CÍMKE: 'karácsonyfa'

Karácsonyfákkal vannak tele Budapest utcái

Karácsonyfákkal vannak tele Budapest utcái

Pont egy hó­napja kezd­ték el gyűj­teni a ki­do­bott fe­nyő­ket a ku­ká­sok.

FRISS HÍREK

Szívszorító látvány: Ezt találtuk Torgyán József sírján

Szívszorító látvány: Ezt találtuk Torgyán József sírján

Itt a bi­zo­nyí­ték, hogy a két éve el­hunyt po­li­ti­kus új­jáépí­tett sír­ját még min­dig rend­sze­re­sen gon­dozza.

Itt a bi­zo­nyí­ték, hogy a két éve el­hunyt po­li­ti­kus új­jáépí­tett sír­ját még min­dig rend­sze­re­sen gon­dozza öz­ve­gye, Ma­rika.

Lehullott a tűlevél a fáról? Ne dobd ki, erre is használhatod!

Lehullott a tűlevél a fáról? Ne dobd ki, erre is használhatod!

Ha­ma­ro­san itt a ka­rá­csonyfa le­sze­dé­sé­nek ideje, és sokan saj­nál­ják ki­dobni ezt a szép nö­vényt.

Ha­ma­ro­san itt a ka­rá­csonyfa le­sze­dé­sé­nek ideje, és sokan saj­nál­ják ki­dobni ezt a szép nö­vényt.

A téli szünetben kapott lángra az iskola karácsonyfája

A téli szünetben kapott lángra az iskola karácsonyfája

Tűz ke­let­ke­zett egy fel­dí­szí­tett ka­rá­csonyfa körül egy ma­gyar­or­szági is­kola au­lá­já­ban...

Tűz ke­let­ke­zett egy fel­dí­szí­tett ka­rá­csonyfa körül egy ma­gyar­or­szági is­kola au­lá­já­ban a téli szü­net ide­jén... Ki­vo­nul­tak a tűz­ol­tók.

Ördög Nóráék karácsonyfáján van valami nagyon furcsa

Ördög Nóráék karácsonyfáján van valami nagyon furcsa

Elég újító lett a vég­ered­mény.

A mű­sor­ve­zető tün­déri kis­lá­nya a saját ke­zébe vette a fa­dí­szí­tést, és elég újító lett a vég­ered­mény.

Ilyet még nem láttál, különös karácsonyfával ünnepel Bódi Sylvi

Ilyet még nem láttál, különös karácsonyfával ünnepel Bódi Sylvi

Idén csa­lád­já­tól távol tölti az ün­ne­pe­ket a mo­dell.

Idén csa­lád­já­tól távol tölti az ün­ne­pe­ket a mo­dell.

Megőrülnek a netezők ettől a karácsonyi képtől, te észreveszed, miért?

Megőrülnek a netezők ettől a karácsonyi képtől, te észreveszed, miért?

Első pil­lan­tásra va­ló­ban csak egy tö­ké­le­te­sen fel­dí­szí­tett, te­re­bé­lyes fát látni. Ér­de­mes hossza­sab­ban nézni a fotót!

Ez nem semmi: így néz ki Várkonyi Andrea első szingli karácsonyfája

Ez nem semmi: így néz ki Várkonyi Andrea első szingli karácsonyfája

Kis­lá­nyá­val ket­tes­ben dí­szí­tette fel a házat az ün­ne­pekre.

A mű­sor­ve­zető nem­rég új ott­honba köl­tö­zött, és kis­lá­nyá­val ket­tes­ben dí­szí­tette fel a házat az ün­ne­pekre.

Dér Heni karácsonyfájától leesik az állad

Dér Heni karácsonyfájától leesik az állad

Az éne­kesnő nem sze­reti az át­la­gos dol­go­kat, miért éppen a ka­rá­csony­fája lenne hét­köz­napi?

Az éne­kesnő nem sze­reti az át­la­gos dol­go­kat, miért éppen a ka­rá­csony­fája lenne hét­köz­napi?

Tragédia a főtéren: járókelők találtak a karácsonyfáról leesett férfira

Tragédia a főtéren: járókelők találtak a karácsonyfáról leesett férfira

Fel­te­he­tően jó öt­let­nek látta, ha fel­má­szik a ka­rá­csonyfa te­te­jére, de a meg­gon­do­lat­lan tré­fá­nak tra­gé­dia lett a vége.

Pici a lakásod? Akkor ilyen karácsonyfád legyen!

Pici a lakásod? Akkor ilyen karácsonyfád legyen!

Ér­ke­zik az ün­nepi han­gu­lat.

Ér­ke­zik az ün­nepi han­gu­lat, te is el­kezd­ted a ké­szü­lő­dést? Pici a la­ká­sod? Gon­dold végig, hogy ér­de­mes fel­dí­szí­teni. Füg­geszd fel a fát a falra.

Féláron adják a műfenyőt, de az igazival is akcióznak

Féláron adják a műfenyőt, de az igazival is akcióznak

Aki még nem sze­rezte be a ka­rá­csony­fá­nak valót, az most jól jár­hat, ugyanis sok he­lyen adnak most en­ged­ményt.

Aki még nem sze­rezte be a ka­rá­csony­fá­nak valót, az most jól jár­hat, ugyanis sok he­lyen ak­ci­ó­san lehet meg­vá­sá­rolni a fe­nyő­fát és a mű­fe­nyőt is. Egye­sek a mé­ter­ár­ból en­ged­nek, de olyan is van, aki a mé­ret­től füg­get­len az egy­ség­árat viszi lej­jebb. Már a nagy áru­há­zak is ki­szór­ják a mű­fe­nyő­ket.

Ez kínos, Vilmos herceg nyilvánosan szólt be Katalinnak

Ez kínos, Vilmos herceg nyilvánosan szólt be Katalinnak

A her­cegné ne­vetni kez­dett, de vajon ön­fe­ledt volt ez a ka­ca­gás? Vil­mos a kül­se­jét kri­ti­zálta.

A her­cegné ne­vetni kez­dett, de vajon ön­fe­ledt volt ez a ka­ca­gás? Vil­mos fe­le­sége kül­se­jét kri­ti­zálta egy fon­tos ta­lál­ko­zón. Te mit gon­dolsz erről?

Pechesek a fehérváriak a karácsonyfákkal, idén is baj van

Pechesek a fehérváriak a karácsonyfákkal, idén is baj van

A ola­szok ferde tor­nyá­hoz ha­son­lít­ják a já­ró­ke­lők Szé­kes­fe­hér­vár idei, fő­téri ka­rá­csony­fá­ját.

Ezt nézd, mi van az anyósülésen: Ezzel ünnepel Cinthya Dictator

Ezt nézd, mi van az anyósülésen: Ezzel ünnepel Cinthya Dictator

Cin­thya Dic­ta­tor már ja­vá­ban ké­szül a ka­rá­csonyra, idő­ben el­ment vá­sá­rolni is.

Őrület, itt a karácsonyfa-szemöldök! Láttál már ilyet?

Őrület, itt a karácsonyfa-szemöldök! Láttál már ilyet?

Van­nak, akik nem áll­nak meg a ka­rá­cso­nyi dí­szí­tés­sel a szoba vagy a ka­rá­csonyfa csi­no­sí­tá­sá­nál.

Így vette át a Fehér Ház karácsonyfáját Donald Trump - fotó

Így vette át a Fehér Ház karácsonyfáját Donald Trump - fotó

Fe­le­sé­gé­vel vár­ták az óri­ási fe­nyőt.

Fe­le­sé­gé­vel vár­ták az óri­ási ün­nepi díszt a wa­shing­toni el­nöki re­zi­den­cia előtt. A fát a Kék szo­bá­ban ál­lít­ják majd fel.

Megdöbbentő felvétel: máris lelopták a díszeket a tatai karácsonyfáról

Megdöbbentő felvétel: máris lelopták a díszeket a tatai karácsonyfáról

Zacs­kóba gyűjtve lop­ták a tatai ka­rá­csony­fá­ról a dí­sze­ket.

Zacs­kóba gyűjtve lop­ták a tatai ka­rá­csony­fá­ról a dí­sze­ket.

A többség maximum 50 ezer forintot hajlandó költeni karácsonyra

A többség maximum 50 ezret hajlandó költeni karácsonyra

A leg­több ember 50 ezer fo­rint alatt sze­retné meg­úszni a ka­rá­cso­nyi vá­sár­lást -derül ki a Jó­fo­gás on­line ku­ta­tá­sá­ból. Per­sze sokan töb­bet köl­te­nek ennél.

Ezért érdemes most kimenni a Parlamenthez

Ezért érdemes most kimenni a Parlamenthez

Fe­l­ál­lí­tot­ták az Or­szág Ka­rá­csony­fá­ját.

Áll az Or­szág Ka­rá­csony­fája a bu­da­pesti Kos­suth téren, a Par­la­ment előtt. A mé­re­tes fe­nyőfa az or­szág északi ré­szé­ből, a Bor­sod me­gyei Put­nok­ról ér­ke­zett.

Meglepő titkokat árult el II. Erzsébet: nyíltan beszélt a családjáról

Meglepő titkokat árult el II. Erzsébet: nyíltan beszélt a családjáról

Egy új do­ku­men­tumfilm je­lent meg a ki­rály­nő­ről, amely­ben meg­csil­log­tatta hu­mo­rát is.

Egy új do­ku­men­tumfilm je­lent meg a ki­rály­nő­ről, amely­ben meg­csil­log­tatta hu­mo­rát is.

Csodát művel a karácsonyfáddal a kristálycukor - ezt ki kell próbálnod!

Csodát művel a karácsonyfáddal a kristálycukor - ezt ki kell próbálnod!

Né­hány óra, és máris el­kez­dő­dik az ünnep. Ez a trükk sokat fog se­gí­teni!

Né­hány óra, és máris el­kez­dő­dik az ünnep, me­lyet iga­zán vár­tunk. Ez a trükk sokat fog se­gí­teni!

Darabokra a szedi a net ezt az anyukát a karácsonyfája miatt. Szerinted jogos?

Darabokra a szedi a net ezt az anyukát a karácsonyfája miatt. Szerinted jogos?

Fel­há­bo­ro­dott in­ter­ne­te­zők tom­bol­nak a fény­kép miatt, amit az anyuka meg­osz­tott a kö­zös­ségi ol­da­lán.

Ezek a magyar karácsonyfák lepték el a nagyvárosokat

Ezek a magyar karácsonyfák lepték el a nagyvárosokat

Hat­van csa­lád­nak jut be­lő­lük tű­zifa.

Több mint hat­van csa­lád­nak jut tű­zifa idén azok­ból az óri­ási épít­mé­nyek­ből, ami­ket egy ma­gyar épí­tész­hall­ga­tók­ból álló csa­pat ta­lált ki.

Vigyázz, így teszi tönkre az életedet a karácsony!

Vigyázz, így teszi tönkre az életedet a karácsony!

Min­dent meg­te­szel azért, hogy tö­ké­le­tes le­gyen az ünnep? Min­denre oda­fi­gyelsz?

Min­dent meg­te­szel azért, hogy tö­ké­le­tes le­gyen az ünnep? Min­denre oda­fi­gyelsz? Nem csak az aján­dék, a dí­szí­tés, és a meg­hitt han­gu­lat és a csa­lád együtt­léte a fon­tos. Légy kö­rül­te­kintő! Vi­gyázz, mert egyet­len pil­la­nat alatt össze­omol­hat az egész éle­ted! Mu­tat­juk a vi­deót!

Gyökeres fát vettél karácsonyra? Így gondozd az ünnepek után

Gyökeres fát vettél karácsonyra? Így gondozd az ünnepek után

Idén nem sze­ret­néd ki­dobni a ka­rá­csony­fát?

Idén nem sze­ret­néd ki­dobni a ka­rá­csony­fát? Jó ötlet a gyö­ke­res fe­nyőfa, de ahhoz, hogy szép is ma­rad­jon, gon­dos­kod­nod kell róla. Íme né­hány jó ta­nács, amit ha meg­fo­gadsz, akár még a ker­te­det is dí­szí­teni fogja.

Néhány faágból is készíthetsz csodálatos karácsonyi dekorációt

Néhány faágból csodálatos karácsonyi dekorációt készíthetsz

Vi­gyél haza né­hány ágat, majd eze­ket kom­po­náld össze meg­lévő dí­sze­id­del. Sen­ki­nek nem lesz ilyen!

Nézz körül a ter­mé­szet­ben, va­ló­sá­gos cso­dákra buk­kan­hatsz!

Ilyen a tökéletes karácsonyfa, erre figyelj, amikor megveszed

Ilyen a tökéletes karácsonyfa, erre figyelj, amikor megveszed

Ne hir­te­len dön­tés alap­ján ve­gyél fát! Ké­szülj fel rá fej­ben, és mérd fel ala­po­san azt a te­re­pet is, ahová kerül.

Eszméletlen, mit művel a szódabikarbóna a karácsonyfáddal!

Eszméletlen, mit művel a szódabikarbóna a karácsonyfáddal!

Ezt a trük­köt mos­tan­tól min­den évben be fogod vetni, ha ki­pró­bá­lod!

Így díszítsd idén a karácsonyfát, csodájára járnak a szomszédok

Így díszítsd idén a karácsonyfát, csodájára járnak a szomszédok

A világ tele van ha­tal­mas és hir­te­len vál­to­zá­sok­kal. Csak a ka­rá­csony­fád marad min­den évben ugyan­olyan.

Dilis karácsonyfák, ha úgy döntöttél, idén kiborítod a családod

Dilis karácsonyfák, ha úgy döntöttél, idén kiborítod a családod

Biz­tos jól át­gon­dol­tad?

Ha iga­zán meg sze­ret­néd bo­lon­dí­tani a csa­lá­dod, na meg a ka­rá­csonyt, mu­tat­juk az öt­le­te­ket. Biz­tos jól át­gon­dol­tad?

Eszelősen bizarr megoldásokkal lesz kutya- és macskabiztos a karácsony

Eszelősen bizarr megoldásokkal lesz kutya- és macskabiztos a karácsony

Soha többé nem kell iz­gul­nod!

Soha többé nem kell iz­gul­nod azon, hogy kis ked­ven­ced le­dönti a ka­rá­csony­fát.

Karácsonyi dekorációk

Hófehér puhaság: imádni való karácsonyi dekorációk

A puha, fehér vat­tá­ból könnyen és gyor­san lehet na­gyon egyedi ka­rá­cso­nyi dí­sze­ket ké­szí­teni.

A fehér havas tájad va­rá­zsol­ha­tod ott­ho­nodba né­hány vat­tá­ból ké­szült egyedi ka­rá­cso­nyi dís­szel.

Így még sosem láttad Tóth Verát, meglepő fotót posztolt magáról

Így még sosem láttad Tóth Verát, meglepő fotót posztolt magáról

Az éne­kesnő sze­reti a ka­rá­csonyt.

Az éne­kesnő világ éle­té­ben imádta a ka­rá­csonyt, most egy régi képet osz­tott meg ma­gá­ról a ra­jon­gó­i­val.

Válassz egy fát karácsonyra, megmutatjuk, ki vagy te valójában

Válassz egy fát karácsonyra, megmutatjuk, ki vagy te valójában

Vá­lassz egyet a kép­ről, hogy meg­tudd, mit je­len­te­nek szá­modra az ün­ne­pek!

Vá­lassz egyet a képen sze­replő nö­vé­nyek közül, hogy meg­tudd, mit je­len­te­nek szá­modra az ün­ne­pek!

Itt a valaha volt legextrémebb karácsonyi trend - Fotók

Itt a valaha volt legextrémebb karácsonyi trend - Fotók

Meg­mu­tat­juk az idei ka­rá­csony talán leg­fu­rább öt­le­tét, amely, szo­kat­lan­sága el­le­nére egyre több he­lyen hódít!

Máris feldíszítette a karácsonyfát Gregor Bernadett: Mutatjuk!

Máris feldíszítette a karácsonyfát Gregor Bernadett: Mutatjuk!

A szí­nésznő nem kés­le­ke­dett!

A szí­nésznő nem kés­le­ke­dett! Ka­rá­cso­nyi han­gu­la­tot va­rá­zsolt ott­ho­nába, hogy a csa­lád­dal már most él­vez­hes­sék az ünnep szép­sé­geit!

Minifenyő az idei karácsony sztárja

Minifenyő az idei karácsony sztárja

Úgy tűnik, le­ál­do­zó­ban van a sudár fe­nyő­fák kora, egyre ke­ve­seb­ben sze­ret­nék a le­hető leg­na­gyobb, leg­te­re­bé­lye­sebb fával ün­ne­pelni a ka­rá­csonyt - min­denki a ki­sebb fákat ke­resi.

Úgy tűnik, le­ál­do­zó­ban van a sudár fe­nyő­fák kora, egyre ke­ve­seb­ben sze­ret­nék a le­hető leg­na­gyobb, leg­te­re­bé­lye­sebb fával ün­ne­pelni a ka­rá­csonyt. Hol van már az ün­nepi mo­zifil­mek­ből is­mert gi­gan­ti­kus fa­óriás?! A fa­ke­res­ke­dők sze­rint min­denki a ki­sebb fákat ke­resi, ame­lyek a ked­vező áron túl sok más előnnyel is büsz­kél­ked­nek.

Van egy felesleges fenyőfád? Itt nagy szükség lehet rá

Van egy felesleges fenyőfád? Itt nagy szükség lehet rá

Árva gye­re­kek­nek se­gít­hetsz szebbé tenni az ün­ne­pet, ha fel­aján­lod fe­nyő­fá­dat. Ebből lehet ka­rá­csony­fá­juk.

Árva gye­re­kek­nek se­gít­hetsz szebbé tenni az ün­ne­pet, ha fel­aján­lod fe­nyő­fá­dat. Ebből lehet ka­rá­csony­fá­juk.

Te jó ég, mindenki megőrült? Idén ilyen lesz a karácsonyfa

Te jó ég, mindenki megőrült? Idén ilyen lesz a karácsonyfa

A tró­pu­sok­ról jött a divat.

Min­dig sze­ret­tél volna el­utazni a tró­pu­sokra ka­rá­csony­kor? Ad­ha­tunk egy öt­le­tet, amely­től te is úgy fogod magad érezni, mintha a Karib-ten­ge­ren len­nél.

Tíz hét van az ünnepig, ám a boltban már áll a karácsonyfa

Tíz hét van az ünnepig, ám a boltban már áll a karácsonyfa

Rá­kap­csolt a hazai ke­res­ke­de­lem.

Ma­ga­sabb fo­ko­zatra kap­csolt a hazai ke­res­ke­de­lem. Az ember csak kap­kodja a fejét: sza­lon­cuk­rok, ad­venti nap­tá­rak kap­ha­tók.

Kicsi a lakásod? Akkor ezt a karácsonyfát idén neked találták ki

Kicsi a lakásod? Akkor ezt a karácsonyfát idén neked találták ki

Min­den évben meg­szen­vedsz vele, hogy hová tedd az apró la­kás­ban a ka­rá­csony­fát? Szu­per öt­le­te­ket mu­ta­tunk.

Min­den évben meg­szen­vedsz vele, hogy hová tedd az apró la­kás­ban a ka­rá­csony­fát? Szu­per öt­le­te­ket mu­ta­tunk, hogy a fa ne fog­lal­jon sok he­lyet, mégis han­gu­la­tos le­gyen az egész la­ká­sod az ün­ne­pek ide­jén. A ba­rá­taid a cso­dá­jára fog­nak járni a de­ko­rá­ci­ód­nak!

Ennyi volt a karácsony: szemét lett a fenyőből

Ennyi volt a karácsony: szemét lett a fenyőből

Már az igazi döm­ping előtt is bosszú­sá­got okoz­nak az ut­cára ki­do­bott fe­nyő­fák, mi­u­tán az áru­sok sza­na­szét hagy­ták a fe­nyő­fá­kat.

Már az igazi döm­ping előtt is bosszú­sá­got okoz­nak az ut­cára ki­do­bott fe­nyő­fák, mi­u­tán az áru­sok sza­na­szét hagy­ták maguk után a nya­ku­kon ma­radt fe­nyő­fá­kat. Az első fát már a la­kás­ból is ki­dob­ták...

Rendőrházaspár mentett ki két nőt az égő házból

Rendőrházaspár mentett ki két nőt az égő házból

A sza­bad­na­pos há­zas­pár épp úton volt, ami­kor ész­re­vet­ték a bajt.

A sza­bad­na­pos há­zas­pár épp úton volt, ami­kor ész­re­vet­ték a bajt.

Hosszú Katinka díszeit az egész világ irigyli

Hosszú Katinka karácsonyfadíszeit az egész világ irigyli

Hosszú Ka­tinka meg­mu­tatta a fel­dí­szí­tett ka­rá­csony­fá­ját.

Hosszú Ka­tinka meg­mu­tatta a fel­dí­szí­tett ka­rá­csony­fá­ját. Az biz­tos, hogy a kel­lé­ke­ket nem bolt­ban vá­sá­rolta.

Nyomj citromot a karácsonyfádra! Elképesztő a hatás!

Nyomj citromot a karácsonyfádra! Elképesztő a hatás!

A szé­pen fel­dí­szí­tett fe­nyő­ben jó lenne minél hosszab­ban gyö­nyör­ködni? Mu­tat­juk a tit­kát.

Ennél cukibb nem lesz! Ilyen, amikor a kislány először lát karácsonyfát - videó

Ennél cukibb nem lesz! Ilyen, amikor a kislány először lát karácsonyfát - videó

Az egy­éves kis­lány el­bű­vö­lően re­a­gál, ami­kor a ka­rá­cso­nyi fé­nyek fel­gyul­lad­nak a fán.

Felejtsd el a karácsonyfát, idén ez lesz a fenyődivat!

Felejtsd el a karácsonyfát, idén ez lesz a fenyődivat!

Felejtsd el a karácsonyfát, idén ez lesz a fenyődivat!

En­gedd el a fan­tá­ziád bát­ran!

Az igazi ka­rá­cso­nyi han­gu­lat meg­te­rem­té­sé­hez ma már nem fel­tét­le­nül kell a régi ha­gyo­má­nyok­hoz iga­zod­nod. En­gedd el a fan­tá­ziád bát­ran!

Rejtély: hová tűnt Jézuska a jászolból?

Rejtély: hová tűnt Jézuska a jászolból?

Szép, szép ez a bet­le­hem a Kos­suth téren, de vajon hol a Jé­zuska be­lőle? Ezt kér­dezte Ri­pos­te­rünk, aki le­fo­tózta a hi­á­nyos­nak tűnő je­le­ne­tet is....

Szép, szép ez a bet­le­hem a Kos­suth téren, de vajon hol a Jé­zuska be­lőle? Ezt kér­dezte Ri­pos­te­rünk, aki le­fo­tózta a hi­á­nyos­nak tűnő je­le­ne­tet is....

Készíts karácsonyfát dobozból: ettől eláll a lélegzeted

Készíts karácsonyfát dobozból: ettől eláll a lélegzeted

A leg­kü­lön­le­ge­sebb ka­rá­csonyfa idén!

Nem sze­re­ted az igazi fe­nyőt, mert hul­lik a le­vele? Ezzel a kar­to­nos meg­ol­dás­sal neked lehet a leg­kü­lön­le­ge­sebb ka­rá­csony­fád idén!

Eszméletlen, mit műveltek a buszsofőrök Miskolcon!

Eszméletlen, mit műveltek a buszsofőrök Miskolcon!

Rend­ha­gyó, ám frap­páns módon kí­vánt bol­dog ka­rá­csonyt uta­sa­i­nak és a város la­kó­i­nak az MKV Zrt.

Így készül a karácsonyra Istenes Bence

Így készül a karácsonyra Istenes Bence

Ins­tag­ram­ján be­pil­lan­tást enged csa­ládja éle­tébe a mű­sor­ve­zető. Fia anyja, Cso­bot Adél is sze­re­pel fo­tó­ján...

Ins­tag­ram­ján be­pil­lan­tást enged csa­ládja éle­tébe a mű­sor­ve­zető. Gyer­meke anyja, Cso­bot Adél is sze­re­pel fo­tó­ján...

Felejtsd el a drága karácsonyfadíszeket! Készíts magadnak egyszerűen

Felejtsd el a drága karácsonyfadíszeket! Készíts magadnak egyszerűen

Miért ven­nél mé­reg­drága dí­sze­ket, ha könnyen fel­újít­ha­tod a ré­gi­e­ket, vagy ké­szít­hetsz ma­gad­nak tel­je­sen úja­kat?

Így vágták ki és hozták Pestre az Ország Karácsonyfáját - KÉPGALÉRIA

Így vágták ki és hozták Pestre az Ország Karácsonyfáját - KÉPGALÉRIA

Va­sár­nap be­kö­szönt az Ad­vent. Ad­digra állni fog a Kos­suth téren, a Par­la­ment előtt a fa.

Így díszítsd idén a karácsonyfád és mindenkinek leesik az álla

Így díszítsd idén a karácsonyfád és mindenkinek leesik az álla

Sze­ret­nél idén va­lami kü­lön­le­ges dí­szí­tés­sel elő­ruk­kolni?

Sze­ret­nél idén va­lami kü­lön­le­ges dí­szí­tés­sel elő­ruk­kolni, vagy a meg­szo­kott de­ko­rá­ciót dob­nád fel va­lami új­don­ság­gal? Mu­tat­juk a leg­szebb ka­rá­csony­fá­kat, amik va­rázs­la­to­san mu­tat­ná­nak a nap­pa­lid­ban!

Januári életveszély a Havanna lakótelepen: fentről támadnak!

Januári életveszély a Havanna lakótelepen: fentről támadnak!

Bom­ba­ként csa­pod­nak a fák.

Döb­be­ne­tes módon sza­ba­dul­nak meg sokan a ka­rá­csony­fá­juk­tól. Egy­sze­rűen ki­ha­jít­ják az ab­la­kon. Oda­lent pedig bom­ba­ként csa­pód­nak a fák.

Bontják az ország karácsonyfáját - fotók!

Bontják az ország karácsonyfáját - fotók!

Utá­na­jár­tunk, mi lesz a sorsa a 2,5 ton­nás fának.

Ma, víz­ke­reszt nap­ján da­ra­bol­ják fel az óri­ás­fe­nyőt a tűz­ol­tók. Utá­na­jár­tunk, mi lesz a sorsa a 2,5 ton­nás fának.

Itt a karácsonyfa belsejében lőheted az első ünnepi szelfit!

Itt a karácsonyfa belsejében lőheted az első ünnepi szelfit!

Ugyan még ad­vent se kez­dő­dött el, mégis sok he­lyen már ün­nepi han­gu­lat ural­ko­dik. Pél­dául a KÖKI-nél is...

Ugyan még ad­vent se kez­dő­dött el, mégis sok he­lyen már ün­nepi han­gu­lat ural­ko­dik. Pél­dául a KÖKI-nél is...

Ki ne dobd a karácsonyfád! Fantasztikus vitaminforrás!

Ki ne dobd a karácsonyfád! Fantasztikus vitaminforrás!

Gyűjtsd össze a fenyő tű­le­ve­leit! Mu­tat­juk a re­cep­tet.

Gyűjtsd össze a fenyő tű­le­ve­leit! A leg­jobb vi­ta­min­bom­bát ké­szít­he­ted el be­lőle. Mu­tat­juk a re­cep­tet.

Dögös vörösben álltak a karácsonyfa alá a magyar szépségek!

Dögös vörösben álltak a karácsonyfa alá a magyar szépségek

Ebben vár­ták a Jé­zus­kát!

Nézd meg, hogy a leg­dö­gö­sebb ma­gyar ce­leb­lá­nyok miben vár­ták a Jé­zus­kát!

Így ünnepelte Voksán Virág a karácsonyt

Így ünnepelte Voksán Virág a karácsonyt

Sze­xin si­ke­rült fel­öl­töz­nie a de­ko­ra­tív Dj-nek ka­rá­csony al­kal­má­ból.

Igen­csak sze­xin si­ke­rült fel­öl­töz­nie a de­ko­ra­tív Dj-nek ka­rá­csony al­kal­má­ból. Ku­tyu­sá­val pó­zolt a fa előtt.

Pirner Almáék nem ajándékozzák meg egymást karácsonykor

Pirner Almáék nem ajándékozzák meg egymást karácsonykor

Fél­re­te­szik in­kább a pénzt.

A vi­lág­baj­nok rúd­tán­cos csa­ládja in­kább fél­re­te­szi azt a pénzt, amit aján­dé­kokra köl­tene.

Gömbdíszek és óriásmellek a pucér énekesnő fáján

Gömbdíszek és óriásmellek a pucér énekesnő karácsonyfáján

Gőz­erő­vel, de ruhák nél­kül dí­szít.

Gőz­erő­vel, de sze­ren­csére gát­lá­sok és ruhák nél­kül ké­szül a szent­es­tére a chi­lei foci ke­bel­cso­dája.

Aranyba-ezüstbe öltözött Vajna Timi karácsonyfája

Aranyba-ezüstbe öltözött Vajna Timi karácsonyfája

Iga­zán jó íz­lése van Vajna Tí­me­á­nak, már ha tény­leg ő dí­szí­tette fel a fe­nyőt.

Csak egy áttetsző csipke takarja Sarka Kata formás melleit

Csak egy áttetsző csipke takarja Sarka Kata formás melleit

Haj­dúné vil­lan­tás­sal ün­ne­pel.

Hajdú Péter fe­le­sége úgy dön­tött, hogy egy át­lát­szó, fe­kete csip­ke­cso­dá­ban ün­nepli a ka­rá­csonyt.

Így telik a sztárok karácsony előtti pár napja

Így telik a sztárok karácsony előtti pár napja

Így ké­szü­lőd­nek az ün­ne­pekre a köz­is­mert em­be­rek: Dun­dika, Lola, Cseke Esz­ter és Csonka And­rás.

Meg­mu­tat­juk, hogy telik a köz­is­mert em­be­rek: Dun­dika, Lola, Cseke Esz­ter és Csonka And­rás ka­rá­csony előtti pár napja.

Már csak a maradékokat találjuk a fenyőárusoknál

Már csak a maradékokat találjuk a fenyőárusoknál

Az em­be­rek több­sége előre gon­dol­ko­dott, és a leg­ol­csób­bat vet­ték a leg­ke­ve­seb­ben.

Az em­be­rek több­sége előre gon­dol­ko­dott, és a leg­ol­csób­bat vet­ték a leg­ke­ve­seb­ben.

Szavazz, neked melyik celeblány karácsonyfája tetszik?

Szavazz, neked melyik celeblány karácsonyfája tetszik?

Mi­lyen szí­nek­ben fog pom­pázni a fád?

Deb­rec­zeni Zita és Dj. Se­he­rezádé is ki­posz­tolt egy olyan képet, ame­lyen már a csil­logó-vil­logó ka­rá­csonyfa lát­ható.

2015 legfrissebb karácsonyfa-díszítési trendjétől leesik az állad

2015 legfrissebb karácsonyfa-díszítési trendjétől leesik az állad

Te le­má­sol­nád ezt a dí­szí­tést? Vagy in­kább kö­szö­nöd, de nem kérsz be­lőle?

Vigyázz, ha macskád van, garantált grincsek

Vigyázz, ha macskád van, garantált grincsek

Ugye nem kell mon­da­nunk, hogy a macs­kák na­gyon sze­ret­nek dol­go­kat tönk­re­tenni, fő­ként a ka­rá­cso­nyi han­gu­la­tot

Ugye nem kell mon­da­nunk, hogy a macs­kák na­gyon sze­ret­nek dol­go­kat tönk­re­tenni, fő­ként a ka­rá­cso­nyi han­gu­la­tot

Vigyázz! Veszélyes betegségeket kaphatsz a karácsonyfádtól!

Vigyázz! Veszélyes betegségeket kaphatsz a karácsonyfádtól!

Az egész­ség­ügyi szak­em­be­rek fi­gyel­mez­tet­nek: légy résen, ami­kor fát vá­sá­rolsz és vi­szel haza.

Akcióban a Grincs! A briteknél már lopják a karácsonyfákat!

Akcióban a Grincs! A briteknél már lopják a karácsonyfákat!

Egy ipari ka­mera vette fel!

Egy ipari ka­mera vette fel, amint egy férfi dü­höd­ten ci­peli el a ka­rá­csony­fá­nak való fe­nyő­ket az éj leple alatt.

Ötvenezer forint egy karácsonyfáért? Lehet, de nem muszáj!

Ötvenezer forint egy karácsonyfáért? Lehet, de nem muszáj!

Össze­gyűj­töt­tük, hogy mennyibe kerül az ün­nepi fe­nyő­fánk, ha a kí­ná­lat­ból a leg­ol­csóbb vagy a leg­drá­gább hoz­zá­va­ló­kat vá­sá­rol­juk meg.

Össze­gyűj­töt­tük, hogy mennyibe kerül az ün­nepi fe­nyő­fánk, ha a kí­ná­lat­ból a leg­ol­csóbb vagy a leg­drá­gább hoz­zá­va­ló­kat vá­sá­rol­juk meg. Per­sze a szent­este han­gu­lata nem az el­köl­tött pén­zen múlik...