CÍMKE: 'karrier'

Sejtelmesen mesélt magánéletéről a dögös magyar szépség

Sejtelmesen mesélt magánéletéről a dögös magyar szépség

Stol­lár Fanny szá­mára most a te­nisz a leg­fon­to­sabb, de nem ta­gadja, hogy vonzza a divat vi­lága.

Sokan vártak erre: Cseh László nagy bejelentést tett a jövőjéről

Sokan vártak erre: Cseh László nagy bejelentést tett a jövőjéről

A to­kiói olim­pi­áig min­den­képp foly­tatja az úszó­zseni. Ked­venc szá­má­ról sem akar le­mon­dani.

FRISS HÍREK

Gyermeke érdekében adja fel karrierjét a magyar énekesnő

Gyermeke érdekében adja fel karrierjét a magyar énekesnő

Az éne­kesnő min­den­kit meg­le­pett, ami­kor kö­zös­ségi ol­da­lán be­je­len­tette, ki­száll a szó­ra­koz­ta­tó­ipar­ból.

Az éne­kesnő min­den­kit meg­le­pett, ami­kor kö­zös­ségi ol­da­lán be­je­len­tette, ki­száll...

Külföldi modellkarriertől fosztották meg a szülei Czippán Anettet!

Külföldi modellkarriertől fosztották meg a szülei Czippán Anettet!

A csi­nos mű­sor­ve­zető előtt gyer­mek­ként ren­ge­teg le­he­tő­ség állt.

A csi­nos mű­sor­ve­zető előtt gyer­mek­ként ren­ge­teg le­he­tő­ség állt, ám szü­lei úgy dön­töt­tek, hagy­ják, hogy fel­hőt­len gyer­mek­kora le­gyen.

Kamerák előtt derült ki: Párizsban kapott munkát Erdélyi Mónika

Kamerák előtt derült ki: Párizsban kapott munkát Erdélyi Mónika

A min­denki által is­mert té­vés­ről még az édes­anyja sem hitte, hogy végül mi­lyen kar­ri­ert vá­laszt a lánya.

Visszafordíthatatlan, ezt tette a testével Keresztes Ildikó

Visszafordíthatatlan, ezt tette a testével Keresztes Ildikó

Me­rész dön­tést ho­zott. Úgy tűnik, a nép­szerű éne­kesnő még a fáj­da­lom­tól sem riad vissza.

Me­rész dön­tést ho­zott a nép­szerű éne­kesnő. Úgy tűnik, Ke­resz­tes Ildi még a fáj­da­lom­tól sem riad vissza.

Külföldön folytatná karrierjét a gyönyörű magyar énekesnő

Külföldön folytatná karrierjét a gyönyörű magyar énekesnő

Még na­gyon fi­a­tal, és előtte az élet...

Még na­gyon fi­a­tal, és előtte az élet, éppen ezért érzi úgy, hogy szűk lett szá­mára a tér. Nagy uta­zásra ké­szül A Nagy Duett ki­esője.

Nagydumás hokihős a magyar válogatott vezére

Nagydumás hokihős a magyar válogatott vezére

Hári a vá­lo­ga­tott egyik kulcs­em­bere.

Hári János a ma­gyar vá­lo­ga­tott egyik kulcs­em­bere a bu­da­pesti di­ví­zió I/A-s jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Ezzel vége: szakított az álompár, nem tudták áthidalni ezt a problémát

Ezzel vége: szakított az álompár, nem tudták áthidalni ezt a problémát

Két év után újra szingli lett a fi­a­tal éne­kesnő, Ariana Grande.

Két év után újra szingli lett a fi­a­tal éne­kesnő, Ariana Grande. Meg­vi­sel­ték a tör­tén­tek, de pró­bált bé­ké­ben el­válni.

Tíz éve hunyt el Antal Imre, megtudtuk mi volt az utolsó kívánsága

Tíz éve hunyt el Antal Imre, megtudtuk mi volt az utolsó kívánsága

Máig is­mét­lik a Sze­szé­lyes év­sza­ko­kat, ami­vel meg­hó­dí­totta az or­szá­got.

Máig ve­tí­tik a Sze­szé­lyes év­sza­ko­kat, ami­vel a le­gen­dás hu­mo­rista meg­hó­dí­totta az or­szá­got.

Mi történt? Elhalasztja esküvőjét a magyar énekesnő

Mi történt? Elhalasztja esküvőjét a magyar énekesnő

Egye­lőre kar­ri­er­jére kon­cent­rál.

A gyö­nyörű Péter Szabó Szil­vi­á­nak las­san más­fél éves a gyer­meke, de nem az es­kü­vőre, hanem szó­ló­kar­ri­er­jére kon­cent­rál.

Meglepő vallomás: átlagos anyukának tartja magát Angelina Jolie

Meglepő vallomás: átlagos anyukának tartja magát Angelina Jolie

A vi­lág­hírű szí­nésznő ugyan­olyan gon­dok­kal küzd, mint bár­me­lyik dol­gozó édes­anya. Meg­pró­bál min­denre időt sza­kí­tani.

Meglepő kijelentést lett Lagzi Lajcsi, mit szólnak ehhez a gyerekei?

Meglepő kijelentést lett Lagzi Lajcsi, mit szólnak ehhez a gyerekei?

Még nem tud­ták fel­dol­gozni, hogy a ze­nész 125 napot töl­tött rács mö­gött.

A csa­lád még min­dig nem tudta fel­dol­gozni, hogy a trom­bi­tás 125 napot töl­tött rács mö­gött. Talán ezért tör­tént mindez?

Így vált a szerény biztosítási ügynök világhírű modellé!

Így vált a szerény biztosítási ügynök világhírű modellé!

Nem kell, hogy drasz­ti­ku­san meg­vál­toz­tasd a kül­sőd ahhoz, hogy tel­je­sen más­hogy nézz ki. Erre Gwilym tör­té­nete a leg­jobb példa.

Nem kell, hogy drasz­ti­ku­san meg­vál­toz­tasd a kül­sőd ahhoz, hogy tel­je­sen más­hogy nézz ki. Erre Gwilym tör­té­nete a leg­jobb példa.

Világhírű modell lett a magyar sztárszínész fia

Világhírű modell lett a magyar sztárszínész fia

A Kos­suth-díjas Lu­kács Sán­dor most het­ven­éves, de még most is na­gyon sár­mos.

A Kos­suth-díjas Lu­kács Sán­dor most het­ven­éves, de még most is na­gyon sár­mos. Fi­a­tal mű­vész­ként ra­jong­tak érte a nők.

Durva dolgok derültek ki a világsztárról

Durva dolgok derültek ki a világsztárról

Profi fo­ci­kar­ri­er­ről ál­mo­dott, de más­hogy ala­kult a sorsa.

Rod Stew­art profi fo­ci­kar­ri­er­ről ál­mo­dott, de min­denki leg­na­gyobb sze­ren­csé­jére más­hogy ala­kult a sorsa.

Végleges döntés? Külföldön kezd új életet a magyar sztárpár

Végleges döntés? Külföldön kezd új életet a magyar sztárpár

Kál­lay-Sa­un­ders And­rás­nak és Tol­vai Re­ni­nek nagy ter­vei van­nak a jö­vőre nézve.

Meglepő vallomást tett Koltai Róbert, mit szól ehhez Bodrogi?

Meglepő vallomást tett Koltai Róbert, mit szól ehhez Bodrogi?

Igazi pél­da­kép­nek tartja.

A Já­szai-díjas szín­mű­vész egy hét­vé­gén ren­de­zett díj­át­adó gálán hozta szóba kol­lé­gá­ját.

Karrierválság, Nagy Ádám borzalmas helyzetbe került

Karrierválság, Nagy Ádám borzalmas helyzetbe került

Ilyen hely­zet­tel még nem ta­lál­ko­zott.

Olyan hely­zetbe ke­rült a ma­gyar lab­da­rúgó, amellyel még nem ta­lál­ko­zott.

Hihetetlen titkokat árult el Harry herceg szerelméről testvére

Hihetetlen titkokat árult el Harry herceg szerelméről testvére

A szí­nésznő min­dig is a csa­lád szeme fénye volt, de hogy fé­nyes szí­né­szi kar­ri­ert fut­has­son be, szük­sé­gük volt a sze­ren­csére is.

A szí­nésznő min­dig is a csa­lád szeme fénye volt, de hogy fé­nyes szí­né­szi kar­ri­ert fut­has­son be, szük­sé­gük volt a sze­ren­csére is.

A döntés, ami az országos sikert jelentette Aradszky Lászlóknak!

A döntés, ami az országos sikert jelentette Aradszky Lászlóknak!

Az Isten véled, édes Pi­ros­kám­mal a le­hető leg­jobb dalt vá­lasz­totta ahhoz, hogy nyer­jen és is­mert le­gyen.

Nézd meg, milyen luxusban él a magyar színésznő

Nézd meg, milyen luxusban él a magyar színésznő

Köllő Ba­bett is­mert akar lenni.

Köllő Ba­bett­nek elege lett abból, hogy bár­mennyi da­rab­ban ját­szott fő­sze­re­pet, ha nem sze­re­pel a té­vé­ben, senki nem is­meri meg a nevét.

Exkluzív interjú, magánéletéről vallott Zséda

Exkluzív interjú, magánéletéről vallott Zséda

A nép­szerű éne­kesnő őszin­tén me­sélt a Ri­post­nak arról, hogy már nem fe­sze­geti a ha­tá­rait.

A nép­szerű éne­kesnő őszin­tén me­sélt a Ri­post­nak arról, hogy már nem fe­sze­geti a ha­tá­rait.

Súlyos döntést hozott Király L. Norbi, minden megváltozik

Súlyos döntést hozott Király L. Norbi, minden megváltozik

Jö­vője miatt tette meg azt a fon­tos lé­pést, amely­ről a Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be ra­jon­gó­i­nak.

Jö­vője miatt tette meg azt a fon­tos lé­pést, amely­ről a Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be ra­jon­gó­i­nak.

Ciki vagy sem, ezeknek a magyar sztároknak sincs érettségijük

Ciki vagy sem, ezeknek a magyar sztároknak sincs érettségijük

Úgy tűnik, ma­nap­ság egyre in­kább igaz: nem fel­tét­len szük­sé­ges az érett­ségi ahhoz, hogy híres és si­ke­res le­gyen az ember.

Elszólta magát: Szerelmes Falusi Mariann?

Elszólta magát: Szerelmes Falusi Mariann?

Meg­ta­lálta élete sze­rel­mét?

Az arany­torkú éne­kesnő iz­gal­mas ma­gán­életi tit­ko­kat árult el a Ri­post­nak! Meg­ta­lálta élete sze­rel­mét?

Végleg eltűnhet a képernyőről Cooky

Végleg eltűnhet a képernyőről a híres magyar műsorvezető

Cooky nehéz dön­tés előtt áll, de sze­ren­csére még van ideje ki­ta­lálni a kö­vet­kező lé­pést. Addig is ta­nulni fog a mű­sor­ve­zető.

Cooky nehéz dön­tés előtt áll, de sze­ren­csére még van ideje ki­ta­lálni a kö­vet­kező lé­pést.

Ez aztán az éles váltás: Új karrierbe kezd Nagy Feró

Ez aztán az éles váltás: Új karrierbe kezd Nagy Feró

A jó pap hol­tig tanul, és a jelek sze­rint egy jó ro­cker is, hi­szen Feró visszaül az is­ko­la­padba.

A jó pap hol­tig tanul, és a jelek sze­rint egy jó ro­cker is, hi­szen Feró visszaül az is­ko­la­padba, hogy a ze­né­lé­sen túl egy új vi­lág­ban is bi­zo­nyít­son.

Egészen elképesztő hatása van a kialvatlanságnak

Egészen elképesztő hatása van a kialvatlanságnak

Mást is okoz a be­teg­sé­ge­ken túl.

Azt biz­to­san hal­lot­tad már, hogy a tar­tós ki­al­vat­lan­ság sú­lyos be­teg­sé­ge­ket okoz­hat. De azt vajon tudod-e, hogy a pá­lya­fu­tá­so­dat is tönk­re­vág­hatja?

Hihetetlen, ácsból lett világsztár Harrison Ford

Hihetetlen, ácsból lett világsztár Harrison Ford

Har­min­cas éve­i­ben fu­tott be.

A hol­ly­woodi szí­nész a har­min­cas évei kö­ze­pén lett si­ke­res szí­nész, Han Solo sze­re­pé­vel fu­tott be. Meg­is­mer­ke­dett George Luc­as­szal, aki sokat se­gí­tett neki.

Kilátástalan helyzetbe került a TV2 sztárja

Kilátástalan helyzetbe került a TV2 sztárja

Mádai Vi­vien kép­te­len le­állni a mun­ká­val. A mű­sor­ve­zető nem ta­gadja, néha már az is eszébe ju­tott, ha így foly­tatja, bajok lesz­nek ott­hon.

Mádai Vi­vien kép­te­len le­állni a mun­ká­val. A mű­sor­ve­zető nem ta­gadja, néha már az is eszébe ju­tott, ha így foly­tatja, bajok lesz­nek ott­hon.

A megélhetés a tét: Eltilthatják a szerepléstől Vastag Tamást

A megélhetés a tét: Eltilthatják a szerepléstől Vastag Tamást

Hiába a szín­­pa­­don töl­­tött évek, félt­­heti a mun­­ká­­ját, aki­­nek nincs pa­­pírja.

Hiába a szín­­pa­­don töl­­tött évek, félt­­heti a mun­­ká­­ját, aki­­nek nincs pa­­pírja.

Cristiano Ronaldo döntött, itt folytatja pályafutását

Ronaldo döntött, itt folytatja pályafutását

Úgy tűnik, az arany­lab­dás sztár rö­vidre zárta a plety­ká­kat. Vajon ezzel meg­nyu­god­nak a ke­dé­lyek?

Úgy tűnik, az arany­lab­dás sztár rö­vidre zárta a plety­ká­kat. Vajon ezzel meg­nyu­god­nak a ke­dé­lyek?

Kiderült, miért nem használt kaszkadőrt Roger Moore

Kiderült, miért nem használt kaszkadőrt Roger Moore

Újabb tit­kok de­rül­tek ki a szí­nész­ről.

Igazi mo­zi­i­kon volt, aki jel­leg­ze­tes angol hu­mo­rá­val az egész vi­lá­got meg­hó­dí­totta.

Váratlan fordulat, elhagyja az országot Pápai Joci?

Váratlan fordulat, elhagyja az országot Pápai Joci?

Nagy be­je­len­tésre ké­szül!

Nagy be­je­len­tésre ké­szül az utá­noz­ha­tat­lan hangú éne­kes!

Ezért nem született gyermeke Borbás Marcsinak

Ezért nem született gyermeke Borbás Marcsinak

Éve­kig nem tu­dott be­szélni róla.

Tíz évig nem tu­dott arról be­szélni a mű­sor­ve­ze­tője, miért nem szü­le­tett gyer­meke. Sokan bán­tot­ták, hogy a kar­ri­ert vá­lasz­totta az anya­ság he­lyett.

Szerezz Te is munka mellett diplomát!

Szerezz Te is munka mellett diplomát!

Nem­csak a szak­mai ta­pasz­ta­lat, hanem a dip­loma meg­szer­zé­sé­ben is segít az Audi. A vál­la­lat fel­vette a kesz­tyűt a jó szak­em­be­re­kért folyó ál­lás­pi­aci ver­seny­ben.

Nem­csak a szak­mai ta­pasz­ta­lat, hanem a dip­loma meg­szer­zé­sé­ben is segít az Audi. A vál­la­lat fel­vette a kesz­tyűt a jó szak­em­be­re­kért folyó ál­lás­pi­aci ver­seny­ben.

Döbbenetes dolgot árult el karrierjéről Sebestyén Balázs

Döbbenetes dolgot árult el karrierjéről Sebestyén Balázs

Már tudja, hogy mihez kezd majd.

A té­vé­né­zők szeme lát­tára vált fi­a­tal, szem­te­len ri­por­ter­ből érett, sok­ol­dalú sztár­mű­sor­ve­ze­tővé Se­bes­tyén Ba­lázs.

Nem hiszed el, miért költöztek külföldre a magyar sztárok

Nem hiszed el, miért költöztek külföldre a magyar sztárok

Cso­bot Adé­lék már Köln­ben élnek.

Egyre több ma­gyar sztár köl­tö­zik kül­földre, hiába van­nak kar­ri­er­jük csú­csán. Leg­utóbb Cso­bot Adél köl­tö­zött csa­lád­já­val Kölnbe.

Döntött Liptai Claudia: Nem tér vissza a képernyőre!

Döntött Liptai Claudia: Nem tér vissza a képernyőre!

Hiába vár­ják a nézők, a csa­lád az első a két­gyer­me­kes mű­sor­ve­ze­tő­nek! Egye­lőre nem lát­hat­juk a TV2-n!

Hiába vár­ják a nézők, a csa­lád az első a két­gyer­me­kes mű­sor­ve­ze­tő­nek! Egye­lőre biz­to­san nem lát­hat­juk a TV2-n!

Ezért ment tönkre Király Viktor kapcsolata

Ezért ment tönkre Király Viktor kapcsolata

A fi­a­tal éne­kes má­so­dik kap­cso­la­tát ál­dozza fel kar­ri­erje ol­tá­rán. A jelek sze­rint ezt ő maga is tudja...

A fi­a­tal éne­kes má­so­dik kap­cso­la­tát ál­dozza fel kar­ri­erje ol­tá­rán. A jelek sze­rint ezt ő maga is tudja, de nem akar vál­toz­tatni jö­vő­ké­pén.

Családi tragédiáról vallott Rudolf Péter!

Családi tragédiáról vallott Rudolf Péter!

A szí­nész fi­á­nak fel kel­lett adnia zenei kar­ri­er­jét!

A szí­nész fi­á­nak olyan sze­ren­csét­le­nül sé­rült meg a keze, hogy fel kel­lett adnia zenei kar­ri­er­jét!

Fotó a múltból: Bolondultak a férfiak a tini Király Lindáért

Fotó a múltból: Bolondultak a férfiak a tini Király Lindáért

Min­den­kit le­vett a lá­bá­ról!

Egy 18 évvel ez­előtti fel­vé­tel ke­rült elő az arany­hangú éne­kes­nő­ről. Csá­bos mo­so­lyá­val min­den­kit le­vett a lá­bá­ról!

Így ünnepli szülinapját az új életet kezdő Stohl András!

Így ünnepli szülinapját az új életet kezdő Stohl András!

A nép­szerű szí­nész­nek egyre in­kább fel­felé ívelő kar­ri­erje mel­lett bőven jut ideje ma­gán­éle­tére is!

A nép­szerű szí­nész­nek egyre in­kább fel­felé ívelő kar­ri­erje mel­lett bőven jut ideje ma­gán­éle­tére is!

Kiszel Tünde lánya Palvin Barbi nyomdokaiba lép?

Kiszel Tünde lánya Palvin Barbi nyomdokaiba lép?

Ki­szel Tünde lá­nyát neves mo­dell­ügy­nök­ség fe­dezte fel. Az sem ki­zárt, hogy si­ke­res kar­rier elé néz.

Ki­szel Tünde lá­nyát neves mo­dell­ügy­nök­ség fe­dezte fel. Az sem ki­zárt, hogy si­ke­res kar­rier elé néz, ugyanis kül­föl­dön is sze­retné magát ki­pró­bálni.

Király Viktor másfél hónapra hagyja el az országot

Király Viktor másfél hónapra hagyja el az országot

Fon­tos­nak tartja Ame­ri­kai kar­ri­er­jét.

Az éne­kes Ame­ri­ká­ban és Ma­gyar­or­szá­gon is ott­hon érzi magát. Nem akarja cser­ben hagyni a kö­zön­sé­gét, ezért kül­földre uta­zik.

Így lett Demjén Ferenc bárzenészből rocker

Így lett Demjén Ferenc bárzenészből rocker

18 éves ko­rára pedig már hi­va­tá­sos ze­nész­ként dol­go­zott.

Rózsi úgy érett­sé­gi­zett le, hogy köz­ben min­den hét­vé­gén egy szál­loda bár­já­ban gi­tá­ro­zott, 18 éves ko­rára pedig már hi­va­tá­sos ze­nész­ként dol­go­zott.

Komoly depresszióval küzdött Kucsera Gábor

Komoly depresszióval küzdött Kucsera Gábor

Ko­moly lelki ví­vó­dás­sal küz­dött az egy­kori ka­ja­kos, de fe­le­sé­gé­vel, Sza­bi­ná­val ezt az idő­sza­kot is át­vé­szel­ték együtt.

Ko­moly lelki ví­vó­dás­sal küz­dött az egy­kori ka­ja­kos, de fe­le­sé­gé­vel, Sza­bi­ná­val ezt az idő­sza­kot is túl­vé­szel­ték együtt.

Retteg a magyar sztár, hogy véget ér a karrierje

Retteg a magyar sztár, hogy véget ér a karrierje

Sche­rer Péter húsz éve fo­lya­ma­to­san dol­go­zik szín­ház­ban, for­ga­tó­köny­vet ír, fil­met for­gat, talán pont azért fél, hogy meg­sza­kad a si­ker­szé­ri­ája.

Sche­rer Péter húsz éve fo­lya­ma­to­san dol­go­zik szín­ház­ban, for­ga­tó­köny­vet ír, fil­met for­gat, talán pont azért fél, hogy meg­sza­kad a si­ker­szé­ri­ája.. A Já­szai Mari-díjas szí­nész be­szélt arról, hogy min­dig el­cso­dál­ko­zik, hogy ennyi mun­kája van. Emi­att ret­te­ne­te­sen sze­ren­csés­nek érzi magát.

Sanyarú gyermekkoráról vallott Kasza Tibi

Sanyarú gyermekkoráról vallott Kasza Tibi

Az éne­kes arról be­szélt, hogy egész gye­rek­ko­rát szé­gyelli... Sze­rény éle­té­ből ön­erő­ből si­ke­rült ki­tör­nie!

Az éne­kes arról be­szélt, hogy egész gye­rek­ko­rát szé­gyelli... Sze­rény éle­té­ből ön­erő­ből si­ke­rült ki­tör­nie!

Aggasztó betegség: Így alakul Csákányi Eszter állapota!

Aggasztó betegség: Így alakul Csákányi Eszter állapota!

Nyá­ron rob­bant le!

A Kos­suth-díjas szí­nésznő nyá­ron rob­bant le! Olyan nagy fáj­dal­mai vol­tak, hogy kép­te­len volt szín­padra állni, le kel­lett mon­da­nia min­den elő­adá­sát.

Döntött! Visszavonul Michael Bublé!

Döntött! Visszavonul Michael Bublé!

Sú­lyos tra­gé­dia in­do­kolja dön­té­sét. Men­tá­li­san azon­ban na­gyon erős.

Sú­lyos tra­gé­dia in­do­kolja az éne­kes dön­té­sét. Egy ze­nész­társa szá­mos dol­got el­me­sélt egy rá­di­ó­ban Bublé men­tá­lis ál­la­po­tá­val és ter­ve­i­vel kap­cso­lat­ban. Úgy tűnik, a kon­cer­tek­ről le­mond­ha­tunk.

Ijesztő: Bezárkózott otthonába Gesztesi Károly!

Ijesztő: Bezárkózott otthonába Gesztesi Károly!

Ez élete leg­na­gyobb mély­pontja!

A szí­nész élete leg­na­gyobb mély­pont­já­ról val­lott. Ilyen rész­le­te­sen még sosem me­sélte el, min ment ke­resz­tül!

Újabb sztár hagyta ott a szcientológusokat

Újabb sztár hagyta ott a szcientológusokat

A szí­nész­nek és fe­le­sé­gé­nek elege lett a val­lás­ból.

A szí­nész­nek és fe­le­sé­gé­nek elege lett a val­lás­ból, és sza­kí­tot­tak az egy­ház­zal. Az se ér­dekli őket, ha ezzel vége a kar­ri­er­jük­nek.

Úristen: Kritikus időszak vár Istenes Bencére és családjára!

Úristen: Kritikus időszak vár Istenes Bencére és családjára!

A mű­sor­ve­zető és ked­vese nehéz dön­tést hoz­tak! Egye­lőre még nem tud­ják, vissza­tér­nek-e Ma­gyar­or­szágra!

A mű­sor­ve­zető és ked­vese ször­nyen nehéz dön­tést hoz­tak! Egye­lőre még nem tud­ják, vissza­tér­nek-e Ma­gyar­or­szágra!

Vége: Liptai Claudia eltűnik a képernyőről

Vége: Liptai Claudia eltűnik a képernyőről

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja sze­rint vé­sze­sen kö­ze­leg a búcsú ideje.

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja sze­rint vé­sze­sen kö­ze­leg a búcsú ideje. Már nem dol­go­zik so­káig!

Elhanyagolta családját Stohl András!

Elhanyagolta családját Stohl András!

Az el­is­mert szí­nész meg­ál­lás nél­kül dol­go­zik...

Az el­is­mert szí­nész meg­ál­lás nél­kül dol­go­zik, ren­ge­te­get fo­gyott az el­múlt idő­szak­ban, ma­gán­élete pedig szinte egy­ál­ta­lán nincs. Mi lesz így?

Komoly döntés, Gyurta Daninak elege lett az uszodából

Komoly döntés, Gyurta Daninak elege lett az uszodából

Fur­csa val­lo­más olim­piai baj­nok úszónk­tól. Ennyire meg­vi­selte a riói olim­pia tel­jes ku­darca?

Fur­csa val­lo­más olim­piai baj­nok úszónk­tól. Ennyire meg­vi­selte a riói olim­pia tel­jes ku­darca?

Közalkalmazottként tengődik a Spice Girls egykori tagja

Közalkalmazottként tengődik a Spice Girls egykori tagja

A töb­biek élete job­ban ala­kult.

A negy­ven­egy éves éne­kes­nő­nek nem éppen úgy ala­kult az élete, mint a leg­is­mer­tebb lány­csa­pat többi tag­jáé.

Csak 13 éves, de érett szupermodellnek néz ki az Rába Tímea lánya!

Még csak 13 éves, de érett szupermodellnek néz ki az Rába Tímea lánya!

Az ex­mo­dell édes­anya büsz­kén osz­totta meg a kö­zös­ségi ol­da­lon a lá­nyá­ról ké­szült fotót!

Szomorú: Ajánlatokkal bombázzák Kulka Jánost, de mindet visszautasítja

Szomorú: Ajánlatokkal bombázzák Kulka Jánost, de mindet visszautasítja

Van egy prob­léma, ami miatt egy­előre nem tér­het vissza a szín­padra.

A Kos­suth-díjas mű­vész fi­zi­ka­i­lag már tel­je­sen fel­épült agyi in­fark­tu­sá­ból, ám van egy sú­lyos prob­léma, ami miatt egy­előre nem tér­het vissza a szín­padra.

Szexi képével hergeli a világot Osvárt Andrea

Szexi képével hergeli a világot Osvárt Andrea

A gyö­nyörű szí­nésznő az Ins­tag­ram-ol­da­lán em­lé­ke­zett meg élete egyik leg­je­len­tő­sebb ál­lo­má­sá­ról. Azóta ha­tal­ma­sat for­dult vele a világ.

A gyö­nyörű szí­nésznő az Ins­tag­ram-ol­da­lán em­lé­ke­zett meg élete egyik leg­je­len­tő­sebb ál­lo­má­sá­ról. Azóta ha­tal­ma­sat for­dult vele a világ.

Takács Nikolas külföldi karrier előtt áll?

Takács Nikolas külföldi karrier előtt áll?

Nem­rég Ame­ri­ká­ban járt.

Az első hazai X-Fak­tor dön­tőse nem­rég Ame­ri­ká­ban járt, ahol igen­csak ked­vező fo­gad­ta­tás­ban ré­sze­sült.

Élete nagy változásáról vallott Vitányi Judit

Élete nagy változásáról vallott Vitányi Judit

Csak ma­gára szá­mít­ha­tott.

Nehéz meg­pró­bál­ta­tá­so­kon ment ke­resz­tül az el­múlt idők­ben. Csak ma­gára szá­mít­ha­tott.

Ennyi volt? Meglepő pletyka terjed Hajdú Péterről

Ennyi volt? Meglepő pletyka terjed Hajdú Péterről

A pro­du­cer élete min­den szem­pont­ból for­du­ló­pont­hoz ér­ke­zett, mi­u­tán vál­ságba ke­rült a há­zas­sága! Vajon tény­leg ezt fon­tol­gatja?

A pro­du­cer élete min­den szem­pont­ból for­du­ló­pont­hoz ér­ke­zett, mi­u­tán vál­ságba ke­rült a há­zas­sága! Vajon tény­leg ezt fon­tol­gatja?

Dzsudzsák Balázs ehhez a csapathoz utazott a szépségversenyről

Dzsudzsák Balázs ehhez a csapathoz utazott a szépségversenyről

Fon­tos fej­le­mény a fo­cista jö­vő­jé­vel kap­cso­lat­ban.

Fon­tos fej­le­mény a fo­cista jö­vő­jé­vel kap­cso­lat­ban. Gya­nít­juk, nem ebből a csa­pat­ból fog vissza­vo­nulni.

Kirohanásai vannak a színházban Bodrogi Gyulának!

Kirohanásai vannak a színházban Bodrogi Gyulának!

A nem­zet szí­né­sze be­val­lotta: a ma­gán­élet­ben sta­bil az ideg­rend­szere, ám a mun­ka­he­lyén más a hely­zet!

A nem­zet szí­né­sze be­val­lotta: a ma­gán­élet­ben sta­bil az ideg­rend­szere, ám a mun­ka­he­lyén más a hely­zet!

Vakmerő lépésre szánta el magát Kiki

Vakmerő lépésre szánta el magát Kiki

Ez az éve az új­ra­kez­dés je­gyé­ben fog telni.

Ez az éve az új­ra­kez­dés je­gyé­ben fog telni.

Szerelméért hagyott itt mindent a híres magyar színésznő

Szerelméért hagyott itt mindent a híres magyar színésznő

Pe­re­mar­toni Krisz­tina kar­ri­erje bánta.

Pe­re­mar­toni Krisz­tina kar­ri­erje bánta a dön­tést, de vá­lása után egyre gyak­rab­ban lá­to­gat haza Ame­ri­ká­ból

Nem hiszed el, mi történt Tolvai Renivel az USA-ban!

Nem hiszed el, mi történt Tolvai Renivel az USA-ban!

Meg­íz­lel­hette az igazi sztár­ság ízét.

Meg­íz­lel­hette az igazi sztár­ság ízét.

Megváltás volt Keresztes Ildikónak a kiesés

Megváltás volt Keresztes Ildikónak a kiesés

Egyre ne­he­zeb­ben bírta a haj­tást.

Óri­ási él­mény volt neki A Nagy Duett, annak el­le­nére, hogy szá­mos más ten­ni­va­lója miatt egyre ne­he­zeb­ben bírta a haj­tást.

Ezért nem akar még gyereket a TV2 sztárja!

Ezért nem akar még gyereket a TV2 sztárja!

A ma­gyar mo­dell kap­cso­lata oly­annyira ki­egyen­sú­lyo­zott, hogy már a csa­lád­ala­pí­tás is szóba ke­rült. Mégis ko­ra­i­nak érezné, ha most jönne a gólya.

A ma­gyar mo­dell kap­cso­lata oly­annyira ki­egyen­sú­lyo­zott, hogy már a csa­lád­ala­pí­tás is szóba ke­rült. Mégis ko­ra­i­nak érezné, ha most jönne a gólya.

Zalatnay vallomása: Nagy hatással van az életére a bírósági ítélet!

Zalatnay vallomása: Nagy hatással van az életére a bírósági ítélet!

A 68 éves éne­kesnő be­is­merte, je­len­tős kö­vet­kez­mé­nyek­kel járt a bí­ró­ság má­sod­fokú dön­tése a kar­ri­er­jére.

Rajongói szerint babája egészségét kockáztatja Péter Szabó Szilvia!

Rajongói szerint babája egészségét kockáztatja Péter Szabó Szilvia!

Az éne­kesnő egy­szer már rosszul lett a szín­pa­don, ám ennek el­le­nére is vál­lal to­vábbi fel­lé­pé­se­ket.

Sokkoló: Éhezteti magát Cindy Crawford tinilánya

Sokkoló: Éhezteti magát Cindy Crawford tinilánya

Fi­a­tal, vé­kony és cso­da­szép. Kaia azon­ban nem így látja magát, ezért ke­mény ön­sa­nyar­ga­tásba kez­dett.

Fi­a­tal, vé­kony és cso­da­szép. Kaia azon­ban nem így látja magát, ezért ke­mény ön­sa­nyar­ga­tásba kez­dett.

Nem hiszed el, minek köszönheti karrierjét Rábaközi Andrea!

Nem hiszed el, minek köszönheti karrierjét Rábaközi Andrea!

Az Édes Élet sztár­jára egy szo­kat­lan hely­zet­ben fi­gyel­tek fel. El­me­sélte a rész­le­te­ket.

Az Édes Élet sztár­jára egy szo­kat­lan hely­zet­ben fi­gyel­tek fel. El­me­sélte a rész­le­te­ket.

Ezért kerülhet veszélybe Radics Gigi karrierje!

Ezért kerülhet veszélybe Radics Gigi karrierje!

Az ének­eső nagy koc­ká­za­tot vál­lalt.

Az éne­kesnő egy szak­ma­beli sze­rint nagy koc­ká­za­tot vál­lalt azzal, hogy édes­ap­ját vá­lasz­totta új me­ne­dzse­ré­nek. Ez lett a kö­vet­kez­mé­nye.

Lehet, hogy külföldre költözik Gesztesi

Lehet, hogy külföldre költözik Gesztesi

A szí­nész ti­tok­ban ismét Iz­ra­el­ben tár­gyalt a jö­vő­jé­ről. Las­san dön­te­nie kell.

A szí­nész ti­tok­ban ismét Iz­ra­el­ben tár­gyalt a jö­vő­jé­ről. Ha­ma­ro­san dön­te­nie kell, hogy megy vagy marad.

Ezért halasztotta el esküvőjét Szűcs Judith!

Ezért halasztotta el esküvőjét Szűcs Judith!

Az éne­kesnő jó ideje meny­asszony már, a lagzi azon­ban még várat ma­gára.

A 62 éves éne­kes­nő­nek van­nak már ter­vei álom­es­kü­vő­jé­ről, ám a lagzi már hat éve várat ma­gára. Szűcs Ju­dith lett szár­ma­zású vő­le­gé­nyé­vel azon­ban mos­ta­ná­ban sem vonul az oltár elé, hi­szen Ju­dith most min­den ere­jé­vel éne­kes­női kar­ri­er­jé­nek 45 éves ju­bi­le­u­mára kon­cent­rál.

Új időszámítás kezdődik Radics Gigi életében

Új időszámítás kezdődik Radics Gigi életében

Né­hány héten belül ha­za­tér a je­len­leg Ame­ri­ká­ban tar­tóz­kodó éne­kesnő. Ga­ran­tál­tan meg­vál­to­zik kö­rötte min­den.

Né­hány héten belül ha­za­tér a je­len­leg Ame­ri­ká­ban tar­tóz­kodó éne­kesnő. Ga­ran­tál­tan meg­vál­to­zik kö­rü­lötte min­den.

Ezért nem akar még gyereket Vajna Tímea!

Ezért nem akar még gyereket Vajna Tímea!

Andy Vajna fe­le­sége őszin­tén val­lott ma­gán­életi ter­ve­i­ről.

A dús­gaz­dag film­mo­gul, Andy Vajna fe­le­sége őszin­tén val­lott ma­gán­életi ter­ve­i­ről, és arról, ho­gyan is kép­zeli el a jövőt.

Lánya miatt kockáztatja karrierjét Szulák Andrea

Lánya miatt kockáztatja karrierjét Szulák Andrea

Szá­mára Ro­zina az első.

Bár min­dig igyek­szik a ma­xi­mu­mot nyúj­tani, lánya ked­véért még a si­ker­ről is képes le­mon­dani! Szá­mára ugyanis Ro­zina az első.

Karrierje miatt hanyagolja gyermekét Udvaros Dorottya

Karrierje miatt hanyagolja gyermekét Udvaros Dorottya

A szí­nésznő ugyan­ezt a nagy hibát kö­veti el, mint édes­anyja. Iszo­nya­tos fáj­dal­mat érez emi­att.

A szí­nésznő gyer­mek­kora ko­ránt­sem volt fel­hőt­len, hi­szen szí­nésznő édes­any­ját sokat kel­lett nél­kü­löz­nie. Ez a mai napig fáj neki, mégis anya­ként ugyan­ezt a hibát kö­veti el. Iszo­nya­tos fáj­dal­mat érez emi­att.