CÍMKE: 'kabala'

Mit keres egy kék oroszlán Budapest utcáin?

Mit keres egy kék oroszlán Budapest utcáin?

Van már közös képed az ara­nyos ka­ba­la­ál­lat­tal, ChampLi­on­nal? A bir­kózó-vb-n be­pó­tol­ha­tod.

Ettől várják a győzelmet A Nagy Duett versenyzői

Ettől várják a győzelmet A Nagy Duett versenyzői

Min­den A Nagy Duett sze­replő hisz va­la­mi­ben vagy csak ba­bo­nás, ezért lapul a zse­bé­ben egy ka­bala.

Rúzsa Magdi elajándékozta kabaláját

Rúzsa Magdi elajándékozta kabaláját

A fan­tasz­ti­kus hangú éne­kesnő ez­út­tal nem dal­ban me­sélt ma­gá­ról, és több tit­kot is el­árult.

A fan­tasz­ti­kus hangú éne­kesnő ez­út­tal nem dal­ban me­sélt ma­gá­ról, és több tit­kot is el­árult.

Gyárfással együtt bukott Water Willy is

Gyárfással együtt bukott Water Willy is

Új nevet ka­pott a bot­rá­nyos ka­bala. Az át­ke­resz­te­lés után már nem ha­son­lít a neve egy sze­xu­á­lis se­géd­esz­köz­höz. A lányt is új­ra­ke­resz­tel­ték.

Új nevet ka­pott a bot­rá­nyos ka­bala. Az át­ke­resz­te­lés után már nem ha­son­lít a neve egy sze­xu­á­lis se­géd­esz­köz­höz.

Fellélegezhet az ország, itt vannak a vizes-vébé új kabalái

Fellélegezhet az ország, itt vannak a vizes-vébé új kabalái

Nehéz meg­mon­dani pon­to­san, hogy mi­lyen élő­lé­nyekre ha­son­lí­ta­nak, leg­in­kább ví­zi­tün­dér­nek tűn­nek.

Nehéz meg­mon­dani pon­to­san, hogy mi­lyen élő­lé­nyekre ha­son­lí­ta­nak, leg­in­kább ví­zi­tün­dér­nek tűn­nek.

Íme az ékszer, amely örökre összeköti Zimány Lindát és Kedves Ferencet

Íme az ékszer, amely örökre összeköti Zimány Lindát és Kedves Ferencet

A Ri­post ka­me­rá­i­nak most meg­mu­tatta, sze­rel­mé­től ka­pott ék­sze­rek közül me­lyik az, amely a leg­töb­bet je­lenti szá­mára.

Óriási szerencse érte Olaszországban Lolát!

Óriási szerencse érte Olaszországban Lolát!

Az éne­kesnő já­ték­te­rem­ben mú­latta az ide­jét, ami­kor rá­mo­soly­gott a sze­ren­cse, de arról is be­szélt, miket vá­sá­rolna, ha meg­nyerné az ötös lot­tót.

Az éne­kesnő já­ték­te­rem­ben mú­latta az ide­jét, ami­kor rá­mo­soly­gott a sze­ren­cse, de arról is be­szélt, miket vá­sá­rolna, ha meg­nyerné az ötös lot­tót.

Vigyázz, Fradi! Ilyen ciki, ha lelécel a kabalasas

Vigyázz, Fradi! Ilyen ciki, ha lelécel a kabalasas

Szállj, csak szállj to­vább!

Szállj, csak szállj to­vább! Ezt gon­dol­hatta a ra­ga­dozó, ami­kor ke­re­ket ol­dott a sta­di­on­ból. Mind­ezt a Füg­get­len­ség nap­ján...

Különleges kabalái vannak Farkas Gábrielnek

Különleges kabalái vannak Farkas Gábrielnek

Meg­mu­tatta a Ri­post-nak őket.

Meg­mu­tatta a Ri­post ka­me­rá­já­nak, hogy mik azok a tár­gyak me­lyek­ből erőt merít.

Túszdráma az olimpián: svéd elkövetők, ausztrál áldozat

Túszdráma az olimpián: svéd elkövetők, ausztrál áldozat

El­tűnt Ri­ó­ban az au­szik ked­vence. Már-már fel­ad­ták a re­ményt.

El­tűnt Ri­ó­ban az au­szik ked­vence. Óri­ási bajba ke­rült a rög­bi­já­té­kos a fo­cis­ta­lá­nyok miatt. Már-már fel­ad­ták a re­ményt. Egy egész napot kel­lett várni a rej­tély meg­ol­dá­sára...

Őrült kabalája miatt legyőzhetetlen a Forma-1 ásza?

Őrült kabalája miatt legyőzhetetlen a Forma-1 ásza?

So­ro­zat­ban hét fu­ta­mot nyert Nico Ros­berg. Der­rick miatt? Bo­hó­kás té­vé­sztár lehet a pi­lóta si­ke­re­i­nek a titka.

So­ro­zat­ban hét fu­ta­mot nyert Nico Ros­berg. Der­rick miatt? Bo­hó­kás té­vé­sztár lehet a pi­lóta si­ke­re­i­nek a titka.

Belátták a Fradinál, hogy nagyot hibáztak

Belátták a Fradinál, hogy nagyot hibáztak

Egy év után is­merte be hi­bá­ját a Fe­renc­vá­ros ve­ze­tése.

Egy év után is­merte be hi­bá­ját a Fe­renc­vá­ros ve­ze­tése. A zöld-fe­hé­rek hall­gat­tak a szur­ko­lók ké­ré­sé­nek le­cse­ré­lik a csir­ké­nek csú­folt ka­ba­lá­ju­kat.

Szavazhatunk a kabala utódjáról

Szavazhatunk a kiutált kutya utódjáról

Ezer pá­lya­mun­kát ka­pott az úszó­szö­vet­ség a vébé új ka­ba­lá­jára.

Ezer pá­lya­mun­kát ka­pott az úszó­szö­vet­ség a vébé új ka­ba­lá­jára. A fél­mil­liós ju­ta­lomra 500-an pá­lyáz­nak, az in­ter­net népe is sza­vaz­hat.

Megmutatta szőrös kis kabaláját Sáfrány Emese

Megmutatta szőrös kis kabaláját Sáfrány Emese

A lég­tor­nász a Ri­post ka­me­rá­já­nak me­sélt a sze­ren­csé­ről, a ka­ba­lák­ról és némi jó ta­náccsal is el­lá­tott min­den­kit.

A lég­tor­nász a Ri­post ka­me­rá­já­nak me­sélt a sze­ren­csé­ről, a ka­ba­lák­ról, és némi jó ta­náccsal is el­lá­tott min­den­kit.

Tömegbunyó a mérkőzés előtt: rendőrök mentették a helyzetet

Tömegbunyó a mérkőzés előtt: rendőrök mentették a helyzetet

Csip­ke­lő­dés­ből lök­dö­ső­dés, abból meg ve­re­ke­dés ke­re­ke­dett.

Csip­ke­lő­dés­ből lök­dö­ső­dés, abból meg ve­re­ke­dés ke­re­ke­dett. Szép kis pél­dát mu­tat­tak a kö­zép­is­ko­lás srá­cok­nak.

550 ezerért keresik a kiutált kabala utódját

550 ezerért keresik az úszók a kiutált kabala utódját

Bol-dog­ról vég­leg le­mon­dott a Ma­gyar Úszó­szö­vet­ség. Új ka­ba­lá­val ba­rát­koz­ha­tunk meg, ér­de­mes pá­lyázni, a nyer­tes ko­moly össze­get kap.

Bol-dog­ról vég­leg le­mon­dott a Ma­gyar Úszó­szö­vet­ség. Új ka­ba­lá­val ba­rát­koz­ha­tunk meg, ér­de­mes pá­lyázni.

Ez ám a kabala! Már a műsor előtt szerencsét hozott A Dal énekesnőjének

Ez ám a kabala! Már a műsor előtt szerencsét hozott A Dal énekesnőjének

Veres Mó­nika, azaz Nika csak pár percre vált meg ka­ba­lá­já­tól, ami már a műsor előtt sze­ren­csét ho­zott neki. .

Szerencsétlen kabala: ellopták a víziló fejét

Szerencsétlen kabala: ellopták a víziló fejét, nagy erőkkel keresik

Mi­e­lőbb egész­ben akar­ják látni a ka­ba­lafi­gu­rá­ju­kat egy skót klub ve­ze­tői.

Mi­e­lőbb egész­ben akar­ják látni a ka­ba­lafi­gu­rá­ju­kat egy skót klub ve­ze­tői. Csak a nyom­ra­ve­ze­tői díj­jal fu­kar­kod­nak.

Nem csak mackó, tigris is! Titkokat árult el Király Gábor

Nem csak mackó, tigris is! Titkokat árult el Király Gábor

Vi­lág­szerte is­mert szürke nad­rág­já­ról, de más ba­bo­ná­i­ról is me­sélt vá­lo­ga­tot­tunk sztárja. Ki nem ta­lá­lod, hogy ki mossa a ka­ba­lag­atyá­ját!

Vi­lág­szerte is­mert szürke me­le­gí­tő­nad­rág­já­ról, de más ba­bo­ná­i­ról is me­sélt vá­lo­ga­tot­tunk sztárja. Ki nem ta­lá­lod, hogy ki mossa a kapus híres-hír­hedt ka­ba­lag­atyá­ját!

Kabalafigurák őrült balhéi a sportpályákon

Kabalafigurák őrült balhéi a sportpályákon

Fura szto­rik, fotók és vi­deók.

Pi­silő mé­hecske, ré­szeg orosz­lán, ma­la­cok­kal és macs­ká­val ha­da­kozó far­kas. Sz­to­rik, fotók és vi­deók a ma­guk­ból ki­vet­kőző sze­ren­cse­ho­zók­ról.

Vizelés, parasztozás és öncsonkítás: a legfurább kapusbabonák

Vizelés, parasztozás és öncsonkítás: a legfurább kapusbabonák

Ki­rály szürke mac­kója sehol nincs egyes kol­lé­gái ka­ba­lá­i­hoz ké­pest.

Ki­rály szürke mac­kója sehol nincs egyes kol­lé­gái ka­ba­lá­i­hoz ké­pest. A ba­bo­ná­sok szá­mára el­át­ko­zott nap, pén­tek 13. lévén, íme, a ka­pu­sok 8 leg­őrül­tebb szo­kása.

Hús-vér kabalák, a Fradi-sastól a náci tacskóig

Hús-vér kabalák, a Fradi-sastól a náci tacskóig (aug. 20. délutáni SLIDE)

A sport­klu­bok leg­fu­rább ta­liz­mán­jai.

Be­mu­tat­juk a sport­klu­bok leg­fu­rább sze­ren­cse­ho­zóit. Tra­gi­kus sorsú kecs­ke­ki­rá­lyok, fa­vágó, bö­lény, sőt tig­ris a pálya szé­lén.

Fájó sérülés, padlón a kabalacápa - Fotó

Fájó sérülés, padlón a kabalacápa - Fotó

Munka köz­ben sé­rült meg a kölni ho­ki­sok ka­ba­lája. Sharky meg­csú­szott a jégen, ki­for­dult a térde, meccs alatt kel­lett le­tá­mo­gatni a pá­lyá­ról.

Munka köz­ben sé­rült meg a kölni ho­ki­sok ka­ba­lája. Sharky meg­csú­szott a jégen, ki­for­dult a térde, meccs alatt kel­lett le­tá­mo­gatni a pá­lyá­ról.

Mi van a zsebében?

Mi van a zsebében?

Van, aki­nek nyúl­láb, van, aki­nek cica, vagy épp egy gye­rek­kori maci, de ka­ba­lája min­den­ki­nek van.

Van, aki­nek nyúl­láb, van, aki­nek cica, vagy épp egy gye­rek­kori maci, de ka­ba­lája min­den­ki­nek van. Nézze meg vi­de­ón­kat, kinek mi lapul a zse­bé­ben