CÍMKE: 'juhász péter botránya'

Juhász Péter ebből aligha jön ki jól

Juhász Péter ebből aligha jön ki jól

A Min­den­na­pok Női Szem­mel Egye­sü­let arra kéri Szél Ber­na­det­tet, hogy ő is írja alá a pe­tí­ciót, ame­lyet azért in­dí­tot­tak, hogy az Együtt el­nöke tá­voz­zon a köz­élet­ből.

A Min­den­na­pok Női Szem­mel Egye­sü­let arra kéri Szél Ber­na­det­tet, az LMP mi­nisz­ter­el­nök-je­lölt­jét, hogy ő is írja alá a pe­tí­ciót, ame­lyet azért in­dí­tot­tak, hogy az Együtt el­nöke tá­voz­zon a köz­élet­ből.

Aláírásgyűjtés indult Juhász Péter ellen

Aláírásgyűjtés indult Juhász Péter ellen

A köz­élet­ből való tá­vo­zásra szó­lí­tot­ták fel a kor­mány­pár­tok Ju­hász Pé­tert, az Együtt el­nö­két. Bán­tal­mazta élet­tár­sát, gyer­me­kei édes­any­ját, és emel­lett gyer­me­kei előtt dro­go­zott.

A köz­élet­ből való tá­vo­zásra szó­lí­tot­ták fel a kor­mány­pár­tok Ju­hász Pé­tert, az Együtt el­nö­két csü­tör­tö­kön. Bán­tal­mazta élet­tár­sát, gyer­me­kei édes­any­ját, és emel­lett saját gyer­me­kei előtt dro­go­zott. Ez el­fo­gad­ha­tat­lan a Fi­desz és a KDNP szá­mára, az erő­szak min­den for­má­ját el­uta­sít­ják, főleg, ha az a gyer­me­kek és a nők ellen irá­nyul.

Védelmet kért Juhász Péter élettársa! A családon belüli erőszak ellen küzdő jogvédőkhöz fordult

Védelmet kért Juhász Péter élettársa! A családon belüli erőszak ellen küzdő jogvédőkhöz fordult

Az egye­sü­let tette közzé a nő vá­la­szát.

A há­rom­gye­re­kes édes­anya a csa­lá­don be­lüli erő­szak ellen küzdő neves egye­sü­let­től a Pa­ten­től kért vé­del­met az ag­resszív po­li­ti­kus­sal szem­ben. Az egye­sü­let tette közzé a nő vá­la­szát.

A verés és a terror elől menekült el Juhász Péter felesége a három gyerekkel

A verés és a terror elől menekült el Juhász Péter felesége a három gyerekkel

Már 2016 őszén ki­szi­vá­rog­tak rész­le­tek a po­li­ti­kus bot­rá­nyos ma­gán­éle­té­ről. Csak­hogy akkor még sokan be­dug­ták a fü­lü­ket.