CÍMKE: 'karambol'

Áll a forgalom, autó és vonat karambolozott Borsodban

Áll a forgalom, autó és vonat karambolozott Borsodban

Golop és Tállya kö­zött a vas­úti át­já­ró­ban egy sze­mély­autó össze­üt­kö­zött a vo­nat­tal.

Golop és Tállya kö­zött a vas­úti át­já­ró­ban egy sze­mély­autó össze­üt­kö­zött a vo­nat­tal.

Helyszíni fotó jött: rendőrautó ütközött BKV-busszal, áll a forgalom

Helyszíni fotó jött: rendőrautó ütközött BKV-busszal, áll a forgalom

A bal­eset a fő­vá­ros XIV. ke­rü­le­té­ben tör­tént hét­főn dél­előtt.

A bal­eset a fő­vá­ros XIV. ke­rü­le­té­ben tör­tént hét­főn dél­előtt egy for­gal­mas ke­resz­te­ző­dés­ben.

Megszólalt autóbalesete után Laár András: nagy fájdalmakkal küzd

Megszólalt autóbalesete után Laár András: nagy fájdalmakkal küzd

A hu­mo­rista még csü­tör­tök éj­szaka ka­ram­bo­lo­zott egy ta­xi­val.

A hu­mo­rista még csü­tör­tök éj­szaka ka­ram­bo­lo­zott egy ta­xi­val.

Döbbenetes képek az M5-ösön történt halálos balesetről

Döbbenetes képek az M5-ösön történt halálos balesetről

Egy sze­mély meg­halt.

Egy sze­mély meg­halt és egy másik sú­lyo­san meg­sé­rült, ami­kor árokba bo­rult egy autó az M5-ös au­tó­pá­lyán Kecs­ke­mét­nél.

Teljes az útzár: Frontális karambol a 35-ös főúton

Teljes az útzár: Frontális karambol a 35-ös főúton

Két autó üt­kö­zött össze fron­tá­li­san Pol­gár és Ti­sza­új­vá­ros kö­zött szom­bat dél­után.

Két autó üt­kö­zött össze fron­tá­li­san Pol­gár és Ti­sza­új­vá­ros kö­zött szom­bat dél­után.

Traktorral karambolozott egy autó, a mentők is a helyszínre érkeztek

Traktorral karambolozott egy autó, a mentők is a helyszínre érkeztek

A bal­eset­ben egy ember meg­sé­rült, kór­házba szál­lí­tot­ták.

A bal­eset­ben egy ember meg­sé­rült, kór­házba szál­lí­tot­ták.

Fordulat Fésűs Nelly ügyében: inkább fizet, hogy elkerülje a börtönt

Fordulat Fésűs Nelly ügyében: inkább fizet, hogy elkerülje a börtönt

Peren kívül meg­ál­la­po­dott Fésűs Nelly az ál­tala oko­zott bal­eset sé­rült­jé­vel.

Peren kívül meg­ál­la­po­dott Fésűs Nelly az ál­tala oko­zott bal­eset sé­rült­jé­vel.

Most érkezett: baleset miatt nem jár a 2-es villamos

Most érkezett: baleset miatt nem jár a 2-es villamos

A bal­eset az Eöt­vös téren tör­tént.

A bal­eset az Eöt­vös téren tör­tént a Bu­da­pesti Köz­le­ke­dési Köz­pont tá­jé­koz­ta­tása sze­rint. A vil­la­mos he­lyett bus­szal lehet köz­le­kedni azon a sza­ka­szon.

Szörnyű tragédia az M1-es autópályán, azonnal meghaltak az áldozatok

Szörnyű tragédia az M1-es autópályán, azonnal meghaltak az áldozatok

Ket­ten éle­tü­ket vesz­tet­ték, egy ember meg­sé­rült.

Ket­ten éle­tü­ket vesz­tet­ték, egy ember meg­sé­rült.

Bevetésre igyekvő rendőrautóval ütközött a Fülekre tartó vonat

Bevetésre igyekvő rendőrautóval ütközött a Fülekre tartó vonat

Ba­le­set tör­tént egy vas­úti át­já­ró­ban: egy rend­őr­autó és egy vonat üt­kö­zött.

Ba­le­set tör­tént egy vas­úti át­já­ró­ban: egy rend­őr­autó és egy sze­mély­vo­nat üt­kö­zött.

4 halottas baleset: mindenki árvákat hagyott maga után

4 halottas baleset: mindenki árvákat hagyott maga után

Össze­sen ti­zenöt gye­rek ma­radt árván a hétfő haj­nali, négy­ha­lot­tas bal­eset­ben - tudta meg a %Ri­post%.

Össze­sen ti­zenöt gye­rek ma­radt árván a hétfő haj­nali, négy­ha­lot­tas bal­eset­ben - tudta meg a Ri­post. Dol­gozni in­dul­tak Kis­na­mény­ből.

Súlyos tragédiát okozott a felelőtlenség az M3-as autópályán

Súlyos tragédiát okozott a felelőtlenség az M3-as autópályán

Bru­tá­lis tö­meg­bal­ese­tet oko­zott az em­beri fe­le­lőt­len­ség teg­nap haj­nal­ban: nyolc autó fu­tott egy­másba.

Több sérült is van, rohannak a mentők a forgalmas főúthoz

Több sérült is van, rohannak a mentők a forgalmas főúthoz

Két autó üt­kö­zött Fejér me­gyé­ben.

Két autó ka­ram­bo­lo­zott a Fejér me­gyei főúton. A men­tők­nek három sé­rül­tet is el kell lát­niuk.

Rohannak a tűzoltók a súlyos balesethez, több sérült van az úton

Rohannak a tűzoltók a súlyos balesethez, több sérült van az úton

Ha­tal­mas csat­ta­nás tör­tént a Hajdú-Bihar me­gyei főúton. Egy ka­mion és egy sze­mély­autó üt­kö­zött össze.

Nagy a riadalom, ki kellett kísérni az embereket az otthonukból

Nagy a riadalom, ki kellett kísérni az embereket az otthonukból

Ba­le­set miatt je­len­leg is szi­vá­rog a gáz, a la­kó­kat si­ke­re­sen eva­ku­ál­ták a ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem szak­em­be­rei.

Dráma az úton, halálra gázolt egy kamionos egy 71 éves nőt - fotóval

Dráma az úton, halálra gázolt egy kamionos egy 71 éves nőt - fotóval

Nem tud­ták meg­men­teni a bal­ese­tet szen­ve­dett gya­lo­gos éle­tét.

Nem tud­ták meg­men­teni a csü­tör­tö­kön, a déli órák­ban bal­ese­tet szen­ve­dett gya­lo­gos éle­tét.

Hárman megsérültek, összeütközött két autó Tatabányán

Hárman megsérültek, összeütközött két autó Tatabányán

A tűz­ol­tók a hely­színre ér­kez­tek.

A bal­eset a Köz­tár­sa­ság útján tör­tént va­sár­nap dél­előtt, a tűz­ol­tók hamar a hely­színre ér­kez­tek.

Durva baleset, villamossal ütközött egy autó a XI. kerületben!

Durva baleset, villamossal ütközött egy autó a XI. kerületben!

A bal­eset a Fe­hér­vári út és a Kon­do­rosi út ke­resz­te­ző­dé­sé­ben tör­tént, a tűz­ol­tók gyor­san a hely­színre ér­kez­tek.

Most érkezett, baleset miatt lezárták a 2-es főutat

Most érkezett, baleset miatt lezárták a 2-es főutat

Aki te­heti, ke­rülje el ezt az út­sza­kaszt. Nagy du­góra lehet szá­mí­tani a for­ga­lom­kor­lá­to­zás miatt.

Aki te­heti, ke­rülje el ezt az út­sza­kaszt. Nagy du­góra lehet szá­mí­tani a for­ga­lom­kor­lá­to­zás miatt.

Jogsi nélkül hajtott a máramarosi házfalba, csúnya vége lett

Jogsi nélkül hajtott a máramarosi házfalba, csúnya vége lett

Nagy se­bes­ség­gel egy ház­nak üt­kö­zött az au­tó­já­val egy fi­a­tal sofőr csü­tör­tök haj­nal­ban Má­ra­ma­ros me­gyé­ben.

Nagy se­bes­ség­gel egy ház­nak üt­kö­zött az au­tó­já­val egy fi­a­tal sofőr csü­tör­tök haj­nal­ban.

Hatalmas erejű ütközés történt Győrnél, rohannak menteni

Hatalmas erejű ütközés történt Győrnél, rohannak menteni

Ha te­he­ted, ke­rülj, ugyanis for­ga­lom­kor­lá­to­zásra kell szá­mí­tani.

Itt a teljes sztori: ez a sztár ült Curtis mellett a balesetnél

Itt a teljes sztori: ez a sztár ült Curtis mellett a balesetnél

Az érin­tet­tek mé­lyen hall­gat­nak...

Az érin­tet­tek mé­lyen hall­gat­nak, de a Ri­post­nak már két szem­tanú is ál­lítja: nem­csak a rap­pert, de jó­ba­rát­ját, Emi­liót is lát­ták ki­szállni az au­tó­ból.

Karambol miatt két kilométeres a torlódás ezen az úton a főváros közelében

Karambol miatt már most két kilométeres a torlódás ezen az úton a főváros közelében

Aki te­heti, ke­rülje el az érin­tett út­sza­kaszt.

Ha­tal­mas a dugó, már most két ki­lo­mé­ter hosszú a ko­csi­sor, s ki tudja, mi­lyen hosszan nyúl­hat még el! Aki csak te­heti, ke­rülje el az érin­tett út­sza­kaszt, kü­lön­ben ren­ge­teg időt ve­szít.

Most érkezett: Brutális baleset történt a 47-es főúton

Most érkezett: Brutális baleset történt a 47-es főúton

Négy autó ka­ram­bo­lo­zott.

Négy autó ka­ram­bo­lo­zott a Bé­kés­csa­bá­hoz tar­tozó Me­ző­me­gyer kö­ze­lé­ben.

Ezért állsz a dugóban

Ezért állsz a dugóban

Ba­le­se­tek és tor­ló­dá­sok ne­he­zí­tik a köz­le­ke­dést a fő­vá­ros­ban és az au­tó­pá­lyá­kon

Ba­le­se­tek és tor­ló­dá­sok ne­he­zí­tik a köz­le­ke­dést a fő­vá­ros­ban és az au­tó­pá­lyá­kon

Curtis újabb gyanús balesete: Elmenekült a helyszínről

Curtis újabb gyanús balesete: Elmenekült a helyszínről, miután a karambol után lefejelte a szélvédőt

Vajon mi oka le­he­tett Cur­tis­nek el­hagyni a szom­bat dél­előtti au­tó­bal­eset hely­szí­nét, ha még csak nem is ő ve­ze­tett? Kü­lö­nös, amit tett!

Vajon mi oka le­he­tett Cur­tis­nek, az új­pesti rap­per­nek el­hagyni a szom­bat dél­előtti au­tó­bal­eset hely­szí­nét, ha még csak nem is ő ve­ze­tett? Kü­lö­nös, amit az üt­kö­zés után tett!

Friss hír: Tömegkarambol az M7-esen, óriási a dugó a Balaton felé

Friss hír: Tömegkarambol az M7-esen, óriási a dugó a Balaton felé

Három autó üt­kö­zött össze Szé­kes­fe­hér­vár­nál, ezért a Ba­la­ton felé ve­zető ol­da­lon csak a belső sáv jár­ható.

Elaludt a volánnál? 140-nel karambolozott a tévéstúdióba siető sztár

Elaludt a volánnál a tévéstúdióba siető sztár? 140-nel karambolozott

Ki­de­rült, mi okoz­hatta az el­is­mert spor­to­lónő ijesztő bal­ese­tét. Nem is fé­ke­zett az üt­kö­zés előtt.

Durva baleset, öt autó ütközött össze az M7-es autópályán!

Durva baleset, öt autó ütközött össze az M7-es autópályán!

Tor­ló­dásra kell szá­mí­tani.

A bal­eset miatt tor­ló­dásra kell szá­mí­tani Érd tér­sé­gé­ben, ám cso­dá­val ha­tá­ros módon senki nem sé­rült meg!