CÍMKE: 'kábítószer'

Újfajta halálos méreg árasztja el a magyar drogpiacot

Újfajta halálos méreg árasztja el a magyar drogpiacot

Ve­szé­lyes, eddig itt­hon is­me­ret­len dro­got fog­tak a rep­téri pénz­ügy­őrök.

Nem hiszed el, hogy hol rejtegette a férfi a drogot

Nem hiszed el, hogy hol rejtegette a férfi a drogot

A rend­őrök is meg­le­pőd­tek, ami­kor el­fog­ták az an­gyal­földi ká­bí­tó­szer-ke­res­ke­dőt.

FRISS HÍREK

Tiniknek árult drogot: Elkapták a magyar dílert

Tiniknek árult drogot: Elkapták a magyar dílert

A Szé­csé­nyi Rend­őr­ka­pi­tány­ság új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tette miatt in­dí­tott el­já­rást.

A Szé­csé­nyi Rend­őr­ka­pi­tány­ság új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tette miatt in­dí­tott el­já­rást.

Így motoznak a zsaruk! Egy borsodi drogdíleren bemutatták - videó

Így motoznak a zsaruk! Egy borsodi drogdíleren bemutatták - videó

Egy szer­ve­zett ak­ci­ó­ban kap­ták el a férfit, aki ká­bí­tó­szert árult Mis­kol­con.

Egy szer­ve­zett ak­ci­ó­ban kap­ták el a férfit, aki ká­bí­tó­szert árult Mis­kol­con.

Hoppá, Majka kirúgta Curtist, ebből nagy botrány lesz

Hoppá, Majka kirúgta Curtist, ebből nagy botrány lesz

Drá­ma­ira si­ke­rült a sztár sze­gedi kon­certje, ebből még nagy bot­rány lesz.

Teljes készültség a Szigeten, elfogtak éjjel egy veszélyes olasz férfit

Teljes készültség a Szigeten, elfogtak éjjel egy veszélyes olasz férfit

A fesz­ti­vá­lo­zók­nak ká­bí­tó­szert árult, de a nyo­mo­zók hamar el­fog­ták őt a Ha­jó­gyári-szi­ge­ten.

Nem akárhova rejtették a milliós drogot a magyarok

Nem akárhova rejtették a milliós drogot a magyarok

A cucc ér­téke 5,7 mil­lió fo­rint.

3780 gramm ha­sis­gyanta és 228,8 gramm ko­kain ke­rült elő. A cucc ke­res­ke­delmi mennyi­ség, és együt­tes fe­ke­te­pi­aci ér­téke 5,7 mil­lió fo­rint.

Saját laborjában tuningolta a drogot a magyar férfi

Saját laborjában tuningolta a drogot a magyar férfi

El­fog­ták azt az 55 éves férfit, aki­nek az al­bér­le­té­ben 80 mil­lió fo­rint ér­tékű dro­got ta­lál­tak. Sz. Ist­ván az egyik ve­vő­jé­vel együtt bu­kott le a hét­vé­gén.

El­fog­ták azt az 55 éves férfit, aki­nek az al­bér­le­té­ben 80 mil­lió fo­rint ér­tékű dro­got ta­lál­tak. Sz. Ist­ván az egyik ve­vő­jé­vel együtt bu­kott le a hét­vé­gén. A gyanú sze­rint a férfi saját drog­la­bor­já­ban kü­lön­féle vegy­sze­rek hoz­zá­adá­sá­val fo­kozta a ko­kain ha­tá­sát.

Egy hónapig ütötte-verte nőismerősét a nógrádi drogos férfi

Egy hónapig ütötte-verte nőismerősét a nógrádi drogos férfi

Sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­tése és más bűn­cse­lek­mé­nyek el­kö­ve­té­sé­vel gya­nú­sít­ják a sal­gó­tar­jáni rend­őrök a 42 éves ka­rancs­la­puj­tői férfit.

Sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­tése és más bűn­cse­lek­mé­nyek el­kö­ve­té­sé­vel gya­nú­sít­ják a sal­gó­tar­jáni rend­őrök a 42 éves ka­rancs­la­puj­tői férfit.

Minden kiderült: a Star Wars színésznőjével csalták párjukat a zenészek

Minden kiderült: a Star Wars színésznőjével csalták párjukat a zenészek

Ti­né­dzser­ko­rá­ban ta­lál­ko­zott a ze­né­szek­kel, David Bowie-val és Fred­die Merc­ury-val.

Lerohanták a rendőrök a zuglói házat, durva, amit ott találtak

Lerohanták a rendőrök a zuglói házat, durva, amit ott találtak

A dí­lert az M3-as au­tó­pá­lya ki­ve­zető sza­ka­szán rán­gat­ták ki a ko­csi­já­ból.

Most kaptuk: Lecsapott a terrorelhárítás Debrecenben

Most kaptuk: Lecsapott a terrorelhárítás Debrecenben

Három és fél ki­lo­gramm ma­ri­hu­á­nát fog­lal­tak le.

Két és fél mil­lió fo­rint kész­pénzt, 900 eurót, 500 darab ex­tasy tab­let­tát, 20 gramm ko­ka­int, negy­ven tő vad­ken­dert, va­la­mint három vö­dör­ben közel 3 és fél ki­lo­gramm ma­ri­hu­á­nát fog­lal­tak le.

A hét lúzere: Részegen, jogsi nélkül vezetett és még drog is volt nála

A hét lúzere: Részegen, jogsi nélkül vezetett és még drog is volt nála

Egy köz­úti el­len­őr­zés során fog­ták el a férfit. A tet­test elő­ál­lí­tot­ták.

A bajai rend­őrök egy köz­úti el­len­őr­zés során fog­ták el a férfit.A tet­test elő­ál­lí­tot­ták a Bajai Rend­őr­ka­pi­tány­ságra, ahol sza­bály­sér­tési el­já­rás, va­la­mint ká­bí­tó­szer bir­tok­lása miatt bün­te­tő­el­já­rás is in­dult vele szem­ben.

Youtube-videókon próbálták ki a drogokat ezek a tinédzserek!

Youtube-videókon próbálták ki a drogokat ezek a tinédzserek!

Tu­do­má­nyos cél­lal pró­bál­ták ki a sze­re­ket.

Tu­do­má­nyos cél­lal pró­bál­ták ki a sze­re­ket, me­lye­ket ala­po­san ki is ele­mez­tek.

Ilyen pancser autósokat még nem láttál: így buktak le a droggal

Ilyen pancser autósokat még nem láttál: így buktak le a droggal

A rend­őrök el­fog­tak két férfit Sop­ron­ban, akik­nél ká­bí­tó­szer­gya­nús anya­got ta­lál­tak.

Nagy a baj a szexi szupermodellel, dagad a botrány

Nagy a baj a szexi szupermodellel, dagad a botrány

Pedig még csak 21 éves.

Lehet, hogy ez már a kar­ri­er­jé­nek is véget vet, pedig még csak 21 éves.

Letartóztatta a rendőrség a világhírű sztármodellt

Letartóztatta a rendőrség a világhírű sztármodellt

Bu­li­ból vit­ték el a ki­fu­tók sztár­ját.

Nem gon­dolta volna a ki­fu­tók sztárja, hogy egy bu­li­ból vi­szik el az egyen­ru­há­sok. Pedig meg­tör­tént, és most nem cím­lap­fotó ké­szült róla, hanem rend­őr­ségi.

Döbbenetes vallomást tett lányáról VV Fanni édesanyja!

Döbbenetes vallomást tett lányáról VV Fanni édesanyja!

Az össze­tört asszony sze­rint lánya ba­rát­nője töb­bet tud, mint amit el­mon­dott Fanni utolsó órá­i­ról.

Az össze­tört asszony sze­rint lánya ba­rát­nője töb­bet tud, mint amit el­mon­dott Fanni utolsó órá­i­ról.

Hatalmas drogmaffiát kapcsoltak le a rendőrök Nógrádban

Hatalmas drogmaffiát kapcsoltak le a rendőrök Nógrádban

Nem elég, hogy el­lep­ték Nóg­rád me­gyét, még to­vábbi 9 me­gyé­ben te­vé­keny­ked­tek a drog­gal ke­res­kedő bűn­banda tag­jai.

Nem titok többé, ezért nyúlt újra a droghoz Stohl András

Nem titok többé, ezért nyúlt újra a droghoz Stohl András

Buci új­ra­él­hette zűrös múlt­ját.

Buci új­ra­él­hette zűrös múlt­ját.

Kábítószerrel kínálják egymást az év végi bulikban

Kábítószerrel kínálják egymást az év végi bulikban

Köz­vet­le­nül ka­rá­csony előtt 355 mil­lió fo­rint ér­tékű ká­bí­tó­szert fog­lal­tak le. Egy­mást érik a nagy drog­fo­gá­sok!

Köz­vet­le­nül ka­rá­csony előtt 355 mil­lió fo­rint ér­tékű ká­bí­tó­szert fog­lal­tak le. Egy­mást érik a nagy drog­fo­gá­sok!

Dráma a boltban: Kasszás Erzsi dalával okozott felfordulást egy zavart férfi

Dráma a boltban: Kasszás Erzsi dalával okozott felfordulást egy zavart férfi

A férfi or­dí­tott és tán­colt, ám a jó­ked­vén hir­te­len ha­lál­fé­le­lem lett úrrá. Végül a rend­őr­ség is meg­je­lent az üz­let­ben.

Hujber megúszta: már biztos, hogy nem megy sittre

Hujber megúszta: már biztos, hogy nem megy sittre

Ide­haza akadt egy jó­te­vője.

Mi­köz­ben a szí­nész egyre in­kább el­veszti kap­cso­la­tát a va­ló­ság­gal és vi­dá­man éli éle­tét Ka­na­dá­ban, ide­haza akadt egy jó­te­vője.

Ez várt a férfira, aki 20 kiló marihuánát akart becsempészni

Ez várt a férfira, aki 20 kiló marihuánát akart becsempészni Magyarországra

Egy német férfi 19,5 ki­lo­gramm ma­ri­hu­á­nát pró­bált meg Ma­gyar­or­szágra csem­pészni, ám a ká­bí­tó­szer-ke­reső kutya le­buk­tatta.

Egy német férfi 19,5 ki­lo­gramm ma­ri­hu­á­nát pró­bált meg Ma­gyar­or­szágra csem­pészni, ám a ká­bí­tó­szer-ke­reső kutya le­buk­tatta. Most szü­le­tett szi­gorú íté­let az au­tó­jába dro­got rejtő sofőr ügyé­ben.

Nincsenek véletlenek: A füvesek új Mekkájába költözött Hujber Feri

Nincsenek véletlenek: A füvesek új Mekkájába költözött Hujber Feri

Annyi, de annyi or­szágba köl­töz­he­tett volna a bot­rány­hőssé vált szí­nész.

Annyi, de annyi or­szágba köl­töz­he­tett volna...

Jól kifőzték, hajókonyha alá rejtették a több tonna drogot

Jól kifőzték, hajókonyha alá rejtették a több tonna drogot

Nem ap­róz­ták el a drog­csem­pé­szek. Döb­be­ne­tes mennyi­ségű ká­bí­tó­szerre buk­kan­tak a ha­tó­sá­gok az eu­ró­pai par­tok­nál.

Tömeges letartóztatás a pesti éjszakában, tarolt a kábítószer

Tömeges letartóztatás a pesti éjszakában, tarolt a kábítószer

Ti­zen­ki­lenc em­bert ál­lí­tot­tak elő a hét­vé­gén a fő­vá­ros bu­lin­egye­dé­ben tar­tott rend­őr­ségi akció alatt.

Gyilkosság történt az egyetemen, egy rendőr az áldozat

Gyilkosság történt az egyetemen, egy rendőr az áldozat

Esé­lye sem volt a túl­élésre annak a rend­őr­nek, aki az egyik ká­bí­tó­sze­rező di­á­kot akarta a ka­pi­tány­ságra kí­sérni.

Esé­lye sem volt a túl­élésre annak a rend­őr­nek, aki az egyik ká­bí­tó­sze­rező di­á­kot akarta a ka­pi­tány­ságra kí­sérni.

Botrány, kokainozást népszerűsít új pólóival a magyar divattervező

Botrány, kokainozást népszerűsít új pólóival a magyar divattervező

Her­czeg Zoli min­dig igyek­szik meg­döb­bentő for­mák­kal, szí­nek­kel fel­kel­teni az új kol­lek­ciói iránti ér­dek­lő­dést.

Her­czeg Zoli min­dig igyek­szik meg­döb­bentő for­mák­kal, szí­nek­kel fel­kel­teni az új kol­lek­ciói iránti ér­dek­lő­dést. De leg­újabb pó­ló­i­nak min­tá­já­val ki­csit túl­lőtt a célon. Az új ru­há­kon Alice, a cso­da­or­szág­ból me­sefi­gura ké­szül fel­szívni egy adag ko­ka­int.

Kitálalt az após: eltiltaná a gyerekeket Hujber Ferenctől!

Kitálalt az após: eltiltaná a gyerekeket Hujber Ferenctől!

A szí­nész nyaka körül szo­rul a hurok, már a saját csa­ládja is el­lene for­dult.

A szí­nész nyaka körül szo­rul a hurok, már a saját csa­ládja is el­lene for­dult.

Sokkolta a sportvilágot a hír, óriási bajba került a világbajnok

Sokkolta a sportvilágot a hír, óriási bajba került a világbajnok

Sú­lyos vád­dal tar­tóz­tat­ták le a két­sze­res olim­piai ezüst­ér­mest. Ott­ho­ná­ban csap­tak le a nem­rég fi­a­ta­lon vissza­vo­nult sztárra.

Drogtanyává változott Hujber Ferenc Facebook-oldala!

Drogtanyává változott Hujber Ferenc Facebook-oldala!

A ra­jon­gói egy­más­sal ver­sen­ge­nek.

A szí­nész ra­jon­gói szinte egy­más­sal ver­sen­ge­nek azért, hogy el­me­sél­hes­sék, mi­lyen til­tott sze­rek­kel élnek.

Új dizájnerdrog pusztít

Új dizájnerdrog pusztít

Több em­bert esz­mé­let­len ál­la­pot­ban szál­lí­tot­tak kór­házba hét­vé­gén, új­fajta pszi­cho­ak­tív drog ter­jed.

Több em­bert esz­mé­let­len ál­la­pot­ban szál­lí­tot­tak kór­házba hét­vé­gén, új­fajta pszi­cho­ak­tív drog ter­jed.

Hujber Feri üzent a rendőröknek: Nem mernek hozzám nyúlni, félnek!

Hujber Feri üzent a rendőröknek: Nem mernek hozzám nyúlni, félnek!

Huj­ber Feri nem szé­gyelli magát, sőt po­én­ko­dik a Fa­ce­book-ol­da­lán azon, hogy a rend­őrök dro­got ta­lál­tak nála.

Drog miatt állítják bíróság elé Hujber Ferencet!

Drog miatt állítják bíróság elé Hujber Ferencet!

Fe­lel­nie kell azért, mert füvet ta­lál­tak nála a rend­őrök! Be­is­merte: va­ló­ban hasz­nálja a ká­bí­tó­szert!

A szí­nész­nek fe­lel­nie kell azért, mert füvet ta­lál­tak nála a rend­őrök! Ké­sőbb be­is­merte: va­ló­ban hasz­nálja a ká­bí­tó­szert!

Hujber eddig bírta, ide menekült szentendrei otthonából

Hujber eddig bírta, ide menekült szentendrei otthonából

Ki­de­rült, kinél húzza meg magát!

A szí­nész, aki­nek bot­rá­nya­i­tól hetek óta han­gos a sajtó, hir­te­len össze­cso­ma­golt és el­köl­tö­zött fe­le­sé­gé­től.

Felesége dobta fel a füvező magyar színészt?

Felesége dobta fel a füvező magyar színészt?

Ren­ge­teg a kér­dő­jel Huj­ber ügyé­ben.

Ren­ge­teg a kér­dő­jel Huj­ber Feri drog­ügye körül, ám az biz­tos, hogy hó­na­pok­kal ez­előtt kény­sze­rí­tés miatt kez­dett nyo­mozni a rend­őr­ség.

Újabb Hujber-botrány, drogot találtak nála

Újabb Hujber-botrány, drogot találtak nála

Hó­na­pok óta tart a rend­őr­ségi vizs­gá­lat a nép­szerű szí­nész ellen. Huj­ber elő­ször akkor hívta fel ma­gára a fi­gyel­met, ami­kor Fa­ce­book-ol­da­lán ki­fej­tette: Jézus egy tíz­éves kisfiú volt.

Hó­na­pok óta tart a rend­őr­ségi vizs­gá­lat a nép­szerű szí­nész ellen.

Drog birtoklása miatt kerülhet börtönbe Hujber Ferenc!

Drog birtoklása miatt kerülhet börtönbe Hujber Ferenc!

Akár bör­tönbe is ke­rül­het, ha be­bi­zo­nyo­so­dik a ká­bí­tó­szer­gyanú.

Játékpisztollyal ment a drogért a trükkös álrendőrbanda

Játékpisztollyal ment a drogért a trükkös álrendőrbanda

Tö­ké­le­te­sen fel­ké­szül­tek a szín­já­tékra: há­rom­mil­lió fo­rint ér­tékű ma­ri­hu­á­nát akar­tak zsebre vágni.