CÍMKE: 'kerékpár'

Hihetetlen, ekkora távot tesz meg naponta a magyar sztárbringás

Hihetetlen, ekkora távot tesz meg naponta a magyar sztárbringás

Peák Bar­na­bás a világ egyik leg­jobb csa­pa­tá­hoz, az auszt­rál Mi­chelton-Scott együt­te­sé­hez iga­zolt.

FRISS HÍREK

Drogdíler volt, lecsukták a világbajnok kerékpárost

Drogdíler volt, lecsukták a világbajnok kerékpárost

Jack Bob­ridge kar­ri­erje során három vi­lág­baj­noki címet szer­zett.

Jack Bob­ridge kar­ri­erje során három vi­lág­baj­noki címet szer­zett, drog miatt ál­lí­tot­ták bí­ró­ság elé.

Életet mentett Rékasi Károly, mégis kiakadt

Életet mentett Rékasi Károly, mégis kiakadt

A szí­nész fe­szült hang­vé­telű üze­ne­tet fo­gal­ma­zott meg a haza ke­rék­pá­ros tár­sa­da­lom felé. Nem hitt a sze­mé­nek, ami­kor meg­látta az ered­ményt.

A szí­nész fe­szült hang­vé­telű üze­ne­tet fo­gal­ma­zott meg a haza ke­rék­pá­ros tár­sa­da­lom felé. Nem hitt a sze­mé­nek, ami­kor meg­látta az ered­ményt.

Mentőhelikopter érkezett, szörnyű balesetet szenvedett a kiváló sportoló

Mentőhelikopter érkezett, szörnyű balesetet szenvedett a kiváló sportoló

A ked­venc ver­se­nyére ké­szülő brin­gás csak az orrát akarta meg­tö­rölni.

A ked­venc ver­se­nyére ké­szülő brin­gás csak az orrát akarta meg­tö­rölni.

Érdekes fotó, így még biztosan nem láttad a Fradi edzőjét

Érdekes fotó, így még biztosan nem láttad a Fradi edzőjét

Reb­rov sem pihen a fel­ké­szü­lés alatt.

Szer­hij Reb­rov, a Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nak ukrán tré­nere sem pihen a fel­ké­szü­lés alatt. Auszt­ri­á­ban edző­tá­bo­ro­zik a Fradi.

Meglepő dolgot tett Terence Hill, erre senki sem számított

Meglepő dolgot tett Terence Hill, erre senki sem számított

A nép­szerű szí­nész a Giro d'Ita­lia or­szág­úti ke­rék­pá­ros-kör­ver­seny ne­gye­dik sza­ka­szán tűnt fel.

A Ma­gyar­or­szá­gon is na­gyon nép­szerű szí­nész a Giro d'Ita­lia or­szág­úti ke­rék­pá­ros-kör­ver­seny ne­gye­dik sza­ka­szán tűnt fel.

Szenzációs bejelentés, ismét csúcseseményt rendez Budapest

Szenzációs bejelentés, ismét csúcseseményt rendez Budapest

Óri­ási ér­dek­lő­dés övezi a ver­senyt.

Az ese­ményt évről évre óri­ási ér­dek­lő­dés övezi: 2018-ban 198 or­szág­ban volt lát­ható a ver­seny.

Budapestre figyelhet Európa, ezt rendezheti a főváros

Budapestre figyelhet Európa, ezt rendezheti a főváros

Áp­ri­lis 15-én jöhet a be­je­len­tés.

A há­rom­he­tes olasz ke­rék­pá­ros kör­ver­seny rajt­jára már több­ször ke­rült sor kül­föl­dön. Áp­ri­lis 15-én jöhet a hi­va­ta­los be­je­len­tés.

Zseniális fejlesztések jönnek a Balatonnál

Zseniális fejlesztések jönnek a Balatonnál, felvirágoztatják a turizmust

Olyan fej­lesz­té­sek lesz­nek a Ba­la­ton­nál és kör­nyé­kén, amely­nek kö­szön­he­tően egész évben lehet majd ke­rék­pár­ral ki­rán­dulni. Új bi­cik­li­utak és pi­he­nő­he­lyek épül­nek.

Olyan fej­lesz­té­sek lesz­nek a Ba­la­ton­nál és kör­nyé­kén, amely­nek kö­szön­he­tően egész évben lehet majd ke­rék­pár­ral ki­rán­dulni. Új bi­cik­li­utak és pi­he­nő­he­lyek épül­nek, de három brin­gás köz­pon­tot is lét­re­hoz­nak.

Borzasztó hírt kaptunk, az életéért küzd a tehetséges sportoló

Borzasztó hír, az életéért küzd a tehetséges sportoló

Rob­bert de Greef ver­seny köz­ben ka­pott szív­ro­ha­mot.

Rob­bert de Greef ver­seny köz­ben ka­pott szív­ro­ha­mot. Az or­vo­sok mes­ter­sé­ges kó­mába he­lyez­ték a 17 éves spor­to­lót.

Brutális fotó: Elgázolták a magyar énekest, a feje sérült

Brutális fotó: Elgázolták a magyar énekest, a feje sérült

Ag­gód­nak a ra­jon­gók.

A fi­a­tal sztár a ta­vasz be­kö­szön­té­vel azon­nal elő­vette a brin­gá­ját. Rossz ötlet volt...

Pofátlan dolgot művelt egy győri férfi, le is videózták

Pofátlan dolgot művelt egy győri férfi, le is videózták

A rend­őrök a la­ko­sok se­gít­sé­gét kérik.

Azt hitte egy győri férfi, hogy tette nem marad bün­tet­le­nül, ám egy biz­ton­sági ka­mera is rög­zí­tette a po­fát­lan­sá­got a vá­rosi kór­ház kör­nyé­kén.

Megrázó részletek: szörnyű halála volt a bringás sztárnak

Megrázó részletek: szörnyű halála volt a bringás sztárnak

Ver­seny­zés köz­ben gá­zolta el egy kis­te­her­autó Stef Loost. A mind­össze 19 éves spor­toló a kór­ház­ban ve­szí­tette el az éle­tét.

Ver­seny­zés köz­ben gá­zolta el egy kis­te­her­autó Stef Loost. A mind­össze 19 éves spor­toló a kór­ház­ban ve­szí­tette el az éle­tét.

5 tuti tipp Alsó-Ausztriába utazóknak

5 nagyszerű tipp azoknak, akik idén ősszel Alsó-Ausztriába utaznak

Alsó-Auszt­ri­á­ban az ősz ter­mé­sze­te­sen a bor­ról és a há­zias oszt­rák ízek él­ve­ze­té­ről szól, ám ha úgy dön­tünk, hogy az aktív pi­he­nést vá­laszt­juk, a régió akkor sem okoz csa­ló­dást.

Alsó-Auszt­ri­á­ban az ősz ter­mé­sze­te­sen a bor­ról és a há­zias oszt­rák ízek él­ve­ze­té­ről szól, ám ha úgy dön­tünk, hogy az aktív pi­he­nést vá­laszt­juk, a régió akkor sem okoz csa­ló­dást. Íme 5 egé­szen kü­lön­le­ges tipp a tö­ké­le­tes őszi ki­kap­cso­ló­dás­hoz.

Ez ám a meglepetés, ezt akarja jóval negyven fölött Tilla!

Ez ám a meglepetés, negyven fölött szerzi meg a jogsit Tilla!

A mű­sor­ve­zető eddig leg­szí­ve­seb­ben min­den­hova tö­meg­köz­le­ke­dés­sel és ke­rék­pár­ral ér­ke­zett.

A mű­sor­ve­zető eddig leg­szí­ve­seb­ben min­den­hova tö­meg­köz­le­ke­dés­sel és ke­rék­pár­ral ér­ke­zett.

Lenyomozták Hosszú Katinkát, titokzatos üzenetet kapott

Lenyomozták Hosszú Katinkát, titokzatos üzenetet kapott

Hol­lan­di­á­ban sem búj­hat el.

Úszó­sztá­run­kat nagy meg­le­pe­tés érte a vi­lág­kupa-ver­seny előtt. Hol­lan­di­á­ban sem búj­hat el a rend­kí­vül le­le­mé­nyes ra­jon­gói elől.

Gégére támadt a reptéren balhézó elvonószökevény

Gégére támadt a reptéren balhézó elvonószökevény

Egyre lej­jebb süllyed a vi­lág­sztár.

Egyre lej­jebb süllyed a vi­lág­sztár. Éppen egyik drog­kli­ni­ká­ról a má­sikra tar­tott, ami­kor el­vesz­tette a fejét. Nem ez az első fel­je­len­tés el­lene testi sér­tés miatt.

Ez igen, igazi világsztár sétál Cegléd utcáin

Igazi világsztár sétál Cegléd utcáin

A spa­nyo­lok vi­lág­sztárja Ceg­lé­den de­di­kál.

A spa­nyo­lok vi­lág­sztárja Ceg­lé­den de­di­kál. Au­gusz­tus 19-ig tart a 39. Tour de Hong­rie. A le­gen­dás Con­ta­dor csa­pata is részt vesz a ma­gyar­or­szági ke­rék­pá­ros-ver­se­nyen.

Drog, börtön és verés: elképesztő vallomás a világsztár sportolótól

Drog, börtön és verés: elképesztő vallomás a világsztár sportolótól

Innen már csak föl­felé vezet az út?

Innen már csak föl­felé vezet az út? Jan Ull­rich egy­szer már pad­lóra ke­rült, de most még ne­he­zebb a hely­zete.

Váratlan, rejtélyes férfi zavarta meg a magyar versenyt

Váratlan, rejtélyes férfi zavarta meg a magyar versenyt

Erre biz­to­san nem szá­mí­tot­tak a ver­seny­zők. El­in­dult a Tour de Hong­rie or­szág­úti ke­rék­pá­ros-kör­ver­seny.

Erre biz­to­san nem szá­mí­tot­tak a ver­seny­zők. El­in­dult a Tour de Hong­rie or­szág­úti ke­rék­pá­ros-kör­ver­seny.

Kokain, pia és megvert prosti: így mulatott a világsztár

Kokain, pia és megvert prosti: így mulatott hotelszobájában a világsztár

Óri­ási bajba so­dorta magát.

Óri­ási bajba so­dorta magát a sport­vi­lág nagy alakja.

Szenzációs hírt kaptunk, igazi legendák jönnek Magyarországra

Szenzációs hírt kaptunk, igazi legendák jönnek Magyarországra

Jön Basso és Con­ta­dor is! A ke­rék­pár­sport igazi vi­lág­sztár­jait vonzza ha­zánkba a Tour de Hong­rie.

Aggódnak a barátok: Elképesztő mire vállalkozott a magyar énekes

Aggódnak a barátok: Elképesztő mire vállalkozott a magyar énekes

Vas­tag Tomi nem akár­mi­lyen ki­hí­vás elé néz.

Vas­tag Tomi nem akár­mi­lyen ki­hí­vás elé néz, de az éne­kes erős­nek tartja magát.

Súlyos balesetet szenvedett az olimpiai bajnok sportoló

Súlyos balesetet szenvedett az olimpiai bajnok sportoló

A 27 éves klasszis 11-sze­res világ- és há­rom­szo­ros Eu­rópa-baj­nok. Több mű­té­ten át­esett kedd éj­szaka.

A 27 éves klasszis 11-sze­res világ- és há­rom­szo­ros Eu­rópa-baj­nok. Több mű­té­ten át­esett kedd éj­szaka.

Kiderült, ezért halt meg a versenyén a fiatal sportoló

Kiderült, ezért halt meg a versenyén a fiatal sportoló

Min­den ké­telyt el­osz­la­tott a bon­co­lás.

Min­den ké­telyt el­osz­la­tott a bon­co­lás a profi ke­re­kes tra­gé­di­ája kap­csán.

Meglepte Ferenc pápát a Terminátor, erre ő sem számított

Meglepte Ferenc pápát a Terminátor, erre ő sem számított

Nem akár­mi­lyen aján­dé­kot ka­pott.

Sok aján­dé­kot ka­pott már spor­to­lók­tól az egy­házfő, de ilyet va­ló­szí­nű­leg még soha. Bűn­bo­csá­natra uta­zik a bal­hés sztár?

Kerékpáros KRESZ-pálya nyílt a II. kerületben

Kerékpáros KRESZ-pálya nyílt a II. kerületben

Ke­rék­pá­ros KRESZ-pá­lyát ala­kí­tott ki a II. ke­rü­leti ön­kor­mány­zat a Feny­ves park­ban - tá­jé­koz­tatta Láng Zsolt pol­gár­mes­ter pén­te­ken az MTI-t.

Ke­rék­pá­ros KRESZ-pá­lyát ala­kí­tott ki a II. ke­rü­leti ön­kor­mány­zat a Feny­ves park­ban - tá­jé­koz­tatta Láng Zsolt (Fi­desz-KDNP) pol­gár­mes­ter pén­te­ken az MTI-t.

Végzetes hiba, mindenét elveszítheti az egyeduralkodó sportoló

Végzetes hiba, mindenét elveszítheti az egyeduralkodó sportoló

Óri­ási dop­ping­bot­rány rob­bant ki. Ilyen bün­te­té­sek vár­hat­nak a sztárra.

Óri­ási dop­ping­bot­rány rob­bant ki. Ilyen bün­te­té­sek vár­hat­nak a vi­lág­sztárra.

Szörnyű gázolás, mentő vitte kórházba a sportolót

Szörnyű gázolás, mentő vitte kórházba a sportolót

A finn ke­rék­pá­ro­zót egy kí­sé­rő­autó ütötte el. A ver­seny­zők na­gyobb biz­ton­sá­got kö­ve­tel­nek ma­guk­nak.

Sokkolta a sportvilágot a hír, óriási bajba került a világbajnok

Sokkolta a sportvilágot a hír, óriási bajba került a világbajnok

Sú­lyos vád­dal tar­tóz­tat­ták le a két­sze­res olim­piai ezüst­ér­mest. Ott­ho­ná­ban csap­tak le a nem­rég fi­a­ta­lon vissza­vo­nult sztárra.

Most már biztos,
ez a legjobb sport,
ha fogyni szeretnél

Most már biztos,
ez a legjobb sport,
ha fogyni szeretnél

Ré­góta po­ro­so­dik a bi­cik­lid a ga­rázs­ban? A szo­ba­bi­ca­jo­don ruhák szá­rad­nak? Ideje mind­ket­tőt elő­ven­ned.

Ré­góta po­ro­so­dik a bi­cik­lid a ga­rázs­ban? A szo­ba­bi­ca­jo­don ruhák szá­rad­nak? Ideje mind­ket­tőt elő­ven­ned, mert ha fogyni akarsz, ez a leg­ha­té­ko­nyabb sport, amit csak el lehet kép­zelni.

Gyászba borult a sportvilág, fiatalon meghalt az olimpiai bajnok

Gyászba borult a sportvilág, fiatalon meghalt az olimpiai bajnok

Két hónap múlva lett volna 40 éves az auszt­rá­lok spor­to­lója.

Két hónap múlva lett volna 40 éves az auszt­rá­lok spor­to­lója, aki At­hén­ban lett arany­ér­mes. Két gyer­me­ket ha­gyott hátra.

Kufircolás a hoszteszekkel, botrány a Tour de France-on

Kufircolás a hoszteszekkel, botrány a Touron

Még el sem kez­dő­dött a híres brin­ga­ver­seny, máris nagy a balhé. Dop­ping he­lyett ki­vé­te­le­sen szex a téma.

Még el sem kez­dő­dött a leg­hí­re­sebb brin­ga­ver­seny, máris nagy a balhé. Dop­ping he­lyett ki­vé­te­le­sen szex a téma.

Sokkoló támadás, pisztollyal lőtték hátba a bringást

Sokkoló támadás, pisztollyal lőtték hátba a bringást

A rend­őr­ség még nem tudja, ki lőtt.

A 49 éves ál­do­zat elő­ször azt hitte, hogy fes­ték­go­lyó­val ta­lál­ták el, de ennél dur­vább volt a hely­zet. Nem va­ló­színű, hogy ő volt a cél­pont.

Levetkőzött a formás mellű észbontó bringás lány

Levetkőzött a formás mellű észbontó bringás lány

Gi­or­gia brin­ga­ver­se­nyen tűnt fel.

Gi­or­gia Pal­mas­nak egy év alatt ha­tal­ma­sat nőtt a nép­sze­rű­sége. Ilyen kül­ső­vel per­sze nem volt nehéz dolga...

Aktmodell lobogtatta a melleit az út szélén

Aktmodell lobogtatta a melleit ész nélkül az út szélén

Ön- és köz­ve­szé­lyes volt a sző­ke­ség. Kis híján tö­meg­bu­kást oko­zott.

Ön- és köz­ve­szé­lyes volt a sző­ke­ség. Kis híján tö­me­ges bal­ese­tet oko­zott a Giro d'Ita­lián a len­gén öl­tö­zött ke­bel­csoda.

Gyászol a sportvilág: borzalmas tragédia vet árnyékot Rióra

Gyászol a sportvilág: borzalmas tragédia vet árnyékot Rióra

Schu­m­a­che­ré­hez ha­sonló bukás.

Fé­l­ár­bo­con a zászló a pa­ra­lim­pián. Mi­chael Schu­m­a­che­ré­hez ha­sonló bu­kást szen­ve­dett el, nem élte túl a brin­gás.

Brutális, Mogyoródon vertek össze egy profi sportolót

Brutális, Mogyoródon vertek össze egy profi sportolót

Há­rom­szor fejbe, egy­szer hasba rúg­ták a hat­órás edzés­ről ha­za­felé tartó brin­gást.

Há­rom­szor fejbe, egy­szer hasba rúg­ták a hat­órás edzés­ről ha­za­felé tartó brin­gást. Az orra több he­lyen szét­re­pedt, agy­ráz­kó­dást is szen­ve­dett a tá­ma­dás során.

Gyász: meghalt az évszázad sportolója

Gyász: meghalt az évszázad sportolója

97 éves ko­rá­ban hunyt el a vi­lág­baj­nok ke­rék­pá­ros.

97 éves ko­rá­ban hunyt el a vi­lág­baj­nok ke­rék­pá­ros. Aktív pá­lya­fu­tása alatt több mint 400 győ­zelme volt, meg­nyerte a Tour de France-t és a vi­lág­baj­nok­sá­got is.

Siker! 44 óra alatt döntötte meg a világrekordot Károly

Siker! 44 óra alatt döntötte meg a világrekordot Károly

Nincs nála jobb a vi­lá­gon!

Nincs nála jobb! Hi­he­tet­len ki­tar­tása meg­hozta a várva várt ered­ményt: a re­kor­de­rek név­so­rába írta bele magát.

Vakmerő mutatványok, bringákkal repültek

Vakmerő mutatványok, bringákkal repültek

Lát­vá­nyos BMX-show ve­zette fel a 2016-os Tour de Hong­rie ke­rék­pár­ver­seny szom­bat­he­lyi pro­lóg­ját.

Lát­vá­nyos BMX-show ve­zette fel a 2016-os Tour de Hong­rie ke­rék­pár­ver­seny szom­bat­he­lyi pro­lóg­ját.

Ezt látni kell! Rajtol a Tour de Hongrie

Ezt látni kell! Rajtol a Tour de Hongrie

Ki ne hagyd ezt a ver­senyt! Ki­vé­te­les sport­tel­je­sít­mény mel­lett Ma­gyar­or­szág leg­szebb tá­ja­i­ban is gyö­nyör­köd­hetsz

Ki ne hagyd ezt a ver­senyt! Ki­vé­te­les sport­tel­je­sít­mény mel­lett Ma­gyar­or­szág leg­szebb tá­ja­i­ban is gyö­nyör­köd­hetsz

Gyászol a sportvilág, két ügyben is a rendőrség nyomoz

Gyászol a sportvilág, két ügyben is a rendőrség nyomoz

Ha­lá­los gá­zo­lás és szív­meg­ál­lás.

Mintha el­át­koz­ták volna a belga ke­rék­pá­ro­so­kat a hét­vé­gén. Az egyik fi­a­talt kí­sé­rő­mo­to­ros küldte a ha­lálba, egy má­sik­nak meg­állt a szíve.

Csoda történt a bringással: "Azt hittem, végem van"

Csoda történt a bringással: "Azt hittem, végem van"

Meg­úszta az ijesztő hor­ror­bu­kást.

Meg­úszta az ijesztő hor­ror­bu­kást. Meg­csú­szott, le­zu­hant a híd­ról, 12 mé­te­res ma­gas­ból a jég­hi­deg vízbe esett, mégis si­ke­rült túl­él­nie.

Életéért küzd a világ legszerencsétlenebb bringása

Életéért küzd a világ legszerencsétlenebb bringása

Idén már két­szer sé­rült meg a kí­sé­rő­mo­to­ro­sok miatt. A má­so­dik a sú­lyo­sabb, de az el­ső­ről ké­szült fel­vé­tel is haj­me­resztő.

Idén már két­szer sé­rült meg a kí­sé­rő­mo­to­ro­sok miatt. A má­so­dik a sú­lyo­sabb, de az el­ső­ről ké­szült fel­vé­tel is haj­me­resztő.

Meztelenül pattant a nyeregbe a bepöccent sportoló

Meztelenül pattant a nyeregbe a bepöccent sportoló

A le­gen­dás brin­gást ki­hoz­ták a sod­rá­ból a kom­men­te­lők. Leg­alább ki­de­rült, hogy 48 éve­sen is jó for­má­ban van.

A le­gen­dás brin­gást ki­hoz­ták a sod­rá­ból a kom­men­te­lők. Így leg­alább ki­de­rült, hogy 48 éve­sen is jó for­má­ban van.

Altató és pia, itt az új doppingbomba

Altató és pia, itt az új doppingbomba

Profi ke­rék­pá­ros­csa­pat or­vosa be­szélt a dop­ping­sze­rek­ről.

Profi ke­rék­pá­ros­csa­pat or­vosa be­szélt a dop­ping­sze­rek­ről. Mas­simo Bes­nati sze­rint nagy a prob­léma, de pél­dául le­gá­lis sze­rek­kel is lehet na­gyot dur­ran­tani.

Árva kerékpár, ki volt az elhunyt gazda?

Árva kerékpár, ki volt az elhunyt gazda?

Ha­lálra gá­zol­tak egy férfit Deb­re­cen­ben.

Ha­lálra gá­zol­tak egy férfit Deb­re­cen­ben. Az ál­do­zat sze­mély­azo­nos­sága nem tisz­tá­zott, a rend­őrök a ke­rék­pár se­gít­sé­gé­vel ku­tat­ják az el­hunyt ada­tait.

Motorral doppingolt a kerékpárversenyző

Motorral doppingolt a csaló kerékpárversenyző

Fel­tur­bó­zott brin­gá­val bu­kott le egy te­het­sé­ges ke­re­kes. De­rékba törte a pá­lya­fu­tá­sát, tíz­mil­li­ókra bün­tet­he­tik, és kér­dés, hogy az el­til­tása után lesz-e szá­mára visszaút.

Fel­tur­bó­zott brin­gá­val bu­kott le egy te­het­sé­ges ke­re­kes. De­rékba törte a pá­lya­fu­tá­sát, tíz­mil­li­ókra bün­tet­he­tik, és kér­dés, hogy az el­til­tása után lesz-e szá­mára visszaút.

Legyőzte a gyilkos kórt a szexi világbajnok

Legyőzte a gyilkos kórt a szexi világbajnok

Más­fél éve méh­nyak­rá­kot di­ag­nosz­ti­zál­tak a két­sze­res vb-arany­ér­mes pá­lya­ke­rék­pá­ros­nál. Ő győ­zött.

Más­fél éve méh­nyak­rá­kot di­ag­nosz­ti­zál­tak a két­sze­res vb-arany­ér­mes pá­lya­ke­rék­pá­ros­nál, Becky James-nél. A brit hölgy azóta fel­épült a be­teg­ség­ből, és újra ver­se­nyezni fog. Ismét a leg­job­bak közé akar ke­rülni a szőke szép­ség.

Bringázás közben mutatta meg dús kebleit a szlovák szépség

Bringázás közben mutatta meg dús kebleit a szlovák szépség

Lucia mell­tartó nél­kül állt a ka­mera elé, min­denki örö­mére.

Lucia Ja­vor­ce­kova to­vábbra is el­len­áll­ha­tat­lan. Mell­tartó nél­kül állt a ka­mera elé, min­denki örö­mére.

Bukása után kómában a kerékpárversenyző

Bukása után kómában a kerékpárversenyző

A sza­kasz­győz­tes a kezét törte, az él­lo­vast egy kí­sé­rő­mo­to­ros gá­zolta el.

Estek-kel­tek a ke­re­ke­sek. A sza­kasz­győz­tes a kezét törte, az él­lo­vast egy kí­sé­rő­mo­to­ros gá­zolta el. Nem csoda, hogy ma­gá­ból ki­kelve őr­jön­gött.

Rabolt biciklijén futott bele a rendőrökbe

Rabolt biciklijén futott bele a rendőrökbe

Eleve a me­ne­kü­lés­hez sze­rezte a bi­cik­lit a me­ző­csáti fi­a­tal.

Eleve a me­ne­kü­lés­hez sze­rezte a bi­cik­lit a me­ző­csáti fi­a­tal, aki szem­be­ke­re­ke­zett az őt ke­reső rend­őrök­kel. A ke­rék­pár­ról most a rá­csok mögé ke­rül­het.

Sokkoló baleset, autónak csapódott a bringás!

Sokkoló baleset, autónak csapódott a bringás!

Esz­mé­let­le­nül te­rült el az este után.

Rosszul vette a ka­nyart, tel­jes se­bes­ség­gel szá­gul­dott neki a ko­csi­nak. Esz­mé­let­le­nül te­rült el a föl­dön. Még ket­ten el­es­tek ugyan­ott, de ők meg­úsz­ták.

Oszlopnak hajtott a Touron, félrebeszélt a bringás

Oszlopnak hajtott a Touron, félrebeszélt a bringás

Nem tudta be­venni a ka­nyart.

Nem tudta be­venni a ka­nyart, és osz­lop­nak haj­tott egy walesi brin­gás a Tour de France-on. Utána or­vosi vizs­gá­la­ton esett át.

50 éves nőt gázoltak el Orosházán - Fotó!

50 éves nőt gázoltak el Orosházán - Fotó!

Ke­rék­pá­rost gá­zolt el egy autó, mi­u­tán egy másik au­tós­sal üt­kö­zött. Igazi fe­kete pén­tek van az or­szág­ban, ren­ge­teg bal­eset tör­tént.

Ke­rék­pá­rost gá­zolt el egy autó, mi­u­tán egy másik au­tós­sal üt­kö­zött. Igazi fe­kete pén­tek van az or­szág­ban, ren­ge­teg bal­eset tör­tént.

Jót tehet a dopping az atlétikának

Jót tehet a dopping az atlétikának

A hazai szak­értő sze­rint a balhé után meg­újul­hat a sportág ve­ze­tése.

A hazai szak­értő sze­rint a balhé után meg­újul­hat a sportág ve­ze­tése. A ma­gyar fő­tit­kár ugyan­ak­kor föld­in­du­lás­tól tart.

Elütötte a motoros, odalett a bringás győzelme

Elütötte a motoros, odalett a bringás győzelme

Dol­lár­mil­li­ó­kat érő gon­dat­lan­ság?

Dol­lár­mil­li­ó­kat érő gon­dat­lan­ság? Az ope­ra­tőrt szál­lító kí­sé­rő­mo­to­ros el­ütötte a ran­gos spa­nyol ver­seny él­lo­va­sát.

Hererákos sztárért imádkozik a sportvilág

Hererákos sztárért imádkozik a sportvilág

Ilyen döb­be­ne­tes in­dok­kal még soha, senki nem adta fel a Tourt. A győ­zelmi esé­lyei után már a há­rom­gye­re­kes csa­lád­apa túl­élése a téma.

Ilyen döb­be­ne­tes in­dok­kal még soha, senki nem adta fel a Tourt, se más sport­ver­senyt. Immár a csa­lád­apa túl­élése a téma.

Éjjel-nappal doppingteszt: alvás helyett pisilniük kell

Éjjel-nappal doppingteszt: alvás helyett pisilniük kell

Újí­tot­tak az el­len­őrök, mert rá­jöt­tek, ho­gyan verik át őket a til­tott sze­re­ket hasz­náló brin­gá­sok.

Újí­tot­tak az el­len­őrök, mert rá­jöt­tek, ho­gyan verik át őket éj­sza­kán­ként a til­tott sze­re­ket hasz­náló brin­gá­sok. Az al­vás­meg­vo­nás­sal akár a ver­se­nyek vég­ki­me­ne­te­lét is be­fo­lyá­sol­hat­ják a dop­ping ellen küz­dők.

Milliárdokért köpte be társát a doppingoló bringás

Milliárdokért köpte be társát a doppingoló bringás

Armst­rong bűn­társa gaz­da­go­dik?

A ga­tyá­ját is le­pe­rel­heti Lance Armst­rong­ról egy ko­rábbi szpon­zora. Ha ve­szít, a pénze har­ma­dát egy­kori bűn­társa kap­hatja meg, ami­ért be­fújta.

Ejnye! Fecskés pasik helyett bikinis csajok

Fecskés pasik helyett bikinis csajok a női bicikliversenyen

Fa­lat­nyi für­dő­ru­há­kat vi­selő mo­del­lek lop­ták el a show-t a leg­jobb női brin­gá­sok elől. Sze­xista bot­rány ke­re­ke­dett be­lőle.

Fa­lat­nyi für­dő­ru­há­kat vi­selő mo­del­lek lop­ták el a show-t a leg­jobb női brin­gá­sok elől egy belga ver­se­nyen. Sze­xista bot­rány ke­re­ke­dett be­lőle, a szer­ve­zők egy­másra mu­to­gat­nak.

Bringával megy a BL-döntőre Torinóból

Bringával megy a BL-döntőre Torinóból

Bi­cik­li­vel teszi meg a To­ri­nó­ból Ber­linbe tartó 1200 ki­lo­mé­te­res utat.

Bi­cik­li­vel teszi meg a To­ri­nó­ból Ber­linbe tartó 1200 ki­lo­mé­te­res utat.

Napi 24 litert iszik, vécé helyett letekeri

Napi 24 litert iszik, vécé helyett letekeri

Ez az em­ber­fe­letti tel­je­sít­mény nem Mes­sié! Egy oszt­rák spor­toló bő egy hét alatt ke­resz­tül­brin­gázza az ame­ri­kai kon­ti­nenst.

Ez az em­ber­fe­letti tel­je­sít­mény nem Li­onel Mes­sié! Egy oszt­rák ext­rém­spor­toló bő egy hét alatt ke­resz­tül­brin­gázza az ame­ri­kai kon­ti­nenst. Aludni nincs ideje, ki­men­nie meg nem kell, pedig órán­ként meg­issza más napi adag­ját.

Utánam, srácok, itt hagyjuk a sok lúzert!

Utánam, srácok, itt hagyjuk a sok lúzert!

A brit Team Sky csa­pata li­ba­sor­ban húz el a me­zőny­től egy svájci ke­rék­pár­ver­se­nyen. A hét brin­gás a kellő idő­ben rob­ban­tott. A szö­kés job­ban nem is si­ke­rül­he­tett volna, az ül­dö­zők kép­te­le­nek vol­tak tar­tani a tem­pót.

A brit Team Sky csa­pata li­ba­sor­ban húz el a me­zőny­től egy svájci ke­rék­pár­ver­se­nyen. A hét brin­gás a kellő idő­ben rob­ban­tott. A szö­kés job­ban nem is si­ke­rül­he­tett volna. Az ül­dö­zők kép­te­le­nek vol­tak tar­tani a tem­pót, így a szö­ke­vé­nyek ké­nyel­me­sen meg­nyer­ték a ver­senyt.