CÍMKE: 'jövő'

10 év múlva nem lesz megfázás - mondja a jövőkutató

10 év múlva nem lesz megfázás - mondja a jövőkutató

El­tű­nik örökre a meg­fá­zás, könnye­dén nyom­tat­ha­tunk ma­gunk­nak új szer­ve­ket.

Aggasztó fejlemények Angela Merkel sorsát illetően

Aggasztó fejlemények Angela Merkel sorsát illetően

Egy hét­tel a május 26-i EP-vá­lasz­tás után két­na­pos ülés meg­ren­de­zé­sé­ről dön­tött a CDU ve­ze­tő­sége.

FRISS HÍREK

Ha a migránspártiak nyernek, bosszúhadjáratot indíthatnak

Ha a migránspártiak nyernek, bosszúhadjáratot indíthatnak

A má­jusi eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tá­son ci­vi­li­zá­ci­ónk jö­vője a tét.

A má­jusi eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tá­son Ma­gyar­or­szág és Eu­rópa kul­tú­rája, ci­vi­li­zá­ci­ónk jö­vője a tét.

A nemzet jövőjét a kistelepüléseken találjuk

Rétvári: A nemzet jövőjét a kistelepüléseken találjuk

A nem­zet egyik fő bá­zisa, meg­ma­ra­dá­sá­nak és után­pót­lá­sá­nak fon­tos ele­mei a kis­te­le­pü­lé­sek.

A nem­zet egyik fő bá­zisa, meg­ma­ra­dá­sá­nak és után­pót­lá­sá­nak fon­tos ele­mei a kis­te­le­pü­lé­sek.

Titkos vonalak a tenyereden: Döbbenetes, mit árulnak el rólad EZO

Titkos vonalak a tenyereden: Döbbenetes, mit árulnak el rólad

Titkos vonalak a tenyereden: Döbbenetes, mit árulnak el rólad

Kí­ván­csi vagy arra, hogy mi­lyen vagy, mit tar­to­gat szá­modra a jövő?

Kí­ván­csi vagy arra, hogy mi­lyen vagy, mit tar­to­gat szá­modra a jövő? Nézz a te­nye­redbe, fi­gyeld meg a vo­na­la­kat és is­merd meg magad!

Szívszorító interjút adott az ATV-től távozó Jaksity Kata, ez vár rá

Szívszorító interjút adott az ATV-től távozó Jaksity Kata, ez vár rá

A mű­sor­ve­zető szer­dán tudta meg, hogy ti­zen­egy év után bú­csúz­nia kell a kép­er­nyő­től, most el­mondta, ho­gyan to­vább.

Válassz egy lapot, és megtudod, mit ígér neked a szerelem!

Válassz egy lapot, és megtudod, mit ígér neked a szerelem!

Az ősi kár­tyák el­árul­ják, mi vár rád, és mit kell ten­ned cé­lo­dért.

Az ősi kár­tyák el­árul­ják, mi vár rád, és mit kell ten­ned cé­lo­dért.

Indul az ország első 3D szakember képzése

Indul az ország első 3D szakember képzése

Fó­kusz­ban a di­gi­tá­lis kom­pe­ten­cia fej­lesz­tése és a rend­szer­szem­lé­let

Fó­kusz­ban a di­gi­tá­lis kom­pe­ten­cia fej­lesz­tése és a nagy­vál­la­lati rend­szer­szem­lé­let

Melyik fotelbe ülnél - ez a teszt mindent elárul jövődről és boldogságodról

Melyik fotelbe ülnél - ez a teszt mindent elárul jövődről és boldogságodról

Iz­gal­mas sze­mé­lyi­ség­tesztre in­vi­tá­lunk. Meg­tud­ha­tod be­lőle, mit ígér szá­modra a jövő.

Riasztó jóslatot hoztak nyilvánosságra a tudósok: ez a kulcs mindenhez

Riasztó jóslatot hoztak nyilvánosságra a tudósok: ez a kulcs mindenhez

A tu­dó­sok sze­rint az egész jö­vőnk a sejt­je­inkbe van kó­dolva.

A tu­dó­sok sze­rint az egész jö­vőnk a sejt­je­inkbe van kó­dolva.

Őszintén vallott Pártos Csilla, fogalma sincs, mit hoz a jövő!

Őszintén vallott Pártos Csilla, fogalma sincs, mit hoz a jövő!

Pécsi Il­dikó egy­kori menye nem­ré­gi­ben három hétre sza­kí­tott nála fi­a­ta­labb ked­ve­sé­vel, ám úgy dön­töt­tek, újra meg­pró­bál­ják együtt.

Pécsi Il­dikó egy­kori menye nem­ré­gi­ben három hétre sza­kí­tott nála fi­a­ta­labb ked­ve­sé­vel, ám úgy dön­töt­tek, újra meg­pró­bál­ják együtt.

Válassz egy lapot - elárulja, mit hoz neked a szerelem

Válassz egy lapot - elárulja, mit hoz neked a szerelem

Vajon rád talál a bol­dog­ság?

Vajon rád talál a bol­dog­ság? A kap­cso­la­tod erős és szi­lárd marad? Ezekre kapsz vá­laszt most.

Megérkezett az októberi horoszkópod: kiderül, boldog leszel-e EZO

Megérkezett az októberi horoszkópod: kiderül, boldog leszel-e

Megérkezett az októberi horoszkópod: kiderül, boldog leszel-e

A kö­vet­kező hónap sok meg­le­pe­tést tar­to­gat. Nézd meg, mi vo­nat­ko­zik a csil­lag­je­gyedre.

Sötét jövő: Borzasztó, mit jósol 2019-re a legendás vak látnok

Sötét jövő: Borzasztó, mit jósol 2019-re a legendás vak látnok

Baba Vanga már az Isz­lám Állam rém­tet­teit is előre látta, így nem ki­zárt, hogy 2019-es jós­lata hal­la­tán Pu­tyin el­sá­padna a ré­mü­let­től.

Baba Vanga már az Isz­lám Állam rém­tet­teit is előre látta, így nem ki­zárt, hogy 2019-es jós­lata hal­la­tán Pu­tyin el­sá­padna a ré­mü­let­től.

Válassz egy kártyát, és megtudod, rád talál-e a szerelem

Válassz egy kártyát, és megtudod, rád talál-e a szerelem

Va­lódi és hasz­nos ta­ná­cso­kat kapsz a la­pok­tól, me­lyek meg­üze­nik szá­modra a jövőt. Élj az út­mu­ta­tá­suk­kal!

Va­lódi és hasz­nos ta­ná­cso­kat kapsz a la­pok­tól, me­lyek meg­üze­nik szá­modra a jövőt. Élj az út­mu­ta­tá­suk­kal!

Válassz egy kártyát, és megtudod, hol vár a boldogság! EZO

Válassz egy kártyát, és megtudod, hol vár a boldogság!

Válassz egy kártyát, és megtudod, hol vár a boldogság!

Vá­lassz a lapok közül egyet, és fény derül arra, hogy mi­lyen úton kell el­in­dul­nod.

Vá­lassz a lapok közül egyet, és fény derül arra, hogy mi­lyen úton kell el­in­dul­nod.

Melyik dombról néznél le? - Elárulja, merre vár a boldogság!

Melyik dombról néznél le? - Elárulja, merre vár a boldogság!

Vá­lassz egy képet a hat közül, me­lyet mu­ta­tunk, és meg­tu­dod, mi vár rád.

Válassz egy kártyát - kiderül, mi vár rád a szerelemben EZO

Válassz egy kártyát - kiderül, mi vár rád a szerelemben

Válassz egy kártyát - kiderül, mi vár rád a szerelemben

Egyet­len lap, mégis ren­ge­teg se­gít­sé­get nyújt szá­modra ahhoz, hogy iga­zán bol­dog le­hess.

Nem bízik pasijában? Különös dolgokat mondott az óriásmellű színésznő

Nem bízik pasijában? Különös dolgokat mondott az óriásmellű színésznő

Egyál­ta­lán nem hiszi, hogy kap­cso­la­tuk örökké tart majd: meg­le­het, hogy az óri­ási kor­kü­lönb­ség miatt.

Egy férfi döbbenetes videóval bizonyítja, hogy járt a jövőben...

Egy férfi döbbenetes videóval bizonyítja, hogy járt a jövőben...

2120-ban ké­szült a fel­vé­tel, ál­lí­tó­lag.

Te­le­fon­ján mu­to­gatta a 2120-ban ké­szült fel­vé­telt, amin a glo­bá­lis fel­me­le­ge­dés ha­tása lát­ható.

Válassz egy kártyát - megtudod, mi az utad a boldogsághoz!

Válassz egy kártyát - megtudod, mi az utad a boldogsághoz!

Ezek a lapok abban se­gí­te­nek most neked, hogy tudd, merre kell in­dul­nod, mi­lyen jövő vár rád.

Ezek a lapok abban se­gí­te­nek most neked, hogy tudd, merre kell in­dul­nod, mi­lyen jövő vár rád.

Legnagyobb titkaid fedi fel ez a megdöbbentő személyiségteszt!

Legnagyobb titkaid fedi fel ez a megdöbbentő személyiségteszt!

Fon­tos kér­dé­se­idre kapod meg a vá­laszt, ha most ve­lünk tar­tasz. Ki vagy va­ló­já­ban? Mi vár rád? Most meg­tu­dod!

Melyik padra ülnél le? Ez a teszt megmutatja, mit várhatsz a jövőtől

Melyik padra ülnél le? Ez a teszt megmutatja, mit várhatsz a jövőtől

Vá­laszd ki a képet, hall­gass a szí­vedre.

Vá­laszd ki a képet, hall­gass a szí­vedre. Ki­de­rül, mit tar­to­gat szá­modra a sor­sod.

Húzz egy lapot: megkapod a választ, amire vártál. Íme a jövőd és sorsod! EZO

Húzz egy lapot: megkapod a választ, amire vártál. Íme a jövőd és sorsod!

Húzz egy lapot: megkapod a választ, amire vártál. Íme a jövőd és sorsod!

Ezek a lapok ren­ge­teg dol­got árul­nak el rólad és arról, hogy mi vár rád.

Ezek a lapok ren­ge­teg dol­got árul­nak el rólad és arról, hogy mi vár rád.

Válassz egy kártyát, és megtudod, milyen jövő vár rád! EZO

Válassz egy kártyát, és megtudod, milyen jövő vár rád!

Válassz egy kártyát, és megtudod, milyen jövő vár rád!

Három lap közül kell dön­te­ned.

Három lap közül kell el­dön­te­ned, me­lyik áll hoz­zád leg­in­kább közel. Utat mutat a bol­dog­sá­god felé!

Melyik kanapéra ülnél le? Ez mindent elárul rólad és a jövődről EZO

Melyik kanapéra ülnél le? Ez mindent elárul rólad és a jövődről

Melyik kanapéra ülnél le? Ez mindent elárul rólad és a jövődről

Vá­lassz egy ka­na­pét a 6 közül, és nézd meg, mi­lyen tit­ko­kat súg meg rólad ez a dön­tés.

Melyik kapun lépnél be? Elárulja válaszod, hogy mi vár rád és ki vagy valójában EZO

Melyik kapun lépnél be? Elárulja válaszod, hogy mi vár rád és ki vagy valójában

Melyik kapun lépnél be? Elárulja válaszod, hogy mi vár rád és ki vagy valójában

Vá­lassz egy képet, és meg­is­me­red sze­mé­lyi­sé­ged rej­tett te­rü­le­teit.

Vá­lassz egy képet, és meg­is­me­red sze­mé­lyi­sé­ged rej­tett te­rü­le­teit. Azt is meg­tu­dod, ho­gyan le­hetsz bol­dog.

Melyik parton nyaralnál? Meglepő titkokat árul el jövődről ez a teszt

Melyik parton nyaralnál? Meglepő titkokat árul el jövődről ez a teszt

Egyet­len fény­kép mel­lett kell dön­te­ned, de ren­ge­teg do­logra fény derül.

Egyet­len fény­kép mel­lett kell csu­pán dön­te­ned, mégis ren­ge­teg do­logra fény derül.

Válassz egy kártyát, és megkapod a választ a jövődre! EZO

Válassz egy kártyát, és megkapod a választ a jövődre!

Válassz egy kártyát, és megkapod a választ a jövődre!

Most fel­tá­rul a sor­sod.

Három lap közül kell ki­vá­lasz­ta­nod, me­lyik áll hoz­zád leg­kö­ze­lebb. Sor­sod pedig fel­tá­rul

Melyik folyosón indulnál el? Most kiderül, milyen lesz a jövőd, mire vágyik a lelked

Melyik folyosón indulnál el? Most kiderül, milyen lesz a jövőd, mire vágyik a lelked

Ez a sze­mé­lyi­ség­teszt abban segít, hogy fel­is­merd, merre ér­de­mes in­dul­nod, hol ta­lá­lod a bol­dog­sá­got.

Melyik utcán sétálnál? A választásod elárulja a jövőd... EZO

Melyik utcán sétálnál? A választásod elárulja a jövőd...

Melyik utcán sétálnál? A választásod elárulja a jövőd...

Vá­lassz ki egyet­len képet, és lásd meg, mit tar­to­gat szá­modra a hol­nap.

Vá­lassz ki egyet­len képet, és lásd meg, mit tar­to­gat szá­modra a hol­nap.

Húzz egy kártyát! Most kiderül, mit tartogat a jövő: íme a boldogságod titka EZO

Húzz egy kártyát! Most kiderül, mit tartogat a jövő: íme a boldogságod titka

Húzz egy kártyát! Most kiderül, mit tartogat a jövő: íme a boldogságod titka

Mi az, ami vár rád? Ho­gyan ala­kul a sor­sod?

Mi az, ami vár rád? Ho­gyan ala­kul a sor­sod? Ki­de­rül, ha ve­lünk tar­tasz most né­hány percre.

Válassz egy lapot, és tudd meg a lelked és jövőd titkait! EZO

Válassz egy lapot, és tudd meg a lelked és jövőd titkait!

Válassz egy lapot, és tudd meg a lelked és jövőd titkait!

Nézd meg jól a kár­tyá­kat, me­lye­ket mu­ta­tunk. És vá­laszd ki, me­lyik szó­lít meg téged.

Semmi flanc: Komoly döntést hozott gyermeke jövőjéről a magyar műsorvezető

Semmi flanc: Komoly döntést hozott gyermeke jövőjéről a magyar műsorvezető

A TV2 sztárja fér­jé­vel gyak­ran be­szél­get arról, hogy mi lenne a leg­jobb kis­lá­nyuk­nak, aki jö­vőre is­ko­lába megy.

Ezért akar gyesre menni A Nagy Duett szépfiúja

Ezért akar gyesre menni A Nagy Duett szépfiúja

Andi szer­vezi a fel­lé­pé­se­ket.

Hor­váth Tamás a fe­le­sége ke­zébe adta az irá­nyí­tást! Andi szer­vezi az éne­kes fel­lé­pé­seit, in­tézi az ügyes-bajos dol­gait.

Megrázó jövő: ez vár a világra 2018-ban a híres vak jósnő szerint! EZO

Megrázó jövő: ez vár a világra 2018-ban a híres vak jósnő szerint!

Megrázó jövő: ez vár a világra 2018-ban a híres vak jósnő szerint!

Az 51. év­szá­za­dig jó­solta meg előre az em­be­ri­ség sor­sát. 2018-ra sors­for­dító ese­mé­nye­ket ígér.

Rémálmáról mesélt a világsztár: Messi retteg a jövőjétől!

Rémálmáról mesélt a világsztár: Messi retteg a jövőjétől!

Az ar­gen­tin fut­ball­klasszis nem tudja, mihez kezd a vissza­vo­nu­lása után. A ha­zá­jáért is ag­gó­dik.

Az ar­gen­tin fut­ball­klasszis nem tudja, mihez kezd a vissza­vo­nu­lása után. A ha­zá­jáért is ag­gó­dik.

Válassz egy kártyát és megmondjuk a jövőd! - meglepően őszinte teszt EZO

Válassz egy kártyát és megmondjuk a jövőd! - meglepően őszinte teszt

Válassz egy kártyát és megmondjuk a jövőd! - meglepően őszinte teszt

Mind­össze annyi a dol­god, hogy a 3 kár­tya közül ki­vá­lasz­tod, me­lyik szó­lít meg téged.

Hosszú Katinka fontos döntést hozott a jövőjéről

Hosszú Katinka fontos döntést hozott a jövőjéről

Sokat sej­tet a do­ku­men­tum tar­talma.

Sokat sej­tet úszó­nőnk és edző-férje kap­cso­la­tá­ról a hi­va­ta­los pa­pí­rok tar­talma. Si­ke­rül kü­lön­vá­lasz­tani a szak­mai mun­kát a ma­gán­éle­tük­től?

Sokkoló felvétel került elő egy elfogott idegen lény kihallgatásáról

Sokkoló felvétel került elő egy elfogott idegen lény kihallgatásáról

Nagy fel­tű­nést kel­tett az a film­rész­let, ame­lyen egy ide­gen lénnyel ké­szült "in­terjú" lát­ható. Itt a foly­ta­tás is...

Nagy fel­tű­nést kel­tett az a film­rész­let, ame­lyen egy ide­gen lénnyel ké­szült "in­terjú" lát­ható

Súlyos döntést hozott Varga Viktor, az egész élete megváltozik

Súlyos döntést hozott Varga Viktor, az egész élete megváltozik

Végre meg­ko­mo­lyo­dik a nép­szerű éne­kes? A Ri­post­nak val­lott a vál­to­zá­sok­ról.

Végre meg­ko­mo­lyo­dik a nép­szerű éne­kes? A Ri­post­nak val­lott a vál­to­zá­sok­ról.

Vége, ezért nem szervez több szépségversenyt Vajna Tímea!

Vége, ezért nem szervez több szépségversenyt Vajna Tímea!

Andy Vajna csi­nos fe­le­sége je­len­leg kül­föl­dön él, de el­árulta, mivel fog­lal­kozna szí­ve­sen a jö­vő­ben.

Óriási változékonysággal fagyos húsvét várható

Óriási változékonysággal fagyos húsvét várható

A szom­bati esős idő után va­sár­nap ki­csit fel­lé­le­gez­he­tünk, némi nap­sü­tés is lesz.

Milyen küldetéssel születtél a Földre? Ismerd meg tibeti horoszkópodat EZO

Milyen küldetéssel születtél a Földre? Ismerd meg tibeti horoszkópodat

Milyen küldetéssel születtél a Földre? Ismerd meg tibeti horoszkópodat

A ti­beti val­lás sze­rint min­den­ki­nek meg­van a maga fel­adata a föl­dön.

A ti­beti val­lás sze­rint min­den­ki­nek meg­van a maga fel­adata ezen a föl­dön. Ha sze­ret­néd meg­is­merni a saját kar­mád, ol­vasd el a ho­rosz­kó­po­dat és igye­kezz meg­fo­gadni a ta­ná­csait. A 9 elem meg­ha­tá­rozza lé­tün­ket és irányt mutat szá­modra.

Íme, a küllők nélküli csodabicikli!

Íme, a küllők nélküli csodabicikli!

A bi­cik­li­fej­lesz­tés el­múlt év­szá­za­da­i­nak leg­for­ma­bon­tóbb és leg­kü­lön­le­ge­sebb da­rabja ez a ke­rék­pár. Ter­mé­sze­te­sen al­kal­ma­zás is ké­szült hozzá!

A bi­cik­li­fej­lesz­tés el­múlt év­szá­za­da­i­nak leg­for­ma­bon­tóbb és leg­kü­lön­le­ge­sebb da­rabja ez a ke­rék­pár. Ter­mé­sze­te­sen al­kal­ma­zás is ké­szült hozzá!

Hatalmas bejelentést tett a börtönviselt Lajcsi: A jövője forog kockán

Hatalmas bejelentést tett a börtönviselt Lajcsi: A jövője forog kockán

A trom­bi­tás sze­rint meg­vál­toz­hat az élete, ha min­den úgy ala­kul, aho­gyan el­ter­vezte!

Te melyik órában születtél? Most kiderül, milyen ember vagy! EZO

Te melyik órában születtél? Most kiderül, milyen ember vagy!

Te melyik órában születtél? Most kiderül, milyen ember vagy!

Min­denki sor­sát be­fo­lyá­solja szü­le­tése pil­la­nata. Most meg­néz­he­ted, szü­le­tési órád alap­ján, mi vár rád a jö­vő­ben!

Valentin-napi horoszkóp: most kiderül, ki illik valóban hozzád, mi vár rád a szerelemben EZO

Valentin-napi horoszkóp: most kiderül, ki illik valóban hozzád, mi vár rád a szerelemben

Valentin-napi horoszkóp: most kiderül, ki illik valóban hozzád, mi vár rád a szerelemben

A csil­la­gok meg­jó­sol­ják a sze­rel­met.

A csil­la­gok meg­jó­sol­ják, mi­lyen lesz az idei évben a sze­relmi éle­ted. Ha meg­is­me­red a le­he­tő­sé­ge­i­det képes le­szel be­fo­lyá­solni a kap­cso­la­ta­i­dat. nézd meg mi vár rád a kap­cso­la­ta­id­ban. Mit jó­sol­nak a csil­la­gok!

Abszurd jövő: automatából vásárolunk autót!

Abszurd jövő: automatából vásárolunk autót!

Új­don­ság az au­to­ma­ták pi­a­cán - már nem kell sokat várni, és az au­tón­kat is gé­pek­ből ve­het­jük!

Új­don­ság az au­to­ma­ták pi­a­cán - már nem kell sokat várni, és az au­tón­kat is gé­pek­ből ve­het­jük!

Ilyenek lesznek a jövő házai! Évszakok szerint átalakulnak

Ilyenek lesznek a jövő házai! Évszakok szerint átalakulnak

A ház ele­mei sza­ba­don moz­gat­ha­tóak, ha a tulaj meg­unja a régi ki­lá­tást vagy el­ren­de­zést...

A ház ele­mei sza­ba­don moz­gat­ha­tóak, ha a tulaj meg­unja a régi ki­lá­tást vagy el­ren­de­zést...

Januári nagy szex horoszkóp: így hoznak boldogságot a csillagok

Januári nagy szex horoszkóp: így hoznak boldogságot a csillagok

Az év első hó­napja le­he­tő­sé­get ad, hogy új ala­pok­ról in­dít­sá­tok a sze­relmi éle­te­tek. Mind jegy­nek más és más le­he­tő­sé­get nyújt a Vé­nusz, hogy ki­tel­je­sed­jen a sze­xu­a­li­tása.

Űrtechnika! Íme Zuckerberg okosotthona!

Űrtechnika! Íme Zuckerberg okosotthona!

Be­já­ró­nőre köl­te­nie sem kell.

A Fa­ce­book-vezér idén ja­nu­ár­ban vette a fe­jébe, hogy olyan mes­ter­sé­ges in­tel­li­gen­ciát alkot meg, ami az összes ház kö­rüli te­en­dőt segít el­vé­gezni he­lyette.

Sebestyén Balázs felkészült a legrosszabbra is

Sebestyén Balázs felkészült a legrosszabbra is

Már a jö­vő­jé­ről gon­dol­ko­dik.

A Class FM sorsa egy­előre bi­zony­ta­lan. Ezért a nép­szerű mű­sor­ve­zető már a jö­vő­jé­ről gon­dol­ko­dik.

Horoszkóp: A november a rendrakás hónapja lesz az életedben. EZO

Horoszkóp: A november a rendrakás hónapja lesz az életedben.

Horoszkóp: A november a rendrakás hónapja lesz az életedben.

A hónap je­len­tős ré­szé­ben a Mér­leg-Hold se­gíti az éle­ted

A hónap je­len­tős ré­szé­ben a Mér­leg-Hold se­gíti az éle­ted. nézd meg a ho­rosz­kó­pod és döntsd el ho­gyan to­vább.

A számok megmutatják: Ezért lesz különleges számodra 2017! EZO

A számok megmutatják: Ezért lesz különleges számodra 2017!

A számok megmutatják: Ezért lesz különleges számodra 2017!

A szám­misz­tika sze­rint a kö­vet­kező év segít, hogy meg­lásd az utad­ban álló aka­dá­lyo­kat.

Dér Heni előre szól mindenkinek: "Nyugodtan vágjatok kupán!"

Dér Heni előre szól mindenkinek: "Nyugodtan vágjatok kupán!"

Az éne­kesnő nosz­tal­gi­á­zott egy ki­csit, de ezzel együtt már előre gon­dol a jö­vőre is, ezért fon­tos dol­got kért a ra­jon­gók­tól.

Meglepő bejelentést tett a TV2 sztárja

Meglepő bejelentést tett a TV2 sztárja

A tán­cosnő nem­csak tíz évvel fi­a­ta­labb fér­jé­től, hanem gyer­me­ke­i­től és is­me­rő­se­i­től is előre el­né­zést kért azért, amit a jö­vő­ben tenni fog.

A tán­cosnő nem­csak tíz évvel fi­a­ta­labb fér­jé­től, hanem gyer­me­ke­i­től és is­me­rő­se­i­től is előre el­né­zést kért azért, amit a jö­vő­ben tenni fog.

Ezért nem talál magának párt Dopeman!

Ezért nem talál magának párt Dopeman!

A rap­per sze­relmi élete nem a leg­job­ban ala­kult, ami­nek édes­anyja sze­rint nyo­mós oka van.

A rap­per sze­relmi élete nem a leg­job­ban ala­kult, ami­nek édes­anyja sze­rint nyo­mós oka van. Őszin­tén el­mondta, mit gon­dol erről.

Gesztesi Károly ismét meghökkentett mindenkit

Gesztesi Károly ismét meghökkentett mindenkit

Nincs hét, hogy ne ta­lálni ki va­la­mit.

Nincs hét, hogy Gesz­tesi Ká­roly ne szá­molna be va­lami el­ké­pesztő és tel­je­sen meg­lepő vál­to­zás­ról az éle­té­ben.

Nem jött be Lagzi Lajcsi ellenségeinek jóslata!

Nem jött be Lagzi Lajcsi ellenségeinek jóslata!

A ze­nész nem húzza meg magát.

A mu­la­tós ze­nész nem haj­landó mások miatt meg­húzni magát, pedig rossz­aka­rói azt vár­ták, hogy re­me­te­éle­tet éljen. Sőt, kül­földre is több­ször megy majd.

Visszatérhet a képernyőre a Barátok közt egykori sztárja

Visszatérhet a képernyőre a Barátok közt egykori sztárja

Szabó Erika jó ideje azon­ban el­tűnt a nyil­vá­nos­ság elől. El­árulta, mi tör­tént vele.

Szabó Erika jó ideje azon­ban el­tűnt a nyil­vá­nos­ság elől. El­árulta, mi tör­tént vele.

Hoppá! Jön az újabb baba Carameléknél?

Hoppá! Jöhet az újabb baba Carameléknél?

A ma­gyar éne­kes új la­kásba köl­tö­zött csa­lád­já­val, mert a régi ki­csi­nek bi­zo­nyult hár­muk­nak. Vagy né­gyük­nek? Mol­nár Fe­renc Ca­ra­mel sej­tel­me­sen be­szélt jö­vő­beni ter­ve­i­ről.

A ma­gyar éne­kes új la­kásba köl­tö­zött csa­lád­já­val, mert a régi ki­csi­nek bi­zo­nyult hár­muk­nak, vagy né­gyük­nek?

Jakupcsek Gabriella meglepő kijelentésére senki sem számított!

Jakupcsek Gabriella meglepő kijelentésére senki sem számított!

A mű­sor­ve­zető el­árulta, mit sze­retne.

A mű­sor­ve­ze­tő­nek konk­rét el­kép­ze­lé­sei van­nak a jö­vő­jé­vel kap­cso­lat­ban.

Olyan dolgot árult el gyerekeiről Ördög Nóra, amire nem számítottunk

Olyan dolgot árult el gyerekeiről Ördög Nóra, amire nem számítottunk

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője leg­újabb blog­be­jegy­zé­sé­ben ki­csit el­ka­lan­do­zott, és meg­ál­modta gyer­me­kei jö­vő­jét.

Kötelező lesz az automata fékrendszer az autókban!

Kötelező lesz az automata fékrendszer az autókban!

Az au­to­mata fé­ke­zés már lé­tező funk­ció, de je­len­leg nem az alap­fel­sze­relt­ség része.

Az au­to­mata fé­ke­zés már lé­tező funk­ció, de je­len­leg nem az alap­fel­sze­relt­ség része, mint a biz­ton­sági öv vagy a lég­zsák, hanem csak ext­ra­ként ren­del­hető. Ez ha­ma­ro­san meg­vál­toz­hat.

Jönnek a gondolatvezérelt autók

Jönnek a gondolatvezérelt autók

A sci-fibe illő autót már fej­lesz­tik is Kí­ná­ban.

A sci-fibe illő autót már fej­lesz­tik is Kí­ná­ban. A ko­csiba be­épí­tett szer­ke­zet a ve­zető agy­sejt­je­i­nek elekt­ro­mos hul­lám­zá­sát fi­gyeli.

Végleg eltűnhetnek az okostelefonok öt éven belül

Végleg eltűnhetnek az okostelefonok öt éven belül

A vál­tást a mes­ter­sé­ges in­tel­li­gen­cia el­ter­je­dése hoz­hatja el.

Vörös szem, sötét bőr - ilyen lesz az ember 1000 év múlva

Vörös szem, sötét bőr - ilyen lesz az ember 1000 év múlva

Élet­ko­runk és ma­gas­sá­gunk megnő, erő­seb­bek és sö­té­tebb bő­rűek le­szünk, sze­münk vö­rössé válik.

Horoszkóp: a mai nap tele lesz lehetőségekkel! Használd ki őket!

Horoszkóp: a mai nap tele lesz lehetőségekkel! Használd ki őket!

Ma a Hold az Orosz­lán je­gyé­ben áll, ez a leg­jobb idő az al­ko­tásra és a kre­a­ti­vi­tásra.