CÍMKE: 'kamion'

El sem indult a hét, de már bedurvult a helyzet a déli határnál

El sem indult a hét, de már bedurvult a helyzet a déli határnál

Szinte alig pi­hen­nek az or­szág déli ha­tá­rá­nál szol­gá­la­tot tel­je­sítő rend­őrök, fo­lya­ma­to­san pró­bál­nak be­jutni Ma­gyar­or­szágra a mig­rán­sok.

Alig pi­hen­nek az or­szág déli ha­tá­rá­nál szol­gá­la­tot tel­je­sítő rend­őrök, ál­lan­dóan jön­nek a mig­rán­sok.

Rohannak a tűzoltók a súlyos balesethez, több sérült van az úton

Rohannak a tűzoltók a súlyos balesethez, több sérült van az úton

Ha­tal­mas csat­ta­nás tör­tént a Hajdú-Bihar me­gyei főúton.

Ha­tal­mas csat­ta­nás tör­tént a Hajdú-Bihar me­gyei főúton. Egy ka­mion és egy kocsi üt­kö­zött össze.

Durván letarolt egy külföldi kamion egy magyar benzinkutat - fotó

Durván letarolt egy külföldi kamion egy magyar benzinkutat - fotó

Rend­kí­vüli bal­eset tör­tént az M5-ös au­tó­pá­lya egyik töl­től­lo­má­sá­nál. Ka­mion ta­rolta le az egyik kutat.

Egy víziparkba zuhant a szikláról a többtonnás kamion! - videó

Egy víziparkba zuhant a szikláról a többtonnás kamion! - videó

A te­her­autó so­főrje még idő­ben ki tu­dott szállni az el­sza­ba­dult jár­mű­ből.

A te­her­autó so­főrje még pont idő­ben ki tu­dott szállni az el­sza­ba­dult jár­mű­ből.

Súlyos rombolást okozott kamionjával az elalvó sofőr! - videó

Súlyos rombolást okozott kamionjával az elalvó sofőr! - videó

A csen­des kis­vá­ros lakói ko­mo­lyan meg­ijed­tek a ha­tal­mas be­csa­pó­dás­tól.

Durva képek az útról leborult rönkszállítóról

Durva képek az útról leborult rönkszállítóról

A so­főrt kór­házba kel­lett szál­lí­tani.

Le­sod­ró­dott az út­test­ről egy fa­rön­kö­ket szál­lító ka­mion Er­dély­ben, a pi­rics­kei el­té­rő­nél. A sofőr meg­sé­rült, kór­házba kel­lett szál­lí­tani.

Bedurvult a migránshelyzet, ez történt éjszaka a magyar határnál

Bedurvult a migránshelyzet, ez történt éjszaka a magyar határnál

Óri­ási döm­ping volt az éj­szaka, össze­sen 34 ha­tár­sér­tőt fog­tak el.

Óri­ási döm­ping volt az éj­szaka, össze­sen 34 ha­tár­sér­tőt fog­tak el a késő esti és haj­nali órák­ban. A ha­tó­sá­gok­nak négy­szer kel­lett in­téz­ked­niük Ma­gyar­or­szág déli ha­tá­rá­nál. A mig­rán­sok ka­mi­o­no­kon és te­her­vo­na­ton akar­tak be­jutni az or­szágba.

Szörnyű baleset, 32 utassal borult fel egy busz a magyar autópályán

Szörnyű baleset, 32 utassal borult fel egy busz a magyar autópályán

Ka­mion és busz üt­kö­zött hétfő haj­nal­ban az au­tó­pá­lyán.

Ka­mion és busz üt­kö­zött hétfő haj­nal­ban az au­tó­pá­lyán. Töb­ben is meg­sé­rül­tek a bal­eset­ben.

53 migránst találtak egy kamionban a magyar határon

53 migránst találtak egy kamionban a magyar határon

Iraki, iráni és pa­lesz­tin ál­lam­pol­gár­nak val­lot­ták ma­gu­kat, azon­ban sze­mély­azo­nos­sá­gu­kat nem tud­ták iga­zolni.

Durva képek jöttek a helyszínről, mentőhelikoptert riasztottak a főútra

Durva képek jöttek a helyszínről, mentőhelikoptert riasztottak a főútra

Egy elő­zés­ből lett ha­tal­mas csat­ta­nás, csak a sze­ren­csén múlt, hogy nem halt meg senki.

Parkoló autók közé hajtott egy kamion: sokan meghaltak, rengeteg sérült Kínában

Parkoló autók közé hajtott egy kamion: sokan meghaltak, rengeteg sérült Kínában

A ka­mion fékje meg­hi­bá­sod­ha­tott.

A ka­mion fékje meg­hi­bá­sod­ha­tott, ezért a sofőr nem tu­dott meg­állni a lej­tőn, egye­ne­sen a ko­csik közé szá­gul­dott.

Több száz üveg sör odaveszett!

Több száz üveg sör odaveszett!

Egy sör­szál­lító te­her­autó fel­bo­rult, a sör pedig ki­folyt az ut­cára. A bal­eset­ben senki sem sé­rült meg, vi­szont sok sör meg­sem­mi­sült, a sör­imá­dók leg­na­gyobb bá­na­tára.

Egy sör­szál­lító te­her­autó fel­bo­rult, a sör pedig ki­folyt az ut­cára. A bal­eset­ben senki sem sé­rült meg, vi­szont sok sör meg­sem­mi­sült, a sör­imá­dók leg­na­gyobb bá­na­tára.

A sofőrt nem érdekelte, hogy lóg a rendőr a kamion elején

A sofőrt nem érdekelte, hogy lóg a rendőr a kamion elején

A rendőr iga­zol­tatni akarta a ka­mi­ont.

A rendőr iga­zol­tatni akarta a ka­mi­ont. A ka­mi­o­nos vi­szont meg akart lépni az iga­zol­ta­tás elől.

Hoppá, durván hiányos volt a hazánkba érkező kamion szállítólevele

Hoppá, durván hiányos volt a hazánkba érkező kamion szállítólevele

A török ka­mion éjjel akart be­jönni Ma­gyar­or­szágra a Csa­nád­pa­lota Au­tó­pá­lya-ha­tár­át­ke­lő­he­lyen...

Durva fotók a baranyai iskola falának ütközött kamionról

Durva fotók a baranyai iskola falának ütközött kamionról

Is­ko­la­épü­letbe ro­hant ma egy be­ton­szál­lító ka­mion Ba­ra­nyá­ban. A di­á­kok és ta­ná­rok közül senki sem sé­rült meg.

Migránsok tömege próbál kamionokkal átjutni a magyar határon

Migránsok tömege próbál kamionokkal átjutni a magyar határon

Sorra tar­tóz­tat­ják fel a rend­őrök a te­her­au­tók­ban meg­bújt il­le­gá­lis be­ván­dor­ló­kat.

Így csaptak le a rendőrök a kamionosra Somogy megyében! - videó

Három rendőrautó csapott le a szabálytalan kamionosra Somogy megyében! - videó

Az ered­mé­nyes ak­ci­ó­ról fel­vé­tel is ké­szült, me­lyet a rend­őr­ség közzé is tett.

Durva fotók, balesetet okozott a kamionról lezuhanó jég a Hajdúságban

Durva fotók, balesetet okozott a kamionról lezuhanó jég a Hajdúságban

A sofőr is meg­sé­rült, ami­kor a szél­vé­dőre zu­hant egy jég­tábla.

Az au­tó­ban ülő sofőr is meg­sé­rült, ami­kor egy ka­nya­rodó te­her­au­tó­ról a szél­vé­dőre zu­hant egy jég­tábla.

Dráma az M1-esen, helyszíni fotót kaptunk a kamionbalesetről

Dráma az M1-esen, helyszíni fotót kaptunk a kamionbalesetről

Egy ka­mion haj­tott le az út­test­ről, mi­u­tán vé­let­le­nül ká­tyúba haj­tott.

Megbénult Budapest: felborult egy betonkeverő

Megbénult Budapest: felborult egy betonkeverő, hatalmas a dugó

Au­tó­val üt­kö­zött egy ne­héz­gép­jármű.

Au­tó­val üt­kö­zött egy ne­héz­gép­jűrmű dél­előtt az Árpád fe­je­de­lem útján, töb­ben is meg­sé­rül­tek, az utat le­zár­ták.

Utolsó erejével dörömbölt a kamion falán a migránscsalád, ez lett a sorsuk

Utolsó erejével dörömbölt a kamion falán a migránscsalád, ez lett a sorsuk

A német rend­őr­ség ki­szá­radva ta­lált a csa­ládra.

A német rend­őr­ség ki­szá­radva ta­lált a csa­ládra.

Szülinapot ünnepelt a világbajnok magyar csapat

Szülinapot ünnepelt a világbajnok magyar csapat

Tíz éve a ka­mi­on­sport él­vo­na­lá­ban. Az OXXO Ra­cing Team 2018-ban ismét ver­senybe száll az Eb-do­bo­góért.

Tíz éve a ka­mi­on­sport él­vo­na­lá­ban. Az OXXO Ra­cing Team 2018-ban ismét ver­senybe száll az Eb-do­bo­góért.

Itt az első videó Kis Grófóról súlyos autóbalesete után

Itt az első videó Kis Grófóról súlyos autóbalesete után

Két ka­mi­on­nal ka­ram­bo­lo­zott.

A bu­li­ki­rály de­cem­ber 7-én az M1-es au­tó­pá­lyán ka­ram­bo­lo­zott két ka­mi­on­nal.

Durva éjszakánk lesz, készenlétben a mentőegységek

Durva éjszakánk lesz, készenlétben a mentőegységek

Be­kö­szön­tött a tél.

Be­kö­szön­tött a tél, szer­dán or­szág­szerte el­kez­dett ha­vazni, ez pedig még a me­net­rend sze­rinti bu­szok köz­le­ke­dé­sét is aka­dá­lyozza.

Megdöbbentek a vásárlók, furcsa kamionok állnak a Tescóknál

Megdöbbentek a vásárlók, furcsa kamionok állnak a Tescóknál

Meg­lepő öt­let­tel állt a brit egész­ség­ügyi rend­szer.

Meg­lepő öt­let­tel állt a brit egész­ség­ügyi rend­szer: rák­szűrő ka­mi­o­no­kat ve­zé­nyel­nek a na­gyobb be­vá­sár­ló­köz­pon­tok par­ko­ló­iba.

Ketten meghaltak Kisbérnél, a semmiből beléjük csapódott egy elütött szarvas

Ketten meghaltak Kisbérnél, a semmiből beléjük csapódott egy elütött szarvas

Egy ka­mion el­ütött egy szar­vast, át­lökte a szem­közti sávba.

Egy ka­mion el­ütött egy szar­vast, át­lökte a szem­közti sávba.

Magyar csapat nyerheti az angol bajnokságot

Magyar csapat nyerheti az angol bajnokságot

Kar­nyúj­tás­nyira ke­rült a ma­gyar OXXO Ra­cing Team az angol ka­mion baj­nok­ság tró­fe­á­já­nak meg­szer­zé­sé­től.

Otthonától nem messze gázolta halálra a kamion a solti bácsit

Otthonától nem messze gázolta halálra a kamion a solti bácsit

Át akart kelni az úton.

A 62 éves férfit eddig tisz­tá­zat­lan kö­rül­mé­nyek kö­zött gá­zolta ha­lálra a ha­tal­mas ka­mion Solt bel­te­rü­le­tén.

Angliában lett bajnok a magyar kamioncsapat

Angliában lett bajnok a magyar csapat

Bra­vú­ros ver­seny­zés­sel sze­rezte meg az angol ka­mi­on­baj­nok­ság tró­fe­á­ját a ma­gyar OXXO Ra­cing Team.

Bra­vú­ros ver­seny­zés­sel sze­rezte meg az angol ka­mi­on­baj­nok­ság tró­fe­á­ját a ma­gyar OXXO Ra­cing Team.

Elárasztják a magyar utakat a kamionok

Elárasztják a magyar utakat a kamionok

Hét­vé­gére fo­ko­zó­dik a ká­ni­kula, ezzel együtt az uta­kon is dugók vár­ha­tóak! Min­denki ivó­víz­zel ké­szül­jön az uta­zásra!

Hét­vé­gére fo­ko­zó­dik a ká­ni­kula, ezzel együtt az uta­kon is dugók vár­ha­tóak! Min­denki ivó­víz­zel ké­szül­jön az uta­zásra!

Hatalmas lángokkal égett kamionhoz riasztották a tűzoltókat - Fotó!

Hatalmas lángokkal égett kamionhoz riasztották a tűzoltókat - Fotó!

Egy ka­mion égett az M7-es au­tó­pá­lya Bu­da­pest felé ve­zető ol­da­lán.

Egy ka­mion égett az M7-es au­tó­pá­lya Bu­da­pest felé ve­zető ol­da­lán.

Hatalmas robbanás történt a forgalmas úton! - videó

Hatalmas robbanás történt a forgalmas úton! - videó

Ak­ciófil­mek­ben látni ilyet.

Ak­ciófil­mek­ben látni ilyen mé­retű de­to­ná­ciót. Két ka­mion okozta a ka­taszt­ró­fát.

Borzalom, ami a magyar kamionossal történt Angliában

Borzalom, ami a magyar kamionossal történt Angliában

A fi­gyel­met­len sofőr vé­let­le­nül rossz for­galmi sávon haj­tott fel az au­tó­pá­lyára, szem­ben a for­ga­lom­mal.

Veszélyes krumplit csempésztek Magyarországra

Veszélyes krumplit csempésztek Magyarországra

Öt­ezer em­ber­nek lett volna elég.

A len­gyel szál­lít­mány­ban az egész ter­mést tönk­re­tevő bak­té­rium le­he­tett. Öt­ezer em­ber­nek ele­gendő mennyi­sé­get fog­lal­tak le be­lőle.

Kamion hajtott egy családi házba!

Kamion hajtott egy családi házba!

El­ké­pesztő képek ér­kez­tek a bal­eset­ről.

Meg­döb­bentő bal­eset tör­tént a bor­sod-abaúj-zemp­lén me­gyei Aszaló bel­te­rü­le­tén: egy len­gyel rend­számú ka­mion vá­rat­la­nul le­tért a 3-as számú főút­ról és be­le­haj­tott egy út­széli házba.

Megrázó fotók érkeztek a stockholmi támadás helyszínéről

Megrázó fotók érkeztek a stockholmi támadás helyszínéről

Pén­tek dél­után egy ka­mion Stock­holm ut­cáin haj­tott a tö­megbe. Leg­alább három ember meg­halt.

Pén­tek dél­után egy ka­mion Stock­holm ut­cáin haj­tott a tö­megbe.

Kész a 427-es út felújítása, kamionmentessé vált Berettyóújfalu

Kész a 427-es út felújítása, kamionmentessé vált Berettyóújfalu

A Hódút Kft. és a KE-VÍZ 21 Zrt. al­kotta HK Kon­zor­cium el­vé­gezte a 427-es má­sod­rendű főút fel­újí­tá­sát a komp­lex út­fel­újí­tási prog­ram ke­re­té­ben.

A Hódút Kft. és a KE-VÍZ 21 Zrt. al­kotta HK Kon­zor­cium el­vé­gezte a 427-es má­sod­rendű főút fel­újí­tá­sát a komp­lex út­fel­újí­tási prog­ram ke­re­té­ben.

Kamionnal együtt szakadt a sofőr nyakába a felüljáró

Kamionnal együtt szakadt a sofőr nyakába a felüljáró

Durva bal­ese­tet oko­zott a ka­mion alatt le­sza­kadó fe­lül­járó: egy ember ször­nyet­halt, töb­ben meg­sé­rül­tek.

Durva bal­ese­tet oko­zott a sú­lyos ka­mion alatt le­sza­kadó fe­lül­járó: egy ember ször­nyet­halt, töb­ben kór­házba ke­rül­tek.

Személyvonattal ütközött egy kamion Barcson - egy ember meghalt!

Személyvonattal ütközött egy kamion Barcson - egy ember meghalt!

Je­len­tős ké­sé­sekre kell szá­mí­tani a vas­úti vo­na­lon...

Je­len­tős ké­sé­sekre kell szá­mí­tani a vas­úti vo­na­lon. A mű­szaki men­tés még je­len­leg is tart.

Szörnyű tragédia! Magyar nő halt meg az osztrák horrorbalesetben

Szörnyű tragédia! Magyar nő halt meg az osztrák horrorbalesetben

Az 50 éves asszony ször­nyet­halt, ami­kor au­tó­jukba egy ka­mion ro­hant az A8-as au­tó­pá­lyán.

Ennyi maradt az M5-ösön kigyulladt kamionból!

Ennyi maradt az M5-ösön kigyulladt kamionból!

Pe­tőfi­szál­lás­nál ka­pott lángra.

Az au­tó­al­kat­ré­sze­ket szál­lító jármű áp­ri­lis 25-én ka­pott lángra a sztrá­dán.

Horror: ünneplő tömegbe hajtott egy teherautó Nizzában

Horror: ünneplő tömegbe hajtott egy teherautó Nizzában

A száz­ez­res tö­megbe hajtó ka­mion két ki­lo­mé­te­ren át ment tel­jes se­bes­ség­gel az em­be­rek kö­zött. Ren­ge­teg az ál­do­zat.

A száz­ez­res tö­megbe hajtó ka­mion két ki­lo­mé­te­ren át ment tel­jes se­bes­ség­gel az em­be­rek kö­zött. Ren­ge­teg az ál­do­zat.

Infarktust kapott Kőszegnél a sofőr, patakba borult a kamion!

Infarktust kapott Kőszegnél a sofőr, patakba borult a kamion!

Nincs élet­ve­szély­ben a sofőr, de a ka­mion tel­je­sen össze­tört.

Nincs élet­ve­szély­ben a sofőr, de a ka­mion tel­je­sen össze­tört.

Kamionon szállították az óriási csészealjat az 51-es körzetbe?

Kamionon szállították az óriási csészealjat az 51-es körzetbe?

Fé­nyes nap­pal, egy ka­mi­o­non, pony­vá­val le­ta­kart ha­tal­mas, csé­sze­alj­nak tűnő tár­gyat szál­lí­tot­tak egy ame­ri­kai au­tó­pá­lyán.

Durva fotók az M7-es autópályán árokba borult kamionról!

Durva fotók az M7-es autópályán árokba borult kamionról!

A so­főrt kór­házba szál­lí­tot­ták.

Egy rizs­szál­lító ka­mion át­sza­kí­totta az M7-es au­tó­pá­lya sza­lag­kor­lát­ját és árokba bo­rult. A so­főrt kór­házba szál­lí­tot­ták.

Direkt törték össze a rendőrök a kamiont, hogy megállítsák a részeg sofőrt

Direkt törték össze a rendőrök a kamiont, hogy megállítsák a részeg sofőrt

Fél­tek, hogy to­vább­vi­szi a Sc­aniát 4 ez­re­lék­nyi al­ko­hol­lal a vé­ré­ben.

Attól tar­tot­tak, hogy to­vább­vi­szi a Sc­aniát 4 ez­re­lék­nyi al­ko­hol­lal a vé­ré­ben.

Gyalogost gázolt egy kamion Székesfehérváron!

Gyalogost gázolt egy kamion Székesfehérváron!

Élet­ve­szé­lyes sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba azt a férfit, akit egy ka­mion gá­zolt el a 81-es főúton, Szé­kes­fe­hér­vár kül­te­rü­le­tén.

Élet­ve­szé­lyes sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba azt a férfit, akit egy ka­mion gá­zolt el a 81-es főúton, Szé­kes­fe­hér­vár kül­te­rü­le­tén.

Vége az életveszélyes előzéseknek? Jönnek az átlátszó kamionok

Vége az életveszélyes előzéseknek? Jönnek az átlátszó kamionok

Lát­vá­nyos pro­jekt­nek in­dult a Sam­sung öt­lete, de köz­ben rá­jöt­tek, hogy sok ezer éle­tet ment­het­nek meg így.

A Sam­sung öt­lete éle­tek ez­reit te­heti biz­ton­sá­go­sabbá az uta­kon.

Hihetetlen, hogy túlélte a járőr ezt a brutális balesetet!

Hihetetlen, hogy túlélte a járőr ezt a brutális balesetet!

Egy ka­mion haj­tott át rajta.

Brad Moore épp egy ka­ram­bol után se­géd­ke­zett a for­ga­lom el­te­re­lé­sé­ben, ami­kor egy ka­mion át­gá­zolt rajta. Esé­lye sem volt fél­re­ug­rani.

Sokkoló fotó! Eltűnt a vezetőfülke a kamionban ma az M5-ösön!

Sokkoló fotó! Eltűnt a vezetőfülke a kamionban ma az M5-ösön!

Há­tul­ról haj­tott bele egy ka­mi­onba a kis­te­her­autó. A fel­is­mer­he­tet­len­sé­gig ron­cso­ló­dott a bal­eset­ben a jármű.

Brutálisan torlódik az M5, kamionok ütköztek össze!

Brutálisan torlódik az M5, kamionok ütköztek össze!

Egy­másba ro­hant két te­her­autó.

Egy­másba ro­hant két te­her­autó az M5 fő­vá­rosi sza­ka­szán, a je­len­leg is tartó hely­szí­ne­lés las­sítja a for­gal­mat. Ve­zes­se­tek óva­to­san!

Kamionok ütköztek, torlódik az M5

Kamionok ütköztek, torlódik az M5

A fő­vá­ros felé ve­zető ol­da­lon, a 24-es ki­lo­mé­ter­nél tör­tént a bal­eset.

A fő­vá­ros felé ve­zető ol­da­lon, a 24-es ki­lo­mé­ter­nél tör­tént a bal­eset a külső sáv­ban. Át­me­ne­ti­leg csak a bel­ső­ben halad a for­ga­lom, dugó van ki­ala­ku­ló­ban.

Lángol egy kamion az M1 autópályán Győrnél!

Lángol egy kamion az M1 autópályán Győrnél!

Tel­jes ter­je­del­mé­ben ég a jármű, két víz­su­gár­ral pró­bál­ják el­ol­tani. A Győr felé ve­zető ol­dalt le­zár­ták.

Tel­jes ter­je­del­mé­ben ég a jármű, két víz­su­gár­ral pró­bál­ják el­ol­tani. Az au­tó­pá­lya Győr felé ve­zető ol­da­lát tel­jes ter­je­del­mé­ben le­zár­ták.

Nem jutnak át időben a magyar áruk Ausztriába

Nem jutnak át időben a magyar áruk Ausztriába

Ha­tal­mas gon­dot okoz a ma­gyar áru­szál­lí­tók szá­mára a szi­gorú oszt­rák el­len­őr­zés. Min­den hazai ka­mi­ont két so­főr­rel kel­lene el­in­dí­tani.

Saját kamionja alá szorult a sofőr - Fotó!

Saját kamionja alá szorult a sofőr - Fotó!

Da­ru­val kel­lett meg­emelni a több ton­nás jár­mű­vet.

Da­ru­val kel­lett meg­emelni a több ton­nás jár­mű­vet, hogy ki­sza­ba­dít­sák a ve­ze­tőt. Men­tő­he­li­kop­ter szál­lí­totta kór­házba.

Durva baleset az M5-ösön! Várakozó autóba rohant a kamion

Durva baleset az M5-ösön! Várakozó autóba rohant a kamion

Há­tul­ról ment be­lé­jük a ka­mion, öten meg­sé­rül­tek a bal­eset­ben.

Há­tul­ról ment be­lé­jük a ka­mion, öten meg­sé­rül­tek a bal­eset­ben.

Keddi káosz a reptéri úton

Keddi káosz a reptéri úton

Ka­mion szo­rult a fe­lül­járó alá. A men­tés zaj­lik, ennek ide­jére a rend­őrök mind­két irány­ban el­te­re­lik a for­gal­mat.

Ka­mion szo­rult a fe­lül­járó alá. A men­tés zaj­lik, ennek ide­jére a rend­őrök mind­két irány­ban el­te­re­lik a for­gal­mat.

Sokkoló fotók az M7-esről! Eltűnt az autó fele a kamionban!

Sokkoló fotók az M7-esről! Eltűnt az autó fele a kamionban!

A kö­zépső sza­lag­kor­lá­tot át­sza­kítva ment át a szem­ben lévő sávba egy ka­mion, fron­tá­li­san üt­kö­zött.

Sósav borult az útra, ötvenen házukba szorultak

Sósav borult az útra, ötvenen házukba szorultak

Só­sav­szál­lító ka­mion ra­ko­má­nya bo­rult az útra a 31-es úton Dor­mánd­nál, az érin­tet­tek ott­ho­nuk­ban kény­sze­rül­nek ma­radni a meg­ol­dá­sig.

Só­sav­szál­lító ka­mion ra­ko­má­nya bo­rult az útra a 31-es úton Dor­mánd­nál, az érin­tet­tek ott­ho­nuk­ban kény­sze­rül­nek ma­radni a meg­ol­dá­sig.

Kigyulladt egy kamion, lezárták az M7-es egyik szakaszát!

Kigyulladt egy kamion, lezárták az M7-es egyik szakaszát!

Tor­ló­dás vár­ható.

A Ba­la­ton irá­nyába a 21-es sze­mel­vény­nél dugó és tor­ló­dás vár­ható, ér­de­mes ke­rülni!

Négy kamion ütközött: sor és sör Ártándnál!

Négy kamion ütközött: sor és sör Ártándnál!

Az egyik ka­mion pa­lac­ko­zott sört szál­lí­tott, ez is az út­testre bo­rult, Ár­tán­dnál. A ha­tár­át­ke­lő­hely is csak sza­ka­szo­san üze­melt.

Az egyik ka­mion pa­lac­ko­zott sört szál­lí­tott, ez is az út­testre bo­rult, Ár­tán­dnál. A ha­tár­át­ke­lő­hely is csak sza­ka­szo­san üze­melt.

Tudtukon kívül lehet embercsempész a magyar kamionosokból

Tudtukon kívül lehet embercsempész a magyar kamionosokból

Meg­döb­bentő kép­so­rok ter­jed­nek a neten: több ezer me­ne­kült pró­bál át­jutni a fran­cia-angol ha­tá­ron.