CÍMKE: 'kereszténység'

Mégis kínos a Lidlnek a kereszténység - Ismét retusáltak!

Mégis kínos a Lidlnek a kereszténység - Ismét retusáltak!

Val­lási ér­zé­keny­ségre hi­vat­kozva tün­tet­ték el ka­to­li­kus temp­lom ké­pé­ről a ke­resz­tet.

Óriási változás Meghan Markle életében, mit szól ehhez az anyja?

Óriási változás Meghan Markle életében, mit szól ehhez az anyja?

Nagy dön­tést ho­zott kö­zelgő es­kü­vője előtt Harry her­ceg sze­relme.

Nagy dön­tést ho­zott kö­zelgő es­kü­vője előtt Harry her­ceg sze­relme.

Migránsgyerekek miatt tiltották ki a Jézuskát egy bécsi iskolából

Migránsgyerekek miatt tiltották ki a Jézuskát egy bécsi iskolából

A fel­há­bo­ro­dott oszt­rák szü­lők a saj­tó­hoz for­dul­tak...

A fel­há­bo­ro­dott szü­lők el­ke­se­re­dett­sé­gük­ben odáig ju­tot­tak, hogy írtak egy oszt­rák na­pi­lap­nak...

Iszlámot erőltetnének a keresztényekre Franciaországban

Iszlámot erőltetnének a keresztényekre Franciaországban

Meg­kez­dő­dött a harc a ke­resz­tény­sé­gért, mi­u­tán a leg­felső bí­ró­ság dön­tött. Tün­tet­tek is a vá­ros­ban...

Meg­kez­dő­dött a harc a ke­resz­tény­sé­gért, mi­u­tán a leg­felső bí­ró­ság dön­tött. Tün­tet­tek is a vá­ros­ban...

Érdekből válnak kereszténnyé a migránsok

Érdekből válnak kereszténnyé a migránsok

Új trükk hódít.

A me­ne­dék­ké­rel­mek el­bí­rá­lása hosszú időt vesz igénybe, és leg­több eset­ben a mig­rán­sok el­uta­sí­tá­sá­val ér véget - ezt akar­ják most ki­ját­szani.

Felnyitották Jézus sírját Jeruzsálemben

Felnyitották Jézus sírját Jeruzsálemben

500 év után újra res­ta­u­rá­to­rok dol­goz­nak a temp­lom­ban.

Fél év­ez­red után elő­ször res­ta­u­rá­to­rok dol­goz­nak a je­ru­zsá­lemi Szent Sír temp­lom­ban.

Elképesztő, miért vették el egy norvég házaspár gyerekeit!

Elképesztő, miért vették el egy norvég házaspár gyerekeit!

Ré­m­álommá vált a hét­tagú csa­lád élete. Mind az öt gye­re­kü­ket erő­szak­kal sza­kí­tot­ták el tőlük.