CÍMKE: 'kábítószer'
FRISS HÍREK

Youtube-videókon próbálták ki a drogokat ezek a tinédzserek!

Youtube-videókon próbálták ki a drogokat ezek a tinédzserek!

Tu­do­má­nyos cél­lal pró­bál­ták ki a sze­re­ket.

Tu­do­má­nyos cél­lal pró­bál­ták ki a sze­re­ket, me­lye­ket ala­po­san ki is ele­mez­tek.

Ilyen pancser autósokat még nem láttál: így buktak le a droggal

Ilyen pancser autósokat még nem láttál: így buktak le a droggal

A rend­őrök el­fog­tak két férfit Sop­ron­ban.

A rend­őrök el­fog­tak két férfit Sop­ron­ban, akik­nél ká­bí­tó­szer­gya­nús anya­got ta­lál­tak.

Nagy a baj a szexi szupermodellel, dagad a botrány

Nagy a baj a szexi szupermodellel, dagad a botrány

Lehet, hogy ez már a kar­ri­er­jé­nek is véget vet, pedig még csak 21 éves. Egy napot zár­ká­ban töl­tött.

Lehet, hogy ez már a kar­ri­er­jé­nek is véget vet, pedig még csak 21 éves. Egy napot zár­ká­ban töl­tött.

Letartóztatta a rendőrség a világhírű sztármodellt

Letartóztatta a rendőrség a világhírű sztármodellt

Bu­li­ból vit­ték el a ki­fu­tók sztár­ját.

Nem gon­dolta volna a ki­fu­tók sztárja, hogy egy bu­li­ból vi­szik el az egyen­ru­há­sok. Pedig meg­tör­tént, és most nem cím­lap­fotó ké­szült róla, hanem rend­őr­ségi.

Döbbenetes vallomást tett lányáról VV Fanni édesanyja!

Döbbenetes vallomást tett lányáról VV Fanni édesanyja!

Az össze­tört asszony sze­rint lánya ba­rát­nője töb­bet tud, mint amit el­mon­dott Fanni utolsó órá­i­ról.

Az össze­tört asszony sze­rint lánya ba­rát­nője töb­bet tud, mint amit el­mon­dott Fanni utolsó órá­i­ról.

Hatalmas drogmaffiát kapcsoltak le a rendőrök Nógrádban

Hatalmas drogmaffiát kapcsoltak le a rendőrök Nógrádban

Nem elég, hogy el­lep­ték Nóg­rád me­gyét, még to­vábbi 9 me­gyé­ben te­vé­keny­ked­tek a drog­gal ke­res­kedő bűn­banda tag­jai.

Olyan, ká­bí­tó­szer­rel ke­res­kedő bűn­szer­ve­ze­tet szá­molt fel a ha­tó­ság Nóg­rád me­gyé­ben, amely Bor­sod-Abaúj-Zemp­lén, Heves, Győr-Moson-Sop­ron, Sza­bolcs-Szat­már-Bereg, Bács-Kis­kun, Ko­má­rom-Esz­ter­gom, Pest, Zala és So­mogy me­gyé­ben is te­vé­keny­ke­dett.

Dráma a boltban: Kasszás Erzsi dalával okozott felfordulást egy zavart férfi

Dráma a boltban: Kasszás Erzsi dalával okozott felfordulást egy zavart férfi

A férfi or­dí­tott és tán­colt, ám a jó­ked­vén hir­te­len ha­lál­fé­le­lem lett úrrá. Végül a rend­őr­ség is meg­je­lent az üz­let­ben.

Kábítószerrel kínálják egymást az év végi bulikban

Kábítószerrel kínálják egymást az év végi bulikban

Köz­vet­le­nül ka­rá­csony előtt 355 mil­lió fo­rint ér­tékű ká­bí­tó­szert fog­lal­tak le. Egy­mást érik a nagy drog­fo­gá­sok.

Köz­vet­le­nül ka­rá­csony előtt 355 mil­lió fo­rint ér­tékű ká­bí­tó­szert fog­lal­tak le. Za­cher Gábor to­xi­ko­ló­gus leg­szí­ve­seb­ben el­tö­rölné a szil­vesz­tert, annyira ve­szé­lyes­nek tartja.

Hujber megúszta: már biztos, hogy nem megy sittre

Hujber megúszta: már biztos, hogy nem megy sittre

Mi­köz­ben a szí­nész egyre in­kább el­veszti kap­cso­la­tát a va­ló­ság­gal és vi­dá­man éli éle­tét Ka­na­dá­ban, ide­haza akadt egy jó­te­vője.

Mi­köz­ben a szí­nész egyre in­kább el­veszti kap­cso­la­tát a va­ló­ság­gal és vi­dá­man éli éle­tét Ka­na­dá­ban, ide­haza akadt egy jó­te­vője.

Nincsenek véletlenek: A füvesek új Mekkájába költözött Hujber Feri

Nincsenek véletlenek: A füvesek új Mekkájába költözött Hujber Feri

Annyi, de annyi or­szágba köl­töz­he­tett volna a bot­rány­hőssé vált szí­nész.

Annyi, de annyi or­szágba köl­töz­he­tett volna...

Gyilkosság történt az egyetemen, egy rendőr az áldozat

Gyilkosság történt az egyetemen, egy rendőr az áldozat

Esé­lye sem volt a túl­élésre.

Esé­lye sem volt a túl­élésre annak a rend­őr­nek, aki az egyik ká­bí­tó­sze­rező di­á­kot akarta a ka­pi­tány­ságra kí­sérni - a fi­a­tal le­lőtte őt.

Jól kifőzték, hajókonyha alá rejtették a több tonna drogot

Jól kifőzték, hajókonyha alá rejtették a több tonna drogot

Nem ap­róz­ták el a drog­csem­pé­szek. Döb­be­ne­tes mennyi­ségű ká­bí­tó­szerre buk­kan­tak a ha­tó­sá­gok az eu­ró­pai par­tok­nál.

Tömeges letartóztatás a pesti éjszakában, tarolt a kábítószer

Tömeges letartóztatás a pesti éjszakában, tarolt a kábítószer

Ti­zen­ki­lenc em­bert ál­lí­tot­tak elő a hét­vé­gén a fő­vá­ros bu­lin­egye­dé­ben tar­tott rend­őr­ségi akció alatt.

Drogtanyává változott Hujber Ferenc Facebook-oldala!

Drogtanyává változott Hujber Ferenc Facebook-oldala!

A ra­jon­gói egy­más­sal ver­sen­ge­nek.

A szí­nész ra­jon­gói szinte egy­más­sal ver­sen­ge­nek azért, hogy el­me­sél­hes­sék, mi­lyen til­tott sze­rek­kel élnek.

Botrány, kokainozást népszerűsít új pólóival a magyar divattervező

Botrány, kokainozást népszerűsít új pólóival a magyar divattervező

Her­czeg Zoli min­dig igyek­szik meg­döb­bentő for­mák­kal, szí­nek­kel fel­kel­teni az új kol­lek­ciói iránti ér­dek­lő­dést.

Her­czeg Zoli leg­újabb ter­ve­zé­sé­vel ala­po­san túl­lőtt a célon.

Kitálalt az após: eltiltaná a gyerekeket Hujber Ferenctől!

Kitálalt az após: eltiltaná a gyerekeket Hujber Ferenctől!

A szí­nész nyaka körül szo­rul a hurok.

A szí­nész nyaka körül szo­rul a hurok, már a saját csa­ládja is el­lene for­dult.

Sokkolta a sportvilágot a hír, óriási bajba került a világbajnok

Sokkolta a sportvilágot a hír, óriási bajba került a világbajnok

Sú­lyos vád­dal tar­tóz­tat­ták le a két­sze­res olim­piai ezüst­ér­mest. Ott­ho­ná­ban csap­tak le a nem­rég fi­a­ta­lon vissza­vo­nult sztárra.

Drog miatt állítják bíróság elé Hujber Ferencet!

Drog miatt állítják bíróság elé Hujber Ferencet!

Fe­lel­nie kell azért, mert füvet ta­lál­tak nála a rend­őrök! Be­is­merte: va­ló­ban hasz­nálja a ká­bí­tó­szert!

A szí­nész­nek fe­lel­nie kell azért, mert füvet ta­lál­tak nála a rend­őrök! Ké­sőbb be­is­merte: va­ló­ban hasz­nálja a ká­bí­tó­szert!

Felesége dobta fel a füvező magyar színészt?

Felesége dobta fel a füvező magyar színészt?

Ren­ge­teg a kér­dő­jel Huj­ber ügyé­ben.

Ren­ge­teg a kér­dő­jel Huj­ber Feri drog­ügye körül, ám az biz­tos, hogy hó­na­pok­kal ez­előtt kény­sze­rí­tés miatt kez­dett nyo­mozni a rend­őr­ség.

Hujber Feri üzent a rendőröknek: Nem mernek hozzám nyúlni, félnek!

Hujber Feri üzent a rendőröknek: Nem mernek hozzám nyúlni, félnek!

Huj­ber Feri nem szé­gyelli magát, sőt po­én­ko­dik a Fa­ce­book-ol­da­lán azon, hogy a rend­őrök dro­got ta­lál­tak nála.

Hujber eddig bírta, ide menekült szentendrei otthonából

Hujber eddig bírta, ide menekült szentendrei otthonából

A szí­nész, aki­nek bot­rá­nya­i­tól hetek óta han­gos a sajtó, hir­te­len össze­cso­ma­golt és el­köl­tö­zött fe­le­sé­gé­től. Ki­de­rült, kinél húzza meg magát!

A szí­nész, aki­nek bot­rá­nya­i­tól hetek óta han­gos a sajtó, hir­te­len össze­cso­ma­golt és el­köl­tö­zött fe­le­sé­gé­től. Ki­de­rült, kinél húzza meg magát!

Újabb Hujber-botrány, drogot találtak nála

Újabb Hujber-botrány, drogot találtak nála

Hó­na­pok óta tart a rend­őr­ségi vizs­gá­lat a nép­szerű szí­nész ellen.

Hó­na­pok óta tart a rend­őr­ségi vizs­gá­lat a nép­szerű szí­nész ellen. Most éppen ház­ku­ta­tást tar­tot­tak nála, és fél gramm ma­ri­hu­á­nát ta­lál­tak.

Drog birtoklása miatt kerülhet börtönbe Hujber Ferenc!

Drog birtoklása miatt kerülhet börtönbe Hujber Ferenc!

Meg­döb­bentő hírek ér­kez­tek!

Meg­döb­bentő hírek ér­kez­tek a szí­nész­ről! Akár bör­tönbe is ke­rül­het, ha be­bi­zo­nyo­so­dik a ká­bí­tó­szer­gyanú.

Játékpisztollyal ment a drogért a trükkös álrendőrbanda

Játékpisztollyal ment a drogért a trükkös álrendőrbanda

Tö­ké­le­te­sen fel­ké­szül­tek a szín­já­tékra.

Fel­ké­szül­tek a szín­já­tékra: a ház­ku­ta­tá­son há­rom­mil­lió fo­rint ér­tékű ma­ri­hu­á­nát akar­tak zsebre vágni, de szem­be­ta­lál­koz­tak az igazi rend­őrök­kel.