CÍMKE: 'karácsony gergely'

Karácsony újabb 200 milliót költ parkolóórákra

Karácsony újabb 200 milliót költ parkolóórákra

Ha a kép­vi­se­lők el­fo­gad­ják a szo­ci­a­lista ja­vas­la­tot, akkor az a ke­rü­let­nek újabb közel 200 mil­liós ki­adást je­lent.

Ha a kép­vi­se­lők el­fo­gad­ják a szo­ci­a­lista ja­vas­la­tot, akkor az a ke­rü­let­nek újabb közel 200 mil­liós ki­adást je­len­tene.

Kocsis Máté: tegyék ingyenessé a zuglói parkolást a helyzet rendezéséig!

Kocsis Máté: tegyék ingyenessé a zuglói parkolást a helyzet rendezéséig!

Amíg egy "új, al­kal­mas pol­gár­mes­ter" nem ren­dezi a hely­ze­tet a ke­rü­let­ben.

Amíg egy "új, al­kal­mas pol­gár­mes­ter" nem ren­dezi a hely­ze­tet a ke­rü­let­ben.

Puzsér megmondta a tutit: Karácsony az MSZP-vel seftel

Puzsér megmondta a tutit: Karácsony az MSZP-vel seftel

Foly­ta­tó­dik az el­len­zéki bel­há­ború.

Foly­ta­tó­dik az el­len­zéki bel­há­ború. Pu­zsér saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tar­tott, s meg­üzente Ka­rá­csony­nak, ha zsa­ro­lás­sal pró­bál­koz­nak, ő zsa­ro­lás­sal fog vá­la­szolni.

Puzsér kiugrik az ellenzéki hajóból, egyedül is indul Tarlós ellen

Puzsér kiugrik az ellenzéki hajóból, egyedül is indul Tarlós ellen

A hu­mo­rista fel­füg­gesz­tette a tár­gya­lá­so­kat Ka­rá­csony Ger­ge­lyék­kel.

A hu­mo­rista fel­füg­gesz­tette a tár­gya­lá­so­kat Ka­rá­csony Ger­ge­lyék­kel, és ki­szállt az elő­vá­lasz­tás­ból.

Tarlós István: Karácsony esetében vége van a légvárépítésnek

Tarlós: Karácsony esetében vége van a légvárépítésnek

Zugló pol­gár­mes­tere nem az a po­li­ti­kus, aki­nek a köz­vé­le­mény előtt fel akar­ták tün­tetni.

Egymást marja a szánalmas ellenzék, Puzsér ultimátumot adott Karácsonynak

Egymást marja a szánalmas ellenzék, Puzsér ultimátumot adott Karácsonynak

To­vább tart az iszap­bir­kó­zás Ka­rá­csony Ger­gely és Pu­zsér Ró­bert kö­zött, hogy ki le­gyen Tar­lós Ist­ván el­len­fele.

Káromkodva ugrott egymásnak az ellenzék Budapesten

Káromkodva
ugrott
egymásnak
az ellenzék Budapesten

Röp­köd­nek a vá­lo­ga­tott szi­dal­mak, még­hozzá sok­szor kocs­mai stí­lus­ban. Tény­leg el­ké­pesztő.

Röp­köd­nek a vá­lo­ga­tott szi­dal­mak, még­hozzá sok­szor kocs­mai stí­lus­ban. Tény­leg el­ké­pesztő.

Csaltak az ellenzéki előválasztáson, nagy a felháborodás

Csaltak az ellenzéki előválasztáson, nagy a felháborodás

Sok ezer olyan el­len­zéki "sza­va­za­tát" is be­szá­mí­tot­ták, akik el sem men­tek sza­vazni.

Sok ezer olyan el­len­zéki "sza­va­za­tát" is be­szá­mí­tot­ták, akik el sem men­tek sza­vazni.

Levél bizonyítja, hogy Karácsony Gergely eltörölné a rezsicsökkentést

Levél bizonyítja, hogy Karácsony Gergely eltörölné a rezsicsökkentést

Az MSZP-Pár­be­széd mi­nisz­ter­el­nök-je­löltje egy civil szer­ve­zet­nek írt le­ve­lé­ben a re­zsi­csök­ken­tés el­tör­lése mel­lett érvel.

Saját testvére is elhatárolódik Karácsony Gergelytől

Saját testvére is elhatárolódik Karácsony Gergelytől

Bé­ke­me­ne­tekre is jár.

Tu­laj­don test­vére is el­ha­tá­ro­ló­dik az MSZP-Pár­be­széd mi­nisz­ter­el­nök-je­lölt­jé­től: Ka­rá­csony László az Echo té­vé­ben mondta el, hogy Bé­ke­me­ne­tekre is jár.

Kudarcba fulladt az ellenzéki előválasztás, folytatódik a casting

Kudarcba fulladt az ellenzéki előválasztás, folytatódik a casting

A sza­va­zásra jo­go­sul­tak alig több mint 2 szá­za­léka vett részt az elő­vá­lasz­tá­son.

A sza­va­zásra jo­go­sul­tak alig több mint 2 szá­za­léka vett részt a bal­ol­dal fő­pol­gár­mes­ter-je­lölt­jét ke­reső fő­vá­rosi elő­vá­lasz­tá­son.

Karácsony Gergely: A Jobbikban nácik vannak!

Karácsony Gergely: A Jobbikban nácik vannak!

Az MSZP-Pár­be­széd mi­nisz­ter­el­nök-je­löltje azt ál­lí­totta: a Job­bik so­ra­i­ban nácik van­nak. De azért nem zárja ki az együtt­mű­kö­dést velük...

Az MSZP-Pár­be­széd mi­nisz­ter­el­nök-je­löltje azt ál­lí­totta: a Job­bik so­ra­i­ban nácik van­nak, és nem sza­bad rájuk sza­vazni. De azért nem zárja ki az együtt­mű­kö­dést velük...

Felszólítást kapott Brüsszelben Karácsony

Felszólítást kapott Brüsszelben Karácsony

Fel­ke­reste szö­vet­sé­ge­seit.

Ka­rá­csony Ger­gely, az MSZP-Pár­be­széd közös mi­nisz­ter­el­nök-je­löltje azért utaz­gat kül­földre, hogy meg­nyug­tassa be­ván­dor­lás­párti szö­vet­sé­ge­seit.

Terroristát támogat az MSZP-Párbeszéd

Terroristát támogat az MSZP-Párbeszéd

Ha nem hív­ják vissza Ahmed H. ügy­véd­jét, Bá­rándy Pé­tert.

A Fi­desz fel­szó­lítja Ka­rá­csony Ger­gelyt mint az MSZP-Pár­be­széd mi­nisz­ter­el­nök-je­lölt­jét és lis­ta­ve­ze­tő­jét, hogy hívja vissza Ahmed H. vé­dőügy­véd­jét, Bá­rándy Pé­tert.

Karácsony Gergely nem áll a Soros-terv útjába

Karácsony Gergely nem áll a Soros-terv útjába

Mig­ráns­ba­rát ja­vas­la­tok szü­let­nek a Ka­rá­csony által ve­ze­tett zug­lói ön­kor­mány­zat­nál - kö­zölte Budai Gyula, a Fi­desz or­szág­gyű­lési kép­vi­se­lője.

Zuglói önkormányzati lakások migránsoknak?

Zuglói önkormányzati lakások migránsoknak?

Zuglói önkormányzati lakások migránsoknak?

Ka­rá­csony Ger­gely ön­kor­mány­zati la­ká­sokba is mig­rán­so­kat te­le­pí­tene be - mondta Hol­lik Ist­ván.

Ka­rá­csony Ger­gely ön­kor­mány­zati la­ká­sokba is mig­rán­so­kat te­le­pí­tene be - mondta Hol­lik Ist­ván.

Karácsony elismerte, hogy laktanyákba akarják telepíteni a migránsokat

Karácsony Gergely elismerte, hogy laktanyákba akarják telepíteni a migránsokat

Ka­rá­csony Ger­gely va­sár­nap el­is­merte, hogy lak­ta­nyákba akar­ják te­le­pí­teni a mig­rán­so­kat.

Laktanyákba telepítené a bevándorlókat Soros embere

Laktanyákba telepítené a bevándorlókat Soros embere

A Fi­desz sze­rint Ka­rá­csony Ger­gely, az MSZP-Pár­be­széd mi­nisz­ter­el­nök-je­löltje hasz­ná­la­ton kí­vüli lak­ta­nyákba te­le­pí­tené be a mig­rán­so­kat.

Ezért utálja Gyurcsány Karácsony Gergelyt: Pénzelte, mégis áruló lett

Ezért utálja Gyurcsány Karácsony Gergelyt: Pénzelte, mégis áruló lett

El­ké­pesztő jel­zők­kel tá­madt Ka­rá­csony Ger­gelyre a Gyur­csány-média.

El­ké­pesztő jel­zők­kel tá­madt Ka­rá­csony Ger­gelyre a Gyur­csány-média.

Fidesz: Karácsony Soros miniszterelnök-jelöltje

Fidesz: Karácsony Soros miniszterelnök-jelöltje

A Fi­desz sze­rint "Ka­rá­csony Ger­ge­lyék nem­csak itt­hon tá­mad­ják a ha­tár­zá­rat és a ha­tár­vé­del­met".

Karácsony Gergely "Sorosék trójai falova"

Karácsony Gergely "Sorosék trójai falova"

Ta­nács­adói közt so­ros­is­ták és SZDSZ-esek van­nak.

Ta­nács­adó tes­tü­le­té­ben a Soros Ala­pít­vány egy­kori mun­ka­tár­sai és néhai SZDSZ-esek van­nak.