CÍMKE: 'kerítés'

Feláldozná Európát a szocialista csúcsjelölt

Feláldozná Európát a szocialista csúcsjelölt

Tim­mer­mans, az eu­ró­pai szo­ci­a­lis­ták csúcs­je­löltje az utóbbi évek­ben fo­lya­ma­to­san hitet tett a ma­gyar ha­tár­ke­rí­tés le­bon­tása és a mig­rán­sok mil­li­ó­i­nak az Eu­ró­pába te­le­pí­tése mel­lett.

Tim­mer­mans, az eu­ró­pai szo­ci­a­lis­ták csúcs­je­löltje az utóbbi évek­ben fo­lya­ma­to­san hitet tett mig­rán­sok mil­li­ó­i­nak Eu­ró­pába te­le­pí­tése mel­lett.

Plázánál kapták rajta: aljas, mit tett a kislányokkal egy magyar férfi

Plázánál kapták rajta: aljas, mit tett a kislányokkal egy magyar férfi

Akkor kap­ták rajta, ami­kor éppen egy lányt kí­nált fel pén­zért szexre.

A 43 éves férfit a rend­őrök akkor kap­ták rajta, ami­kor éppen egy lányt kí­nált fel pén­zért szexre.

Hihetetlen, mi történt a dögös sztárnál, rendőrök lepték el a bejáratot

Hihetetlen, mi történt a dögös sztárnál, rendőrök lepték el a bejáratot

A 29 éves éne­kesnő nem tar­tóz­ko­dott ott­hon.

A 29 éves éne­kesnő nem tar­tóz­ko­dott ott­hon, ami­kor egy autó a ke­rí­té­sébe csa­pó­dott.

Már nyíltan támogatja az illegális migrációt a Jobbik

Már nyíltan támogatja az illegális migrációt a Jobbik

Gyön­gyösi Már­ton évad­nyitó be­széde.

Gyön­gyösi Már­ton évad­nyitó be­szé­dé­ben egy­ér­tel­művé tette, hogy pártja nem akarja meg­vé­deni Ma­gyar­or­szá­got az il­le­gá­lis be­ván­dor­lás­tól.

Retteg az Operett sztárja, saját biztonsági őr vigyáz rá egész nap

Retteg az Operett sztárja, saját biztonsági őr vigyáz rá egész nap

A 39 éves szí­nész attól tart, hogy zak­la­tója vissza­tér.

A 39 éves szí­nész attól tart, hogy zak­la­tója vissza­tér, mi­u­tán egy ré­szeg sofőr le­ta­rolta a ke­rí­té­sét.

Kerítést építettek a határhoz az ukránok

Megelégelték és kerítést építettek a határhoz az ukránok

Kár­pát­al­ján szö­ges­drót ke­rí­tést és rej­tett aka­dá­lyo­kat is te­le­pí­tet­tek az ukrán ha­tár­őrök a határ men­tén, így akar­ják vissza­szo­rí­tani a ci­ga­ret­ta­csem­pé­sze­tet.

Kár­pát­al­ján szö­ges­drót ke­rí­tést és rej­tett aka­dá­lyo­kat is te­le­pí­tet­tek az ukrán ha­tár­őrök a határ men­tén, így akar­ják vissza­szo­rí­tani a ci­ga­ret­ta­csem­pé­sze­tet.

Súlyos memóriazavarban szenvedhet Angela Merkel

Súlyos memóriazavarban szenvedhet Angela Merkel

Mer­kel már kiáll a ma­gyar ke­rí­tés mel­lett, de nem min­dig volt ez így.

Ang­ela Mer­kel az el­múlt he­tek­ben több­ször is ki­állt a déli ha­tár­sza­ka­szon épí­tett ma­gyar ke­rí­tés mel­lett.

Hajdú Péter beleállt: Nem szeretném, ha migránsok lepnék el a hazámat

Hajdú Péter beleállt: Nem szeretném, ha migránsok lepnék el a hazámat

Ma­gyar­or­szá­gon nem divat, hogy az is­mert em­be­rek nyíl­tan ki­áll­ja­nak po­li­ti­kai né­ze­teik mel­lett.

Katonanők is védik a magyar kerítést, egy pillanatra Orbán is meglepődött

Katonanők is védik a magyar kerítést, egy pillanatra Orbán is meglepődött

Tel­jes me­net­fel­sze­re­lés­ben áll­tak a mi­nisz­ter­el­nök elé. És mo­so­lyog­tak. Volt náluk gép­pisz­toly, bi­lincs és gu­mi­bot.

Oltott mésszel támadtak a migránsok a határőrökre! Videó

Oltott mésszel támadtak a migránsok a határőrökre! Videó

Mint­egy 300 mig­ráns tá­madta meg a Ma­rokkó és a spa­nyol exk­lávé kö­zött hú­zódó hat­mé­te­res ke­rí­tést.

Mint­egy 300 mig­ráns tá­madta meg a Ma­rokkó és a spa­nyol exk­lávé kö­zött hú­zódó hat­mé­te­res ke­rí­tést. A be­ván­dor­lók ol­ló­val fel­fegy­ver­kezve tá­mad­tak a rend­őrökre, a he­lyiek azt mond­ják egyre bru­tá­li­sab­bak a tá­ma­dá­sok.

Dömötör Csaba: A kerítés biztonságunk garanciája

Dömötör Csaba: A kerítés Magyarország biztonságának garanciája

A ke­rí­tés az il­le­gá­lis be­ván­dor­lás el­leni küz­de­lem szim­bó­luma - je­len­tette ki az ál­lam­tit­kár.

A ha­tár­vé­delmi ke­rí­tés az il­le­gá­lis be­ván­dor­lás el­leni küz­de­lem szim­bó­luma és biz­ton­sá­gunk ga­ran­ci­ája - je­len­tette ki Dö­mö­tör Csaba, a Mi­nisz­ter­el­nöki Ka­bi­net­iroda par­la­menti ál­lam­tit­kára a tom­pai ha­tár­át­ke­lő­nél.

Kitört a pánik a határon, egy férfi meghalt

Kitört a pánik a határon, egy férfi meghalt

Töb­ben is kór­házba ke­rül­tek, mi­u­tán a tömeg eddig is­me­ret­len okok­ból meg­in­dult a ke­rí­tés felé.

Töb­ben is kór­házba ke­rül­tek, mi­u­tán a tömeg eddig is­me­ret­len okok­ból meg­in­dult a spa­nyol enk­lávé, Mel­illa ke­rí­tése felé.

Vér folyt a határon: két nőt tapostak agyon a kerítésnél

Vér folyt a határon: két nőt tapostak agyon a kerítésnél

Bor­zal­mas tra­gé­dia tör­tént.

Bor­zal­mas tra­gé­dia tör­tént hét­főn a spa­nyol enk­lávé, Ceuta ke­rí­té­sé­nél: két asszonyt ta­po­sott agyon a hir­te­len meg­in­duló tömeg.

Zseniális ötlet, nem csak kolbászból készülhet kerítés

Zseniális ötlet, nem csak kolbászból készülhet kerítés

Még a gye­re­ke­ket is lázba hozza...

Még a gye­re­ke­ket is lázba hozza az üllői könyv­tár köny­vek­ből épült ke­rí­tése, de a fel­nőt­tek­nek is tet­szik! Újra meg újra meg­cso­dál­ják azt.

Megnéztük, mire elég a kerítés: ez történik most a Hős utcában

Megnéztük, mire elég a kerítés: ez történik most a Hős utcában

Be­ton­fa­la­kat és ke­rí­tést húz­tak a bu­da­pesti Hős utcai dro­gos gettó két ház­tömbje köré.

Ezzel javítana az önkormányzat a Hős utcai állapotokon

Ezzel javítana az önkormányzat a Hős utcai állapotokon

Be­ton­fa­la­kat és ke­rí­tést húz­tak a bu­da­pesti Hős utcai dro­gos gettó két ház­tömbje köré.

Lerohanták a migránsok a kerítést

Lerohanták a migránsok a kerítést

Közel 200, Ma­rok­kó­ban gyü­le­kező mig­ráns ro­ha­mo­zott.

Közel 200, Ma­rok­kó­ban gyü­le­kező mig­ráns ro­hanta le a spa­nyol enk­lávé, Ceuta ke­rí­té­sét ked­den - sokan át is ju­tot­tak.

A dánok megirigyelték a magyarok kerítését, ők is olyat akarnak

A dánok megirigyelték a magyarok kerítését, ők is olyat akarnak

A dán nép­párt EP-kép­vi­se­lője ugyan­olyan ke­rí­tést akar, mint ami­lyen a ma­gyar-szerb ha­tá­ron van.