CÍMKE: 'kedvezmény'

Ma kiderülnek a hétpontos családvédelmi akcióterv részletei

Mindjárt kiderülnek a hétpontos családvédelmi akcióterv részletei

Novák Ka­ta­lin ál­lam­tit­kár nem­so­kára saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón is­mer­teti az ak­ció­terv rész­le­teit.

Fél áron is utazhatnak februártól a természetjárók

Fél áron is utazhatnak februártól a természetjárók

De mások is jól jár­hat­nak a jö­vő­ben, ha a vas­utat vá­laszt­ják az autó he­lyett.

Csalinak használják a boltok a leárazást

Csalinak használják a boltok a leárazást

Az ün­ne­pek után volt már egy le­ér­té­ke­lés, de az igazi nagy, akár 60-70 vagy néhol 90%-os kész­let­ki­söp­rés most kez­dő­dött. Kí­ván­csiak vol­tunk, va­ló­ban meg­éri-e.

Az ün­ne­pek után volt már egy le­ér­té­ke­lés, de az igazi nagy, akár 60-70 vagy néhol 90%-os kész­let­ki­söp­rés most kez­dő­dött.

Elképesztő, mit találtak ki a rafinált prostik péntek éjszakára

Elképesztő,
mit találtak ki a rafinált prostik péntek éjszakára

Nem­csak a plá­zák és a web­áru­há­zak kí­nál­ták ol­csób­ban por­té­ká­i­kat.

Nem­csak a plá­zák és a web­áru­há­zak kí­nál­ták ol­csób­ban por­té­ká­i­kat.

Vakációbérletet kínálnak a vonatokra

Vakációbérletet kínálnak a vonatokra

A nyári idő­szak­ban sok diák ki­rán­dul.

A nyári idő­szak­ban, ami­kor sok diák ki­rán­dul, fesz­ti­vá­lozni indul, vagy akár nyári mun­kára uta­zik, remek le­he­tő­ség ez.

Több szociális ellátás összege is emelkedett

Több szociális ellátás összege is emelkedett

A kor­mány igyek­szik min­den se­gít­sé­get meg­adni a rá­szo­ru­lók­nak, ezért 2018-ban több szo­ci­á­lis tá­mo­ga­tás összege is emel­ke­dik.

A kor­mány igyek­szik min­den se­gít­sé­get meg­adni a rá­szo­ru­lók­nak, ezért 2018-ban több szo­ci­á­lis tá­mo­ga­tás összege is emel­ke­dik.

Ez a mobilszolgáltatók karácsonyi ajándéka!

Ez a mobilszolgáltatók karácsonyi ajándéka!

Van, aki plusz adat­for­gal­mat kap a fa alá, és lesz, aki in­gyen te­le­fo­nál­hat.

Van, aki plusz adat­for­gal­mat kap a fa alá, és lesz, aki in­gyen te­le­fo­nál­hat az ün­ne­pek alatt.

Több milliárd forintot kapnak a magyar családok!

Több milliárd forintot kapnak a magyar családok!

Orbán Vik­tor be­je­len­tése.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök csü­tör­tö­kön be­je­len­tette, ho­gyan se­gí­tik a csa­lá­dok bol­do­gu­lá­sát.

Egyórányi egérutat kaphat minden autós!

Egyórányi egérutat kaphat minden autós!

Újabb po­zi­tív vál­to­zást hoz­hat a ja­nuár, ugyanis a fej­lesz­tési tárca mó­do­sí­taná az e-mat­ri­cás rend­szer több ele­mét.

Újabb po­zi­tív vál­to­zást hoz­hat a ja­nuár, ugyanis a fej­lesz­tési tárca mó­do­sí­taná az e-mat­ri­cás rend­szer több ele­mét. Pél­dául, ha vé­let­le­nül fi­ze­tős sza­kaszra haj­tunk fel, egy órán belül még ve­he­tünk mat­ri­cát.

Májustól jön az eddigi legolcsóbb internetcsomag

Májustól jön az eddigi legolcsóbb internetcsomag

Ha­ma­ro­san már azok is in­ter­ne­tez­het­nek, akik eddig nem tud­ták meg­en­gedni ma­guk­nak...

Ha­ma­ro­san már azok is in­ter­ne­tez­het­nek, akik eddig nem tud­ták meg­en­gedni ma­guk­nak...

Hosszú Katinka több százezres kedvezményt kap

Hosszú Katinka több százezres kedvezményt kap

Az olim­pia óta meg­ke­rülte a Föl­det.

A riói olim­pia óta annyit re­pült, hogy már egy­szer meg­ke­rülte az egész Föl­det. Az Iron Lady ren­ge­teg pénzt ke­re­sett az úszó vi­lág­ku­pába-so­ro­zat­ban.

Műszíve van, mégsem jogosult a rokkantkártyára!

Műszíve van, mégsem jogosult a rokkantkártyára!

Két éve nincs pul­zusa az egri férfi­nak.

Két éve nincs pul­zusa az egri férfi­nak, mégis él. Ked­vez­mé­nyes par­ko­lásra azon­ban nem jo­go­sult.

Óriási kuponakció! De hol az átverés?

Óriási kuponakció! De hol az átverés?

Jön­nek a női ma­ga­zi­nok ked­vez­mé­nyei! De a meg­hir­de­tett ak­ciós idő­szak­ban ér­de­mes fi­gyelni, hogy va­ló­ban ol­csób­ban vá­sá­ro­lunk-e...

Jön­nek a női ma­ga­zi­nok ked­vez­mé­nyei! De a meg­hir­de­tett ak­ciós idő­szak­ban ér­de­mes fi­gyelni, hogy va­ló­ban ol­csób­ban vá­sá­ro­lunk-e...

Pluszpénz a nyugdíjasoknak!

Pluszpénz a nyugdíjasoknak!

Ál­lami tá­mo­ga­tá­sok, ame­lyekre ők is jo­go­sul­tak le­het­nek.

Ál­lami tá­mo­ga­tá­sok, ame­lyekre ők is jo­go­sul­tak le­het­nek, csak nem biz­tos, hogy tud­nak róla.

Olcsóbban vehetsz mozijegyet négy napig

Olcsóbban vehetsz mozijegyet négy napig

A ked­vez­mény nem csak Bu­da­pes­ten, hanem több vi­déki vá­ros­ban is ér­vé­nyes.

Utazási kedvezmények, amikről sosem hallottál

Utazási kedvezmények, amikről sosem hallottál

Va­ká­ci­óz­nál, de félsz, hogy az uta­zás többe fog ke­rülni, mint maga a nya­ra­lás? Van meg­ol­dás!

Esküvőd lesz? 120 ezer üti a markod!

Esküvőd lesz? 120 ezer üti a markod!

Első há­za­sok, fi­gye­lem! El ne sza­lasszá­tok a ked­vez­ményt!

Első há­za­sok, fi­gye­lem! El ne sza­lasszá­tok a ked­vez­ményt!