CÍMKE: 'kabát'

Máris dübörög 2019 legőrültebb divatja, ezt a szerelést látnod kell

Máris dübörög 2019 legőrültebb divatja, ezt a szerelést látnod kell

Mu­tat­juk a téli sze­zon leg­vi­dá­mabb trend­jét!

Ne hagyd, hogy a szür­ke­ség és a fel­hők be­fo­lyá­sol­ják a han­gu­la­to­dat! Mu­tat­juk a téli sze­zon leg­vi­dá­mabb trend­jét!

Macibunda lesz a tél legizgalmasabb darabja

Macibunda lesz a tél legizgalmasabb darabja

Idén télen a szu­per meleg ka­bá­toké lesz a fő­sze­rep. Tarol a ma­ci­bunda. Prak­ti­kus, ké­nyel­mes és a leg­jobb vá­lasz­tás a nagy hi­deg­ben!

Idén télen a szu­per meleg ka­bá­toké lesz a fő­sze­rep. Tarol a ma­ci­bunda. Prak­ti­kus, ké­nyel­mes és a leg­jobb vá­lasz­tás a nagy hi­deg­ben! Min­den kor­osz­tály ked­vence lesz! Bár­mire fel­ve­he­ted, szok­nyá­hoz és nad­rág­hoz is szu­per vi­se­let. Na­gyon jó érzés lesz ebben a ka­bát­ban me­le­gedni.

Soha többé nem lesz unalmas a női kabát

Soha többé nem lesz unalmas a női kabát, ez az ötlet őrült jó

Fer­ge­te­ge­sen vidám szí­nek­kel vár az idei ka­bát­di­vat.

Fer­ge­te­ge­sen vidám szí­nek­kel vár az idei ka­bát­di­vat, ezért őrül meg min­den nő! A fe­kete vagy szürke he­lyett idén öltsd ma­gadra a nyári ter­mé­szet szí­neit.

Így lesz jó meleg télikabát a farmerdzsekiből

Így lesz jó meleg télikabát a farmerdzsekiből

Trendi, őrült, ké­nyel­mes és örök darab. Ta­rol­nak a pré­mes fa­zo­nok, me­lyek puhák, ké­nyel­me­sek és me­le­gek.

Trendi, őrült, ké­nyel­mes és örök darab. Ta­rol­nak a pré­mes fa­zo­nok, me­lyek puhák, ké­nyel­me­sek és me­le­gek.

Most már tényleg itt az ősz: ez a kabát lesz a legnagyobb divat

Most már tényleg itt az ősz: ez a kabát lesz a legnagyobb divat

Elég volt ez egy­színű ka­bát­ból?

Elég volt ez egy­színű, szürke ka­bát­ból? Idén iz­gal­mas fa­zo­nok közül vá­lo­gat­hatsz. Vi­seld nad­rág­hoz vagy szok­nyá­hoz, min­den meg­ol­dás fan­tasz­ti­kus.

Hihetetlen, ami kiderült Katalin hercegné híres ruhájáról

Hihetetlen, ami kiderült Katalin hercegné híres ruhájáról

A há­rom­gyer­me­kes her­cegné só­gora es­kü­vő­jén is cso­dá­la­to­san né­zett ki, most pedig egy titok is ki­de­rült a ru­há­ról.

Őrületes kabátok jönnek az új szezonban, ezt nem hiszed el

Őrületes kabátok jönnek az új szezonban, ezt nem hiszed el

Ext­ré­men túl­mé­re­te­zett hol­mik dik­tál­ják a tren­det 2019-ben, mu­tat­juk!

Ext­ré­men túl­mé­re­te­zett hol­mik dik­tál­ják a tren­det 2019-ben. Nézd meg te is, ho­gyan tudod a kissé el­túl­zott da­ra­bo­kat a hét­köz­napi öl­töz­kö­désbe be­ik­tatni.

Katalin elárulta a babája nemét, vagy csak szórakozik velünk?

Katalin elárulta a babája nemét, vagy csak szórakozik velünk?

Az angol ki­rá­lyi csa­lád ra­jon­góit el­bi­zony­ta­la­ní­totta.

Az angol ki­rá­lyi csa­lád ra­jon­góit el­bi­zony­ta­la­ní­totta Vil­mos her­ceg fe­le­sége.

Ilyen kabátot hordj télen, ha biztosan szeretnél kitűnni a tömegből

Ilyen kabátot hordj télen, ha biztosan szeretnél kitűnni a tömegből

Ide nézz, mi­lyen szu­per a leg­újabb divat! Nem­csak meleg, de lát­vá­nyo­san öl­töz­tet is!

8 kabátfazon, ami meghatározza az őszi divatot

8 kabátfazon, ami meghatározza az őszi divatot

Ezek a leg­di­va­to­sabb fa­zo­nok.

Most, hogy hű­vö­sek a napok, ér­de­mes be­sze­rez­ned egy remek ka­bá­tot. Nézd meg, me­lyek a leg­di­va­to­sabb fa­zo­nok idén ős­szel.

Katalin hercegné elárulta harmadik gyereke nemét!

Katalin hercegné elárulta harmadik gyereke nemét!

Ha min­den igaz, akkor Vil­mos her­ceg fe­le­sége egy­ér­tel­műen meg­vá­la­szolta a kér­dést, ami min­den­kit izgat.

Ha min­den igaz, akkor Vil­mos her­ceg fe­le­sége egy­ér­tel­műen meg­vá­la­szolta a kér­dést, ami min­den­kit izgat.

Új ötlettel álltak elő a nők! Ilyen szexi még nem volt a kabát

Új ötlettel álltak elő a nők! Ilyen szexi még nem volt a kabát

A di­va­tos ka­bá­tok mel­lett egy remek ötlet, ami­vel egye­divé te­he­ted a kül­ső­det. Szám­ta­lan vál­to­zat­ban vi­sel­he­ted! Mu­tat­juk a le­he­tő­sé­ge­ket.

A di­va­tos ka­bá­tok mel­lett egy remek ötlet, ami­vel egye­divé te­he­ted a kül­ső­det. Szám­ta­lan vál­to­zat­ban vi­sel­he­ted! Mu­tat­juk a le­he­tő­sé­ge­ket.

Elképesztően dögös leszel a hűvös napokon! Bombázóvá tesz ez a kabát!

Elképesztően dögös leszel a hűvös napokon! Bombázóvá tesz ez a kabát!

Ne ha­bozz be­sze­rezni, mert ra­jon­gani fogsz érte!

Ne ha­bozz be­sze­rezni, mert ra­jon­gani fogsz érte!

Le a nagykabáttal! Mutatjuk, mit hordj helyette!

Le a nagykabáttal! Mutatjuk, mit hordj helyette!

Idén újra di­vatba jön­nek a 2000-es évek ele­jén oly nép­szerű kis­ka­bá­tok. Le­gin­kább a far­mer­dzseki lesz mini, ami éppen csak a mell alá ér.

Idén újra di­vatba jön­nek a 2000-es évek ele­jén oly nép­szerű kis­ka­bá­tok. Le­gin­kább a far­mer­dzseki lesz mini, ami éppen csak a mell alá ér.

Tarol az új divattrend: húsvéti báránynak öltöznek a nők

Tarol az új divattrend: húsvéti báránynak öltöznek a nők

Bár már bú­csút int­het­tünk a tél­nek, azért még elég hűvös az idő. Idén azon­ban el­fe­lejt­het­jük a klasszi­kus ta­va­szi ka­bá­tot, va­lami sok­kal jobb lesz he­lyette.

Az orálizom-növelő, a lábszelfiszett és társaik

Az orálizom-növelő, a lábszelfiszett és társaik

Van itt WC-kabát és pi­si­ütő is!

Van itt ka­ki­ka­bát és pi­si­ütő is! A kér­dés már csak az, hogy ezek hasz­nos, vagy tel­je­sen hasz­ta­lan esz­kö­zök?!

A legnagyobb divatbaki, amit tél végén mindenki elkövet

A legnagyobb divatbaki, amit tél végén mindenki elkövet

Meg­mu­tat­juk a leg­na­gyobb di­vat­hi­bát, ame­lyet min­denki el­kö­vet ilyen­kor.

Meg­mu­tat­juk a leg­na­gyobb di­vat­hi­bát, ame­lyet min­denki el­kö­vet ilyen­kor.

Télen is lehetsz farmerben! Ezeket a kabátokat imádni fogod

Télen is lehetsz farmerben! Ezeket a kabátokat imádni fogod

A far­mer­ka­bát örök klasszi­kus. Min­den­hez illik és le­hetsz benne spor­tos és ele­gáns is. A téli da­ra­bokba egé­szen biz­to­san sze­rel­mes le­szel.

A far­mer­ka­bát örök klasszi­kus. Min­den­hez illik és le­hetsz benne spor­tos és ele­gáns is. A téli da­ra­bokba egé­szen biz­to­san sze­rel­mes le­szel.

Ilyen kabátot hordj, ha télen is szeretnél miniben járni

Ilyen kabátot hordj, ha télen is szeretnél miniben járni

Azért, mert oda­kint röp­köd­nek a mí­nu­szok, nem kell meg­vál­nod ked­venc mi­ni­szoknyád­tól!

Azért, mert oda­kint röp­köd­nek a mí­nu­szok, nem kell meg­vál­nod ked­venc mi­ni­szoknyád­tól, csak oko­san kell ka­bá­tot vá­lasz­tani!

Rafináltan takarja a szexi nőt az ősz legújabb divatdarabja

Rafináltan takarja a szexi nőt az ősz legújabb divatdarabja

A ha­gyo­má­nyos bal­lon­ka­bát tel­je­sen át­ala­kult, iszo­nya­to­san dögös lett, és va­ló­ság­gal kör­be­tán­colja a női tes­tet.

A ha­gyo­má­nyos bal­lon­ka­bá­tok ideje le­járt! Ez az át­me­neti kabát ugyanis tel­je­sen át­ala­kult!

Felejtsd el a gombokat, ősszel ez a kabát lesz a divat

Felejtsd el a gombokat, ősszel ez a kabát lesz a divat

Nem csak a kar­csú nők­nek áll jól.

Idén a di­vat­ter­ve­zők ki­hagy­ták a gom­bo­kat, így reg­gel csak be­le­bújsz a ked­venc ka­bá­todba és már in­dul­hatsz is. Nem csak a kar­csú nők­nek áll jól.

Így leszel szexi tavasszal! Ez a minta hódít idén!

Így leszel szexi tavasszal! Ez a minta hódít idén!

Íme, a leg­tren­dibb da­ra­bok!

Végre a szek­rénybe ke­rül­het­nek a vas­tag ka­bá­tok és csiz­mák. A sze­szé­lyes ta­va­szi szélre azon­ban nem árt, ha fel­ké­szülsz. Íme, a leg­tren­dibb da­ra­bok!

Magyar okoskabát óvja meg a tűzoltók életét!

Magyar okoskabát óvja meg a tűzoltók életét!

Ma­gyar di­á­kok leg­újabb fej­lesz­tése. Vi­lág­szerte nagy lehet rá az ér­dek­lő­dés. Leg­kö­ze­lebb Ró­má­ban mu­tat­ják be az első rá­né­zésre át­la­gos ka­bá­tot.

Ma­gyar di­á­kok leg­újabb fej­lesz­tése. Vi­lág­szerte nagy lehet rá az ér­dek­lő­dés. Leg­kö­ze­lebb Ró­má­ban mu­tat­ják be az első rá­né­zésre át­la­gos ka­bá­tot. A nyír­egy­házi Bánki Donát Mű­szaki Szak­kö­zép­is­kola és a Sza­bolcs-Szat­már-Bereg Me­gyei Ka­taszt­ró­fa­vé­delmi Igaz­ga­tó­ság közös fej­lesz­tése.

Felejtsd el a gombokat! Most ezzel a trükkel hódítanak a nők!

Felejtsd el a gombokat! Most ezzel a trükkel hódítanak a nők!

A di­vat­ter­ve­zők idén ta­vas­szal ki­hagy­ták a gom­bo­kat a re­per­to­ár­ból. Ta­láld meg a ked­ven­ce­det, és hó­dítsd meg a ta­vaszt!

Vigyázz! Életveszélyes, ha nem veszed le a kocsiban a kabátot a gyerekedről!

Vigyázz! Életveszélyes, ha nem veszed le a kocsiban a kabátot a gyerekedről!

Ho­gyan ül­te­ted a kis­gye­re­ked az au­tó­ban a gye­rek­ülésbe? Le szok­tad venni a ka­bát­ját? Jól fi­gyelj!

Nem hiszed el, milyen az ősz legmenőbb ruhadarabja!

Nem hiszed el, milyen az ősz legmenőbb ruhadarabja!

Őrü­le­te­sen szexi és nőies.

A leg­újabb divat sze­rint a kabát és a pu­ló­ver iga­zán kü­lön­le­ges és meg­lepő. Őrü­le­te­sen szexi és nőies. Szinte bár­mi­vel hord­ha­tod, és meg­véd a hi­deg­től.