CÍMKE: 'káros'

Önmagunkat szennyezzük a műanyaggal!

Bezárult a kör: önmagunkat szennyezzük a műanyaggal!

A mű­anyag zacs­kók tel­jes be­til­tá­sát ter­ve­zik.

A mű­anyag zacs­kók tel­jes be­til­tá­sát ter­ve­zik hosszabb távon.

Döbbenetes, amit a tehetségkutatókról állít a magyar énekes

Döbbenetes, amit a magyar énekes állít a tehetségkutatókról

Hor­váth Char­lie sze­rint rend­kí­vül ká­ro­sak a te­het­ség­ku­ta­tók, mert tönk­re­te­szik a gye­re­ke­ket.

Mostantól hivatalosan is tilos túl barna lángost sütni

Mostantól hivatalosan is tilos túl barna lángost sütni

Jaj annak a lán­gos­sü­tő­nek, ame­lyik túl barna lán­gost ad a ven­dég ke­zébe! El­in­dul­tak az el­len­őr­zé­sek...

Jaj annak a lán­gos­sü­tő­nek, ame­lyik túl barna lán­gost ad a ven­dég ke­zébe! El­in­dul­tak az el­len­őr­zé­sek...

Támadnak a lakótelepi csótányok: Így szabadulhatsz meg tőlük

Támadnak a lakótelepi csótányok: Így szabadulhatsz meg tőlük

Iszo­nya­tos csa­pás, ami­kor az első un­do­rító csó­tányt meg­lát­juk.

Iszo­nya­tos csa­pás, ami­kor az első un­do­rító csó­tányt meg­lát­juk be­sza­ladni.

Ártalmas rágni a ceruzát? Káros anyagot találtak a tolltartókban!

Ártalmas rágni a ceruzát? Káros anyagot találtak a tolltartókban!

Az or­szá­gos vizs­gá­la­ton nem min­den fe­lelt meg a kö­ve­tel­mé­nyek­nek.

Az or­szá­gos vizs­gá­la­ton nem min­den fe­lelt meg a kö­ve­tel­mé­nyek­nek.

Vigyázz, ezzel többet ártasz magadnak, mint a cigivel!

Vigyázz, ezzel többet ártasz magadnak, mint a cigivel!

El­árul­juk, ho­gyan óvd meg magad!

Van né­hány szo­kás, ami­vel leg­alább annyit árt­hatsz ma­gad­nak, mintha min­den nap el­szív­nál né­hány ci­ga­ret­tát. El­árul­juk, ho­gyan óvd meg magad!

Tudtad, hogy az olivaolaj is lehet káros?

Tudtad, hogy az olivaolaj is lehet káros?

Van né­hány dolog, amire nem al­kal­mas - meg­mu­tat­juk, mit ne akarj olí­va­olaj­jal meg­ol­dani.

Lé­te­zik né­hány dolog, amire nem al­kal­mas az olí­va­olaj - meg­mu­tat­juk, mit ne akarj ezzel az olaj­jal meg­ol­dani.

7 jel, hogy túl sok pornót néz a pasid!

7 jel, hogy túl sok pornót néz a pasid!

A fel­nőtt tar­tal­mak na­gyon nép­sze­rűek! De vajon mi­kor­tól káros?

A fel­nőtt tar­tal­mak na­gyon nép­sze­rűek! Amíg az em­be­rek hír­ol­da­la­kon át­la­go­san 3-6, addig a por­nó­ol­da­la­kon 15-20 per­cet is töl­te­nek! De mi­lyen ha­tás­sal van ez a kap­cso­latra, és mi­kor­tól káros?

A cukor rákot okozhat! És ez csak az egyik ok, hogy száműzd étrendedből

A cukor rákot okozhat! És ez csak az egyik ok, hogy száműzd étrendedből

Úgy érzed, nem tudsz cukor nél­kül élni? Ol­vasd el ezt a cik­ket. A cukor el­ké­pesztő pusz­tí­tást végez szer­ve­ze­ted­ben!

Egyéves kislányt zaklatott szenvedélyével a népszerű színész!

Egyéves kislányt zaklatott szenvedélyével a népszerű színész!

Ba­rátja kis­lá­nyá­val akarta ki­pró­bál­tatni káros szen­ve­dé­lyét a szí­nész.

Ba­rátja kis­lá­nyá­val akarta ki­pró­bál­tatni káros szen­ve­dé­lyét a 90-es évek egyik leg­nép­sze­rűbb szí­né­sze. Sokak sze­rint fel­há­bo­rító, hogy az egy­kori sze­ná­tor ebből csi­nál tré­fát...

Vigyázz! A diétás üdítő elhízáshoz vezet!

Vigyázz! A diétás üdítő elhízáshoz vezet!

Soha töb­bet ne igyál cu­kor­men­tes üdí­tő­ket, ha jót akarsz ma­gad­nak.

Több okunk is van arra kérni, hogy soha töb­bet ne igyál cu­kor­men­tes üdí­tő­ket, ha jót akarsz ma­gad­nak.

Ne mikrózz műanyagban ételt! Bezavar a szexbe!

Ne mikrózz műanyagban ételt! Bezavar a szexbe!

Rák­keltő is lehet!

Ha mű­anyag edény­ben me­le­gí­tesz, nagy va­ló­szí­nű­ség­gel az étel­lel együtt rák­keltő anya­go­kat is be­vi­szel szer­ve­ze­tedbe.

Ennél elrettentőbb videót még nem láttál a cukros üdítőkről

Ennél elrettentőbb videót még nem láttál a cukros üdítőkről

Ezen a meg­döb­bentő és el­gon­dol­kod­tató vi­deón pörög most a fél világ.