CÍMKE: 'kereszténység'

Az egyházat is bevetik a migráció jobb színben való feltüntetéséhez

Az egyházat is bevetik a migráció jobb színben való feltüntetéséhez

A ka­to­li­kus egy­há­zat gya­log­ként hasz­nál­ják egy ala­po­san meg­ter­ve­zett játsz­má­ban...

Németországban veszélyes kereszténynek lenni

Németországban veszélyes kereszténynek lenni

Ri­asztó képet su­gall­nak a leg­fris­sebb rend­őr­ségi sta­tisz­ti­kák.

Orbán Viktor: Nem akarunk félni, betonkockák mögött élni karácsonykor

Orbán Viktor: Nem akarunk félni, betonkockák mögött élni karácsonykor

Nem akar­juk, hogy bárki ke­resz­te­ket tün­tet­hes­sen el.

Nem akar­juk, hogy bárki ke­resz­te­ket tün­tet­hes­sen el.

Óriási változás Meghan Markle életében, mit szól ehhez az anyja?

Óriási változás Meghan Markle életében, mit szól ehhez az anyja?

Nagy dön­tést ho­zott kö­zelgő es­kü­vője előtt Harry her­ceg sze­relme.

Nagy dön­tést ho­zott kö­zelgő es­kü­vője előtt Harry her­ceg sze­relme.

Migránsgyerekek miatt tiltották ki a Jézuskát egy bécsi iskolából

Migránsgyerekek miatt tiltották ki a Jézuskát egy bécsi iskolából

A fel­há­bo­ro­dott oszt­rák szü­lők el­ke­se­re­dett­sé­gük­ben odáig ju­tot­tak, hogy írtak egy oszt­rák na­pi­lap­nak...

Iszlámot erőltetnének a keresztényekre Franciaországban

Iszlámot erőltetnének a keresztényekre Franciaországban

Meg­kez­dő­dött a harc a ke­resz­tény­sé­gért, mi­u­tán a leg­felső bí­ró­ság dön­tött. Tün­tet­tek is a vá­ros­ban...

Meg­kez­dő­dött a harc a ke­resz­tény­sé­gért, mi­u­tán a leg­felső bí­ró­ság dön­tött. Tün­tet­tek is a vá­ros­ban...

Sátánista világsztár ellen harcol Szikora Róbert

Sátánista világsztár ellen harcol Szikora Róbert

Mary­lin Man­son újra fel­lép ná­lunk.

Mary­lin Man­son alig egy hónap múlva újra ha­zánk­ban kon­cer­te­zik. A hithű római ka­to­li­kus Szi­kora Ró­bert ez­út­tal nem tün­tet, hanem imád­ságra buz­dít.

Felnyitották Jézus sírját Jeruzsálemben

Felnyitották Jézus sírját Jeruzsálemben

Res­ta­u­rá­to­rok dol­goz­nak a je­ru­zsá­lemi Szent Sír temp­lom­ban.

Fél év­ez­red után elő­ször res­ta­u­rá­to­rok dol­goz­nak a je­ru­zsá­lemi Szent Sír temp­lom­ban. El­tá­vo­lí­tot­ták a már­vány fe­dő­la­pot, amely alatt az a szikla ta­lál­ható, ame­lyen Jé­zust ki­te­rí­tet­ték.

Érdekből válnak kereszténnyé a migránsok

Érdekből válnak kereszténnyé a migránsok

A me­ne­dék­ké­rel­mek el­bí­rá­lása hosszú időt vesz igénybe, és leg­több eset­ben a mig­rán­sok el­uta­sí­tá­sá­val ér véget.

A me­ne­dék­ké­rel­mek el­bí­rá­lása hosszú időt vesz igénybe, és leg­több eset­ben a mig­rán­sok el­uta­sí­tá­sá­val ér véget - ezt akar­ják most ki­ját­szani a ke­resz­tény­sé­get vá­lasztó csa­pa­tok.

Elképesztő, miért vették el egy norvég házaspár gyerekeit!

Elképesztő, miért vették el egy norvég házaspár gyerekeit!

Ré­m­álommá vált az éle­tük.

Ré­m­álommá vált egy nor­vég csa­lád élete, mi­u­tán mind az öt gye­re­kü­ket erő­szak­kal el­vette tőlük a helyi gyer­mek­jó­léti bi­zott­ság.

Sötét jövő: Elpusztítja a kereszténységet az ISIS a Közel-Keleten

Sötét jövő: Elpusztítja a kereszténységet az ISIS a Közel-Keleten

Ri­asztó ada­tok egy ta­nul­mány­ban!

Ri­asztó ada­to­kat kö­zölt egy brit ta­nul­mány, mely sze­rint a kö­vet­kező 10 évben tel­je­sen el­tűn­het a ke­resz­tény val­lás Irak­ban és Szí­ri­á­ban.

Tömegesen keresztelkednek meg a migránsok Németországban

Tömegesen keresztelkednek meg a migránsok Németországban

Sokan azért ke­resz­tel­ked­nek meg, mert re­mé­lik, hogy így könnyebb meg­sze­rezni a me­ne­kült­stá­tuszt.