CÍMKE: 'kapcsolat'

Múltjáról vallott Koncz Zsuzsa, vele osztozott az ágyán

Múltjáról vallott Koncz Zsuzsa, vele osztozott az ágyán

Na­gyot té­vedsz, ha azt hi­szed, hogy Ko­vács Kati és Za­lat­nay Sa­rolta a ri­vá­li­sai vol­tak.

Most már biztos: belé szerelmes Hosszú Katinka

Most már biztos: belé szerelmes Hosszú Katinka

Nem sok­kal vá­lása után rá­ta­lált a bol­dog­ság az olim­piai baj­nokra.

FRISS HÍREK

Hoppá, különleges gyűrű került Hódi Pamela ujjára

Hoppá, különleges gyűrű került Hódi Pamela ujjára

A sztár­anyuka szá­mára na­gyon sokat je­lent ez az ék­szer. Azt is el­mondta, miért.

A sztár­anyuka szá­mára na­gyon sokat je­lent ez az ék­szer. Azt is el­mondta, miért.

Aggasztó hír jött: miatta megy tönkre Katalin hercegné házassága?

Aggasztó hír jött: miatta megy tönkre Katalin hercegné házassága?

A kü­lön­le­ges hölgy egy ren­dez­vé­nyen me­le­ge­dett össze Vil­mos­sal.

A kü­lön­le­ges hölgy egy ren­dez­vé­nyen me­le­ge­dett össze Vil­mos­sal, de Ka­ta­lin ki­akadt.

Vallott Bochkor Gábor, már nem dolgozna együtt Boros Lajossal

Vallott Bochkor Gábor, már nem dolgozna együtt Boros Lajossal

El­is­merte, hogy szép idő­szak volt az övék, de mos­tanra már szinte nem is be­szél­nek egy­más­sal.

El­is­merte, hogy szép idő­szak volt az övék, de mos­tanra már szinte nem is be­szél­nek egy­más­sal.

Újra szerelmes? Sejtelmes fotót osztott meg a magyar műsorvezető

Újra szerelmes? Sejtelmes fotót osztott meg a magyar műsorvezető

Köböl Anita büsz­kén mu­tatta meg az Ins­tag­ram-ol­da­lán, ho­gyan ké­szül a ran­di­jára.

Mégis szétmegy az álompár? Kiszivárgott, mi az igazság

Mégis szétmegy az álompár? Kiszivárgott, mi az igazság

A Csil­lag szü­le­tik szí­nész-ren­de­zője és mo­dell sze­relme egyre rosszabb vi­szony­ban van­nak.

A Csil­lag szü­le­tik szí­nész-ren­de­zője és mo­dell sze­relme egyre rosszabb vi­szony­ban van­nak.

Kiderült az igazság: Velük tartja a kapcsolatot Hujber Ferenc

Kiderült az igazság: Velük tartja a kapcsolatot Hujber Ferenc

Ja­nu­ár­ban még azt le­he­tett ol­vasni, hogy a zűrös életű szí­nész­nek nem jött be a kül­földi élet, ha­za­köl­tö­zött.

Hidvéghi Balázs: Mindenkinek el kell menni szavazni vasárnap

Hidvéghi Balázs: Mindenkinek el kell menni szavazni

A kam­pány hát­ra­lévő három nap­já­ban a Fi­desz min­dent meg­tesz, hogy tá­mo­ga­tóit sza­va­zásra buz­dítsa - je­len­tette ki a Fi­desz kom­mu­ni­ká­ciós igaz­ga­tója.

Kiderült a sötét titok: szolgaként kezelte Vilmos Katalin hercegnét

Kiderült a sötét titok: szolgaként kezelte Vilmos Katalin hercegnét

Nem volt min­dig fel­hőt­len a kap­cso­la­tuk.

Camb­ridge her­ce­gé­nek és her­ceg­né­jé­nek nem volt min­dig fel­hőt­len a kap­cso­lata, sőt, az ele­jén ki­fe­je­zet­ten ki­egyen­sú­lyo­zat­lan volt a vi­szony.

Kiderült Meghan hercegné titka? Nem bízta a véletlenre a pasifogást

Kiderült Meghan hercegné titka? Nem bízta a véletlenre a pasifogást

Ki­tá­lalt Meg­han her­cegné benn­fen­tes ba­rát­nője!

Ki­tá­lalt Meg­han her­cegné benn­fen­tes ba­rát­nője!

Kiszivárgott, furcsa szerelmi kapcsolatban él Diana hercegnő unokahúga

Kiszivárgott, furcsa szerelmi kapcsolatban él Diana hercegnő unokahúga

Min­denki csak ámul, sőt sokan rosszal­lóan te­kin­te­nek a kü­lö­nös pá­rosra. Te mit gon­dolsz?

Megszólalt Árpa Attila 19 évvel fiatalabb barátnője, ettől rettegett

Megszólalt Árpa Attila 19 évvel fiatalabb barátnője, ettől rettegett

A szí­nész ál­lítja, őt nem za­varja a kor­kü­lönb­ség és az sem, hogy mások mit gon­dol­nak ma­gán­éle­té­ről.

Fiatal férfiak üldözik Gregor Bernadettet, de esélyük sincs

Fiatal férfiak üldözik Gregor Bernadettet, de esélyük sincs

A gyö­nyörű szí­nésznő azt is el­árulta, miért ko­sa­razza ki a fi­a­ta­labb férfi­a­kat.

A gyö­nyörű szí­nésznő azt is el­árulta, miért ko­sa­razza ki a fi­a­ta­labb férfi­a­kat.

Árulkodó jelek, komoly lépésre szánhatta el magát Diana hercegnő unokahúga

Árulkodó jelek, komoly lépésre szánhatta el magát Diana hercegnő unokahúga

Sokan fur­csá­nak tart­ják kap­cso­la­tát.

Sokan na­gyon fur­csá­nak tart­ják a fi­a­tal lány kap­cso­la­tát, de úgy tűnik, őt ez csep­pet sem za­varja.

Megtört a jég, ekkor láthatja Meghanék babáját Katalin és Vilmos

Megtört a jég, ekkor láthatja Meghanék babáját Katalin és Vilmos

Az azért árul­kodó, hogy Diana test­vére az elsők kö­zött ment lá­to­ga­tóba...

Az azon­ban igen­csak árul­kodó, hogy Diana test­vére az elsők kö­zött ment lá­to­ga­tóba...

Házassága nehéz időszakáról vallott Oláh Gergő, így döntöttek Nikivel

Házassága nehéz időszakáról vallott Oláh Gergő, így döntöttek Nikivel

Sokat kell dol­goz­niuk azért, hogy a kap­cso­la­tuk har­mo­ni­kus és ro­man­ti­kus ma­rad­jon.

Itt tört meg a jég: évekig titkolta a kapcsolatot a világhírű sztárpár

Itt tört meg a jég: évekig titkolta a kapcsolatot a világhírű sztárpár

Már négy éve együtt van­nak, de eddig csak a szó­be­szé­dek­ből és pap­arazzi fo­tók­ról le­he­tett tudni, hogy egy párt al­kot­nak.

Könnyfakasztó, amit Szinetár Dóra írt a gyermekeiről: fotót is csatolt

Könnyfakasztó, amit Szinetár Dóra írt a gyermekeiről: fotót is csatolt

Iga­zán meg­ható! A Já­szai Mari-díjas szí­nésznő be­jegy­zé­sét el­lep­ték a ra­jon­gók.

Tóth Andi néha jobban érzi magát a párja nélkül

Tóth Andi néha jobban érzi magát a párja nélkül

In­kább a ba­rát­nő­i­vel van.

Az éne­kesnő nem bánja, ha a ked­vese nél­kül kell töl­te­nie az időt, leg­utóbbi uta­zása során is úgy érezte, jobb, ha in­kább a ba­rát­nő­i­vel megy.

Kiszivárgott, ezzel a férfival randizgat Angelina Jolie

Kiszivárgott, ezzel a férfival randizgat Angelina Jolie

Mos­tanra ő is be­látta, hogy Brad Pit­tel már hely­re­hoz­ha­tat­lan a há­zas­sá­guk, így más­hol ke­resi a bol­dog­sá­got.

Úgy tűnik, mos­tanra ő is be­látta, hogy Brad Pit­tel már hely­re­hoz­ha­tat­lan a há­zas­sá­guk, így más­hol ke­resi a bol­dog­sá­got.

Hét év után talált rá a szerelem a TV2 gyönyörű sztárjára

Hét év után talált rá a szerelem a TV2 gyönyörű sztárjára

Jól érezte magát egye­dül is.

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője jól érezte magát egye­dül, a bol­dog­ság akkor ko­po­gott be az éle­tébe egy férfi sze­mé­lyé­ben, ami­kor nem is szá­mí­tott rá.

Teréz körúti robbantás: Ezt mondta az elkövetőről a húga

Teréz körúti robbantás: Ezt mondta az elkövetőről a húga

Sa­nyarú gye­rek­ko­ruk­ról és össze­tartó kap­cso­la­tuk­ról is be­szélt. A fi­a­tal lány a mai napig hisz test­vé­ré­nek.

Sa­nyarú gye­rek­ko­ruk­ról és össze­tartó kap­cso­la­tuk­ról is be­szélt. A fi­a­tal lány a mai napig hisz test­vé­ré­nek.

Óriási hírt jelentett be Oszter Alexandra és kedvese, ez vár rájuk

Óriási hírt jelentett be Oszter Alexandra és kedvese, ez vár rájuk

A szí­nésznő és párja nem­so­kára hi­va­ta­los módon is meg­pe­csé­te­lik a sze­rel­mü­ket, es­kü­vőre ké­szül­nek.

A szí­nésznő és párja nem­so­kára hi­va­ta­los módon is meg­pe­csé­te­lik a sze­rel­mü­ket, es­kü­vőre ké­szül­nek.

Kiszivárgott, így romantikázott kapcsolatuk elején Harry és Meghan

Kiszivárgott, így romantikázott kapcsolatuk elején Harry és Meghan

Meg­le­pően jól sült el a vak­randi, szinte azon­nal egy­másba zúg­tak. Most az is ki­de­rült, hol és mivel töl­töt­ték ide­jü­ket.

Exe teszi tönkre a dögös énekesnő kapcsolatát? Forrnak az indulatok

Exe teszi tönkre a dögös énekesnő kapcsolatát? Forrnak az indulatok

A két férfi­nek egy­előre si­ke­rült le­hig­gad­nia, de a fe­szült­ség szinte ta­pint­ható.

Fontos bejelentést tett Orbán Viktor: Nyugat-Európát is érinti

Fontos bejelentést tett Orbán Viktor: Nyugat-Európát is érinti

Alá­ír­hat­ják a Bu­da­pest-Belg­rád-vas­út­vo­nal­ról szóló szer­ző­dé­se­ket.

Ha­ma­ro­san alá­ír­hat­ják a Bu­da­pest-Belg­rád-vas­út­vo­nal kor­sze­rű­sí­té­sére vo­nat­kozó épí­tési szer­ző­dé­se­ket - kö­zölte Orbán Vik­tor pén­te­ken a Kína-Közép-Kelet-Eu­rópa (KKE) együtt­mű­kö­dés Dub­rov­nik­ban zajló csúcs­ta­lál­ko­zó­ján.

Szakértők szerint ez a biztos jele, hogy megcsal a párod

Szakértők szerint ez a biztos jele, hogy megcsal a párod

A gya­nak­vás sok­szor nem alap­ta­lan. De biz­to­san van rá okod? Van­nak jelek, me­lyekre nem árt fi­gyelni.

A gya­nak­vás sok­szor nem alap­ta­lan. De biz­to­san van rá okod? Van­nak jelek, me­lyekre nem árt fi­gyelni.

Kitálalt a kapcsolatáról Liu Shaolin Sándor!

Kitálalt a kapcsolatáról Liu Shaolin Sándor!

Bol­do­gab­bak, mint va­laha.

Az olim­piai baj­nok és a fi­a­tal éne­kesnő az első perc­től fogva meg­ta­lálta az össz­han­got, és most bol­do­gab­bak, mint va­laha.

Dundika vallomása Majkáról: Azt mondták, hogy ez nem egészséges

Dundika vallomása Majkáról: Azt mondták, hogy ez nem egészséges

A rap­per ked­vese egy idő­ben ag­gó­dott azért, hogy el­mú­lik kö­zöt­tük az in­ti­mi­tás.

Feszültség Harry herceg körül, kiakasztó dolog történt

Feszültség Harry herceg körül, kiakasztó dolog történt

Rá­adá­sul a sok ba­jért Meg­han her­ceg­nét hi­báz­tat­ják.

Rá­adá­sul a sok ba­jért Meg­han her­ceg­nét hi­báz­tat­ják. Tény­leg ennyire szi­go­rúan fogja fér­jét?

Iszonyat a zárt ajtók mögött: évekig kínozta párját egy családanya

Iszonyat a zárt ajtók mögött: évekig kínozta párját egy családanya

Vá­lo­ga­tott esz­kö­zök­kel kí­nozta a férfit a két­gye­re­kes anya.

Vá­lo­ga­tott esz­kö­zök­kel kí­nozta a férfit a két­gye­re­kes anya. A férfi 6 évig tűrt...

Brüsszel bosszúhadjáratot folytat ellenünk

Brüsszel bosszúhadjáratot folytat ellenünk

A brüsszeli be­ván­dor­lás­párti bü­rok­rá­cia bosszú­had­já­ra­tot foly­tat Ma­gyar­or­szág és Len­gyel­or­szág ellen.

A brüsszeli be­ván­dor­lás­párti bü­rok­rá­cia bosszú­had­já­ra­tot foly­tat Ma­gyar­or­szág és Len­gyel­or­szág ellen, de a két or­szág min­dig szá­mít­hat egy­másra.

Óriási döntést hozott Tóth Gabi, Krausz Gáborral jöhet a baba!

Óriási döntést hozott Tóth Gabi, Krausz Gáborral jöhet a baba!

Év­for­du­lót ün­ne­pelt.

Az éne­kesnő nem­rég ün­ne­pelte az egy­éves év­for­du­ló­ját a ked­ve­sé­vel, és úgy érzi, a sztár­séf mel­lett meg­ta­lálta a lelki tár­sát.

Ritka pillanat, közös fotón Kerényi Miklós Máté és fiatal szerelme

Ritka pillanat, közös fotón Kerényi Miklós Máté és fiatal szerelme

Több mint egy éve al­kot­nak egy párt, kap­cso­la­tuk pedig a kor­kü­lönb­ség el­le­nére is lát­ha­tóan rend­kí­vül har­mo­ni­kus és bol­dog.

Pokoli szenvedésen ment keresztül, erre készül most Curtis

Pokoli szenvedésen ment keresztül, erre készül most Curtis

A rap­per már job­ban érzi magát.

A rap­per már job­ban érzi magát, új éle­té­ben pedig tiszta lap­pal sze­retne in­dulni.

Kiszivárgott, emiatt romlott meg Vilmos és Harry herceg kapcsolata

Kiszivárgott, emiatt romlott meg Vilmos és Harry herceg kapcsolata

Meg­han her­cegné ala­po­san fel­for­gatta mind­ket­tő­jük éle­tét, és nem volt könnyű túl­jut­niuk Harry vá­lasz­tá­sán.

Ultimátumot adott a magyar műsorvezető: fogyás nélkül nincs szex

Ultimátumot adott a magyar műsorvezető: fogyás nélkül nincs szex

Me­gyeri Csilla párja el­hagyta magát, a férfi­nek ten­nie kel­lett a túl­súly ellen.

Me­gyeri Csilla párja el­hagyta magát, a mű­sor­ve­zető azon­ban nem von­zó­dik a túl­sú­lyos férfi­ak­hoz.

Ebbe belepirulsz, széttárt lábakkal üzent a dögös énekesnő

Ebbe belepirulsz, széttárt lábakkal üzent a dögös énekesnő

Va­len­tin nap al­kal­má­ból paj­kos fotót kül­dött fér­jé­nek Miley Cyrus. A beteg szí­nész ettől biz­to­san jobb kedvre de­rült!

Neymar szerelmes, egy színésznőnek csapja a szelet

Neymar szerelmes, egy színésznőnek csapja a szelet

Ismét egy szép­ség ol­da­lán tűnt fel.

A bra­zil lab­da­rúgó rendre szép höl­gyek tár­sa­sá­gá­ban lát­ható. Ez­út­tal egy szí­nésznő mel­lett tűnt fel.

Nagy, februári szerelmi horoszkóp - most kiderül, mit hoz magánéleted

Nagy, februári szerelmi horoszkóp - most kiderül, mit hoz magánéleted

Iga­zán vál­to­za­tos hó­nap­nak néz­he­tünk elébe sok mo­sollyal.

Iga­zán vál­to­za­tos hó­nap­nak néz­he­tünk elébe sok mo­sollyal és meg­le­pe­tés­sel.

Mélyütés Cristiano Ronaldónak, romba dőlhet az élete?

Mélyütés Cristiano Ronaldónak, romba dőlhet az élete?

Árul­kodó fotók a vi­lág­há­lón. Kacsa az egész, vagy vál­ság­ban a fut­ball­sztár kap­cso­lata Ge­or­gi­ná­val?

Árul­kodó fotók a vi­lág­há­lón. Kacsa az egész, vagy vál­ság­ban az erő­szak­kal vá­dolt fut­ball­sztár kap­cso­lata Ge­or­gi­ná­val?

Döbbenetes vallomás, így hódította meg Szűcs Judithot Szécsi Pál

Döbbenetes vallomás, így hódította meg Szűcs Judithot Szécsi Pál

"Akkor már ott vol­tak a hegek a nya­kán, már túl volt egy gé­ge­met­szé­sen, és ez nem ha­gyott nyu­godni."

Ők voltak a legfontosabb nők Andy Vajna életében

Ők voltak a legfontosabb nők Andy Vajna életében

Ma­gán­éle­tét min­dig óvta.

Ma­gán­éle­tét min­dig óvta.

Kamerába szólta el magát: Lánykérésre készül a magyar énekes

Kamerába szólta el magát: Lánykérésre készül a magyar énekes

A fi­a­ta­lok alig egy éve sze­ret­tek egy­másba...

A fi­a­ta­lok alig egy éve sze­ret­tek egy­másba, on­nan­tól pedig gyor­san ha­lad­nak az ese­mé­nyek. Ádám épp a Ri­post ka­me­rája előtt val­lott ter­vé­ről.

Dagad a botrány, Jolie nagyon nem örül Pitt új választottjának

Dagad a botrány, Jolie nagyon nem örül Pitt új választottjának

Egy­más kar­ri­er­jét fog­ják sárba ti­porni? A két szí­nésznő már a ma­gán­éle­tük­ben is ver­seng.

Egy­más kar­ri­er­jét fog­ják sárba ti­porni? A két szí­nésznő már a ma­gán­éle­tük­ben is ver­seng.

Drámai emlékek, édesapjáról vallott Csonka András

Drámai emlékek, édesapjáról vallott Csonka András

Fo­lya­ma­to­san érzi apja hi­á­nyát.

A szí­nész saj­nálja, hogy nem ala­kult ki köz­tük szo­ros apa-fiú kap­cso­lat.

10 vadítóan szexi női tulajdonság, amitől begerjed a férfi

10 vadítóan szexi női tulajdonság, amitől begerjed a férfi

Ha biz­tosra akarsz menni akkor al­kal­mazd az alábbi 10 be­vált tip­pet és tel­je­sen odáig lesz érted a férfi! Csak egy-két apró vál­toz­ta­tás és tiéd a tuti!

Így búcsúzott el szerelmétől a magyar szépségkirálynő, mielőtt öngyilkos lett

Így búcsúzott el szerelmétől a magyar szépségkirálynő, mielőtt öngyilkos lett

Va­sár­nap ün­ne­pelte volna 50. szü­le­tés­nap­ját Mol­nár Csilla.

Va­sár­nap ün­ne­pelte volna 50. szü­le­tés­nap­ját Mol­nár Csilla. Egy­kori sze­relme min­den­nap gon­dol rá.

Hihetetlen módon próbálták elcsábítani, fizettek is volna Korda Györgyért

Hihetetlen módon próbálták elcsábítani, fizettek is volna Korda Györgyért

Nem min­den­napi há­zas­sági aján­la­tot ka­pott az éne­kes.

Nem min­den­napi há­zas­sági aján­la­tot ka­pott az éne­kes, de mint ki­de­rült, ked­ve­sé­nek is több le­he­tő­sége lett volna más­hol ke­resni a bol­dog­sá­got.

Tíz évnek intett búcsút, edzőjével jött össze a dögös énekesnő

Tíz évnek intett búcsút, edzőjével jött össze a dögös énekesnő

Bár exe egy gyenge pil­la­na­tá­ban nosz­tal­gi­ázni pró­bált, ő már to­vább­lé­pett.

Bár exe nosz­tal­gi­ázni pró­bált, ő egy kép­pel tette nyil­ván­va­lóvá, hogy már to­vább­lé­pett.

Tíz évvel fiatalabb férfit szeret a TV2 sztárja

Tíz évvel fiatalabb férfit szeret a TV2 sztárja

Ré­góta is­me­rik egy­mást...

Bár rég­óta is­me­rik egy­mást, csak két éve alkot egy párt Sári Évi és tíz évvel fi­a­ta­labb ked­vese, Zol­tán. Az éne­kesnő őszin­tén me­sélt a kap­cso­la­tuk­ról...

Őszintén vallott Pártos Csilla, fogalma sincs, mit hoz a jövő!

Őszintén vallott Pártos Csilla, fogalma sincs, mit hoz a jövő!

Nem­ré­gi­ben három hétre sza­kí­tott.

Pécsi Il­dikó egy­kori menye nem­ré­gi­ben három hétre sza­kí­tott nála fi­a­ta­labb ked­ve­sé­vel, ám úgy dön­töt­tek, újra meg­pró­bál­ják együtt.

7 mondat, amit sose mondj egy férfinak, mert lelép

7 mondat, amit sose mondj egy férfinak, mert lelép

Van­nak mon­da­tok, me­lye­ket jobb, ha soha ki nem ej­tesz a szá­don! Ne mér­gezd meg a pár­kap­cso­la­tod.

Van­nak mon­da­tok, me­lye­ket jobb, ha soha ki nem ej­tesz a szá­don! Ne mér­gezd meg a pár­kap­cso­la­tod. Jobb, ha néha hall­gatsz!

Végre bevallotta az özvegy, hogy Russell Crowe-val jár?

Végre bevallotta az özvegy, hogy Russell Crowe-val jár?

Lel­ke­sen me­sélte, hogy sze­rel­mes.

Terri Irwin ele­inte tel­jes át­élés­sel fej­te­gette, hogy mennyire sze­rel­mes a szí­nészbe, de aztán va­lami egé­szen vá­rat­lan dolog tör­tént.

Hűha, titokzatos nővel ment bizalmas találkára a házas sztárapuka

Hűha, titokzatos nővel ment bizalmas találkára a házas sztárapuka

Ked­vese ter­mé­sze­te­sen nem hagyta annyi­ban a dol­got, főleg, hogy egy szu­per­mo­dell ke­rült a képbe...

Alig szakított a 28 éves énekesnő, újabb sztárt bolondított magába

Alig szakított a 28 éves énekesnő, újabb sztárt bolondított magába

A szőke éne­kesnő csak úgy falja a férfi­a­kat, de ba­rá­tai sze­rint ebből most va­lami tény­leg ko­moly lehet.

A szőke éne­kesnő csak úgy falja a férfi­a­kat, de ba­rá­tai sze­rint ebből most va­lami tény­leg ko­moly lehet.

Intim fotóval teregette ki a magánéletét Kárpáti Rebeka

Intim fotóval teregette ki a magánéletét Kárpáti Rebeka

A szí­nésznő már jó ideje bol­dog kap­cso­lat­ban él fo­cista sze­rel­mé­vel. Most egy ben­ső­sé­ges fotót osz­tott meg.

A szí­nésznő már jó ideje bol­dog kap­cso­lat­ban él fo­cista sze­rel­mé­vel.

Őszintén beszélt a válásáról Tatár Csilla

Őszintén beszélt a válásáról Tatár Csilla

Gönczi Gá­bor­ral négy éve fu­tott zá­tonyra a há­zas­sága.

Gönczi Gá­bor­ral négy éve fu­tott zá­tonyra a há­zas­sága. Így em­lék­szik vissza a tör­tén­tekre.

Átvágva érzi magát Bochkor Gábor

Átvágva érzi magát Bochkor Gábor

A rá­diós úgy érzi, egy­kori ked­vese át­verte és be­csapta őt.

A rá­diós úgy érzi, egy­kori ked­vese át­verte és be­csapta őt, és most már úgy gon­dolja, hogy nem kel­lett volna annyi sza­bad­sá­got adnia neki.

Lezárult egy korszak Stohl András életében

Lezárult egy korszak Stohl András életében

A vi­ha­ros évek után végre min­den a he­lyére ke­rült a szí­nész éle­té­ben. Sokat tett is ezért és sze­retné, ha most már ez így is ma­radna. Bol­do­gabb, mint va­laha.

A vi­ha­ros évek után végre min­den a he­lyére ke­rült a szí­nész éle­té­ben. Sokat tett is ezért és sze­retné, ha most már ez így is ma­radna. Bol­do­gabb, mint va­laha.

Elmúlt a nagy szerelem, kitálalt a szakításról Rippel Feri

Elmúlt a nagy szerelem, kitálalt a szakításról Rippel Feri

Az ar­tista nem­ré­gi­ben sza­kí­tott két év­ti­zed­del fi­a­ta­labb ked­ve­sé­vel. Feri nem bán­kó­dik.

Az ar­tista nem­rég sza­kí­tott két év­ti­zed­del fi­a­ta­labb ked­ve­sé­vel. Feri nem bán­kó­dik.

Ilyet még sosem tapasztalt, kitálalt a pasijáról Hódi Pamela

Ilyet még sosem tapasztalt, kitálalt a pasijáról Hódi Pamela

A hí­res­ség a saját be­val­lása sze­rint ko­ráb­ban olyan kap­cso­lat­ban élt, ahol ke­ve­set fog­lal­koz­tak vele.

A hí­res­ség a saját be­val­lása sze­rint ko­ráb­ban olyan kap­cso­lat­ban élt, ahol ke­ve­set fog­lal­koz­tak vele, ezért a mai napig meg­le­pő­dik új párja fi­gyel­mes­sé­gén. És mint tud­juk, a nők szá­mára na­gyon fon­tos, hogy nap mint nap érez­zék a tö­rő­dést, az apró bó­ko­kat, eset­leg aján­dé­ko­kat.

Óriási fordulat Weisz Fanni magánéletében, ezt ki gondolta volna?

Óriási fordulat Weisz Fanni magánéletében, ezt ki gondolta volna?

Az anya­ságra ké­szülő mo­dell­nél, úgy tűnik, meg­tört a jég. Talán hely­re­áll végre a csa­ládi béke?

Az anya­ságra ké­szülő mo­dell­nél, úgy tűnik, meg­tört a jég. Talán hely­re­áll végre a csa­ládi béke?

Gesztesi kitálalt Liptai Claudiáról, ilyen a viszonyuk kamerán kívül

Gesztesi kitálalt Liptai Claudiáról, ilyen a viszonyuk kamerán kívül

A szí­nész most a Mok­ká­ban be­szélt a kap­cso­la­tuk­ról.

A múlt heti adás­ban Lip­tai Cla­u­dia fan­tasz­ti­ku­san te­het­sé­ges és cso­dá­la­tos em­ber­nek ne­vezte volt fér­jét. A szí­nész most a Mok­ká­ban be­szélt a kap­cso­la­tuk­ról.

Óriási boldogság, összeköltözött kedvesével Fresh Andi!

Óriási boldogság, összeköltözött kedvesével Fresh Andi!

Két hó­napja van együtt a sze­rel­mé­vel.

Két hó­napja van együtt a sze­rel­mé­vel, jól­le­het, már ti­zenöt éve is­me­rik egy­mást. Andi most úgy érzi, végre révbe ért.

Ettől elolvadsz: a fürdőben, topless fotózták le a szexi playmate-et

Ettől elolvadsz: a fürdőben, topless fotózták le a szexi playmate-et

Sha­una Sex­ton iga­zán be­vál­la­lós képet posz­tolt. Azt plety­kál­ják, ezzel a dögös fo­tó­val üzen va­la­ki­nek!

Dúl a szerelem: romantikus fotón a magyar énekes és kedvese!

Dúl a szerelem: romantikus fotón a magyar énekes és kedvese!

A nép­szerű rap­per és csi­nos ked­vese so­káig se veled, se nél­kü­led kap­cso­lat­ban éltek, most azon­ban bol­do­gab­bak, mint va­laha.

Élvezi az életet, sikert sikerre halmoz Várkonyi Andrea

Élvezi az életet, sikert sikerre halmoz Várkonyi Andrea

Az utóbbi évek­ben meg­vál­to­zott.

Pót­haj, mű­szem­pilla, me­rész és szexi ruhák: Vár­ko­nyi And­rea az utóbbi évek­ben tel­je­sen meg­vál­to­zott. Ám, nem­csak a kül­se­jét vette tel­jes re­no­vá­lás alá, de közel a negy­ven­hez úgy dön­tött, az ál­mait is meg­va­ló­sítja: be­irat­ko­zott a pszi­cho­ló­gia szakra, és tel­je­sen új éle­tet kez­dett.

Meghan teljesen megőrjítette, erre készül most Harry herceg

Meghan teljesen megőrjítette, erre készül most Harry herceg

Harry her­ceg mos­tanra már vég­leg le­zárta múlt­ját.

Harry her­ceg mos­tanra már vég­leg le­zárta múlt­ját: el­bú­csú­zott egy­kori ki­csa­pongó én­jé­től.

Berki vallomása Mazsiról: Fontosabb vagyok neki, mint a családja!

Berki vallomása Mazsiról: Fontosabb vagyok neki, mint a családja!

A mű­sor­ve­zető a mos­tani kap­cso­la­tá­ban érzi leg­in­kább, hogy bol­dog és elé­ge­dett.

Adásban szólta el magát: Intim titkot árult el Király Viktor

Adásban szólta el magát: Intim titkot árult el Király Viktor

Ki­rály Vik­tor és sze­relme.

Ki­rály Vik­tor és sze­relme kö­zött nagy az össz­hang. Az éne­kes kap­cso­lata bol­dog és ki­egyen­sú­lyo­zott.

Őszinte vallomás: alig várta az énekesnő, hogy lefeküdhessen a színésszel

Őszinte vallomás: alig várta az énekesnő, hogy lefeküdhessen a színésszel

Dolly Par­ton őszin­tén be­szélt kap­cso­la­tá­ról Burt Rey­nolds­szal.

Dolly Par­ton őszin­tén be­szélt kap­cso­la­tá­ról Burt Rey­nolds­szal.

Máris eljegyezte egymást az álompár? Megszólalt egy bennfentes

Máris eljegyezte egymást az álompár? Megszólalt egy bennfentes

Bár ko­ráb­ban sza­kí­tot­tak, most iga­zán jól ala­kul a kap­cso­la­tuk. Ál­lí­tó­lag Or­lando Bloom na­gyon el­szánt...

Korda György vallomása: Nincsenek barátaink

Korda György vallomása: Nincsenek barátaink

Nehéz el­kép­zelni...

Nehéz el­kép­zelni két ilyen köz­vet­len és vidám em­ber­ről, hogy senki nem akad, aki rájuk nyitná az ajtót egy unal­ma­sabb estén.

Meglepő vallomás: Lajos hozta össze újra Hernádi Juditot és a lányát

Meglepő vallomás: Lajos hozta össze újra Hernádi Juditot és a lányát

A Ho­ney­beast éne­kes­nője any­já­val való kap­cso­la­tá­ról me­sélt.

A Ho­ney­beast éne­kes­nője any­já­val való kap­cso­la­tá­ról me­sélt.

Így változik a szerelmi életed októberben a csillagjegyed szerint EZO

Így változik a szerelmi életed októberben a csillagjegyed szerint

Így változik a szerelmi életed októberben a csillagjegyed szerint

A sze­xu­a­li­tás a kap­cso­la­tok egyik alap­pil­lére, de van még né­hány dolog, ami leg­alább ennyire szá­mít, ha tény­leg a bol­dog­ság a cél.

A sze­xu­a­li­tás a kap­cso­la­tok egyik alap­pil­lére, de van még né­hány dolog, ami leg­alább ennyire szá­mít, ha tény­leg a bol­dog­ság a cél.

Mi történt Meghan hercegnével? Valami megváltozott

Mi történt Meghan hercegnével? Valami megváltozott

Ennek pedig jó oka van!

Az utóbbi idő­ben nem úgy vi­sel­ke­dik Harry her­ceg ked­vese, mint meg­is­mer­ke­dé­sük­kor. Ennek pedig jó oka van!

Kiderült Camilla hercegné sötét titka, szörnyű áskálódásért felelős

Kiderült Camilla hercegné sötét titka, szörnyű áskálódásért felelős

Nem fogta vissza magát! Ka­ta­lin her­ceg­né­ről azt mondta, hogy "csi­nos, bár kissé sötét".

Megint férjhez megy a 45 éves szupermodell? A vörös szőnyegen buktak le

Megint férjhez megy a 45 éves szupermodell? Lebukás a vörös szőnyegen

Heidi Klum jóval fi­a­ta­labb párt vá­lasz­tott ma­gá­nak, de őt ez nem za­varja.

Heidi Klum jóval fi­a­ta­labb párt vá­lasz­tott ma­gá­nak, de lát­ha­tóan őt ez csep­pet sem za­varja. A ra­jon­gói ta­lál­ga­tá­sok sze­rint rá­adá­sul na­gyon fel­gyor­sul­hat­tak az ese­mé­nyek...