CÍMKE: 'kávé'

Szórj kávézaccot a lefolyóba - mesés eredményt tapasztalsz majd!

Szórj kávézaccot a lefolyóba - mesés eredményt tapasztalsz majd!

Mes­teri se­gít­sé­get nyújt ott­ho­nod­ban a ká­vé­zacc. Mu­tat­juk, ho­gyan hasz­nál­ha­tod oko­san!

Így kávézz, ha szeretnéd megelőzni a legrettegettebb betegséget

Így kávézz, ha szeretnéd megelőzni a legrettegettebb betegséget

Aki rend­sze­re­sen fo­gyaszt kávét, az na­gyobb eséllyel ke­rül­heti el a mell­rá­kot.

Bevállalós képet posztolt ágyából a Golden Globe-díjas színésznő

Bevállalós képet posztolt ágyából a Golden Globe-díjas színésznő

A héten ün­ne­pelte szü­le­tés­nap­ját Ben Affleck volt fe­le­sége.

A héten ün­ne­pelte szü­le­tés­nap­ját Ben Affleck volt fe­le­sége, az Alias című so­ro­zat sztárja.

Csecsemőgyilkosság Zichyújfalun: döbbenet, mit tett utána az anya

Csecsemőgyilkosság Zichyújfalun: döbbenet, mit tett utána az anya

Szom­ba­ton meg­ölte új­szü­lött gyer­me­két egy 23 éves anya a Du­nán­tú­lon.

Szom­ba­ton meg­ölte új­szü­lött gyer­me­két egy 23 éves anya a Du­nán­tú­lon.

Ettől elolvadsz, így még nem láttad a magyar úszósztárt

Ettől elolvadsz, így még nem láttad a magyar úszósztárt

Az Eu­rópa-baj­noki ezüst­ér­mes Szil­ágyi Li­li­ána leg­újabb fo­tó­ján egy ku­tyát fog az ölé­ben.

Az Eu­rópa-baj­noki ezüst­ér­mes Szil­ágyi Li­li­ána leg­újabb fo­tó­ján egy ku­tyát fog az ölé­ben. Ba­rát­nő­jé­vel ivott meg egy kávét a klasszis spor­to­lónő.

Így befolyásolja a férfiak erekcióját a reggeli forró kávé

Így befolyásolja a férfiak erekcióját a reggeli forró kávé

A férfiak ese­té­ben olyan elő­nye van a rend­sze­res ká­vé­zás­nak, ami­től ga­ran­tál­tan te is le­gu­rí­tasz majd pár fe­ke­tét.

Ezért ne főzz soha csapvízből kávét!

Ezért ne főzz soha csapvízből kávét!

Nálad sem olyan finom az ott­hon fő­zött kávé, mint ami­lyet a ká­vé­zók­ban kapsz? Egy menő ba­rista el­me­sélte, mi lehet az oka.

Nálad sem olyan finom az ott­hon fő­zött kávé, mint ami­lyet a leg­jobb ká­vé­zók­ban kapsz? Egy menő ba­rista el­me­sélte, mi lehet az oka.

Ferenc pápa lebukott: Így szereti a szentatya a kávét

Ferenc pápa lebukott: Így szereti a szentatya a kávét

Costa Rica-i lá­to­ga­tása során ki­de­rült, hogy a mé­lyen ka­to­li­kus or­szág rejti a leg­fi­no­mabb ká­vé­sze­me­ket - leg­alábbis erről tett ta­nú­sá­got Fe­renc pápa.

Függőségéről vallott A Dal versenyzője: elege lett Pápai Jocinak

Függőségéről vallott A Dal versenyzője: elege lett Pápai Jocinak

Az éne­kes sem­mi­ben nem sze­reti, ha kor­lá­toz­zák, ezért a füg­gő­sé­gek­ben is csak azt látja: nem en­ge­dik az em­bert sza­ba­don élni.

Az éne­kes sem­mi­ben nem sze­reti, ha kor­lá­toz­zák, ezért a füg­gő­sé­gek­ben is csak azt látja: nem en­ge­dik az em­bert sza­ba­don élni.

Ezért nagyon veszélyes terhesen a koffein

Ezért veszélyes terhesen a koffein

Bár az ál­ta­lá­nos vé­le­ke­dés sze­rint napi két csé­sze kávé még a vá­ran­dós nők­nek sem árt, egy ku­ta­tó­cso­port most in­kább azt ja­va­solja, hogy vá­ran­dó­san ha­nya­gold a koffe­in­tar­talmú ita­lo­kat.

Az ál­ta­lá­nos vé­le­ke­dés sze­rint napi két csé­sze kávé még a vá­ran­dós nők­nek sem árt, egy ku­ta­tó­cso­port most azt ja­va­solja, hogy vá­ran­dó­san ha­nya­gold a koffe­in­tar­talmú ita­lo­kat.

Így idd a kávéd, hogy idős korodban is penge legyél

Így idd a kávéd, hogy idős korodban is penge legyél

Be­teg­sé­ge­ket is meg­előz­hetsz!

Tud­tad, hogy a kávéd akár még az Alz­hei­mer- vagy a Parkin­son-kórt is se­gít­het meg­előzni, amel­lett, hogy fris­sen tartja az agyad?

Ez történik a testeddel, ha napi 3 kávét iszol

Ez történik a testeddel, ha napi 3 kávét iszol

Ko­moly be­teg­sé­get is meg­előz­het.

Bár idő­ről időre fel­lán­gol a vita arról, hogy a kávé árt vagy hasz­nál a tes­tünk­nek, egyre több a bi­zo­nyí­ték a hasz­nos­sá­gára. Ko­moly be­teg­sé­get is meg­előz­het.

Te milyen kávét szoktál inni? Mutatjuk, miként hat a testedre

Te milyen kávét szoktál inni? Mutatjuk, miként hat a testedre

Ká­vé­ra­jongó vagy? És tud­tad, hogy nem mind­egy, mi­lyen kávét iszol?

Ká­vé­ra­jongó vagy? Me­g­ért­jük. De azt vajon tud­tad, hogy nem mind­egy, mi­lyen kávét iszol? El­mond­juk, me­lyik faj­tá­tól mit vár­hatsz az egész­sé­ged­del kap­cso­lat­ban!. A mai fe­ke­té­det már úgy vá­laszt­ha­tod meg, hogy a le­hető leg­töb­bet hozd ki be­lőle.

Ritkán lehet így látni a magyar fociválogatott sztárját

Ritkán lehet így látni a magyar fociválogatott sztárját

Sza­lai Ádám ter­mé­sze­te­sen be­ke­rült Marco Rossi leg­fris­sebb vá­lo­ga­tott ke­re­tébe, ez­út­tal új ol­da­lá­ról is­mer­het­tük meg.

Sza­lai Ádám ter­mé­sze­te­sen be­ke­rült Marco Rossi leg­fris­sebb vá­lo­ga­tott ke­re­tébe, ez­út­tal új ol­da­lá­ról is­mer­het­tük meg.

Akár pszichopata, sőt szadista is lehet, aki így issza a kávét

Akár pszichopata, sőt szadista is lehet, aki így issza a kávét

Sokan va­ló­sá­gos füg­gők, ha a reg­geli forró fe­ke­té­ről van szó, mások pedig az íze miatt fo­gyaszt­ják al­kal­man­ként.

Sokan va­ló­sá­gos füg­gők, ha a reg­geli forró fe­ke­té­ről van szó, mások pedig az íze miatt fo­gyaszt­ják al­kal­man­ként.

Csak egy csésze takarja a világhírű színésznő mellét, ettől leesik az állad

Csak egy csésze takarja a világhírű színésznő mellét, ettől leesik az állad

A 27 éves szép­ség mo­dell­ként kezdte kar­ri­er­jét, de szí­nész­nő­ként is egyre si­ke­re­sebb, ra­jon­gói száma egyre nö­vek­szik.

Szeretnél végre lefogyni? Akkor így idd a kávéd!

Szeretnél végre lefogyni? Akkor így idd a kávéd!

Fel­pör­get, és egész nap égeti a zsírt.

A reg­geli kávé fel­pör­get, és fel­ké­szít az előt­ted álló napra. Ám ha azt aka­rod, hogy a zsír­égető fo­lya­ma­tok is azon­nal be­in­dul­ja­nak a tes­ted­ben, tur­bózd fel!

Őrület, de igaz: Ezt műveli testeddel a feketekávé

Őrület, de igaz: Ezt műveli testeddel a feketekávé

Vajon a kávé lesz az új in­zu­lin?

Vajon a kávé lesz az új in­zu­lin? El­ké­pesz­tően hang­zik, de igaz lehet - leg­alábbis erre utal egy új vizs­gá­lat. Min­den­ki­nek jól jöhet, aki­nek túl­súly­prob­lé­mája van!

Elképesztő, mit kevertek a kávéhoz! Te meginnád?

Elképesztő, mit kevertek a kávéhoz! Te meginnád?

Az egyik leg­egész­sé­ge­sebb zöld­ség.

Az egyik leg­egész­sé­ge­sebb zöld­ség­ként tart­ják szá­mon, még­sem túl­sá­go­san köz­ked­velt. Most vi­szont por for­má­já­ban ke­ve­rik a ká­vé­hoz.

Vétett a kávéval buszra szálló utas

Vétett a kávéval buszra szálló utas

Az eset után több nap­pal végre ki­de­rült, fel­száll­ha­tunk-e el­vi­te­les po­hárba zárt ital­lal a tö­meg­köz­le­ke­dési esz­kö­zökre!

Az eset után több nap­pal végre ki­de­rült, fel­száll­ha­tunk-e el­vi­te­les po­hárba zárt ital­lal a tö­meg­köz­le­ke­dési esz­kö­zökre!

Ügyvédet fogadott a buszon megvert nő

Ügyvédet fogadott a buszon megvert nő

Még senki nem kért bo­csá­na­tot a sér­tet­től...

A busz­ve­zető le­ön­tött egy fő­vá­rosi nőt forró ká­vé­val, meg­verte, majd be­zárta a buszba, csak azért, mert az utas nem akart le­szállni a jár­mű­ről az el­vi­te­les ká­vé­já­val.

Forró kávéval leöntötte és megverte utasát a budapesti buszsofőr

Forró kávéval leöntötte és megverte utasát a budapesti buszsofőr

El­vi­te­les ká­véja miatt ke­rült bajba egy bu­da­pesti nő: a sofőr le akarta szál­lí­tani vele a jár­mű­ről.

Ezt történik a testeddel, ha naponta háromszor iszol kávét

Ezt történik a testeddel, ha naponta háromszor iszol kávét

Egy új vizs­gá­lat ki­mu­tatta, hogy napi három csé­sze kávé ki­mon­dot­tan egész­sé­ges

Egy új vizs­gá­lat ki­mu­tatta, hogy napi három csé­sze kávé ki­mon­dot­tan egész­sé­ges

Hosszú Katinka meglepő titkot árult el az egyetemi éveiről

Hosszú Katinka meglepő titkot árult el az egyetemi éveiről

Maga sem érti, ho­gyan csi­nálta. Az Ins­tag­ra­mon cse­vegve de­rült ki: úszó­sztá­runk már fi­a­ta­lon is ki­rítt az át­lag­ból.

Maga sem érti, ho­gyan csi­nálta. Úszó­sztá­runk már fi­a­ta­lon is ki­rítt a szürke át­lag­ból.

Ezt műveli a nők testével napi 4 csésze feketekávé

Ezt műveli a nők testével napi 4 csésze feketekávé

Fan­tasz­ti­kus, ami ki­de­rült a ká­vé­ról.

Fan­tasz­ti­kus, ami egy új ku­ta­tás során ki­de­rült a ká­vé­ról. Segít meg­őrizni a szel­lemi fris­ses­sé­get és szá­mos be­teg­ség koc­ká­za­tát is csök­kenti. Hi­he­tet­len hatás!

Tegyél tojást a kávédba! Ez lesz 2018 slágere!

Tegyél tojást a kávédba! Ez lesz 2018 slágere!

Igazi kü­lön­le­ges­ség!

Fur­csán hang­zik, va­ló­ban. De hidd el, min­den­kép­pen meg­éri ki­pró­bál­nod! Igazi kü­lön­le­ges­ség!

Kotyogós kávéfőződ van? Akkor szinte biztos, hogy rosszul főzöd a kávét!

Kotyogós kávéfőződ van? Akkor szinte biztos, hogy rosszul főzöd a kávét!

Bi­valy­erős, ke­serű, csak meg­rög­zött ká­vé­füg­gők­nek való...

Bi­valy­erős, ke­serű, csak meg­rög­zött ká­vé­füg­gők­nek való. Te is így gon­do­lod? Egy ba­rista el­mondta, hogy ko­tyo­gós­ban is lehet lágy, kré­mes és aro­más kávét főzni! És ehhez tény­leg csak pár ap­ró­sá­got kell be­tar­tani...

Úgy érzed, sok kávét iszol? Így jelez a tested, hogy hagyd abba

Úgy érzed, sok kávét iszol? Így jelez a tested, hogy hagyd abba

A kávé nem fel­tét­le­nül egész­ség­te­len, de min­den­kép­pen aján­la­tos mér­ték­kel fo­gyasz­tani.

A kávé nem fel­tét­le­nül egész­ség­te­len, de min­den­kép­pen aján­la­tos mér­ték­kel fo­gyasz­tani.

Őrület, miből készül a szuper egészséges új kávé!

Őrület, miből készül a szuper egészséges új kávé!

Meg­döb­bensz az alap­anyag­tól!

Egy japán nyug­dí­jas új őrü­le­tet in­dí­tott út­jára, koffein­ér­zé­ke­nyek és kis­ma­mák által is fo­gyaszt­ható ká­vé­pót­ló­ból ké­szít vér­pezs­dítő forró italt.

Elképesztő, mit művel a testeddel 1 teljes doboz homeopátiás golyó

Elképesztő, mit művel a testeddel 1 teljes doboz homeopátiás golyó

Egy vál­lal­kozó kedvű kí­sér­leti cso­port tag­jai egy­szerre vet­tek be az egy­ség­cso­ma­go­lás­ban lévő összes go­lyót.

Itt a legújabb álomreggeli, ezentúl nem bögréből isszuk a kávét

Itt a legújabb álomreggeli, ezentúl nem bögréből isszuk a kávét

Íme, a si­ke­res há­zas­ság, ame­lyet te is ün­ne­pelni fogsz. Kós­told meg! Ugye?

Íme, a si­ke­res há­zas­ság, ame­lyet te is ün­ne­pelni fogsz. Kós­told meg és rá­jössz, miről be­szé­lünk!

Itt a nők legújabb reggeli kedvence: Ez a kávé mindent visz!

Itt a nők legújabb reggeli kedvence: Ez a kávé mindent visz!

Az új ká­vé­cso­dába olyan hoz­zá­való kerül, amelyre eddig aligha szá­mí­tot­tál.

Az új ká­vé­cso­dába olyan hoz­zá­való kerül, amelyre eddig aligha szá­mí­tot­tál. Vi­szont az így ka­pott forró ital több, mint egy­szerű reg­geli koffe­in­lö­ket: sok­kal job­ban ha­son­lít egy komp­lett reg­ge­lire. Ott­hon is könnyen el­ké­szít­he­ted, mind­össze pár percre van szük­sé­ged hozzá!

Ha fogyni akarsz, ne igyál kávét! Megmondjuk, miért

Ha fogyni akarsz, ne igyál kávét! Megmondjuk, miért

Egy ame­ri­kai ku­ta­tás sze­rint a fo­gyó­kú­rá­zók­nak le kel­lene mon­da­niuk a ká­vé­ról.

Egy ame­ri­kai ku­ta­tás sze­rint a fo­gyó­kú­rá­zók­nak le kel­lene mon­da­niuk a ká­vé­ról. De vajon miért nem ihat­ják?

Ezért nagyon veszélyes, ha kihagyod a reggeli kávéd

Ezért nagyon veszélyes, ha kihagyod a reggeli kávéd

Egy új ku­ta­tás sze­rint egy­ál­ta­lán nem jó ötlet, ha az egész­ségre hi­vat­kozva ki­ha­gyod a reg­geli kávét.

Egy új ku­ta­tás sze­rint egy­ál­ta­lán nem jó ötlet, ha az egész­ségre hi­vat­kozva ki­ha­gyod a reg­geli kávét. Auszt­rál tu­dó­sok meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy kávé nél­kül ne­he­zeb­ben em­lék­szünk bi­zo­nyos dol­gokra, rá­adá­sul a kávé utáni vágy to­vább ron­gálja a me­mó­ri­án­kat. Ám a ké­pes­sé­ge­in­ket haj­la­mo­sak va­gyunk ilyen­kor túl­ér­té­kelni.

Így lesz különleges a reggeli kávéd

Így lesz különleges a reggeli kávéd

Csak egy apró ötlet, és máris job­ban indul a nap!

Csak egy apró ötlet, és máris job­ban indul a nap! Pró­báld ki, és káp­ráz­tasd el vele a kol­lé­gá­i­dat is

Napi három csésze kávé a hosszú élet titka

Napi három csésze kávé a hosszú élet titka

Örül­het­nek a koffe­in­imá­dók!

Örül­het­nek a koffe­in­imá­dók: egy friss ku­ta­tás alap­ján a kávé az egész­sé­get is óvja, és si­ke­re­sen veszi fel a har­cot több be­teg­ség­gel szem­ben is!

Szereted a kávét? Most figyelj! Ez az új fekete felrobbantotta a netet

Szereted a kávét? Most figyelj! Ez az új fekete felrobbantotta a netet

Me­g­in­nál egy kávét, de a kok­té­lok is csá­bí­ta­nak? Nem kell vá­lasz­ta­nod, ezek a ká­vé­kok­té­lok el­ké­pesz­tően fi­no­mak.

Induljon parádésan a reggel, jöhet egy csésze szexkávé!

Induljon parádésan a reggel, jöhet egy csésze szexkávé!

Ős­idők óta hasz­nált re­cept, fan­tasz­ti­kus össze­te­vők­kel. Nem­csak is­teni finom, de a vá­gyat is fel­pör­geti.

Ős­idők óta hasz­nált re­cept, fan­tasz­ti­kus össze­te­vők­kel. Nem­csak is­teni finom, de a vá­gyat is fel­pör­geti. Ne cso­dál­kozz, ha egész nap kí­vá­nós le­szel.

Szuper hatóerő a kávéban: Íme 4 egészséges ötlet

Szuper hatóerő a kávéban: Íme 4 egészséges ötle

Nem is gon­dol­nád, mi­lyen sokat te­hetsz az egész­sé­ge­dért, ha reg­ge­lente hoz­zá­adsz egy kis pluszt a ká­véd­hoz!

Nem is gon­dol­nád, mi­lyen sokat te­hetsz az egész­sé­ge­dért, ha reg­ge­lente hoz­zá­adsz egy kis pluszt a ká­véd­hoz!

Borzalom, amit a luxus minőségű kávékban találtak

Borzalom, amit a luxus minőségű kávékban találtak

A nem­zet­közi ká­vé­lán­cok ter­mé­ke­i­nek mi­nő­sé­gé­vel kap­cso­lat­ban ko­ráb­ban is fel­me­rül­tek ki­fo­gá­sok. De a mos­tani ügy vég­képp ki­akasz­totta a vá­sár­ló­kat!

Ha ezt kapnád reggel az ágyban, leesne az állad!

Ha ezt kapnád reggel az ágyban, leesne az állad!

A csé­szé­ből ki­törő koffe­i­nes mag­ma­öm­lés fe­lül­múl­ha­tat­lan!

Kiderül: hozzánk is jutott-e ürülékes kávé

Kiderül: hozzánk is jutott-e ürülékes kávé

Egyre csak hízik a brit bot­rány. A Ri­post most azt is ki­de­rí­tette, itt­honra jut-e oda nem illő dolog a ká­vékba, érinti-e a ma­gya­ro­kat az ügy.

Egyre csak hízik a brit bot­rány. A Ri­post most azt is ki­de­rí­tette, itt­honra jut-e oda nem illő dolog a ká­vékba, érinti-e a ma­gya­ro­kat az ügy.

Szokatlan jelölések köszönnek vissza az élelmiszer-automatákról

Szokatlan jelölések köszönnek vissza az élelmiszer-automatákról

Áp­ri­lis­tól a nem elő­re­cso­ma­golt ter­mé­ke­ket áru­sító élel­mi­szer-au­to­ma­tá­kon is je­lölni kell az al­ler­gén anya­go­kat.

Nem tud leszokni, Hosszú Katinka a szokások rabja

Nem tud leszokni, Hosszú Katinka a szokások rabja

Min­den reg­gelt ugyan­úgy kezd el.

Olim­piai baj­no­kunk min­den reg­gelt ugyan­úgy kezd el.

Hamarosan nyakunkon a kávéhiány!

Hamarosan nyakunkon a kávéhiány!

A mi­nő­ségi bra­zil ara­bica ká­vé­faj­tá­ból a 2017-18-as szü­ret során vár­ha­tóan 13 szá­za­lék­kal ke­ve­sebb lesz.

A mi­nő­ségi bra­zil ara­bica ká­vé­faj­tá­ból a 2017-18-as szü­ret során vár­ha­tóan 13 szá­za­lék­kal ke­ve­seb­bet tud­nak be­ta­ka­rí­tani, mint ta­valy. Ilyen rossz ter­mésre pedig nyolc éve nem volt példa, ami va­la­mi­lyen for­má­ban kihat majd a vi­lág­pi­acra. De nem ez váltja ki a ha­ma­ro­san be­kö­vet­kező ká­vé­hi­ányt.

Ettől a koffeinmentes hozzávalótól lesz igazán ütős a reggeli kávé

Ettől a koffeinmentes hozzávalótól lesz igazán ütős a reggeli kávé

Sokan nem tud­ják, hogy ezzel az fi­nom­ság­gal szu­per ha­té­kony lesz!

Leg­töb­ben nem az íze, hanem a ha­tása miatt isz­nak na­ponta több­ször is kávét. Sokan vi­szont nem tud­ják, hogy ezzel az fi­nom­ság­gal kom­bi­nálva szu­per ha­té­kony lesz a fe­kete!

Hosszú Katinkánál végleg betelt a pohár

Hosszú Katinkánál végleg betelt a pohár

Olim­piai baj­no­kunk tudja, sokat kell még ta­nul­nia. Meg kell ta­lál­nia a meg­fe­lelő meg­ol­dást, hogy ké­sőbb ne érjék kel­le­met­len­sé­gek.

Olim­piai baj­no­kunk tudja, sokat kell még ta­nul­nia. Meg kell ta­lál­nia a meg­fe­lelő meg­ol­dást, hogy ké­sőbb ne érjék kel­le­met­len­sé­gek.

Itt a legújabb kávézási szokás: Így idd délután a feketét

Itt a legújabb kávézási szokás: Így idd délután a feketét

For­ra­dalmi ötlet!

For­ra­dalmi ötlet, mely vissza­fogja a koffe­int, és egy iga­zán iz­gal­mas ki­egé­szí­tőt csem­pész a csé­szébe! Nem­csak kü­lön­le­ges él­mény, de még egész­sé­ges is!

Ezt az egyet változtasd a kávédon, és könnyebb lesz a fogyás!

Ezt az egyet változtasd a kávédon, és könnyebb lesz a fogyás!

Biz­to­san hal­lot­tad már, hogy elég kis dol­go­kat át­ala­kí­tani az ét­ren­ded­ben, és máris ta­pasz­tal­ha­tod az ered­mé­nye­ket.

Rossz hír azoknak, akik tejjel és cukorral isszák a kávét

Rossz hír azoknak, akik tejjel és cukorral isszák a kávét

Mu­tat­juk, mit tesz a szer­ve­ze­ted­del.

Te is tej­jel és cu­kor­ral iszod a reg­geli ká­vé­dat? Mu­tat­juk, mit tesz a szer­ve­ze­ted­del.

Sokaknál kiverte a biztosítékot a kávéimádók kissé bizarr új kedvence

Sokaknál kiverte a biztosítékot a kávéimádók kissé bizarr új kedvence

A leg­újabb ká­vé­kü­lön­le­ges­ség meg­le­he­tő­sen fur­csa el­já­rás­sal ké­szül, vi­szont na­gyon egész­sé­ges!

Vigyázz, van, amikor tilos a kávé!

Vigyázz, van, amikor tilos a kávé!

A kávét szinte min­denki sze­reti, rá­adá­sul egy sor jó ha­tása is van.

A kávét szinte min­denki sze­reti, rá­adá­sul egy sor jó ha­tása is van. Mégis akad­nak olyan hely­ze­tek, ami­kor nem aján­la­tos ká­vézni. Mu­tat­juk, mikor.

Íme, a legnépszerűbb kávékülönlegességek listája

Íme, a legnépszerűbb kávékülönlegességek listája

Meg­mu­tat­juk, me­lyik ká­vé­fajta mit takar - így a kö­vet­kező ká­vé­zás­nál már te is igazi ínyenc­ként ad­ha­tod le a ren­de­lést!

Ezt tedd a hűtőbe, soha többé nem lesz büdös

Ezt tedd a hűtőbe, soha többé nem lesz büdös

Nem is egy, de mind­járt hét házi cso­da­szert mu­ta­tunk, ami­vel újra frissé, il­la­tossá va­rá­zsol­ha­tod a hű­tő­det.

Nem is egy, de mind­járt hét házi cso­da­szert mu­ta­tunk, ami­vel újra frissé, il­la­tossá va­rá­zsol­ha­tod a hű­tő­det.

Kapszulás kávé után itt a kapszulás sör is!

Kapszulás kávé után itt a kapszulás sör is!

Hi­he­tet­len do­logra ké­szül a világ egyik leg­na­gyobb sör­gyár­tója.

Hi­he­tet­len do­logra ké­szül a világ egyik leg­na­gyobb sör­gyár­tója, nem­so­kára kap­szu­lá­ból ké­szít­het­jük el a sö­rün­ket is. Ha be­vá­lik, az meg­vál­toz­tat­hatja a ven­dég­lá­tós pi­a­cot is akár.

Tea vagy kávé? Most kiderül, neked, mit kellene inni reggelente!

Tea vagy kávé? Most kiderül, neked, mit kellene inni reggelente!

Ha bár­ki­től meg­kér­de­zik a tea vagy a kávé az egész­sé­ge­sebb, sokan au­to­ma­ti­ku­san a teát vá­laszt­ják. De vajon igaz?

Szuperhatékony lett a zöldturmix, korán reggel zsírégetés!

Szuperhatékony lett a zöldturmix, korán reggel zsírégetés!

Jó lenne reg­gel ké­nyel­me­sen meg­enni egy délig el­te­lítő avo­ká­dós pi­rí­tóst, és el­kor­tyolni egy kávét? Vagy in­kább egy zöld­tur­mi­xot?

Jó lenne reg­gel ké­nyel­me­sen meg­enni egy délig el­te­lítő avo­ká­dós pi­rí­tóst, és el­kor­tyolni egy kávét? Ha erre nincs időd, hozd össze a ket­tőt egy finom, zsír­égető ha­tású, avo­ká­dós-kávés zöld­tur­mix­ban! Mire ki­lépsz az ajtón, a szer­ve­ze­ted már el is kezdi bon­tani a zsír­pár­ná­kat.

Csodát tesz a férfiassággal ez a kávé!

Csodát tesz a férfiassággal ez a kávé!

Nem akár­mi­lyen cso­da­kávé ke­rült a pi­acra, és ennek el­ső­sor­ban a férfiak, majd ezt kö­ve­tően a part­ne­reik örül­het­nek. Szu­per aján­dék min­den­ki­nek...

Nem akár­mi­lyen cso­da­kávé ke­rült a pi­acra, és ennek el­ső­sor­ban a férfiak, majd ezt kö­ve­tően a part­ne­reik örül­het­nek. Szu­per aján­dék min­den férfi­nak...

Kiderült, nem mindegy, milyen pohárból iszod a kávét!

Kiderült, nem mindegy, milyen pohárból iszod a kávét!

Az igazi ká­vé­ra­jon­gók­nak bi­zony nem mind­egy, hogy miből isszák a kávét.

6 jel, ami megmutatja, hogy túl sok kávét iszol

6 jel, ami megmutatja, hogy túl sok kávét iszol

Ha ezt érzed, fogd vissza magad!

A kávé egész­sé­ges ital, de csak akkor, ha nem vi­szed túl­zásba a fo­gyasz­tá­sát. Ha ezt a hat jelet ta­pasz­ta­lod, akkor fogd vissza egy ki­csit a ká­vé­zást!

5 jel, hogy azonnal be kell fejezned a túlzott kávézást!

5 jel, hogy azonnal be kell fejezned a túlzott kávézást!

Kis­mér­ték­ben or­vos­ság, nagy­mér­ték­ben méreg. Ha nem tud­tad, miért szen­vedsz, itt van­nak a vá­la­szok...

Na­gyon ke­ve­sen van­nak, akik­nek az éle­té­hez nem tar­to­zik hozzá a min­den­na­pos ká­vé­zás. Sőt, a fe­kete fo­gyasz­tása ma már ki­kap­cso­ló­dás­ként is meg­je­le­nik a mun­ka­he­lyen. Azaz az órán­ként járó tíz per­ces ki­kap­cso­ló­dást, vagy egyéb szü­ne­te­ket a kol­lek­tíva egy ká­vé­val üti el.

Elképesztő siker: Világbajnok lett a magyar csoki!

Elképesztő siker: Világbajnok lett a magyar csoki!

Egy kéz­mű­ves ma­gyar bon­bont min­den­nél fi­no­mabb­nak ta­lált a cso­kik leg­ran­go­sabb meg­mé­ret­te­té­sén a nem­zet­közi zsűri.

Egy kéz­mű­ves ma­gyar bon­bont min­den­nél fi­no­mabb­nak ta­lált a cso­kik leg­ran­go­sabb meg­mé­ret­te­té­sén a nem­zet­közi zsűri. A Mé­szá­ros Gábor által meg­ál­mo­dott fi­nom­ság igen­csak rafi­nált ízé­vel tűnt ki a me­zőny­ből.

Három katica, három baba - megtalálod?

Három katica, három baba - megtalálod?

Ha húsz má­sod­perc alatt si­ke­rül, zseni vagy.

Három ka­ti­cát és három ba­ba­ar­cot ke­re­sünk! Igen, itt, a ká­vé­sze­mek kö­zött. A kü­lön­le­ges ké­pes­sé­gű­ek­nek húsz má­sod­perc is elég ahhoz, hogy meg­ta­lál­ják őket.

Durván kiüt ez a kávé, mernéd kóstolni?

Durván kiüt ez a kávé, mernéd kóstolni?

Egy auszt­rál kéz­mű­ve­s­ká­vé­zó­ban kap­ható a világ leg­erő­sebb ká­véja.

Egy auszt­rál vá­roska kéz­mű­ve­s­ká­vé­zó­já­ban kap­ható a világ leg­erő­sebb ká­véja, amit csak saját fe­le­lős­ségre lehet meg­inni.

Ez a vekker imádni való, ilyen ébresztést te is elviselnél!

Ez a vekker imádni való, ilyen ébresztést te is elviselnél!

Il­la­tos, forró ká­vé­val ké­nyez­tet...

Végre egy óra, amit senki nem akar ki­ha­jí­tani az ab­la­kon! Csö­röm­pö­lés he­lyett il­la­tos, forró ká­vé­val vesz rá, hogy ki­nyisd reg­gel a sze­med és fel­éb­redj.

Így készül a szexkávé

Így készül a tökéletes szexkávé

Dobd fel azték viag­rá­val a ká­vé­dat! A re­cept öt, ős­idők óta szu­perétel­ként hasz­nált hoz­zá­va­lót tar­tal­maz.

Dobd fel azték viag­rá­val a ká­vé­dat! A re­cept öt, ős­idők óta szu­perétel­ként hasz­nált hoz­zá­va­lót tar­tal­maz: maca, kakaó, méz, kó­kusz­tej és fahéj. Ilyen fi­no­mat még biz­tos nem ittál!

Ez a kávé 18 órán át ébren tart!

Ez a kávé 18 órán át ébren tart!

Egy ade­la­ide-i ká­vézó olyan kávét fej­lesz­tett ki a ven­dé­ge­i­nek, ami­ben nyolc­van­szor több koffein van, mint egy nor­mál eszp­resszó­ban.

Egy ade­la­ide-i ká­vézó olyan kávét fej­lesz­tett ki a ven­dé­ge­i­nek, ami­ben nyolc­van­szor több koffein van, mint egy nor­mál eszp­resszó­ban.

Felejtsd el a presszókávét, mutatunk valami sokkal jobbat!

Felejtsd el a presszókávét, mutatunk valami sokkal jobbat!

Nézd meg, hogy a világ kü­lön­böző pont­jain mi­lyen fan­tasz­ti­kus öt­le­tek­kel áll­nak elő ká­vé­imá­dók!

Pokémonmentes lesz az idei Sziget fesztivál?

Pokémonmentes lesz az idei Sziget fesztivál?

A RIPOST fo­tó­ri­por­tere el­lá­to­ga­tott a Ha­jó­gyári-szi­getre.

A RIPOST fo­tó­ri­por­tere el­lá­to­ga­tott a Ha­jó­gyári-szi­getre, ahol már ja­vá­ban zaj­la­nak a szer­dán in­duló fesz­ti­vál elő­ké­szü­le­tei.

Bombasztikus frissítő: Kávélimonádé!

Bombasztikus frissítő: Kávélimonádé!

A kávé ser­kentő ere­jét és a jég­hi­deg li­mo­nádé fris­sítő ha­tá­sát öt­vözi ez a nagy­szerű ital. Nem hi­szed el, de finom is!

A kávé ser­kentő ere­jét és a jég­hi­deg li­mo­nádé fris­sítő ha­tá­sát öt­vözi ez a nagy­szerű ital. Nem hi­szed el, de finom is!

Itt nyílik az első kávézó, ahol orális szexet is rendelhetsz!

Itt nyílik az első kávézó, ahol orális szexet is rendelhetsz!

A be­ger­jedt koffe­in­füg­gők egy spe­ci­á­lis app­li­ká­ció se­gít­sé­gé­vel kü­lön­le­ges él­ve­ze­te­ket is ren­del­het­nek...

A be­ger­jedt koffe­in­füg­gők egy spe­ci­á­lis app­li­ká­ció se­gít­sé­gé­vel kü­lön­le­ges él­ve­ze­te­ket is ren­del­het­nek...

Tudományos felfedezés: Ezért igyál kávét egy órával edzés előtt!

Tudományos felfedezés: Ezért igyál kávét egy órával edzés előtt!

Ahhoz már hoz­zá­szok­tunk, hogy a reg­ge­le­ket ká­vé­val dob­juk fel. Ám edzés előtt sem árt meg­inni egy csé­szé­vel - el­árul­juk, miért.

3 ital, amit biztos, hogy el kellene kerülnöd a nagy hőségben

3 ital, amit biztos, hogy el kellene kerülnöd a nagy hőségben

Me­le­ged van, iz­zadsz és ke­re­sel va­la­mit, ami oltja a szom­ja­dat? Bármi meg­te­szi, ami fo­lyé­kony? Vi­gyázz! Lé­te­zik három ital, amit min­dig vissza kel­lene uta­sí­ta­nod egy forró nyári napon.

Nem aludtad ki magad? Mutatunk valamit, sokkal jobb mint a kávé!

Nem aludtad ki magad? Mutatunk valamit, sokkal jobb mint a kávé!

A túl sok kávé szív­do­bo­gást okoz. Így vé­szel­he­ted át egész­sé­ge­sen a napot.

A túl sok ká­vé­tól szív­do­bo­gást kap­hatsz. Meg­mu­tat­juk, mivel vé­szel­he­ted át az ilyen na­po­kat egész­sé­ge­sen és ener­gi­ku­san.

Megújult a jegeskávé! Ennek a finomságnak nem tudsz ellenállni

Megújult a jegeskávé! Ennek a finomságnak nem tudsz ellenállni

Ráönt­he­ted jég­koc­kákra is a ká­vé­dat, de lehet iz­gal­ma­sabb is.

Ráönt­he­ted jég­koc­kákra is a ká­vé­dat, hogy jeges kávét ké­szíts, de ennél sok­kal iz­gal­ma­sabb va­ri­á­ci­ó­kat mu­ta­tunk most.

Hihetetlen, de igaz: Így lett világhírű a magyar kávé!

Hihetetlen, de igaz: Így lett világhírű a magyar kávé!

El­ké­pesztő ma­gyar siker szü­le­tett!!

El­ké­pesztő ma­gyar siker szü­le­tett, ég­pe­dig kávé ügy­ben! Ma­gunk mögé uta­sí­tot­tuk Pá­rizst, Ve­len­cét és Bé­cset is!

Lakótelepi fekete: Ilyet egyetlen trendi kávézó sem tud!

Lakótelepi fekete: Ilyet egyetlen trendi kávézó sem tud!

Ilyen eszp­resszót sehol nem ta­lálsz!

Fo­gad­junk, hogy ilyen ár­fek­vésű kávét sehol nem ta­lálsz az or­szág­ban! Bu­da­pest bel­vá­ro­sá­ban akár a tíz­sze­re­sét is kifi­zet­he­ted a menő ká­vé­cso­dá­kért.

Így mondja meg a reggeli kávé, milyen lesz aznap az időjárás

Így mondja meg a reggeli kávé, milyen lesz aznap az
időjárás

Ha tu­do­má­nyos ala­pon vé­gig­zon­go­rá­zod az össze­füg­gé­se­ket, rá kell jön­nöd, hogy igenis le­het­sé­ges!

El­ké­pesztő ötlet, de mű­kö­dik! Ha tu­do­má­nyos ala­pon vé­gig­zon­go­rá­zod az ok-oko­zati össze­füg­gé­se­ket, rá kell jön­nöd, hogy igenis le­het­sé­ges!