CÍMKE: 'kamera'

Ez tetszeni fog, levideózták az erdei tolvajt

Ez tetszeni fog, levideózták az erdei tolvajt

A ki­he­lye­zett ka­mera lep­lezte le a tol­vajt. Csü­tör­tök reg­gel tör­tént a lopás, ke­re­sik az el­kö­ve­tőt.

Kínos baki: óriásit zakózott a kamerák előtt Majka

Kínos baki: óriásit zakózott a kamerák előtt Majka

A Bezár a bazár! mű­sor­ve­ze­tője most aztán szé­gyen­kez­he­tett. Mu­tat­juk a vi­deót!

A Bezár a bazár! mű­sor­ve­ze­tője most aztán szé­gyen­kez­he­tett. Mu­tat­juk a vi­deót!

Elállt a lélegzet a stúdióban, amikor Stohl András megszólalt

Elállt a lélegzet a stúdióban, amikor Stohl András megszólalt

Ele­inte meg­fa­gyott a le­vegő a TV2 stú­di­ó­já­ban.

Ele­inte meg­fa­gyott a le­vegő a TV2 stú­di­ó­já­ban, de Stohl Buci fel­ta­lálta magát.

Szomorú, ami történt: Kulcsár Edina most tényleg bepipult

Szomorú, ami történt: Kulcsár Edina most tényleg bepipult

A sztár­anyuka be­jegy­zé­sé­ből az is ki­de­rül, hogy már nem elő­ször ká­ro­sí­tot­ták meg.

A sztár­anyuka be­jegy­zé­sé­ből az is ki­de­rül, hogy már nem elő­ször ká­ro­sí­tot­ták meg.

A kamera mindent vett, kellemetlen meglepetés érte a nyaralókat a szobában

A kamera mindent vett, kellemetlen meglepetés érte a nyaralókat a szobában

Van, hogy a szál­lás­adók túl­lő­nek a célon, és a ven­dé­gek tudta nél­kül vi­de­óz­zák le őket.

Ezekre az emberekre vadásznak egyre többen

Ezekre az emberekre vadásznak egyre többen

In­ter­ne­tes divat lett a sze­mét­sze­dés. So­ka­kat zavar, hogy mások el­do­bál­ják a hul­la­dé­kot.

In­ter­ne­tes divat lett a sze­mét­sze­dés. So­ka­kat zavar, hogy mások el­do­bál­ják a hul­la­dé­kot.

Megörökítették a sasfióka világrajöttét

Megörökítették a sasfióka világrajöttét

Ka­me­rák előtt szü­le­tett meg egy ré­ti­sas fióka a Nem­zeti Park­ban.

Ka­me­rák előtt szü­le­tett meg egy ré­ti­sas fióka a Duna-Ipoly Nem­zeti Park­ban. A fo­ko­zot­tan vé­dett madár fész­két fo­lya­ma­to­san fi­gye­lik a szak­em­be­rek, így le­het­tünk tanúi az ese­mény­nek.

Sokkot kapott az anyuka, amikor meglátta, mi történt éjjel a gyerekszobában

Sokkot kapott az anyuka, amikor meglátta, mi történt éjjel a gyerekszobában

A szü­lők vet­tek egy rej­tett ka­me­rát, ami­vel meg­fi­gyel­ték lá­nyu­kat.

A szü­lők vet­tek egy rej­tett ka­me­rát, ami­vel meg­fi­gyel­ték lá­nyu­kat. Nem sok­kal ké­sőbb a köl­tö­zés mel­lett dön­töt­tek.

Sokkot kapott a ruhátlan bébiszitter, ezt találta a fürdőben

Sokkot kapott a ruhátlan bébiszitter, ezt találta a fürdőben

Sze­gény ál­má­ban sem gon­dolta volna, mi­lyen el­ké­pesz­tően per­verz csa­lád­hoz ke­rült!

Sze­gény ál­má­ban sem gon­dolta volna, mi­lyen el­ké­pesz­tően per­verz csa­lád­hoz ke­rült!

Titkos kamerát szerelt fel a kertben, szörnyű, ami ezután történt

Titkos kamerát szerelt fel a kertben, szörnyű, ami ezután történt

Erre ő sem szá­mí­tott...

A férfi az­után szánta rá magát az ak­ci­óra, hogy a ku­tyája min­den este han­gos csa­ho­lásba kez­dett.

Videóra vett vallomás: pénzért kamerák előtt is szexelne Eke Angéla

Videóra vett vallomás: pénzért kamerák előtt is szexelne Eke Angéla

Csep­pet sem szé­gyen­lős.

So­ka­kat meg­lep­het a szí­nésznő ki­je­len­tése. Ezek sze­rint a Csak show és más semmi sztárja csep­pet sem szé­gyen­lős.

Hátborzongató, mit rögzített a kamera éjjel az erdőben

Hátborzongató, mit rögzített a kamera éjjel az erdőben

A férfi annyira meg­ijedt, hogy az éle­té­ért fu­tott az erdőn ke­resz­tül.

A férfi annyira meg­ijedt, hogy az éle­té­ért fu­tott az erdőn ke­resz­tül.

Elképesztő, mi zajlott a Balatonnál, le is videózták a történteket...

Elképesztő, mi zajlott a Balatonnál, le is videózták a történteket...

Egy Cso­pa­kon el­he­lye­zett web­ka­mera ké­szí­tett fel­vé­te­le­ket.

Egy Cso­pa­kon el­he­lye­zett web­ka­mera ké­szí­tett fel­vé­te­le­ket.

Már neten is nézhetik a koraszülötteket a szülők

Már neten is nézhetik a koraszülötteket a szülők

Remek fej­lesz­tés a János Kór­ház­ban.

Már tá­vol­ról, ka­mera se­gít­sé­gé­vel is kö­vet­he­tik a szü­lők és ro­ko­nok a ko­ra­szü­lött gyer­me­kek fej­lő­dé­sét, hála a Szent János Kór­ház fej­lesz­té­sé­nek.

Botrányos viselkedés, kamerák előtt üvöltözött Cseke Katinka

Botrányos viselkedés, kamerák előtt üvöltözött Cseke Katinka

A szí­nésznő a tőle meg­szo­kott ve­he­men­ci­á­val mondta el vé­le­mé­nyét.

Most derült ki: Döbbenetes, mi buktatta le a Teréz körúti robbantót

Most derült ki: Döbbenetes, mi buktatta le a Teréz körúti robbantót

Per­döntő bi­zo­nyí­ték lé­te­zé­sé­ről szer­zett in­for­má­ciót a Ri­post! Kü­lön­le­ges szög­ből si­ke­rült meg­örö­kí­teni P. László arcát.

A szülők sem hittek a szemüknek, ezt rögzítette a biztonsági kamera

A szülők sem hittek a szemüknek, ezt rögzítette a biztonsági kamera

A saját há­zába sze­relt ka­me­rát egy csa­lád, de arra nem szá­mí­tot­tak, hogy mit fog­nak látni.

Ijesztő dolgot rögzített a titkos kamera, egy férfi csöngetett, majd...

Ijesztő dolgot rögzített a titkos kamera, egy férfi csöngetett, majd...

A meg­döb­bentő fel­vé­tel a kö­zös­ségi ol­da­lakra is fel­ke­rült.

A meg­döb­bentő fel­vé­tel a kö­zös­ségi ol­da­lakra is fel­ke­rült.

Elképesztő videó: A Földről is látszik a rejtélyes holdbéli torony...

Elképesztő videó: A Földről is látszik a rejtélyes holdbéli torony...

Ma­nap­ság már akár egy jobb te­le­szkóp­pal ki lehet venni a Hold fel­szí­nén lévő szik­lá­kat. És még va­lami mást is...

Vadul simogatja magát Tolvai Reni, és videóra is vette

Vadul simogatja magát Tolvai Reni, és videóra is vette

Lát­vá­nyá­tól fel­rob­bant az in­ter­net.

A szexi éne­kesnő lát­vá­nyá­tól fel­rob­bant az in­ter­net.

Elképedtek a diáklányok, a tudtuk nélkül filmezte őket a perverz háziúr

Elképedtek a diáklányok, a tudtuk nélkül filmezte őket a perverz háziúr

A nyug­dí­jas férfi a bér­la­kás für­dő­szo­bá­jába sze­relte fel a ka­me­rá­kat.

A nyug­dí­jas férfi a bér­la­kás für­dő­szo­bá­jába sze­relte fel a ka­me­rá­kat.

Sokkot kapott a söfőr: durva dolog vágódott bele az előtte haladó taxiba

Sokkot kapott a söfőr: durva dolog vágódott bele az előtte haladó taxiba

Szinte ví­rus­ként ter­jed a Fa­ce­boo­kon a meg­döb­bentő videó...

Szinte ví­rus­ként ter­jed a Fa­ce­boo­kon a meg­döb­bentő videó...

Különös repülő tárgy törte át a felhőket Sydney felett

Különös repülő tárgy törte át a felhőket Sydney felett

Egy UFO-va­dász fel­vette...

Az auszt­rál ama­tőr ku­ta­tók már egy ideje tisz­tá­ban van­nak vele, hogy csakis inf­ra­vö­rös ka­me­rá­val ér­de­mes az ide­ge­nek jár­mű­ve­ire va­dászni.

Fokozódik a medveveszély, egyre többször bukkannak fel a veszélyes állatok

Fokozódik a medveveszély, egyre többször bukkannak fel a veszélyes állatok

Tény­leg ször­nyen el­sza­po­rod­tak? Vagy va­lami más ok lehet a hát­tér­ben? A szak­em­ber őszin­tén be­szélt a vál­to­zás­ról.

Durva, mi derült ki az Auchan üzleteiről!

Durva, mi derült ki az Auchan üzleteiről!

Volt dol­go­zó­juk je­len­tette fel őket, ami­ért jog­ta­la­nul fi­gye­lik meg mun­ka­vál­la­ló­i­kat és vá­sár­ló­i­kat. Ha­tal­mas bír­sá­got kap­tak, de egy­előre nem lát­szik a vál­to­zás.

Volt dol­go­zó­juk je­len­tette fel őket, ami­ért jog­ta­la­nul fi­gye­lik meg mun­ka­vál­la­ló­i­kat és vá­sár­ló­i­kat. Ha­tal­mas bír­sá­got kap­tak, de egy­előre nem lát­szik a vál­to­zás.

Megdöbbentő, mit tett egy nő a gyerekével az utcán

Megdöbbentő, mit tett egy nő a gyerekével az utcán

Az egé­szet ka­me­rá­val rög­zí­tet­ték és ki­tet­ték a Twit­terre.

Az egé­szet ka­me­rá­val rög­zí­tet­ték és ki­tet­ték a Twit­terre.

Véget vetnek az illegális gyorsulási versenyeknek

Véget vetnek az illegális gyorsulási versenyeknek

Min­den aka­dály el­há­rult a VÉDA-ka­me­ra­rend­szer ki­épí­tése elől a Szent­end­rei úton - je­len­tette ki az óbu­dai pol­gár­mes­ter.

Kamerák előtt sírta el magát Csobot Adél

Kamerák előtt sírta el magát Csobot Adél

Nem tudta kont­rol­lálni magát, el­ered­tek a nép­szerű éne­kesnő könnyei.

Nem tudta kont­rol­lálni magát, el­ered­tek a nép­szerű éne­kesnő könnyei.

Nehéz elhinni, hogy mit tett szülés után újszülöttjével az anya

Nehéz elhinni, hogy mit tett szülés után újszülöttjével az anya

A biz­ton­sági ka­mera rá­adá­sul fel­vett min­dent.

A biz­ton­sági ka­mera rá­adá­sul fel­vett min­dent.

Mindent vett a kamera: szétcsúsztak a TV2 sztárjai

Mindent vett a kamera: szétcsúsztak a TV2 sztárjai

Így még biz­to­san nem lát­tad a Séfek Séfe mes­ter­sza­ká­csait. El­ké­pesztő, mit mű­vel­tek.

Így még biz­to­san nem lát­tad a Séfek Séfe mes­ter­sza­ká­csait.

Megérkezett a Snapchat kamerás szemüvege!

Megérkezett a Snapchat kamerás szemüvege!

A leg­in­kább ez­út­tal is a trendi fi­a­ta­lok van­nak ve­szély­ben, ők simán ké­pe­sek a szü­leik pén­zé­ből köl­teni erre.

A leg­in­kább ez­út­tal is a trendi fi­a­ta­lok van­nak ve­szély­ben, ők simán ké­pe­sek a szü­leik pén­zé­ből köl­teni erre.

Komoly döntés született a Szentendrei úti tragédia kapcsán

Komoly döntés született a Szentendrei úti tragédia kapcsán

Janza Ri­chárd és Deli Bá­lint ha­lála rá­döb­ben­tette a ha­tó­sá­go­kat is: meg kell ál­lí­tani az ámok­fu­tó­kat.

Itt a világ első, 360°-os kamerás mobilja!

Itt a világ első, 360°-os kamerás mobilja

A Mo­bile World Cong­ress-en mu­tat­ták be.

A Mo­bile World Cong­ress-en most be­mu­ta­tott okos­te­le­fon al­kal­mas vir­tu­á­lis va­ló­ság vi­deók ké­szí­té­sé­hez, vi­szont al­kal­mat­lan a zseb­ben hor­dás­hoz!

Zseniális újítással jön az IPhone 8!

Zseniális újítással jön az IPhone 8!

Hosszú évekre megint maguk mögé uta­sít­hat­ják a tel­jes mo­bil­pi­a­cot.

Ezzel újra ta­rol­hat­nak, sőt, hosszú évekre megint maguk mögé uta­sít­hat­ják a tel­jes mo­bil­pi­a­cot. Már­pe­dig a for­rá­sok meg­bíz­ha­tó­nak tűn­nek. Az már most biz­tos, hogy nagy dur­ra­násra ké­szül a vál­la­lat.

Berúgta az ajtót, vitte a tévét - vette a kamera...

Berúgta az ajtót, vitte a tévét - vette a kamera...

Elég jó lett róla a fel­vé­tel.

Több la­kásba is meg­pró­bált jutni, az egyikbe si­ke­rült. Komp­lett ko­reo­gráfiát adott elő, mi­előtt rá­szánta magát a nagy mu­tat­ványra.

Plázába csapódott egy repülőgép! - videó

Plázába csapódott egy repülőgép! - videó

Egy a be­vá­sár­ló­köz­pont mel­lett éppen akkor el­ha­ladó autós ka­me­rája rög­zí­tette a ka­taszt­ró­fát. Úgy tűnik, a bal­ese­tet mű­szaki meg­hi­bá­so­dás okoz­hatta.

Egy a be­vá­sár­ló­köz­pont mel­lett éppen akkor el­ha­ladó autós ka­me­rája rög­zí­tette a ka­taszt­ró­fát. Úgy tűnik, a bal­ese­tet mű­szaki meg­hi­bá­so­dás okoz­hatta.

Rejtélyes kék fénygömb miatt kapcsolták le az űrállomás kameráit

Rejtélyes kék fénygömb miatt kapcsolták le az űrállomás közvetítését

Ez már a so­ka­dik al­ka­lom, hogy ami­kor va­lami kü­lö­nös dolog tűnik fel a kép­er­nyő­kön...

Hátborzongató dolgot rögzített éjszaka az időjárás-figyelő kamera

Hátborzongató dolgot rögzített éjszaka az időjárás-figyelő kamera

A ki­he­lye­zett ka­me­rá­val a kö­zelgő vihar vil­lá­mait akar­ták meg­örö­kí­teni a me­te­o­ro­ló­gu­sok.

Durva baleset történt az Olimpiai Parkban

Durva baleset történt az Olimpiai Parkban

De­rült égből jött, de nem vil­lám­csa­pás. Hét gya­nút­lan já­ró­kelő se­be­sült meg, ket­te­jü­ket kór­ház­ban kel­lett ápolni.

De­rült égből jött, de nem vil­lám­csa­pás. Hét ember se­be­sült meg, ket­te­jü­ket kór­ház­ban kel­lett ápolni.

A NASA odacsapott: Nincs több ufós videó!

A NASA odacsapott: Nincs több ufós videó!

Több száz, ha nem ezer azok­nak a vi­de­ók­nak a száma, ame­lye­ket az ISS űr­ál­lo­más élő vi­de­ó­köz­ve­tí­té­sé­ből ké­szí­tet­tek a lel­kes ama­tő­rök, és ál­lí­tó­lag is­me­ret­len re­pülő...

Me­g­elé­gel­ték a hamis vi­de­ó­kat, ame­lyek a űr­ál­lo­más fel­vé­te­le­i­ből ké­szül­tek...

Rettegnek az utasok: Egyre aggasztóbb a helyzet az 1-es villamoson!

Rettegnek az utasok: Egyre aggasztóbb a helyzet az 1-es villamoson!

A múlt héten tör­tént bru­tá­lis verés óta egyre több utas je­lent­ke­zik, aki átélt vagy lá­tott ha­sonló at­ro­ci­tást.

Elrabolták az idegenek, de az elejtett kamerája mindent felvett

Elrabolták az idegenek, de az elejtett kamerája mindent felvett

Csak egy szo­ká­sos, fül­ledt olasz­or­szági nyári es­té­nek in­dult... ami­kor va­lami fur­csa fény buk­kant fel az éj­sza­kai ég­bol­ton.

Gratulálunk, te is kém lettél! A CIA áll a Pokémon Go mögött!

Gratulálunk, te is kém lettél! A CIA áll a Pokémon Go mögött!

A vi­lág­szerte ha­tal­mas nép­sze­rű­ség­nek ör­vendő vir­tu­á­lis va­ló­ságra épülő Po­kémon Go-ról ki­de­rült, hogy több, mint egy egy­szerű játék.

Ér­de­kes hír kelt szárnyra a na­pok­ban. A vi­lág­szerte ha­tal­mas nép­sze­rű­ség­nek ör­vendő vir­tu­á­lis va­ló­ság és a valós világ ke­ve­ré­kére épülő Po­kémon Go-ról ki­de­rült, hogy több, mint egy egy­szerű játék.

A NASA tévedett: Azonosítatlan tárgyat követett az űrállomás kamerája!

A NASA tévedett: Azonosítatlan tárgyat követett az űrállomás kamerája!

Az űr­hi­va­tal ta­gadja, de az űr­ál­lo­más ka­me­rá­já­val mégis be­fog­tak egy ufót.

Az űr­hi­va­tal ta­gadja, de az űr­ál­lo­más ka­me­rá­já­val mégis be­fog­tak egy ufót.

Hogyan derítsd ki, hogy megfigyelnek-e!

Hogyan derítsd ki, hogy megfigyelnek-e!

Könnyen meg­le­het, hogy akár szál­lás­adód is meg­fi­gyel.

Könnyen meg­le­het, hogy akár szál­lás­adód is meg­fi­gyel. El­len­őrizd, be­ka­me­ráz­tak-e.

Éjjellátó kamerával buktatták le az álcázott UFO-t!

Éjjellátó kamerával buktatták le az álcázott UFO-t!

A profi ufó­va­dá­szok rá­jöt­tek, hogy a leg­könnyebb re­pülő csé­sze­al­jat fogni! Nem elég csak az éles szem, meg a profi ka­mera... éj­jel­látó is kell hozzá!

A profi ufó­va­dá­szok rá­jöt­tek, hogy a leg­könnyebb re­pülő csé­sze­al­jat fogni! Nem elég csak az éles szem, meg a profi ka­mera... éj­jel­látó is kell hozzá!

Már a bankkártya- adataiddal is visszaélnek! Ezt a férfit keresik!

Már a bankkártya- adataiddal is visszaélnek! Ezt a férfit keresik!

A férfi szó sze­rint ki­szol­gálta magát egy vad­ide­gen bank­kár­tyá­já­val.

A férfi szó sze­rint ki­szol­gálta magát egy vad­ide­gen bank­kár­tyá­já­nak a se­gít­sé­gé­vel. Csak a ka­me­rára nem szá­mí­tott.

Elképesztő, hogy bukott le a lúzer pénztárcatolvaj!

Elképesztő, hogy bukott le a lúzer pénztárcatolvaj!

Egy negy­ven év kö­rüli ko­pasz férfi lo­pott el az egyik esz­ter­gomi ét­te­rem­ből egy pénz­tár­cát.

Egy negy­ven év kö­rüli ko­pasz férfi lo­pott el az egyik esz­ter­gomi ét­te­rem­ből egy pénz­tár­cát.

Ezért próbálja titkolni a NASA, hogy mit látnak az űrállomásról!

Ezért próbálja titkolni a NASA, hogy mit látnak az űrállomásról!

A Föld körül ke­ringő ISS nem­zet­közi űr­ál­lo­más ka­me­rá­i­nak a fel­vé­te­leit akár élő­ben is kö­vet­heti bárki az in­ter­ne­ten ke­resz­tül.

Videóra vettek egy ufót, amint éppen ledobja álcáját

Videóra vettek egy ufót, amint éppen ledobja álcáját

Már eddig is szá­mos fel­vé­telt lát­hat­tunk, amin éppen fel­szí­vó­dik egy-egy rej­té­lyes re­pülő tárgy. De olyat még nem lát­tunk, amin éppen meg­je­le­nik. Eddig...

Így focizik a világ legokosabb kutyája

Így focizik a brazil sztár ellen a világ legokosabb kutyája

Minek do­bál­nál neki fa­ága­kat, ha annyira jól fejel, mint profi lab­da­rúgó?

Minek do­bál­nál neki fa­ága­kat a ját­szó­té­ren, ha köz­ben annyira jól tud fe­jelni, mint profi lab­da­rúgó?

Mit titkol a NASA? Újabb ufót rögzített az űrállomás kamerája!

Mit titkol a NASA? Újabb ufót rögzített az űrállomás kamerája!

Ismét fel­buk­kant va­lami fur­csa...

Bár­mennyire igyek­szik a NASA el­tus­solni az ide­ge­nek létét, a szem­fü­les ufó­va­dá­szok mind­un­ta­lan le­lep­le­zik őket.

A hideg kiráz, ha meglátod, mit művelt ez a kisbaba titokban!

A hideg kiráz, ha meglátod, mit művelt ez a kisbaba titokban!

Egy kis­baba hát­bor­zon­ga­tóan egyen­sú­lyoz a já­róka kes­keny kor­lát­ján az éj­szaka kö­ze­pén, a sö­tét­ben...

Egy kis­baba hát­bor­zon­ga­tóan egyen­sú­lyoz a já­róka kes­keny kor­lát­ján az éj­szaka kö­ze­pén...

Felvette a bolti kamera a 78 éves apácát lopás közben

Felvette a bolti kamera a 78 éves apácát lopás közben

Fi­ze­tés nél­kül tá­vo­zott.

El­pa­kolta ahol­mi­kat a tás­ká­jába, majd a be­já­ra­ton át tá­vo­zott fi­ze­tés nél­kül az idős apáca. Pe­chére mind­ezt fel­vette a bolt ka­me­rája.

Egy autó fedélzeti kamerája buktatta le a rejtőzködő ufót

Egy autó fedélzeti kamerája buktatta le a rejtőzködő ufót

A sofőr is csak egy pil­la­natra látta...

Egy mun­kába igyekvő autós jár­mű­vé­nek ka­me­rája örö­kí­tette meg a ko­ra­haj­nali sö­tét­ben rej­tőz­ködő is­me­ret­len ob­je­tu­mot.

Hosszú is imádni fogja az új uszodát

Hosszú Katinka is imádni fogja az új uszodát

Mil­li­ár­dos be­fek­te­tés­ből ké­szült el az új sport­uszoda. A bu­da­pesti lé­te­sít­mény már Hosszú Ka­tinka igé­nyei sze­rint épült fel.

Mil­li­ár­dos be­fek­te­tés­ből ké­szült el az új sport­uszoda. A bu­da­pesti lé­te­sít­mény már Hosszú Ka­tinka igé­nyei sze­rint épült fel.

Hátborzongató: Szellemet rögzített egy babafigyelő kamera

Hátborzongató: Szellemet rögzített egy babafigyelő kamera

Majd­nem sok­kot ka­pott az az anyuka, aki a ba­bafi­gye­lőn ke­resz­tül egy szel­le­met vi­de­ó­zott le.

Így pózolt a kőbányai tolvaj a kamerának! - Fotó!

Így pózolt a kőbányai tolvaj a kamerának! - Fotó!

Nem ta­lál­juk a ma­gya­rá­za­tot a férfi tet­tére, aki lát­ha­tóan szánt szán­dék­kal mu­to­ga­tott a ka­me­rá­nak.

Megmutatta új barátját Bódi Sylvi

Megmutatta új barátját Bódi Sylvi

Bódi Sylvi bát­ran ka­me­rák elé állt új ba­rát­já­val.

Bódi Sylvi bát­ran ka­me­rák elé állt új ba­rát­já­val. Meg­mu­tat­juk őket, cuki egy páros!

Az ember, akit milliárdossá tett
a szelfiőrület

Az ember, akit milliárdossá tett a szelfiőrület

Dol­lár­mil­li­ár­dos lett a szelfi­őrü­let­nek kö­szön­he­tően Ni­cho­las Wo­od­man, a GoPro ala­pí­tója.