker­ted.

Ezzel a trük­kel egy­sze­rűen gyö­nyö­rűvé va­rá­zsol­ha­tod a ker­ted.

Így lesz tele a kerted édesburgonyával, röhejesen olcsó megoldás

Így lesz tele a kerted édesburgonyával, röhejesen olcsó megoldás

Ezek­kel a trük­kök­kel biz­tos, hogy bő­sé­ges ter­mésre szá­mít­hatsz!

Szinte hús­ár­ban kí­nál­ják az üz­le­tek­ben; pedig a kis­kert­ben szinte fil­lé­rek­ből meg­ter­mel­hető.

Önts ecetet a kertedbe, és mindenki csodájára jár a virágaidnak!

Önts ecetet a kertedbe, és mindenki csodájára jár a virágaidnak!

Vesd be ezt a szu­per se­gít­sé­get a ker­ted­ben vagy er­ké­lye­den: meg­éri!

Vesd be ezt a szu­per se­gít­sé­get a ker­ted­ben vagy er­ké­lye­den: meg­éri!

Bemutatjuk a panelsor népszerű kertészét

Bemutatjuk a panelsor népszerű kertészét, a 80 éves Lajos bácsit

A 80 éves Lajos bácsi csak­nem 100 négy­zet­mé­te­ren mű­veli kis bi­ro­dal­mát, egy óbu­dai pa­nel­so­ron.

Nagy si­kert ara­tott ol­va­só­ink kö­ré­ben Klári néni, aki dísz­kert­nek is be­illő cso­dát va­rá­zsolt egy óbu­dai pa­nel­tömb elé, most pedig újabb lel­kes ker­tészt ta­lál­tunk! A 80 éves Lajos bácsi csak­nem 100 négy­zet­mé­te­ren mű­veli kis bi­ro­dal­mát!

Szórj szódabikarbónát a kertedbe, bámulatos lesz a hatás!

Szórj szódabikarbónát a kertedbe, bámulatos lesz a hatás!

Nagy se­gít­sé­gedre lehet itt is a szó­da­bi­kar­bóna, mu­tat­juk a trük­kö­ket!

Nagy se­gít­sé­gedre lehet itt is a szó­da­bi­kar­bóna, mu­tat­juk a trük­kö­ket!

Fegyvereket ásott el az udvarán, számonkérte a rendőrség

Fegyvereket ásott el az udvarán, számonkérte a rendőrség

Ir­dat­lan mennyi­ségű fegy­vert és rob­ba­nó­anya­got ta­lál­tak a férfi kert­jé­ben el­ásva. Egy név­te­len be­je­lentő buk­tatta le.

Bombát szerelt össze belgiumi kertjében a szíriai

Bombát szerelt össze belgiumi kertjében a szíriai

Nem fog­ják el­hinni, mit mon­dott.

Nem fog­ják el­hinni, mit mon­dott a bí­ró­sá­gon, mi­u­tán le­tar­tóz­tat­ták és perbe fog­ták. Az ügyész 5 év bör­tönt kért rá, a bí­ró­ság ja­nuár 16-án hoz íté­le­tet.

Sokkot kapott a nő, amikor meglátta, mi van a kertjében: ez durva!

Sokkot kapott a nő, amikor meglátta, mi van a kertjében: ez durva!

Nem cso­dál­juk, hogy ki­akadt. Mi is frászt kap­tunk volna.

Nem cso­dál­juk, hogy ki­akadt. Mi is frászt kap­tunk volna.

Titkos kamerát szerelt fel a kertben, szörnyű, ami ezután történt

Titkos kamerát szerelt fel a kertben, szörnyű, ami ezután történt

A férfi az­után szánta rá magát az ak­ci­óra, hogy a ku­tyája min­den este han­gos csa­ho­lásba kez­dett.

Az ott élő férfi az­után szánta rá magát a kinti ese­mé­nyek rög­zí­té­sére és vissza­né­zé­sére, hogy a ku­tyája min­den este, kü­lö­nö­sebb ok nél­kül han­gos csa­ho­lásba kez­dett. A lá­tot­tak után nem len­nénk meg­lepve, ha az il­lető a köl­tö­zést fon­tol­gatná...

Lesd meg, mit művel a slaggal a kertjében pucéran lefotózott színésznő

Lesd meg, mit művel a slaggal a kertjében pucéran lefotózott színésznő

Nem bír forró vé­ré­vel a ma­gyar szár­ma­zású fut­ball­sztár bom­bázó párja.

Nem bír a vé­ré­vel a ma­gyar szár­ma­zású fut­ball­sztár párja. Hideg víz­zel hűti forró tes­tét.

Se bugyi, se más: pucéran fotózták a kertben a csodás mellű színésznőt

Se bugyi, se más: pucéran fotózták a kertben a csodás mellű színésznőt

Kép­te­len el­ta­karni for­más keb­leit. Ale­j­andra a ci­pő­jén kívül min­den ru­há­já­tól meg­sza­ba­dult a gye­pen.

Így mentsd meg a termést hőségriadóban

Így mentsd meg a termést hőségriadóban. Mutatjuk a legszuperebb kerti tippeket

Nö­vé­nyeid így tuti túl­élik a hő­sé­get!

Nö­vé­nyeid így nem csak túl­élik a hő­sé­get, de gya­ra­pod­nak is!

Sózd és borsozd meg a kerted! Meglepő, de eszméletlen szép az eredmény!

Sózd és borsozd meg a kerted! Meglepő, de eszméletlen szép az eredmény!

Olcsó, öt­le­tes és na­gyon ha­tá­sos az a trükk, amit most meg­osz­tunk veled. Él­vezd a gyö­nyörű ker­ted!

Önts ecetet a kertedbe! Elámulsz a látványos hatástól!

Önts ecetet a kertedbe! Elámulsz a látványos hatástól!

Itt az idő, hogy te is ki­pró­báld.

Ez a trükk po­fon­egy­szerű, és mégis zse­ni­á­li­san mű­kö­dik! Itt az idő, hogy te is ki­pró­báld.

Így lesz nyáron is gyönyörű a füved

Így lesz nyáron is gyönyörű a füved

Tűző nap, for­ró­ság, tik­kadó, sárga gyep... Senki nem sze­retne ilyet látni a kert­jé­ben, de saj­nos elég egy-két apró hibát el­kö­vetni, és sár­gás, fol­tos lesz a gyep­sző­nyeg.

Tűző nap, for­ró­ság, tik­kadó, sárga gyep... Senki nem sze­retne ilyet látni a kert­jé­ben, de saj­nos elég egy-két apró hibát el­kö­vetni, és sár­gás, fol­tos lesz a gyep­sző­nyeg.

Bámulatos, mit művel a kertedben a szódabikarbóna!

Bámulatos, mit művel a kertedben a szódabikarbóna!

Egé­szen káp­rá­za­tos, mennyire jól hat.

Egé­szen káp­rá­za­tos, mennyire jól hat a nö­vé­nyekre ez az olcsó cso­da­szer.

Ezt tedd eső alatt és után a kerteddel, és gyönyörű marad!

Ezt tedd eső alatt és után a kerteddel, és gyönyörű marad!

Ne ijedj meg a ki­tartó eső­zés­től!

Ne ijedj meg a ki­tartó eső­zés­től! Hozd ki be­lőle a leg­job­bat, és ma­rad­jon cso­dás a ker­ted.

Tele az esőtől gyommal a kerted? Ne bosszankodj: edd meg!

Tele az esőtől gyommal a kerted? Ne bosszankodj: edd meg!

Nem is gon­dol­nád, de a ezek gyom­nö­vé­nyek iga­zán finom fa­la­tok, és még egész­sé­ge­sek is!

Nem is gon­dol­nád, de a ezek gyom­nö­vé­nyek iga­zán finom fa­la­tok, és még egész­sé­ge­sek is!

Undorító, ezt találta a kertjében Sebestyén Balázs

Undorító, ezt találta a kertjében Sebestyén Balázs

A meg­döb­bentő, mocs­kos rész­le­tek­ről a Ba­lázs­ék­ban be­szélt mű­sor­ve­ze­tő­tár­sa­i­nak.

A meg­döb­bentő, mocs­kos rész­le­tek­ről a Ba­lázs­ék­ban be­szélt mű­sor­ve­ze­tő­tár­sa­i­nak.

Lerágják a termésed a meztelencsigák? Így szabadulhatsz meg tőlük

Lerágják a termésed a meztelencsigák? Így szabadulhatsz meg tőlük

Ahol el­sza­po­rod­nak, ko­moly anyagi kárt okoz­nak, sze­ren­csére lé­te­zik né­hány ha­tá­sos trükk el­le­nük.

Iszonyat, mi lepte el a lakók kertjét, csak a csodában bízhatnak

Iszonyat, mi lepte el a lakók kertjét, csak a csodában bízhatnak

Egy üdü­lő­te­lep is ve­szély­ben van.

Nagy a baj, ha­ma­ro­san egy nép­szerű üdü­lő­te­lep, sőt egy erőmű is ve­szélybe kerül.

Bámulatos trükk: így lesz olyan virágzó a kerted, hogy minden szomszéd elámul

Bámulatos trükk: így lesz olyan virágzó a kerted, hogy minden szomszéd elámul

Egyet­len szem krumpli, és máris rob­ban a vi­rág­bomba!

Egyet­len szem krumpli, és máris rob­ban a vi­rág­bomba! Mu­tat­juk, ho­gyan hasz­náld.

Így használd a kertben a szódabikarbónát

Így használd a kertben a szódabikarbónát

Nem csak sü­tésre vagy sú­ro­lásra hasz­nál­ha­tod a szó­da­bi­kar­bó­nát.

Nem csak sü­tésre vagy csem­pe­sú­ro­lásra hasz­nál­ha­tod a szó­da­bi­kar­bó­nát. A kert­ben is cso­dá­kat te­hetsz vele. És még mennyi min­denre jó!

Szórj sót a kertedbe - meglepő és hatásos trükk, varázslatos eredmény!

Szórj sót a kertedbe - meglepő és hatásos trükk, varázslatos eredmény!

Le­gyen cso­da­szép a ker­ted és az er­ké­lyed is!

Le­gyen cso­da­szép a ker­ted és az er­ké­lyed is! Ehhez mu­ta­tunk most szu­per prak­ti­kát.

Csodás felfedezés: a fiatal pár sem hitte, mit talált a saját kertjében

Csodás felfedezés: a fiatal pár sem hitte, mit talált a saját kertjében

Fákat akar­tak ül­tetni, ezért kezd­ték el fel­ásni a ker­tet.

Fákat akar­tak ül­tetni, ezért kezd­ték el fel­ásni a ker­tet, ahol eddig még sosem ta­lál­tak semmi kü­lö­nö­set.

10 remek ötlet, amitől a legkisebb kert is gyönyörű lesz

10 remek ötlet, amitől a legkisebb kert is gyönyörű lesz

Pici kert­ben is ki­él­he­ted a kre­a­ti­vi­tá­so­dat! Mu­ta­tunk né­hány tuti tip­pet, hogy fan­tasz­ti­kus bir­to­kot va­rá­zsol­hass!

Pici kert­ben is ki­él­he­ted a kre­a­ti­vi­tá­so­dat! Mu­ta­tunk né­hány tuti tip­pet, hogy kis­ker­ted­ből fan­tasz­ti­kus bir­to­kot va­rá­zsol­hass!

Szórj zúzott fokhagymagerezdet a kertedbe - elámulsz a hatástól!

Szórj zúzott fokhagymagerezdet a kertedbe - elámulsz a hatástól!

Ez a trükk egé­szen meg­lepő, mégis nagy ra­jon­gója le­szel, ha ki­pró­bá­lod.

Szórj szódabikarbónát a kertedbe - lenyűgöző, ami történik!

Szórj szódabikarbónát a kertedbe - lenyűgöző, ami történik!

Lát­vá­nyos és mesés ha­tást ér­hetsz el ezek­kel az egy­szerű trük­kök­kel.

Így öntözd a muskátlid, és minden szomszéd a csodájára jár a virágodnak!

Így öntözd a muskátlid, és minden szomszéd a csodájára jár a virágodnak!

El­ké­pesz­tően lát­vá­nyos lesz az ered­mény, ha meg­fo­ga­dod ezt a ta­ná­csot.

El­ké­pesz­tően lát­vá­nyos lesz az ered­mény, ha meg­fo­ga­dod ezt az egy­szerű ta­ná­csot.

Tarol a raklap, fillérekből a legjobb kerti bútorok

Tarol a raklap, fillérekből a legjobb kerti bútorok

Nem kell túl sok kéz­ügyes­ség hozzá.

Még csak túl sok kéz­ügyes­ség sem kell hozzá, hogy na­gyon menő bú­to­ro­kat ké­szíts ma­gad­nak. Rá­adá­sul fil­lé­rek­ből! Mu­ta­tunk né­hány nagy­szerű öt­le­tet.

Zseniális, mire használja a műanyag palackot a magyar háziasszony

Zseniális, mire használja a műanyag palackot a magyar háziasszony

Gon­dolt egy na­gyot, és az ókori csoda nyo­mán mű­anyag fla­ko­nok­ból ál­mo­dott zöld­sé­gei szá­mára fan­tasz­ti­kus füg­gő­ker­tet.

Szórj fahéjat a virágágyásba, és bámulatos lesz a kerted!

Szórj fahéjat a virágágyásba, és bámulatos lesz a kerted!

De ez még nem min­den! To­vábbi nagy­szerű öt­le­te­ket is mu­ta­tunk!

De ez még nem min­den! To­vábbi nagy­szerű öt­le­te­ket is mu­ta­tunk!

Ebben a gyönyörű kertes házban laknak Cookyék

Ebben a gyönyörű kertes házban laknak Cookyék

A nép­szerű rá­di­ós­sal ma­da­rat le­hetne fo­gatni, ami­óta sze­relme vi­lágra hozta első közös gyer­me­kü­ket.

A nép­szerű rá­di­ós­sal ma­da­rat le­hetne fo­gatni, ami­óta sze­relme vi­lágra hozta első közös gyer­me­kü­ket. Min­dent meg is tesz csa­lád­jáért.

Itt az ősz: megmutatjuk, mit kell tenni pontosan a kertben

Itt az ősz: megmutatjuk, mit kell tenni pontosan a kertben

Megér­ke­zett az ősz és a hűvös idő. A nap­pa­lok fo­ko­za­to­san rö­vi­deb­bek lesz­nek. A kert­ben ilyen­kor is ren­ge­teg a te­endő.

Fiaival termesztette a drogot a niklai édesanya

Fiaival termesztette a drogot a niklai édesanya

Bur­ján­zott a kan­na­bi­szül­tet­vény.

Bur­ján­zott a kan­na­bi­szül­tet­vény a 43 éves anyuka kert­jé­ben, hu­szon­éves gyer­me­kei és élet­társa pedig se­gí­tet­ték a nagy mun­ká­ban.

Megdöbbentő: Ezzel lepte meg Benkő Lászlóékat német rajongójuk

Megdöbbentő: Ezzel lepte meg Benkő Lászlóékat német rajongójuk

Tele van fel­lé­pé­sek­kel a le­gen­dás Omega együt­tes.

Tele van fel­lé­pé­sek­kel a le­gen­dás Omega együt­tes, min­den kon­cert­jük telt­há­zas. Ra­jon­góik meg­vár­ják őket a buli után, csak, hogy be­szél­hes­se­nek a ta­gok­kal és csi­nál­ja­nak egy közös fotót.

Kullancs ment Medveczky Ilona karjába: Ilyen lett a csípés helye!

Kullancs ment Medveczky Ilona karjába: Ilyen lett a csípés helye!

Az el­is­mert tánc­mű­vésznő min­dig na­gyon óva­tos, ezt a tá­ma­dást most még­sem si­ke­rült ki­vé­de­nie!

Elöntötte a kertedet a gaz? Így szabadulhatsz meg tőle

Elöntötte a kertedet a gaz? Így szabadulhatsz meg tőle

Egy biz­tos: nem gyom­ir­tó­val!

Egy biz­tos: nem gyom­irtó és ro­var­ölő vegy­sze­rek­kel! Azok ugyanis az ehető nö­vé­nye­ket is el­pusz­tít­ják.

Tedd a citromhéjat a kertedbe és elámulsz!

Tedd a citromhéjat a kertedbe és elámulsz!

A cit­ro­mot ren­ge­teg étel­hez hasz­nál­ha­tod a kony­há­ban, védi az egész­sé­ge­det, a fo­gyó­kú­rá­ban is a se­gít­sé­gedre lehet, azt azon­ban ke­ve­sen tud­ják, hogy a kert­ben is hasz­nos!

A cit­ro­mot ren­ge­teg étel­hez hasz­nál­ha­tod a kony­há­ban, védi az egész­sé­ge­det, a fo­gyó­kú­rá­ban is a se­gít­sé­gedre lehet, azt azon­ban ke­ve­sen tud­ják, hogy a kert­ben is hasz­nos!

Ettől a trükktől kerted olyan pompás lesz, hogy mindenki csodájára jár majd

Ettől a trükktől kerted olyan pompás lesz, hogy mindenki csodájára jár majd

Könnyű és olcsó prak­ti­kát mu­ta­tunk, ker­ted min­den­kit ámu­latba ejt majd.

Könnyű és olcsó prak­ti­kát mu­ta­tunk, ker­ted pedig min­den­kit ámu­latba ejt majd.

Elhervadt a kertben a tulipán? Mutatjuk pontosan, mit kell tenni

Elhervadt a kertben a tulipán? Mutatjuk pontosan, mit kell tenni

Az első ta­va­szi tu­li­pá­nok színt visz­nek az éle­tedbe.

Az első ta­va­szi tu­li­pá­nok színt visz­nek az éle­tedbe. Meg­mu­tat­juk, mit te­gyél velük, mi­u­tán el­vi­rá­goz­tak!

Ezzel az olcsó módszerrel védekezz a darazsak ellen

Ezzel az olcsó módszerrel védekezz a darazsak ellen

Kez­dő­dik a da­rázs­in­vá­zió.

Kö­ze­le­dik a nyár, így el­kez­dő­dik a da­rázs­in­vá­zió. Íme egy jó prak­tika, ho­gyan tart­suk őket távol.

Leandered gyilkosa észrevétlenül támad, figyeld a jeleket

Leandered gyilkosa észrevétlenül támad, figyeld a jeleket

Már min­den­képp ér­de­mes ki­tenni.

A cso­da­szép éve­lőt most már min­den­képp ér­de­mes ki­tenni a sza­badba. Ám ha nem érzi jól magát, az nem az eset­le­ges éj­sza­kai fa­gyok miatt van.

Vegyszer nélkül így tüntetheted el örökre kertedből a krumplibogarat

Vegyszer nélkül így tüntetheted el örökre kertedből a krumplibogarat

Szak­ér­tők sze­rint idén nyá­ron ha­tal­mas pusz­tí­tást vé­gez­het a krump­li­bo­gár, mu­száj erre előre ké­szülni.

100 gyilkos növényt rejt a világ legveszélyesebb kertje!

100 gyilkos növényt rejt a világ legveszélyesebb kertje!

A kert Nort­hum­ber­land her­ceg­nő­jé­nek öt­lete volt, aki ahe­lyett, hogy fű­szer­nö­vé­nye­ket ül­te­tett volna, el­kez­dett mér­gező nö­vé­nye­ket gyűj­teni!

Robban a szódabikarbóna-bomba! Eszméletlen, mire jó a kertedben!

Robban a szódabikarbóna-bomba! Eszméletlen, mire jó a kertedben!

Vidd a szó­da­bi­kar­bó­nát a ker­tedbe, és el­ké­pesztő se­gít­sé­get fog nyúj­tani!

Így spórolj a kerten tavasszal: Zseniális ötletek palántázáshoz

Így spórolj a kerten tavasszal: Zseniális ötletek palántázáshoz

El­jött a ta­va­szi pa­lán­tá­zás ideje!

El­jött a ta­va­szi pa­lán­tá­zás ideje! Olcsó és prak­ti­kus öt­le­te­ket mu­ta­tunk ahhoz, hogy a le­hető leg­job­ban fej­lőd­je­nek a nö­vé­nyeid, és ne kell­jen sok pénzt köl­te­ned.

Így öltöztesd karácsonyba a kerted! Szebb lesz, mint valaha

Így öltöztesd karácsonyba a kerted! Szebb lesz, mint valaha

Ne elé­gedj meg azzal, hogy né­hány izzót te­kersz a fákra! Sok­kal iz­gal­ma­sab­bat mu­ta­tunk.

Ezért gyűjts rengetg tejes dobozt télire!

Ezért gyűjts minél több tejes dobozt télire!

A tél nagy slá­ge­rét ké­szít­he­ted el velük te is! Mu­tat­juk, ho­gyan!

Nem gon­dol­nád, ho­gyan ve­he­ted hasz­nát a ki­ürült do­bo­zok­nak! A tél nagy slá­ge­rét ké­szít­he­ted el velük te is! Mu­tat­juk, ho­gyan!

Így készítsd fel kerted az érkező tavaszra

Így készítsd fel kerted az érkező tavaszra

Ezek­kel a lé­pé­sek­kel gyö­nyö­rűvé va­rá­zsol­ha­tod ker­ted ta­va­szi és nyári pom­pá­ját. Kezdj neki a ké­szü­lő­dés­nek!

Ezek­kel a lé­pé­sek­kel gyö­nyö­rűvé va­rá­zsol­ha­tod ker­ted ta­va­szi és nyári pom­pá­ját. Kezdj neki a ké­szü­lő­dés­nek!

Ez a 7 csoda történik, ha ecetet használsz a kertedben

Ez a 7 csoda történik, ha ecetet használsz a kertedben

Szu­per öt­le­te­ket mu­ta­tunk!

Iga­zán ér­de­mes egy fla­kon ecet­tel végig sé­tál­nod a kert­ben, mert sok­kal több min­denre hasz­nál­ha­tod, mint gon­dol­nád!

Szuper bevetésben a tojás, ennyi mindenre használhatod

Szuper bevetésben a tojás, ennyi mindenre használhatod

Más­képp nézel majd ezek után a to­jásra. Ez az egy­szerű alap­anyag a für­dő­szo­bá­ban éppen olyan hasz­nos lehet, mint a kert­ben vagy a test­ápo­lás­ban.

Karalábészörnyek nőnek a magyar háziasszony kertjében

Karalábészörnyek nőnek a magyar háziasszony kertjében

Cso­dá­jára jár­nak Kék­csén, a kis sza­bol­csi te­le­pü­lé­sen Va­lika zöld­sé­ge­i­nek. Bru­tá­lis mé­re­tűre nő kert­jé­ben a ka­ra­lábé, ilyet még nem lát­tál!

Cso­dá­jára jár­nak Kék­csén, a kis sza­bol­csi te­le­pü­lé­sen Va­lika zöld­sé­ge­i­nek. Bru­tá­lis mé­re­tűre nő kert­jé­ben a ka­ra­lábé, ilyet még nem lát­tál!