CÍMKE: 'kalifornia'

Szívszorító, mit tett ez a kórház a beteg gyerekekért

Szívszorító, mit tett ez a kórház a beteg gyerekekért

A ka­li­for­niai kór­ház kis au­tó­kat adott a gye­re­kek­nek, így ők maguk tud­nak a mű­té­tekre ve­zetni.

Ez durva, 13 éves diákjával bukott le a házas tanárnő, mindenre rávette

Ez durva, 13 éves diákjával bukott le a házas tanárnő, mindenre rávette

A 33 éves ta­nár­nőt sze­ret­ték a di­ák­jai, mert na­gyon köz­vet­len volt velük.

A 33 éves ta­nár­nőt sze­ret­ték a di­ák­jai, mert na­gyon köz­vet­len volt velük.

Shane Tusup örömteli bejelentést tett: eljött a nagy nap

Shane Tusup örömteli bejelentést tett: eljött a nagy nap

Na­gyon rég­óta várt erre Hosszú Ka­tinka ko­rábbi férje és edzője. Ez is el­jött az éle­té­ben.

Na­gyon rég­óta várt erre Hosszú Ka­tinka ko­rábbi férje és edzője. Ez is el­jött az éle­té­ben.

Kikerült egy felvétel a tragikus kaliforniai repülőbalesetről!

Kikerült egy felvétel a tragikus kaliforniai repülőbalesetről!

Sokan a pi­ló­tát hi­báz­tat­ják.

A fel­vé­tel mel­lett meg­döb­bentő in­for­má­ciók is ki­de­rül­tek a légi sze­ren­csét­len­ség­ről.

Friss hírek: Három halálos áldozata van a kaliforniai lövöldözésnek

Friss hírek: Három halálos áldozata van a kaliforniai lövöldözésnek

Három ha­lá­los ál­do­zata és négy se­be­sültje van a lö­völ­dö­zés­nek.

Három ha­lá­los ál­do­zata és négy se­be­sültje van a lö­völ­dö­zés­nek.

Nagyon ritka jelenséget videóztak: világító kérdőjel tűnt fel az égen

Nagyon ritka jelenséget videóztak: világító kérdőjel tűnt fel az égen

A kü­lön­le­ges lát­vány sok em­bert össze­za­vart, de a tu­dó­sok tisz­táz­ták a hely­ze­tet.

Újabb döbbenetes felvételek a kaliforniai tűzvészről, még több halott

Újabb döbbenetes felvételek a kaliforniai tűzvészről, még több halott

A tűz napok óta meg­ál­lít­ha­tat­la­nul tom­bol, és már eddig is fel­fog­ha­tat­lan pusz­tí­tást vitt vég­hez.

Most érkezett: Lövöldözés a népszerű bowlingpályán, sok az áldozat

Most érkezett: Lövöldözés a népszerű bowlingpályán, sok az áldozat

Egye­lőre pon­tos szá­mo­kat nem kö­zöl­tek.

Egye­lőre pon­tos szá­mo­kat nem kö­zöl­tek, ahogy azt sem, hogy ha­lot­tak vagy sé­rül­tek van­nak-e.

Borzalmas pusztítás: Porig égett Kim Basinger háza

Borzalmas pusztítás: Porig égett Kim Basinger háza

Meg­rázó képek szi­vá­rog­tak ki a napok óta pusz­tító ka­li­for­niai tűz­vész hely­szí­né­ről.

Meg­rázó képek szi­vá­rog­tak ki a napok óta pusz­tító ka­li­for­niai tűz­vész hely­szí­né­ről.

Újabb halottak a kaliforniai tűzben, megszólalt az amerikai elnök

Újabb halottak a kaliforniai tűzben, megszólalt az amerikai elnök

Se­gélyt kap­nak a ka­taszt­rófa ál­do­za­tai, hét­főn éj­jelre pedig 42-re nőtt a ha­lá­los ál­do­za­tok száma.

Hátborzongató képek terjednek a kaliforniai tűzről

Hátborzongató képek terjednek a Kaliforniát felperzselő tűzvészről

Meg­ál­lít­ha­tat­la­nul pusz­tít az Egye­sült Ál­la­mok nyu­gati part­ján tom­boló tűz. A lán­gok mar­ta­lé­kává válik min­den és sűrű fe­kete füst bo­rítja az eget.

Meg­ál­lít­ha­tat­la­nul pusz­tít az Egye­sült Ál­la­mok nyu­gati part­ján tom­boló tűz. A lán­gok mar­ta­lé­kává válik min­den és sűrű fe­kete füst bo­rítja az eget. A tűz­ol­tók éjt nap­pallá téve dol­goz­nak, de nem bír­ják meg­fé­kezni a pusz­tító tüzet.

Megrázó fotók a kaliforniai erdőtűzről, elképesztő a pusztítás

Megrázó fotók a kaliforniai erdőtűzről, elképesztő a pusztítás

Egy észak-ka­li­for­niai kis­vá­ros, Pa­ra­dise szinte tel­je­sen le­égett, va­ló­sá­gos pokol lett a földi pa­ra­di­csom­ból.

Egy észak-ka­li­for­niai kis­vá­ros, Pa­ra­dise szinte tel­je­sen le­égett, va­ló­sá­gos pokol lett a földi pa­ra­di­csom­ból. A kör­nyé­ken élők­nek - be­le­értve a leg­na­gyobb vi­lág­sztá­ro­kat is - sorra kell el­hagy­niuk ott­ho­na­i­kat. Eddig 31 ember vesz­tette éle­tét.

Sokkot kapott Gerard Butler: Ennyi maradt az álomotthonából

Sokkot kapott Gerard Butler: Ennyi maradt az álomotthonából

A sztár­szí­nész egy szo­morú szelfi­vel kö­zölte a ra­jon­gók­kal a le­sújtó hírt. Porig égett a háza és az au­tója is.

A sztár­szí­nész egy szo­morú szelfi­vel kö­zölte a ra­jon­gók­kal a le­sújtó hírt. Porig égett a háza és az au­tója is.

Elmenekült otthonából a rapper: Pokoli, ami történik

Elmenekült otthonából a rapper: Pokoli, ami történik

Fé­lel­me­tes tűz­vész tom­bol...

Fé­lel­me­tes tűz­vész tom­bol je­len­leg is Ka­li­for­nia er­dő­sé­ge­i­ben, ami ve­szélybe so­dorta az ott élő­ket, köz­tük a sztá­ro­kat is.

Most közölték: támadás a sztár koncertje előtt, lövések is dördültek

Most közölték: támadás a sztár koncertje előtt, lövések is dördültek

A lö­völ­dö­zés okai egy­előre is­me­ret­le­nek, de a tá­ma­dót si­ke­rült le­fegy­ve­rezni, sé­rü­lé­sei miatt je­len­leg is kór­ház­ban van.

Vérlázító döntés született a májusban felrobbantott Ildikó ügyében

Vérlázító döntés született a májusban felrobbantott Ildikó ügyében

A Ka­li­for­ni­á­ban élő ma­gyar üz­let­asszony is­me­rő­sei egy­sze­rűen nem értik, hogy dönt­het­tek így az ame­ri­kai ha­tó­sá­gok.

Elképesztő! Megetette a nagyanyja hamvait az osztálytársaival

Elképesztő! Megetette a nagyanyja hamvait az osztálytársaival

Osz­to­gatta az is­ko­lá­ban a sütit.

Osz­to­gatta az is­ko­lá­ban a sütit, amit a nagy­anyja ham­va­i­ból sü­tött.

Segélykiáltások és pánik: durva, ami a repülőn történt, rosszul lettek az utasok

Segélykiáltások és pánik: durva, ami a repülőn történt, rosszul lettek az utasok

Ren­ge­te­gen kap­tak kö­hö­gő­ro­ha­mot.

Ren­ge­te­gen kap­tak kö­hö­gő­ro­ha­mot, de sokan pá­nikba is estek.

Árulkodó fotó, a legnagyobb titokban ment férjhez a 44 éves színésznő

Árulkodó fotó, a legnagyobb titokban ment férjhez a 44 éves színésznő

Nem bíz­ták a vé­let­lenre: egy el­du­gott he­lyet vá­lasz­tot­tak.

Nem bíz­ták a vé­let­lenre: egy el­du­gott he­lyet vá­lasz­tot­tak.

Csúnyán lebukott az 50 éves Angela, ezt művelte a diákjával

Csúnyán lebukott az 50 éves Angela, ezt művelte a diákjával

Három évig tar­tott a vi­szony...

Három évig tar­tott a tit­kos vi­szony, a ta­nár­nőt még álom­sze­rű­nek tűnő há­zas­sága sem za­varta... Most vi­szont jog­gal áll a bál!

Nem mindennapi meglepetésben volt része Liptai Claudiának

Nem mindennapi meglepetésben volt része Liptai Claudiának

A mű­sor­ve­zető Ka­li­for­ni­á­ban ün­ne­pelte a szü­le­tés­nap­ját, férje még ott is meg­ta­lálta a mód­ját, hogy meg­me­len­gesse a szí­vét!

Több mint hatvan métert zuhant a kocsijával a fiatal nő

Több mint hatvan métert zuhant a kocsijával a fiatal nő, így élete túl a horror balesetet!

Egy hétig várt a se­gít­ségre a sza­ka­dék alján az ore­goni nő, szinte esély­te­len volt, hogy élve hoz­zák fel.

Egy hétig várt a se­gít­ségre a sza­ka­dék alján az ore­goni nő.

Lelkisegélynek vallott a sorozatgyilkos, brutális kegyetlenséggel ölt

Lelkisegélynek vallott a sorozatgyilkos, brutális kegyetlenséggel ölt

A férfi negy­ven évvel ez­előtt ölt és erő­sza­kolt meg több em­bert is, de a rend­őr­ség eddig nem tudta azo­no­sí­tani.

Mutatjuk a világ legrondább kutyáját, Zsazsát!

Mutatjuk a világ legrondább kutyáját, Zsazsát!

Gábor Zsa­zsá­ról kapta a nevét.

Az angol bul­dog a ma­gyar szár­ma­zású ame­ri­kai dí­vá­ról kapta a nevét.

Felfoghatatlan családi tragédia: véletlenül ölte meg magát a kétéves

Felfoghatatlan családi tragédia: véletlenül ölte meg magát a kétéves

A szü­lők ba­rá­tai fel­ügyel­tek a gye­rekre a tra­gé­dia ide­jén.

A szü­lők ba­rá­tai fel­ügyel­tek a gye­rekre a tra­gé­dia ide­jén, ám nem vol­tak elég elő­vi­gyá­za­to­sak.

Tusup bujkál Katinka elől, már a vagyonfelosztáson dolgozik?

Tusup bujkál Katinka elől, már a vagyonfelosztáson dolgozik?

Ha­záig me­ne­kült az ame­ri­kai edző, aki 700 ki­lo­mé­terre van a fe­le­sé­gé­től.

Ha­záig me­ne­kült az ame­ri­kai úszó­edző, aki 700 ki­lo­mé­terre van a fe­le­sé­gé­től.

Újabb fordulat a Kaliforniában felrobbantott Ildikó ügyében

Újabb fordulat a kaliforniai szépségszalonban felrobbantott Ildikó ügyében

Sza­ba­don en­ged­ték Il­dikó volt sze­re­tő­jét, Stephen Bealt...

Sza­ba­don en­ged­ték Il­dikó volt sze­re­tő­jét. Stephen Bealt ko­ráb­ban azért tar­tot­ták fogva, mert rob­ba­nó­sze­re­ket bir­to­kolt.

Elhagyott szeretője robbanthatta fel a kozmetikusnőt?

Elhagyott szeretője robbanthatta fel a kozmetikusnőt?

Mintha föld­ren­gés tör­tént volna, olyan erő­vel rázta meg Los An­ge­les kör­nyé­ket a Ma­gyar Koz­me­tika nevű szép­ség­sza­lon­ban tör­tént rob­ba­nás.

Súlyos a helyzet: a világsztár is veszélybe került a sárlavinában

Súlyos a helyzet: a világsztár is veszélybe került a sárlavinában

Ka­li­for­ni­á­ban sár­la­vina pusz­tít.

Az Egye­sült Ál­la­mok nyu­gati part­vi­dé­kén pusz­tító sár­la­vina volt, amely­ben töb­ben meg is hal­tak.

Felfoghatatlan, mit műveltek az ikertanárok az iskolában

Felfoghatatlan, mit műveltek az ikertanárok az iskolában

Un­do­rító ké­pe­ket ké­szí­tet­tek a di­á­kok­ról.

Un­do­rító ké­pe­ket ké­szí­tet­tek a di­á­kok­ról, a rend­őrök ott­ho­nuk­ban is több tucat ilyen fotót ta­lál­tak.

Megakadályoztak egy újabb iskolai tömeggyilkosságot

Megakadályoztak egy újabb iskolai tömeggyilkosságot

Óri­ási sze­ren­cse!

Óri­ási sze­ren­cse, hogy egy biz­ton­sági őr meg­hal­lotta, miről be­szél az egyik diák!

Abszurd baleset: a második emeletbe fúródott bele az autó

Abszurd baleset: a második emeletbe fúródott bele az autó

Az üt­kö­zés ha­tá­sára tűz ütött ki.

A sofőr egy órán ke­resz­tül ló­gott a ma­gas­ban, az üt­kö­zés ha­tá­sára tűz ütött ki a ház­ban. A férfi azon­ban cso­dá­val ha­tá­ros módon túl­élte.

Súlyos betegség terjed a híres vidámparkban, halálos áldozat is van

Súlyos betegség terjed a híres vidámparkban, halálos áldozat is van

Az egyik Dis­ney­land­ben ütötte fel a fejét az alat­to­mos kór, már töb­ben kór­házba is ke­rül­tek mi­atta.

Az egyik Dis­ney­land­ben ütötte fel a fejét az alat­to­mos kór, már töb­ben kór­házba is ke­rül­tek mi­atta.

Végzetes szülinap: van, aki már sosem térhet haza a buliból

Végzetes szülinap: van, aki már sosem térhet haza a buliból

Egy fi­a­talt már nem tud­ták meg­men­teni. Az ál­do­zat még az­előtt meg­halt, hogy el­ju­tot­tak volna vele a kór­há­zig.

Egy fi­a­talt nem tud­ták meg­men­teni. Még az­előtt meg­halt, hogy el­ju­tot­tak volna vele a kór­há­zig.

Atomcsapástól rettegnek a lakosok

Atomcsapástól rettegnek a lakosok

Észak-Korea nem áll le a ra­ké­ta­kí­sér­le­tek­kel.

Észak-Korea nem áll le a ra­ké­ta­kí­sér­le­tek­kel, egyre va­dabb fe­nye­ge­té­sek­kel szórja meg a vi­lá­got. Egy ame­ri­kai állam, Ka­li­for­nia meg­írta a vész­for­ga­tó­köny­vet!

Lángokban áll Kalifornia

Lángokban áll Kalifornia

Ka­li­for­ni­á­ban gyor­san ter­jedő bo­zót­tü­zek pusz­tí­ta­nak.

Óri­ási a hőség az Egye­sült Ál­la­mok dél­nyu­gati szö­vet­ségi ál­la­ma­i­ban, Ka­li­for­ni­á­ban gyor­san ter­jedő bo­zót­tü­zek pusz­tí­ta­nak.

Elszabadult a pokol: lángokban áll Kalifornia

Elszabadult a pokol: lángokban áll Kalifornia

Már leg­alább tíz ember éle­tét vesz­tette a pusz­tító tűz­ben, a lán­gok meg­ál­lít­ha­tat­la­nul ter­jed­nek.

Már leg­alább tíz ember éle­tét vesz­tette a pusz­tító tűz­ben, a lán­gok meg­ál­lít­ha­tat­la­nul ter­jed­nek.

Ledózerolta az internetet a hatalmas mellű szexbomba!

Ledózerolta az internetet a hatalmas mellű szexbomba!

Az ame­ri­kai ke­bel­csoda csá­bos képei el­le­nére nem él ki­csa­pongó éle­tet.

Az ame­ri­kai ke­bel­csoda csá­bos képei el­le­nére nem él ki­csa­pongó éle­tet.

Az erdőtűz helyett ufókat filmeztek az amerikai hírcsatorna helikopteréről

Az erdőtűz helyett ufókat filmeztek az amerikai hírcsatorna helikopteréről

A té­vé­csa­torna ope­ra­tőre egy er­dő­tűz fe­lett kö­röző he­li­kop­ter­ből olyas­mit fil­me­zett, ami­ről addig azt hitte, hogy mese...

A rablás helyszínén aludtak el a betörők, a rendőr ébresztette fel őket

A rablás helyszínén aludtak el a betörők, a rendőr ébresztette fel őket

A két fi­a­tal be­törő a rab­lás hely­szí­nén par­koló, zsák­mánnyal teli ko­csi­ban me­rült mély álomba.

Szétszakadhat az Amerikai Egyesült Államok?

Szétszakadhat az Amerikai Egyesült Államok?

Ka­li­for­niát is el­érte a füg­get­le­ne­dési-ki­lé­pési hul­lám: közel két év múlva nép­sza­va­zá­son dön­te­nek arról, ki­vál­ja­nak-e az or­szág­ból?

Ka­li­for­niát is el­érte a füg­get­le­ne­dési-ki­lé­pési hul­lám: közel két év múlva nép­sza­va­zá­son dön­te­nek arról, ki­vál­ja­nak-e az or­szág­ból?

Elképesztő életformát fedeztek fel az óceán mélyén!

Újabb különös mélytengeri lényre bukkantak

A Nau­ti­lus Live ex­pe­dí­ció ku­ta­tó­csa­pata eddig még nem is­mert élő­lényre buk­kant Ka­li­for­nia kö­ze­lé­ben.

A Nau­ti­lus Live ex­pe­dí­ció ku­ta­tó­csa­pata kü­lö­nös, eddig még nem is­mert élő­lényre buk­kant a Dél-Ka­li­for­nia part­ja­i­tól nem messze fekvő Csa­torna-szi­ge­tek­nél.

Vízalatti ufóbázis rejtőzik az óceán mélyén Kalifornia partjainál

Vízalatti ufóbázis rejtőzik az óceán mélyén Kalifornia partjainál

Rá­buk­kan­tak az ufo­ló­gu­sok szent grál­jára a víz alatt...

Rá­buk­kan­tak az ufo­ló­gu­sok szent grál­jára a víz alatt...

Zölden ragyogó ufó zuhant le Kaliforniában - Már keresik a roncsokat!

Zölden ragyogó ufó zuhant le Kaliforniában - Már keresik a roncsokat!

2016 áp­ri­lis 27-én éj­szaka, kü­lö­nös égi je­len­ségre let­tek fi­gyel­me­sek Ka­li­for­nia lakói.

Vajna Tímea felvette a világ legdögösebb fürdőruháját

Vajna Tímea felvette a világ legdögösebb fürdőruháját

Sze­ren­csére nem gar­bó­ban bu­li­zik.

Andy Vajna fe­le­sége el­ug­rott egy ki­csit bu­lizni Ka­li­for­ni­ába, és sze­ren­csére nem gar­bó­ban és over­áll­ban teszi mind­ezt.

Vajna Tímea valószínűleg a legerotikusabb búvár

Vajna Tímea valószínűleg a legerotikusabb búvár

Ne­op­rén­ben is csá­bító.

Andy Vajna fe­le­sége víz alá me­rült, és meg­mu­tatta, hogy még ne­op­rén­ben is olyan, mint egy top­mo­dell.

Vadító fehérneműben pózol a fitneszmodell

Vadító fehérneműben pózol a fitneszmodell

A Ka­li­for­ni­á­ban élő Julia Gilas az egyik leg­ke­re­set­tebb fit­nesz­mo­dell.

A Ka­li­for­ni­á­ban élő Julia Gilas az egyik leg­ke­re­set­tebb fit­nesz­mo­dell, mára már két­mil­li­óan kö­ve­tik Ins­tag­ram-ol­da­lát. A spor­toló most egy iga­zán szexi fo­tó­val ör­ven­dez­tette meg ra­jon­góit.

Hosszú Katinka szedelőzködik, máshol folytatja

Hosszú Katinka szedelőzködik, máshol folytatja

Úszó­klasszi­sunk to­vább­áll. Le­zárt egy sza­kaszt az Iron Lady és ame­ri­kai edző-férje.

Úszó­klasszi­sunk to­vább­áll. Le­zárt egy sza­kaszt az Iron Lady és ame­ri­kai edző-férje. Új he­lyen kötik össze a kel­le­me­set a hasz­nos­sal.

Vajna Timi annyira dögös a napsütésben, hogy az már fáj!

Vajna Timi annyira dögös a napsütésben, hogy az már fáj!

Imádja a ka­li­for­niai idő­já­rást.

Amíg ná­lunk még csak éle­de­zik a nyár, addig Ka­li­for­ni­á­ban már ja­vá­ban dúl. Andy Vajna fe­le­sége pedig na­gyon él­vezi.

Idegen lényt filmeztek az útszélen Kaliforniában

Idegen lényt filmeztek az útszélen Kaliforniában

Ha azt mond­juk, föl­dön­kí­vüli lény, pont ilyenre fogsz gon­dolni: nagy feje van, ha­tal­mas sze­mei és szürke bőre. Egy ilyet kap­tak len­cse­végre...

Karácsonykor nyert bűnbocsánatot a Vasember

Karácsonykor nyert bűnbocsánatot a Vasember

Ro­bert Dow­ney Jr-nak végre meg­bo­csá­tott Ka­li­for­nia.

Ro­bert Dow­ney Jr-nak végre meg­bo­csá­tott Ka­li­for­nia.

Imádják a csajok a jóképű kaliforniai magyar rockénekest

Imádják a csajok a jóképű kaliforniai magyar rockénekest

Tég­lás Zoli si­ke­res, te­het­sé­ges és mind­amel­lett pisz­ko­sul jó­képű is!

Újra arat a fekete halál? Amerikában már elkapták!

Újra arat a fekete halál? Amerikában már elkapták!

Pes­tis fer­tő­zött meg egy gye­re­ket Ka­li­for­ni­á­ban. Egy nem­zeti park­ban közel ment egy rág­csá­ló­hoz.

Víztolvaj lett az egykori Magnumból

Víztolvaj lett az egykori Magnumból

Rend­sze­re­sen vizet lo­pa­tott ma­gá­nak Tom Sel­leck.

Rend­sze­re­sen vizet lo­pa­tott ma­gá­nak Tom Sel­leck, hogy ne kell­jen saját zseb­ből áll­nia farmja fenn­tar­tá­sát.

Ettől bizarrabb baleset ma már nem lesz! - Videó

Ettől bizarrabb baleset ma már nem lesz! - Videó

Na­gyon nem volt még ilyen, de mégis egy re­pülő delfin se­be­sí­tett meg ko­mo­lyan egy csó­na­kázó nőt.