CÍMKE: 'kábítószer'

Kábítószerfüggő 18 éves fiút gyógyított meg dalával L.L. Junior

Kábítószerfüggő 18 éves fiút gyógyított meg dalával L.L. Junior

A rap­per meg­ható le­ve­let ka­pott az egyik ra­jon­gó­já­tól, aki fi­a­tal kora el­le­nére már sok ne­héz­sé­gen ment ke­resz­tül.

A rap­per meg­ható le­ve­let ka­pott az egyik ra­jon­gó­já­tól, aki fi­a­tal kora el­le­nére már sok ne­héz­sé­gen ment ke­resz­tül.

Kitálalt a magyar sztárorvos Curtisről: Soha nem fog meggyógyulni

Kitálalt a magyar sztárorvos Curtisről: Soha nem fog meggyógyulni

Nem lehet sza­u­ná­zás­sal és hat­he­tes gyors kú­rá­val le­szokni a dro­gok­ról.

A neves to­xi­ko­ló­gus sze­rint sem lehet sza­u­ná­zás­sal és hat­he­tes gyors kú­rá­val le­szokni a ká­bí­tó­sze­rek­ről.

Ezt tették a sztárok: nem Curtis az egyetlen, aki megjárta a poklot

Ezt tették a sztárok: nem Curtis az egyetlen, aki megjárta a poklot

Nem ő az egyet­len ma­gyar sztár, aki küzd a dé­mo­na­i­val.

Nem sza­bad azon­ban el­fe­lej­teni, hogy nem ő az egyet­len ma­gyar sztár, aki küzd a dé­mo­na­i­val.

Ezt üzente Tatár Csilla az elvonóra készülő Curtisnek

Ezt üzente Tatár Csilla az elvonóra készülő Curtisnek

Min­den­ben tá­mo­gatja.

Az új­pesti rap­per hétfő dél­előtt is­merte el, hogy sú­lyos drog­füg­gő­ség­gel küzd, és még a héten be­fek­szik egy re­ha­bi­li­tá­ciós köz­pontba.

A forgalmas utcán videóztak le egy zombidrogost

A forgalmas utcán videóztak le egy zombidrogost

Arad ut­cáin ké­szült a fel­vé­tel.

Egyre töb­ben ke­rül­nek a zom­bid­rog ha­tása alá, ilyen­kor egé­szen ször­nyű, hor­rorfil­mek­ben ta­pasz­tal­ható lát­ványt nyúj­ta­nak a bó­dult ál­la­pot­ban levő em­be­rek.

Drámai részletek: Ez vár Curtisre az egy évig tartó rehabon

Drámai részletek: Ez vár Curtisre az egy évig tartó rehabon

Hosszú, gyöt­rel­mes út áll az új­pesti rap­per előtt, ha vég­leg meg akar sza­ba­dulni sú­lyos drog­füg­gő­sé­gé­től.

Hosszú, gyöt­rel­mes út áll az új­pesti rap­per előtt, ha vég­leg meg akar sza­ba­dulni sú­lyos drog­füg­gő­sé­gé­től.

Nem karácsonyfában utazott, lekapcsolták és videóra is vették

Nem karácsonyfában utazott, lekapcsolták és videóra is vették

Óri­ási ma­ri­hu­á­na­ül­tet­vényre buk­kan­tak egy ma­gyar férfi la­ká­sán a rend­őrök.

Ma­ri­hu­á­na­ül­tet­vényre buk­kan­tak egy ma­gyar férfi la­ká­sán a rend­őrök.

Bevallotta a 38 éves sztármami: bedrogozva forgatta a szexvideóját

Bevallotta a 38 éves sztármami: bedrogozva forgatta a szexvideóját

A há­rom­gyer­me­kes Kim Kar­das­hi­an­nak a múlt­ban volt pár bot­lása, eze­ket pedig a ká­bí­tó­szer-hasz­ná­lat szám­lá­jára írja.

Az igazoltató rendőröket is meglepte, honnan került elő László autójából a kábítószer

Az igazoltató rendőröket is meglepte, honnan került elő László autójából a kábítószer

Iga­zol­ta­tás­kor bu­kott le.

A 27 éves férfi iga­zol­ta­tás­kor bu­kott le, a ház­ku­ta­tá­son pedig még több dro­got ta­lál­tak a rend­őrök.

A hasukból kellett kioperálni a csempész kábítószert

A hasukból kellett kioperálni a csempész kábítószert

A hol­land ká­bí­tó­szer­csem­pé­sze­ket a rep­té­ren fog­ták el.

A hol­land ká­bí­tó­szer­csem­pé­sze­ket a rep­té­ren fog­ták el.

Speedet és ecstasyt pihentetettek a hétvégi házban, most lebuktak vele

Speedet és ecstasyt pihentetettek a hétvégi házban, most lebuktak vele

Egy csó­na­ká­zótó mel­letti hét­végi ház­ban rak­tá­roz­ták a ká­bí­tó­szert.

Csó­na­ká­zó­tó­nál lévő hét­végi ház­ban rak­tá­ro­zott nagy mennyi­ségű ká­bí­tó­szert két ka­zinc­bar­ci­kai férfi.

Lesz meglepetés: Így tér vissza a képernyőre VV Indián

Lesz meglepetés: Így tér vissza a képernyőre VV Indián

Vál­lalta a ki­hí­vást.

Ta­valy ká­bí­tó­szer-bir­tok­lás miatt le­tar­tóz­tat­ták a va­ló­ság­show-hőst, de nem­ré­gi­ben fel­men­tet­ték. In­dián meg­vál­to­zott a bör­tön­ben.

Halálos méreg a magyar drogpiacon

Újfajta halálos méreg árasztja el a magyar drogpiacot

Ve­szé­lyes, eddig itt­hon is­me­ret­len dro­got fog­tak a rep­téri pénz­ügy­őrök.

Ve­szé­lyes, eddig itt­hon is­me­ret­len dro­got fog­tak a rep­téri pénz­ügy­őrök. A több mint fél­ki­lós cso­mag Kí­ná­ból ér­ke­zett és fit­nesz­ter­mék­ként adták pos­tára.

Nem hiszed el, hogy hol rejtegette a férfi a drogot

Nem hiszed el, hogy hol rejtegette a férfi a drogot

A rend­őrök is meg­le­pőd­tek.

A rend­őrök is meg­le­pőd­tek, ami­kor el­fog­ták az an­gyal­földi ká­bí­tó­szer-ke­res­ke­dőt.

Hoppá, Majka kirúgta Curtist, ebből nagy botrány lesz

Hoppá, Majka kirúgta Curtist, ebből nagy botrány lesz

Drá­ma­ira si­ke­rült a sztár sze­gedi kon­certje, ebből még nagy bot­rány lesz.

Tiniknek árult drogot: Elkapták a magyar dílert

Tiniknek árult drogot: Elkapták a magyar dílert

A Szé­csé­nyi Rend­őr­ka­pi­tány­ság új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tette miatt in­dí­tott el­já­rást.

A Szé­csé­nyi Rend­őr­ka­pi­tány­ság új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tette miatt in­dí­tott el­já­rást.

Így motoznak a zsaruk! Egy borsodi drogdíleren bemutatták - videó

Így motoznak a zsaruk! Egy borsodi drogdíleren bemutatták - videó

Egy szer­ve­zett ak­ci­ó­ban kap­ták el a férfit, aki ká­bí­tó­szert árult Mis­kol­con.

Taxisok találtak rá a kóborló Curtisre

Taxisok találtak rá a kóborló Curtisre

Az egész város őt ke­reste, mi­u­tán fa­kép­nél hagyta tár­sait.

Mi­u­tán a rap­per se szó, se be­széd fa­kép­nél hagyta a kon­cert előtt Maj­kát és a kö­zön­sé­get, égre-földre ke­res­ték.

Saját laborjában tuningolta a drogot a magyar férfi

Saját laborjában tuningolta a drogot a magyar férfi

El­fog­ták azt az 55 éves férfit, aki­nek az al­bér­le­té­ben 80 mil­lió fo­rint ér­tékű dro­got ta­lál­tak. Sz. Ist­ván az egyik ve­vő­jé­vel együtt bu­kott le a hét­vé­gén.

El­fog­ták azt az 55 éves férfit, aki­nek az al­bér­le­té­ben 80 mil­lió fo­rint ér­tékű dro­got ta­lál­tak. Sz. Ist­ván az egyik ve­vő­jé­vel együtt bu­kott le a hét­vé­gén.

Nem akárhova rejtették a milliós drogot a magyarok

Nem akárhova rejtették a milliós drogot a magyarok

A cucc ér­téke 5,7 mil­lió fo­rint.

3780 gramm ha­sis­gyanta és 228,8 gramm ko­kain ke­rült elő. A cucc ke­res­ke­delmi mennyi­ség, és együt­tes fe­ke­te­pi­aci ér­téke 5,7 mil­lió fo­rint.

Egy hónapig ütötte-verte nőismerősét a nógrádi drogos férfi

Egy hónapig ütötte-verte nőismerősét a nógrádi drogos férfi

Több bűn­cse­lek­ményt is el­kö­ve­tett.

Sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­tése és más bűn­cse­lek­mé­nyek el­kö­ve­té­sé­vel gya­nú­sít­ják a sal­gó­tar­jáni rend­őrök a 42 éves ka­rancs­la­puj­tői férfit.

Teljes készültség a Szigeten, elfogtak éjjel egy veszélyes olasz férfit

Teljes készültség a Szigeten, elfogtak éjjel egy veszélyes olasz férfit

A fesz­ti­vá­lo­zók­nak ká­bí­tó­szert árult, de a nyo­mo­zók hamar el­fog­ták őt.

A fesz­ti­vá­lo­zók­nak ká­bí­tó­szert árult, de a nyo­mo­zók hamar el­fog­ták őt a Ha­jó­gyári-szi­ge­ten.

Most kaptuk: Lecsapott a terrorelhárítás Debrecenben

Most kaptuk: Lecsapott a terrorelhárítás Debrecenben

Közel 3 és fél ki­lo­gramm ma­ri­hu­á­nát fog­lal­tak le.

Két és fél mil­lió fo­rint kész­pénzt, 900 eurót, 500 darab ex­tasy tab­let­tát, 20 gramm ko­ka­int, negy­ven tő vad­ken­dert, va­la­mint három vö­dör­ben közel 3 és fél ki­lo­gramm ma­ri­hu­á­nát fog­lal­tak le.

Lerohanták a rendőrök a zuglói házat, durva, amit ott találtak

Lerohanták a rendőrök a zuglói házat, durva, amit ott találtak

A dí­lert az M3-as au­tó­pá­lya ki­ve­zető sza­ka­szán rán­gat­ták ki a ko­csi­já­ból.

A hét lúzere: Részegen, jogsi nélkül vezetett és még drog is volt nála

A hét lúzere: Részegen, jogsi nélkül vezetett és még drog is volt nála

Kö­z­úti el­len­őr­zés során fog­ták el.

A bajai rend­őrök egy köz­úti el­len­őr­zés során fog­ták el a férfit.A tet­test elő­ál­lí­tot­ták a Bajai Rend­őr­ka­pi­tány­ságra.

Minden kiderült: a Star Wars színésznőjével csalták párjukat a zenészek

Minden kiderült: a Star Wars színésznőjével csalták párjukat a zenészek

Ti­né­dzser­ko­rá­ban ta­lál­ko­zott a ze­né­szek­kel.

Ti­né­dzser­ko­rá­ban ta­lál­ko­zott a ze­né­szek­kel, David Bowie-val és Fred­die Merc­ury-val.

Youtube-videókon próbálták ki a drogokat ezek a tinédzserek!

Youtube-videókon próbálták ki a drogokat ezek a tinédzserek!

Tu­do­má­nyos cél­lal pró­bál­ták ki a sze­re­ket.

Tu­do­má­nyos cél­lal pró­bál­ták ki a sze­re­ket, me­lye­ket ala­po­san ki is ele­mez­tek.

Ilyen pancser autósokat még nem láttál: így buktak le a droggal

Ilyen pancser autósokat még nem láttál: így buktak le a droggal

A rend­őrök el­fog­tak két férfit Sop­ron­ban.

A rend­őrök el­fog­tak két férfit Sop­ron­ban, akik­nél ká­bí­tó­szer­gya­nús anya­got ta­lál­tak.

Nagy a baj a szexi szupermodellel, dagad a botrány

Nagy a baj a szexi szupermodellel, dagad a botrány

Pedig még csak 21 éves.

Lehet, hogy ez már a kar­ri­er­jé­nek is véget vet, pedig még csak 21 éves.

Letartóztatta a rendőrség a világhírű sztármodellt

Letartóztatta a rendőrség a világhírű sztármodellt

Bu­li­ból vit­ték el a ki­fu­tók sztár­ját.

Nem gon­dolta volna a ki­fu­tók sztárja, hogy egy bu­li­ból vi­szik el az egyen­ru­há­sok. Pedig meg­tör­tént, és most nem cím­lap­fotó ké­szült róla, hanem rend­őr­ségi.

Döbbenetes vallomást tett lányáról VV Fanni édesanyja!

Döbbenetes vallomást tett lányáról VV Fanni édesanyja!

Min­dent el­mon­dott Fan­ni­ról.

Az össze­tört asszony sze­rint lánya ba­rát­nője töb­bet tud, mint amit el­mon­dott Fanni utolsó órá­i­ról.

Olcsó, de halálos lehet a tinik kábító koktélja

Olcsó, de halálos lehet a tinik kábító koktélja

Újra sok­kol a klasszi­kus mix: nyug­ta­tót és al­ko­holt ke­ver­nek a fi­a­ta­lok.

Újra sok­kol a klasszi­kus mix: nyug­ta­tót és al­ko­holt ke­ver­nek a fi­a­ta­lok, hogy bó­dult­sá­got ér­je­nek el. Nem­csak a hatás, de a ve­szély is ha­sonló a dro­gé­hoz.

Hatalmas drogmaffiát kapcsoltak le a rendőrök Nógrádban

Hatalmas drogmaffiát kapcsoltak le a rendőrök Nógrádban

Nem elég, hogy el­lep­ték Nóg­rád me­gyét, még to­vábbi 9 me­gyé­ben te­vé­keny­ked­tek a drog­gal ke­res­ke­dők.

Nem csak Nóg­rá­dot lep­ték el a bű­nö­zők.

Kábítószerrel kínálják egymást az év végi bulikban

Kábítószerrel kínálják egymást az év végi bulikban

Köz­vet­le­nül ka­rá­csony előtt 355 mil­lió fo­rint ér­tékű ká­bí­tó­szert fog­lal­tak le. Egy­mást érik a nagy drog­fo­gá­sok!

Köz­vet­le­nül ka­rá­csony előtt 355 mil­lió fo­rint ér­tékű ká­bí­tó­szert fog­lal­tak le. Egy­mást érik a nagy drog­fo­gá­sok!

Ez várt a férfira, aki 20 kiló marihuánát akart becsempészni

Ez várt a férfira, aki 20 kiló marihuánát akart becsempészni

19,5 ki­lo­gramm ma­ri­hu­á­nát pró­bált meg Ma­gyar­or­szágra csem­pészni, ám a ká­bí­tó­szer-ke­reső kutya le­buk­tatta.

Egy német férfi 19,5 ki­lo­gramm ma­ri­hu­á­nát pró­bált meg Ma­gyar­or­szágra csem­pészni, ám a ká­bí­tó­szer-ke­reső kutya le­buk­tatta.

Hujber megúszta: már biztos, hogy nem megy sittre

Hujber megúszta: már biztos, hogy nem megy sittre

Ide­haza akadt egy jó­te­vője.

Mi­köz­ben a szí­nész egyre in­kább el­veszti kap­cso­la­tát a va­ló­ság­gal és vi­dá­man éli éle­tét Ka­na­dá­ban, ide­haza akadt egy jó­te­vője.

Nincsenek véletlenek: A füvesek új Mekkájába költözött Hujber Feri

Nincsenek véletlenek: A füvesek új Mekkájába költözött Hujber Feri

Annyi, de annyi or­szágba köl­töz­he­tett volna a bot­rány­hőssé vált szí­nész, de ő nem ap­rózta el.

Dráma a boltban: Kasszás Erzsi dalával okozott felfordulást egy zavart férfi

Dráma a boltban: Kasszás Erzsi dalával okozott felfordulást egy zavart férfi

A férfi or­dí­tott és tán­colt, ám a jó­ked­vén hir­te­len ha­lál­fé­le­lem lett úrrá.

A férfi or­dí­tott és tán­colt, ám a jó­ked­vén hir­te­len ha­lál­fé­le­lem lett úrrá. Végül a men­tők mel­lett a rend­őr­ség is meg­je­lent az üz­let­ben. Hamar ki­de­rült, hogy az üzlet al­kal­ma­zott­já­nál elkél az or­vosi se­gít­ség.

Gyilkosság történt az egyetemen, egy rendőr az áldozat

Gyilkosság történt az egyetemen, egy rendőr az áldozat

Esé­lye sem volt a túl­élésre annak a rend­őr­nek, aki az egyik ká­bí­tó­sze­rező di­á­kot akarta a ka­pi­tány­ságra kí­sérni.

Esé­lye sem volt a túl­élésre annak a rend­őr­nek, aki az egyik ká­bí­tó­sze­rező di­á­kot akarta a ka­pi­tány­ságra kí­sérni.

Tömeges letartóztatás a pesti éjszakában, tarolt a kábítószer

Tömeges letartóztatás a pesti éjszakában, tarolt a kábítószer

Ti­zen­ki­lenc em­bert ál­lí­tot­tak elő a hét­vé­gén a fő­vá­ros bu­lin­egye­dé­ben tar­tott rend­őr­ségi akció alatt.

Botrány, kokainozást népszerűsít új pólóival a magyar divattervező

Botrány, kokainozást népszerűsít új pólóival a magyar divattervező

Her­czeg Zoli nem vic­cel új da­rab­ja­i­val.

Her­czeg Zoli min­dig igyek­szik meg­döb­bentő for­mák­kal, szí­nek­kel fel­kel­teni az új kol­lek­ciói iránti ér­dek­lő­dést.

Jól kifőzték, hajókonyha alá rejtették a több tonna drogot

Jól kifőzték, hajókonyha alá rejtették a több tonna drogot

Döb­be­ne­tes mennyi­ségű ká­bí­tó­szerre buk­kan­tak az eu­ró­pai par­tok­nál.

Nem ap­róz­ták el a drog­csem­pé­szek. Döb­be­ne­tes mennyi­ségű ká­bí­tó­szerre buk­kan­tak a ko­lum­biai rend­őr­ség­gel együtt­mű­ködő spa­nyol ha­tó­sá­gok az eu­ró­pai par­tok­nál.

Kitálalt az após: eltiltaná a gyerekeket Hujber Ferenctől!

Kitálalt az após: eltiltaná a gyerekeket Hujber Ferenctől!

A szí­nész nyaka körül szo­rul a hurok, már a saját csa­ládja is el­lene for­dult.

A szí­nész nyaka körül szo­rul a hurok, már a saját csa­ládja is el­lene for­dult.

Sokkolta a sportvilágot a hír, óriási bajba került a világbajnok

Sokkolta a sportvilágot a hír, óriási bajba került a világbajnok

Sú­lyos vád­dal tar­tóz­tat­ták le. Ott­ho­ná­ban csap­tak le a nem­rég fi­a­ta­lon vissza­vo­nult sztárra.

Sú­lyos vád­dal tar­tóz­tat­ták le. Ott­ho­ná­ban csap­tak le a nem­rég fi­a­ta­lon vissza­vo­nult sztárra.

Drogtanyává változott Hujber Ferenc Facebook-oldala!

Drogtanyává változott Hujber Ferenc Facebook-oldala!

A ra­jon­gói egy­más­sal ver­sen­ge­nek.

A szí­nész ra­jon­gói szinte egy­más­sal ver­sen­ge­nek azért, hogy el­me­sél­hes­sék, mi­lyen til­tott sze­rek­kel élnek.

Új dizájnerdrog pusztít

Új dizájnerdrog pusztít

Több em­bert esz­mé­let­len ál­la­pot­ban szál­lí­tot­tak kór­házba hét­vé­gén, új­fajta pszi­cho­ak­tív drog ter­jed.

Több em­bert esz­mé­let­len ál­la­pot­ban szál­lí­tot­tak kór­házba hét­vé­gén, új­fajta pszi­cho­ak­tív drog ter­jed.

Drog miatt állítják bíróság elé Hujber Ferencet!

Drog miatt állítják bíróság elé Hujber Ferencet!

A szí­nész­nek fe­lel­nie kell!

A szí­nész­nek fe­lel­nie kell azért, mert füvet ta­lál­tak nála a rend­őrök! Ké­sőbb be­is­merte: va­ló­ban hasz­nálja a ká­bí­tó­szert!

Újabb Hujber-botrány, drogot találtak nála

Újabb Hujber-botrány, drogot találtak nála

Hó­na­pok óta tart a rend­őr­ségi vizs­gá­lat a nép­szerű szí­nész ellen.

Hó­na­pok óta tart a rend­őr­ségi vizs­gá­lat a nép­szerű szí­nész ellen. Most éppen ház­ku­ta­tást tar­tot­tak nála, és fél gramm ma­ri­hu­á­nát ta­lál­tak.

Hujber eddig bírta, ide menekült szentendrei otthonából

Hujber eddig bírta, ide menekült szentendrei otthonából

A szí­nész, aki­nek bot­rá­nya­i­tól hetek óta han­gos a sajtó, hir­te­len össze­cso­ma­golt és el­köl­tö­zött fe­le­sé­gé­től.

A szí­nész, aki­nek bot­rá­nya­i­tól hetek óta han­gos a sajtó, össze­cso­ma­golt és el­köl­tö­zött fe­le­sé­gé­től.

Felesége dobta fel a füvező magyar színészt?

Felesége dobta fel a füvező magyar színészt?

Ren­ge­teg a kér­dő­jel Huj­ber ügyé­ben.

Ren­ge­teg a kér­dő­jel Huj­ber Feri drog­ügye körül, ám az biz­tos, hogy hó­na­pok­kal ez­előtt kény­sze­rí­tés miatt kez­dett nyo­mozni a rend­őr­ség.

Hujber Feri üzent a rendőröknek: Nem mernek hozzám nyúlni, félnek!

Hujber Feri üzent a rendőröknek: Nem mernek hozzám nyúlni, félnek!

Huj­ber Feri nem szé­gyelli magát, sőt po­én­ko­dik a Fa­ce­book-ol­da­lán azon, hogy a rend­őrök dro­got ta­lál­tak nála.

Drog birtoklása miatt kerülhet börtönbe Hujber Ferenc!

Drog birtoklása miatt kerülhet börtönbe Hujber Ferenc!

Meg­döb­bentő hírek ér­kez­tek a szí­nész­ről! Akár bör­tönbe is ke­rül­het, ha be­bi­zo­nyo­so­dik a ká­bí­tó­szer­gyanú.

Meg­döb­bentő hírek ér­kez­tek a szí­nész­ről! Akár bör­tönbe is ke­rül­het, ha be­bi­zo­nyo­so­dik a ká­bí­tó­szer­gyanú.