Lebukott a piramisjáték szervezője

Lebukott a piramisjáték szervezője

A kínai csaló köz­hasznú szer­ve­zet­nek ál­cázta.

A kínai csaló köz­hasznú szer­ve­zet­nek ál­cázta a pi­ra­mis já­té­kot és mil­li­ó­kat ká­ro­sí­tott meg. Ennek meg is lett az ered­mé­nye.

Háborút indított a magyar hatóság a Viagogo ellen

Háborút indított a magyar hatóság a Viagogo ellen

Fel­ke­rült a ma­gyar kor­mány jog­sértő web­áru­há­za­kat tar­tal­mazó lis­tá­jára a Vi­a­gogo.

Brutális károkat okozott a kedden érkező vihar - FOTÓK!

Brutálisan károkat okozott a kedden érkező vihar - FOTÓK!

El­ké­pesztő erő­vel ér­ke­zett meg a vihar az or­szág fölé ked­den. Sú­lyos gon­do­kat oko­zott.

El­ké­pesztő erő­vel ér­ke­zett meg a vihar az or­szág fölé ked­den. Sú­lyos gon­do­kat oko­zott.

Megtudtuk Justin Bieber autóbalesetének részleteit: Nagy a kár!

Megtudtuk Justin Bieber autóbalesetének részleteit: Hatalmas a kár!

Ezt nem fogja könnyen ki­he­verni a pop­éne­kes! Óri­ási kár ke­let­ke­zett au­tó­já­ban!

Durva részletek Berki Krisztián autóbalesetéről, megszólalt a szemtanú

Durva részletek Berki Krisztián autóbalesetéről, megszólalt a szemtanú

A FEM3 Café mű­sor­ve­ze­tője egy bus­szal üt­kö­zött a hét­vé­gén.

A FEM3 Café mű­sor­ve­ze­tője egy bus­szal üt­kö­zött a hét­vé­gén.

Összefogtak a viharkárosult trabis néniért

Összefogtak a viharkárosult trabis néniért

So­ro­zat­ban éri a bal­sze­ren­cse.

So­ro­zat­ban éri a bal­sze­ren­cse a hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Ma­rika nénit, aki­nek a hét ele­jén a vihar tel­je­sen tönk­re­tette a Tra­bant­ját.

Több millió forinton vitázik Kis Grófo és Jolly

Több millió forinton vitázik Kis Grófo és Jolly

Ki­tá­lalt az igaz­ság­ról Jolly.

A nép­szerű ze­ne­szerző kép­te­len volt ma­gá­ban tar­tani, mit tett vele a mu­la­tós sztár.

Medveczky Ilona: Elfújta a Kukimat a szél!

Medveczky Ilona: Elfújta a Kukimat a szél!

Nem csak a vi­rá­go­kat té­pázta meg a szél, egyéb fur­csa je­len­sé­get is ta­pasz­talt Ilona!

Nagy ká­ro­kat oko­zott a vihar a 76 éves tánc­mű­vésznő kert­jé­ben. Nem csak a vi­rá­go­kat té­pázta meg a szél, egyéb fur­csa je­len­sé­get is ta­pasz­talt Ilona!

Most lebukott: Erre egyáltalán nem jó a szódabikarbóna!

Most lebukott: Erre egyáltalán nem jó a szódabikarbóna!

A szó­da­bi­kar­bóna va­ló­ban igazi cso­da­szer a ház­tar­tás­ban, mégis akad, amire nem sza­bad hasz­nálni.

A szó­da­bi­kar­bóna va­ló­ban igazi cso­da­szer a ház­tar­tás­ban, mégis akad, amire nem sza­bad hasz­nálni.

Pusztító vihar! Újabb milliós károk Klapkánál!

Pusztító vihar! Újabb milliós károk Klapkánál!

Tel­je­sen ki­ké­szült az üz­let­em­ber!

Tel­je­sen ki­ké­szült a te­he­tős üz­let­em­ber: di­ó­sát ki­ir­totta az idő­já­rás! Ter­més egy­ál­ta­lán nem lesz, rá­adá­sul a csü­tör­töki vihar a fák­ban is kárt tett!

Iszonyatos károkat okozott a vihar a keleti országrészben!

Iszonyatos károkat okozott a vihar a keleti országrészben!

Szü­ne­telt az áram­szol­gál­ta­tás.

Sza­bolcs­ban ki­lenc te­le­pü­lé­sen szü­ne­telt az áram­szol­gál­ta­tás, Hód­me­ző­vá­sár­he­lyen is ren­ge­teg ri­asz­tás volt.

3 szuper gyakorlat, hogy gyönyörű legyen a karod

3 szuper gyakorlat, hogy fekvőtámasz nélkül is gyönyörű legyen a karod

Visz­lát in­te­ge­tő­háj, ezek­kel a gya­kor­la­tok­kal most újra for­mába hoz­ha­tod magad!

Visz­lát in­te­ge­tő­háj, ezek­kel a gya­kor­la­tok­kal most újra for­mába hoz­ha­tod magad! Rá­adá­sul bár­hol el­vé­gez­he­ted őket, csak egyet­len me­di­cin­lab­dára lesz szük­sé­ged, a vál­to­zás pedig szinte azon­nal ész­re­ve­hető!

Így öltözz nyáron, ha utálod a karod

Így öltözz nyáron, ha utálod a karod

Min­den­ki­nek akad olyan test­ré­sze, ami­vel nincs tel­je­sen ki­bé­külve. Ha nem sze­re­ted ki­tenni a karod nyá­ron, akkor mu­tat­juk, hogy mi­lyen ru­há­ban le­hetsz őrül­ten szexi!

Min­den­ki­nek akad olyan test­ré­sze, ami­vel nincs tel­je­sen ki­bé­külve. Ha nem sze­re­ted ki­tenni a karod nyá­ron, akkor mu­tat­juk, hogy mi­lyen ru­há­ban le­hetsz őrül­ten szexi!

Padlóra küldték az anyagi gondok Klapka Györgyöt!

Padlóra küldték az anyagi gondok Klapka Györgyöt!

Sze­ren­csét­le­nül ala­kul­tak az üz­leti dol­gai az utóbbi hó­na­pok­ban, je­len­tős anyagi vesz­te­ség érte!

Ilyen sem tör­tént még a 87 éves üz­let­em­ber­rel! Sze­ren­csét­le­nül ala­kul­tak az üz­leti dol­gai az utóbbi hó­na­pok­ban, je­len­tős anyagi vesz­te­ség érte!

Őrjöng Klapka György! Elfagyott a diósa, 70 milliós a kár!

Őrjöng Klapka György! Elfagyott a diósa, 70 milliós a kár!

Dep­resszi­óba esett...

A te­he­tős üz­let­em­ber de­presszi­óba esett! Ki­fo­gott rajta a sze­szé­lyes áp­ri­lisi idő­já­rás: a fagy tönk­re­tette ter­mé­nyeit!

Totálisan megújult a fekvőtámasz! Ilyen feszesítést még nem láttál!

Totálisan megújult a fekvőtámasz! Ilyen feszesítést még nem láttál!

For­mát­lan­nak, pu­há­nak érzed a ka­ro­dat? Sze­ret­nél erő­sí­teni, de va­lami rend­kí­vül ha­té­kony gya­kor­latra vágysz?

300 házat tett tönkre a vihar 20 perc alatt Neszmélyen

300 házat tett tönkre a vihar 20 perc alatt Neszmélyen

A fél falut tönk­re­tette.

Mind­össze 20 per­cig tar­tott szom­bat este a vihar Nesz­mély­ben, de a fél falut tönk­re­tette. A sző­lős­gaz­dák bir­to­kai nem a vi­hart, hanem a jég­esőt síny­let­ték meg.

Villámgyors edzésprogram a tökéletes alakért

Villámgyors edzésprogram a tökéletes alakért

Nyű­gözd le for­más ala­kod­dal a férfi­a­kat! Íme, a leg­gyor­sabb és leg­ha­té­ko­nyabb gya­kor­la­tok Ru­bint Ré­ká­tól!

Nyű­gözd le for­más ala­kod­dal a férfi­a­kat! Íme, a leg­gyor­sabb és leg­ha­té­ko­nyabb gya­kor­la­tok Ru­bint Ré­ká­tól! Hajrá!

Katasztrófa a híres horvát üdülővárosban: A tenger az úr!

Katasztrófa a híres horvát üdülővárosban: A tenger az úr!

Heves me­di­ter­rán cik­lo­nok sújt­ják a Föld­közi-ten­ger tér­sé­gét. Pusz­tító szél és csa­pa­dék rom­bol.

Ne várjon vonatot a Balatonnál

Ne várjon vonatot a Balatonnál

A vihar miatt busz szál­lítja az uta­so­kat.

A vihar miatt busz szál­lítja az uta­so­kat. Ké­szül­jön fel rá, hogy a va­sár­napi zi­va­ta­rok miatt több fenn­aka­dás lesz a köz­le­ke­dés­ben!

Szuper fekvőtámasz variációk nőknek

Szuper fekvőtámasz variációk nőknek

A fek­vő­tá­masz­ban több le­he­tő­ség van, mint gon­dol­nád. For­málj ma­gad­nak cso­dás ka­ro­kat!

A fek­vő­tá­masz­ban több le­he­tő­ség van, mint gon­dol­nád. For­málj ma­gad­nak cso­dás ka­ro­kat!

Tüntesd el a karodról az integetőhájat!

Tüntesd el a karodról az integetőhájat!

A laza fel­kar­ral ál­ta­lá­ban nem tö­rő­dünk ele­get.

A laza fel­kar­ral ál­ta­lá­ban nem tö­rő­dünk annyit, mint a com­bunk­kal és a fe­ne­künk­kel.

Hozd formába a karod súlyzók nélkül!

Hozd formába a karod súlyzók nélkül!

Össze­gyűj­töt­tünk né­hány ha­té­kony gya­kor­la­tot neked.

Össze­gyűj­töt­tünk az ott­honi edzés­hez né­hány ha­té­kony gya­kor­la­tot neked.