CÍMKE: 'karrier'

Aggasztó hír jött, nagy veszélyben a világsztár jövője

Aggasztó hír jött, nagy veszélyben a világsztár jövője

Si­et­tette a já­té­kot, hogy a pá­lyán bú­csúz­has­son el a Bayern­től. Nem akar még vissza­vo­nulni, de...

Hosszú Katinka ebben legyőzi még Egerszegi Krisztinát is

Hosszú Katinka ebben legyőzi még Egerszegi Krisztinát is

Olyanra ké­szül, ami eddig nem volt jel­lemző a leg­jobb úszókra. Ma­gá­nak ka­parta ki a gesz­te­nyét.

Temetéseken vállal fellépést az ötgyerekes sztáranyuka: 2 millióért énekel

Temetéseken vállal fellépést az ötgyerekes sztáranyuka: 2 millióért énekel

Közel 2 mil­lió fo­rin­tért éne­kel a te­me­té­se­ken Katie Price.

Közel 2 mil­lió fo­rin­tért éne­kel a te­me­té­se­ken Katie Price.

Curtis elárulta, hogy érzi magát Majka nélkül

Curtis elárulta, hogy érzi magát Majka nélkül

Cur­tis mos­tan­ság új da­la­i­val tarol az in­ter­ne­ten. Még min­dig sokan ra­jon­ga­nak a rap­pe­rért.

Cur­tis mos­tan­ság új da­la­i­val tarol az in­ter­ne­ten. Még min­dig sokan ra­jon­ga­nak a rap­pe­rért.

Megrázó vallomást tett Weisz Fanni: sorra kapta a pofonokat

Megrázó vallomást tett Weisz Fanni: sorra kapta a pofonokat

Si­ket­sége miatt ren­ge­teg mun­ká­ról le­ma­radt, nem akar­ták a ki­fu­tóra en­gedni.

Si­ket­sége miatt ren­ge­teg mun­ká­ról le­ma­radt, nem akar­ták a ki­fu­tóra en­gedni.

Teljesen megváltozott a magyar énekes élete

Teljesen megváltozott a magyar énekes élete

Vik­tor né­hány éve még él­vezte a ren­ge­teg uta­zás­sal járó élet­for­mát...

Vik­tor né­hány éve még él­vezte a ren­ge­teg uta­zás­sal járó élet­for­mát, de ma már nem a ka­lan­dok­nak él. Meg­ta­lálta a tár­sát, és már csa­ládra vá­gyik.

Meglepő vallomás: új karrierre vágyik a magyar énekesnő

Meglepő vallomás: új karrierre vágyik a magyar énekesnő

57 éves, mégis új ki­hí­vá­sok felé ka­csin­gat és min­den vágya, hogy szí­nész­nő­ként is bi­zo­nyít­hassa te­het­sé­gét.

57 éves, mégis új ki­hí­vá­sok felé ka­csin­gat és min­den vágya, hogy szí­nész­nő­ként is bi­zo­nyít­hassa te­het­sé­gét.

Áldás és átok a neve, megszólalt Bessenyei Ferenc unokahúga

Áldás és átok a neve, megszólalt Bessenyei Ferenc unokahúga

Sze­re­tett ro­kona száz éve szü­le­tett.

Arról is be­szélt, ho­gyan em­lé­ke­zett meg sze­re­tett ro­ko­ná­ról, aki száz éve szü­le­tett.

Drámai vallomás: Teljesen padlóra került Pápai Joci

Drámai vallomás: Teljesen padlóra került Pápai Joci

Az éne­kes most elő­ször me­sélt.

Az éne­kes most elő­ször me­sélt azok­ról az éve­i­ről, ami­kor a siker messzi­ről el­ke­rülte.

Egy 11 éves kisfiú és egy macska örököl milliárdokat az elhunyt sztártól

Egy 11 éves kisfiú és egy macska örököl milliárdokat az elhunyt sztártól

Karl La­ger­feld gon­dos­ko­dott a jö­vő­jük­ről.

A le­gen­dás di­vat­guru ke­resztfia már most ke­re­sett mo­dell, és Karl La­ger­feld iga­zán gá­lán­san gon­dos­ko­dott a jö­vő­jé­ről.

Fájdalmas vallomás, így vigasztalja magát a magányos Zalatnay Cini

Fájdalmas vallomás, így vigasztalja magát a magányos Zalatnay Cini

A sztár ma­gára ma­radt, de az ének­lést sze­ren­csére senki nem ve­heti el tőle.

A sztár ma­gára ma­radt, de az ének­lést sze­ren­csére senki nem ve­heti el tőle.

Súlyos döntés: Elhagyja az országot Mohamed Fatima

Súlyos döntés: Elhagyja az országot Mohamed Fatima

Kül­föl­dön kezd új éle­tet.

Mivel mély­sé­ge­sen csa­ló­dott a ze­ne­ipar­ban, úgy dön­tött, hogy kül­föl­dön kezd új éle­tet.

Sosem hallott titkok: kitálalt a magyar sztár Zámbó Jimmyről

Sosem hallott titkok: kitálalt a magyar sztár Zámbó Jimmyről

Volt va­laki, aki se­gí­tett neki.

A le­gen­dás éne­kes­ről ke­ve­sen tud­ják, hogy kar­ri­erje ele­jén nem sok tá­mo­ga­tást ka­pott. Mégis volt va­laki, aki se­gí­tett neki, és aki­nek aztán a ké­sőbbi si­ke­reit kö­szön­hette.

Meghódította Amerikát Nótár Mary

Meghódította Amerikát Nótár Mary

Nótár Mary éle­té­ben elő­ször járt Ame­ri­ká­ban, de egy­ál­ta­lán nem bánta meg. Sze­ren­csére jól si­ke­rült a ki­ruc­ca­nás, ren­ge­te­gen örül­tek a lá­to­ga­tá­sá­nak.

Nótár Mary éle­té­ben elő­ször járt Ame­ri­ká­ban. Sze­ren­csére jól si­ke­rült a ki­ruc­ca­nás, sokan örül­tek a lá­to­ga­tá­sá­nak.

Nehezen fogadták el fiuk hivatását Ákos szülei

Nehezen fogadták el fiuk hivatását a többszörös arany- és platinalemezes Ákos szülei

Édes­apja iga­zán csak a ti­ze­dik al­buma ide­jén, egy szín­házi sze­rep után ér­tette meg őt.

A Kos­suth-díjas elő­adó­mű­vész hiába töl­tötte meg a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­nát és szá­mos más je­len­tős kon­cert­hely­színt, édes­apja iga­zán csak a ti­ze­dik al­buma ide­jén, egy szín­házi sze­rep után ér­tette meg őt.

Hihetetlen dolgot állít magáról Ördög Nóra, mit szól ehhez a családja?

Hihetetlen dolgot állít magáról Ördög Nóra, mit szól ehhez a családja?

A 37 éves sztár­anyu­ká­ról sokan azt gon­dol­ják, hogy tel­je­sen elé­ge­dett.

A 37 éves sztár­anyu­ká­ról sokan azt gon­dol­ják, hogy tel­je­sen elé­ge­dett az éle­té­vel.

Vérfagyasztó baleset: petárda tette tönkre a magyar tinilány életét

Vérfagyasztó baleset: petárda tette tönkre a magyar tinilány életét

Csak szó­ra­kozni akart a ba­rá­ta­i­val.

A fi­a­tal lány csak szó­ra­kozni akart a ba­rá­ta­i­val, de né­hány má­sod­perc le­for­gása alatt min­den meg­vál­to­zott.

Ezért dobta ki a kínai milliárdosnőt a magyar sztármodell

Ezért dobta ki a kínai milliárdosnőt a magyar sztármodell

A mo­dell már nem bírta to­vább...

A mo­dell már nem bírta, hogy "el­tar­tott fi­ú­nak" nézik, ezért in­kább ki­lé­pett a kap­cso­lat­ból...

Így kezdett új életet Gregor Bernadett: 25 év után bátor lépésre szánta el magát

Így kezdett új életet Gregor Bernadett: 25 év után bátor lépésre szánta el magát

A nem­ré­gi­ben gya­kor­la­ti­lag tel­je­sen új éle­tet kezdő Gre­gor a munka mel­lett min­den ide­jét kisfi­á­nak, Ál­mos­nak szen­teli...

A magyar énekesnő látta, hogyan tették tönkre a világsztárt

A magyar énekesnő látta, hogyan tették tönkre a világsztárt

Linda jól em­lék­szik egy je­le­netre, ami fel­nyi­totta a sze­mét. Talán az ő éle­tét is ez men­tette meg...

Linda jól em­lék­szik egy je­le­netre, ami fel­nyi­totta a sze­mét. Talán az ő éle­tét is ez men­tette meg...

Szörnyű titokra derült fény Antal Imre életéből

Szörnyű titokra derült fény Antal Imre életéből

Erről még soha nem hal­lot­tunk.

A le­gen­dás tévés ba­rátja eddig soha nem hal­lott rész­le­tet osz­tott meg.

Borbély Alexandra vallomása: ezért nem lehet még gyerekük Nagy Ervinnel

Borbély Alexandra vallomása: ezért nem lehet még gyerekük Nagy Ervinnel

A szí­nésznő el­árulta, ko­moly fel­adat szá­mára ha­tá­ro­zott nőnek tűnni...

A szí­nésznő el­árulta, min­den nap meg­küzd ér­zé­keny én­jé­vel...

Jövőbeni terveiről vallott a TV2 sztárja: Fiatal anyuka leszek!

Jövőbeni terveiről vallott a TV2 sztárja: Fiatal anyuka leszek!

Hétfő dél­előtt a Ri­post szer­kesz­tő­sé­gé­nek ven­dége volt a Sz­tár­ban Sztár idei éva­dá­nak má­so­dik ki­esője, Szőcs Reni!

Hétfő dél­előtt a Ri­post szer­kesz­tő­sé­gé­nek ven­dége volt a Sz­tár­ban Sztár idei éva­dá­nak má­so­dik ki­esője, Szőcs Reni! Az éne­kesnő tü­rel­me­sen vá­la­szolt a ra­jon­gók kér­dé­se­ire, majd őszin­tén be­szélt arról, hogy nem­rég el­dön­tötte: mi­ha­ma­rabb édes­anya sze­retne lenni.

Döbbenetes, mire készül Liptai Claudia lánya

Döbbenetes, mire készül Liptai Claudia lánya

Cla­u­dia lánya ön­álló kar­ri­erre ké­szül

Lip­tai Cla­u­dia és Gesz­tesi Ká­roly lánya ön­álló kar­ri­erre ké­szül, ennek ér­de­ké­ben már me­ne­dzsere is van...

Elárulta, filmes babérokra tör Singh Viki

Elárulta, filmes babérokra tör Singh Viki

Az éne­kesnő vi­deó­vá­gást tanul.

Az éne­kesnő vi­deó­vá­gást tanul.

Fotózáson vett részt Liptai Claudia tinilánya: elképesztően gyönyörű

Fotózáson vett részt Liptai Claudia tinilánya: elképesztően gyönyörű

A sztár­szü­lők na­gyon büsz­kék.

A sztár­szü­lők, Lip­tai Cla­u­dia és Gesz­tesi Ká­roly na­gyon büsz­kék a lá­nyukra!

Zenei karrierre készül a hallássérült lány

Zenei karrierre készül a hallássérült magyar lány

Tár­sai csak bán­tot­ták és ki­kö­zö­sí­tet­ték. Most mégis ra­gyog.

Más­fél év­ti­zed­nyi csend és ma­gány után dön­tött úgy Kop­csándi Dzse­ni­fer, hogy egy életre el­fe­lejti a be­teg­sé­gét és meg­va­ló­sítja az ál­mait.

Gyermeke érdekében adja fel karrierjét a magyar énekesnő

Gyermeke érdekében adja fel karrierjét a magyar énekesnő

Az éne­kesnő min­den­kit meg­le­pett, ami­kor kö­zös­ségi ol­da­lán be­je­len­tette, ki­száll a szó­ra­koz­ta­tó­ipar­ból és nem lép fel töb­bet fér­jé­vel.

Sokan vártak erre: Cseh László nagy bejelentést tett a jövőjéről

Sokan vártak erre: Cseh László nagy bejelentést tett a jövőjéről

A to­kiói olim­pi­áig min­den­képp foly­tatja az úszó­zseni.

A to­kiói olim­pi­áig min­den­képp foly­tatja az úszó­zseni. Ked­venc szá­má­ról sem akar le­mon­dani. Mos­tan­tól nagy ver­se­nyen csak akkor indul, ha biz­tos abban, hogy 200 szá­za­lé­kos tel­je­sít­ményt tud nyúj­tani.

Külföldi modellkarriertől fosztották meg a szülei Czippán Anettet!

Külföldi modellkarriertől fosztották meg a szülei Czippán Anettet!

Gyer­mek­ként sok le­he­tő­sége volt.

A csi­nos mű­sor­ve­zető előtt gyer­mek­ként ren­ge­teg le­he­tő­ség állt, ám szü­lei úgy dön­töt­tek, hagy­ják, hogy fel­hőt­len gyer­mek­kora le­gyen.

Kamerák előtt derült ki: Párizsban kapott munkát Erdélyi Mónika

Kamerák előtt derült ki: Párizsban kapott munkát Erdélyi Mónika

A min­denki által is­mert té­vés­ről még az édes­anyja sem tu­dott min­dent.

A min­denki által is­mert té­vés­ről még az édes­anyja sem tu­dott min­dent.

Visszafordíthatatlan, ezt tette a testével Keresztes Ildikó

Visszafordíthatatlan, ezt tette a testével Keresztes Ildikó

Me­rész dön­tést ho­zott.

Me­rész dön­tést ho­zott az éne­kesnő. Úgy tűnik, még a fáj­da­lom­tól sem riad vissza a fan­tasz­ti­kus hangi adott­sá­gok­kal ren­del­kező mű­vésznő.

Ezzel vége: szakított az álompár, nem tudták áthidalni ezt a problémát

Ezzel vége: szakított az álompár, nem tudták áthidalni ezt a problémát

Két év után újra szingli lett a fi­a­tal éne­kesnő, Ariana Grande. Meg­vi­sel­ték a tör­tén­tek, de pró­bált bé­ké­ben el­válni.

Külföldön folytatná karrierjét a gyönyörű magyar énekesnő

Külföldön folytatná karrierjét a gyönyörű magyar énekesnő

Még na­gyon fi­a­tal, és előtte az élet...

Még na­gyon fi­a­tal, és előtte az élet, éppen ezért érzi úgy, hogy szűk lett szá­mára a tér. Nagy uta­zásra ké­szül A Nagy Duett ki­esője.

Mi történt? Elhalasztja esküvőjét a magyar énekesnő

Mi történt? Elhalasztja esküvőjét a magyar énekesnő

Egye­lőre kar­ri­er­jére kon­cent­rál.

A gyö­nyörű Péter Szabó Szil­vi­á­nak las­san más­fél éves a gyer­meke, de nem az es­kü­vőre, hanem szó­ló­kar­ri­er­jére kon­cent­rál.

Tíz éve hunyt el Antal Imre, ez volt az utolsó kívánsága

Tíz éve hunyt el Antal Imre, megtudtuk mi volt az utolsó kívánsága

Zon­go­ra­mű­vész­ből lett hu­mo­rista.

Mai napig ve­tí­tik a Sze­szé­lyes év­sza­ko­kat, ami­vel a hu­mo­rista meg­hó­dí­totta az or­szá­got. 2008-ban hunyt el.

Meglepő kijelentést lett Lagzi Lajcsi, mit szólnak ehhez a gyerekei?

Meglepő kijelentést lett Lagzi Lajcsi, mit szólnak ehhez a gyerekei?

A csa­lád még min­dig nem tudta fel­dol­gozni, hogy a trom­bi­tás 125 napot töl­tött rács mö­gött. Talán ezért tör­tént mindez?

Meglepő vallomás: átlagos anyukának tartja magát Angelina Jolie

Meglepő vallomás: átlagos anyukának tartja magát Angelina Jolie

A vi­lág­hírű szí­nésznő ugyan­olyan gon­dok­kal küzd, mint bár­me­lyik anya.

A vi­lág­hírű szí­nésznő ugyan­olyan gon­dok­kal küzd, mint bár­me­lyik dol­gozó édes­anya.

Így vált a szerény biztosítási ügynök világhírű modellé!

Így vált a szerény biztosítási ügynök világhírű modellé!

Nem kell, hogy drasz­ti­ku­san meg­vál­toz­tasd a kül­sőd ahhoz, hogy tel­je­sen más­hogy nézz ki.

Nem kell, hogy drasz­ti­ku­san meg­vál­toz­tasd a kül­sőd ahhoz, hogy tel­je­sen más­hogy nézz ki. Erre Gwilym tör­té­nete a leg­jobb példa.

Durva dolgok derültek ki a világsztárról

Durva dolgok derültek ki a világsztárról

Profi fo­ci­kar­ri­er­ről ál­mo­dott, de más­hogy ala­kult a sorsa.

Rod Stew­art profi fo­ci­kar­ri­er­ről ál­mo­dott, de min­denki leg­na­gyobb sze­ren­csé­jére más­hogy ala­kult a sorsa.

Végleges döntés? Külföldön kezd új életet a magyar sztárpár

Végleges döntés? Külföldön kezd új életet a magyar sztárpár

Kál­lay-Sa­un­ders And­rás­nak és Tol­vai Re­ni­nek nagy ter­vei van­nak a jö­vőre nézve.

Világhírű modell lett a magyar sztárszínész fia

Világhírű modell lett a magyar sztárszínész fia

A Kos­suth-díjas Lu­kács Sán­dor most het­ven­éves, de még most is na­gyon sár­mos.

A Kos­suth-díjas Lu­kács Sán­dor most het­ven­éves, de még most is na­gyon sár­mos. Fi­a­tal mű­vész­ként ra­jong­tak érte a nők, sosem ta­gadta, hogy agg­le­gény­ko­rá­ban szám­ta­lan ka­landja volt. Férfias vonz­ere­jét, jó­ké­pű­sé­get örö­költe egy­szem fia, Lu­kács Máté.

Meglepő vallomást tett Koltai Róbert, mit szól ehhez Bodrogi?

Meglepő vallomást tett Koltai Róbert, mit szól ehhez Bodrogi?

A Já­szai-díjas szín­mű­vész egy hét­vé­gén ren­de­zett díj­át­adó gálán hozta szóba kol­lé­gá­ját.

A Já­szai-díjas szín­mű­vész egy hét­vé­gén ren­de­zett díj­át­adó gálán hozta szóba kol­lé­gá­ját.

A döntés, ami az országos sikert jelentette Aradszky Lászlóknak!

A döntés, ami az országos sikert jelentette Aradszky Lászlóknak!

Az Isten véled, édes Pi­ros­kám­mal a le­hető leg­jobb dalt vá­lasz­totta ahhoz, hogy nyer­jen és is­mert le­gyen.

Nézd meg, milyen luxusban él a magyar színésznő

Nézd meg, milyen luxusban él a magyar színésznő

Köllő Ba­bett is­mert akar lenni.

Köllő Ba­bett­nek elege lett abból, hogy bár­mennyi da­rab­ban ját­szott fő­sze­re­pet, ha nem sze­re­pel a té­vé­ben, senki nem is­meri meg a nevét.

Hihetetlen titkokat árult el Harry herceg szerelméről testvére

Hihetetlen titkokat árult el Harry herceg szerelméről testvére

A szí­nésznő min­dig is a csa­lád szeme fénye volt, de hogy fé­nyes szí­né­szi kar­ri­ert fut­has­son be, szük­sé­gük volt a sze­ren­csére is.

A szí­nésznő min­dig is a csa­lád szeme fénye volt, de hogy fé­nyes szí­né­szi kar­ri­ert fut­has­son be, szük­sé­gük volt a sze­ren­csére is.

Karrierválság, Nagy Ádám borzalmas helyzetbe került

Karrierválság, Nagy Ádám borzalmas helyzetbe került

Olyan hely­zetbe ke­rült a ma­gyar lab­da­rúgó, amellyel még nem ta­lál­ko­zott.

Olyan hely­zetbe ke­rült a ma­gyar lab­da­rúgó, amellyel még nem ta­lál­ko­zott.

Exkluzív interjú, magánéletéről vallott Zséda

Exkluzív interjú, magánéletéről vallott Zséda

A nép­szerű éne­kesnő őszin­tén me­sélt a Ri­post­nak arról, hogy már nem fe­sze­geti a ha­tá­rait.

A nép­szerű éne­kesnő őszin­tén me­sélt a Ri­post­nak arról, hogy már nem fe­sze­geti a ha­tá­rait.

Súlyos döntést hozott Király L. Norbi, minden megváltozik

Súlyos döntést hozott Király L. Norbi, minden megváltozik

Jö­vője miatt tette a lé­pést.

Jö­vője miatt tette meg azt a fon­tos lé­pést, amely­ről a Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be ra­jon­gó­i­nak.

Végleg eltűnhet a képernyőről Cooky

Végleg eltűnhet a képernyőről Cooky

Cooky nehéz dön­tés előtt áll, de sze­ren­csére még van ideje.

Cooky nehéz dön­tés előtt áll, de sze­ren­csére még van ideje ki­ta­lálni a kö­vet­kező lé­pést.

Ciki vagy sem, ezeknek a magyar sztároknak sincs érettségijük

Ciki vagy sem, ezeknek a magyar sztároknak sincs érettségijük

Úgy tűnik, ma­nap­ság egyre in­kább igaz: nem fel­tét­len szük­sé­ges az érett­ségi ahhoz, hogy híres és si­ke­res le­gyen az ember.

Egészen elképesztő hatása van a kialvatlanságnak

Egészen elképesztő hatása van a kialvatlanságnak

Mást is okoz a be­teg­sé­ge­ken túl.

Azt biz­to­san hal­lot­tad már, hogy a tar­tós ki­al­vat­lan­ság sú­lyos be­teg­sé­ge­ket okoz­hat. De azt vajon tudod-e, hogy a pá­lya­fu­tá­so­dat is tönk­re­vág­hatja?

Elszólta magát: Szerelmes Falusi Mariann?

Elszólta magát: Szerelmes Falusi Mariann?

Az arany­torkú éne­kesnő iz­gal­mas ma­gán­életi tit­ko­kat árult el a Ri­post­nak! Meg­ta­lálta élete sze­rel­mét?

Az arany­torkú éne­kesnő iz­gal­mas ma­gán­életi tit­ko­kat árult el a Ri­post­nak! Meg­ta­lálta élete sze­rel­mét?

Ez aztán az éles váltás: Új karrierbe kezd Nagy Feró

Ez aztán az éles váltás: Új karrierbe kezd Nagy Feró

A jó pap hol­tig tanul...

A jó pap hol­tig tanul, és a jelek sze­rint egy jó ro­cker is, hi­szen Feró visszaül az is­ko­la­padba, hogy a ze­né­lé­sen túl egy új vi­lág­ban is bi­zo­nyít­son.

Kilátástalan helyzetbe került a TV2 sztárja

Kilátástalan helyzetbe került a TV2 sztárja

Mádai Vi­vien kép­te­len le­állni a mun­ká­val.

Mádai Vi­vien kép­te­len le­állni a mun­ká­val. A mű­sor­ve­zető nem ta­gadja, néha már az is eszébe ju­tott, ha így foly­tatja bajok, lesz­nek ott­hon.

Hihetetlen, ácsból lett világsztár Harrison Ford

Hihetetlen, ácsból lett világsztár Harrison Ford

A hol­ly­woodi szí­nész a har­min­cas évei kö­ze­pén lett si­ke­res, Han Solo sze­re­pé­vel fu­tott be.

A hol­ly­woodi szí­nész a har­min­cas évei kö­ze­pén lett si­ke­res, Han Solo sze­re­pé­vel fu­tott be. George Lucas sokat se­gí­tett kar­ri­er­jé­ben.

A megélhetés a tét: Eltilthatják a szerepléstől Vastag Tamást

A megélhetés a tét: Eltilthatják a szerepléstől Vastag Tamást

Hiába a szín­­pa­­don töl­­tött évek, félt­­heti a mun­­ká­­ját, aki­­nek nincs pa­­pírja.

Hiába a szín­­pa­­don töl­­tött évek, félt­­heti a mun­­ká­­ját, aki­­nek nincs pa­­pírja.

Kiderült, miért nem használt kaszkadőrt Roger Moore

Kiderült, miért nem használt kaszkadőrt Roger Moore

Újabb tit­kok de­rül­tek ki a szí­nész­ről.

Igazi mo­zi­i­kon volt, aki jel­leg­ze­tes angol hu­mo­rá­val az egész vi­lá­got meg­hó­dí­totta.

Cristiano Ronaldo döntött, itt folytatja pályafutását

Ronaldo döntött, itt folytatja pályafutását

Úgy tűnik, az arany­lab­dás sztár rö­vidre zárta a plety­ká­kat. Vajon ezzel meg­nyu­god­nak a ke­dé­lyek?

Úgy tűnik, az arany­lab­dás sztár rö­vidre zárta a plety­ká­kat. Vajon ezzel meg­nyu­god­nak a ke­dé­lyek?

Váratlan fordulat, elhagyja az országot Pápai Joci?

Váratlan fordulat, elhagyja az országot Pápai Joci?

Nagy be­je­len­tésre ké­szül az utá­noz­ha­tat­lan hangú éne­kes, aki­nek fe­ne­kes­tül fel­for­dult az élete.

Nagy be­je­len­tésre ké­szül az utá­noz­ha­tat­lan hangú éne­kes, aki­nek fe­ne­kes­tül fel­for­dult az élete.

Döbbenetes dolgot árult el karrierjéről Sebestyén Balázs

Döbbenetes dolgot árult el karrierjéről Sebestyén Balázs

Már tudja, hogy mihez kezd majd.

A té­vé­né­zők szeme lát­tára vált fi­a­tal, szem­te­len ri­por­ter­ből érett, sok­ol­dalú sztár­mű­sor­ve­ze­tővé Se­bes­tyén Ba­lázs.

Nem hiszed el, miért költöztek külföldre a magyar sztárok

Nem hiszed el, miért költöztek külföldre a magyar sztárok

Cso­bot Adé­lék már Köln­ben élnek.

Egyre több ma­gyar sztár köl­tö­zik kül­földre, hiába van­nak kar­ri­er­jük csú­csán. Leg­utóbb Cso­bot Adél köl­tö­zött csa­lád­já­val Kölnbe.

Szerezz Te is munka mellett diplomát!

Szerezz Te is munka mellett diplomát!

Nem­csak a szak­mai ta­pasz­ta­lat, hanem a dip­loma meg­szer­zé­sé­ben is segít az Audi. A vál­la­lat fel­vette a kesz­tyűt a jó szak­em­be­re­kért folyó ál­lás­pi­aci ver­seny­ben.

Nem­csak a szak­mai ta­pasz­ta­lat, hanem a dip­loma meg­szer­zé­sé­ben is segít az Audi. A vál­la­lat fel­vette a kesz­tyűt a jó szak­em­be­re­kért folyó ál­lás­pi­aci ver­seny­ben, és a home office, a ru­gal­mas mun­ka­idő le­he­tő­sé­gé­vel is csá­bí­ta­nak.

Ezért nem született gyermeke Borbás Marcsinak

Ezért nem született gyermeke Borbás Marcsinak

Tíz évig nem tu­dott arról be­szélni a Gaszt­ro­an­gyal mű­sor­ve­ze­tője, miért nem szü­le­tett gyer­meke.

Tíz évig nem tu­dott arról be­szélni a Gaszt­ro­an­gyal mű­sor­ve­ze­tője, miért nem szü­le­tett gyer­meke. Min­den nőnek fon­tos az anya­ság, ő is sze­rette volna át­élni, de neki nem ada­tott meg. Mint ki­de­rült, egy gyer­mek­kori be­teg­ség kö­vet­kez­mé­nye­ként nem le­he­tett gyer­meke.

Döntött Liptai Claudia: Nem tér vissza a képernyőre!

Döntött Liptai Claudia: Nem tér vissza a képernyőre!

Hiába vár­ják a nézők, a csa­lád az első a két­gyer­me­kes mű­sor­ve­ze­tő­nek! Egye­lőre nem lát­hat­juk a TV2-n!

Hiába vár­ják a nézők, a csa­lád az első a két­gyer­me­kes mű­sor­ve­ze­tő­nek! Egye­lőre biz­to­san nem lát­hat­juk a TV2-n!

Ezért ment tönkre Király Viktor kapcsolata

Ezért ment tönkre Király Viktor kapcsolata

Má­so­dik kap­cso­la­tát ál­dozza fel.

A fi­a­tal éne­kes má­so­dik kap­cso­la­tát ál­dozza fel kar­ri­erje ol­tá­rán. A jelek sze­rint ezt ő maga is tudja, de nem akar vál­toz­tatni jö­vő­ké­pén.

Így ünnepli szülinapját az új életet kezdő Stohl András!

Így ünnepli szülinapját az új életet kezdő Stohl András!

Ha­ma­ro­san be­tölti az ötö­dik ik­szet.

A nép­szerű szí­nész­nek egyre in­kább fel­felé ívelő kar­ri­erje mel­lett bőven jut ideje ma­gán­éle­tére is!

Családi tragédiáról vallott Rudolf Péter!

Családi tragédiáról vallott Rudolf Péter!

A szí­nész fi­á­nak fel kel­lett adnia zenei kar­ri­er­jét!

A szí­nész fi­á­nak olyan sze­ren­csét­le­nül sé­rült meg a keze, hogy fel kel­lett adnia zenei kar­ri­er­jét!

Király Viktor másfél hónapra hagyja el az országot

Király Viktor másfél hónapra hagyja el az országot

Fon­tos­nak tartja Ame­ri­kai kar­ri­er­jét.

Az éne­kes Ame­ri­ká­ban és Ma­gyar­or­szá­gon is ott­hon érzi magát. Nem akarja cser­ben hagyni a kö­zön­sé­gét, ezért kül­földre uta­zik.

Fotó a múltból: Bolondultak a férfiak a tini Király Lindáért

Fotó a múltból: Bolondultak a férfiak a tini Király Lindáért

Egy 18 évvel ez­előtti fel­vé­tel ke­rült elő az arany­hangú éne­kes­nő­ről. Csá­bos mo­so­lyá­val min­den­kit le­vett a lá­bá­ról!

Egy 18 évvel ez­előtti fel­vé­tel ke­rült elő az arany­hangú éne­kes­nő­ről. Csá­bos mo­so­lyá­val min­den­kit le­vett a lá­bá­ról!

Kiszel Tünde lánya Palvin Barbi nyomdokaiba lép?

Kiszel Tünde lánya Palvin Barbi nyomdokaiba lép?

Neves mo­dell­ügy­nök­ség fe­dezte fel.

Ki­szel Tünde lá­nyát neves mo­dell­ügy­nök­ség fe­dezte fel. Az sem ki­zárt, hogy si­ke­res kar­rier elé néz, ugyanis kül­föl­dön is sze­retné magát ki­pró­bálni.

Komoly depresszióval küzdött Kucsera Gábor

Komoly depresszióval küzdött Kucsera Gábor

Ko­moly lelki ví­vó­dás­sal küz­dött.

Ko­moly lelki ví­vó­dás­sal küz­dött az egy­kori ka­ja­kos, de fe­le­sé­gé­vel, Sza­bi­ná­val ezt az idő­sza­kot is túl­vé­szel­ték együtt.

Így lett Demjén Ferenc bárzenészből rocker

Így lett Demjén Ferenc bárzenészből rocker

Rózsi úgy érett­sé­gi­zett le, hogy köz­ben min­den hét­vé­gén egy szál­loda bár­já­ban gi­tá­ro­zott, 18 éves ko­rára pedig már hi­va­tá­sos ze­nész­ként dol­go­zott.

Rózsi úgy érett­sé­gi­zett le, hogy köz­ben min­den hét­vé­gén egy szál­loda bár­já­ban gi­tá­ro­zott, 18 éves ko­rára pedig már hi­va­tá­sos ze­nész­ként dol­go­zott.

Retteg a magyar sztár, hogy véget ér a karrierje

Retteg a magyar sztár, hogy véget ér a karrierje

Sche­rer Péter húsz éve fo­lya­ma­to­san dol­go­zik szín­ház­ban, fil­met for­gat, de fél, hogy meg­sza­kad a si­ker­szé­ri­ája.

Sche­rer Péter húsz éve fo­lya­ma­to­san dol­go­zik szín­ház­ban, for­ga­tó­köny­vet ír, fil­met for­gat, talán pont ezért fél, hogy meg­sza­kad a si­ker­szé­ri­ája.

Aggasztó betegség: Így alakul Csákányi Eszter állapota!

Aggasztó betegség: Így alakul Csákányi Eszter állapota!

Nyá­ron rob­bant le!

A Kos­suth-díjas szí­nésznő nyá­ron rob­bant le! Olyan nagy fáj­dal­mai vol­tak, hogy kép­te­len volt szín­padra állni, le kel­lett mon­da­nia min­den elő­adá­sát.

Döntött! Visszavonul Michael Bublé!

Döntött! Visszavonul Michael Bublé!

Sú­lyos tra­gé­dia in­do­kolja dön­té­sét. Men­tá­li­san azon­ban na­gyon erős.

Sú­lyos tra­gé­dia in­do­kolja az éne­kes dön­té­sét. Egy ze­nész­társa szá­mos dol­got el­me­sélt egy rá­di­ó­ban Bublé men­tá­lis ál­la­po­tá­val és ter­ve­i­vel kap­cso­lat­ban. Úgy tűnik, a kon­cer­tek­ről le­mond­ha­tunk.

Sanyarú gyermekkoráról vallott Kasza Tibi

Sanyarú gyermekkoráról vallott Kasza Tibi

Az éne­kes arról be­szélt, hogy egész gye­rek­ko­rát szé­gyelli... Sze­rény éle­té­ből ön­erő­ből si­ke­rült ki­tör­nie!

Az éne­kes arról be­szélt, hogy egész gye­rek­ko­rát szé­gyelli... Sze­rény éle­té­ből ön­erő­ből si­ke­rült ki­tör­nie!

Ijesztő: Bezárkózott otthonába Gesztesi Károly!

Ijesztő: Bezárkózott otthonába Gesztesi Károly!

A szí­nész élete leg­na­gyobb mély­pont­já­ról val­lott. Ilyen rész­le­te­sen még sosem me­sélte el, min ment ke­resz­tül!

A szí­nész élete leg­na­gyobb mély­pont­já­ról val­lott. Ilyen rész­le­te­sen még sosem me­sélte el, min ment ke­resz­tül!

Vége: Liptai Claudia eltűnik a képernyőről

Vége: Liptai Claudia eltűnik a képernyőről

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja sze­rint vé­sze­sen kö­ze­leg a búcsú ideje.

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja sze­rint vé­sze­sen kö­ze­leg a búcsú ideje. Már nem dol­go­zik so­káig!

Elhanyagolta családját Stohl András!

Elhanyagolta családját Stohl András!

Az el­is­mert szí­nész meg­ál­lás nél­kül dol­go­zik...

Az el­is­mert szí­nész meg­ál­lás nél­kül dol­go­zik, ren­ge­te­get fo­gyott az el­múlt idő­szak­ban, ma­gán­élete pedig szinte egy­ál­ta­lán nincs. Mi lesz így?

Úristen: Kritikus időszak vár Istenes Bencére és családjára!

Úristen: Kritikus időszak vár Istenes Bencére és családjára!

A mű­sor­ve­zető és ked­vese ször­nyen nehéz dön­tést hoz­tak! Egye­lőre még nem tud­ják, vissza­tér­nek-e Ma­gyar­or­szágra!

A mű­sor­ve­zető és ked­vese bor­zal­ma­san nehéz dön­tést hoz­tak! Egye­lőre még nem tud­ják, hogy vissza­tér­nek-e majd Ma­gyar­or­szágra!