CÍMKE: 'jövő'

Ha a migránspártiak nyernek, bosszúhadjáratot indíthatnak

Ha a migránspártiak nyernek, bosszúhadjáratot indíthatnak

A má­jusi eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tá­son ci­vi­li­zá­ci­ónk jö­vője a tét.

Rétvári: A nemzet jövőjét a kistelepüléseken találjuk

Rétvári: A nemzet jövőjét a kistelepüléseken találjuk

A nem­zet egyik fő bá­zisa, meg­ma­ra­dá­sá­nak és után­pót­lá­sá­nak fon­tos ele­mei a kis­te­le­pü­lé­sek.

Titkos vonalak a tenyereden: Döbbenetes, mit árulnak el rólad EZO

Titkos vonalak a tenyereden: Döbbenetes, mit árulnak el rólad

Titkos vonalak a tenyereden: Döbbenetes, mit árulnak el rólad

Kí­ván­csi vagy arra, hogy mi­lyen vagy, mit tar­to­gat szá­modra a jövő?

Kí­ván­csi vagy arra, hogy mi­lyen vagy, mit tar­to­gat szá­modra a jövő? Nézz a te­nye­redbe, fi­gyeld meg a vo­na­la­kat és is­merd meg magad!

Szívszorító interjút adott az ATV-től távozó Jaksity Kata, ez vár rá

Szívszorító interjút adott az ATV-től távozó Jaksity Kata, ez vár rá

A mű­sor­ve­zető szer­dán tudta meg, hogy 11 év után bú­csúz­nia kell, most el­mondta, ho­gyan to­vább.

A mű­sor­ve­zető szer­dán tudta meg, hogy ti­zen­egy év után bú­csúz­nia kell a kép­er­nyő­től.

Válassz egy lapot, és megtudod, mit ígér neked a szerelem!

Válassz egy lapot, és megtudod, mit ígér neked a szerelem!

Az ősi kár­tyák el­árul­ják, mi vár rád, és mit kell ten­ned cé­lo­dért.

Az ősi kár­tyák el­árul­ják, mi vár rád, és mit kell ten­ned cé­lo­dért.

Indul az ország első 3D szakember képzése

Indul az ország első 3D szakember képzése

A mun­ka­erő­pi­aci igé­nyek­hez iga­zodó ok­ta­tás­sal, a di­gi­tá­lis kom­pe­ten­cia kép­zé­sére fó­kusz­álva in­dítja első kö­zép­is­ko­lai osz­tá­lyait idén szep­tem­ber­ben a Gyer­mek­szem.pont Ala­pít­vány

A di­gi­tá­lis kom­pe­ten­cia kép­zé­sére fó­kusz­álva in­dítja első kö­zép­is­ko­lai osz­tá­lyait idén szep­tem­ber­ben a Gyer­mek­szem.pont Ala­pít­vány

Őszintén vallott Pártos Csilla, fogalma sincs, mit hoz a jövő!

Őszintén vallott Pártos Csilla, fogalma sincs, mit hoz a jövő!

Nem­ré­gi­ben három hétre sza­kí­tott.

Pécsi Il­dikó egy­kori menye nem­ré­gi­ben három hétre sza­kí­tott nála fi­a­ta­labb ked­ve­sé­vel, ám úgy dön­töt­tek, újra meg­pró­bál­ják együtt.

Sötét jövő: Borzasztó, mit jósol 2019-re a legendás vak látnok

Sötét jövő: Borzasztó, mit jósol 2019-re a legendás vak látnok

Pu­tyin el­sá­padna.

Baba Vanga már az Isz­lám Állam rém­tet­teit is előre látta, így nem ki­zárt, hogy 2019-es jós­lata hal­la­tán Pu­tyin el­sá­padna a ré­mü­let­től.

Melyik fotelbe ülnél - ez a teszt mindent elárul jövődről és boldogságodról

Melyik fotelbe ülnél - ez a teszt mindent elárul jövődről és boldogságodról

Iz­gal­mas sze­mé­lyi­ség­tesztre in­vi­tá­lunk. Ki­de­rül, mit hoz a kö­ze­jö­vőd...

Iz­gal­mas sze­mé­lyi­ség­tesztre in­vi­tá­lunk. Meg­tud­ha­tod be­lőle, mit ígér szá­modra a jövő.

Válassz egy lapot - elárulja, mit hoz neked a szerelem

Válassz egy lapot - elárulja, mit hoz neked a szerelem

Vajon rád talál a bol­dog­ság? A kap­cso­la­tod erős és szi­lárd marad? Ezekre kapsz vá­laszt most.

Vajon rád talál a bol­dog­ság? A kap­cso­la­tod erős és szi­lárd marad? Ezekre kapsz vá­laszt most.

Válassz egy kártyát, és megtudod, rád talál-e a szerelem

Válassz egy kártyát, és megtudod, rád talál-e a szerelem

Va­lódi és hasz­nos ta­ná­cso­kat kapsz.

Va­lódi és hasz­nos ta­ná­cso­kat kapsz a la­pok­tól, me­lyek meg­üze­nik szá­modra a jövőt. Élj az út­mu­ta­tá­suk­kal!

Válassz egy kártyát, és megtudod, hol vár a boldogság! EZO

Válassz egy kártyát, és megtudod, hol vár a boldogság!

Válassz egy kártyát, és megtudod, hol vár a boldogság!

Vá­lassz a lapok közül egyet, és fény derül arra, hogy mi­lyen úton kell el­in­dul­nod.

Megérkezett az októberi horoszkópod: kiderül, boldog leszel-e EZO

Megérkezett az októberi horoszkópod: kiderül, boldog leszel-e

Megérkezett az októberi horoszkópod: kiderül, boldog leszel-e

A kö­vet­kező hónap sok meg­le­pe­tést tar­to­gat. Nézd meg, mi vár rád.

A kö­vet­kező hónap sok meg­le­pe­tést tar­to­gat. Nézd meg, mi vo­nat­ko­zik a csil­lag­je­gyedre.

Melyik dombról néznél le? - Elárulja, merre vár a boldogság!

Melyik dombról néznél le? - Elárulja, merre vár a boldogság!

Vá­lassz egy képet a hat közül, me­lyet mu­ta­tunk, és meg­tu­dod, mi vár rád.

Vá­lassz egy képet a hat közül, me­lyet mu­ta­tunk, és meg­tu­dod, mi vár rád.

Válassz egy kártyát - kiderül, mi vár rád a szerelemben EZO

Válassz egy kártyát - kiderül, mi vár rád a szerelemben

Válassz egy kártyát - kiderül, mi vár rád a szerelemben

Egyet­len lap, mégis ren­ge­teg se­gít­sé­get nyújt szá­modra ahhoz, hogy iga­zán bol­dog le­hess.

Egyet­len lap, mégis ren­ge­teg se­gít­sé­get nyújt szá­modra ahhoz, hogy iga­zán bol­dog le­hess.

Nem bízik pasijában? Különös dolgokat mondott az óriásmellű színésznő

Nem bízik pasijában? Különös dolgokat mondott az óriásmellű színésznő

Egyál­ta­lán nem hiszi, hogy kap­cso­la­tuk örökké tart majd: meg­le­het, hogy az óri­ási kor­kü­lönb­ség miatt.

Válassz egy kártyát - megtudod, mi az utad a boldogsághoz!

Válassz egy kártyát - megtudod, mi az utad a boldogsághoz!

Ezek a lapok abban se­gí­te­nek most neked, hogy tudd, merre kell in­dul­nod, mi­lyen jövő vár rád.

Legnagyobb titkaid fedi fel ez a megdöbbentő személyiségteszt!

Legnagyobb titkaid fedi fel ez a megdöbbentő személyiségteszt!

Fon­tos kér­dé­se­idre kapod meg a vá­laszt, ha most ve­lünk tar­tasz. Ki vagy va­ló­já­ban? Mi vár rád? Most meg­tu­dod!

Húzz egy lapot: megkapod a választ, amire vártál. Íme a jövőd és sorsod! EZO

Húzz egy lapot: megkapod a választ, amire vártál. Íme a jövőd és sorsod!

Húzz egy lapot: megkapod a választ, amire vártál. Íme a jövőd és sorsod!

Ezek a lapok ren­ge­teg dol­got árul­nak el rólad és arról, hogy mi vár rád. Vá­lassz és nézd meg, mit üzen neked a lap.

Melyik padra ülnél le? Ez a teszt megmutatja, mit várhatsz a jövőtől

Melyik padra ülnél le? Ez a teszt megmutatja, mit várhatsz a jövőtől

Vá­laszd ki a képet, hall­gass a szí­vedre. Ki­de­rül, mit tar­to­gat szá­modra a sor­sod.

Vá­laszd ki a képet, hall­gass a szí­vedre. Ki­de­rül, mit tar­to­gat szá­modra a sor­sod.

Egy férfi döbbenetes videóval bizonyítja, hogy járt a jövőben...

Egy férfi döbbenetes videóval bizonyítja, hogy járt a jövőben...

2120-ban ké­szült a fel­vé­tel, ál­lí­tó­lag.

Te­le­fon­ján mu­to­gatta a 2120-ban ké­szült fel­vé­telt, amin a glo­bá­lis fel­me­le­ge­dés ha­tása lát­ható.

Elfogynak az új rendszámok, mi a megoldás?

Elfogynak az új rendszámok, mi a megoldás?

Jön­nek a te­rü­let­alapú rend­szá­mok?

Na­po­kon belül el­kez­dik osz­tani az R-es rend­szá­mo­kat! Köz­ben egyre több autót he­lyez­nek for­ga­lomba, így né­hány éven belül el­fogy­nak az új rend­szá­mok.

Melyik kapun lépnél be? Elárulja válaszod, hogy mi vár rád és ki vagy valójában EZO

Melyik kapun lépnél be? Elárulja válaszod, hogy mi vár rád és ki vagy valójában

Melyik kapun lépnél be? Elárulja válaszod, hogy mi vár rád és ki vagy valójában

Vá­lassz egy képet, és meg­is­me­red sze­mé­lyi­sé­ged rej­tett te­rü­le­teit.

Vá­lassz egy képet, és meg­is­me­red sze­mé­lyi­sé­ged rej­tett te­rü­le­teit. Azt is meg­tu­dod, ho­gyan le­hetsz bol­dog.

Válassz egy kártyát, és megtudod, milyen jövő vár rád! EZO

Válassz egy kártyát, és megtudod, milyen jövő vár rád!

Válassz egy kártyát, és megtudod, milyen jövő vár rád!

Három lap közül kell el­dön­te­ned, me­lyik áll hoz­zád leg­in­kább közel. Utat mutat a bol­dog­sá­god felé!

Három lap közül kell el­dön­te­ned, me­lyik áll hoz­zád leg­in­kább közel. Utat mutat a bol­dog­sá­god felé!

Melyik parton nyaralnál? Meglepő titkokat árul el jövődről ez a teszt

Melyik parton nyaralnál? Meglepő titkokat árul el jövődről ez a teszt

Egyet­len fény­kép mel­lett kell csu­pán dön­te­ned, mégis ren­ge­teg do­logra fény derül.

Melyik folyosón indulnál el? Most kiderül, milyen lesz a jövőd, mire vágysz

Melyik folyosón indulnál el? Most kiderül, milyen lesz a jövőd, mire vágyik a lelked

Ez a sze­mé­lyi­ség­teszt abban segít, hogy fel­is­merd, merre ér­de­mes in­dul­nod, hol ta­lá­lod a bol­dog­sá­got.

Melyik kanapéra ülnél le? Ez mindent elárul rólad és a jövődről EZO

Melyik kanapéra ülnél le? Ez mindent elárul rólad és a jövődről

Melyik kanapéra ülnél le? Ez mindent elárul rólad és a jövődről

Vá­lassz egy ka­na­pét a 6 közül, és nézd meg, mi­lyen tit­ko­kat súg meg rólad ez a dön­tés.

Vá­lassz egy ka­na­pét a 6 közül, és nézd meg, mi­lyen tit­ko­kat súg meg rólad ez a dön­tés.

Válassz egy kártyát, és megkapod a választ a jövődre! EZO

Válassz egy kártyát, és megkapod a választ a jövődre!

Válassz egy kártyát, és megkapod a választ a jövődre!

Három lap közül kell ki­vá­lasz­ta­nod, me­lyik áll hoz­zád leg­kö­ze­lebb. Sor­sod pedig fel­tá­rul

Három lap közül kell ki­vá­lasz­ta­nod, me­lyik áll hoz­zád leg­kö­ze­lebb. Sor­sod pedig fel­tá­rul

Melyik utcán sétálnál? A választásod elárulja a jövőd... EZO

Melyik utcán sétálnál? A választásod elárulja a jövőd...

Melyik utcán sétálnál? A választásod elárulja a jövőd...

Vá­lassz ki egyet­len képet, és lásd meg, mit tar­to­gat szá­modra a hol­nap.

Húzz egy kártyát! Most kiderül, mit tartogat a jövő: íme a boldogságod titka EZO

Húzz egy kártyát! Most kiderül, mit tartogat a jövő: íme a boldogságod titka

Húzz egy kártyát! Most kiderül, mit tartogat a jövő: íme a boldogságod titka

Mi az, ami vár rád? Ho­gyan ala­kul a sor­sod? Ki­de­rül, ha ve­lünk tar­tasz most né­hány percre.

Melyik lakásba költöznél? Ez a teszt mindent elárul rólad és a sorsodról

Melyik lakásba költöznél? Ez a teszt mindent elárul rólad és a sorsodról

Sok gyö­nyörű képet mu­ta­tunk. De mégis csu­pán egyet kell vá­lasz­ta­nod.

Sok gyö­nyörű képet mu­ta­tunk. De neked mégis csu­pán egyet kell vá­lasz­ta­nod.

Válassz egy lapot, és tudd meg a lelked és jövőd titkait! EZO

Válassz egy lapot, és tudd meg a lelked és jövőd titkait!

Válassz egy lapot, és tudd meg a lelked és jövőd titkait!

Nézd meg jól a kár­tyá­kat, me­lye­ket mu­ta­tunk. És vá­laszd ki, me­lyik szó­lít meg téged.

Nézd meg jól a kár­tyá­kat, me­lye­ket mu­ta­tunk. És vá­laszd ki, me­lyik szó­lít meg téged.

Semmi flanc: Komoly döntést hozott gyermeke jövőjéről a magyar műsorvezető

Semmi flanc: Komoly döntést hozott gyermeke jövőjéről a magyar műsorvezető

A TV2 sztárja fér­jé­vel gyak­ran be­szél­get arról, hogy mi lenne a leg­jobb...

A TV2 sztárja fér­jé­vel gyak­ran be­szél­get arról, hogy mi lenne a leg­jobb...

Ezért akar gyesre menni A Nagy Duett szépfiúja

Ezért akar gyesre menni A Nagy Duett szépfiúja

Andi szer­vezi a fel­lé­pé­se­ket.

Hor­váth Tamás a fe­le­sége ke­zébe adta az irá­nyí­tást! Andi szer­vezi az éne­kes fel­lé­pé­seit, in­tézi az ügyes-bajos dol­gait.

Rémálmáról mesélt a világsztár: Messi retteg a jövőjétől!

Rémálmáról mesélt a világsztár: Messi retteg a jövőjétől!

Az ar­gen­tin klasszis őszinte volt.

Az ar­gen­tin fut­ball­klasszis nem tudja, mihez kezd a vissza­vo­nu­lása után. A ha­zá­jáért is ag­gó­dik.

Válassz egy kártyát és megmondjuk a jövőd! - meglepően őszinte teszt EZO

Válassz egy kártyát és megmondjuk a jövőd! - meglepően őszinte teszt

Válassz egy kártyát és megmondjuk a jövőd! - meglepően őszinte teszt

Mind­össze annyi a dol­god, hogy a 3 kár­tya közül ki­vá­lasz­tod, me­lyik szó­lít meg téged.

Súlyos döntést hozott Varga Viktor, az egész élete megváltozik

Súlyos döntést hozott Varga Viktor, az egész élete megváltozik

Végre meg­ko­mo­lyo­dik?

Végre meg­ko­mo­lyo­dik a nép­szerű éne­kes? A Ri­post­nak val­lott a vál­to­zá­sok­ról.

Hosszú Katinka fontos döntést hozott a jövőjéről

Hosszú Katinka fontos döntést hozott a jövőjéről

Sokat sej­tet úszó­nőnk és edző-férje kap­cso­la­tá­ról a hi­va­ta­los pa­pí­rok tar­talma.

Sokat sej­tet úszó­nőnk és edző-férje kap­cso­la­tá­ról a hi­va­ta­los pa­pí­rok tar­talma. Si­ke­rül kü­lön­vá­lasz­tani a szak­mai mun­kát a ma­gán­éle­tük­től?

Megrázó jövő: ez vár a világra 2018-ban a híres vak jósnő szerint! EZO

Megrázó jövő: ez vár a világra 2018-ban a híres vak jósnő szerint!

Megrázó jövő: ez vár a világra 2018-ban a híres vak jósnő szerint!

Az 51. év­szá­za­dig jó­solta meg előre az em­be­ri­ség sor­sát. 2018-ra sors­for­dító ese­mé­nye­ket ígér.

Sokkoló felvétel került elő egy elfogott földönkívüli kihallgatásáról

Sokkoló felvétel került elő egy elfogott földönkívüli kihallgatásáról

2016 nya­rán nagy fel­tű­nést kel­tett az a fur­csa film­rész­let, ame­lyen egy ide­gen lénnyel ké­szült "in­terjú" lát­ható. Itt a foly­ta­tás...

Vége, ezért nem szervez több szépségversenyt Vajna Tímea!

Vége, ezért nem szervez több szépségversenyt Vajna Tímea!

Andy Vajna csi­nos fe­le­sége je­len­leg kül­föl­dön él.

Andy Vajna csi­nos fe­le­sége je­len­leg kül­föl­dön él, de el­árulta, mivel fog­lal­kozna szí­ve­sen a jö­vő­ben.

Íme, a küllők nélküli csodabicikli!

Íme, a küllők nélküli csodabicikli!

Ter­mé­sze­te­sen mo­bi­los al­kal­ma­zás is ké­szült hozzá!

A bi­cik­li­fej­lesz­tés el­múlt év­szá­za­da­i­nak leg­for­ma­bon­tóbb és leg­kü­lön­le­ge­sebb da­rabja ez a ke­rék­pár. Ter­mé­sze­te­sen al­kal­ma­zás is ké­szült hozzá!

Óriási változékonysággal fagyos húsvét várható

Óriási változékonysággal fagyos húsvét várható

A szom­bati esős idő után va­sár­nap ki­csit fel­lé­le­gez­he­tünk, némi nap­sü­tés is lesz. Azon­ban a hét to­vábbi ré­szé­ben nem vár­ható sok­kal jobb hely­zet.

A szom­bati esős idő után va­sár­nap ki­csit fel­lé­le­gez­he­tünk, némi nap­sü­tés is lesz. Azon­ban a hét to­vábbi ré­szé­ben nem vár­ható sok­kal jobb hely­zet.

Hatalmas bejelentést tett a börtönviselt Lajcsi: A jövője forog kockán

Hatalmas bejelentést tett a börtönviselt Lajcsi: A jövője forog kockán

Meg­vál­toz­hat az élete, ha min­den úgy ala­kul, aho­gyan el­ter­vezte!

Meg­vál­toz­hat az élete, ha min­den úgy ala­kul, aho­gyan el­ter­vezte!

Abszurd jövő: automatából vásárolunk autót!

Abszurd jövő: automatából vásárolunk autót!

Új­don­ság az au­to­ma­ták pi­a­cán!

Új­don­ság az au­to­ma­ták pi­a­cán - már nem kell sokat várni, és az au­tón­kat is gé­pek­ből ve­het­jük!

Ilyenek lesznek a jövő házai! Évszakok szerint átalakulnak

Ilyenek lesznek a jövő házai! Évszakok szerint átalakulnak

A ház ele­mei sza­ba­don mo­zog­nak...

A ház ele­mei sza­ba­don moz­gat­ha­tóak, ha a tulaj meg­unja a régi ki­lá­tást vagy el­ren­de­zést, eset­leg azt sze­retné, hogy a nap más­hogy süs­sön be az ab­la­kán...

Te melyik órában születtél? Most kiderül, milyen ember vagy! EZO

Te melyik órában születtél? Most kiderül, milyen ember vagy!

Te melyik órában születtél? Most kiderül, milyen ember vagy!

Min­denki sor­sát be­fo­lyá­solja szü­le­tése pil­la­nata.

Min­denki sor­sát be­fo­lyá­solja szü­le­tése pil­la­nata. Most meg­néz­he­ted, szü­le­tési órád alap­ján, mi vár rád a jö­vő­ben! Is­merd meg, mi­lyen tu­laj­don­sá­gok jel­le­mez­nek! A csil­la­gok ál­lása min­dig be­fo­lyá­solta az em­be­rek sze­mé­lyi­sé­gét.

Januári nagy szex horoszkóp: így hoznak boldogságot a csillagok

Januári nagy szex horoszkóp: így hoznak boldogságot a csillagok

Az év első hó­napja le­he­tő­sé­get ad, hogy újra in­dul­jon a sze­relmi éle­te­tek.

Az év első hó­napja le­he­tő­sé­get ad, hogy új ala­pok­ról in­dít­sá­tok a sze­relmi éle­te­tek. Mind jegy­nek más és más le­he­tő­sé­get nyújt a Vé­nusz, hogy ki­tel­je­sed­jen a sze­xu­a­li­tása. Min­den hónap új és új ki­hí­vá­so­kat tar­to­gat szá­modra.

Űrtechnika! Íme Zuckerberg okosotthona!

Űrtechnika! Íme Zuckerberg okosotthona!

Be­já­ró­nőre köl­te­nie sem kell.

A Fa­ce­book-vezér idén ja­nu­ár­ban vette a fe­jébe, hogy olyan mes­ter­sé­ges in­tel­li­gen­ciát alkot meg, ami az összes ház kö­rüli te­en­dőt segít el­vé­gezni he­lyette.

Horoszkóp: A november a rendrakás hónapja lesz az életedben EZO

Horoszkóp: A november a rendrakás hónapja lesz az életedben

Horoszkóp: A november a rendrakás hónapja lesz az életedben

A hónap je­len­tős ré­szé­ben a Mér­leg-Hold se­gíti az éle­ted. Nézd meg a ho­rosz­kó­pod és en­gedd el amire nincs szük­sé­ged.

A számok megmutatják: Ezért lesz különleges számodra 2017! EZO

A számok megmutatják: Ezért lesz különleges számodra 2017!

A számok megmutatják: Ezért lesz különleges számodra 2017!

A szám­misz­tika sze­rint a kö­vet­kező év segít, hogy meg­lásd az utad­ban álló aka­dá­lyo­kat.

Ezért nem talál magának párt Dopeman!

Ezért nem talál magának párt Dopeman!

A rap­per anyu­kája el­árulta az okát.

Az elő­adó sze­relmi élete nem a leg­job­ban ala­kult, ami­nek édes­anyja sze­rint nyo­mós oka van. Őszin­tén el­mondta, mit gon­dol erről.

Dér Heni előre szól mindenkinek: "Nyugodtan vágjatok kupán!"

Dér Heni előre szól mindenkinek: "Nyugodtan vágjatok kupán!"

Előre gon­dol a jö­vőre is, ezért fon­tos dol­got kért a ra­jon­gók­tól.

Előre gon­dol a jö­vőre is, ezért fon­tos dol­got kért a ra­jon­gók­tól.

Sebestyén Balázs felkészült a legrosszabbra is

Sebestyén Balázs felkészült a legrosszabbra is

Már a jö­vő­jé­ről gon­dol­ko­dik.

A Class FM sorsa egy­előre bi­zony­ta­lan. Ezért a nép­szerű mű­sor­ve­zető már a jö­vő­jé­ről gon­dol­ko­dik.

Meglepő bejelentést tett a TV2 sztárja

Meglepő bejelentést tett a TV2 sztárja

Előre el­né­zést kért azért, amit a jö­vő­ben tenni fog.

Előre el­né­zést kért azért, amit a jö­vő­ben tenni fog.

Visszatérhet a képernyőre a Barátok közt egykori sztárja

Visszatérhet a képernyőre a Barátok közt egykori sztárja

Szabó Erika jó ideje azon­ban el­tűnt a nyil­vá­nos­ság elől. Meg­ke­res­tük és el­árulta, mi van vele.

Szabó Erika jó ideje azon­ban el­tűnt a nyil­vá­nos­ság elől. Meg­ke­res­tük és el­árulta, mi van vele.

Gesztesi Károly ismét meghökkentett mindenkit

Gesztesi Károly ismét meghökkentett mindenkit

Nincs hét, hogy Gesz­tesi Ká­roly ne szá­molna be va­lami el­ké­pesztő és tel­je­sen meg­lepő vál­to­zás­ról az éle­té­ben.

Nincs hét, hogy Gesz­tesi Ká­roly ne szá­molna be va­lami el­ké­pesztő és tel­je­sen meg­lepő vál­to­zás­ról.

Hoppá! Jön az újabb baba Carameléknél?

Hoppá! Jöhet az újabb baba Carameléknél?

Mol­nár Fe­renc Ca­ra­mel sej­tel­me­sen be­szélt jö­vő­beni ter­ve­i­ről.

A ma­gyar éne­kes új la­kásba köl­tö­zött csa­lád­já­val, mert a régi ki­csi­nek bi­zo­nyult hár­muk­nak, vagy né­gyük­nek?

Kötelező lesz az automata fékrendszer az autókban!

Kötelező lesz az automata fékrendszer az autókban!

Az au­to­mata fék már lé­tező dolog.

Az au­to­mata fé­ke­zés már lé­tező funk­ció, de je­len­leg nem az alap­fel­sze­relt­ség része, mint a biz­ton­sági öv.

Nem jött be Lagzi Lajcsi ellenségeinek jóslata!

Nem jött be Lagzi Lajcsi ellenségeinek jóslata!

A mu­la­tós ze­nész nem haj­landó mások miatt meg­húzni magát, pedig rossz­aka­rói azt vár­ták, hogy re­me­te­éle­tet éljen.

A mu­la­tós ze­nész nem haj­landó mások miatt meg­húzni magát, pedig rossz­aka­rói azt vár­ták, hogy re­me­te­éle­tet éljen. Ga­lam­bos Lajos arról is bő­veb­ben írt most meg­je­lenő köny­vé­ben, hogy mely or­szá­gok­ban tudná el­kép­zelni jö­vő­jét. Még nem dön­tötte e, hogy itt­hon marad-e.

Jakupcsek Gabriella meglepő kijelentésére senki sem számított!

Jakupcsek Gabriella meglepő kijelentésére senki sem számított!

A mű­sor­ve­ze­tő­nek konk­rét el­kép­ze­lé­sei van­nak a jö­vő­jé­vel kap­cso­lat­ban. El­árulta, mit sze­retne.

A mű­sor­ve­ze­tő­nek konk­rét el­kép­ze­lé­sei van­nak a jö­vő­jé­vel kap­cso­lat­ban, és ha egy fel­adat ezek­nek nem felel meg, akkor nem akar vissza­térni a kép­er­nyőre. Meg­in­do­kolja, mi áll dön­tése hát­te­ré­ben.

Végleg eltűnhetnek az okostelefonok öt éven belül

Végleg eltűnhetnek az okostelefonok öt éven belül

Jön a mes­ter­sé­ges in­tel­li­gen­cia.

El­tűn­het­nek az okos­te­le­fo­nok - derül ki az Eri­cson által vég­zett ku­ta­tás­ból. A vál­tást a mes­ter­sé­ges in­tel­li­gen­cia el­ter­je­dése hoz­hatja el.

Olyan dolgokat árult el gyerekeiről Ördög Nóra, amire nem számítottunk

Olyan dolgot árult el gyerekeiről Ördög Nóra, amire nem számítottunk

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője lá­nyát agy­se­bész­nek, fiát űr­ku­ta­tó­nak szánja.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője leg­újabb blog­be­jegy­zé­sé­ben ki­csit el­ka­lan­do­zott, és meg­ál­modta gyer­me­kei jö­vő­jét. Fan­tá­zia­dús ví­ziói van­nak, az egy­szer biz­tos!

Vörös szem, sötét bőr - ilyen lesz az ember 1000 év múlva

Vörös szem, sötét bőr - ilyen lesz az ember 1000 év múlva

Élet­ko­runk és ma­gas­sá­gunk megnő, erő­seb­bek és sö­té­tebb bő­rűek le­szünk, sze­münk pedig vö­rössé válik egy videó sze­rint.

Jönnek a gondolatvezérelt autók

Jönnek a gondolatvezérelt autók

A ko­csiba be­épí­tett szer­ke­zet a ve­zető agy­sejt­je­i­nek elekt­ro­mos hul­lám­zá­sát fi­gyeli.

A sci-fibe illő autót már fej­lesz­tik is Kí­ná­ban. A ko­csiba be­épí­tett szer­ke­zet a ve­zető agy­sejt­je­i­nek elekt­ro­mos hul­lám­zá­sát fi­gyeli, s a meg­is­mert je­le­ket to­váb­bítja a gép­nek, ami ez­után vég­re­hajtja a pa­ran­csot. Las­san már meg sem kell moz­dul­nunk a ve­ze­tés­hez.

Horoszkóp: a mai nap tele lesz lehetőségekkel! Használd ki őket!

Horoszkóp: a mai nap tele lesz lehetőségekkel! Használd ki őket!

Ma a Hold az Orosz­lán je­gyé­ben áll, ez a leg­jobb idő az al­ko­tásra és a kre­a­ti­vi­tásra.