CÍMKE: 'kapus'

Magyar focista a BL-döntős sztárcsapatban? Így lehetséges

Magyar focista a BL-döntős sztárcsapatban? Így lehetséges

Ké­zen­fekvő meg­ol­dás lenne. So­rol­juk az ér­ve­ket, ami­ért össze­jö­het a nagy iga­zo­lás.

Most jelentette be fájó döntését a magyar sztár: föladta a harcot

Most jelentette be fájó döntését a magyar sztár: föladta a harcot

Elege lett a szél­ma­lom­harc­ból. Pedig min­den szé­pen in­dult, de az utóbbi hó­na­pok po­kollá vál­tak.

FRISS HÍREK

Mindenkit meglepett Buffon: nem a visszavonulását jelentette be

Buffon mindenkit meglepett: nem a visszavonulását jelentette be

Egy kor­szak véget ér, de még­sem vonul vissza a ve­te­rán ka­pus­le­genda?

Még­sem vonul vissza a ve­te­rán ka­pus­le­genda? Csak annyi biz­tos, hogy egy kor­szak véget ér.

Megindító vallomás: gyermekéről mesélt a közkedvelt magyar tévés sztár

Megindító vallomás: gyermekéről mesélt a közkedvelt magyar tévés sztár

Gun­del Ta­kács Gábor na­gyon büszke lab­da­rúgó fiára.

Gun­del Ta­kács Gábor na­gyon büszke lab­da­rúgó fiára, aki 20 éve­sen mu­tat­koz­ha­tott be az NB I-ben.

Óriási öröm érte Gundel Takács Gábort!

Óriási öröm érte Gundel Takács Gábort!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető 20 éves fia az Új­pest ka­pu­sa­ként mu­tat­koz­ha­tott be az NB I-ben. A győ­ze­lem nem jött össze neki.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető 20 éves fia az Új­pest ka­pu­sa­ként mu­tat­koz­ha­tott be az NB I-ben. A győ­ze­lem nem jött össze neki.

Megható pillanat, elsírta magát védése után a fiatal kapus - videó

Megható pillanat, elsírta magát védése után a fiatal kapus - videó

Rit­kán látni ilyet a Baj­no­kok Li­gá­já­ban. Az 54. perc­ben állt be a 16 éves há­lóőr.

Szenzációs hírt kürtöltek világgá a magyar focistáról

Szenzációs hírt kürtöltek világgá a magyar focistáról

Most sem pa­nasz­kod­hat, de vá­lo­gat­hat a jobb­nál jobb le­he­tő­sé­gek kö­zött. Sor­ban áll­nak érte a sztár­klu­bok.

Most sem pa­nasz­kod­hat, de vá­lo­gat­hat a jobb­nál jobb le­he­tő­sé­gek kö­zött. Sor­ban áll­nak érte a sztár­klu­bok.

Áll a bál Dárdai klubjánál, bajban a magyar edző?

Áll a bál Dárdai klubjánál, bajban a magyar edző?

Ra­portra hívta fő­nöke.

Ra­portra hívta fő­nöke a kő­ke­mény nyi­lat­ko­zat miatt. Klin­smann fia a vita tár­gya. Sok kri­tika érte már a fi­a­tal ka­pust, de most túl­ment egy ha­tá­ron.

Itt a teljes igazság, Gulácsi cáfolja a híreszteléseket

Itt a teljes igazság, Gulácsi cáfolja a híreszteléseket

Még hogy az ün­nep­lésbe sé­rült bele?

Még hogy az ün­nep­lésbe sé­rült bele? Vá­lo­ga­tott fo­cis­tánk volt az Eu­rópa-liga-nyol­cad­döntő ma­gyar hőse - nem is akár­ho­gyan!

Ilyen van? Német lehet a magyar válogatott kapus

Ilyen van? Német lehet a magyar válogatott kapus

Baksa László nem is olyan még a ma­gya­rok­kal állt fel a do­bo­góra. Most or­szá­got vált­hat.

Baksa László nem is olyan még a ma­gya­rok­kal állt fel a do­bo­góra. Most or­szá­got vált­hat.

Kiderült Király Gábor titka, váltani készül

Kiderült Király Gábor titka, váltani készül

Még nem vonul vissza 108-szo­ros vá­lo­ga­tot­tunk, de... Így ké­szül a civil éle­tére a szom­bat­he­lyi Ha­la­dás ve­te­rán ka­pus­klasszisa.

Még nem vonul vissza 108-szo­ros vá­lo­ga­tot­tunk, de... Így ké­szül a civil éle­tére a Ha­la­dás ve­te­rán ka­pus­klasszisa.

Veszélyben Buffon rekordja? Bombaigazolás a láthatáron

Veszélyben Buffon rekordja? Bombaigazolás a láthatáron

Na­gyot szólna a dél-ame­ri­kai há­lóőr klub­vál­tása. A Li­ver­pool ala­po­san zsebbe nyúl­hat a bra­zil já­té­ko­sért.

Gulácsi okkal boldog, kapusunk nagyot alakított

Gulácsi okkal boldog, kapusunk nagyot alakított

Elé­ge­det­ten ér­té­kelt.

Elé­ge­det­ten ér­té­kelt az újabb klasszis tel­je­sít­mény után a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ka­pusa.

Erre ki számított? Nagy álmáról mesélt Király Gábor fia

Erre ki számított? Nagy álmáról mesélt Király Gábor fia

Má­tyás Ang­li­á­ban kez­dett el fo­cizni, egy­szer sze­retne oda vissza­térni. A Man­ches­ter Uni­ted hí­vá­sá­nak örülne a leg­job­ban.

Má­tyás Ang­li­á­ban kez­dett el fo­cizni, egy­szer sze­retne oda vissza­térni. A Man­ches­ter Uni­ted hí­vá­sá­nak örülne a leg­job­ban.

Megható fotót tett közzé Király Gábor, jár a tisztelet

Megható fotót tett közzé Király Gábor, jár a tisztelet

Ér­té­kes emlék a ka­pus­tól. A Ha­la­dás ikonja a nagy előd­ről sem fe­led­ke­zik meg.

Ér­té­kes emlék a ka­pus­tól. A Ha­la­dás ikonja a nagy előd­ről sem fe­led­ke­zik meg.

Bombahír a fociban: bejelentést tett a jövőjéről a világ legjobbja

Bombahír a fociban: bejelentést tett a jövőjéről a világ legjobbja

Buffon már dön­tött, csak a klub­ve­ze­tő­kön múlik a foly­ta­tás.

Buffon már dön­tött, csak a klub­ve­ze­tő­kön múlik a foly­ta­tás. Meg­gon­dolta magát a le­genda.

Meglepő hír, Gulácsi újabb riválist kaphat

Meglepő hír, Gulácsi Péter újabb riválist kaphat

Fi­a­tal já­té­kost sze­melt ki ma­gá­nak az RB Le­ip­zig.

Ko­rábbi után­pót­lás-vá­lo­ga­tott já­té­kost sze­melt ki ma­gá­nak az RB Le­ip­zig. Még az is lehet, hogy előbb köl­csön­ad­ják.

Változás a Fradinál, válogatott kapust igazolt a klub

Változás a Fradinál, válogatott kapust igazolt a klub

A Rába ETO-t hagyta most ott.

Vissza­tért ko­rábbi csa­pa­tá­hoz a ma­gyar fut­sal­vá­lo­ga­tott ka­pusa. A Rába ETO-t hagyta most ott.

Különleges kisfilmmel búcsúztatta az óévet Király Gábor

Különleges kisfilmmel búcsúztatta az óévet Király Gábor

Fon­tos sze­rep ju­tott a fe­le­sé­gé­nek.

Új sze­re­pek­ben pró­bálta ki magát a Ha­la­dás ikonja. Fon­tos fel­adat ju­tott a ka­pus­le­genda fe­le­sé­gé­nek és saját kis bi­ro­dal­má­nak is.

Hajnali videózással vezekelt a bénázó magyar focista

Hajnali videózással vezekelt a bénázó magyar focista

Gróf Dávid le­gen­dák ba­ki­jait szem­lézte. A Hon­véd ka­pusa las­san gyó­gyul a szom­bati ku­darc után.

Erre vártunk, jó hírt közölt a magyar kapus

Erre vártunk, jó hírt közölt a magyar kapus

Bog­dán Ádám utol­jára egy éve lé­pett pá­lyára.

Bog­dán Ádám utol­jára egy éve lé­pett pá­lyára. A ma­gyar vá­lo­ga­tott kapus biz­tató hírt kö­zölt a jö­vő­jét il­le­tően.

Drámai titkairól vallott Király Gábor

Drámai titkairól vallott Király Gábor

El­árulta, mi nyomja a szí­vét. Mintha csa­ló­dott az itt­hon ta­pasz­tal­tak­ban.

El­árulta, mi nyomja a szí­vét. Őszin­tén be­szélt a Ha­la­dás, a vá­lo­ga­tott és a ma­gyar foci gond­ja­i­ról. Mintha csa­ló­dott volna abban, amit a lab­da­rú­gá­sunkba vissza­térve ta­pasz­talt.

Király Gábor elbújhat, hihetetlen világrekord érik a fociban

Király Gábor elbújhat, óriási világrekord érik a fociban

Már csak a 2018-as vb-ig kell ki­húzni.

Már csak a 2018-as vb-ig kell ki­húz­nia a ve­te­rán ka­pus­nak a vá­lo­ga­tott­ban. Ha eddig ki­bírta, ezt a pár hó­na­pot már bot­tal is.

Tragédia, ütközött a kapus, és belehalt a sérülésbe

Tragédia, ütközött a kapus, és belehalt a sérülésbe

Bor­zal­mas je­le­net ját­szó­dott le a fut­ball­pá­lyán, nem tud­ták meg­men­teni a kapus éle­tét.

Bor­zal­mas je­le­net ját­szó­dott le a fut­ball­pá­lyán, nem tud­ták meg­men­teni a kapus éle­tét.

Véres kivégzés, pályán lőtték agyon a focikapust

Véres kivégzés, pályán lőtték agyon a focikapust

A tá­ma­dás előtt a ba­rát­já­val edzett a 33 éves kapus, az éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

A tá­ma­dás előtt a ba­rát­já­val edzett a 33 éves kapus, az éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni. A rend­őrök az egész vá­rost le­zár­ták.

Elátkozták Dárdait? Hihetetlen balszerencse-sorozat üldözi

Elátkozták Dárdait? Hihetetlen balszerencse-sorozat üldözi

Óri­ási baj­ban a Her­tha-tré­ner és ma­gyar ka­pus­edzője, Petry Zsolt is. Ilyen hely­zetbe még sosem ke­rül­tek. Mi lesz így a meccsen?

Hihetetlen dolgot tett a kapus, leesett az emberek álla

Hihetetlen dolgot tett a kapus, leesett az emberek álla

Ala­po­san meg­lepte a sze­mély­ze­tet.

A spa­nyol já­té­kos ala­po­san meg­lepte a sze­mély­ze­tet. Senki nem szá­mí­tott rá ebben az idő­pont­ban. Szor­galma si­kert érhet a kö­vet­kező sze­zon­ban.

Családi örömhír, büszke lehet fiára Gundel Takács

Családi örömhír, büszke lehet fiára Gundel Takács

A nép­szerű mű­sor­ve­zető 19 éves fia egy fő­vá­rosi csa­pat­hoz iga­zolt, mert Fel­cs­úton ke­ve­set fut­bal­loz­ha­tott.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető 19 éves fia egy fő­vá­rosi csa­pat­hoz iga­zolt, mert Fel­cs­úton ke­ve­set fut­bal­loz­ha­tott. Az ifjú kapus el­vá­rá­sai nagyra nőt­tek ma­gá­val szem­ben.

Merész húzás volt, a kapus a lánykérésért áldozta be a meccset - videó

Merész húzás volt, a kapus a lánykérésért áldozta be a meccset - videó

A fe­le­ző­vo­na­lon kérte meg sze­relme kezét, de a meccs­nek annyi volt...

A fe­le­ző­vo­na­lon kérte meg sze­relme kezét, de a meccs­nek annyi volt...

Érik a magyar válogatott focista álma, sztárcsapat vár rá?

Érik a magyar válogatott focista álma, sztárcsapat vár rá?

Va­lóra vál­hat a nagy ta­lál­ko­zás? Ezért küzd Gu­lá­csi Péter meccs­ről meccsre a német baj­nok­ság­ban.

Jó hírt kapott Király Gábor, gyötrelmes időszakot zárhat le

Jó hírt kapott Király Gábor, gyötrelmes időszakot zárhat le

Szep­tem­ber óra vár erre a napra.

A Ha­la­dás ve­ze­tő­edzője meg­erő­sí­tette, hogy a vá­lo­ga­tott re­kor­der­rel vág neki a ta­va­szi sze­zon­nak a csa­pata. Leg­utóbb szep­tem­ber­ben játsz­ha­tott a ka­pus­le­genda.

A gólt is védi, megtaláltuk Király Gábor utódját

A gólt is védi, megtaláltuk Király Gábor utódját

Ilyen pro­duk­ciót még nem lát­tunk.

Ilyen kapus pro­duk­ciót még soha nem lát­tunk, őrü­le­tes bra­vú­rok­kal vil­lant a há­lóőr.

Te végignézed faarccal ezt a videót? Fogadjunk, hogy nem!

Te végignézed faarccal ezt a videót? Fogadjunk, hogy nem!

Hiába pró­bál­koz­tunk, nem bír­tuk ki.

Hiába pró­bál­koz­tunk, nem bír­tuk ki ne­ve­tés nél­kül. A ko­reai fo­ci­ka­pus az in­ter­net mai sztárja.

Szexi kapus repítette döntőbe a hollandokat

Szexi kapus repítette döntőbe a holland csapatot

A svéd­or­szági női ké­zi­labda Eu­rópa-baj­nok­ság dön­tő­jébe ju­tott Hol­lan­dia. Tess Wes­ter nem csak remek vé­dé­se­i­vel hívja fel ma­gára a fi­gyel­met.

A svéd­or­szági női ké­zi­labda Eu­rópa-baj­nok­ság dön­tő­jébe ju­tott Hol­lan­dia. Tess Wes­ter nem csak remek vé­dé­se­i­vel hívja fel ma­gára a fi­gyel­met.

Nagy a baj, idén nem véd a sztárkapus

Nagy a baj, idén nem véd a sztárkapus

Mirko Ali­lo­vic­nak ko­moly be­teg­ség miatt kel­lett el­utaz­nia Veszp­rém­ből.

Mirko Ali­lo­vic­nak ko­moly be­teg­ség miatt kel­lett el­utaz­nia Veszp­rém­ből. A hor­vát ka­pusra hosszú gyó­gyu­lás vár.

Nagy a baj? Ezért vitték le hordágyon a magyar kapust

Nagy a baj? Ezért vitték le hordágyon a magyar kapust

Így sé­rült meg Bog­dán Ádám.

Ez a le­hető leg­rosszabb­kor jött vá­lo­ga­tott lé­gi­ó­sunk szá­mára. Így sé­rült meg Bog­dán Ádám a Wigan meccsén.

Friss hírek, ekkor térhet vissza Király Gábor

Friss hírek, ekkor térhet vissza Király Gábor

A Ha­la­dás mac­kó­nad­rá­gos hőse min­den nap ke­ze­lé­sekre jár. Vajon félni kell attól, hogy be­fe­jezi pá­lya­fu­tá­sát?

A Ha­la­dás mac­kó­nad­rá­gos hőse min­den nap ke­ze­lé­sekre jár. Vajon félni kell attól, hogy be­fe­jezi pá­lya­fu­tá­sát?

Felesége szeme láttára ütötték le a magyar focikapust

Felesége szeme láttára ütötték le a magyar focikapust

Szűcs sze­rint nem kér­dés, hogy meg­ütöt­ték-e. El­múlt a fej­fá­jása, de a rend­őr­ség­től még szá­mít­hat kér­dé­sekre.

Szűcs Lajos sze­rint nem kér­dés, hogy meg­ütöt­ték-e. Hét­főre el­múlt a fej­fá­jása, de a rend­őr­ség­től még szá­mít­hat kér­dé­sekre.

Kicsinálták! Könnyezve dühöngött a szexi klasszis

Kicsinálták! Könnyezve dühöngött a szexi klasszis

Hope Solo fél­éves el­til­tást ka­pott.

Hope Solo, az ame­ri­kai női vá­lo­ga­tott fut­ball­ka­pusa fél­éves el­til­tást ka­pott ha­zája szö­vet­sé­gé­től. A szexi szép­ség nem vi­selte jól a be­je­len­tést.

Itt az új Király, remekelt a kapusunk

Itt az új Király, remekelt a magyar kapus

A Bun­des­li­gá­ban is be­mu­tat­ko­zott Gu­lá­csi Péter.

A Bun­des­li­gá­ban is be­mu­tat­ko­zott Gu­lá­csi Péter. A Le­ip­zig há­lóőre már az első mér­kő­zé­sen bi­zo­nyí­totta, hogy meg­ér­de­melte a bi­zal­mat.

Friss hírek az összevert Szűcs Lajos állapotáról!

Friss hírek az összevert Szűcs Lajos állapotáról!

A ko­rábbi vá­lo­ga­tott ka­pust egy ag­resszív druk­ker ütötte le a szom­bat dél­utáni meccsen, mentő szál­lí­totta a nyír­egy­házi kór­házba.

A ko­rábbi vá­lo­ga­tott ka­pust egy ag­resszív druk­ker ütötte le a szom­bat dél­utáni meccsen, mentő szál­lí­totta a nyír­egy­házi kór­házba.

Ezt nem hisszük el, Király Gábor a legjobb Európában

Ezt nem hisszük el, Király Gábor a legjobb Európában

Újabb kö­zön­ség­sza­va­zás, ter­mé­sze­te­sen ma­gyar si­ker­rel. Ebbe még Ki­rály Gábor ujja is kifi­ca­mo­dott.

Újabb kö­zön­ség­sza­va­zás, ter­mé­sze­te­sen ma­gyar si­ker­rel. Ebbe még Ki­rály Gábor ujja is kifi­ca­mo­dott.

Egyik csapás a másik után: óriási bajban Király utódjelöltje

Egyik csapás a másik után: óriási bajban Király utódjelöltje

A leg­rosszabb­kor ütött be a krach.

A leg­rosszabb­kor jött a sé­rü­lés. Ki­hat­hat az őszi sze­zonra, sőt a vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőkre ké­szü­lődő ma­gyar vá­lo­ga­tottra is.

Nagy a baj, segítsünk Bernd Storcknak!

Nagy a baj, segítsünk Bernd Storcknak!

Szep­tem­ber­ben már tét­meccs vár a fo­ci­vá­lo­ga­tottra.

Szep­tem­ber­ben már tét­meccs vár a fo­ci­vá­lo­ga­tottra. A leg­na­gyobb kér­dést azon­ban még meg kell vá­la­szol­nia a ka­pi­tány­nak.

Ehhez kezd Király a visszavonulása után

Ehhez kezd Király Gábor a visszavonulása után

Ami azért még odébb van. A 107-sze­res vá­lo­ga­tott kapus most be­pil­lan­tást en­ge­dett a ma­gán­éle­tébe. Azt is el­me­sélte, hogy ta­lál­ko­zott ked­venc éne­ke­sé­vel, amit cso­da­ként élt meg.

Ami azért még odébb van. A 107-sze­res vá­lo­ga­tott kapus most be­pil­lan­tást en­ge­dett a ma­gán­éle­tébe. Azt is el­me­sélte, hogy ta­lál­ko­zott ked­venc éne­ke­sé­vel, amit cso­da­ként élt meg.

Királyi pillanatok, ezt kaptuk a mackóalsós legendától

Királyi pillanatok, ezt kaptuk a mackóalsós legendától

Ked­venc fo­ci­ka­pu­sunk sú­lyos dön­tést ho­zott. Meg­mu­tat­juk, mit kö­szön­he­tünk az Eu­rópa-baj­nok­ság ma­gyar hő­sé­nek.

Ked­venc fo­ci­ka­pu­sunk sú­lyos dön­tést ho­zott. Meg­mu­tat­juk, mit kö­szön­he­tünk az Eu­rópa-baj­nok­ság ma­gyar hő­sé­nek.

Rajtad is múlik: óriási elismerést kaphat Király Gábor!

Rajtad is múlik: óriási elismerést kaphat Király Gábor!

Gera szép­ség­dí­jas gólja után jöhet a ka­pus­bra­vúr? Az év leg­na­gyobb vé­dé­sét ke­resi az UEFA. Se­gíts meg­ta­lálni!

Gera szép­ség­dí­jas gólja után jöhet a ka­pus­bra­vúr? Az év leg­na­gyobb vé­dé­sét ke­resi az UEFA. Se­gíts meg­ta­lálni!

Árulkodó fotó: megvan Király Gábor méltó utóda!

Árulkodó fotó: megvan Király Gábor méltó utóda!

Nem kell ag­gódni a jövő miatt.

A vá­lo­ga­tott­nál és a Ha­la­dás­nál sem kell ag­gódni a jövő miatt. So­kat­mondó képet posz­tolt a ma­gyar foci ma­ci­na­cis ikonja.

Király nem ezt tervezte fiával

Király Gábor nem ezt tervezte, kapus lesz a fia

A ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pusa egy va­la­mit biz­tos nem akart ne­velni fi­á­ból...

A ma­gyar vá­lo­ga­tott vi­lág­szerte is­mertté vált ka­pusa egy va­la­mit biz­tos nem akart ne­velni fi­á­ból, és ezért fur­csa trükk­höz fo­lya­mo­dott...

Gondoltad volna? Így indult Berki Krisztián futball-pályafutása

Gondoltad volna? Így indult Berki Krisztián futball-pályafutása

Egy­kori há­lóőr­ként be­szélt arról, ho­gyan nyű­göz­ték le a vá­lo­ga­tott ka­pu­sai.

Megható történetek: könnyezve búcsúzott mesterétől Király Gábor

Megható történetek: könnyezve búcsúzott mesterétől Király Gábor

El­te­met­ték a ma­gyar foci le­gen­dá­ját. 101-sze­res vá­lo­ga­tot­tun­kat is neki kö­szön­het­jük.

Tüntető ultrák várták háza előtt a magyar kapust

Tüntető ultrák várták háza előtt a magyar kapust

Kö­te­les László óri­ási nép­sze­rű­ség­nek ör­vend Bel­gi­um­ban. Ilyes­mire ő sem szá­mít­ha­tott.

Kö­te­les László óri­ási nép­sze­rű­ség­nek ör­vend Bel­gi­um­ban. Hat éve után tá­vo­zik a Genk csa­pa­tá­tól. Ilyes­mire ő sem szá­mít­ha­tott.

Szépségkirálynővel támad a magyar focista riválisa

Szépségkirálynővel támad a magyar focista riválisa

Nem csak a meccsek miatt vár­ják.

Bog­dán Ádá­mon kívül min­denki várja már a német ka­pust. Loris Ka­rius nem egye­dül jön, ma­gá­val hozza ba­rát­nő­jét, aki már meg­hó­dí­totta a druk­ke­re­ket.

Rossz hírünk van Bogdán Ádámnak

Rossz hírünk van Bogdán Ádámnak, hiába minden remény?

Míg a ma­gyar kapus re­mény­ke­dik, a ve­ze­tők már előre te­kin­te­nek.

Míg a ma­gyar kapus re­mény­ke­dik, a ve­ze­tők már előre te­kin­te­nek. Hiába az élő szer­ző­dés, a sor­sá­ról a feje fö­lött dön­te­nek.

Három kapusöngólnál járunk, melyik a legviccesebb?

Három kapusöngólnál járunk, melyik a legviccesebb?

Még négy hónap sem telt el az évből, de már három ka­pi­tá­lis ka­pus­ön­gólt re­giszt­rál­tunk.

Még négy hónap sem telt el az évből, de már három ka­pi­tá­lis ka­pus­ön­gólt re­giszt­rál­tunk.

Ha van szabad 16 órád, ezt ki ne hagyd!

Ha van szabad 16 órád, ezt ki ne hagyd!

Ju­ven­tus- és Buffon-fa­na­ti­ku­sok előny­ben, el­fog­lal­tak hát­rány­ban.

Ju­ven­tus- és Buffon-fa­na­ti­ku­sok előny­ben, el­fog­lal­tak hát­rány­ban. Az olasz csa­pat ki­ma­xolta vi­lág­klasszis ka­pu­sá­nak az ün­nep­lé­sét.

Szerelmeslevelet írt Buffon a focikapunak

Szerelmeslevelet írt Buffon a focikapunak

Ha nem fo­cizna, tán köl­tő­nek is be­válna a Ju­ven­tus vi­lág­baj­noka.

Mintha szíve höl­gye lenne a kapu, ame­lyet élete vé­géig vé­del­mez­nie kell. Ha nem fo­cizna, tán köl­tő­nek is be­válna a Ju­ven­tus vi­lág­baj­noka. El­ér­zé­ke­nyült a gól­ta­lan­sági re­kordja miatt.

Félkezű magyar focikapus nagy álmára gyűlik a pénz

Félkezű magyar focikapus nagy álmára gyűlik a pénz

Az ado­má­nyok gyűl­nek, a domb­rádi fo­ci­hős egyre kö­ze­lebb To­ri­nó­hoz. Idén végre sze­mé­lye­sen is lát­hatja Buffont a 17 éves Oláh Csaba?

Az ado­má­nyok gyűl­nek, a domb­rádi fo­ci­hős egyre kö­ze­lebb To­ri­nó­hoz. Idén végre sze­mé­lye­sen is lát­hatja pél­da­ké­pét, Gigi Buffont és a Ju­ven­tust a 17 éves Oláh Csaba?

Rossz hírt kapott az Eb-re készülő válogatott kapusunk

Rossz hírt kapott az Eb-re készülő válogatott kapus

Sz­tárt szer­ződ­tet­né­nek a ma­gyar lé­giós he­lyére. Pedig éppen be­ve­re­kedte magát a csa­pa­tába.

Sz­tárt szer­ződ­tet­né­nek a ma­gyar lé­giós he­lyére. Pedig éppen csak be­ve­re­kedte magát a nagy ter­ve­ket szövő csa­pa­tába.

Kapusháború: újabb jelölt az Eb-keretbe

Indul a kapusháború, újabb jelölt Storck Eb-keretébe

A klub­csa­pa­tá­nál el­ér­ke­zett az ő ideje. A vá­lo­ga­tott­nál is erre vár.

A klub­csa­pa­tá­nál el­ér­ke­zett az ő ideje. A vá­lo­ga­tott­nál is erre vár.

Hatalmas dicséretet kapott a lesajnált magyar kapus

Hatalmas dicséretet kapott a lesajnált magyar kapus

Bog­dán Ádám végre véd­he­tett.

Bog­dán Ádám végre sze­re­pet ka­pott Li­ver­pool­ban. A ma­gyar kapus az után­pót­lás­gárda há­ló­ját őrizte, és jó tel­je­sít­ményt nyúj­tott.

Újra Grosicsnak tapsolhatunk a magyar fociban?

Újra Grosicsnak tapsolhatunk a magyar fociban?

Gro­sics Gyula lánya nagy aján­dé­kot adott fiú­gyer­me­ké­nek. Az Arany­csa­pat le­gen­dás ka­pusa még éle­té­ben örül­he­tett a jó hír­nek.

Gro­sics Gyula lánya nagy aján­dé­kot adott fiú­gyer­me­ké­nek. Az Arany­csa­pat le­gen­dás ka­pusa még éle­té­ben örül­he­tett a jó hír­nek, ma már oda­fent­ről szur­kol­hat uno­ká­já­nak.

Anya lett az öngyilkos kapus özvegye

Újra anya lett az öngyilkos kapus özvegye

Ha­lott ba­bája és férje után ismét anya lett Te­resa Enke. A német fo­ci­vá­lo­ga­tott ko­rábbi ka­pu­sá­nak öz­ve­gye új kap­cso­lat­ban él, s az éle­tét is új­ra­kezdte.

Ha­lott ba­bája és férje után ismét anya lett Te­resa Enke. A német fo­ci­vá­lo­ga­tott ko­rábbi ka­pu­sá­nak öz­ve­gye új kap­cso­lat­ban él, s az éle­tét is új­ra­kezdte.

Szomorú üzenet a magyar focikapustól

Szomorú üzenet a magyar focikapustól

Bog­dán Ádám is tudja, nem men­nek jól a dol­gai. Lehet, hogy két nagy hi­bája után tá­voz­nia kell Li­ver­pool­ból. Kö­zös­ségi ol­da­lán kér biz­ta­tást a szur­ko­lók­tól.

Bog­dán Ádám is tudja, hogy nem men­nek jól a dol­gai. Lehet, hogy két nagy hi­bája után tá­voz­nia kell Li­ver­pool­ból. Kö­zös­ségi ol­da­lán kér biz­ta­tást a szur­ko­lók­tól.

Megkavarná a kártyákat az Eb-re vágyó kapus

Megkavarná a kártyákat az Eb-re vágyó kapus

Vál­toz­tatna az erő­sor­ren­den.

A rosszul si­ke­rült ősz után Gu­lá­csi Péter ta­va­szi jel­szava: új­ra­ter­ve­zés! Vál­toz­tatna az erő­sor­ren­den a klub­csa­pa­tá­nál és a vá­lo­ga­tott­nál is.

Pocakosan sem felejt a kapusok zsenije

Pocakosan sem felejt a kapusok zsenije

René Hi­gu­ita az öt­ven­hez közel is bá­mu­la­tos.

René Hi­gu­ita az öt­ven­hez közel is bá­mu­la­tos. A ko­lum­biai fo­ci­ka­pus skor­pi­ó­rú­gá­sos vé­dé­sé­vel ke­rült be a tör­té­ne­lem­köny­vekbe. Ma is meg­csi­nálja ugyan­azt a mu­tat­ványt.

Megvédjük Bogdánt, az angolok csak hallgassanak!

Megvédjük Bogdánt, az angolok csak hallgassanak!

A ma­gyar ka­pust ci­ki­zik. Pont ők?!

A brit sajtó és a szur­ko­lók Bog­dán Ádámra mu­to­gat­nak, a Li­ver­pool ma­gyar ka­pu­sát ci­ki­zik a Wat­ford­tól ka­pott po­tya­gólja után.

13 évig várt a játékra a világ legtürelmesebb focistája

13 évig várt a sorára a világ legtürelmesebb focistája

Örök kis­pa­dos volt a csa­pa­ta­i­ban.

Vé­gig­járta a négy profil­igát, de csak 33 éves ko­rára ju­tott el addig, hogy éle­té­ben elő­ször be­ke­rül­jön a kezdő ti­zen­egybe.

Fizetnie kell a bunkó kapusnak

Fizetnie kell a bunkó kapusnak

Tönk­re­tette a gye­pet, most fi­zet­het Mar­win Hitz. A kölni sta­di­on­igaz­gató el­küldte a szám­lát az Augs­burg sport­sze­rűt­len fo­ci­ka­pu­sá­nak. A 123 eurót jó­té­kony célra for­dít­ják.

Tönk­re­tette a gye­pet, most fi­zet­het Mar­win Hitz. A kölni sta­di­on­igaz­gató el­küldte a szám­lát az Augs­burg sport­sze­rűt­len fo­ci­ka­pu­sá­nak. A 123 eurót jó­té­kony célra for­dít­ják.

Király Gábor rossz hírt kapott

Király Gábor rossz hírt kapott

Még­sem a Ha­la­dás ka­pu­sáé lesz az Eb-re­kord?

Még­sem a Ha­la­dás ka­pusa lesz a leg­idő­sebb Eb-részt­vevő? Ha úgy ala­kul, iz­landi kol­lé­gája meg­előz­heti a ma­gyar já­té­kost. Igaz, sok esély azért nincs rá.

Király megfogadta! Ezért nem bulizott

Király Gábor megfogadta! Ezért nem bulizott a kapus

Gye­re­kei mel­lett akart lenni a vá­lo­ga­tott há­lóőr.

Gye­re­kei mel­lett akart lenni a vá­lo­ga­tott há­lóőr. A pót­se­lej­te­zők leg­jobbja haj­nali 3-kor már Szom­bat­he­lyen volt, reg­gel pedig gye­re­ke­i­vel éb­redt.

Vizelés, parasztozás és öncsonkítás: a legfurább kapusbabonák

Vizelés, parasztozás és öncsonkítás: a legfurább kapusbabonák

Ki­rály szürke mac­kója sehol nincs egyes kol­lé­gái ka­ba­lá­i­hoz ké­pest.

Ki­rály mac­kója sehol nincs egyes kol­lé­gái ka­ba­lá­i­hoz ké­pest. Íme, a ka­pu­sok 8 leg­őrül­tebb szo­kása.

A százmilliók sem mentették meg Fülöp Márton életét

A százmilliók sem mentették meg Fülöp Márton életét

Hiába köl­tötte va­gyona nagy ré­szét a gyó­gyu­lásra. Ment­he­tet­len volt a vá­lo­ga­tott kapus.

Hiába köl­tötte va­gyona nagy ré­szét a gyó­gyu­lásra. Ment­he­tet­len volt a vá­lo­ga­tott kapus.

Dárdai Pál lehetetlen küldetése

Dárdai Pál lehetetlen küldetése

Nye­ret­len ka­pus­sal vág neki a kö­vet­kező meccs­nek a Her­tha.

Nye­ret­len ka­pus­sal vág neki a kö­vet­kező meccs­nek a Her­tha. Dár­dai Pál op­ti­mista, de lehet még­is­csak se­gí­tett volna a klu­bon a fra­dista Di­busz Dénes.

Nem kutya a focihoz: négylábú a világ legjobb kapusa

Nem kutya a focihoz: négylábú a világ legjobb kapusa

Már két­sze­res vi­lág­re­kor­der.

Már két­sze­res vi­lág­re­kor­der az ara­nyos, okos és ügyes be­agle. Ha kell, a labda te­te­jén egyen­sú­lyo­zik, ha kell, meg­fogja.

Gyászol a magyar foci: 32 évesen elhunyt a válogatott kapus

Gyászol a magyar foci: 32 évesen elhunyt a válogatott kapus

Fülöp Már­ton több mint két éve küz­dött a rák­kal. A gyil­kos kór csü­tör­tök haj­nal­ban ra­gadta el a 24-sze­res vá­lo­ga­tott ka­pust.

Fülöp Már­ton több mint két éve küz­dött a rák­kal. A gyil­kos kór csü­tör­tök haj­nal­ban ra­gadta el a 24-sze­res vá­lo­ga­tott ka­pust, aki meg­for­dult az angol és a görög él­vo­nal­ban is.

Összevert egy nézőt, kiállították a kapust

Összevert egy nézőt, kiállították a kapust

Nem hiába ál­lít­ják a ka­pu­sok­ról, hogy őrül­tek. Ez­út­tal Ma­rok­kó­ban tör­tént egy nem min­den­napi ese­mény, a já­ték­ve­zető sem örült neki.

Nem hiába ál­lít­ják a ka­pu­sok­ról, hogy őrül­tek. Ez­út­tal Ma­rok­kó­ban tör­tént egy nem min­den­napi ese­mény. A já­ték­ve­zető sem örült neki, pi­ro­sat adott érte.

Szurkolók etetik az éhező kapust

Szurkolók etetik az éhező kapust

Jóízűen meg­ette a pá­lyára do­bott kaját, sőt töb­bet akart.

Jóízűen meg­ette a pá­lyára do­bott kaját, sőt töb­bet akart. Nem ez az első eset, hogy a szur­ko­lók által be­do­bott ételt eszik egy fo­cista: bra­zil vi­lág­sztár is tett már ha­son­lót a pá­lyán.

Dárdai magyar játékosnak csinál helyet, de nem Dzsudzsáknak

Dárdai magyar játékosnak csinál helyet, de nem Dzsudzsáknak

Vá­lo­ga­tott kol­lé­gája meg­előz­heti a Hert­há­nál a Moszk­vá­ban ra­gadt szél­sőt.

Hatalmasat védett, kapus lenne a riporter

Hatalmasat védett, kapus lenne a riporter

A sza­bad­rú­gá­sok mes­tere lőtt neki, de el­ké­pesztő módon há­rí­tott. Twit­te­ren üzent az edzők­nek, szí­ve­sen le­szer­ző­dik, ha meg­fi­ze­tik.

A sza­bad­rú­gá­sok mes­tere lőtt neki, de el­ké­pesztő módon há­rí­tott. Még az uno­ká­i­nak is me­sélni fogja, hát még a kol­lé­gák­nak. Twit­te­ren üzent az edzők­nek, szí­ve­sen le­szer­ző­dik, ha meg­fi­ze­tik.