CÍMKE: 'kapus'

Szenzációs hírt kürtöltek világgá a magyar focistáról

Szenzációs hírt kürtöltek világgá a magyar focistáról

Vá­lo­gat­hat a jobb­nál jobb le­he­tő­sé­gek kö­zött. Sor­ban áll­nak érte a sztár­klu­bok.

Ilyen van? Német lehet a magyar válogatott kapus

Ilyen van? Német lehet a magyar válogatott kapus

Baksa László nem is olyan még a ma­gya­rok­kal állt fel a do­bo­góra. Most or­szá­got vált­hat.

Áll a bál Dárdai klubjánál, bajban a magyar edző?

Áll a bál Dárdai klubjánál, bajban a magyar edző?

Ra­portra hívta fő­nöke a kő­ke­mény nyi­lat­ko­zat miatt. Klin­smann fia a vita tár­gya.

Ra­portra hívta fő­nöke a kő­ke­mény nyi­lat­ko­zat miatt. Klin­smann fia a vita tár­gya. Sok kri­tika érte már a fi­a­tal ka­pust, de most túl­ment egy ha­tá­ron.

Itt a teljes igazság, Gulácsi cáfolja a híreszteléseket

Itt a teljes igazság, Gulácsi cáfolja a híreszteléseket

Még hogy az ün­nep­lésbe sé­rült bele? Vá­lo­ga­tott fo­cis­tánk volt az El-nyol­cad­döntő ma­gyar hőse - nem is akár­hogy!

Még hogy az ün­nep­lésbe sé­rült bele? Vá­lo­ga­tott fo­cis­tánk volt az Eu­rópa-liga-nyol­cad­döntő ma­gyar hőse - nem is akár­ho­gyan!

Kiderült Király Gábor titka, váltani készül

Kiderült Király Gábor titka, váltani készül

Még nem vonul vissza 108-szo­ros vá­lo­ga­tot­tunk, de... Így ké­szül a civil éle­tére a szom­bat­he­lyi Ha­la­dás ve­te­rán ka­pus­klasszisa.

Még nem vonul vissza 108-szo­ros vá­lo­ga­tot­tunk, de... Így ké­szül a civil éle­tére a Ha­la­dás ve­te­rán ka­pus­klasszisa.

Erre ki számított? Nagy álmáról mesélt Király Gábor fia

Erre ki számított? Nagy álmáról mesélt Király Gábor fia

Ang­li­á­ban sze­retne vé­deni Má­tyás.

Má­tyás Ang­li­á­ban kez­dett el fo­cizni, egy­szer sze­retne oda vissza­térni. A Man­ches­ter Uni­ted hí­vá­sá­nak örülne a leg­job­ban.

Megható fotót tett közzé Király Gábor, jár a tisztelet

Megható fotót tett közzé Király Gábor, jár a tisztelet

Ér­té­kes em­lé­ket őriz a ka­pus­klasszis.

Ér­té­kes emlék a ka­pus­tól. A Ha­la­dás ikonja a nagy előd­ről sem fe­led­ke­zik meg.

Bombahír a fociban: bejelentést tett a jövőjéről a világ legjobbja

Bombahír a fociban: bejelentést tett a jövőjéről a világ legjobbja

Buffon már dön­tött, csak a klub­ve­ze­tő­kön múlik a foly­ta­tás. Meg­gon­dolta magát a le­genda.

Gulácsi okkal boldog, kapusunk nagyot alakított

Gulácsi okkal boldog, kapusunk nagyot alakított

Elé­ge­det­ten ér­té­kelt az újabb klasszis tel­je­sít­mény után a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ka­pusa.

Elé­ge­det­ten ér­té­kelt az újabb klasszis tel­je­sít­mény után a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ka­pusa.

Meglepő hír, Gulácsi Péter újabb riválist kaphat

Meglepő hír, Gulácsi Péter újabb riválist kaphat

Ko­rábbi után­pót­lás-vá­lo­ga­tott já­té­kost sze­melt ki ma­gá­nak az RB Le­ip­zig. Még az is lehet, hogy előbb köl­csön­ad­ják.

Ko­rábbi után­pót­lás-vá­lo­ga­tott já­té­kost sze­melt ki ma­gá­nak az RB Le­ip­zig. Még az is lehet, hogy előbb köl­csön­ad­ják.

Különleges kisfilmmel búcsúztatta az óévet Király Gábor

Különleges kisfilmmel búcsúztatta az óévet Király Gábor

Fon­tos sze­rep ju­tott a fe­le­sé­gé­nek.

Új sze­re­pek­ben pró­bálta ki magát a Ha­la­dás ikonja. Fon­tos fel­adat ju­tott a ka­pus­le­genda fe­le­sé­gé­nek és saját kis bi­ro­dal­má­nak is.

Világsztárok közé került Gulácsi Péter

Világsztárok közé került Gulácsi Péter

Már­pe­dig a szá­mok nem ha­zud­nak! Kifi­ze­tő­dik a ki­tartó munka.

Már­pe­dig a szá­mok nem ha­zud­nak! Kifi­ze­tő­dik a ki­tartó munka, egy­más után aratja a si­ke­re­ket az RB Le­ip­zig ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pusa.

Változás a Fradinál, válogatott kapust igazolt a klub

Változás a Fradinál, válogatott kapust igazolt a klub

Vissza­tért ko­rábbi csa­pa­tá­hoz a ma­gyar fut­sal­vá­lo­ga­tott ka­pusa. A Rába ETO-t hagyta most ott.

Vissza­tért ko­rábbi csa­pa­tá­hoz a ma­gyar fut­sal­vá­lo­ga­tott ka­pusa. A Rába ETO-t hagyta most ott.

Erre vártunk, jó hírt közölt a magyar kapus

Erre vártunk, jó hírt közölt a magyar kapus

Bog­dán Ádám utol­jára egy éve lé­pett pá­lyára. A ma­gyar vá­lo­ga­tott kapus biz­tató hírt kö­zölt a jö­vő­jét il­le­tően. Ismét edzésre je­lent­ke­zett.

Bog­dán Ádám utol­jára egy éve lé­pett pá­lyára. A ma­gyar vá­lo­ga­tott kapus biz­tató hírt kö­zölt a jö­vő­jét il­le­tően. Ismét edzésre je­lent­ke­zett.

Drámai titkairól vallott Király Gábor

Drámai titkairól vallott Király Gábor

El­árulta, mi nyomja a szí­vét. Őszin­tén be­szélt a Ha­la­dás, a vá­lo­ga­tott és a ma­gyar foci gond­ja­i­ról. Mintha csa­ló­dott volna abban, amit a lab­da­rú­gá­sunkba vissza­térve ta­pasz­talt.

El­árulta, mi nyomja a szí­vét. Őszin­tén be­szélt a Ha­la­dás, a vá­lo­ga­tott és a ma­gyar foci gond­ja­i­ról. Mintha csa­ló­dott volna abban, amit a lab­da­rú­gá­sunkba vissza­térve ta­pasz­talt.

Hajnali videózással vezekelt a bénázó magyar focista

Hajnali videózással vezekelt a bénázó magyar focista

Gróf Dávid le­gen­dák ba­ki­jait szem­lézte. A Hon­véd ka­pusa las­san gyó­gyul a szom­bati ku­darc után.

Könnyes búcsú, öt dolog, amit nem tudtál Buffonról

Könnyes búcsú, öt dolog, amit nem tudtál Buffonról

Be­fe­jezte a vá­lo­ga­tott­nál.

Többé nem lép pá­lyára az olasz lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­ban Gi­an­luigi Buffon. A ka­pus­le­genda könnyezve bú­csú­zott.

Gulácsi a frászt hozza a Bayern sztárjaira

Gulácsi a frászt hozza a Bayern München sztárjaira

Győzni megy csa­pa­tá­val Mün­chenbe. Ne­gye­dik ne­ki­fu­tásra si­ke­rül?

Győzni megy csa­pa­tá­val a bajor fő­vá­rosba a ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pusa. A si­ker­re­cep­tet már tudja - ne­gye­dik ne­ki­fu­tásra si­ke­rül a bra­vúr?

Véres kivégzés, pályán lőtték agyon a focikapust

Véres kivégzés, pályán lőtték agyon a focikapust

A rend­őrök az egész vá­rost le­zár­ták.

A tá­ma­dás előtt a ba­rát­já­val edzett a 33 éves kapus, az éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni. A rend­őrök az egész vá­rost le­zár­ták a gyil­kos után va­dászva.

Tragédia, ütközött a kapus, és belehalt a sérülésbe

Tragédia, ütközött a kapus, és belehalt a sérülésbe

Bor­zal­mas je­le­net ját­szó­dott le a fut­ball­pá­lyán, nem tud­ták meg­men­teni a kapus éle­tét.

Bor­zal­mas je­le­net ját­szó­dott le a fut­ball­pá­lyán, nem tud­ták meg­men­teni a kapus éle­tét.

Király Gábor elbújhat, hihetetlen világrekord érik a fociban

Király Gábor elbújhat, óriási világrekord érik a fociban

Már csak a 2018-as vb-ig kell ki­húzni.

Már csak a 2018-as vb-ig kell ki­húz­nia a ve­te­rán ka­pus­nak a vá­lo­ga­tott­ban. Ha eddig ki­bírta, ezt a pár hó­na­pot már bot­tal is.

Családi örömhír, büszke lehet fiára Gundel Takács

Családi örömhír, büszke lehet fiára Gundel Takács

A nép­szerű mű­sor­ve­zető 19 éves fia egy fő­vá­rosi csa­pat­hoz iga­zolt, mert Fel­cs­úton ke­ve­set fut­bal­loz­ha­tott.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető 19 éves fia egy fő­vá­rosi csa­pat­hoz iga­zolt, mert Fel­cs­úton ke­ve­set fut­bal­loz­ha­tott.

Király Gábor sosem áll le, eddig biztosan véd

Király Gábor sosem áll le, eddig biztosan véd

A Ha­la­dás ka­pu­sá­nak gyer­mek­kori álma vál­hat va­lóra.

A Ha­la­dás ka­pu­sá­nak gyer­mek­kori álma volt, hogy a klub 100. szü­le­tés­nap­ján a ka­puba áll­has­son. Ha min­den jól megy, ez így is lesz.

Hihetetlen dolgot tett a kapus, leesett az emberek álla

Hihetetlen dolgot tett a kapus, leesett az emberek álla

A spa­nyol já­té­kos ala­po­san meg­lepte a sze­mély­ze­tet. Senki nem szá­mí­tott rá ebben az idő­pont­ban. Szor­galma si­kert érhet a kö­vet­kező sze­zon­ban.

A spa­nyol já­té­kos ala­po­san meg­lepte a sze­mély­ze­tet. Senki nem szá­mí­tott rá ebben az idő­pont­ban. A Va­len­cia já­té­ko­sá­nak a szor­galma si­kert érhet a kö­vet­kező sze­zon­ban.

Érik a magyar válogatott focista álma, sztárcsapat vár rá?

Érik a magyar válogatott focista álma, sztárcsapat vár rá?

Va­lóra vál­hat a nagy ta­lál­ko­zás? Ezért küzd Gu­lá­csi a német baj­nok­ság­ban.

Va­lóra vál­hat a nagy ta­lál­ko­zás? Ezért küzd Gu­lá­csi meccs­ről meccsre a német baj­nok­ság­ban.

A gólt is védi, megtaláltuk Király Gábor utódját

A gólt is védi, megtaláltuk Király Gábor utódját

Ilyen pro­duk­ciót még nem lát­tunk.

Ilyen kapus pro­duk­ciót még soha nem lát­tunk, őrü­le­tes bra­vú­rok­kal vil­lant a há­lóőr.

Szexi kapus repítette döntőbe a holland csapatot

Szexi kapus repítette döntőbe a holland csapatot

Tess Wes­ter igen te­het­sé­ges.

A svéd­or­szági női ké­zi­labda Eu­rópa-baj­nok­ság dön­tő­jébe ju­tott Hol­lan­dia. Tess Wes­ter nem csak remek vé­dé­se­i­vel hívja fel ma­gára a fi­gyel­met.

Jó hírt kapott Király Gábor, gyötrelmes időszakot zárhat le

Jó hírt kapott Király Gábor, gyötrelmes időszakot zárhat le

A Ha­la­dás ve­ze­tő­edzője meg­erő­sí­tette, hogy a vá­lo­ga­tott re­kor­der­rel vág neki a ta­va­szi sze­zon­nak a csa­pata.

A Ha­la­dás ve­ze­tő­edzője meg­erő­sí­tette, hogy a vá­lo­ga­tott re­kor­der­rel vág neki a ta­va­szi sze­zon­nak a csa­pata. Leg­utóbb szep­tem­ber­ben játsz­ha­tott a ka­pus­le­genda.

Nagy a baj, idén nem véd a veszprémi sztárkapus

Nagy a baj, idén nem véd a sztárkapus

Mirko Ali­lo­vic­nak ko­moly be­teg­ség miatt kel­lett el­utaz­nia Veszp­rém­ből. A hor­vát ka­pusra hosszú gyó­gyu­lás vár.

Mirko Ali­lo­vic­nak ko­moly be­teg­ség miatt kel­lett el­utaz­nia Veszp­rém­ből. A hor­vát ka­pusra hosszú gyó­gyu­lás vár.

Nagy a baj? Ezért vitték le hordágyon a magyar kapust

Nagy a baj? Ezért vitték le hordágyon a magyar kapust

Ez a le­hető leg­rosszabb­kor jött vá­lo­ga­tott lé­gi­ó­sunk szá­mára. Így sé­rült meg Bog­dán Ádám.

Ez a le­hető leg­rosszabb­kor jött vá­lo­ga­tott lé­gi­ó­sunk szá­mára. Így sé­rült meg Bog­dán Ádám.

Te végignézed faarccal ezt a videót? Fogadjunk, hogy nem!

Te végignézed faarccal ezt a videót? Fogadjunk, hogy nem!

Hiába pró­bál­koz­tunk, nem bír­tuk ki.

Hiába pró­bál­koz­tunk, nem bír­tuk ki ne­ve­tés nél­kül. A ko­reai fo­ci­ka­pus az in­ter­net mai sztárja.

Ekkor térhet vissza Király Gábor

Friss hírek, ekkor térhet vissza Király Gábor

A Ha­la­dás mac­kó­nad­rá­gos hőse min­den nap ke­ze­lé­sekre jár.

A Ha­la­dás mac­kó­nad­rá­gos hőse min­den nap ke­ze­lé­sekre jár. Vajon félni kell attól, hogy be­fe­jezi pá­lya­fu­tá­sát?

Felesége szeme láttára ütötték le a magyar focikapust

Felesége szeme láttára ütötték le a magyar focikapust

Hét­főre el­múlt a fej­fá­jása.

Szűcs Lajos sze­rint nem kér­dés, hogy meg­ütöt­ték-e. Hét­főre el­múlt a fej­fá­jása, de a rend­őr­ség­től még szá­mít­hat kér­dé­sekre.

Ezt nem hisszük el, Király Gábor a legjobb Európában

Ezt nem hisszük el, Király Gábor a legjobb Európában

Újabb kö­zön­ség­sza­va­zás...

Újabb kö­zön­ség­sza­va­zás, ter­mé­sze­te­sen ma­gyar si­ker­rel. Ebbe még Ki­rály Gábor ujja is kifi­ca­mo­dott.

Friss hírek az összevert Szűcs Lajos állapotáról!

Friss hírek az összevert Szűcs Lajos állapotáról!

A ko­rábbi vá­lo­ga­tott ka­pust egy ag­resszív druk­ker ütötte le a szom­bat dél­utáni meccsen.

A ko­rábbi vá­lo­ga­tott ka­pust egy ag­resszív druk­ker ütötte le a szom­bat dél­utáni meccsen.

Kicsinálták! Könnyezve dühöngött a szexi klasszis

Kicsinálták! Könnyezve dühöngött a szexi klasszis

Hope Solo fél­éves el­til­tást ka­pott.

Hope Solo, az ame­ri­kai női vá­lo­ga­tott fut­ball­ka­pusa fél­éves el­til­tást ka­pott ha­zája szö­vet­sé­gé­től. A szexi szép­ség nem vi­selte jól a be­je­len­tést.

Itt az új Király, remekelt a kapusunk

Itt az új Király, remekelt a magyar kapus

A Bun­des­li­gá­ban is be­mu­tat­ko­zott Gu­lá­csi Péter.

A Bun­des­li­gá­ban is be­mu­tat­ko­zott Gu­lá­csi Péter. A Le­ip­zig há­lóőre már az első mér­kő­zé­sen bi­zo­nyí­totta, hogy meg­ér­de­melte a bi­zal­mat.

Ehhez kezd Király Gábor a visszavonulása után

Ehhez kezd Király Gábor a visszavonulása után

Ami azért még odébb van. A 107-sze­res vá­lo­ga­tott kapus most be­pil­lan­tást en­ge­dett a ma­gán­éle­tébe.

Ami azért még odébb van. A 107-sze­res vá­lo­ga­tott kapus most be­pil­lan­tást en­ge­dett a ma­gán­éle­tébe.

Egyik csapás a másik után: óriási bajban Király utódjelöltje

Egyik csapás a másik után: óriási bajban Király utódjelöltje

A leg­rosszabb­kor jött a sé­rü­lés. Ki­hat­hat az őszi sze­zonra, sőt a ma­gyar vá­lo­ga­tottra is.

A leg­rosszabb­kor jött a sé­rü­lés. Ki­hat­hat az őszi sze­zonra, sőt a ma­gyar vá­lo­ga­tottra is.

Királyi pillanatok, ezt kaptuk a mackóalsós legendától

Királyi pillanatok, ezt kaptuk a mackóalsós legendától

Ked­ven­cünk sú­lyos dön­tést ho­zott.

Ked­venc fo­ci­ka­pu­sunk sú­lyos dön­tést ho­zott. Meg­mu­tat­juk, mit kö­szön­he­tünk az Eu­rópa-baj­nok­ság ma­gyar hő­sé­nek.

Rajtad is múlik: óriási elismerést kaphat Király Gábor!

Rajtad is múlik: óriási elismerést kaphat Király Gábor!

Az év vé­dé­sét ke­resi az UEFA.

Gera szép­ség­dí­jas gólja után jöhet a ka­pus­bra­vúr? Az év leg­na­gyobb vé­dé­sét ke­resi az UEFA. Se­gíts meg­ta­lálni!

Nagy a baj, segítsünk Bernd Storcknak!

Nagy a baj, segítsünk Bernd Storcknak!

Szep­tem­ber­ben már tét­meccs vár a fo­ci­vá­lo­ga­tottra. A leg­na­gyobb kér­dést azon­ban még meg kell vá­la­szol­nia a ka­pi­tány­nak.

Szep­tem­ber­ben már tét­meccs vár a fo­ci­vá­lo­ga­tottra. A leg­na­gyobb kér­dést azon­ban még meg kell vá­la­szol­nia a ka­pi­tány­nak.

Árulkodó fotó: megvan Király Gábor méltó utóda!

Árulkodó fotó: megvan Király Gábor méltó utóda!

A vá­lo­ga­tott­nál és a Ha­la­dás­nál sem kell ag­gódni a jövő miatt. Meg­ható képet posz­tolt a ma­gyar foci ikonja.

A vá­lo­ga­tott­nál és a Ha­la­dás­nál sem kell ag­gódni a jövő miatt. So­kat­mondó képet posz­tolt a ma­gyar foci ma­ci­na­cis ikonja.

Gondoltad volna? Így indult Berki Krisztián futball-pályafutása

Gondoltad volna? Így indult Berki Krisztián futball-pályafutása

Egy­kori há­lóőr­ként be­szélt arról, ho­gyan nyű­göz­ték le a vá­lo­ga­tott ka­pu­sai.

Tüntető ultrák várták háza előtt a magyar kapust

Tüntető ultrák várták háza előtt a magyar kapust

Ilyes­mire ő sem szá­mít­ha­tott.

Kö­te­les László óri­ási nép­sze­rű­ség­nek ör­vend Bel­gi­um­ban. Hat éve után tá­vo­zik a Genk csa­pa­tá­tól. Ilyes­mire ő sem szá­mít­ha­tott.

Király Gábor nem ezt tervezte, kapus lesz a fia

Király Gábor nem ezt tervezte, kapus lesz a fia

A ma­gyar vá­lo­ga­tott vi­lág­szerte is­mertté vált ka­pusa egy va­la­mit biz­tos nem akart ne­velni fi­á­ból, és ezért fur­csa trükk­höz fo­lya­mo­dott...

A ma­gyar vá­lo­ga­tott vi­lág­szerte is­mertté vált ka­pusa egy va­la­mit biz­tos nem akart ne­velni fi­á­ból, és ezért fur­csa trükk­höz fo­lya­mo­dott...

Szépségkirálynővel támad a magyar focista riválisa

Szépségkirálynővel támad a magyar focista riválisa

Bog­dán Ádá­mon kívül min­denki várja már a német ka­pust. Nem csak a meccsek miatt.

Bog­dán Ádá­mon kívül min­denki várja már a német ka­pust. Nem csak a meccsek miatt! Loris Ka­rius nem egye­dül jön, ma­gá­val hozza ba­rát­nő­jét, aki már meg­hó­dí­totta a druk­ke­re­ket.

Rossz hírünk van Bogdán Ádámnak

Rossz hírünk van Bogdán Ádámnak, hiába minden remény?

Míg a ma­gyar kapus re­mény­ke­dik, a ve­ze­tők már előre te­kin­te­nek. Hiába az élő szer­ző­dés, a sor­sá­ról a feje fö­lött dön­te­nek.

Míg a ma­gyar kapus re­mény­ke­dik, a ve­ze­tők már előre te­kin­te­nek. A sor­sá­ról a feje fö­lött dön­te­nek.

Megható történetek: könnyezve búcsúzott mesterétől Király Gábor

Megható történetek: könnyezve búcsúzott mesterétől Király Gábor

El­te­met­ték a ma­gyar foci le­gen­dá­ját. 101-sze­res vá­lo­ga­tot­tun­kat is neki kö­szön­het­jük.

Reszkess, Király! Agyondicsérik a trónkövetelő kapust

Reszkess, Király! Agyondicsérik a trónkövetelő kapust

Ki­hasz­nálta nagy le­he­tő­sé­gét.

Ki­hasz­nálta nagy le­he­tő­sé­gét a ma­gyar lé­giós. Óri­ási lép­tek­kel fej­lődő csa­pat kez­dő­dik a ne­vé­vel. Nyár­tól már a leg­na­gyob­bak kö­zött bi­zo­nyít­hat?

Három kapusöngólnál járunk, melyik a legviccesebb?

Három kapusöngólnál járunk, melyik a legviccesebb?

Szé­pen ter­mel­nek a ka­pu­sok...

Még négy hónap sem telt el az évből, de már három ka­pi­tá­lis ka­pus­ön­gólt re­giszt­rál­tunk. Sze­rin­ted me­lyik a leg­rö­he­je­sebb?

Rossz hírt kapott az Eb-re készülő válogatott kapusunk

Rossz hírt kapott az Eb-re készülő válogatott kapusunk

Sz­tárt szer­ződ­tet­né­nek a he­lyére.

Sz­tárt szer­ződ­tet­né­nek a ma­gyar lé­giós he­lyére. Pedig éppen csak be­ve­re­kedte magát a nagy ter­ve­ket szövő csa­pa­tába.

Félkezű magyar focikapus nagy álmára gyűlik a pénz

Félkezű magyar focikapus nagy álmára gyűlik a pénz

Az ado­má­nyok gyűl­nek, a 17 éves domb­rádi fo­ci­hős egyre kö­ze­lebb To­ri­nó­hoz és Buffon­hoz.

Az ado­má­nyok gyűl­nek, a 17 éves domb­rádi fo­ci­hős egyre kö­ze­lebb To­ri­nó­hoz és Buffon­hoz.

Ha van szabad 16 órád, ezt ki ne hagyd!

Ha van szabad 16 órád, ezt ki ne hagyd!

Ju­ven­tus- és Buffon-fa­na­ti­ku­sok előny­ben, el­fog­lal­tak hát­rány­ban.

Ju­ven­tus- és Buffon-fa­na­ti­ku­sok előny­ben, el­fog­lal­tak hát­rány­ban. Az olasz csa­pat ki­ma­xolta vi­lág­klasszis ka­pu­sá­nak az ün­nep­lé­sét.

Szerelmeslevelet írt Buffon a focikapunak

Szerelmeslevelet írt Buffon a focikapunak

Ha nem fo­cizna, tán köl­tő­nek is be­válna a Ju­ven­tus vi­lág­baj­noka.

Mintha szíve höl­gye lenne a kapu, ame­lyet élete vé­géig vé­del­mez­nie kell. Ha nem fo­cizna, tán köl­tő­nek is be­válna a Ju­ven­tus vi­lág­baj­noka. El­ér­zé­ke­nyült a gól­ta­lan­sági re­kordja miatt.

Újabb Grosics a magyar fociban?

Újabb Grosics a magyar fociban?

Gro­sics Gyula lánya nagy aján­dé­kot adott fiú­gyer­me­ké­nek. Az Arany­csa­pat le­gen­dás ka­pusa még éle­té­ben örül­he­tett a jó hír­nek, ma már oda­fent­ről szur­kol­hat uno­ká­já­nak.

Gro­sics Gyula lánya nagy aján­dé­kot adott fiú­gyer­me­ké­nek. Az Arany­csa­pat le­gen­dás ka­pusa még éle­té­ben örül­he­tett a jó hír­nek, ma már oda­fent­ről szur­kol­hat uno­ká­já­nak.

Indul a kapusháború, újabb jelölt Storck Eb-keretébe

Indul a kapusháború, újabb jelölt az Eb-keretbe

A klub­csa­pa­tá­nál el­ér­ke­zett az ő ideje. A vá­lo­ga­tott­nál is erre vár. Be­előz­heti a mel­lő­zött lé­gi­ó­sa­in­kat.

A klub­csa­pa­tá­nál el­ér­ke­zett az ő ideje. A vá­lo­ga­tott­nál is erre vár. Be­előz­heti a mel­lő­zött lé­gi­ó­sa­in­kat.

Anya lett az öngyilkos kapus özvegye

Anya lett az öngyilkos kapus özvegye

Ha­lott ba­bája és férje után ismét anya lett Te­resa Enke.

Ha­lott ba­bája és férje után ismét anya lett Te­resa Enke. A német fo­ci­vá­lo­ga­tott ko­rábbi ka­pu­sá­nak öz­ve­gye új kap­cso­lat­ban él, s az éle­tét is új­ra­kezdte.

Szomorú üzenet a magyar focikapustól

Szomorú üzenet a magyar focikapustól

Bog­dán Ádám is tudja, nem men­nek jól a dol­gai.

Bog­dán Ádám is tudja, nem men­nek jól a dol­gai. Lehet, hogy két hi­bája után tá­voz­nia kell Li­ver­pool­ból. Kö­zös­ségi ol­da­lán kér biz­ta­tást a szur­ko­lók­tól.

Hatalmas dicséretet kapott a lesajnált magyar kapus

Hatalmas dicséretet kapott a lesajnált magyar kapus

Bog­dán Ádám végre sze­re­pet ka­pott Li­ver­pool­ban. A ma­gyar kapus az után­pót­lás­gárda há­ló­ját őrizte, és jó tel­je­sít­ményt nyúj­tott.

Bog­dán Ádám végre sze­re­pet ka­pott Li­ver­pool­ban. A ma­gyar kapus az után­pót­lás­gárda há­ló­ját őrizte, és jó tel­je­sít­ményt nyúj­tott. A csa­pat edzője meg­di­csérte a mér­kő­zést kö­ve­tően.

Megvédjük Bogdánt, az angolok csak hallgassanak!

Megvédjük Bogdánt, az angolok csak hallgassanak!

A ma­gyar ka­pust ci­ki­zik. Pont ők?!

A brit sajtó és a szur­ko­lók Bog­dán Ádámra mu­to­gat­nak, a Li­ver­pool ma­gyar ka­pu­sát ci­ki­zik a Wat­ford­tól ka­pott po­tya­gólja után.

Fizetnie kell a bunkó kapusnak

Fizetnie kell a bunkó kapusnak

Tönk­re­tette a gye­pet, most fi­zet­het Mar­win Hitz.

Tönk­re­tette a gye­pet, most fi­zet­het Mar­win Hitz. A kölni sta­di­on­igaz­gató el­küldte a szám­lát az Augs­burg sport­sze­rűt­len fo­ci­ka­pu­sá­nak. A 123 eurót jó­té­kony célra for­dít­ják.

Pocakosan sem felejt a kapusok zsenije

Pocakosan sem felejt a kapusok zsenije

René Hi­gu­ita az öt­ven­hez közel is bá­mu­la­tos. A ko­lum­biai fo­ci­ka­pus skor­pi­ó­rú­gá­sos vé­dé­sé­vel ke­rült be a tör­té­ne­lem­köny­vekbe. Ma is meg­csi­nálja ugyan­azt a mu­tat­ványt.

René Hi­gu­ita az öt­ven­hez közel is bá­mu­la­tos. A ko­lum­biai fo­ci­ka­pus skor­pi­ó­rú­gá­sos vé­dé­sé­vel ke­rült be a tör­té­ne­lem­köny­vekbe. Ma is meg­csi­nálja ugyan­azt a mu­tat­ványt.

Király Gábor rossz hírt kapott

Király Gábor rossz hírt kapott az Európa-bajnokság előtt

Még­sem a Ha­la­dás ka­pusa lesz a leg­idő­sebb Eb-részt­vevő? Ha úgy ala­kul, iz­landi kol­lé­gája meg­előz­heti a ma­gyar já­té­kost. Igaz, sok esély azért nincs rá.

Még­sem a Ha­la­dás ve­te­rán ka­pusa lesz a leg­idő­sebb Eb-részt­vevő? Ha úgy ala­kul, elő­for­dul­hat, hogy iz­landi kol­lé­gája meg­előzi a ma­gyar já­té­kost. Igaz, sok esély azért nincs rá.

Király Gábor megfogadta! Ezért nem bulizott a kapus

Király Gábor megfogadta! Ezért nem bulizott a kapus

Gye­re­kei mel­lett akart lenni a vá­lo­ga­tott há­lóőr. A pót­se­lej­te­zők leg­jobbja haj­nali 3-kor már Szom­bat­he­lyen volt.

Gye­re­kei mel­lett akart lenni a vá­lo­ga­tott há­lóőr, aki haj­nali 3-kor már Szom­bat­he­lyen volt.

13 évig várt a játékra a világ legtürelmesebb focistája

13 évig várt a sorára a világ legtürelmesebb focistája

Örök kis­pa­dos volt a csa­pa­ta­i­ban.

Vé­gig­járta a négy profil­igát, de csak 33 éves ko­rára ju­tott el addig, hogy éle­té­ben elő­ször be­ke­rül­jön a kezdő ti­zen­egybe.

Vizelés, parasztozás és öncsonkítás: a legfurább kapusbabonák

Parasztozás és öncsonkítás: a legfurább kapusbabonák

A ba­bo­ná­sok szá­mára el­át­ko­zott nap, pén­tek 13. lévén, íme, a ka­pu­sok 8 leg­őrül­tebb szo­kása.

A százmilliók sem mentették meg Fülöp Márton életét

A százmilliók sem mentették meg Fülöp Márton életét

Hiába köl­tötte el a va­gyo­nát.

Hiába köl­tötte va­gyona nagy ré­szét a gyó­gyu­lásra. Ment­he­tet­len volt a vá­lo­ga­tott kapus.

Összevert egy nézőt, kiállították a kapust

Összevert egy nézőt, kiállították a kapust

Nem hiába ál­lít­ják a ka­pu­sok­ról, hogy őrül­tek.

Nem hiába ál­lít­ják a ka­pu­sok­ról, hogy őrül­tek. Ez­út­tal Ma­rok­kó­ban tör­tént egy nem min­den­napi ese­mény. A já­ték­ve­zető sem örült neki, pi­ro­sat adott érte.

Gyászol a magyar foci: 32 évesen elhunyt a válogatott kapus

Gyászol a magyar foci: 32 évesen elhunyt a válogatott kapus

Fülöp Már­ton több mint két éve küz­dött a rák­kal. A gyil­kos kór csü­tör­tök haj­nal­ban ra­gadta el.

Fülöp Már­ton több mint két éve küz­dött a rák­kal. A gyil­kos kór csü­tör­tök haj­nal­ban ra­gadta el.

Dárdai Pál lehetetlen küldetése

Dárdai Pál lehetetlen küldetése

Nye­ret­len ka­pus­sal vág neki a kö­vet­kező meccs­nek a Her­tha.

Nye­ret­len ka­pus­sal vág neki a kö­vet­kező meccs­nek a Her­tha. Dár­dai Pál op­ti­mista, de lehet még­is­csak se­gí­tett volna a klu­bon a fra­dista Di­busz Dénes.

Nem kutya a focihoz: négylábú a világ legjobb kapusa

Nem kutya a focihoz: négylábú a világ legjobb kapusa

Már két­sze­res vi­lág­re­kor­der.

Már két­sze­res vi­lág­re­kor­der az ara­nyos, okos és ügyes be­agle. Ha kell, a labda te­te­jén egyen­sú­lyo­zik, ha kell, meg­fogja.

Hatalmasat védett, kapus lenne a riporter

Hatalmasat védett, kapus lenne a riporter

A sza­bad­rú­gá­sok mes­tere lőtt neki, de el­ké­pesztő módon há­rí­tott. A ri­por­ter azóta azt han­goz­tatja, hogy szí­ve­sen le­szer­ző­dik ka­pus­nak, ha meg­fi­ze­tik.

A sza­bad­rú­gá­sok mes­tere lőtt neki, de el­ké­pesztő módon há­rí­tott. Szí­ve­sen le­szer­ző­dik ka­pus­nak, ha meg­fi­ze­tik.

Szurkolók etetik az éhező kapust

Szurkolók etetik az éhező kapust

Jóízűen meg­ette a pá­lyára do­bott kaját és töb­bet akart. Nem ez az első eset, hogy a szur­ko­lók által be­do­bott ételt eszik egy fo­cista.

Jóízűen meg­ette a pá­lyára do­bott kaját és töb­bet akart. Nem ez az első eset, hogy a szur­ko­lók által be­do­bott ételt eszik egy fo­cista.

Másodállást vállalt a német bajnokság sztárja

Másodállást vállalt a német bajnokság sztárja

Már nem csak a ba­rá­ta­i­nak főz.

A vá­lo­ga­tott kapus már nem elég­szik meg azzal, hogy a ba­rá­tait ide­ge­sítse a főzt­jé­vel. Sza­kács­blo­got in­dí­tott, hogy meg­ossza a kony­hai ta­pasz­ta­la­tait.

Napi cukiság: delfinnel úszott együtt a sztár

Napi cukiság: delfinnel úszott együtt a sztár

Du­ba­i­ban ba­rát­ko­zott az em­lő­sök­kel.

A Li­ver­pool ka­pusa Du­ba­i­ban ke­rült kö­ze­lebbi is­me­ret­ségbe az em­lős­sel. Is­mer­ke­dés után egy kört is te­he­tett az állat hátán.

Dárdai magyar játékosnak csinál helyet, de nem Dzsudzsáknak

Dárdai magyar játékosnak csinál helyet, de nem Dzsudzsáknak

Vá­lo­ga­tott­beli csa­pat­társa előz­heti meg a Hert­há­nál a Di­namo-szél­sőt.

Vá­lo­ga­tott kol­lé­gája meg­előz­heti a Hert­há­nál a Moszk­vá­ban ra­gadt szél­sőt. A hír rég­óta tartja magát a német sport­saj­tó­ban. A leg­újabb fej­le­mé­nyek újra fel­erő­sí­tet­ték a ta­lál­ga­tá­so­kat. Érik a Fradi-sztár tá­vo­zása?

Őrült fotó: nagyvadat vert láncra a sztárfocista!

Őrült fotó: nagyvadat vert láncra a sztárfocista!

Fo­lya­ma­to­san ké­pek­kel bom­báz­zák a kö­zös­ségi ol­da­la­kat a nya­raló fut­bal­lis­ták.

Egészen elképesztőt bénázott a kapus!

Egészen elképesztőt bénázott a kapus!

Ritka nagy po­tya­gól lett az ered­mé­nye.

Ritka nagy po­tya­gól lett az ered­mé­nye. Még gya­ko­rol­nia kell a ki­do­bá­so­kat.

Móresre tanították a nagyképű kapust

Móresre tanították a nagyképű kapust

Meg­pró­bálta za­varba hozni a 11-est rúgó csa­tárt.

Nem min­den­napi módon pró­bálta za­varba hozni a kapus a bün­te­tőt rúgó já­té­kost.

Ilyet még nem látott! Röhejes gólt kapott a szomjas kapus

Ilyet még nem látott! Röhejes gólt kapott a szomjas kapus

A le­hető leg­rosszabb pil­la­nat­ban en­ge­dé­lye­zett ma­gá­nak ivó­szü­ne­tet egy kínai por­tás.