CÍMKE: 'keresztény értékek'

A migrációt nem menedzselni kell, hanem megállítani

A migrációt nem menedzselni kell, hanem megállítani

A ma­gyar kor­mány ezt az ál­lás­pon­tot kí­vánja ér­vé­nye­sí­teni az Eu­ró­pai Ta­nács új ke­ret­stra­té­gi­á­já­ban.

Az USA és Magyarország is védi a kereszténységet

Az USA és Magyarország is védi a kereszténységet

A ma­gyar-ame­ri­kai kap­cso­la­tok­nak sta­bil lelki ala­pot ad a ke­resz­tény kö­zös­sé­gek vé­delme.

Novák Katalin: A Fidesz Európa védelmében keres szövetségeseket

Novák Katalin: A Fidesz Európa védelmében keres szövetségeseket

A Fi­de­sza­zért dol­go­zik majd, hogy a ma­gyar em­be­rek ér­de­keit ér­vé­nye­sítse az Eu­ró­pai Uni­ó­ban.

A migráció megállítása fontosabb, mint a pártfegyelem

A migráció megállítása fontosabb, mint a pártfegyelem

A Fi­desz pedig min­den­ki­nek, így Manf­red We­ber­nek a vé­le­mé­nyét is meg­hall­gatja.