CÍMKE: 'junior prima díj'

A tehetség felelősséggel jár

A tehetség felelősséggel jár

Ju­nior Prima Díjat ka­pott a két te­het­ség.

Pa­taki Bence gye­rek­ként még zon­go­rázni ta­nult, Ra­fael Mário pedig elő­ször do­bolni kez­dett el. Azon­ban a sors más­ként dön­tött.

Nem akartak zenélni, mégis az ország legsikeresebb művészei lettek

Nem akartak zenélni, mégis az ország legsikeresebb művészei lettek

Köny­ves-Tóth Mi­hály nem akart ze­nész lenni, Ko­vács Ger­gely pedig so­káig el­len­állt a zon­go­rá­nak.

A gondolataikat szólaltatják meg a hangszereikkel

A gondolataikat szólaltatják meg a hangszereikkel

Kör­be­ve­szi őket a zene - talán így le­hetne jel­le­mezni az MVM Ma­gyar Vil­la­mos Művek Zrt. által ki­osz­tott Ju­nior Prima díj 2018-as dí­ja­zot­tait. Hor­váth Be­ne­dek és Dolfin Be­ne­dek csa­lád­já­ban is fon­tos sze­re­pet ját­szik a mu­zsika. Mind­ket­ten hang­sze­rek­kel fe­je­zik ki ér­zel­me­i­ket. Egyi­kük a zon­gora bil­len­tyűin ke­resz­tül, má­si­kuk csel­ló­val.

A zene szeretetét a családjuktól örökölték

A zene szeretetét a családjuktól örökölték

Az MVM Ma­gyar Vil­la­mos Művek Zrt. által Ju­nior Prima Díj­jal ki­tün­te­tet­tek kö­zött akad, aki már az anya­tej­jel szívta ma­gába a zene sze­re­te­tét. Ba­logh Máté szü­lei ze­né­szek, De­mény Ba­lázsra pedig nép­ze­ne­gyűjtő nagy­ma­mája és zon­go­rázó édes­apja ha­tott.

A jövő zenei sztárjait díjazták

A jövő zenei sztárjait díjazták

Tíz fi­a­tal mű­vész kap­hatta meg a Ju­nior Prima díjat.

A hazai ko­moly­ze­nei élet tíz leg­ki­emel­ke­dőbb fi­a­tal mű­vé­sze kap­hatta meg a Ju­nior Prima Díjat 2018-ban.

Magyarország kifogyhatatlan a zenei tehetségekből

Magyarország kifogyhatatlan a zenei tehetségekből

Tíz fi­a­tal te­het­ség ve­hette át a 2018-as Ju­nior Prima díjat ze­ne­mű­vé­szet ka­te­gó­ri­á­ban.