CÍMKE: 'kereszténység'

Az USA és Magyarország is védi a kereszténységet

Az USA és Magyarország is védi a kereszténységet

A ma­gyar-ame­ri­kai kap­cso­la­tok­nak sta­bil lelki ala­pot ad a ke­resz­tény kö­zös­sé­gek vé­delme.

Brazília és Magyarország védi a kereszténységet

Brazília és Magyarország védi a kereszténységet

Ma­gyar­or­szág és Bra­zí­lia el­fo­gad­ha­tat­lan­nak tartja a ke­resz­té­nyek­kel szem­beni diszk­ri­mi­ná­ciót.

Brutális szertartással emlékeztek nagypéntekre - Képgaléria

Brutális szertartással emlékeztek nagypéntekre - Képgaléria

A világ szá­mos pont­ján meg­em­lé­kez­tek Krisz­tus ke­resztre fe­szí­té­sé­ről.

A világ szá­mos pont­ján meg­em­lé­kez­tek Krisz­tus ke­resztre fe­szí­té­sé­ről.

Orbán Viktor: A keresztény kultúra minden erő forrása

Orbán Viktor: A keresztény kultúra minden erő forrása

A ke­resz­tény kul­túra nél­kül nincs sza­bad­ság, és nincs eu­ró­pai élet sem - mondta a kor­mányfő.

A ke­resz­tény kul­túra nél­kül nincs sza­bad­ság, és nincs eu­ró­pai élet sem - mondta a kor­mányfő.

Gulyás Gergely: A migráció Európa lerombolásának eszköze

A migráció Európa lerombolásának eszköze

A 21. szá­zad a lel­ke­kért foly­ta­tott küz­de­lem ideje lesz.

A 21. szá­zad a lel­ke­kért foly­ta­tott küz­de­lem ideje lesz - je­len­tette ki a Mi­nisz­ter­el­nök­sé­get ve­zető mi­nisz­ter.

A magyarság a kereszténység mellett

A magyarság a kereszténység mellett dönt

Ke­resz­tény kul­túra nél­kül nem lesz sza­bad élet Eu­ró­pá­ban.

Orbán Vik­tor már­cius 15-i be­szé­dé­ben azt mondta, hogy ke­resz­tény kul­túra nél­kül nem lesz sza­bad élet Eu­ró­pá­ban. Erről szólt a Né­ző­pont on­line ku­ta­tása.

Migránsügyben nem alkuszik a kormány

Migránsügyben nem alkuszik a kormány

Sem a ma­gyar kor­mány, sem a Fi­desz nem köt komp­ro­misszu­mot a mig­rá­ció ügyé­ben, il­letve Eu­rópa és az eu­ró­pai ke­resz­tény kul­túra meg­vé­dé­sé­nek kér­dé­sé­ben.

Sem a ma­gyar kor­mány, sem a Fi­desz nem köt komp­ro­misszu­mot a mig­rá­ció ügyé­ben, il­letve Eu­rópa és az eu­ró­pai ke­resz­tény kul­túra meg­vé­dé­sé­nek kér­dé­sé­ben.

Orbán Viktor: Magyarország segít az üldözött keresztényeknek

Orbán Viktor: Magyarország segít az üldözött keresztényeknek

A mi­nisz­ter­el­nök és he­lyet­tese, Sem­jén Zsolt tár­gyalt a világ egyik leg­ré­gebbi ke­resz­tény kö­zös­sé­gé­nek ve­ze­tő­jé­vel.

Egyre több keresztényt ölnek meg világszerte a vallása miatt

Egyre több keresztényt ölnek meg világszerte a vallása miatt

A ke­resz­té­nyek ül­döz­te­tése vi­lág­szerte egyre na­gyobb mé­re­te­ket ölt.

A migráns bűnözőket ki kell toloncolni

A migráns bűnözőket ki kell toloncolni

Heinz-Ch­ris­tian St­ra­che oszt­rák al­kan­cel­lár sze­rint a be­ván­dor­lás nem tudja meg­ol­dani a de­mo­gráfiai prob­lé­mát, és egy­ben a saját nép má­sikra ki­cse­ré­lé­sét je­len­tené.

Heinz-Ch­ris­tian St­ra­che oszt­rák al­kan­cel­lár sze­rint a be­ván­dor­lás nem tudja meg­ol­dani a de­mo­gráfiai prob­lé­mát, és egy­ben a saját nép má­sikra ki­cse­ré­lé­sét je­len­tené. Saját né­pes­sé­gé­nek el­vesz­tése nem lehet a kon­cep­ci­ója egyet­len fe­le­lős po­li­ti­kus­nak sem. A be­ván­dor­lás he­lyett ha­té­kony csa­lád­po­li­ti­kai in­téz­ke­dé­sekre van szük­ség.

Az egyházat is bevetik a migráció jobb színben való feltüntetéséhez

Az egyházat is bevetik a migráció jobb színben való feltüntetéséhez

A ka­to­li­kus egy­há­zat gya­log­ként hasz­nál­ják egy meg­ter­ve­zett játsz­má­ban...

A ka­to­li­kus egy­há­zat gya­log­ként hasz­nál­ják egy ala­po­san meg­ter­ve­zett játsz­má­ban...

Mégis kínos a Lidlnek a kereszténység - Ismét retusáltak!

Mégis kínos a Lidlnek a kereszténység - Ismét retusáltak!

Val­lási ér­zé­keny­ségre hi­vat­kozva tün­tet­ték el ka­to­li­kus temp­lom ké­pé­ről a ke­resz­tet.

Orbán Viktor: Nem akarunk félni, betonkockák mögött élni karácsonykor

Orbán Viktor: Nem akarunk félni, betonkockák mögött élni karácsonykor

Nem akar­juk, hogy bárki ke­resz­te­ket tün­tet­hes­sen el, hogy lá­nya­in­kat, asszo­nya­in­kat fél­teni kell­jen. Ka­rá­cso­nyi gon­do­la­tok.

Németországban veszélyes kereszténynek lenni

Németországban veszélyes kereszténynek lenni

Ri­asztó képet su­gall­nak a rend­őr­ségi sta­tisz­ti­kák: egy év alatt je­len­tő­sen meg­nőtt Né­met­or­szág­ban a ke­resz­té­nyek el­leni tá­ma­dá­sok száma.

Ri­asztó képet su­gall­nak a leg­fris­sebb rend­őr­ségi sta­tisz­ti­kák: egy év alatt je­len­tő­sen meg­nőtt Né­met­or­szág­ban a ke­resz­té­nyek el­leni tá­ma­dá­sok száma.

Óriási változás Meghan Markle életében, mit szól ehhez az anyja?

Óriási változás Meghan Markle életében, mit szól ehhez az anyja?

Nagy dön­tést ho­zott kö­zelgő es­kü­vője előtt Harry her­ceg sze­relme.

Nagy dön­tést ho­zott kö­zelgő es­kü­vője előtt Harry her­ceg sze­relme.

Migránsgyerekek miatt tiltották ki a Jézuskát egy bécsi iskolából

Migránsgyerekek miatt tiltották ki a Jézuskát egy bécsi iskolából

A fel­há­bo­ro­dott oszt­rák szü­lők a saj­tó­hoz for­dul­tak...

A fel­há­bo­ro­dott szü­lők el­ke­se­re­dett­sé­gük­ben odáig ju­tot­tak, hogy írtak egy oszt­rák na­pi­lap­nak...

Iszlámot erőltetnének a keresztényekre Franciaországban

Iszlámot erőltetnének a keresztényekre Franciaországban

Har­col­nak a ke­resz­tény­sé­gért.

Meg­kez­dő­dött a harc a ke­resz­tény­sé­gért, mi­u­tán a leg­felső bí­ró­ság dön­tött. A pol­gár­mes­ter jogi úton ren­dezné a konflik­tust, amely igen messzire ve­zet­het...

Érdekből válnak kereszténnyé a migránsok

Érdekből válnak kereszténnyé a migránsok

Új trükk hódít.

A me­ne­dék­ké­rel­mek el­bí­rá­lása hosszú időt vesz igénybe, és leg­több eset­ben a mig­rán­sok el­uta­sí­tá­sá­val ér véget - ezt akar­ják most ki­ját­szani.

Felnyitották Jézus sírját Jeruzsálemben

Felnyitották Jézus sírját Jeruzsálemben

500 év után újra res­ta­u­rá­to­rok dol­goz­nak a temp­lom­ban.

Fél év­ez­red után elő­ször res­ta­u­rá­to­rok dol­goz­nak a je­ru­zsá­lemi Szent Sír temp­lom­ban.

Elképesztő, miért vették el egy norvég házaspár gyerekeit!

Elképesztő, miért vették el egy norvég házaspár gyerekeit!

Ré­m­álommá vált a hét­tagú csa­lád élete. Mind az öt gye­re­kü­ket erő­szak­kal sza­kí­tot­ták el tőlük.