CÍMKE: 'kassai viktor'

Álljunk le a mocskolódással! Nem csak Kassai Viktor hibázott

Álljunk le a mocskolódással! Nem csak Kassai Viktor hibázott

Mi lett volna, ha szól neki az angol csa­tár? Volt már ha­son­lóra példa a világ tör­té­ne­té­ben.

A BL helyett bíróságra jár, miért nem kell Kassai Európának?

A BL helyett bíróságra jár, miért nem kell Kassai Európának?

Kas­sai Vik­tor a nyol­cad- és a ne­gyed­dön­tők­ben sem ka­pott sze­re­pet a Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Súlyos vád, a magyar sztárbíró ellen vallottak

Súlyos vád, a magyar sztárbíró ellen vallottak

Rassziz­mus­sal vá­dol­ják Kas­sai Vik­tort. A ma­gyar lab­da­rúgó-já­ték­ve­zető min­dent tagad.

Rassziz­mus­sal vá­dol­ják Kas­sai Vik­tort. A ma­gyar lab­da­rúgó-já­ték­ve­zető min­dent tagad.

Rasszista vádak, kártérítést követel Kassai a focistától

Rasszista vádak, kártérítést követel Kassai a focistától

Kas­sai Vik­tor sze­rint meg­sér­tet­ték a jó hír­ne­vét. Kár­té­rí­tést kö­ve­tel a fo­cis­tá­tól.

Kas­sai Vik­tor sze­rint meg­sér­tet­ték a jó hír­ne­vét. Kár­té­rí­tést kö­ve­tel a fo­cis­tá­tól.

Kassai Viktort mégsem mellőzik, ez vár a magyar bíróra

Kassai Viktort mégsem mellőzik, ez vár a magyar bíróra

A vi­lág­baj­nok­sá­got el­bukta, ettől még nem fe­lej­tet­ték el a ma­gyar fo­ci­bí­rót. Ko­moly meccset vezet Eu­ró­pá­ban.

A vi­lág­baj­nok­sá­got el­bukta, ettől még nem fe­lej­tet­ték el a ma­gyar fo­ci­bí­rót. Ko­moly meccset vezet Eu­ró­pá­ban.

Nem megy a vb-re, de erre büszke lehet a sztárbírónk

Nem megy a vb-re, de erre büszke lehet a sztárbírónk

Kas­sai Vik­tor végre jó hírt ka­pott.

Kas­sai Vik­tor sok min­dent meg­élt ebben az évben, ám de­cem­ber­ben jó hírt ka­pott.

Itt a lista, idáig süllyedt Kassai Viktor

Itt a lista, idáig süllyedt Kassai Viktor

A világ egy­kori leg­jobbja ma már csak annak örül­het, hogy a leg­jobb húszba be­ke­rült a bírók kö­zött. Vébé így sem lesz a szá­mára.

A világ egy­kori leg­jobbja ma annak örül­het, hogy a leg­jobb húszba be­ke­rült a bírók kö­zött. Vébé így sem lesz a szá­mára.

Erre ki számított? Az MLSZ fúrta meg Kassai világbajnoki álmait

Erre ki számított? Az MLSZ fúrta meg Kassai világbajnoki álmait

Le­csú­szott a vb-ről a já­ték­ve­zető.

A 2014-es vb után a jövő nyá­ri­ról is le­csú­szik. Itt­hon utolsó a FIFA-bírók rang­so­rá­ban.

Óriási balhé, Kassai beperelte a magyar focistát

Óriási balhé, Kassai beperelte a magyar focistát

Fél éve áll a bál a lab­da­rúgó és a sztár­bíró kö­zött. az eset a bí­ró­sá­gon foly­ta­tód­hat. Ilyen még nem volt a ma­gyar fo­ci­ban.

Bíróháború az MLSZ-ben, miatta bukott el az arrogáns Kassai?

Bíróháború az MLSZ-ben, miatta bukott el az arrogáns Kassai?

A szö­vet­ség vá­la­szá­ból ki­de­rül, gon­dok van­nak a sztár­bíró vi­sel­ke­dé­sé­vel.

A szö­vet­ség vá­la­szá­ból ki­de­rül, gon­dok van­nak a sztár­bíró vi­sel­ke­dé­sé­vel.

Váratlan döntés, ez vár Kassai Viktorra

Váratlan döntés, ez vár Kassai Viktorra

Bő­dü­le­tes hi­bája után sem mon­da­nak le a ma­gyar bí­ró­ról.

Bő­dü­le­tes hi­bája után sem mon­da­nak le a ma­gyar bí­ró­ról. Neki és stáb­já­nak most Gö­rög­or­szágba kell utaz­nia.

Hosszú idő után kapott NB I-es meccset Kassai Viktor

Hosszú idő után kapott NB I-es meccset Kassai Viktor

Áp­ri­lis után vezet újra az él­vo­nal­ban.

Áp­ri­lis után újra él­vo­nal­beli mér­kő­zést ve­zet­het Kas­sai Vik­tor. Nem si­ke­rült jól az előző sze­zonja a 41 esz­ten­dős já­ték­ve­ze­tő­nek.

Erre senki sem számított, Kassai Viktor sztárcsapat meccsét vezetheti

Erre senki sem számított, Kassai Viktor sztárcsapat meccsét vezetheti

Nem kell messzire utaz­nia. Angol él­gárda ta­lál­ko­zó­ját kap­hatja meg.

Nem kell messzire utaz­nia. Angol él­gárda ta­lál­ko­zó­ját kap­hatja meg a ma­gyar já­ték­ve­zető.

BL-bojkott, még mindig Kassai miatt áll a bál

BL-bojkott, még mindig Kassai Viktor miatt áll a bál

To­vábbra is cél­ke­reszt­ben a ma­gyar já­ték­ve­zető. Nem hagyja békén a fut­ball­vi­lág egyik ha­tal­mas­sága.

To­vábbra is cél­ke­reszt­ben a ma­gyar já­ték­ve­zető. Egy hónap múl­tán sem hagyja békén a fut­ball­vi­lág egyik ha­tal­mas­sága.

Továbbra sem kap munkát Kassai Viktor

Továbbra sem kap munkát Kassai Viktor

Hiába ke­res­sük a ma­gyar sztár já­ték­ve­zető nevét, ez­út­tal sem ve­zet­het fut­ball­meccset. Kas­sai Vik­tor extra pi­he­nőt ka­pott.

Hiába ke­res­sük a ma­gyar sztár já­ték­ve­zető nevét, ez­út­tal sem ve­zet­het fut­ball­meccset. Kas­sai Vik­tor extra pi­he­nőt ka­pott.

Döntött az MLSZ, ez vár Kassai Viktorra

Döntött az MLSZ, ez vár Kassai Viktorra

Ismét fó­kuszba ke­rült a ma­gyar sztár­bíró.

Ismét fó­kuszba ke­rült a ma­gyar sztár­bíró, aki a szom­bati, Di­ós­győr-Vasas meccsen kel­tett túl nagy fi­gyel­met.

Súlyos eltiltással védhetik meg Kassait

Súlyos eltiltással védhetik meg Kassait

Kül­föl­dön nem tör­tén­hetne meg az, ami a ma­gyar fo­ci­pá­lyá­kon.

Ame­ri­ká­ban és Ang­li­á­ban nem tör­tén­hetne meg az, ami a ma­gyar fo­ci­pá­lyá­kon. Itt az idő, hogy meg­véd­jük a bí­ró­in­kat.

Megszólalt a magyar foci hétvégi botrányhőse

Megszólalt a magyar foci hétvégi botrányhőse

A védő agya el­bo­rult.

A védő agya el­bo­rult, nem na­gyon em­lék­szik a tör­tén­tekre.

Újabb csapás Kassainak, nem hagyják békén

Újabb csapás Kassainak, nem hagyják békén

To­vábbra is já­ték­ve­ze­tőnk a cél­tábla.

Hiába tel­nek a napok, to­vábbra is a se­gí­tő­i­vel együtt hibát hi­bára hal­mozó ma­gyar já­ték­ve­zető a cél­tábla Mün­chen­ben.

Kassai Viktor elásta magát, nem tisztelik az NB I-ben

Kassai Viktor elásta magát, nem tisztelik az NB I-ben

Kas­sai Vik­tor nincs jó passz­ban, újabb kel­le­met­len pil­la­na­to­kat élt át a ma­gyar já­ték­ve­zető.

Kas­sai Vik­tor nincs jó passz­ban, újabb kel­le­met­len pil­la­na­to­kat élt át a ma­gyar já­ték­ve­zető.

Újabb Kassai Viktor-botrány, dühöngve lökdöste a hátvéd

Újabb Kassai Viktor-botrány, dühöngve lökdöste a hátvéd

Kel­le­met­len per­ce­ket élt át a bíró...

Kel­le­met­len per­ce­ket élt át a ma­gyar sztár­bíró szom­ba­ton a Di­ós­győr-Vasas meccsen.

Itt a bizonyíték, Kassaiék tudták, hogy rosszul döntöttek

Itt a bizonyíték, Kassaiék tudták, hogy rosszul döntöttek

Ez a kép to­vább bor­zolja az ide­ge­ket.

Ez a kép to­vább bor­zolja az ide­ge­ket.

Kollégája védte meg a magyar botránybírót!

Meglepő fordulat, kollégája védte meg a magyar botránybírót!

Kevés ember van most a vi­lá­gon, aki nem tá­madja Kas­sai Vik­tort. A ko­rábbi FIFA-bíró ennek el­le­nére ki­állt mel­lette.

Kevés ember van most a vi­lá­gon, aki nem tá­madja Kas­sai Vik­tort. A ko­rábbi FIFA-bíró ennek el­le­nére ki­állt mel­lette.

Ezért mondott csődöt Kassai a BL-rangadón

Ezért mondott csődöt Kassai a BL-rangadón

Nem vé­let­len a ma­gyar sztár­já­ték­ve­zető egyre több hi­bája a nem­zet­közi szin­ten. Könnyebb dol­guk van az angol, német, olasz, spa­nyol kol­lé­gá­i­nak.

Nem vé­let­len a ma­gyar sztár­já­ték­ve­zető egyre több hi­bája a nem­zet­közi szin­ten. Könnyebb dol­guk van az angol, német, olasz, spa­nyol kol­lé­gá­i­nak.

Kassai máris új meccset kapott a BL-balhé után

Kassai máris új meccset kapott a BL-balhé után

Meg­lepő a leg­újabb bí­ró­kül­dés?

Meg­lepő a leg­újabb bí­ró­kül­dés? Van, ahol nem je­lent prob­lé­mát a sztár­já­ték­ve­zető sok rossz íté­lete a Real Mad­rid-Bayern Mün­chen rang­adón.

Hihetetlen botrány, rendőrök védték meg Kassait

Hihetetlen botrány, rendőrök védték meg Kassait

Vi­lág­sztá­rok ron­tot­tak a ma­gya­rokra.

Nem csak írás­ban zú­dult össz­tűz a bot­rá­nyos Real-Bayern BL-rang­adó bí­ró­jára. Vi­lág­sztá­rok ron­tot­tak a ma­gyar já­ték­ve­zető és stábja öl­tö­ző­jébe.

Ennyi magyar látta Kassai égését

Ennyi magyar látta Kassai égését

A ma­gyar já­ték­ve­zető pont a leg­nép­sze­rűbb meccsen hozta a leg­rosszabb for­má­ját a Baj­no­kok Li­gája keddi já­ték­nap­ján.

A ma­gyar já­ték­ve­zető pont a leg­nép­sze­rűbb meccsen hozta a leg­rosszabb for­má­ját a Baj­no­kok Li­gája keddi já­ték­nap­ján.

Fradi-MLSZ háború: folytatódik a bíróbalhé

Fradi-MLSZ háború: folytatódik a bíróbalhé

Üzen­tek a zöld-fe­hé­rek.

Akár a foci eu­ró­pai nagy­ku­tyá­i­nak is dik­tálna a Fe­renc­vá­ros. Üzen­tek a zöld-fe­hé­rek a ma­gyar szö­vet­ség­nek.

Csányi Sándor keményen beszólt Dollnak és a Fradi vezetőinek

Csányi Sándor keményen beszólt Dollnak és a Fradi vezetőinek

A szur­ko­lók be­lép­te­té­sé­nek szi­gora, és a Kas­sai el­leni had­já­rat sem tet­szik az MLSZ el­nö­ké­nek. Ennek még foly­ta­tása lesz?

Magyar focisiker, összekaphatják magukat a világsztárok

Magyar focisiker, összekaphatják magukat a világsztárok

Já­ték­ve­ze­tőnk több mint öt hónap után tér vissza a csúcs­fo­ci­hoz.

NB I-ben edző­dött bíró di­ri­gálja a Baj­no­kok Li­gája elő­re­ho­zott dön­tő­jét. Több mint öt hónap után tér vissza a csúcs­fo­ci­hoz.

Kiderült Kassai nagy titka: ezért nem beszél a sztárszerelméről

Kiderült Kassai nagy titka: ezért nem beszél a sztárszerelméről

Nem vál­lal­ják föl a pár­já­val évek óta tartó kap­cso­la­tu­kat a szé­les nyil­vá­nos­ság előtt.

Nem vál­lal­ják föl évek óta tartó kap­cso­la­tu­kat a szé­les nyil­vá­nos­ság előtt.

Komoly a baj Kassai Viktornál, lemarad a nagy utazásról

Komoly a baj Kassai Viktornál, lemarad a nagy utazásról

A fo­ci­bí­rót is utol­érte a lab­da­rú­gók átka. Akár hosszabb időre is pi­he­nőre vo­nul­hat a világ egyik leg­jobbja.

A fo­ci­bí­rót is utol­érte a lab­da­rú­gók átka. Akár hosszabb időre is pi­he­nőre vo­nul­hat a világ egyik leg­jobbja.

Kassai Viktornál csak ez a biró arrogánsabb

Kassai Viktornál csak ez a biró arrogánsabb

Ang­li­á­ban ha­sonló kri­ti­ká­val il­let­tek egy já­ték­ve­ze­tőt.

Az utóbbi idő­ben szá­mos kri­tika érte a ma­gyar sztár­bí­rót. Ang­li­á­ban ha­sonló kri­ti­ká­val il­let­tek egy já­ték­ve­ze­tőt.

Fradi-botrány: Kassai nem úszta meg, ez a büntetése?

Fradi-botrány: Kassai nem úszta meg, ez a büntetése?

Le sem kell irat­kozni róla, mert...

Nem ma­rad­tak kö­vet­kez­mé­nyek nél­kül a sztár­bíró vi­ta­tott íté­le­tei. Ezen a hét­vé­gén biz­to­san nem hi­bá­zik. Le sem kell irat­kozni róla, mert...

Fradi-botrány: ezt gondolja Kassai a leiratkozásról

Fradi-botrány: ezt gondolja Kassai a leiratkozásról

Ko­ráb­ban el­mondta a vé­le­mé­nyét.

A baj­noki cím­védő többé nem kér a ma­gyar sztár­bí­ró­ból. Kas­sai Vik­tor ko­ráb­ban már el­mondta a vé­le­mé­nyét az ilyes­mi­ről.

Minősíthetetlenül bunkó volt a magyar sztárbíró

Minősíthetetlenül bunkó volt a magyar sztárbíró

Kas­sa­i­tól nem ezt vár­tuk.

Nem a nem­zet­közi meccse­ken lá­tott ele­gan­ci­á­já­val ve­zette a hét­végi Fe­renc­vá­ros-Új­pest meccset Kas­sai Vik­tor.

Doll kiakadt: összeesküvés a Fradi ellen?

Doll kiakadt: összeesküvés a Fradi ellen?

El­ke­se­ríti, amit ta­pasz­tal. Úgy érzi, nem véd­he­tik meg a baj­noki cí­mü­ket. Cél­zás Kas­sa­i­nak és az MLSZ-nek?

El­ke­se­ríti, amit ta­pasz­tal kö­rü­löt­tük. Úgy érzi, nem véd­he­tik meg a baj­noki cí­mü­ket. Cél­zás Kas­sa­i­nak és az MLSZ-nek?

Megszólalt Kassai, így reagált a bírálatokra

Megszólalt Kassai Viktor, így reagált a bírálatokra

Ki­de­rült, kinek a kri­ti­ká­jára fi­gyel, és mi hagyja hi­de­gen.

Ki­de­rült, kinek a kri­ti­ká­jára fi­gyel. A hi­bá­i­val el­len­tét­ben szóba ke­rül­tek a já­ték­ve­ze­tő­ket se­gítő tech­ni­kai újí­tá­sok is. Meg az, hogy mi a baj velük...

Kassai Viktort nagyon utálják Angliában, csúnyán leszerepelt a bíró

Kassai Viktort nagyon utálják Angliában, csúnyán leszerepelt a bíró

Csúcs­meccsen égeti magát magát Kas­sai Vik­tor fo­ci­bíró. A ma­gyar já­ték­ve­zető csú­nyán el­né­zett egy ti­zen­egyest.

Össztűz Kassaira! Sorsdöntő hibákat követett el?

Össztűz Kassaira! Sorsdöntő hibákat követett el?

Egy német lap ki­pé­cézte a ma­gyar sztár­bí­rót. Kap a fe­jére az iz­landi-ma­gyar meccs já­ték­ve­ze­tője is.

Egy német lap ki­pé­cézte a ma­gyar sztár­bí­rót. Kap a fe­jére az iz­landi-ma­gyar meccs já­ték­ve­ze­tője is.

Kassai az Eb-döntőn, ezt a szerepet kapta a magyar bíró

Kassai az Eb-döntőn, ezt a szerepet kapta

Nem erre szá­mí­tot­tunk. Az Eb-n a leg­job­ban tel­je­sítő ma­gyar spori kü­lön­le­ges fel­ada­tot ka­pott a fi­ná­léra.

Nem erre szá­mí­tot­tunk. Az Eb-n a leg­job­ban tel­je­sítő ma­gyar spori kü­lön­le­ges fel­ada­tot ka­pott a fi­ná­léra.

Csodás passz, Kassai Viktor majdnem főszereplő lett

Csodás passz, Kassai Viktor majdnem főszereplő lett

A német-olasz meccs leg­jobbja volt.

A német-olasz meccs leg­jobbja Kas­sai Vik­tor já­ték­ve­zető volt. Pedig akár a meccset is el­dönt­hette volna.

Van az a pénz, amiért anyázzák a focibírót

Van az a pénz, amiért anyázzák a focibírót

Meg­van, mennyit ke­res­het­nek a já­ték­ve­ze­tők Fran­cia­or­szág­ban.

Meg­van, mennyit ke­res­het­nek a já­ték­ve­ze­tők Fran­cia­or­szág­ban. A leg­job­bak szép kis sum­má­val ér­kez­het­nek haza. Ezért ér­de­mes jól bí­rás­kodni.

Óriási esély Kassai Viktornak, teljesülhet a nagy álma

Óriási esély Kassai Viktornak, teljesülhet a nagy álma

Három bíró ma­radt az Eb-dön­tőre. A ma­gyar részt­ve­vő­nek már csak szur­kol­nia kell, hogy meg­kapja élete nagy meccsét.

Három bíró ma­radt az Eb-dön­tőre. A ma­gyar részt­ve­vő­nek már csak szur­kol­nia kell, hogy meg­kapja élete nagy meccsét.

Kassai meglékelte a sárga tengeralattjárót?

Kassai meglékelte a sárga tengeralattjárót?

Nem biz­tos hogy az Eu­rópa-liga li­ver­pooli elő­dön­tője volt élete meccse a ma­gyar já­ték­ve­ze­tő­nek.

Magyar bíróra bízták a Real Madrid sorsát

Magyar bíróra bízták a Real Madrid sorsát

Nem min­den­napi kül­de­tést ka­pott Kas­sai Vik­tor, aki­nek a spa­nyol fő­vá­ros­ban kell te­vé­keny­ked­nie.

Tettestársa nélkül utazik a magyar sztárbíró

Tettestársa nélkül utazik a magyar sztárbíró

Meg­van az első ma­gyar keret a lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­nok­ságra.

Tucatnyi magyarral rajtol a BL

Tucatnyi magyarral rajtol a Bajnokok Ligája

Végre kez­dő­dik az eu­ró­pai csúcs­foci.

Végre kez­dő­dik az eu­ró­pai csúcs­foci. Lesz­nek ma­gya­rok a pá­lyán is, igaz, csak já­ték­ve­ze­tők.