CÍMKE: 'kerítés'

Már nyíltan támogatja az illegális migrációt a Jobbik

Már nyíltan támogatja az illegális migrációt a Jobbik

Gyön­gyösi Már­ton egy­ér­tel­művé tette, hogy pártja nem akarja meg­vé­deni Ma­gyar­or­szá­got.

Retteg az Operett sztárja, saját biztonsági őr vigyáz rá egész nap

Retteg az Operett sztárja, saját biztonsági őr vigyáz rá egész nap

A 39 éves szí­nész attól tart, hogy zak­la­tója vissza­tér, mi­u­tán egy ré­szeg sofőr le­ta­rolta a ke­rí­té­sét.

Döbbenetes részletek: kerítésen átnyúlva törték el a budapesti édesanya nyakát

Döbbenetes részletek: kerítésen átnyúlva törték el a budapesti édesanya nyakát

Eri­kát a saját ke­rí­té­sü­kön ke­resz­tül rán­gat­ták meg.

Eri­kát a saját ke­rí­té­sü­kön ke­resz­tül rán­gat­ták meg.

Trump állja a szavát! Katonák kezdték építeni a déli határkerítést

Trump állja a szavát! Katonák kezdték építeni a déli határkerítést

Ame­ri­kai ka­to­nák je­len­tek meg több ha­tár­sza­ka­szon is...

Ka­to­nák je­len­tek meg több olyan me­xi­kói ha­tár­sza­ka­szon is, ahol eddig nem védte ke­rí­tés az or­szá­got.

Súlyos memóriazavarban szenvedhet Angela Merkel

Súlyos memóriazavarban szenvedhet Angela Merkel

Ang­ela Mer­kel az el­múlt he­tek­ben több­ször is ki­állt a déli ha­tár­sza­ka­szon épí­tett ma­gyar ke­rí­tés mel­lett.

Oltott mésszel támadtak a migránsok a határőrökre! Videó

Oltott mésszel támadtak a migránsok a határőrökre! Videó

Mint­egy 300 mig­ráns tá­madta meg a Ma­rokkó és a spa­nyol exk­lávé kö­zött hú­zódó hat­mé­te­res ke­rí­tést.

Mint­egy 300 mig­ráns tá­madta meg a Ma­rokkó és a spa­nyol exk­lávé kö­zött hú­zódó hat­mé­te­res ke­rí­tést.

Katonanők is védik a magyar kerítést, egy pillanatra Orbán is meglepődött

Katonanők is védik a magyar kerítést, egy pillanatra Orbán is meglepődött

Tel­jes me­net­fel­sze­re­lés­ben áll­tak a mi­nisz­ter­el­nök elé. És mo­so­lyog­tak. Volt náluk gép­pisz­toly, bi­lincs és gu­mi­bot.

Dömötör Csaba: A kerítés Magyarország biztonságának garanciája

Dömötör Csaba: A kerítés Magyarország biztonságának garanciája

A ke­rí­tés az il­le­gá­lis be­ván­dor­lás el­leni küz­de­lem szim­bó­luma és biz­ton­sá­gunk ga­ran­ci­ája - je­len­tette ki az ál­lam­tit­kár.

Hajdú Péter beleállt: Nem szeretném, ha migránsok lepnék el a hazámat

Hajdú Péter beleállt: Nem szeretném, ha migránsok lepnék el a hazámat

Ma­gyar­or­szá­gon nem divat, ez a fajta nyílt ki­ál­lás...

Ma­gyar­or­szá­gon nem divat, hogy az is­mert em­be­rek nyíl­tan ki­áll­ja­nak po­li­ti­kai né­ze­teik mel­lett. A Frizbi mű­sor­ve­te­tője most sza­kí­tott ezzel a trend­del...

Kitört a pánik a határon, egy férfi meghalt

Kitört a pánik a határon, egy férfi meghalt

Töb­ben is kór­házba ke­rül­tek, mi­u­tán a tömeg eddig is­me­ret­len okok­ból meg­in­dult a ke­rí­tés felé.

Töb­ben is kór­házba ke­rül­tek, mi­u­tán a tömeg eddig is­me­ret­len okok­ból meg­in­dult a spa­nyol enk­lávé, Mel­illa ke­rí­tése felé.

Zseniális ötlet, nem csak kolbászból készülhet kerítés

Zseniális ötlet, nem csak kolbászból készülhet kerítés

Még a gye­re­ke­ket is lázba hozza...

Még a gye­re­ke­ket is lázba hozza az üllői könyv­tár köny­vek­ből épült ke­rí­tése, de a fel­nőt­tek­nek is tet­szik! Újra meg újra meg­cso­dál­ják azt.

Megnéztük, mire elég a kerítés: ez történik most a Hős utcában

Megnéztük, mire elég a kerítés: ez történik most a Hős utcában

Be­ton­fa­lat és ke­rí­tést épí­tet­tek.

Be­ton­fa­la­kat és ke­rí­tést húz­tak a bu­da­pesti Hős utcai dro­gos gettó két ház­tömbje köré, de a dro­go­sok lát­ha­tó­lag még min­dig itt van­nak.

Vér folyt a határon: két nőt tapostak agyon a kerítésnél

Vér folyt a határon: két nőt tapostak agyon a kerítésnél

Bor­zal­mas tra­gé­dia tör­tént hét­főn a spa­nyol enk­lávé, Ceuta ke­rí­té­sé­nél: két asszonyt ta­po­sott agyon a hir­te­len meg­in­duló tömeg.

Bor­zal­mas tra­gé­dia tör­tént hét­főn a spa­nyol enk­lávé, Ceuta ke­rí­té­sé­nél: két asszonyt ta­po­sott agyon a hir­te­len meg­in­duló tömeg.

Ezzel javítana az önkormányzat a Hős utcai állapotokon

Ezzel javítana az önkormányzat a Hős utcai állapotokon

Be­ton­fal és ke­rí­tés épült a há­zak­hoz.

Be­ton­fa­la­kat és ke­rí­tést húz­tak a bu­da­pesti Hős utcai dro­gos gettó két ház­tömbje köré. Meg­lepő vál­to­zá­sok tör­tén­tek Bu­da­pest el­va­rá­zsolt szeg­le­té­ben.

Lerohanták a migránsok a kerítést

Lerohanták a migránsok a kerítést

Közel 200, Ma­rok­kó­ban gyü­le­kező mig­ráns ro­hanta le Ceuta ke­rí­té­sét.

Közel 200, Ma­rok­kó­ban gyü­le­kező mig­ráns ro­hanta le a spa­nyol enk­lávé, Ceuta ke­rí­té­sét ked­den - sokan át is ju­tot­tak a rend­őr­sor­fa­lon. A nyo­más egyre na­gyobb.

A dánok megirigyelték a magyarok kerítését, ők is olyat akarnak

A dánok megirigyelték a magyarok kerítését, ők is olyat akarnak

A dán nép­párt EP-kép­vi­se­lője ugyan­olyan ke­rí­tést akar, mint ami­lyen a ma­gyar-szerb ha­tá­ron van.