CÍMKE: 'káosz'

Már ma elkezdődik a húsvéti őrület az utakon

Már ma elkezdődik a húsvéti őrület az utakon

Hosszú hét­vé­gére ké­szül­he­tünk hús­vét­kor, de le­gyünk kö­rül­te­kin­tőek, ha uta­zást ter­ve­zünk!

Feladták a szülőknek a leckét az összevissza tavaszi szünettel

Feladták a szülőknek a leckét az összevissza tavaszi szünettel

Sok is­ko­lá­ban el­kez­dő­dött a ta­va­szi szü­net, de sok­ban még nem: a Ri­post 8-féle dá­tu­mot is ta­lált.

Káoszt és válságot ígért Gyurcsány

Káoszt és válságot ígért Gyurcsány

A Kúria is a Pes­tiS­rá­cok.hu ja­vára dön­tött abban a per­ben, ame­lyet Gyur­csány Fe­renc in­dí­tott a hír­por­tál ellen. A DK el­nöke egy, a por­tá­lon meg­je­lent cikk miatt pe­res­ke­dett - és vesz­tett.

A Kúria is a Pes­tiS­rá­cok.hu ja­vára dön­tött abban a per­ben, ame­lyet Gyur­csány Fe­renc in­dí­tott a hír­por­tál ellen. A DK el­nöke egy cikk miatt pe­res­ke­dett - és vesz­tett.

Teljes a káosz, letartóztatták a focivezért

Teljes a káosz, letartóztatták a focivezért

17 tár­sá­val együtt rács mögé dug­ták Pato fő­nö­két. Rák­keltő ter­mé­ket gyár­tott a nagy­ha­talmú üz­let­em­ber cége.

17 tár­sá­val együtt rács mögé dug­ták Pato fő­nö­két. Rák­keltő ter­mé­ket gyár­tott a nagy­ha­talmú üz­let­em­ber cége.

Döbbenetes fotók, ezért kell felújítani a Flórián téri felüljárót

Döbbenetes fotók, ezért kell felújítani a Flórián téri felüljárót

A mun­kát vár­ha­tóan ta­vas­szal kez­dik.

A '80-as évek ele­jén meg­épí­tett és át­adott fe­lül­járó fel­újí­tá­sát vár­ha­tóan ta­vas­szal kez­dik meg, a kér­dés, hogy ez mek­kora ká­oszt je­lent az au­tó­sok szá­mára?

Pénzeső okozott káoszt a városban: 100 dollárosok hullottak az égből

Pénzeső okozott káoszt a városban: 100 dollárosok hullottak az égből

Egye­lőre vizs­gál­ják a jo­gá­szok, hogy mindez bűn­cse­lek­mény-e.

Egye­lőre vizs­gál­ják a jo­gá­szok, hogy bűn­cse­lek­mény-e pénz­esőt zú­dí­tani a tö­megbe.

Extrém baleset a fővárosban, ezért stoppolnak a villamosra várakozók

Extrém baleset a fővárosban, ezért stoppolnak a villamosra várakozók

Autó ke­rült a vil­la­mos­pá­lyára a Lurdy Ház­nál. Nem jár az 1-es vil­la­mos, ám egy­előre pót­ló­bu­szok sin­cse­nek a kör­nyé­ken.

Óriási a káosz reggelente a HÉV-nél

Óriási a káosz reggelente, ezért késnek a HÉV utasai

2-3 HÉV is el­megy, mire si­ke­rül ki­egé­szítő je­gyet ven­niük az uta­sok­nak.

2-3 HÉV is el­megy, mire si­ke­rül ki­egé­szítő je­gyet ven­niük az uta­sok­nak Szent­end­rén! Ok­tó­ber 1-től vál­toz­tak a sza­bá­lyok, ami ká­osz­hoz ve­ze­tett a HÉV-nél.

Könnygáz és gumilövedékek. Káosz van Párizs központjában!

Könnygáz és gumilövedékek. Káosz van Párizs központjában!

Tö­ret­len a szám­ta­lan kü­lön­böző adó­val súj­tott fran­ciák harci kedve.

Tö­ret­len a szám­ta­lan kü­lön­böző adó­val súj­tott fran­ciák harci kedve. Az el­múlt hét­hez ké­pest - ér­zé­se­ink sze­rint - biz­to­san töb­ben tün­tet­nek, kü­lö­nös­kép­pen a vi­dé­ki­ek­kel együtt.

Francia VB-öröm: 2 halott, 90 letartóztatás, 149 felgyújtott autó

Francia VB-öröm: 2 halott, 90 letartóztatás, 149 felgyújtott autó

Ezek csak a pá­ri­zsi régió ada­tai... Ha majd össze­szá­mol­ják a tel­jes or­szá­gét, lehet, hogy még el­ké­pesz­tőbb lesz a mér­leg.

Reagált a vádakra Pártos Csilla: kiderült az igazság

Reagált a vádakra Pártos Csilla: kiderült az igazság

Ka­o­ti­kus ál­la­po­tok ural­kod­nak Pécsi Il­dikó és volt menye ügyé­ben. Pár­tos Csilla tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

Ka­o­ti­kus ál­la­po­tok ural­kod­nak Pécsi Il­dikó és volt menye ügyé­ben. Pár­tos Csilla tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

Pánik a repülőn, átláthatatlan köd lepte el a fedélzetet

Pánik a repülőn, átláthatatlan köd lepte el a fedélzetet

Egy utas el­hányta magát, a gye­re­kek pedig sírni kezd­tek egy szem­tanú sze­rint.

Egy utas el­hányta magát, a gye­re­kek pedig sírni kezd­tek egy szem­tanú sze­rint.

Káosz a premier előtt: mentő vitte el a magyar színészt

Káosz a premier előtt: mentő vitte el a magyar színészt

A darab ren­de­zője állt be ját­szani a Bel­vá­ros Szín­ház leg­újabb da­rabja, a Mojó pre­mi­er­jén.

A darab ren­de­zője állt be ját­szani a Bel­vá­ros Szín­ház leg­újabb da­rabja, a Mojó pre­mi­er­jén.

Botrányok és káosz az európai menekültügyi hivatalban

Botrányok és káosz az európai menekültügyi hivatalban

Kém­ke­dés a mun­ka­tár­sak után...

A Po­li­tico bir­to­kába ju­tott belső le­ve­le­zé­sek­ből ki­de­rült, mi­lyen bot­rá­nyo­sak vol­tak a min­den­na­pok az Eu­ró­pai Me­ne­kült­ügyi Tá­mo­ga­tási Hi­va­tal­ban.

Majdnem elmaradt az előadás, a sztárszínész elfelejtkezett róla

Majdnem elmaradt az előadás, a sztárszínész elfelejtkezett róla

Gö­möri And­rás Máté éppen fel­újí­tott.

Po­lyák Lilla és Gö­möri And­rás Máté tisz­tá­ban van­nak vele, hogy nem a tél a leg­meg­fe­le­lőbb év­szak a köl­tö­zésre.

Óriási a káosz, rosszul tervezték az új stadiont

Óriási a káosz, rosszul tervezték az új stadiont

Mi lesz így a vi­lág­baj­nok­sá­gon?

Durva köz­le­ke­dési gon­dok. Mi lesz így a vi­lág­baj­nok­sá­gon? Hi­he­tet­len, min kel­lett ke­resz­tül­men­niük a gya­nút­lan fo­ci­szur­ko­lók­nak.

Shakira és Piqué: teljes a káosz, mi az igazság?

Shakira és Piqué: teljes a káosz, mi az igazság?

Egy­más­nak el­lent­mon­dóak a hírek.

Egyes for­rá­sok sze­rint sza­kí­tot­tak, mások sze­rint még együtt van­nak. Egy­más­nak el­lent­mon­dóak a hírek.

Ezért utazunk most egy év alatt 8 nappal többet

Ezért utazunk most egy év alatt 8 nappal többet

Ez a hét­vége csak a fő­próba volt, mától jön az "elő­adás"! Három éven át nél­kü­löz­nünk kell a 3-as met­rót.

Ez a hét­vége csak a fő­próba volt, mától jön az "elő­adás"! Három éven át nél­kü­löz­nünk kell a 3-as met­rót.

Olvasóink jelentették: hatalmas a káosz Budapesten

Olvasóink jelentették: hatalmas a káosz Budapesten

Senki se in­dul­jon útnak au­tó­val!

Senki se in­dul­jon útnak au­tó­val az Új köz­te­me­tő­höz!

Teljes a káosz a 3-as metró vonalán: nem férnek el az utasok a megállókban

Teljes a káosz a 3-as metró vonalán: nem férnek el az utasok a megállókban

Ha­tal­mas a fe­jet­len­ség Új­pest-Köz­pont és az Árpád-híd kö­zött: le­rob­bant a 3-as metró...

Nem engednek a dolgozók - karácsonyra összeomolhat a Tesco

Nem engednek a dolgozók - karácsonyra összeomolhat a Tesco

Ugyan tár­gya­ló­asz­tal­hoz ülnek, de már sem­mi­lyen komp­ro­misszu­mot nem akar­nak kötni a dol­go­zók.

Tár­gya­ló­asz­tal­hoz ülnek, de komp­ro­misszu­mot nem akar­nak kötni a dol­go­zók.

Teljes káosz a Déli pályaudvaron, tömegek utaznak strandolni

Teljes káosz a Déli pályaudvaron, tömegek utaznak strandolni

Több száz ember volt már kora reg­gel a vas­út­ál­lo­má­son.

Több száz ember volt már kora reg­gel a vas­út­ál­lo­má­son.

Teljes a káosz a repülőtéren, 4 órát kell sorban állni

Teljes a káosz a repülőtéren, 4 órát kell sorban állni

Töb­ben el­ájul­tak.

Töb­ben el­ájul­tak vagy le­kés­ték a já­ra­ta­i­kat, mi­u­tán meg­szi­go­rí­tot­ták az el­len­őr­zést.

Nagy a káosz a mobilszolgáltatóknál az adategyeztetés után

Nagy a káosz a mobilszolgáltatóknál az adategyeztetés után

Pén­te­ken járt le a fel­töl­tő­kár­tyás ügy­fe­lek adat­egyez­te­tési ha­tár­ideje a mo­bil­szol­gál­ta­tók­nál.

Teljes a káosz az Árpád hídnál

Teljes a káosz az Árpád hídnál

Szer­dán kez­dőd­tek a met­ró­fel­újí­tás elő­ké­szítő mun­ká­la­tai a pesti híd­fő­nél, sá­vo­kat zár­tak le. Is­ko­la­kez­dés után dur­vul­hat a hely­zet: a kor­lá­to­zá­sok ok­tó­ber vé­géig el­tar­ta­nak!

Szer­dán kez­dőd­tek a met­ró­fel­újí­tás elő­ké­szítő mun­ká­la­tai a pesti híd­fő­nél, sá­vo­kat zár­tak le. Is­ko­la­kez­dés után dur­vul­hat a hely­zet: a kor­lá­to­zá­sok vár­ha­tóan ok­tó­ber vé­géig el­tar­ta­nak!

Kimenekült a Mokkából Hujber Feri

Kimenekült a Mokkából Hujber Feri

Nin­cse­nek sza­vak arra, amit Huj­ber pro­du­kált kedd reg­gel a Mok­ká­ban.

Nin­cse­nek sza­vak arra, amit Huj­ber Feri pro­du­kált kedd reg­gel a Mokka stú­di­ó­já­ban. Gya­kor­la­ti­lag össze­vissza be­szélt, és azt sem hal­lotta, hogy a mű­sor­ve­ze­tők meg­pró­bál­ták vissza­rán­gatni a va­ló­ságba.

Áll a bál, mindenkit átvert a világbajnok focista

Áll a bál, mindenkit átvert a világbajnok focista

Káosz a Bayern Mün­chen­nél.

Ma­gyar klub­nál is ritka az ilyen káosz, mint most a Bayern Mün­chen­nél. Pác­ban az elnök, ta­nács­ta­lan az edző, cso­dál­koz­nak a csa­pat­tár­sak.

Tönkretették az évszázad focicsapatát?

Végleg tönkretették az évszázad magyar focicsapatát?

Ért­he­tet­len mi tör­té­nik a 2000-es évek si­ker­csa­pa­tá­val. A Deb­re­cen saját ne­ve­lésű em­be­rek­kel nyert 7 baj­noki címet, lé­gi­ó­sok­kal most a ki­esés ellen küzd.

Ért­he­tet­len mi tör­té­nik a 2000-es évek si­ker­csa­pa­tá­val. A Deb­re­cen saját ne­ve­lésű em­be­rek­kel nyert 7 baj­noki címet, lé­gi­ó­sok­kal most a ki­esés ellen küzd.

Káosz Budapesten: Megbénult a forgalom a havas utak miatt

Káosz Budapesten: Megbénult a forgalom a havas utak miatt

Csü­tör­tök reg­gel a fő­vá­ros min­den ke­rü­le­té­ben hó­fe­hér tájra éb­red­tek az em­be­rek, ám saj­nos havas, le­tisz­tí­tat­lan uta­kon kel­lett köz­le­kedni.

Csü­tör­tök reg­gel a fő­vá­ros min­den ke­rü­le­té­ben hó­fe­hér tájra éb­red­tek az em­be­rek, ám saj­nos havas, le­tisz­tí­tat­lan uta­kon kel­lett köz­le­kedni.

Káosz a közkedvelt légitársaságnál: dühöngenek a nyaralni indulók

Káosz a közkedvelt légitársaságnál: dühöngenek a nyaralni indulók

Akár az összes gépét tö­röl­heti pén­te­ken a német lé­gi­tár­sa­ság. Ez 10 ezer utast is érint­het, köz­tük jó pár ma­gyart.

Óriási káosz az Egyesült Államokban, a nyílt utcán lőtték agyon a férfit!

Óriási káosz az Egyesült Államokban, a nyílt utcán lőtték agyon a férfit!

Mint­egy száz tün­tető csa­pott össze rend­őrök­kel Mil­wa­u­kee vá­ro­sá­ban szom­bat este.

Ízelítő a szombati budapesti káoszból

Ízelítő a szombati budapesti káoszból

El­ké­pesztő dugó vár­ható a hét­vé­gén a fő­vá­ros út­jain!

El­ké­pesztő dugó vár­ható a hét­vé­gén a fő­vá­ros út­jain! A Red Bull Air Race miatt már csü­tör­tö­kön meg­kez­dőd­tek az út­le­zá­rá­sok és a for­ga­lom el­te­re­lé­sek. Mu­tat­juk, a város me­lyik ré­szét ér­de­mes el­ke­rül­nöd!

Hova tűnt Louis van Gaal?

Hova tűnt Louis van Gaal?

A Man­ches­ter Uni­ted me­ne­dzsere ki­hagyta a gárda va­sár­napi edzé­sét.

A Man­ches­ter Uni­ted me­ne­dzsere ki­hagyta a gárda va­sár­napi edzé­sét. Pedig hét­főn a Chel­sea uta­zik a fo­cis­ták­hoz rang­adóra.

Gigadugó foci miatt: itt ne autózz szombat este!

Gigadugó foci miatt: itt ne autózz szombat este!

Fra­dis­ták és új­pes­tiek lepik el a vá­rost. Köz­le­ke­dési káosz vár­ható az uta­kon, de más ka­la­majka is lehet.

Fra­dis­ták és új­pes­tiek lepik el a vá­rost. Köz­le­ke­dési káosz vár­ható az uta­kon, de arra sincs ga­ran­cia, hogy utcai har­cok nél­kül meg­ússzuk az estét.

Kapkodja a fejét a magyar csatár: egy hónap, három edző

Kapkodja a fejét a magyar csatár: egy hónap, három edző

Gya­ko­rol­hatja a be­mu­tat­ko­zást.

Fo­ko­zó­dik a káosz a Pa­ler­mó­nál. Ba­logh Nor­bert leg­alább gya­ko­rol­hatja a be­mu­tat­ko­zást az új tré­ne­rek­nek.

Kész szívás a közlekedés Budán!

Kész szívás a közlekedés Budán!

A Bu­da­pesti Köz­le­ke­dési Köz­pont meg­spó­rolta az utas­tá­jé­koz­ta­tást!

Tel­jes a káosz a Bat­thyány téren és a Mar­git híd budai lá­bá­nál, mert a Bu­da­pesti Köz­le­ke­dési Köz­pont va­la­mit el­szúrt az utas­tá­jé­koz­ta­tás­sal!

Óriási káosz lesz a Belvárosban. Zsákutca lett a Petőfi utcából

Óriási káosz lesz a Belvárosban. Zsákutca lett a Petőfi utcából

A Pá­ri­zsi udvar fel­újí­tása miatt kény­sze­rülsz ke­rü­lőre. Más­fél évig tart a le­zá­rás.

A Pá­ri­zsi udvar fel­újí­tása miatt kény­sze­rülsz ke­rü­lőre. Más­fél évig tart a le­zá­rás.

Öngyilkossággal fenyegetőznek a migránsok - Videó

Öngyilkossággal fenyegetőznek a migránsok - Videó

Káosz, há­bo­rús ál­la­po­tok, min­dent fel­gyúj­tot­tak a mig­rán­sok!

Káosz és zűrzavar a boltokban a Keleti környékén - Fotó

Káosz és zűrzavar a boltokban a Keleti környékén - Fotó

A fo­ko­zódó me­ne­kült­hely­zet miatt a WiFi há­ló­za­to­kat is ki­kap­csol­ták a pá­lya­ud­var kör­nyé­kén.

A pólósok is elúsztak az ítéletidőben!

A pólósok is elúsztak az ítéletidőben!

A ví­zi­labda szö­vet­ség szék­háza víz­ben áll.

Ismét káosz van a ma­gyar ví­zi­lab­dá­zók­nál. A ma­gyar szö­vet­sé­get sem kí­mélte a vihar, a szék­ház víz­ben áll.