CÍMKE: 'kapus'

Nagy fordulatot vehet Király Gábor karrierje a Haladásnál

Nagy fordulatot vehet Király Gábor karrierje a Haladásnál

Rózsa Dá­niel ki­szo­rí­totta a kez­dő­ből a 42 éves le­gen­dát, aki­ből cse­re­ka­pus vál­hat Szom­bat­he­lyen.

Ezt nézd meg! Így tombolt Király Gábor a Fradi elleni meccsen

Ezt nézd meg! Így tombolt Király Gábor a Fradi elleni meccsen

A Ha­la­dás le­gen­dás ka­pusa a kis­pa­don ün­ne­pelt Lan­za­fame ki­ha­gyott ti­zen­egyese után.

Borzasztó sérülés után lett hős a magyar kapus

Borzasztó sérülés után lett hős a magyar kapus

Bor­dás Dá­niel tö­ké­le­tes mu­ta­tók­kal há­lálta meg az er­dé­lyi­ek­nek, hogy bíz­tak benne.

Bor­dás Dá­niel tö­ké­le­tes mu­ta­tók­kal há­lálta meg az er­dé­lyi­ek­nek, hogy bíz­tak benne.

Télen Angliába igazolhat válogatott focistánk

Télen Angliába igazolhat válogatott focistánk

Jó a meg­íté­lése a szi­get­or­szág­ban. Egyik leg­jobb lé­gi­ó­sunk to­vábbi sor­sá­ról ta­lál­gat a Bild.

Jó a ma­gyar kapus meg­íté­lése a szi­get­or­szág­ban. Egyik leg­jobb lé­gi­ó­sunk to­vábbi sor­sá­ról ta­lál­gat a Bild.

Rossz hír jött Rossinak, Gulácsi kikerül a kapuból

Rossz hír jött Rossinak, Gulácsi kikerül a kapuból

Ta­valy ki­rob­bant­ha­tat­lan volt a lip­csei kez­dő­csa­pat­ból, de most... Azért nem biz­tos, hogy ez baj!

Ta­valy ki­rob­bant­ha­tat­lan volt a lip­csei kez­dő­csa­pat­ból, de most... Azért nem biz­tos, hogy ez baj!

Megható üzenet Király Gábortól

Megható üzenet, fájdalmas sorok Király Gábortól

Nép­szerű ka­pu­sun­kat is meg­érin­tette a le­gen­dás sport­ri­por­ter ha­lála.

Nép­szerű ka­pu­sun­kat is meg­érin­tette a le­gen­dás sport­ri­por­ter ha­lála. Nem fe­ledi a sze­mé­lyes ta­lál­ko­zá­so­kat.

Magyar focista a BL-döntős sztárcsapatban? Így lehetséges

Magyar focista a BL-döntős sztárcsapatban? Így lehetséges

Ké­zen­fekvő meg­ol­dás lenne. So­rol­juk az ér­ve­ket, ami­ért össze­jö­het.

Ké­zen­fekvő meg­ol­dás lenne. So­rol­juk az ér­ve­ket, ami­ért össze­jö­het a nagy iga­zo­lás.

Mindenkit meglepett Buffon: nem a visszavonulását jelentette be

Mindenkit meglepett Buffon: nem a visszavonulását jelentette be

Még­sem vonul vissza a ve­te­rán ka­pus­le­genda? Csak annyi biz­tos, hogy egy kor­szak véget ér.

Megindító vallomás: gyermekéről mesélt a magyar tévés sztár

Megindító vallomás: gyermekéről mesélt a közkedvelt magyar tévés sztár

Gun­del Ta­kács Gábor na­gyon büszke.

Gun­del Ta­kács Gábor na­gyon büszke lab­da­rúgó fiára, aki 20 éve­sen mu­tat­koz­ha­tott be az NB I-ben.

Most jelentette be fájó döntését a magyar sztár: föladta a harcot

Most jelentette be fájó döntését a magyar sztár: föladta a harcot

Pedig min­den szé­pen in­dult, de az utóbbi hó­na­pok po­kollá vál­tak szá­mára. Elege lett a szél­ma­lom­harc­ból.

Pedig min­den szé­pen in­dult, de az utóbbi hó­na­pok po­kollá vál­tak szá­mára. Elege lett a szél­ma­lom­harc­ból.

Óriási öröm érte Gundel Takács Gábort!

Óriási öröm érte Gundel Takács Gábort!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető 20 éves fia az Új­pest ka­pu­sa­ként mu­tat­koz­ha­tott be az NB I-ben. A győ­ze­lem nem jött össze neki.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető 20 éves fia az Új­pest ka­pu­sa­ként mu­tat­koz­ha­tott be az NB I-ben. A győ­ze­lem nem jött össze neki.

Szenzációs hírt kürtöltek világgá a magyar focistáról

Szenzációs hírt kürtöltek világgá a magyar focistáról

Sor­ban áll­nak érte a sztár­klu­bok.

Most sem pa­nasz­kod­hat, de vá­lo­gat­hat a jobb­nál jobb le­he­tő­sé­gek kö­zött. Sor­ban áll­nak érte a sztár­klu­bok.

Ilyen van? Német lehet a magyar válogatott kapus

Ilyen van? Német lehet a magyar válogatott kapus

Baksa László nem is olyan még a ma­gya­rok­kal állt fel a do­bo­góra. Most or­szá­got vált­hat.

Megható pillanat, elsírta magát védése után a fiatal kapus - videó

Megható pillanat, elsírta magát védése után a fiatal kapus - videó

Rit­kán látni ilyet a Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Rit­kán látni ilyet a Baj­no­kok Li­gá­já­ban. Az 54. perc­ben állt be a 16 éves há­lóőr.

Áll a bál Dárdai klubjánál, bajban a magyar edző?

Áll a bál Dárdai klubjánál, bajban a magyar edző?

Ra­portra hívta fő­nöke a kő­ke­mény nyi­lat­ko­zat miatt. Klin­smann fia a vita tár­gya.

Ra­portra hívta fő­nöke a kő­ke­mény nyi­lat­ko­zat miatt. Klin­smann fia a vita tár­gya. Sok kri­tika érte már a fi­a­tal ka­pust, de most túl­ment egy ha­tá­ron.

Itt a teljes igazság, Gulácsi cáfolja a híreszteléseket

Itt a teljes igazság, Gulácsi cáfolja a híreszteléseket

Még hogy az ün­nep­lésbe sé­rült bele? Vá­lo­ga­tott fo­cis­tánk volt az El-nyol­cad­döntő ma­gyar hőse - nem is akár­hogy!

Még hogy az ün­nep­lésbe sé­rült bele? Vá­lo­ga­tott fo­cis­tánk volt az Eu­rópa-liga-nyol­cad­döntő ma­gyar hőse - nem is akár­ho­gyan!

Kiderült Király Gábor titka, váltani készül

Kiderült Király Gábor titka, váltani készül a rekorder kapus

Még nem vonul vissza, de... Így ké­szül a civil éle­tére a Ha­la­dás ka­pusa.

Még nem vonul vissza 108-szo­ros vá­lo­ga­tot­tunk, de... Így ké­szül a civil éle­tére a Ha­la­dás ve­te­rán ka­pus­klasszisa.

Erre ki számított? Nagy álmáról mesélt Király Gábor fia

Erre ki számított? Nagy álmáról mesélt Király Gábor fia

Ang­li­á­ban sze­retne vé­deni Má­tyás.

Má­tyás Ang­li­á­ban kez­dett el fo­cizni, egy­szer sze­retne oda vissza­térni. A Man­ches­ter Uni­ted hí­vá­sá­nak örülne a leg­job­ban.

Veszélyben Buffon rekordja? Bombaigazolás a láthatáron

Veszélyben Buffon rekordja? Bombaigazolás a láthatáron

Na­gyot szólna a dél-ame­ri­kai há­lóőr klub­vál­tása. A Li­ver­pool ala­po­san zsebbe nyúl­hat a bra­zil já­té­ko­sért.

Meglepő hír, Gulácsi újabb riválist kaphat

Meglepő hír, Gulácsi Péter újabb riválist kaphat

Fi­a­tal já­té­kost sze­melt ki ma­gá­nak az RB Le­ip­zig.

Ko­rábbi után­pót­lás-vá­lo­ga­tott já­té­kost sze­melt ki ma­gá­nak az RB Le­ip­zig. Még az is lehet, hogy előbb köl­csön­ad­ják.

Gulácsi okkal boldog, kapusunk nagyot alakított

Gulácsi okkal boldog, kapusunk nagyot alakított

Elé­ge­det­ten ér­té­kelt az újabb klasszis tel­je­sít­mény után a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ka­pusa.

Elé­ge­det­ten ér­té­kelt az újabb klasszis tel­je­sít­mény után a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ka­pusa.

Megható fotót tett közzé Király Gábor, jár a tisztelet

Megható fotót tett közzé Király Gábor, jár a tisztelet

Ér­té­kes em­lé­ket őriz a ka­pus­klasszis.

Ér­té­kes emlék a ka­pus­tól. A Ha­la­dás ikonja a nagy előd­ről sem fe­led­ke­zik meg.

Bombahír a fociban: bejelentést tett a jövőjéről a világ legjobbja

Bombahír a fociban: bejelentést tett a jövőjéről a világ legjobbja

Buffon már dön­tött, csak a klub­ve­ze­tő­kön múlik a foly­ta­tás. Meg­gon­dolta magát a le­genda.

Változás a Fradinál, válogatott kapust igazolt a klub

Változás a Fradinál, válogatott kapust igazolt a klub

Vissza­tért ko­rábbi csa­pa­tá­hoz a ma­gyar fut­sal­vá­lo­ga­tott ka­pusa. A Rába ETO-t hagyta most ott.

Vissza­tért ko­rábbi csa­pa­tá­hoz a ma­gyar fut­sal­vá­lo­ga­tott ka­pusa. A Rába ETO-t hagyta most ott.

Különleges kisfilmmel búcsúztatta az óévet Király Gábor

Különleges kisfilmmel búcsúztatta az óévet Király Gábor

Új sze­re­pek­ben a Ha­la­dás ikonja. Fon­tos fel­adat ju­tott a ka­pus­le­genda fe­le­sé­gé­nek és saját kis bi­ro­dal­má­nak is.

Új sze­re­pek­ben a Ha­la­dás ikonja. Fon­tos fel­adat ju­tott a fe­le­sé­gé­nek és saját kis bi­ro­dal­má­nak is.

Erre vártunk, jó hírt közölt a magyar kapus

Erre vártunk, jó hírt közölt a magyar kapus

Bog­dán Ádám utol­jára egy éve lé­pett pá­lyára.

Bog­dán Ádám utol­jára egy éve lé­pett pá­lyára. A ma­gyar vá­lo­ga­tott kapus biz­tató hírt kö­zölt a jö­vő­jét il­le­tően.

Drámai titkairól vallott Király Gábor

Drámai titkairól vallott Király Gábor

El­árulta, mi nyomja a szí­vét. Mintha csa­ló­dott az itt­hon ta­pasz­tal­tak­ban.

El­árulta, mi nyomja a szí­vét. Őszin­tén be­szélt a Ha­la­dás, a vá­lo­ga­tott és a ma­gyar foci gond­ja­i­ról. Mintha csa­ló­dott volna abban, amit a lab­da­rú­gá­sunkba vissza­térve ta­pasz­talt.

Világsztárok közé került Gulácsi Péter

Világsztárok közé került Gulácsi Péter

Már­pe­dig a szá­mok nem ha­zud­nak! Kifi­ze­tő­dik a ki­tartó munka, egy­más után aratja a si­ke­re­ket az RB Le­ip­zig ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pusa.

Már­pe­dig a szá­mok nem ha­zud­nak! Kifi­ze­tő­dik a ki­tartó munka, egy­más után aratja a si­ke­re­ket az RB Le­ip­zig ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pusa.

Hajnali videózással vezekelt a bénázó magyar focista

Hajnali videózással vezekelt a bénázó magyar focista

Gróf Dávid le­gen­dák ba­ki­jait szem­lézte. A Hon­véd ka­pusa las­san gyó­gyul a szom­bati ku­darc után.

Gróf Dávid le­gen­dák ba­ki­jait szem­lézte. A Hon­véd ka­pusa las­san gyó­gyul a szom­bati ku­darc után.

Gulácsi a frászt hozza a Bayern sztárjaira

Gulácsi a frászt hozza a Bayern München sztárjaira

Győzni megy csa­pa­tá­val Mün­chenbe. Ne­gye­dik ne­ki­fu­tásra si­ke­rül?

Győzni megy csa­pa­tá­val a bajor fő­vá­rosba a ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pusa. A si­ker­re­cep­tet már tudja - ne­gye­dik ne­ki­fu­tásra si­ke­rül a bra­vúr?

Tragédia, ütközött a kapus, és belehalt a sérülésbe

Tragédia, ütközött a kapus, és belehalt a sérülésbe

Bor­zal­mas je­le­net ját­szó­dott le.

Bor­zal­mas je­le­net ját­szó­dott le a fut­ball­pá­lyán, nem tud­ták meg­men­teni a kapus éle­tét.

Könnyes búcsú, öt dolog, amit nem tudtál Buffonról

Könnyes búcsú, öt dolog, amit nem tudtál Buffonról

Többé nem lép pá­lyára az olasz lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­ban Gi­an­luigi Buffon. A ka­pus­le­genda könnyezve bú­csú­zott.

Többé nem lép pá­lyára az olasz lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­ban Gi­an­luigi Buffon. A ka­pus­le­genda könnyezve bú­csú­zott.

Király Gábor elbújhat, hihetetlen világrekord érik a fociban

Király Gábor elbújhat, hihetetlen világrekord érik a fociban

Már csak a 2018-as vb-ig kell ki­húz­nia a ve­te­rán ka­pus­nak a vá­lo­ga­tott­ban. Ha eddig ki­bírta, ezt a pár hó­na­pot már bot­tal is.

Már csak a 2018-as vb-ig kell ki­húz­nia a ve­te­rán ka­pus­nak a vá­lo­ga­tott­ban. Ha eddig ki­bírta, ezt a pár hó­na­pot már bot­tal is.

Csak 31 éves volt: tragikus hirtelenséggel hunyt el a focista

Csak 31 éves volt: tragikus hirtelenséggel hunyt el a focista

Be­me­le­gí­tés köz­ben össze­esett és meg­halt.

Be­me­le­gí­tés köz­ben össze­esett és meg­halt.

Véres kivégzés, pályán lőtték agyon a focikapust

Véres kivégzés, pályán lőtték agyon a focikapust

A rend­őrök az egész vá­rost le­zár­ták.

A tá­ma­dás előtt a ba­rát­já­val edzett a 33 éves kapus, az éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni. A rend­őrök az egész vá­rost le­zár­ták a gyil­kos után va­dászva.

Családi örömhír, büszke lehet fiára Gundel Takács

Családi örömhír, büszke lehet fiára Gundel Takács

Bu­da­pestre iga­zolt az ifjú kapus.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető 19 éves fia egy fő­vá­rosi csa­pat­hoz iga­zolt, mert Fel­cs­úton ke­ve­set fut­bal­loz­ha­tott.

Elátkozták Dárdait? Hihetetlen balszerencse-sorozat üldözi

Elátkozták Dárdait? Hihetetlen balszerencse-sorozat üldözi

Óri­ási baj­ban a Her­tha-tré­ner és ma­gyar ka­pus­edzője, Petry Zsolt is. Ilyen hely­zetbe még sosem ke­rül­tek. Mi lesz így a meccsen?

Érik a magyar válogatott focista álma, sztárcsapat vár rá?

Érik a magyar válogatott focista álma, sztárcsapat vár rá?

Va­lóra vál­hat a nagy ta­lál­ko­zás? Ezért küzd Gu­lá­csi Péter meccs­ről meccsre a német baj­nok­ság­ban.

Hihetetlen dolgot tett a kapus, leesett az emberek álla

Hihetetlen dolgot tett a kapus, leesett az emberek álla

A spa­nyol já­té­kos ala­po­san meg­lepte a sze­mély­ze­tet. Senki nem szá­mí­tott rá ebben az idő­pont­ban.

A spa­nyol já­té­kos ala­po­san meg­lepte a sze­mély­ze­tet. Senki nem szá­mí­tott a 28 éves ka­pusra ebben az idő­pont­ban.

Király Gábor sosem áll le, eddig biztosan véd

Király Gábor sosem áll le, eddig biztosan véd

A Ha­la­dás ka­pu­sá­nak gyer­mek­kori álma vál­hat va­lóra.

A Ha­la­dás ka­pu­sá­nak gyer­mek­kori álma volt, hogy a klub 100. szü­le­tés­nap­ján a ka­puba áll­has­son. Ha min­den jól megy, ez így is lesz.

Jó hírt kapott Király Gábor, gyötrelmes időszakot zárhat le

Jó hírt kapott Király Gábor, gyötrelmes időszakot zárhat le

A Ha­la­dás ve­ze­tő­edzője meg­erő­sí­tette, hogy a vá­lo­ga­tott re­kor­der­rel vág neki a ta­va­szi sze­zon­nak a csa­pata.

A Ha­la­dás ve­ze­tő­edzője meg­erő­sí­tette, hogy a vá­lo­ga­tott re­kor­der­rel vág neki a ta­va­szi sze­zon­nak a csa­pata. Leg­utóbb szep­tem­ber­ben játsz­ha­tott a ka­pus­le­genda.

A gólt is védi, megtaláltuk Király Gábor utódját

A gólt is védi, megtaláltuk Király Gábor utódját

Ilyen kapus pro­duk­ciót még soha nem lát­tunk, őrü­le­tes bra­vú­rok­kal vil­lant a há­lóőr.

Ilyen kapus pro­duk­ciót még soha nem lát­tunk, őrü­le­tes bra­vú­rok­kal vil­lant a há­lóőr.

Nagy a baj, idén nem véd a sztárkapus

Nagy a baj, idén nem véd a sztárkapus

Mirko Ali­lo­vic­nak ko­moly be­teg­ség miatt kel­lett el­utaz­nia Veszp­rém­ből.

Mirko Ali­lo­vic­nak ko­moly be­teg­ség miatt kel­lett el­utaz­nia Veszp­rém­ből. A hor­vát ka­pusra hosszú gyó­gyu­lás vár.

Nagy a baj? Ezért vitték le hordágyon a magyar kapust

Nagy a baj? Ezért vitték le hordágyon a magyar kapust

Így sé­rült meg Bog­dán Ádám.

Ez a le­hető leg­rosszabb­kor jött vá­lo­ga­tott lé­gi­ó­sunk szá­mára. Így sé­rült meg Bog­dán Ádám a Wigan meccsén.

Szexi kapus repítette döntőbe a holland csapatot

Szexi kapus repítette döntőbe a holland csapatot

A svéd­or­szági női ké­zi­labda Eu­rópa-baj­nok­ság dön­tő­jébe ju­tott Hol­lan­dia. Tess Wes­ter nem csak remek vé­dé­se­i­vel hívja fel ma­gára a fi­gyel­met.

A svéd­or­szági női ké­zi­labda Eu­rópa-baj­nok­ság dön­tő­jébe ju­tott Hol­lan­dia. Tess Wes­ter nem csak remek vé­dé­se­i­vel hívja fel ma­gára a fi­gyel­met. A 23 éves kapus táv­kap­cso­lat­ban él.

Te végignézed faarccal ezt a videót? Fogadjunk, hogy nem!

Te végignézed faarccal ezt a videót? Fogadjunk, hogy nem!

Hiába pró­bál­koz­tunk, nem bír­tuk ki ne­ve­tés nél­kül. A ko­reai fo­ci­ka­pus az in­ter­net mai sztárja.

Hiába pró­bál­koz­tunk, nem bír­tuk ki ne­ve­tés nél­kül. A ko­reai fo­ci­ka­pus az in­ter­net mai sztárja.

Felesége szeme láttára ütötték le a magyar focikapust

Felesége szeme láttára ütötték le a magyar focikapust

Hét­főre el­múlt a fej­fá­jása.

Szűcs Lajos sze­rint nem kér­dés, hogy meg­ütöt­ték-e. Hét­főre el­múlt a fej­fá­jása, de a rend­őr­ség­től még szá­mít­hat kér­dé­sekre.

Friss hírek az összevert Szűcs Lajos állapotáról!

Friss hírek az összevert Szűcs Lajos állapotáról!

Mentő szál­lí­totta kór­házba.

A ko­rábbi vá­lo­ga­tott ka­pust egy ag­resszív druk­ker ütötte le a szom­bat dél­utáni meccsen, mentő szál­lí­totta a nyír­egy­házi kór­házba.

Friss hírek, ekkor térhet vissza Király Gábor

Friss hírek, ekkor térhet vissza Király Gábor

A Ha­la­dás mac­kó­nad­rá­gos hőse min­den nap ke­ze­lé­sekre jár. Vajon félni kell attól, hogy be­fe­jezi pá­lya­fu­tá­sát?

A Ha­la­dás mac­kó­nad­rá­gos hőse min­den nap ke­ze­lé­sekre jár. Vajon félni kell attól, hogy be­fe­jezi pá­lya­fu­tá­sát?

Kicsinálták! Könnyezve dühöngött a szexi klasszis

Kicsinálták! Könnyezve dühöngött a szexi klasszis

Hope Solo, az ame­ri­kai női vá­lo­ga­tott fut­ball­ka­pusa fél­éves el­til­tást ka­pott ha­zája szö­vet­sé­gé­től. A szexi szép­ség nem vi­selte jól a be­je­len­tést.

Hope Solo, az ame­ri­kai női vá­lo­ga­tott fut­ball­ka­pusa fél­éves el­til­tást ka­pott ha­zája szö­vet­sé­gé­től. A szexi szép­ség nem vi­selte jól a be­je­len­tést.

Itt az új Király, remekelt a magyar kapus

Itt az új Király, remekelt a magyar kapus

A Bun­des­li­gá­ban is be­mu­tat­ko­zott Gu­lá­csi Péter. A Le­ip­zig há­lóőre már az első mér­kő­zé­sen bi­zo­nyí­tott.

A Bun­des­li­gá­ban is be­mu­tat­ko­zott Gu­lá­csi Péter. A Le­ip­zig há­lóőre már az első mér­kő­zé­sen meg­mu­tatta ké­pes­sé­geit.

Ezt nem hisszük el, Király Gábor a legjobb Európában

Ezt nem hisszük el, Király Gábor a legjobb Európában

Újabb kö­zön­ség­sza­va­zás...

Újabb kö­zön­ség­sza­va­zás, ter­mé­sze­te­sen ma­gyar si­ker­rel. Ebbe még Ki­rály Gábor ujja is kifi­ca­mo­dott.

Ehhez kezd Király a visszavonulása után

Ehhez kezd Király Gábor a visszavonulása után

Ami azért még odébb van.

Ami azért még odébb van. A 107-sze­res vá­lo­ga­tott kapus most be­pil­lan­tást en­ge­dett a ma­gán­éle­tébe.

Egyik csapás a másik után: óriási bajban Király utódjelöltje

Egyik csapás a másik után: óriási bajban Király utódjelöltje

A leg­rosszabb­kor ütött be a krach.

A leg­rosszabb­kor jött a sé­rü­lés. Ki­hat­hat az őszi sze­zonra, sőt a vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőkre ké­szü­lődő ma­gyar vá­lo­ga­tottra is.

Árulkodó fotó: megvan Király Gábor méltó utóda!

Árulkodó fotó: megvan Király Gábor méltó utóda!

Nem kell ag­gódni a jövő miatt.

A vá­lo­ga­tott­nál és a Ha­la­dás­nál sem kell ag­gódni a jövő miatt. So­kat­mondó képet posz­tolt a ma­gyar foci ma­ci­na­cis ikonja.

Nagy a baj, segítsünk Bernd Storcknak!

Nagy a baj, segítsünk Bernd Storcknak!

Szep­tem­ber­ben már tét­meccs vár a fo­ci­vá­lo­ga­tottra. A leg­na­gyobb kér­dést azon­ban még meg kell vá­la­szol­nia a ka­pi­tány­nak.

Szep­tem­ber­ben már tét­meccs vár a fo­ci­vá­lo­ga­tottra. A leg­na­gyobb kér­dést azon­ban még meg kell vá­la­szol­nia a ka­pi­tány­nak.

Királyi pillanatok, ezt kaptuk a mackóalsós legendától

Királyi pillanatok, ezt kaptuk a mackóalsós legendától

Ked­ven­cünk sú­lyos dön­tést ho­zott.

Ked­venc fo­ci­ka­pu­sunk sú­lyos dön­tést ho­zott. Meg­mu­tat­juk, mit kö­szön­he­tünk az Eu­rópa-baj­nok­ság ma­gyar hő­sé­nek.

Rajtad is múlik: óriási elismerést kaphat Király Gábor!

Rajtad is múlik: óriási elismerést kaphat Király Gábor!

Az év vé­dé­sét ke­resi az UEFA.

Gera szép­ség­dí­jas gólja után jöhet a ka­pus­bra­vúr? Az év leg­na­gyobb vé­dé­sét ke­resi az UEFA. Se­gíts meg­ta­lálni!

Király Gábor nem ezt tervezte, kapus lesz a fia

Király Gábor nem ezt tervezte, kapus lesz a fia

A ma­gyar vá­lo­ga­tott vi­lág­szerte is­mertté vált ka­pusa egy va­la­mit biz­tos nem akart ne­velni fi­á­ból.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott vi­lág­szerte is­mertté vált ka­pusa egy va­la­mit biz­tos nem akart ne­velni fi­á­ból, és ezért fur­csa trükk­höz fo­lya­mo­dott...

Gondoltad volna? Így indult Berki Krisztián futball-pályafutása

Gondoltad volna? Így indult Berki Krisztián futball-pályafutása

Egy­kori há­lóőr­ként be­szélt arról, ho­gyan nyű­göz­ték le a ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pu­sai.

Egy­kori há­lóőr­ként be­szélt arról, ho­gyan nyű­göz­ték le a ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pu­sai.

Szépségkirálynővel támad a magyar focista riválisa

Szépségkirálynővel támad a magyar focista riválisa

Nem csak a meccsek miatt vár­ják.

Bog­dán Ádá­mon kívül min­denki várja már a német ka­pust. Loris Ka­rius nem egye­dül jön, ma­gá­val hozza ba­rát­nő­jét, aki már meg­hó­dí­totta a druk­ke­re­ket.

Rossz hírünk van Bogdán Ádámnak

Rossz hírünk van Bogdán Ádámnak, hiába minden remény?

Míg a ma­gyar kapus re­mény­ke­dik, a ve­ze­tők már előre te­kin­te­nek.

Míg a ma­gyar kapus re­mény­ke­dik, a ve­ze­tők már előre te­kin­te­nek. Hiába az élő szer­ző­dés, a sor­sá­ról a feje fö­lött dön­te­nek.

Tüntető ultrák várták háza előtt a magyar kapust

Tüntető ultrák várták háza előtt a magyar kapust

Kö­te­les László óri­ási nép­sze­rű­ség­nek ör­vend Bel­gi­um­ban. Hat éve után tá­vo­zik a Genk csa­pa­tá­tól. Ilyes­mire ő sem szá­mít­ha­tott.

Kö­te­les László óri­ási nép­sze­rű­ség­nek ör­vend Bel­gi­um­ban. Hat éve után tá­vo­zik a Genk csa­pa­tá­tól. Ilyes­mire ő sem szá­mít­ha­tott.

Könnyezve búcsúzott mesterétől Király Gábor

Király Gábor könnyek között búcsúzott mesterétől

El­te­met­ték a ma­gyar foci le­gen­dá­ját. 101-sze­res vá­lo­ga­tot­tun­kat is neki kö­szön­het­jük.

El­te­met­ték a ma­gyar foci le­gen­dá­ját. 101-sze­res vá­lo­ga­tot­tun­kat is neki kö­szön­het­jük.

Három kapusöngólnál járunk, melyik a legviccesebb?

Három kapusöngólnál járunk, melyik a legviccesebb?

Szé­pen ter­mel­nek a ka­pu­sok...

Még négy hónap sem telt el az évből, de már három ka­pi­tá­lis ka­pus­ön­gólt re­giszt­rál­tunk. Sze­rin­ted me­lyik a leg­rö­he­je­sebb?

Félkezű magyar focikapus nagy álmára gyűlik a pénz

Félkezű magyar focikapus nagy álmára gyűlik a pénz

A domb­rádi hős má­jus­ban utaz­hat.

Az ado­má­nyok gyűl­nek, a domb­rádi fo­ci­hős egyre kö­ze­lebb To­ri­nó­hoz. Idén végre sze­mé­lye­sen is lát­hatja Buffont a 17 éves Oláh Csaba?

Reszkess, Király! Agyondicsérik a trónkövetelő kapust

Reszkess, Király! Agyondicsérik a trónkövetelő kapust

Ki­hasz­nálta le­he­tő­sé­gét a ma­gyar lé­giós. Óri­ási lép­tek­kel fej­lődő csa­pat kez­dő­dik a ne­vé­vel. Nyár­tól már a leg­na­gyob­bak kö­zött bi­zo­nyít­hat?

Ki­hasz­nálta nagy le­he­tő­sé­gét a ma­gyar lé­giós. Óri­ási lép­tek­kel fej­lődő csa­pat kez­dő­dik a ne­vé­vel. Nyár­tól már a leg­na­gyob­bak kö­zött bi­zo­nyít­hat?

Ha van szabad 16 órád, ezt ki ne hagyd!

Ha éppen van szabad 16 órád, ezt ki ne hagyd!

Ju­ven­tus- és Buffon-fa­na­ti­ku­sok előny­ben, el­fog­lal­tak hát­rány­ban. Az olasz csa­pat ki­ma­xolta vi­lág­klasszis ka­pu­sá­nak az ün­nep­lé­sét.

Ju­ven­tus- és Buffon-fa­na­ti­ku­sok előny­ben, el­fog­lal­tak hát­rány­ban. Az olasz csa­pat ki­ma­xolta vi­lág­klasszis ka­pu­sá­nak az ün­nep­lé­sét. Tíz­ez­rek lát­ták, de há­nyan néz­ték végig?

Szerelmeslevelet írt Buffon a focikapunak

Szerelmeslevelet írt Buffon a kapunak

Mintha szíve höl­gye lenne a kapu, ame­lyet élete vé­géig vé­del­mez­nie kell. Ha nem fo­cizna, tán köl­tő­nek is be­válna a Ju­ven­tus vi­lág­baj­noka. El­ér­zé­ke­nyült a gól­ta­lan­sági re­kordja miatt.

Szíve höl­gye a kapu, ame­lyet élete vé­géig vé­del­mez­nie kell. Ha nem fo­cizna, tán köl­tő­nek is be­válna a Ju­ven­tus vi­lág­baj­noka. El­ér­zé­ke­nyült a gól­ta­lan­sági re­kordja miatt.

Rossz hírt kapott az Eb-re készülő válogatott kapusunk

Rossz hírt kapott az Eb-re készülő válogatott kapusunk

Sz­tárt szer­ződ­tet­né­nek a he­lyére.

Sz­tárt szer­ződ­tet­né­nek a ma­gyar lé­giós he­lyére. Pedig éppen csak be­ve­re­kedte magát a nagy ter­ve­ket szövő csa­pa­tába.

Újra Grosicsnak tapsolhatunk?

Újra Grosicsnak tapsolhatunk a magyar fociban?

Gro­sics Gyula lánya nagy aján­dé­kot adott fiú­gyer­me­ké­nek.

Gro­sics Gyula lánya nagy aján­dé­kot adott fiú­gyer­me­ké­nek. Az Arany­csa­pat le­gen­dás ka­pusa még éle­té­ben örül­he­tett a jó hír­nek.

Kapusháború: újabb jelölt az Eb-keretbe

Indul a kapusháború, újabb jelölt Storck Eb-keretébe

A klub­csa­pa­tá­nál el­ér­ke­zett az ő ideje. A vá­lo­ga­tott­nál is erre vár.

A klub­csa­pa­tá­nál el­ér­ke­zett az ő ideje. A vá­lo­ga­tott­nál is erre vár.

Megkavarná a kártyákat az Eb-re vágyó kapus

Megkavarná a kártyákat az Eb-re vágyó kapus

Vál­toz­tatna az erő­sor­ren­den.

A rosszul si­ke­rült ősz után Gu­lá­csi Péter ta­va­szi jel­szava: új­ra­ter­ve­zés! Vál­toz­tatna az erő­sor­ren­den a klub­csa­pa­tá­nál és a vá­lo­ga­tott­nál is.

Hatalmas dicséretet kapott a lesajnált magyar kapus

Hatalmas dicséretet kapott a lesajnált magyar kapus

Bog­dán Ádám végre sze­re­pet ka­pott Li­ver­pool­ban. A ma­gyar kapus az után­pót­lás­gárda há­ló­ját őrizte.

Bog­dán Ádám végre sze­re­pet ka­pott Li­ver­pool­ban. A ma­gyar kapus az után­pót­lás­gárda há­ló­ját őrizte.

Anya lett az öngyilkos kapus özvegye

Anya lett az öngyilkos kapus özvegye

Ha­lott ba­bája és férje után ismét anya lett Te­resa Enke.

Ha­lott ba­bája és férje után ismét anya lett Te­resa Enke. A német fo­ci­vá­lo­ga­tott ko­rábbi ka­pu­sá­nak öz­ve­gye új kap­cso­lat­ban él, s az éle­tét is új­ra­kezdte.

Szomorú üzenet a magyar focikapustól

Szomorú üzenet a magyar focikapustól

Bog­dán Ádám is tudja, nem men­nek jól a dol­gai.

Bog­dán Ádám is tudja, nem men­nek jól a dol­gai. Lehet, hogy két hi­bája után tá­voz­nia kell Li­ver­pool­ból. Kö­zös­ségi ol­da­lán kér biz­ta­tást a szur­ko­lók­tól.

Pocakosan sem felejt a kapusok zsenije

Pocakosan sem felejt a kapusok zsenije

René Hi­gu­ita az öt­ven­hez közel is bá­mu­la­tos. A ko­lum­biai fo­ci­ka­pus skor­pi­ó­rú­gá­sos vé­dé­sé­vel ke­rült be a tör­té­ne­lem­köny­vekbe. Ma is meg­csi­nálja ugyan­azt a mu­tat­ványt.

René Hi­gu­ita az öt­ven­hez közel is bá­mu­la­tos. A ko­lum­biai fo­ci­ka­pus skor­pi­ó­rú­gá­sos vé­dé­sé­vel ke­rült be a köz­tu­datba.

Megvédjük Bogdánt, az angolok csak hallgassanak!

Megvédjük Bogdánt, az angolok csak hallgassanak!

A brit sajtó és a szur­ko­lók Bog­dán Ádámra mu­to­gat­nak, a Li­ver­pool ma­gyar ka­pu­sát ci­ki­zik a po­tya­gólja után.

A brit sajtó és a szur­ko­lók Bog­dán Ádámra mu­to­gat­nak, a Li­ver­pool ma­gyar ka­pu­sát ci­ki­zik a po­tya­gólja után.

Király Gábor rossz hírt kapott

Király Gábor rossz hírt kapott

Még­sem a Ha­la­dás ka­pu­sáé lesz az Eb-re­kord?

Még­sem a Ha­la­dás ka­pusa lesz a leg­idő­sebb Eb-részt­vevő? Ha úgy ala­kul, iz­landi kol­lé­gája meg­előz­heti a ma­gyar já­té­kost. Igaz, sok esély azért nincs rá.

Király megfogadta! Ezért nem bulizott

Király Gábor megfogadta! Ezért nem bulizott a kapus

Gye­re­kei mel­lett akart lenni a vá­lo­ga­tott há­lóőr.

Gye­re­kei mel­lett akart lenni a vá­lo­ga­tott há­lóőr. A pót­se­lej­te­zők leg­jobbja haj­nali 3-kor már Szom­bat­he­lyen volt, reg­gel pedig gye­re­ke­i­vel éb­redt.

Fizetnie kell a bunkó kapusnak

Fizetnie kell a bunkó kapusnak

Tönk­re­tette a gye­pet, most fi­zet­het Mar­win Hitz. A kölni sta­di­on­igaz­gató el­küldte a szám­lát az Augs­burg sport­sze­rűt­len fo­ci­ka­pu­sá­nak. A 123 eurót jó­té­kony célra for­dít­ják.

Az el­len­fél ti­zen­egyese előtt tönk­re­tette a gye­pet, ezért most fi­zet­het Mar­win Hitz. A kölni sta­di­on­igaz­gató el­küldte a szám­lát az Augs­burg sport­sze­rűt­len fo­ci­ka­pu­sá­nak. A 123 eurót jó­té­kony célra for­dít­ják.

13 évig várt a játékra a türelmes focista

13 évig várt a játékra a világ legtürelmesebb focistája

Örök kis­pa­dos volt a csa­pa­ta­i­ban. Vé­gig­járta a négy profil­iga tu­cat­nyi klub­ját, de csak 33 éves ko­rára ju­tott el addig, hogy éle­té­ben elő­ször be­ke­rül­jön a kezdő ti­zen­egybe.

Örök kis­pa­dos volt a csa­pa­ta­i­ban. 33 éves ko­rára ju­tott el addig, hogy be­ke­rül­jön a kezdő ti­zen­egybe.

A százmilliók sem mentették meg Fülöp Márton életét

A százmilliók sem mentették meg Fülöp Márton életét

Hiába köl­tötte el a va­gyo­nát.

Hiába köl­tötte va­gyona nagy ré­szét a gyó­gyu­lásra. Ment­he­tet­len volt a vá­lo­ga­tott kapus.

Gyászol a magyar foci: 32 évesen elhunyt a válogatott kapus

Gyászol a magyar foci: 32 évesen elhunyt a válogatott kapus

Fülöp Már­tont le­győzte a gyil­kos kór.

Fülöp Már­ton több mint két éve küz­dött a rák­kal. A gyil­kos kór csü­tör­tök haj­nal­ban ra­gadta el a 24-sze­res vá­lo­ga­tott ka­pust.

Vizelés, parasztozás és öncsonkítás: a legfurább kapusbabonák

Vizelés, parasztozás és öncsonkítás: a legfurább kapusbabonák

Ki­rály szürke mac­kója sehol nincs egyes kol­lé­gái ka­ba­lá­i­hoz ké­pest.

Ki­rály szürke mac­kója sehol nincs egyes kol­lé­gái ka­ba­lá­i­hoz ké­pest. A ba­bo­ná­sok szá­mára el­át­ko­zott nap, pén­tek 13. lévén, íme, a ka­pu­sok 8 leg­őrül­tebb szo­kása.