CÍMKE: 'karamból'

Dopeman frontálisan ütközött egy másik autóval! - Fotók a karambolról

Dopeman frontálisan ütközött egy másik autóval! - Fotók a karambolról

Dop­e­man több sú­lyos sé­rü­lést is szen­ve­dett: a lábát össze­varr­ták és a feje is meg­sé­rült.

Ötös karambol az M1-esen, leállósávban haladnak az autók

Ötös karambol az M1-esen, leállósávban haladnak az autók

Durva tö­meg­bal­eset tör­tént az M1-es au­tó­pá­lyán, öt autó is egy­másba ro­hant.

Sokkoló fotók a 44-es főúton történt durva balesetről

Sokkoló fotók a 44-es főúton történt durva balesetről

Meg­rázó fotók ké­szül­tek a 44-es főúton tör­tént bal­eset­ről.

Meg­rázó fotók ké­szül­tek a 44-es főúton tör­tént bal­eset­ről.

Ilyen pépesre törte a 36 milliós mentazöld Lamborghinit a fiatal srác

Ilyen pépesre törte a 36 milliós mentazöld Lamborghinit a fiatal srác

Bru­tá­lis a lát­vány. A lu­xus­autó gya­kor­la­ti­lag meg­sem­mi­sült.

Bru­tá­lis a lát­vány. A lu­xus­autó gya­kor­la­ti­lag meg­sem­mi­sült.

Tömegbaleset Magyarországon

Tömegbaleset Magyarországon

Húsz­nál is több autó ro­hant egy­másba.

Húsz­nál is több autó ro­hant egy­másba az 52-es főúton Fü­löp­szál­lás előtt, a Ki­si­zsák és Fü­löp­szál­lás kö­zötti út­sza­ka­szon. Az érin­tett sza­ka­szon tel­je­sen le­zár­ták a for­gal­mat.

Részegen karambolozott a magyar focista

Részegen karambolozott a magyar focista

Je­len­tős mennyi­ségű sör fo­gyasz­tott a lab­da­rúgó, de mégis ő ve­zette csa­pat­társa au­tó­ját.

Je­len­tős mennyi­ségű sör fo­gyasz­tott a lab­da­rúgó, de mégis ő ve­zette csa­pat­társa au­tó­ját.

Autóbalesetet szenvedett Kis Grófo: Kamionba rohant a kocsija!

Autóbalesetet szenvedett Kis Grófo: Kamionba rohant a kocsija!

Az M1-es au­tó­pá­lyán tör­tént a sú­lyos ka­ram­bol! Két ka­mion és egy sze­mély­autó érin­tett a bal­eset­ben!

Először szólal meg Kis Grófo a balesete óta, cáfolja a híreket

Először szólal meg Kis Grófo a balesete óta, cáfolja a híreket

A fi­a­tal bu­li­báró ha­zánk egyik leg­ke­re­set­tebb elő­adója, szinte egész héten járja az or­szá­got, ro­ha­nás az élete.

A fi­a­tal bu­li­báró ha­zánk egyik leg­ke­re­set­tebb elő­adója, szinte egész héten járja az or­szá­got, ro­ha­nás az élete. Kis Grófo akkor is éppen egy fel­lé­pésre si­e­tett, ami­kor múlt hét csü­tör­tö­kön au­tó­já­val meg­csú­szott és a sza­lag­kor­lát­nak üt­kö­zött. Szinte kíér­te­ties a ha­son­ló­ság a ta­va­lyi ka­ram­bol­já­val.

Beszorultak a kocsiba: két ember is életét vesztette a súlyos balesetben

Beszorultak a kocsiba: két ember is életét vesztette a súlyos balesetben

Ször­nyű tra­gé­dia tör­tént kora reg­geli: kis­te­her­autó és sze­mély­autó üt­kö­zött.

Ször­nyű tra­gé­dia tör­tént a kora reg­geli órák­ban: kis­te­her­autó és sze­mély­autó üt­kö­zött egy­más­nak.

Most érkezett: Hatalmas dugó várható Pest felé

Most érkezett: Hatalmas dugó várható Pest felé

Hár­mas ka­ram­bol...

Hár­mas ka­ram­bol miatt, vár­ha­tóan ko­moly tor­ló­dásra lehet szá­mí­tani az M3-as au­tó­pá­lya fő­vá­rosi, be­ve­zető sza­ka­szán.

Hullaszállítóval karambolozott egy részeg rendőr a főúton

Hullaszállítóval karambolozott egy részeg rendőr a főúton

Meg­üt­heti a bo­ká­ját a rendőr.

Meg­üt­heti a bo­ká­ját az a rendőr, aki it­ta­san ült volár.n mögé, majd ka­ram­bo­lo­zott.

Szörnyű karambol, gyalogosokat gázoltak Zuglóban - Fotók

Szörnyű karambol, gyalogosokat gázoltak Zuglóban - Fotók

Több mentő és rend­őr­autó ér­ke­zett a sé­rül­tek­hez. A hely­szí­ne­lés je­len­leg is zaj­lik.

Több mentő és rend­őr­autó ér­ke­zett a sé­rül­tek­hez. A hely­szí­ne­lés je­len­leg is zaj­lik.

Ijesztő fotók: Autóbalesetet szenvedett Bangó Margit!

Ijesztő fotók: Autóbalesetet szenvedett Bangó Margit!

A Kos­suth-díjas éne­kesnő au­tója ren­de­sen össze­tört!

A Kos­suth-díjas éne­kesnő au­tója - a szem­ta­núk sze­rint - ren­de­sen össze­tört! De mi tör­tént pon­to­san?

Most érkezett: Autós és motoros karambolozott a 11. kerületben

Most érkezett: Autós és motoros karambolozott a 11. kerületben

A bal­eset a Sa­sadi út és az Elő­pa­tak utca ke­resz­te­ző­dé­sé­ben tör­tént.

A bal­eset a Sa­sadi út és az Elő­pa­tak utca ke­resz­te­ző­dé­sé­ben tör­tént.

Autóbalesetet szenvedett Sarka Kata szépsége!

Autóbalesetet szenvedett Sarka Kata szépsége!

Vik­tó­ria tel­je­sen ki­ké­szült.

Vik­tó­ria tel­je­sen ki­ké­szült a ka­ram­bol miatt! Még most sem tért ma­gá­hoz a ha­tal­mas sokk­ból!

Most érkezett, karambol miatt van káosz Budapesten

Most érkezett, karambol miatt van káosz Budapesten

Most érkezett, karambol miatt van káosz Budapesten

Három gép­ko­csi üt­kö­zött a ká­ni­ku­lá­ban, hosszú per­cekre meg­bé­nítva ezzel Bu­da­pes­tet.

Gyorshír: Halálos ütközés történt Bölcskénél

Gyorshír: Halálos ütközés történt Bölcskénél

Két gép­ko­csi üt­kö­zött össze.

Két gép­ko­csi üt­kö­zött össze, egy ember éle­tét vesz­tette. Az egyik jármű az árok­ban kö­tött ki, az érin­tett út­sza­kaszt le­zár­ták.

Durva tömegkarambol Ausztráliában

Durva tömegkarambol, egy tucat autó rohant egymásba

Egy tucat autó ro­hant egy­másba, a ver­senyt foly­tatni tud­ták.

Az au­tó­ver­senyt foly­tatni tud­ták az eset után.

Autóbalesetet szenvedett Kulcsár Edina!

Autóbalesetet szenvedett Kulcsár Edina!

A szép­ség­ki­rálynő au­tója össze­üt­kö­zött egy másik ko­csi­val. A rend­őr­ség hely­szí­nelt...

A szép­ség­ki­rálynő au­tója össze­üt­kö­zött egy másik ko­csi­val. A rend­őr­ség hely­szí­nelt...

Már üldözik a tolvajt, aki összetörte bajnokunk kocsiját

Már üldözik a tolvajt, aki összetörte bajnokunk kocsiját

A rend­őr­ség bün­te­tő­el­já­rást in­dí­tott.

Csü­tör­tök haj­nal­ban vit­ték el egy pró­ba­útra olim­piai arany­ér­me­sünk au­tó­ját, amit össze is tör­tek. A rend­őr­ség bün­te­tő­el­já­rást in­dí­tott.

Súlyos vád, bedrogozva törték össze olimpiai bajnokunk kocsiját

Súlyos vád, bedrogozva törték össze olimpiai bajnokunk kocsiját

Bor­zal­mas napra éb­redt Pars Krisz­tián, aki a Fa­ce­boo­kon kér se­gít­sé­gét az is­me­rő­se­i­től.

Ennyi marad egy Ladából egy karambol után

Ennyi marad egy Ladából egy karambol után

Bru­tá­lis fotók az üt­kö­zés­ről, né­gyen is meg­sé­rül­tek. Egy idős férfi okozta a bal­ese­tet Dar­va­son.

Bru­tá­lis fotók az üt­kö­zés­ről, né­gyen is meg­sé­rül­tek. Egy idős férfi okozta a bal­ese­tet Dar­va­son.

Tömegkarambol az Erzsébet hídon, kilométeres a dugó

Tömegkarambol az Erzsébet hídon, kilométeres a dugó

A RIPOST ol­va­sója sze­rint több autó ka­ram­bo­lo­zott szom­bat dél­után az Er­zsé­bet hídon.

A RIPOST ol­va­sója sze­rint több autó ka­ram­bo­lo­zott szom­bat dél­után az Er­zsé­bet hídon.

Autóbalesetek érik Fábián Anitát...

Sorozatos autóbalesetek érik Fábián Anitát

Mintha nyo­má­ban ott járna a bal­sze­ren­cse!

Mintha Fá­bián Anita nyo­má­ban fo­lya­ma­to­san ott járna a bal­sze­ren­cse!

Borzalmas fotók: Szörnyű balesetben hunyt el két sofőr a 8-as úton

Borzalmas fotók: Szörnyű balesetben hunyt el két sofőr a 8-as úton

Két autó fron­tá­li­san üt­kö­zött, mi­u­tán az egyik át­sza­kí­totta a két ol­dalt el­vá­lasztó sza­lag­kor­lá­tot szom­bat dél­után.

Két részeg nő karambolozott, de amikor egymásra néztek...

Két részeg nő karambolozott, de amikor egymásra néztek...

Eper­je­sen össze­üt­kö­zött két autó egy ke­resz­te­ző­dés­ben.

Eper­je­sen össze­üt­kö­zött két autó egy ke­resz­te­ző­dés­ben. A két ittas sofőr, Beáta és Bea na­gyon meg­le­pő­dött, mi­u­tán ki­de­rült, ki ül a volán mö­gött.

Kiderült: alig két hónapja vette a haláljárgányt a salgótarjáni fiatal

Kiderült: alig két hónapja vette a haláljárgányt a salgótarjáni fiatal

A Ri­post meg­ta­lálta az autó előző tu­laj­do­no­sát.

A Ri­post meg­ta­lálta az autó előző tu­laj­do­no­sát. Szó­hoz sem ju­tott a Volks­wa­gent fel­tun­nin­goló férfi...

Fekete hétvége: Szörnyű balesetek hazánk útjain!

Fekete hétvége: Szörnyű balesetek hazánk útjain!

2 ha­lá­los ál­do­zat és 9 sé­rült...

Szom­bat éjjel 3 autó üt­kö­zött fron­tá­li­san az M5-ös au­tó­pá­lyán, va­sár­nap dél­előtt pedig szin­tén 3 ro­hant egy­másba a 7-es főúton, Nagy­ka­ni­zsa kö­ze­lé­ben.

Életveszélyesen megsérült a sofőr a csepeli horrorbalesetben

Életveszélyesen megsérült a sofőr a csepeli horrorbalesetben

Va­sár­nap reg­gel ka­ram­bo­lo­zott egy te­her­autó és egy sze­mély­gép­ko­csi.

Karambolozott Bereczki Zoltán, összetört az autója

Karambolozott Bereczki Zoltán, összetört az autója

A Sz­tár­ban sztár zsű­ri­tagja cse­re­au­tó­val kény­te­len köz­le­kedni.

A Sz­tár­ban sztár zsű­ri­tagja cse­re­au­tó­val kény­te­len köz­le­kedni.

Brutális képek a halálos óbudai balesetről: ripityára tört az autó

Brutális képek a halálos óbudai balesetről: ripityára tört az autó

Az autó uta­sát már nem tud­ták meg­men­teni.

Az autó uta­sát már nem tud­ták meg­men­teni, a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

Friss: Durva fotók a brutális budapesti karambolról!

Friss: Durva fotók a brutális budapesti karambolról!

Tel­je­sen össze­ron­cso­ló­dott az a két autó, ame­lyik va­sár­nap reg­gel üt­kö­zött fron­tá­li­san az Üllői úton.

Tel­je­sen össze­ron­cso­ló­dott az a két autó, ame­lyik va­sár­nap reg­gel üt­kö­zött fron­tá­li­san az Üllői úton.

Szörnyű karambol: Életéért küzd az ifjú szépségkirálynő

Szörnyű karambol: Életéért küzd az ifjú szépségkirálynő

Az in­ten­zív osz­tá­lyon fek­szik.

Né­hány napja még a nem­zeti szép­ség­ki­rálynő-vá­lasz­tá­son pó­zolt, most pedig az in­ten­zív osz­tá­lyon fek­szik élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban.

Balesetbe keveredett a magyar szépségkirálynő

Balesetbe keveredett a magyar szépségkirálynő

Csak akkor szól, ha fon­tos. Most az!

Igaz, hogy egy ideje saját el­ha­tá­ro­zá­sá­ból ke­rüli a mé­diát, de hi­va­ta­los kö­zös­ségi ol­da­lát azért meg­tar­totta arra az esetre, ha köz­len­dője akadna.

Így reagáltak Pártos Csilla bocsánatkérésére az elgázolt biciklisek!

Így reagáltak Pártos Csilla bocsánatkérésére az elgázolt biciklisek!

A gyö­nyörű jó­ga­ok­tató több mint két évvel ez­előtt szen­ve­dett és oko­zott bal­ese­tet.

Karambolozott olimpiai bajnok vízilabdázónk!

Karambolozott olimpiai bajnok vízilabdázónk!

Mik­ro­buszba haj­tott.

A spor­toló a ké­zi­labda-szö­vet­ség mik­ro­bu­szába haj­tott bele ame­ri­kai au­tó­já­val.

Sokkoló fotó a budapesti horrorbalesetről!

Sokkoló fotó a budapesti horrorbalesetről!

Három autó ro­hant egy­másba va­sár­nap dél­után a fő­vá­ros XIV. ke­rü­le­té­ben.

Három autó ro­hant egy­másba va­sár­nap dél­után a fő­vá­ros XIV. ke­rü­le­té­ben, a Fü­redi út és a Szent­mi­há­lyi út ke­resz­te­ző­dé­sé­nél.

Átok ül a magyar sztárvilágon? Sorra baleseteznek a celebek!

Sorra baleseteznek a celebek!

Az utóbbi idő­ben dur­ván meg­sza­po­rod­tak a bal­ese­tek!

Bárdos András elismerte: ő okozta a tömegkarambolt!

Bárdos András elismerte: ő okozta a tömegkarambolt!

Az egy­kori hír­adós hi­bá­zott.

5 autó üt­kö­zött össze teg­nap dél­után abban a bal­eset­ben, ami Bár­dos And­rás fi­gyel­met­len­sége miatt tör­tént.

Durva fotók a budai balesetről! Kukásautóval ütközött a busz!

Durva fotók a budai balesetről! Kukásautóval ütközött a busz!

Hét sé­rültje van a sú­lyos szerda reg­geli ka­ram­bol­nak.

Hét sé­rültje van annak a bal­eset­nek, ami szerda reg­gel tör­tént a fő­vá­ros II. ke­rü­le­té­ben.

Rohammentő szállította kórházba karambolja után az Omega zenészét

Rohammentő szállította kórházba karambolja után az Omega zenészét

Sza­bály­ta­la­nul for­dult meg. Fej- és mell­kas­sé­rü­lést szen­ve­dett.

Sza­bály­ta­la­nul for­dult meg. Fej és mell­kas sé­rü­lést szen­ve­dett.

Mezítelenül táncolt az autóján

Meztelenül kezdett táncolni egy nő az autópályán

Ka­ram­bo­lo­zott, ezért me­zí­te­le­nül tán­colni kez­dett az au­tó­pá­lyán.

Ka­ram­bo­lo­zott, ezért bá­na­tá­ban pu­cé­ran tán­colni kez­dett az au­tó­pá­lyán, a ka­mi­onja te­te­jén egy texas-i asszony.

Nem tudtak magukról a fradisták

Véres történet! Nem tudtak magukról a fradisták

Pár száz euró, ki­hí­vott ba­rátnő, balhé a men­tő­sök­kel.

Pár száz euró, ki­hí­vott ba­rátnő, balhé a men­tő­sök­kel. Egy taxis be­szélt arról, mi tör­tént Varga Ro­land­dal és Busai At­ti­lá­val bal­ese­tük után.

Megrázó részletek a magyar énekesnő súlyos balesetéről!

Megrázó részletek a magyar énekesnő súlyos balesetéről!

A kór­ház­ból ro­han­tak au­tó­bal­ese­tük után a gyu­lai szín­padra a Turay Ida Szín­ház mű­vé­szei.

A kór­ház­ból ro­han­tak au­tó­bal­ese­tük után a gyu­lai szín­padra a Turay Ida Szín­ház mű­vé­szei, akik saját fe­le­lős­sé­gükre, a nézők ked­véért ta­gad­ták meg az or­vosi meg­fi­gye­lést.

Újabb karambolt okozott a vezetés közben maszturbáló idős férfi

Újabb karambolt okozott a vezetés közben maszturbáló idős férfi

Kü­lö­nös per­ver­zi­ója, hogy au­tó­ve­ze­tés köz­ben elé­gíti ki sze­xu­á­lis vá­gyait.

A 63 éves férfi kü­lö­nös per­ver­zi­ója, hogy au­tó­ve­ze­tés köz­ben elé­gíti ki sze­xu­á­lis vá­gyait.

Megszólalt a karambolozó fradista

Őszinte interjú, megszólalt a karambolozó fradista

Két hét­tel bal­esete után elő­áll tör­té­ne­té­vel Varga Ro­land.

Két hét­tel bal­esete után elő­áll tör­té­ne­té­vel Varga Ro­land. Végre meg­tud­hat­juk, miért ült it­ta­san a vá­lo­ga­tott fo­cista a volán mögé.

Nem ülhetett a volán mögé a fradista

Nem ülhetett a volán mögé a fradista

Végre lát­hat­juk, mi tör­tént a Fradi bal­ese­tet szen­ve­dett fo­cis­tá­i­val.

Végre lát­hat­juk, mi tör­tént a Fradi bal­ese­tet szen­ve­dett fo­cis­tá­i­val. Varga és Busai ott van­nak a tö­rök­or­szági edző­tá­bor­ban. Míg egyi­kük fo­ci­zik, a másik egé­szen más kö­zeg­gel is­mer­ke­dik.

A Föld valójában két bolygóból áll!

A Föld valójában két bolygóból áll!

Cirka 4,5 mil­li­árd évvel ez­előtt a Föld és egy Theia nevű kis­bolygó koz­mi­kus ka­ram­bolt szen­ve­dett. Az üt­kö­zés kö­vet­kez­té­ben szü­le­tett meg boly­gónk ma is­mert kül­alakja, és a Hold is.

Cirka 4,5 mil­li­árd évvel ez­előtt a Föld és egy Theia nevű kis­bolygó koz­mi­kus ka­ram­bolt szen­ve­dett. Az üt­kö­zés kö­vet­kez­té­ben szü­le­tett meg boly­gónk ma is­mert kül­alakja, és a Hold is. A nagy kér­dés csu­pán: A két égi­test össze­ol­vadt, vagy a ka­ram­bol után külön foly­tat­ták éle­tü­ket?

Varga Roland ellen folytathatnak eljárást

Varga Roland ellen folytathatnak eljárást

Kettő vagy három fra­dista ka­ram­bo­lo­zott va­sár­nap haj­nal­ban? A klub köz­le­mé­nye sze­rint a sofőr Varga Ro­land mel­lett csak Busai At­tila ült, de el­kép­zel­hető: volt egy har­ma­dik tár­suk is.

Kettő vagy három fra­dista ka­ram­bo­lo­zott va­sár­nap haj­nal­ban? A klub köz­le­mé­nye sze­rint a sofőr Varga Ro­land mel­lett csak Busai At­tila ült, de el­kép­zel­hető, hogy volt egy har­ma­dik tár­suk is.

Ők karamboloztak a Fradiból

Ők karamboloztak a Fradiból

Varga Ro­land és Busai At­tila szen­ve­dett au­tó­bal­ese­tet. A Fe­renc­vá­ros sú­lyo­san meg­bün­teti a két fo­cis­tát, akik ittak a ka­ram­bol előtt.

Varga Ro­land és Busai At­tila szen­ve­dett au­tó­bal­ese­tet. A Fe­renc­vá­ros sú­lyo­san meg­bün­teti a két fo­cis­tát, akik ittak a ka­ram­bol előtt.

Kecskemétiek figyelem, járhatatlan a 44-es főút

Kecskemétiek figyelem, járhatatlan a 44-es főút

Ha­tal­mas bal­eset tör­tént,

Ha­tal­mas bal­eset tör­tént, le­zár­ták a Bé­kés­csaba felé az utat.

Mentősök szenvedtek balesetet a 42-esen - Fotó

Mentősök szenvedtek balesetet a 42-esen - Fotó

Egy ember meg­halt, négy meg­sé­rült.

Két autó fron­tá­li­san össze­üt­kö­zött Be­rettyó­új­falu és Ár­tánd kö­zött va­sár­nap éjjel, egy ember meg­halt, négy meg­sé­rült a ka­ram­bol­ban.

Súlyos baleset Gyálon: egy ember beszorult a roncsba

Súlyos baleset Gyálon: egy ember beszorult a roncsba

Több ember is meg­sé­rült.

Több em­bert is sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel szál­lí­tot­tak kór­házba, va­sár­nap dél­után Gyá­lon üt­kö­zött össze két autó.

Súlyos karambol Pest megyében, hét sérülttel - Fotó

Súlyos karambol Pest megyében, hét sérülttel - Fotó

Eddig tisz­tá­zat­lan okból és kö­rül­mé­nyek kö­zött üt­kö­zött össze egy kis­busz és egy kis­te­her­autó Bugyi te­le­pü­lé­sen.

Eddig tisz­tá­zat­lan okból és kö­rül­mé­nyek kö­zött üt­kö­zött össze egy kis­busz és egy kis­te­her­autó Bugyi te­le­pü­lé­sen.

Teljes útzár! Súlyos karambol több sérülttel a 82-es úton!

Teljes útzár! Súlyos karambol több sérülttel a 82-es úton!

Három autó üt­kö­zött össze.

Va­sár­nap dél­után három autó üt­kö­zött össze a 82-es főúton, Nyúl köz­ség előtt. A men­tés ide­jére tel­jes szé­les­sé­gé­ben le­zár­ták ezt az út­sza­kaszt.

Zebrán gázolták halálra a gyalogost Óbudán

Zebrán gázolták halálra a gyalogost Óbudán

Meg­halt egy férfi az éj­szaka Óbu­dán.

Tra­gi­kus ki­me­ne­telű bal­eset­ben ve­szí­tette éle­tét egy férfi az éj­szaka Óbu­dán.

Frontális karambol a 8-ason, félpályás lezárás!

Frontális karambol a 8-ason, félpályás lezárás!

Több sé­rült­ről ér­ke­zett je­len­tés, a pét­für­dői el­ága­zás­nál ka­ram­bo­lo­zott két autó. Rend­őrök irá­nyít­ják a for­gal­mat.

Több sé­rült­ről ér­ke­zett je­len­tés, a pét­für­dői el­ága­zás­nál ka­ram­bo­lo­zott két autó. Rend­őrök irá­nyít­ják a for­gal­mat.

Újabb csúnya frontális baleset! Kettévált az autó - Fotó!

Újabb csúnya frontális baleset! Kettévált az autó - Fotó!

Egy sze­mély­autó ment át a szem­közti sávba, és ka­ram­bo­lo­zott. A vét­len sofőr éle­tét vesz­tette.

Négyes karambol az M7-esen!

Négyes karambol az M7-esen!

Még min­dig kor­lá­to­zott a for­ga­lom!.

Még min­dig kor­lá­to­zott a for­ga­lom, el­sőd­le­ges in­for­má­ci­ó­ink sze­rint az eset során senki nem sé­rült meg.

Óvakodj a szerelmes őzektől! Egymillióba is kerülhet az ütközés

Óvakodj a szerelmes őzektől! Egymillióba is kerülhet az ütközés

Jú­lius vé­gé­től egé­szen au­gusz­tus kö­ze­péig tart az úgy­ne­ve­zett őz­nász.

Dzsudzsák egy csapatban Maradonával, C. Ronaldóval és Rooneyval!

Dzsudzsák egy csapatban
C. Ronaldóval és Rooneyval!

A gáz­pe­dál nem labda: 11 fut­ball­sztár, akik porrá zúz­ták a szu­per­ver­dá­i­kat.