CÍMKE: 'kártérítés'

Kiderült, erre készülhetnek a dunai hajókatasztrófa áldozatainak rokonai

Kiderült, erre készülhetnek a dunai hajókatasztrófa áldozatainak rokonai

A ha­jó­bal­eset három dél-ko­reai ál­do­za­tá­nak holt­tes­tét to­vábbra sem ta­lál­ták meg.

Ekkora kártérítést kapott a rendőrök által kivégzett fiú édesanyja

Ekkora kártérítést kapott a rendőrök által kivégzett fiú édesanyja

Esé­lye sem volt a fi­a­tal gya­nú­sí­tott­nak, ez még a ka­li­for­niai rend­őr­ség sze­rint is durva túl­ka­pás volt.

Titokban találkozott az anyós és a menyasszony: hihetetlen, mit kért az idősebb nő

Titokban találkozott az anyós és a menyasszony: hihetetlen, mit kért az idősebb nő

A vő­le­gény nem is tu­dott róla.

A vő­le­gény nem is tu­dott róla, hogy anyja és meny­asszo­nya ta­lál­koz­tak.

Senki se adja fel a harcot a légitársaságokkal szemben!

Senki se adja fel a harcot a légitársaságokkal szemben!

Egy­mást érik a disz­kont lé­gi­tár­sa­sá­gok kö­rüli bot­rá­nyok.

Egy­mást érik a disz­kont lé­gi­tár­sa­sá­gok kö­rüli bot­rá­nyok, az uta­sok jogai pedig sok eset­ben sé­rül­nek.

Kiszivárgott a hír, döntő fordulat az olaszliszkai lincselés ügyében

Kiszivárgott a hír, döntő fordulat az olaszliszkai lincselés ügyében

A meg­lin­cselt tanár csa­ládja évek óta vár a kár­té­rí­tésre, amely­nek egy ré­szét most végre meg­kap­ták.

Megszólalt az olaszliszkai lincselő ügyvédje: meglepő dolgokat állít

Megszólalt az olaszliszkai lincselő ügyvédje: meglepő dolgokat állít

Osz­toz­kodna a pén­zen a csa­lád­dal az el­ítélt férfi.

Bár a lin­cse­lő­nek meg­ítélt pénz Szögi Lajos csa­lád­ját il­leti, meg akarja tar­tani egy ré­szét.

Fordulat, több millió érkezett az olaszliszkai lincselő bankszámlájára

Fordulat, több millió érkezett az olaszliszkai lincselő bankszámlájára

A 13 évvel ez­előtti lin­cse­lés miatt bör­tön­ben ülő ifjabb H. Dezső meg­kap­hatta a több­mil­liós kár­té­rí­tést.

Fordulat a meggyilkolt Csenge ügyében: édesanyja 25 milliót követel

Fordulat a meggyilkolt Csenge ügyében: édesanyja 25 milliót követel

A Bor­sod­ná­das­don meg­gyil­kolt lány anyja gyógy­ke­ze­lésre szo­rul.

A Bor­sod­ná­das­don meg­gyil­kolt lány anyja a tra­gé­dia óta gyógy­ke­ze­lésre szo­rul.

Rékasi Károly: A pénz nem adja vissza az életemet!

Rékasi Károly: A pénz nem adja vissza az életemet!

A bí­ró­ság ki­mondta, nem Ré­kasi hi­bá­zott a mo­tor­bal­ese­té­nél, így végre meg­kapja a kár­té­rí­tés egy ré­szét.

A bí­ró­ság ki­mondta, nem Ré­kasi hi­bá­zott a mo­tor­bal­ese­té­nél, így végre meg­kapja a kár­té­rí­tés egy ré­szét.

Balesetet okozott a színésznő: a súlyos sérült milliókra perelte be

Balesetet okozott a színésznő: a súlyos sérült milliókra perelte be

Gwy­neth Palt­row egy szó nél­kül el­hagyta a hely­színt, a sú­lyos sé­rült sem ér­de­kelte.

Felkavaró részletek derültek ki az olaszliszkai gyilkosság ügyéről

Felkavaró részletek derültek ki az olaszliszkai gyilkosság ügyéről

A több mint 10 éve tör­tént ke­gyet­len gyil­kos­ság óta a csa­lád még sem­mit sem lá­tott a kár­té­rí­tés­ből.

Ahmed H. egy vasat sem kap

Ahmed H. egy vasat sem kap

Elu­ta­sí­totta az Ahmed H. által a Mi­nisz­ter­el­nöki Ka­bi­net­iroda ellen sze­mé­lyi­ségi jogi jog­sér­tés miatt be­nyúj­tott ke­re­se­tet a Fő­vá­rosi Tör­vény­szék pén­teki el­ső­fokú íté­le­té­ben.

Elu­ta­sí­totta Ahmed H. sze­mé­lyi­ségi jogi jog­sér­tés miatt be­nyúj­tott ke­re­se­tét a Fő­vá­rosi Tör­vény­szék el­ső­fokú, nem jog­erős íté­le­té­ben. Bár az al­pe­res va­ló­ban el­mu­lasz­totta fel­tün­tetni a nem­zeti kon­zul­tá­ció kér­dőívén, hogy Ahmed H. bű­nös­sé­gét akkor el­ső­fokú, nem jog­erős íté­let mondta ki, ez csak el­ha­nya­gol­ható mér­tékű hát­rány.

Fordulat az olaszliszkai lincselő ügyében: megnyugtató, amit kijelentett az ügyvéd

Fordulat az olaszliszkai lincselő ügyében: megnyugtató, amit kijelentett az ügyvéd

A Szögi csa­lád kap­hatja meg a pénzt.

Szögi Lajos csa­ládja kap­hatja meg az olasz­lisz­kai lin­cse­lés el­ső­rendű vád­lott­ja­ként 17 évre ítélt ifjabb H. Dezső öt­mil­liós sé­re­lem­dí­ját...

Olaszliszkai lincselés: harcba száll a milliókért a meggyilkolt tanár családja

Olaszliszkai lincselés: harcba száll a milliókért a meggyilkolt tanár családja

Mil­li­ók­kal sza­ba­dul­hat a lin­cselő.

Mil­li­ók­kal a zse­bé­ben sza­ba­dul­hat az olasz­lisz­kai lin­cselő.

Milliókkal a zsebében, hamarabb szabadulhat az olaszliszkai lincselő

Milliókkal a zsebében, hamarabb szabadulhat az olaszliszkai lincselő

A bru­tá­li­san meg­gyil­kolt Szögi Lajos csa­ládja egy fil­lért sem lá­tott a kár­té­rí­tés­ből, a lin­cselő mil­li­o­mos­ként sza­ba­dul­hat...

Elképesztő balhé a hokisoknál: a jég a hibás?

Elképesztő balhé a hokisoknál: a jég a hibás?

Kár­té­rí­tést vár a szö­vet­ség.

Kár­té­rí­tést vár a szö­vet­ség. Hop­pon ma­radt a vá­lo­ga­tott meccsére ki­tar­tóan vá­ra­kozó kö­zön­ség.

Olaszliszkai lincselés: 10 év után váratlan fordulat

Olaszliszkai lincselés: 10 év után váratlan fordulat az ügyben

Meg­lepő kérés ér­ke­zett a csa­lád­hoz.

A vég­re­hajtó meg­lepő ké­rés­sel for­dult az Olasz­lisz­kán meg­gyil­kolt Szögi Lajos csa­lád­já­hoz. A ké­ré­sen mind­annyian meg­le­pőd­tek...

Ryanair-botrány: ez lehet a megoldás

Ryanair-botrány: ez lehet a megoldás

Be­ra­ko­dási prob­lé­mákra hi­vat­ko­zik a Rya­nair, de más van a hát­tér­ben.

Be­ra­ko­dási prob­lé­mákra hi­vat­ko­zik a Rya­nair a va­sár­napi cso­mag­bot­rány kap­csán, ami a Ka­nári-szi­ge­tekre in­duló já­ra­tán ki­tört, pedig egy­sze­rűen a fa­pa­dos tár­sa­ság mér­ték­te­len pénz­éh­sé­gé­ről van szó.

Mégis gyilkoltak Burkáék: bottal ütheti az állam a 45 millió nyomát

Mégis gyilkoltak Burkáék: bottal ütheti az állam a 45 millió nyomát

Bű­nös­nek ta­lálta a két Bur­kát a Deb­re­ceni Íté­lő­tábla is.

Bű­nös­nek ta­lálta a két Bur­kát a Deb­re­ceni Íté­lő­tábla is, így vissza­jár a 45 mil­liós re­kord kár­té­rí­tés!

Unoka juttathatja börtönbe a gyilkossággal vádolt apát és nagyapát

Unoka juttathatja börtönbe a gyilkossággal vádolt apát és nagyapát

Meg­hall­gat­ják az utolsó szó jogán Bur­káé­kat, utána pedig íté­let szü­let­het apa és fia ügyé­ben a Deb­re­ceni Íté­lő­táb­lán.

Rékasi Károly döntött: ilyen sok pénzt követelhet a gázoló sofőrtől

Rékasi Károly döntött: ilyen sok pénzt követelhet a gázoló sofőrtől

A szí­nész ke­mény kár­té­rí­tést kér mo­tor­bal­­e­se­te oko­zó­já­tól. A so­főrt szer­dán ítélte el a bí­ró­ság, ki­mond­ták: nem Ré­kasi hi­bá­zott...

Hihetetlen, mi vár a ceglédberceli tragédia áldozatainak családtagjaira

Hihetetlen, mi vár a ceglédberceli tragédia áldozatainak családtagjaira

Ha­tal­mas kár­té­rí­tést kap­hat­nak a hoz­zá­tar­to­zók.

Ha­tal­mas kár­té­rí­tést kap­hat­nak a hoz­zá­tar­to­zók.

Itt a vége: Zalatnay Cini feladta a harcot

Itt a vége: Zalatnay Cini feladta a harcot

Za­lat­nay Sa­rolta még ma is érzi annak a bal­eset­nek az utó­ha­tá­sait, amely­nek során hat bor­dája tört el és víz ke­rült a tü­de­jébe.

Za­lat­nay Sa­rolta még ma is érzi annak a bal­eset­nek az utó­ha­tá­sait, amely­nek során hat bor­dája tört el és víz ke­rült a tü­de­jébe.

Kártérítés járhat, ha késik a repülő

Kártérítés járhat, ha késik a repülő

Bár órá­kat kel­lett vá­ra­koz­niuk, kér­het­nek kár­té­rí­tést.

Bár órá­kat kel­lett vá­ra­koz­niuk hét­főn a Liszt Fe­renc Nem­zet­közi Re­pü­lő­té­ren azok­nak, akik Lon­donba utaz­tak volna a WizzAir­rel, a 261/2004 EK ren­de­let ér­tel­mé­ben kér­het­nek kár­té­rí­tést.

Milliomosként szabadulhat az egyik legkegyetlenebb magyar sorozatgyilkos

Milliomosként szabadulhat a börtönből az egyik legkegyetlenebb magyar sorozatgyilkos

A négy ember ha­lá­láért fe­le­lős Bene László nem meg­fe­lelő bör­tön­kö­rül­mé­nyek miatt kap­hat mil­liós összegű kár­ta­la­ní­tást..

Sokkoló támadás Borsodban: a fia talált rá a vérben fekvő asszonyra

Sokkoló támadás Borsodban: a fia talált rá a vérben fekvő asszonyra

Ku­tya­tá­ma­dás ál­do­zata lett egy 83 éves asszony a Mo­na­jon.

Ku­tya­tá­ma­dás ál­do­zata lett egy 83 éves asszony a Bor­sod me­gyei Mo­na­jon.

Győzikének elege lett: Perel és feljelentést tett

Győzikének elege lett: Perel és feljelentést tett

Már nem csak be­szél róla.

Már nem csak be­szél róla, de meg is tette a fel­je­len­tést a Gás­pár csa­lád feje. Sőt, ennél is to­vább­ment, kár­té­rí­tést kö­ve­tel.

29 millió forint kártérítést ítéltek meg a migránsnak

29 millió forint kártérítést ítéltek meg a 13-szor bebörtönzött migránsnak

Az em­beri jogok eu­ró­pai bí­ró­sá­gát nem ér­de­kelte a brit tör­vény­ke­zés.

Elege lett: Milliós pert indít a magyar énekes

Elege lett: Milliós pert indít a magyar énekes

Az is­mert éne­kes édes­anyja más­fél évvel ez­előtt szen­ve­dett sú­lyos bal­ese­tet a sió­foki könyv­tár lép­cső­jén. Azóta rém­álom az élete.

Az is­mert éne­kes édes­anyja más­fél évvel ez­előtt szen­ve­dett sú­lyos bal­ese­tet a sió­foki könyv­tár lép­cső­jén. Azóta rém­álom az élete.

Durván visszaéltek több magyar híresség fotójával is

Durván visszaéltek több magyar híresség fotójával is

Van jó és rossz ol­dala is, ha egy ma­gyar sztár­nak van Fa­ce­book-ol­dala. Könnyű az onnan le­töl­tött ké­pe­ket másra hasz­nálni.

Van jó és rossz ol­dala is, ha egy ma­gyar sztár­nak van hi­va­ta­los Fa­ce­book-ol­dala. Az oda fel­töl­tött fo­tó­i­kat ugyanis bárki le­tölt­heti és fel­hasz­nál­hatja. Tud­ják ezt most már hí­res­sé­ge­ink is, akik nem te­het­nek mást, mint hogy jogi útra te­re­lik az ügyet. Így tett leg­utóbb Gom­bos Edina is.

Kitálalt a meggyilkolt sportoló családjának az ügyvédje: ijesztő dolgokat mondott

Kitálalt a meggyilkolt sportoló családjának az ügyvédje: ijesztő dolgokat mondott

Ma­rian Cozma ké­zi­lab­dázó szü­lei az évek mú­lá­sá­val sem let­tek job­ban.

Ma­rian Cozma ké­zi­lab­dázó szü­lei az évek mú­lá­sá­val egyre rosszab­bul van­nak. Eddig egy fil­lért sem kap­tak a 200 mil­liós kár­té­rí­tés­ből. Ügy­véd­jük el­mondta, miért...

A piti tolvaj 85 ezer dollár kártérítést kapott a fejkendője miatt!

A piti tolvaj 85 ezer dollár kártérítést kapott a fejkendője miatt!

Ti­pi­kus ame­ri­kai tör­té­net, még min­dig a po­li­ti­kai kor­rekt­ség je­gyé­ben. Eu­ró­pá­ban ezt ne­he­zen tud­nánk el­kép­zelni...

Forrnak az indulatok, tüntetnek a Green Holidays utasai

Forrnak az indulatok, tüntetnek a Green Holidays utasai

Sokan ki­ma­rad­nak a kár­té­rí­tés­ből.

Itt a szám­láló, de sokan ki­ma­rad­nak a kár­té­rí­tés­ből. Az Uniqa el­kezdi kifi­zetni a hop­pon ma­radt uta­so­kat.

Lesújtó hírt kapott Rékasi Károly, meddig bírja még?

Lesújtó hírt kapott Rékasi Károly, meddig bírja még?

Na­gyon bízik a tör­vény iga­zá­ban.

Bár na­gyon bízik a tör­vény iga­zá­ban, egy­előre csak szink­ron­mun­kái és a szí­nész­szak­szer­ve­zet tá­mo­ga­tása tartja a fel­szí­nen.

Sok pénz ütheti Lagzi Lajcsi markát: térdre kényszerítette a biztosítót

Sok pénz ütheti Lagzi Lajcsi markát: térdre kényszerítette a biztosítót

Zárt ajtók mö­gött meg­egye­zett Ga­lam­bos Lajos a biz­to­sí­tó­tár­sa­ság­gal, így kifi­zeti a le­égett mag­tá­rá­ban esett ká­ro­kat.

Kezdődik a per: Milliomos lehet Zalatnay

Kezdődik a per: Milliomos lehet Zalatnay

Za­lat­nay Cini még ta­valy ős­szel esett egy ha­tal­ma­sat az egyik fő­vá­rosi be­vá­sár­ló­köz­pont lép­cső­jén.

Za­lat­nay Cini még ta­valy ős­szel esett egy ha­tal­ma­sat az egyik fő­vá­rosi be­vá­sár­ló­köz­pont lép­cső­jén.

Kátyúkár: aki jól dokumentál, nagyobb eséllyel kap kártérítést

Kátyúkár: aki jól dokumentál, nagyobb eséllyel kap kártérítést

A ta­pasz­ta­la­tok alap­ján csak az au­tó­sok fele kapja meg az út­hi­bák okozta autós károk té­rí­té­sét.

Fellélegezhetnek Schumacherék, óriási pénzhez jut a család

Fellélegezhetnek Schumacherék, óriási pénzhez jut a család

Jól jön a pénz nekik.

Az ügyész­ség a le­hető leg­ma­ga­sabb kár­té­rí­tés meg­fi­ze­té­sére kö­te­lezte az egyik mé­dia­cso­por­tot. A pénz na­gyon jól jön a pi­lóta fa­mí­li­á­já­nak.

Zalatnay Cini ügyvédje: Többmilliós kártérítést követelünk!

Zalatnay Cini ügyvédje megszólalt: Többmilliós kártérítést követelünk!

Ha kell, be­perli azt a be­vá­sár­ló­köz­pon­tot, amely­nek lép­cső­jén el­esett.

Ha kell, be­perli azt a be­vá­sár­ló­köz­pon­tot, amely­nek lép­cső­jén el­esett.

Újra és újra átélik a tragédiát az egyiptomi baleset magyar túlélői

Újra és újra átélik a tragédiát az egyiptomi baleset magyar túlélői

Hat éve hú­zód­nak a kár­té­rí­tési perek a 2011-es busz­tra­gé­di­á­ban, a túl­élők a mai napig át­élik a bor­zal­ma­kat.

Hat éve hú­zód­nak a kár­té­rí­tési perek a 2011-es tra­gé­di­á­ban, a túl­élők a mai napig át­élik a bor­zal­ma­kat.

Elképesztő kártérítést kaphatnak a Soundon bedrogozott lányok

Elképesztő kártérítést kaphatnak a Soundon bedrogozott lányok

Bényi Il­dikó lánya volt az egyike annak a három fi­a­tal­nak, aki­ket ájul­tan ta­lál­tak egy is­mert ze­ne­kar öl­tö­ző­jé­ben.

Som Lajos húszmilliós pert indít!

Som Lajos beperli egykori zenésztársait!

Sze­rinte volt ze­nész­tár­sai nem kon­cer­tez­het­né­nek Pi­ra­mis néven.

Sze­rinte volt tár­sai nem kon­cer­tez­het­né­nek Pi­ra­mis néven, ha kell, ezt be is bi­zo­nyítja.

Újra bíróság elé áll a súlyos balesetet szenvedő Zalatnay

Újra bíróság elé áll a súlyos balesetet szenvedő Zalatnay

Bár rázza a hideg a per szó hal­la­tán, sú­lyos bal­esete után jogi lé­pé­se­ket fon­tol­gat. Hat bor­dája tö­rött, je­len­leg is óri­ási fáj­dal­mak­kal küzd...

Bár rázza a hideg a per szó hal­la­tán, sú­lyos bal­esete után jogi lé­pé­se­ket fon­tol­gat. Hat bor­dája tö­rött, je­len­leg is óri­ási fáj­dal­mak­kal küzd...

Születése előtt milliókat kereshet Liptai gyermeke

Születése előtt milliókat kereshet Liptai gyermeke

Cla­u­dia perek tu­cat­jait in­dít­hatja el a na­pok­ban, és az sem kér­dés, hogy vajon meg­nyeri-e őket.

Újabb fordulat Bálint Antónia bírósági ügyében

Újabb fordulat Bálint Antónia bírósági ügyében

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő több mint egy­mil­liós bün­te­tésre szá­mít­hat élet­rajzi könyve miatt.

Meccs helyett 125 millióért nyaral C. Ronaldo

Meccs helyett 125 millióért nyaral Cristiano Ronaldo

Az arany­lab­dás iga­zo­lat­lan tá­vol­léte miatt egy va­gyont fi­zet­nek a por­tu­gá­lok.