CÍMKE: 'judith sargentini'

Sargentinit videóban méltatta a Hamasz terrorszervezet propagandaoldala

Sargentinit méltatta a Hamasz terrorszervezet

A Gázai öve­ze­tet meg­szállva tartó, Iz­rael el­pusz­tí­tá­sára tö­rekvő hír­hedt ter­ror­szer­ve­zet pro­pa­gan­da­ol­dala, az EPAL Media Cen­ter arab nyelvű vi­de­ó­ban üd­vö­zölte Ju­dith Sar­gen­tini párt­ját.

Holland kommunisták alapították Judith Sargentini pártját

Holland kommunisták alapították Judith Sargentini pártját

Kü­lö­nös dol­gokra buk­kan­tunk.

Sokan te­szik fel a kér­dést mos­ta­ná­ban, mi­féle párt po­li­ti­kusa is a ve­he­men­sen Ma­gyar­or­szágra tá­madó Ju­dith Sar­gen­tini?

Soros emberei csalni akarnak az Európai Parlamentben

Soros emberei csalni akarnak az Európai Parlamentben

Ki­for­gat­nák a sza­bá­lyo­kat.

Még a mű­kö­dési sza­bá­lyok meg­sze­gé­sé­től sem ri­ad­nak vissza, hogy végre meg­bün­tet­hes­sék Ma­gyar­or­szá­got.