CÍMKE: 'karrier'
FRISS HÍREK

Jövőbeni terveiről vallott a TV2 sztárja: Fiatal anyuka leszek!

Jövőbeni terveiről vallott a TV2 sztárja: Fiatal anyuka leszek!

Hétfő dél­előtt a Ri­post szer­kesz­tő­sé­gé­nek ven­dége volt a Sz­tár­ban Sztár idei éva­dá­nak má­so­dik ki­esője, Szőcs Reni!

Hétfő dél­előtt a Ri­post szer­kesz­tő­sé­gé­nek ven­dége volt a Sz­tár­ban Sztár idei éva­dá­nak má­so­dik ki­esője, Szőcs Reni! Az éne­kesnő tü­rel­me­sen vá­la­szolt a ra­jon­gók kér­dé­se­ire, majd őszin­tén be­szélt arról, hogy nem­rég el­dön­tötte: mi­ha­ma­rabb édes­anya sze­retne lenni.

Fotózáson vett részt Liptai Claudia tinilánya: elképesztően gyönyörű

Fotózáson vett részt Liptai Claudia tinilánya: elképesztően gyönyörű

A sztár­szü­lők na­gyon büsz­kék.

A sztár­szü­lők, Lip­tai Cla­u­dia és Gesz­tesi Ká­roly na­gyon büsz­kék a lá­nyukra!

Döbbenetes, mire készül Liptai Claudia lánya

Döbbenetes, mire készül Liptai Claudia lánya

Lip­tai Cla­u­dia és Gesz­tesi Ká­roly lánya ön­álló kar­ri­erre ké­szül, ennek ér­de­ké­ben már me­ne­dzsere is van...

Lip­tai Cla­u­dia és Gesz­tesi Ká­roly lánya ön­álló kar­ri­erre ké­szül, ennek ér­de­ké­ben már me­ne­dzsere is van...

Elárulta, filmes babérokra tör Singh Viki

Elárulta, filmes babérokra tör Singh Viki

Az éne­kesnő vi­deó­vá­gást tanul.

Az éne­kesnő vi­deó­vá­gást tanul.

Zenei karrierre készül a hallássérült lány

Zenei karrierre készül a hallássérült magyar lány

Tár­sai csak bán­tot­ták és ki­kö­zö­sí­tet­ték. Most mégis ra­gyog.

Más­fél év­ti­zed­nyi csend és ma­gány után dön­tött úgy Kop­csándi Dzse­ni­fer, hogy egy életre el­fe­lejti a be­teg­sé­gét és meg­va­ló­sítja az ál­mait.

Gyermeke érdekében adja fel karrierjét a magyar énekesnő

Gyermeke érdekében adja fel karrierjét a magyar énekesnő

Az éne­kesnő min­den­kit meg­le­pett, ami­kor kö­zös­ségi ol­da­lán be­je­len­tette, ki­száll a szó­ra­koz­ta­tó­ipar­ból és nem lép fel töb­bet fér­jé­vel.

Sokan vártak erre: Cseh László nagy bejelentést tett a jövőjéről

Sokan vártak erre: Cseh László nagy bejelentést tett a jövőjéről

A to­kiói olim­pi­áig min­den­képp foly­tatja az úszó­zseni.

A to­kiói olim­pi­áig min­den­képp foly­tatja az úszó­zseni. Ked­venc szá­má­ról sem akar le­mon­dani. Mos­tan­tól nagy ver­se­nyen csak akkor indul, ha biz­tos abban, hogy 200 szá­za­lé­kos tel­je­sít­ményt tud nyúj­tani.

Külföldi modellkarriertől fosztották meg a szülei Czippán Anettet!

Külföldi modellkarriertől fosztották meg a szülei Czippán Anettet!

A csi­nos mű­sor­ve­zető előtt gyer­mek­ként ren­ge­teg le­he­tő­ség állt.

A csi­nos mű­sor­ve­zető előtt gyer­mek­ként ren­ge­teg le­he­tő­ség állt, ám szü­lei úgy dön­töt­tek, hagy­ják, hogy fel­hőt­len gyer­mek­kora le­gyen.

Visszafordíthatatlan, ezt tette a testével Keresztes Ildikó

Visszafordíthatatlan, ezt tette a testével Keresztes Ildikó

Me­rész dön­tést ho­zott.

Me­rész dön­tést ho­zott az éne­kesnő. Úgy tűnik, még a fáj­da­lom­tól sem riad vissza a fan­tasz­ti­kus hangi adott­sá­gok­kal ren­del­kező mű­vésznő.

Ezzel vége: szakított az álompár, nem tudták áthidalni ezt a problémát

Ezzel vége: szakított az álompár, nem tudták áthidalni ezt a problémát

Két év után újra szingli lett a fi­a­tal éne­kesnő, Ariana Grande. Meg­vi­sel­ték a tör­tén­tek, de pró­bált bé­ké­ben el­válni.

Kamerák előtt derült ki: Párizsban kapott munkát Erdélyi Mónika

Kamerák előtt derült ki: Párizsban kapott munkát Erdélyi Mónika

A min­denki által is­mert té­vés­ről még az édes­anyja sem tu­dott min­dent.

A min­denki által is­mert té­vés­ről még az édes­anyja sem hitte, hogy végül mi­lyen kar­ri­ert vá­laszt a lánya.

Külföldön folytatná karrierjét a gyönyörű magyar énekesnő

Külföldön folytatná karrierjét a gyönyörű magyar énekesnő

Még na­gyon fi­a­tal, és előtte az élet, éppen ezért érzi úgy, hogy szűk lett szá­mára a tér. Nagy uta­zásra ké­szül A Nagy Duett ki­esője.

Még na­gyon fi­a­tal, és előtte az élet, éppen ezért érzi úgy, hogy szűk lett szá­mára a tér. Nagy uta­zásra ké­szül A Nagy Duett ki­esője.

Tíz éve hunyt el Antal Imre, ez volt az utolsó kívánsága

Tíz éve hunyt el Antal Imre, megtudtuk mi volt az utolsó kívánsága

Zon­go­ra­mű­vész­ből lett hu­mo­rista.

Mai napig ve­tí­tik a Sze­szé­lyes év­sza­ko­kat, ami­vel a hu­mo­rista meg­hó­dí­totta az or­szá­got. 2008-ban hunyt el.

Meglepő kijelentést lett Lagzi Lajcsi, mit szólnak ehhez a gyerekei?

Meglepő kijelentést lett Lagzi Lajcsi, mit szólnak ehhez a gyerekei?

A csa­lád még min­dig nem tudta fel­dol­gozni, hogy a trom­bi­tás 125 napot töl­tött rács mö­gött. Talán ezért tör­tént mindez?

Mi történt? Elhalasztja esküvőjét a magyar énekesnő

Mi történt? Elhalasztja esküvőjét a magyar énekesnő

Egye­lőre kar­ri­er­jére kon­cent­rál.

A gyö­nyörű Péter Szabó Szil­vi­á­nak las­san más­fél éves a gyer­meke, de nem az es­kü­vőre, hanem szó­ló­kar­ri­er­jére kon­cent­rál.

Durva dolgok derültek ki a világsztárról

Durva dolgok derültek ki a világsztárról

Profi fo­ci­kar­ri­er­ről ál­mo­dott, de más­hogy ala­kult a sorsa.

Rod Stew­art profi fo­ci­kar­ri­er­ről ál­mo­dott, de min­denki leg­na­gyobb sze­ren­csé­jére más­hogy ala­kult a sorsa.

Meglepő vallomás: átlagos anyukának tartja magát Angelina Jolie

Meglepő vallomás: átlagos anyukának tartja magát Angelina Jolie

A vi­lág­hírű szí­nésznő ugyan­olyan gon­dok­kal küzd, mint bár­me­lyik anya.

A vi­lág­hírű szí­nésznő ugyan­olyan gon­dok­kal küzd, mint bár­me­lyik dol­gozó édes­anya.

Így vált a szerény biztosítási ügynök világhírű modellé!

Így vált a szerény biztosítási ügynök világhírű modellé!

Azóta már Beck­ham­mel dol­go­zik.

Nem kell, hogy drasz­ti­ku­san meg­vál­toz­tasd a kül­sőd ahhoz, hogy tel­je­sen más­hogy nézz ki. Erre Gwilym tör­té­nete a leg­jobb példa.

Világhírű modell lett a magyar sztárszínész fia

Világhírű modell lett a magyar sztárszínész fia

Lu­kács Sán­dor még ma is sár­mos.

A Kos­suth-díjas Lu­kács Sán­dor most het­ven­éves, de még most is na­gyon sár­mos. Fi­a­tal mű­vész­ként ra­jong­tak érte a nők, szám­ta­lan ka­landja volt.

Végleges döntés? Külföldön kezd új életet a magyar sztárpár

Végleges döntés? Külföldön kezd új életet a magyar sztárpár

Kál­lay-Sa­un­ders And­rás­nak és Tol­vai Re­ni­nek nagy ter­vei van­nak.

Kál­lay-Sa­un­ders And­rás­nak és Tol­vai Re­ni­nek nagy ter­vei van­nak a jö­vőre nézve.

Meglepő vallomást tett Koltai Róbert, mit szól ehhez Bodrogi?

Meglepő vallomást tett Koltai Róbert, mit szól ehhez Bodrogi?

A Já­szai-díjas szín­mű­vész egy hét­vé­gén ren­de­zett díj­át­adó gálán hozta szóba kol­lé­gá­ját.

A Já­szai-díjas szín­mű­vész egy hét­vé­gén ren­de­zett díj­át­adó gálán hozta szóba kol­lé­gá­ját.

A döntés, ami az országos sikert jelentette Aradszky Lászlóknak!

A döntés, ami az országos sikert jelentette Aradszky Lászlóknak!

Az Isten véled, édes Pi­ros­kám­mal a le­hető leg­jobb dalt vá­lasz­totta ahhoz, hogy nyer­jen és is­mert le­gyen.

Nézd meg, milyen luxusban él a magyar színésznő

Nézd meg, milyen luxusban él a magyar színésznő

Köllő Ba­bett is­mert akar lenni.

Köllő Ba­bett­nek elege lett abból, hogy bár­mennyi da­rab­ban ját­szott fő­sze­re­pet, ha nem sze­re­pel a té­vé­ben, senki nem is­meri meg a nevét.

Hihetetlen titkokat árult el Harry herceg szerelméről testvére

Hihetetlen titkokat árult el Harry herceg szerelméről testvére

A szí­nésznő min­dig is a csa­lád szeme fénye volt, de hogy fé­nyes szí­né­szi kar­ri­ert fut­has­son be, szük­sé­gük volt a sze­ren­csére is.

A szí­nésznő min­dig is a csa­lád szeme fénye volt, de hogy fé­nyes szí­né­szi kar­ri­ert fut­has­son be, szük­sé­gük volt a sze­ren­csére is.

Karrierválság, Nagy Ádám borzalmas helyzetbe került

Karrierválság, Nagy Ádám borzalmas helyzetbe került

Olyan hely­zetbe ke­rült a ma­gyar lab­da­rúgó, amellyel még nem ta­lál­ko­zott. Mi lesz vele?

Olyan hely­zetbe ke­rült a ma­gyar lab­da­rúgó, amellyel még nem ta­lál­ko­zott. Mi lesz vele?

Súlyos döntést hozott Király L. Norbi, minden megváltozik

Súlyos döntést hozott Király L. Norbi, minden megváltozik

Jö­vője miatt tette a lé­pést.

Jö­vője miatt tette meg azt a fon­tos lé­pést, amely­ről a Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be ra­jon­gó­i­nak.

Végleg eltűnhet a képernyőről Cooky

Végleg eltűnhet a képernyőről Cooky

Cooky nehéz dön­tés előtt áll, de sze­ren­csére még van ideje.

Cooky nehéz dön­tés előtt áll, de sze­ren­csére még van ideje ki­ta­lálni a kö­vet­kező lé­pést.

Exkluzív interjú, magánéletéről vallott Zséda

Exkluzív interjú, magánéletéről vallott Zséda

A nép­szerű éne­kesnő őszin­tén me­sélt a Ri­post­nak arról, hogy már nem fe­sze­geti a ha­tá­rait.

A nép­szerű éne­kesnő őszin­tén me­sélt a Ri­post­nak arról, hogy már nem fe­sze­geti a ha­tá­rait.

Ciki vagy sem, ezeknek a magyar sztároknak sincs érettségijük

Ciki vagy sem, ezeknek a magyar sztároknak sincs érettségijük

Úgy tűnik, ma­nap­ság egyre in­kább igaz: nem szük­sé­ges az érett­ségi.

Úgy tűnik, ma­nap­ság egyre in­kább igaz: nem fel­tét­len szük­sé­ges az érett­ségi ahhoz, hogy híres és si­ke­res le­gyen az ember.

Elszólta magát: Szerelmes Falusi Mariann?

Elszólta magát: Szerelmes Falusi Mariann?

Az arany­torkú éne­kesnő iz­gal­mas ma­gán­életi tit­ko­kat árult el a Ri­post­nak! Meg­ta­lálta élete sze­rel­mét?

Az arany­torkú éne­kesnő iz­gal­mas ma­gán­életi tit­ko­kat árult el a Ri­post­nak! Meg­ta­lálta élete sze­rel­mét?

Ez aztán az éles váltás: Új karrierbe kezd Nagy Feró

Ez aztán az éles váltás: Új karrierbe kezd Nagy Feró

A jó pap hol­tig tanul...

A jó pap hol­tig tanul, és a jelek sze­rint egy jó ro­cker is, hi­szen Feró visszaül az is­ko­la­padba, hogy a ze­né­lé­sen túl egy új vi­lág­ban is bi­zo­nyít­son.

Kilátástalan helyzetbe került a TV2 sztárja

Kilátástalan helyzetbe került a TV2 sztárja

Mádai Vi­vien kép­te­len le­állni a mun­ká­val.

Mádai Vi­vien kép­te­len le­állni a mun­ká­val. A mű­sor­ve­zető nem ta­gadja, néha már az is eszébe ju­tott, ha így foly­tatja bajok, lesz­nek ott­hon.

Egészen elképesztő hatása van a kialvatlanságnak

Egészen elképesztő hatása van a kialvatlanságnak

Mást is okoz a be­teg­sé­ge­ken túl.

Azt biz­to­san hal­lot­tad már, hogy a tar­tós ki­al­vat­lan­ság sú­lyos be­teg­sé­ge­ket okoz­hat. De azt vajon tudod-e, hogy a pá­lya­fu­tá­so­dat is tönk­re­vág­hatja?

Hihetetlen, ácsból lett világsztár Harrison Ford

Hihetetlen, ácsból lett világsztár Harrison Ford

A hol­ly­woodi szí­nész a har­min­cas évei kö­ze­pén lett si­ke­res, Han Solo sze­re­pé­vel fu­tott be.

A hol­ly­woodi szí­nész a har­min­cas évei kö­ze­pén lett si­ke­res, Han Solo sze­re­pé­vel fu­tott be. George Lucas sokat se­gí­tett kar­ri­er­jé­ben.

A megélhetés a tét: Eltilthatják a szerepléstől Vastag Tamást

A megélhetés a tét: Eltilthatják a szerepléstől Vastag Tamást

Hiába a te­­het­­ség és a szín­­pa­­don töl­­tött évek, félt­­heti a mun­­ká­­ját, aki­­nek nincs pa­­pírja.

Ronaldo döntött, itt folytatja pályafutását

Ronaldo döntött, itt folytatja pályafutását

Úgy tűnik, az arany­lab­dás sztár rö­vidre zárta a plety­ká­kat.

Úgy tűnik, az arany­lab­dás sztár rö­vidre zárta a plety­ká­kat. Vajon ezzel meg­nyu­god­nak a ke­dé­lyek?

Kiderült, miért nem használt kaszkadőrt Roger Moore

Kiderült, miért nem használt kaszkadőrt Roger Moore

Igazi mo­zi­i­kon volt, aki jel­leg­ze­tes angol hu­mo­rá­val az egész vi­lá­got meg­hó­dí­totta.

Igazi mo­zi­i­kon volt, aki jel­leg­ze­tes angol hu­mo­rá­val az egész vi­lá­got meg­hó­dí­totta. Mil­liók ra­jong­tak érte.

Váratlan fordulat, elhagyja az országot Pápai Joci?

Váratlan fordulat, elhagyja az országot Pápai Joci?

Nagy be­je­len­tésre ké­szül az utá­noz­ha­tat­lan hangú éne­kes, aki­nek fe­ne­kes­tül fel­for­dult az élete.

Nagy be­je­len­tésre ké­szül az utá­noz­ha­tat­lan hangú éne­kes, aki­nek fe­ne­kes­tül fel­for­dult az élete.

Döbbenetes dolgot árult el karrierjéről Sebestyén Balázs

Döbbenetes dolgot árult el karrierjéről Sebestyén Balázs

Már tudja, hogy mihez kezd majd.

A té­vé­né­zők szeme lát­tára vált fi­a­tal, szem­te­len ri­por­ter­ből érett, sok­ol­dalú sztár­mű­sor­ve­ze­tővé Se­bes­tyén Ba­lázs.

Nem hiszed el, miért költöztek külföldre a magyar sztárok

Nem hiszed el, miért költöztek külföldre a magyar sztárok

Cso­bot Adé­lék már Köln­ben élnek.

Egyre több ma­gyar sztár köl­tö­zik kül­földre, hiába van­nak kar­ri­er­jük csú­csán. Leg­utóbb Cso­bot Adél köl­tö­zött csa­lád­já­val Kölnbe.

Szerezz Te is munka mellett diplomát!

Szerezz Te is munka mellett diplomát!

Nem­csak a szak­mai ta­pasz­ta­lat, hanem a dip­loma meg­szer­zé­sé­ben is segít az Audi. A vál­la­lat fel­vette a kesz­tyűt a jó szak­em­be­re­kért folyó ál­lás­pi­aci ver­seny­ben.

Nem­csak a szak­mai ta­pasz­ta­lat, hanem a dip­loma meg­szer­zé­sé­ben is segít az Audi. A vál­la­lat fel­vette a kesz­tyűt a jó szak­em­be­re­kért folyó ál­lás­pi­aci ver­seny­ben, és a home office, a ru­gal­mas mun­ka­idő le­he­tő­sé­gé­vel is csá­bí­ta­nak.

Ezért nem született gyermeke Borbás Marcsinak

Ezért nem született gyermeke Borbás Marcsinak

Tíz évig nem tu­dott arról be­szélni a Gaszt­ro­an­gyal mű­sor­ve­ze­tője, miért nem szü­le­tett gyer­meke.

Tíz évig nem tu­dott arról be­szélni a Gaszt­ro­an­gyal mű­sor­ve­ze­tője, miért nem szü­le­tett gyer­meke. Még min­dig fáj neki.

Ezért ment tönkre Király Viktor kapcsolata

Ezért ment tönkre Király Viktor kapcsolata

Má­so­dik kap­cso­la­tát ál­dozza fel.

A fi­a­tal éne­kes má­so­dik kap­cso­la­tát ál­dozza fel kar­ri­erje ol­tá­rán. A jelek sze­rint ezt ő maga is tudja, de nem akar vál­toz­tatni jö­vő­ké­pén.

Így ünnepli szülinapját az új életet kezdő Stohl András!

Így ünnepli szülinapját az új életet kezdő Stohl András!

Ha­ma­ro­san be­tölti az ötö­dik ik­szet.

A nép­szerű szí­nész­nek egyre in­kább fel­felé ívelő kar­ri­erje mel­lett bőven jut ideje ma­gán­éle­tére is!

Döntött Liptai Claudia: Nem tér vissza a képernyőre!

Döntött Liptai Claudia: Nem tér vissza a képernyőre!

Hiába vár­ják a nézők, a csa­lád az első a két­gyer­me­kes mű­sor­ve­ze­tő­nek! Egye­lőre biz­to­san nem lát­hat­juk a TV2-n!

Hiába vár­ják a nézők, a csa­lád az első a két­gyer­me­kes mű­sor­ve­ze­tő­nek! Egye­lőre biz­to­san nem lát­hat­juk a TV2-n!

Családi tragédiáról vallott Rudolf Péter!

Családi tragédiáról vallott Rudolf Péter!

A szí­nész fi­á­nak olyan sze­ren­csét­le­nül sé­rült meg a keze, hogy fel kel­lett adnia zenei kar­ri­er­jét! Ször­nyű csa­ló­dás ez min­denki szá­mára...

A szí­nész fi­á­nak olyan sze­ren­csét­le­nül sé­rült meg a keze, hogy fel kel­lett adnia zenei kar­ri­er­jét!

Fotó a múltból: Bolondultak a férfiak a tini Király Lindáért

Fotó a múltból: Bolondultak a férfiak a tini Király Lindáért

Egy 18 évvel ez­előtti fel­vé­tel ke­rült elő az arany­hangú éne­kes­nő­ről. Csá­bos mo­so­lyá­val min­den­kit le­vett a lá­bá­ról!

Egy 18 évvel ez­előtti fel­vé­tel ke­rült elő az arany­hangú éne­kes­nő­ről. Csá­bos mo­so­lyá­val min­den­kit le­vett a lá­bá­ról!

Kiszel Tünde lánya Palvin Barbi nyomdokaiba lép?

Kiszel Tünde lánya Palvin Barbi nyomdokaiba lép?

Neves mo­dell­ügy­nök­ség fe­dezte fel.

Ki­szel Tünde lá­nyát neves mo­dell­ügy­nök­ség fe­dezte fel. Az sem ki­zárt, hogy si­ke­res kar­rier elé néz, ugyanis kül­föl­dön is sze­retné magát ki­pró­bálni.

Komoly depresszióval küzdött Kucsera Gábor

Komoly depresszióval küzdött Kucsera Gábor

Ko­moly lelki ví­vó­dás­sal küz­dött.

Ko­moly lelki ví­vó­dás­sal küz­dött az egy­kori ka­ja­kos, de fe­le­sé­gé­vel, Sza­bi­ná­val ezt az idő­sza­kot is túl­vé­szel­ték együtt.

Király Viktor másfél hónapra hagyja el az országot

Király Viktor másfél hónapra hagyja el az országot

Fon­tos­nak tartja Ame­ri­kai kar­ri­er­jét.

Az éne­kes Ame­ri­ká­ban és Ma­gyar­or­szá­gon is ott­hon érzi magát. Nem akarja cser­ben hagyni a kö­zön­sé­gét, ezért kül­földre uta­zik.

Aggasztó betegség: Így alakul Csákányi Eszter állapota!

Aggasztó betegség: Így alakul Csákányi Eszter állapota!

Nyá­ron rob­bant le!

A Kos­suth-díjas szí­nésznő nyá­ron rob­bant le! Olyan nagy fáj­dal­mai vol­tak, hogy kép­te­len volt szín­padra állni, le kel­lett mon­da­nia min­den elő­adá­sát.

Így lett Demjén Ferenc bárzenészből rocker

Így lett Demjén Ferenc bárzenészből rocker

Rózsi úgy érett­sé­gi­zett le, hogy köz­ben min­den hét­vé­gén egy szál­loda bár­já­ban gi­tá­ro­zott, 18 éves ko­rára pedig már hi­va­tá­sos ze­nész­ként dol­go­zott.

Rózsi úgy érett­sé­gi­zett le, hogy köz­ben min­den hét­vé­gén egy szál­loda bár­já­ban gi­tá­ro­zott, 18 éves ko­rára pedig már hi­va­tá­sos ze­nész­ként dol­go­zott.

Retteg a magyar sztár, hogy véget ér a karrierje

Retteg a magyar sztár, hogy véget ér a karrierje

Sche­rer sze­ren­csés­nek érzi magát.

Sche­rer Péter húsz éve fo­lya­ma­to­san dol­go­zik szín­ház­ban, for­ga­tó­köny­vet ír, fil­met for­gat, talán pont azért fél, hogy meg­sza­kad a si­ker­szé­ri­ája.

Sanyarú gyermekkoráról vallott Kasza Tibi

Sanyarú gyermekkoráról vallott Kasza Tibi

Sze­rény éle­té­ből ön­erő­ből tört ki!

Az éne­kes arról be­szélt, hogy egész gye­rek­ko­rát szé­gyelli... Sze­rény éle­té­ből ön­erő­ből si­ke­rült ki­tör­nie!

Döntött! Visszavonul Michael Bublé!

Döntött! Visszavonul Michael Bublé!

Sú­lyos tra­gé­dia in­do­kolja az éne­kes dön­té­sét. Egy ze­nész­társa szá­mos dol­got el­me­sélt egy rá­di­ó­ban Bublé men­tá­lis ál­la­po­tá­val és ter­ve­i­vel kap­cso­lat­ban.

Sú­lyos tra­gé­dia in­do­kolja az éne­kes dön­té­sét. Egy ze­nész­társa szá­mos dol­got el­me­sélt egy rá­di­ó­ban Bublé men­tá­lis ál­la­po­tá­val és ter­ve­i­vel kap­cso­lat­ban.

Ijesztő: Bezárkózott otthonába Gesztesi Károly!

Ijesztő: Bezárkózott otthonába Gesztesi Károly!

A szí­nész élete leg­na­gyobb mély­pont­já­ról val­lott. Ilyen rész­le­te­sen még sosem me­sélte el, min ment ke­resz­tül!

A szí­nész élete leg­na­gyobb mély­pont­já­ról val­lott. Ilyen rész­le­te­sen még sosem me­sélte el, min ment ke­resz­tül!

Vége: Liptai Claudia eltűnik a képernyőről

Vége: Liptai Claudia eltűnik a képernyőről

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja sze­rint vé­sze­sen kö­ze­leg a búcsú ideje.

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja sze­rint vé­sze­sen kö­ze­leg a búcsú ideje. Már nem dol­go­zik so­káig!

Elhanyagolta családját Stohl András!

Elhanyagolta családját Stohl András!

Az el­is­mert szí­nész meg­ál­lás nél­kül dol­go­zik...

Az el­is­mert szí­nész meg­ál­lás nél­kül dol­go­zik, ren­ge­te­get fo­gyott az el­múlt idő­szak­ban, ma­gán­élete pedig szinte egy­ál­ta­lán nincs. Mi lesz így?

Úristen: Kritikus időszak vár Istenes Bencére és családjára!

Úristen: Kritikus időszak vár Istenes Bencére és családjára!

A mű­sor­ve­zető és ked­vese ször­nyen nehéz dön­tést hoz­tak! Egye­lőre még nem tud­ják, vissza­tér­nek-e Ma­gyar­or­szágra!

A mű­sor­ve­zető és ked­vese bor­zal­ma­san nehéz dön­tést hoz­tak! Egye­lőre még nem tud­ják, hogy vissza­tér­nek-e majd Ma­gyar­or­szágra!

Újabb sztár hagyta ott a szcientológusokat

Újabb sztár hagyta ott a szcientológusokat

A szí­nész­nek és fe­le­sé­gé­nek elege lett a val­lás­ból, és sza­kí­tot­tak az egy­ház­zal. Az se ér­dekli őket, ha ezzel vége a kar­ri­er­jük­nek.

A szí­nész­nek és fe­le­sé­gé­nek elege lett a val­lás­ból, és sza­kí­tot­tak az egy­ház­zal. Az se ér­dekli őket, ha ezzel vége a kar­ri­er­jük­nek.

Még csak tizenhét éves, de már három szakmája van Pintácsi Viki lányának!

Még csak tizenhét éves, de már három szakmája van Pintácsi Viki lányának!

A büszke édes­anya Anka jö­vő­beni ter­ve­i­ről me­sélt, amely­ben Krisz Ru­di­nak is ha­tal­mas sze­repe van.

Komoly döntés, Gyurta Daninak elege lett az uszodából

Komoly döntés, Gyurta Daninak elege lett az uszodából

Fur­csa val­lo­más olim­piai baj­nok úszónk­tól. Ennyire meg­vi­selte a riói olim­pia tel­jes ku­darca?

Fur­csa val­lo­más olim­piai baj­nok úszónk­tól. Ennyire meg­vi­selte a riói olim­pia tel­jes ku­darca?

Közalkalmazottként tengődik a Spice Girls egykori tagja

Közalkalmazottként tengődik a Spice Girls egykori tagja

A negy­ven­egy éves éne­kes­nő­nek nem éppen úgy ala­kult az élete, mint a leg­is­mer­tebb lány­csa­pat többi tag­jáé.

A negy­ven­egy éves éne­kes­nő­nek nem éppen úgy ala­kult az élete, mint a leg­is­mer­tebb lány­csa­pat többi tag­jáé. Éne­kel ugyan, de csak hak­ni­kon, fő­ál­lás­ban pedig az egész­ség­biz­to­sító mun­ka­társa... Ez aztán a kar­rier...

Még csak 13 éves, de érett szupermodellnek néz ki Rába Tímea lánya!

Még csak 13 éves, de érett szupermodellnek néz ki Rába Tímea lánya!

Büsz­kén osz­totta meg a kö­zös­ségi ol­da­lon a lá­nyá­ról, Ni­ná­ról ké­szült fotót!

A lát­vány el­ké­pesztő!

Szexi képével hergeli a világot a népszerű magyar modell

Szexi képével hergeli a világot a népszerű magyar modell

Élete je­len­tős ál­lo­má­sára em­lé­ke­zett.

Élete je­len­tős ál­lo­má­sára em­lé­ke­zett.

Ennyi volt? Meglepő pletyka terjed Hajdú Péterről

Ennyi volt? Meglepő pletyka terjed Hajdú Péterről

Kül­földi kar­ri­ert fon­tol­gat?

A pro­du­cer élete min­den szem­pont­ból for­du­ló­pont­hoz ér­ke­zett, mi­u­tán vál­ságba ke­rült a há­zas­sága! Vajon tény­leg ezt fon­tol­gatja?

Takács Nikolas külföldi karrier előtt áll?

Takács Nikolas külföldi karrier előtt áll?

Nem­rég Ame­ri­ká­ban járt.

Az első hazai X-Fak­tor dön­tőse nem­rég Ame­ri­ká­ban járt, ahol igen­csak ked­vező fo­gad­ta­tás­ban ré­sze­sült.

Vakmerő lépésre szánta el magát Kiki

Vakmerő lépésre szánta el magát Kiki

Ez az éve az új­ra­kez­dés je­gyé­ben fog telni.

Ez az éve az új­ra­kez­dés je­gyé­ben fog telni.

Élete nagy változásáról vallott Vitányi Judit

Élete nagy változásáról vallott Vitányi Judit

Nehéz meg­pró­bál­ta­tá­so­kon ment ke­resz­tül az el­múlt idők­ben. Csak ma­gára szá­mít­ha­tott, de ma már tö­ké­le­te­sen bol­dog.

Nehéz meg­pró­bál­ta­tá­so­kon ment ke­resz­tül az el­múlt idők­ben. Csak ma­gára szá­mít­ha­tott, de ma már tö­ké­le­te­sen bol­dog.

Dzsudzsák Balázs ehhez a csapathoz utazott a szépségversenyről

Dzsudzsák Balázs ehhez a csapathoz utazott a szépségversenyről

Fon­tos fej­le­mény a fo­cista jö­vő­jé­vel kap­cso­lat­ban. Gya­nít­juk, nem ebből a csa­pat­ból fog vissza­vo­nulni.

Kirohanásai vannak a színházban Bodrogi Gyulának!

Kirohanásai vannak a színházban Bodrogi Gyulának!

A szí­nész gyak­ran kijön a sod­rá­ból!

A szí­nész be­val­lotta: a ma­gán­élet­ben sta­bil az ideg­rend­szere, nyu­godt, meg­fon­tolt, nem lehet ki­hozni a sod­rá­ból, ám a mun­ka­he­lyén tel­je­sen más a hely­zet!

Szerelméért hagyott itt mindent a híres magyar színésznő

Szerelméért hagyott itt mindent a híres magyar színésznő

Pe­re­mar­toni Krisz­tina kar­ri­erje bánta a dön­tést, de vá­lása után egyre gyak­rab­ban lá­to­gat haza Ame­ri­ká­ból.

Pe­re­mar­toni Krisz­tina kar­ri­erje bánta a dön­tést, de vá­lása után egyre gyak­rab­ban lá­to­gat haza Ame­ri­ká­ból.

Nem hiszed el, mi történt Tolvai Renivel az USA-ban!

Nem hiszed el, mi történt Tolvai Renivel az USA-ban!

A ma­gyar éne­kesnő most a ten­ge­ren­tú­lon íz­lel­hette meg az igazi sztár­ság ízét.

A ma­gyar éne­kesnő most a ten­ge­ren­tú­lon íz­lel­hette meg az igazi sztár­ság ízét.

Zalatnay vallomása: Nagy hatással van az életére a bírósági ítélet!

Zalatnay vallomása: Nagy hatással van az életére a bírósági ítélet!

A 68 éves éne­kesnő be­is­merte, je­len­tős kö­vet­kez­mé­nyek­kel járt a bí­ró­ság má­sod­fokú dön­tése a kar­ri­er­jére.

Rajongói szerint babája egészségét kockáztatja Péter Szabó Szilvia!

Rajongói szerint babája egészségét kockáztatja Péter Szabó Szilvia!

Az éne­kesnő egy­szer már rosszul lett a szín­pa­don, ám ennek el­le­nére is vál­lal to­vábbi fel­lé­pé­se­ket.

Ezért nem akar még gyereket a TV2 sztárja!

Ezért nem akar még gyereket a TV2 sztárja!

A ma­gyar mo­dell kap­cso­lata oly­annyira ki­egyen­sú­lyo­zott, hogy már a csa­lád­ala­pí­tás is szóba ke­rült. Mégis ko­ra­i­nak érezné, ha most jönne a gólya.

A ma­gyar mo­dell kap­cso­lata oly­annyira ki­egyen­sú­lyo­zott, hogy már a csa­lád­ala­pí­tás is szóba ke­rült. Mégis ko­ra­i­nak érezné, ha most jönne a gólya.

Megváltás volt Keresztes Ildikónak a kiesés

Megváltás volt Keresztes Ildikónak a kiesés

Óri­ási él­mény volt neki A Nagy Duett, de szá­mos más ten­ni­va­lója miatt egyre ne­he­zeb­ben bírta a haj­tást.

Óri­ási él­mény volt neki A Nagy Duett, de szá­mos más ten­ni­va­lója miatt egyre ne­he­zeb­ben bírta a haj­tást.

Nem hiszed el, minek köszönheti karrierjét Rábaközi Andrea!

Nem hiszed el, minek köszönheti karrierjét Rábaközi Andrea!

Nem hét­köz­napi tör­té­net.

A 48 éves mo­dell ko­ránt­sem a ki­fu­tóra ké­szült fi­a­tal­ko­rá­ban, ám egy vá­rat­lan hely­zet­ben mégis felfi­gyel­tek rá. El­me­sélte a rész­le­te­ket.

Ezért halasztotta el esküvőjét Szűcs Judith!

Ezért halasztotta el esküvőjét Szűcs Judith!

Az éne­kesnő el­árulta az okát.

Az éne­kesnő jó ideje meny­asszony már, a nagy nap azon­ban még várat ma­gára. Ju­dith most min­den ere­jé­vel kar­ri­er­jére kon­cent­rál.

Sokkoló: Éhezteti magát Cindy Crawford tinilánya

Sokkoló: Éhezteti magát Cindy Crawford tinilánya

Fi­a­tal, vé­kony és cso­da­szép. Kaia azon­ban nem így látja magát, ezért ke­mény ön­sa­nyar­ga­tásba kez­dett.

Fi­a­tal, vé­kony és cso­da­szép. Kaia azon­ban nem így látja magát, ezért ke­mény ön­sa­nyar­ga­tásba kez­dett.