CÍMKE: 'keleti pályaudvar'

Allahu Akbar! - a Keleti előtt

Allahu Akbar! - a Keleti előtt

Zengi a musz­lim tömeg a Ke­leti pá­lya­ud­var előtt.

Al­lahu Akbar!, vagyis Allah ma­gas­sá­gos! - zengi a musz­lim tömeg a bu­da­pesti Ke­leti pá­lya­ud­var előtt.

Orbán Viktort a Keletiben látták: Felült egy vonatra

Orbán Viktort a Keletiben látták: Felült egy vonatra

Né­hány perce a Ke­leti pá­lya­ud­var in­du­lási ol­da­lán lát­ták a mi­nisz­ter­el­nö­köt.

FRISS HÍREK

Elborítja a mocsok a sétálóutcát a Keletinél

Elborítja a mocsok a sétálóutcát a Keletinél

Nem­rég sé­tá­ló­ut­cává ala­kí­tot­ták a bu­da­pesti Ke­leti pá­lya­ud­var felé eső utolsó ut­ca­sza­kaszt: négy éve le­kö­vez­ték és fákat ül­tet­tek.

Nem­rég sé­tá­ló­ut­cává ala­kí­tot­ták a bu­da­pesti Ke­leti pá­lya­ud­var felé eső utolsó ut­ca­sza­kaszt: négy éve le­kö­vez­ték és fákat ül­tet­tek.

Összeroppant a szakítástól a rejtélyes módon eltűnt pesti férfi!

Összeroppant a szakítástól a rejtélyes módon eltűnt pesti férfi!

Csü­tör­tök este tűnt el a Dem­binszky utcai al­bér­le­té­ből a 27 éves Zol­tán.

Csü­tör­tök este tűnt el a Dem­binszky utcai al­bér­le­té­ből a 27 éves Zol­tán.

Fű nő a térkőből a Keletinél - ki vágja le?

Fű nő a térkőből a Keletinél - ki vágja le?

A Ba­ross teret két éve adták át, de úgy tűnik, már most el­ha­nya­gol­ják. A szo­bor kö­rüli tér­kő­ből ugyanis fű buk­kant elő.

A Ba­ross teret két éve adták át, de úgy tűnik, már most el­ha­nya­gol­ják. A szo­bor kö­rüli tér­kő­ből ugyanis fű buk­kant elő...

Ezért szállták meg újra a migránsok a Keleti pályaudvart!

Ezért szállták meg újra a migránsok a Keleti pályaudvart!

Sát­rak bo­rít­ják a Ke­leti kör­nyé­két.

Sát­rak, há­ló­zsá­kok bo­rít­ják a Ke­leti pá­lya­ud­var­nál azt a te­rü­le­tet, ahol ős­szel a mig­rán­sok ver­tek tá­bort. A RIPOST tu­dó­sí­tója a hely­szí­nen járt.

Ezért rúgta fel a BKV-ellenőr a törékeny diáklányt!

Ezért rúgta fel a BKV-ellenőr a törékeny diáklányt!

Előbb meg­rán­gatta, majd el is gán­csolta a jegy nél­kül utazó lányt az el­lenőr a Ke­leti pá­lya­ud­var­nál.

Előbb meg­rán­gatta, majd el is gán­csolta a jegy nél­kül utazó lányt az el­lenőr a Ke­leti pá­lya­ud­var­nál.

Füstölt a kábel, bezárt a Keleti pályaudvar

Füstölt a kábel, bezárt a Keleti pályaudvar

Va­sár­nap reg­gel át­me­ne­ti­leg be­zárt a Ke­leti pá­lya­ud­var.

Va­sár­nap reg­gel át­me­ne­ti­leg be­zárt a Ke­leti pá­lya­ud­var. Az il­le­té­ke­sek füs­tölgő ká­bel­lel in­do­kol­tak.

Kihallgatta a migránsok beszélgetését az arabul beszélő nő!

Kihallgatta a migránsok beszélgetését az arabul beszélő nő!

Egy ukrán nő is azon a vo­na­ton uta­zott, amit meg­ro­ha­moz­tak a mig­rán­sok a Ke­leti pá­lya­ud­va­ron.

Párizsi és brüsszeli terror: a Keletinél fonódnak össze a szálak!

Párizsi és brüsszeli terror: a Keletinél fonódnak össze a szálak!

Még szö­kés­ben a ter­ro­rista, akit a brüsszeli rob­ban­tá­sok miatt ke­res­nek.

Még szö­kés­ben az a 24 éves ter­ro­rista, akit a brüsszeli tá­ma­dá­sok­kal kap­cso­lat­ban ke­res­tek. Őt a Ke­leti pá­lya­ud­var­nál lévő mig­rán­sok közül vá­lasz­totta ki még ős­szel a pén­te­ken el­fo­gott Salah Ab­des­lam.

Visszatoloncolástól tartanak a menekültek - Fotók

Visszatoloncolástól tartanak a menekültek - Fotók

A Nyu­gati pá­lya­ud­var­hoz ér­kező mig­rán­so­kat étel­lel, ital­lal lát­ják el és tran­zit­já­ra­tok­kal vi­szik a Ke­le­tibe.

A Nyu­gati pá­lya­ud­var­hoz ér­kező mig­rán­so­kat étel­lel, ital­lal lát­ják el és tran­zit­já­ra­tok­kal vi­szik a Ke­le­tibe.

Így hagyták el éjjel a menekültek a Keletit -Fotógaléria!

Így hagyták el éjjel a menekültek a Keletit -Fotógaléria!

Min­denki az ult­rákra várt.

Min­denki az ult­rákra várt, de végül a re­ményt adó bu­szok gör­dül­tek be a Ke­leti mellé. Nem volt sem kap­ko­dás, sem fe­jet­len­ség.

Falfirkákkal búcsúznak a migránsok a Keletinél fotók

Falfirkákkal búcsúznak a migránsok a Keletinél

Akik még itt ma­rad­tak, ugyan­úgy élték az éle­tü­ket, mint ko­ráb­ban.

Va­sár­nap dél­után már jóval ke­ve­seb­ben vol­tak a me­ne­kül­tek a Ke­leti pá­lya­ud­var kör­nyé­kén. Akik még itt ma­rad­tak, ugyan­úgy élték az éle­tü­ket, mint ko­ráb­ban. Lát­tunk ma­gyar-afgán fo­ci­meccset és kár­tya­csa­tát, va­la­mint ruha- és ci­pő­osz­tást is.

Így épül a tranzitállomás a Keleti mellett - Fotó

Így épül a tranzitállomás a Keleti mellett - Fotó

A régi Ver­seny utcai bol­ha­piac te­rü­le­tére épí­tik Bu­da­pest egyet­len tran­zit­ál­lo­má­sát, nagy­já­ból ezer ember be­fo­ga­dá­sára lesz képes.

A régi Ver­seny utcai bol­ha­piac te­rü­le­tére épí­tik Bu­da­pest egyet­len tran­zit­ál­lo­má­sát, nagy­já­ból ezer ember be­fo­ga­dá­sára lesz képes.

Aluljáróba húzódtak a menekültek az eső miatt

Aluljáróba húzódtak a menekültek az eső miatt

Ki­ürült pén­tek reg­gelre a Ke­leti pá­lya­ud­var előtti tér, a vár­ható eső miatt a fe­dett te­rü­le­tekre men­tek.

Ki­ürült pén­tek reg­gelre a Ke­leti pá­lya­ud­var előtti tér, a vár­ható eső miatt a fe­dett te­rü­le­tekre men­tek.

Mi lesz itt pénteken? Folytatódik a menekültáradat, jönnek a románok

Mi lesz itt pénteken? Folytatódik a menekültáradat, jönnek a románok

A fő­vá­ros­ban el­len­őr­zé­sek, út­le­zá­rá­sok lesz­nek, a ma­gyar ke­mény mag rá­adá­sul tün­tetni is akar a Ke­le­ti­nél.

Drukkerek csapnának össze menekültekkel

Drukkerek csapnának össze menekültekkel

Ko­moly balhé lehet pén­te­ken a Ke­leti pá­lya­ud­var­nál.

Ko­moly balhé lehet pén­te­ken a Ke­leti pá­lya­ud­var­nál. A ma­gyar-román fo­ci­meccset boj­kot­táló "ke­mény mag" a le­fú­jás után tün­tetne a me­ne­kül­tek ellen.

Magyar családok sírnak a Keletiben, nem tudnak hazajutni

Magyar családok sírnak a Keletiben, nem tudnak hazajutni

Nem in­dul­nak nyu­gatra a vo­na­tok.

Egye­lőre egyet­len vonat sem indul a Ke­leti pá­lya­ud­var­ról nyu­gat felé, a me­ne­kül­tek pedig nem haj­lan­dóak le­szállni.

Megbénult minden a Keletinél. Migránsok árasztották el az utat!

Migránsok árasztották el az utat a Keletinél!

Nem tudni, mit akar­nak.

Nem jár­nak a bu­szok, han­gos­kodó me­ne­kül­tek vo­nul­tak tö­me­ge­sen az út­testre. Han­go­san ki­a­bál­nak, nem tudni, hogy a rend­bon­tá­son kívül mit akar­nak.

Teljes a káosz a Keletiben, a menekültek a sínek között ugrálnak

Teljes a káosz a Keletiben, a menekültek a sínek között ugrálnak

Be­en­ged­ték a me­ne­kül­te­ket a pá­lya­ud­varra.

Be­en­ged­ték a me­ne­kül­te­ket a pá­lya­ud­varra, de vo­na­to­kat nem indít Nyu­gatra a MÁV.

Ilyen az élet menekültként

Ilyen az élet menekültként

Meg­mu­tat­juk, hogy ten­ge­tik min­den­nap­ja­i­kat a mig­rán­sok Bu­da­pes­ten.

Meg­mu­tat­juk, ho­gyan ten­ge­tik min­den­nap­ja­i­kat a mig­rán­sok Bu­da­pes­ten. Mark­o­vics Gábor fo­tó­ri­portja.

A rendőrök ritkítják, elszállítják a menekülteket!

A rendőrök ritkítják, elszállítják a menekülteket!

Pró­bál­ják ki­ürí­teni a teret a rend­őrök.

Pró­bál­ják ki­ürí­teni a teret a rend­őrök. Min­den me­ne­kült­től pa­pí­ro­kat kér­nek. Aki nem tudja iga­zolni magát, re­giszt­rá­ciós pontra szál­lít­ják.

Káosz és zűrzavar a boltokban a Keleti környékén

Káosz és zűrzavar a boltokban a Keleti környékén

A fo­ko­zódó me­ne­kült­hely­zet miatt az in­gye­nes WiFi há­ló­za­to­kat is ki­kap­csol­ták a pá­lya­ud­var kör­nyé­kén.

A fo­ko­zódó me­ne­kült­hely­zet miatt az in­gye­nes WiFi há­ló­za­to­kat is ki­kap­csol­ták a pá­lya­ud­var kör­nyé­kén, a bol­to­sok pa­nasz­kod­nak.

A magyar utasoknak sem egyszerű a jegyvásárlás a vasúton

A magyar utasoknak sem egyszerű a jegyvásárlás a vasúton

A me­ne­kült­hely­zet miatt ked­den le­zár­ták a Ke­leti pá­lya­ud­var fő­be­já­ra­tát, az uta­so­kat csak ol­dalt en­ge­dik be.

Az uta­so­kat csak a két ol­dalsó csar­no­kon ke­resz­tül en­ge­dik be.

Rendőrsorfal védi a Keleti-pályaudvart, ismét gyülekeznek a menekültek

Rendőrsorfal védi a Keleti-pályaudvart, ismét gyülekeznek a menekültek

Oszt­rák rend­őrök is részt vesz­nek a Ke­leti-pá­lya­ud­var biz­to­sí­tá­sá­ban. Ismét gyü­le­kez­nek a me­ne­kül­tek.

Buszok, trolik közlekedése változik a menekülthelyzet miatt!

Buszok, trolik közlekedése változik a menekülthelyzet miatt!

Több ál­lo­mást nem érin­te­nek, az út­vo­nala is meg­vál­to­zik több busz és tro­li­já­rat­nak a Ke­le­ti­ben ki­ala­kult ál­la­po­tok miatt...

Afgán csoport szítja a hangulatot az eddig nyugodt Keletinél!

Afgán csoport szítja a hangulatot az eddig nyugodt Keletinél!

Közel 70 afgán me­ne­kült ér­ke­zett a Ke­leti pá­lya­ud­var­hoz táb­lák­kal, de­monst­rálni kezd­tek.

Közel 70 afgán me­ne­kült ér­ke­zett a Ke­leti pá­lya­ud­var­hoz táb­lák­kal, de­monst­rálni kezd­tek. Her­ge­lik a be­ván­dor­ló­kat, han­go­san ki­a­bál­nak, be akar­nak törni a pá­lya­ud­varra.

Oszlik a tömeg a Baross téren

Oszlik a tömeg a Baross téren

A me­ne­kül­tek vissza­tér­nek a tran­zit­zó­nákba.

A me­ne­kül­tek fel­ad­ták, osz­lani kez­dett a tömeg a Ba­ross téren. Szé­pen las­san vissza­tér­nek a szá­mukra ki­je­lölt tran­zit­zó­nákba.