CÍMKE: 'jótékonyság'

Óriási tehertől szabadult Messi és Neymar: éhező gyerekekért fociznak

Óriási tehertől szabadult Messi és Neymar: éhező gyerekekért fociznak

Sok kri­tika érte a szpon­zort a visszás rek­lám­ak­ció miatt. Til­ta­ko­zott a bra­zil ka­pi­tány is.

Szívszorító, az interneten kér segítséget Nótár Mary!

Szívszorító, az interneten kér segítséget Nótár Mary!

Köz­sze­rep­lő­ként szív­ügyé­nek te­kinti mások sor­sá­nak jobbá té­te­lét.

Újabb magyar híresség árulja a használt ruháit

Újabb magyar híresség árulja a használt ruháit

Mo­ha­med Fa­tima akár a fel­lé­pé­seit is le­mondja, de meg­tartja az áru­sí­tást. Az éne­kesnő már össze­pa­kolt.

Mo­ha­med Fa­tima akár a fel­lé­pé­seit is le­mondja, de meg­tartja az áru­sí­tást. Az éne­kesnő már össze­szedte a hol­mi­jait.

Leukémiás kislány életéért küzd Zoltán Erika!

Leukémiás kislány életéért küzd Zoltán Erika!

Meg­ható tör­té­ne­tet me­sélt...

Meg­ható tör­té­ne­tet me­sélt el la­punk­nak Zol­tán Erika, aki egy sú­lyo­san beteg gyer­mek jó­té­kony­sági ak­ci­ó­já­ban vál­lalt fon­tos sze­re­pet.

Lebukott, Harry herceg nélkül jár titkos utakra Meghan Markle

Lebukott, Harry herceg nélkül jár titkos utakra Meghan Markle

A vő­le­gé­nyét sem viszi ma­gá­val, ami­kor jó­té­kony cél­lal indul útnak. Csak a ki­rá­lyi test­őr­ség tart vele.

A vő­le­gé­nyét sem viszi ma­gá­val, ami­kor jó­té­kony cél­lal indul útnak. Csak a ki­rá­lyi test­őr­ség tart vele.

Több száz gyerek kap ajándékot ettől a magyar cukrászlánytól

Több száz gyerek kap ajándékot ettől a magyar cukrászlánytól

Több száz gyerek kap ajándékot ettől a magyar cukrászlánytól

Tíz kiló tész­tát gyúrt az ün­ne­pekre Szent­györ­gyi Ka­ta­lin, hogy hát­rá­nyos hely­zetű és sé­rült gye­re­ke­ket lep­jen meg.

Meg fogsz lepődni, ennyire vagyunk adakozó nemzet

Meg fogsz lepődni, ennyire vagyunk adakozó nemzet

Egyre töb­bet és egyre töb­ben jó­té­kony­kod­nak a ma­gya­rok. Most, a sze­re­tet ün­ne­pé­nek kö­ze­led­té­vel idén is na­gyon ki­tet­tünk ma­gun­kért.

Felrobbant a net Palvin Barbi karácsonyi fotójától

Felrobbant a net Palvin Barbi karácsonyi fotójától

Bar­bi­nak még a vic­ces ka­rá­cso­nyi pi­zsama is jól áll, a gyö­nyörű mo­dell szinte bár­mit fel­ve­het.

Bar­bi­nak még a vic­ces ka­rá­cso­nyi pi­zsama is jól áll, a gyö­nyörű mo­dell szinte bár­mit fel­ve­het.

Karácsonyi jótékonysági műsort szervez a Petőfi tévé!

Karácsonyi jótékonysági műsort szervez a Petőfi tévé!

Szom­ba­ton 21 óra­kor lesz lát­ható az M2 Pe­tőfi tévé mű­so­rán, a be­folyt össze­get gyer­me­kek kap­ják.

Szom­ba­ton 21 óra­kor lesz lát­ható az M2 Pe­tőfi tévé mű­so­rán, a be­folyt össze­get gyer­me­kek kap­ják.

Fogadj örökbe karácsonykor, nem bánod meg

Fogadj örökbe karácsonykor, nem bánod meg

Dönts az örök­be­fo­ga­dás mel­lett.

Ha az utolsó pil­la­nat­ban sem tudod, hogy mit vá­sá­rolj aján­dékba, dönts az örök­be­fo­ga­dás mel­lett. Nincs az a gye­rek, aki ne örülne egy ok­le­vél­nek.

Drámai percek, súlyos beteg kisfiúnak segít a Fradi

Drámai percek, súlyos beteg kisfiúnak segít a Fradi

Egyedi fel­aján­lást tet­tek.

A zöld-fe­hé­rek egyedi fel­aján­lást tet­tek, a fut­ball­csa­pat min­den tagja se­gí­tett. A hét és fél éves Ábel gyógy­ke­ze­lé­sére for­dít­ják az ár­ve­ré­sen be­folyt össze­get

Ezért járt kórházban a gyönyörű magyar modell

Ezért járt kórházban a gyönyörű magyar modell

Nincs szo­mo­rúbb hely egy kór­ház gyer­mek­osz­tá­lyá­nál és ez kü­lö­nö­sen igaz ka­rá­csony kö­ze­led­té­vel.

Nincs szo­mo­rúbb hely egy kór­ház gyer­mek­osz­tá­lyá­nál és ez kü­lö­nö­sen igaz ka­rá­csony kö­ze­led­té­vel még akkor is, ha az or­vo­sok és az ápo­lók igye­kez­nek ba­rát­sá­gossá va­rá­zsolni a kör­nye­ze­tet.

Váratlan helyen bukkant fel Dzsudzsák Balázs

Váratlan helyen bukkant fel Dzsudzsák Balázs

Meg­le­pe­tés a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­tól. Abu-Dza­bi­ból ha­za­lá­to­gatva ala­po­san ki­hasz­nálta a né­hány napos sza­bad­sá­gát.

Meg­le­pe­tés a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­tól. Abu-Dza­bi­ból ha­za­lá­to­gatva ala­po­san ki­hasz­nálta a né­hány napos sza­bad­sá­gát. Pén­te­ken azon­ban ismét pá­lyára lép majd Ba­lázs, rá­adá­sul ko­moly meccs vár rá és já­té­kos­tár­sa­ira.

Van egy felesleges fenyőfád? Itt nagy szükség lehet rá

Van egy felesleges fenyőfád? Itt nagy szükség lehet rá

Árva gye­re­kek­nek se­gít­hetsz szebbé tenni az ün­ne­pet, ha fel­aján­lod fe­nyő­fá­dat. Ebből lehet ka­rá­csony­fá­juk.

Árva gye­re­kek­nek se­gít­hetsz szebbé tenni az ün­ne­pet, ha fel­aján­lod fe­nyő­fá­dat. Ebből lehet ka­rá­csony­fá­juk.

A trabantosok megint odatették magukat: Mindenkinek leesett az álla

A trabantosok megint odatették magukat: Mindenkinek leesett az álla

Spon­tán gyűj­tés in­dult a Fa­ce­boo­kon a tra­ban­tos­nak, aki múlt hét­vé­gén Kecs­ke­mé­ten bal­ese­te­zett.

Jótékony célból vetkőzött le a magyar sportolónő

Jótékony célból vetkőzött le a magyar sportolónő

A Fa­ce­book-ol­da­lán posz­tolt képet.

A snow­boar­dos ver­senyző Fa­ce­book-ol­da­lán posz­tolt képet. Ok­tó­ber a mell­rák el­leni küz­de­lem hó­napja, erre hívta fel a fi­gyel­met.

Kiderült, ennyiért lehet randizni Cristiano Ronaldóval

Kiderült végre, ennyiért lehet randizni Cristiano Ronaldóval

Tel­je­sül a ra­jongó hölgy nagy álma.

Tel­je­sül a ra­jongó hölgy álma. Nagy napra ké­szül­het, nem akár­mi­lyen prog­ram vár rá Mad­rid­ban.

A favágók is naptárral rukkolnak elő 2018-ra: Most eldobod az agyadat

A favágók is naptárral rukkolnak elő 2018-ra: Most eldobod az agyadat

A szexi fo­tó­so­ro­zat ha­tal­ma­sat ment az in­ter­ne­ten, adó­dott a le­he­tő­ség, hogy nap­tá­rat ké­szít­se­nek be­lőle.

Hihetetlen történet, Lewis Hamiltonék segítenek a magyar lányon

Hihetetlen történet, Lewis Hamiltonék segítenek a magyar lányon

Anna-Sofia szkel­óris mul­tip­lex­ben szen­ved.

Két éve di­ag­nosz­ti­zál­tak szkle­ró­zis mul­tip­lex be­teg­sé­get Anna-Sofia Bo­ni­nó­nál.

Ezért adott a betegeknek piros mercit a jótékonykodó

Ezért adott a beteg gyerekeknek piros mercit a jótékonykodó

Szív­me­len­gető tör­té­net.

Szív­me­len­gető tör­té­net ke­ring a Fa­ce­boo­kon, egy jó­té­kony srác el­in­tézte, hogy a beteg gye­re­kek lu­xus­au­tó­val gu­rul­has­sa­nak a mű­tőbe.

Nézd meg, kivel kivel edzett Rubint Réka, ezen te is meglepődsz

Nézd meg, kivel kivel edzett Rubint Réka, ezen te is meglepődsz

Spon­gya­bo­bot is meg­moz­gatta.

Ezren áll­tak rajt­hoz az ötö­dik Run­way Runon, ha­zánk leg­ext­ré­mebb jó­té­kony­sági fu­tó­ver­se­nyén. A cél­ban Spon­gya­bob várta az in­du­ló­kat.

A TNT jótékonysági koncerttel zárja a PLÁZSt

A TNT jótékonysági koncerttel zárja a PLÁZSt

Las­san ha­gyo­mánnyá válik, hogy a nyári la­zu­lás köz­pontja, a sió­foki PLÁZS va­la­mi­lyen jó ügy­nek szen­telje zá­ró­kon­cert­jét.

Las­san ha­gyo­mánnyá válik, hogy a nyári la­zu­lás köz­pontja, a sió­foki PLÁZS va­la­mi­lyen jó ügy­nek szen­telje zá­ró­kon­cert­jét.

Megható találkozó, Schumi újra labdába rúgott

Megható találkozó, Schumi újra labdába rúgott

Jó­té­kony­sági gálán rúg­ták a lab­dát.

Idén már má­sod­szor áll­tak össze Mi­chael Schu­m­a­cher ba­rá­tai, akik jó­té­kony­sági gálán rúg­ták a lab­dát.

Megható szavak Schumacher fiától, lépnek a legenda barátai

Megható szavak Schumacher fiától, lépnek a legenda barátai

Nem hagy­ják veszni a Forma-1-le­genda által meg­kez­dett ha­gyo­mányt. Te­vé­keny részt vál­lal a kis Schumi is.

Elmaradt az esküvője: rászorulóknak adta milliókat érő vacsoráját

Elmaradt az esküvője: rászorulóknak adta milliókat érő vacsoráját

Iga­zán pél­da­ér­té­kűt tett egy in­dia­na­po­lisi meny­asszony.

Iga­zán pél­da­ér­té­kűt tett egy in­dia­na­po­lisi meny­asszony. Har­minc­ezer dol­lá­rért, azaz 8 mil­lió fo­rin­tért ren­del­tek va­cso­rát a meny­asszony es­kü­vő­jére, amely végül el­ma­radt. A nő vi­szont nem akár­hogy in­téz­ke­dett.

Sosem hinnéd, milyen döntést hozott a várandós Horváth Éva!

Sosem hinnéd, milyen döntést hozott a várandós Horváth Éva!

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő úgy ha­tá­ro­zott, a nála ke­vésbé sze­ren­csé­sek­nek ado­má­nyozza a ru­háit.

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő úgy ha­tá­ro­zott, a nála ke­vésbé sze­ren­csé­sek­nek ado­má­nyozza a ru­háit.

Küldj egy jókívánságot az Északi-sarkra!

Küldj egy jókívánságot az Északi-sarkra!

Se­regi Tamás kü­lö­nös ex­pe­dí­ci­óra indul.

Egy ma­gyar spor­toló, Se­regi Tamás kü­lö­nös ex­pe­dí­ci­óra indul, hogy fel­hívja a fi­gyel­met a ka­land és a jó­té­kony­ság sze­re­pére az éle­tünk­ben.

Harmincezer ember melegedhetett a Mága Zoltán tűzifaakciója segítségével

Harmincezer ember melegedhetett a Mága Zoltán tűzifaakciója segítségével

Öt­gyer­me­kes csa­lád­nál, a Pest me­gyei Acsán zárta le a "Me­le­get az ott­ho­nokba!" jel­szó­val, feb­ruár ele­jén a re­kord­hi­deg­ben in­dí­tott, egész or­szá­got át­fogó jó­té­kony­sági ak­ci­ó­ját Mága Zol­tán.

Súlyos sérülése ellenére is rajthoz áll Rátonyi Kriszta!

Súlyos sérülése ellenére is rajthoz áll Rátonyi Kriszta!

A mű­sor­ve­ze­tőnő imád futni, az pedig, hogy mind­ezt össze­köt­heti a jó­té­kony­ko­dás­sal, ha­tal­mas öröm­mel tölti el.

A mű­sor­ve­ze­tőnő imád futni, az pedig, hogy mind­ezt össze­köt­heti a jó­té­kony­ko­dás­sal, ha­tal­mas öröm­mel tölti el.

Menhelyi állatokra költi fizetése egy részét Gregor Bernadett!

Menhelyi állatokra költi fizetése egy részét Gregor Bernadett!

Szí­vén vi­seli a men­he­lyi ál­la­tok sor­sát Gre­gor Ber­na­dett.

Szí­vén vi­seli a men­he­lyi ál­la­tok sor­sát Gre­gor Ber­na­dett. Az Új­szín­ház mű­vész­nője nagy ál­lat­ba­rát: csa­ládja öt ci­cá­val, egy ku­tyus­sal és egy ten­ge­ri­ma­lac­cal él együtt.

Beteg gyerekeknek vitt ajándékot Kiszel Tünde

Beteg gyerekeknek vitt ajándékot Kiszel Tünde

A nap­tár­díva fon­tos­nak tartja, hogy is­mert em­ber­ként se­gítse az el­eset­te­ket.

A nap­tár­díva fon­tos­nak tartja, hogy is­mert em­ber­ként se­gítse az el­eset­te­ket.

Nem volt hamis Schmuck!

Nem volt hamis Schmuck!

Tel­je­sí­tette, amit ígért, és nyolc­van nőt tett bol­doggá a nem­zet uno­kája.

Tel­je­sí­tette, amit ígért, és va­ló­ban nyolc­van nőt tett bol­doggá ka­rá­csony es­té­jén a nem­zet uno­kája.

Szenteste 80 nő sem elég a magyar politikusnak

Szenteste 80 nő sem elég a magyar politikusnak

Ismét ak­ci­ó­ban Sch­muck! :)

Sch­muck Andor, a nem­zet uno­kája, újabb szép­ko­rú­ba­rát öt­le­tet va­ló­sít meg szent­este.

Gyöngyösről célba ért a hatvanezredik kiló adomány is!

Gyöngyösről célba ért a hatvanezredik kiló adomány is!

Az ala­pít­vány kö­szö­ne­tét fe­jezi ki.

Har­ma­dik al­ka­lom­mal va­ló­sul­ha­tott meg az Aján­dék­do­boz Ala­pít­vány ka­rá­cso­nyi ado­mány­gyűj­tése.

Régi-új MikulásGyár gyűjtőpont Miskolcon

Régi-új MikulásGyár gyűjtőpont Miskolcon

4 év szü­net után idén a Mis­kolc Pla­zá­ban is újra lett egy gyűj­tő­pont.

4 év szü­net után, a Mento Kft. tá­mo­ga­tá­sá­nak kö­szön­he­tően idén a Mis­kolc Pla­zá­ban is ki­ala­kí­tásra ke­rült egy gyűj­tő­pont.

Beteg gyermekeknek sütött mézeskalácsot Szabó Tünde

Beteg gyerekeknek sütött Szabó Tünde

A Heim Pál Gyer­mek­kór­ház­ban ápolt gyer­me­kek­nek ké­szí­tett mé­zes­ka­lá­csot az ál­lam­tit­kár és Ki­rály Nóra.

A Heim Pál Gyer­mek­kór­ház­ban ápolt gyer­me­kek­nek ké­szí­tett mé­zes­ka­lá­csot az ál­lam­tit­kár és Ki­rály Nóra szer­dán egy bu­da­örsi cuk­rász­dá­ban.

Együtt kerek a világ - ezt vallja Ivancsics Ilona színművész

Együtt kerek a világ - ezt vallja Ivancsics Ilona színművész

Rá­szo­ruló csa­lá­dok­kal ka­rá­cso­nyo­zik.

Rá­szo­ruló csa­lá­dok­kal és a Szom­szé­dok című té­vé­so­ro­zat mű­vé­sze­i­vel is együtt ka­rá­cso­nyo­zik Ivan­csics Ilona

Durva, mit vehetsz meg Vujity Tvrtkótól

Durva, mit vehetsz meg Vujity Tvrtkótól

A je­len­leg fi­a­i­val Ame­ri­ká­ban élő és a világ körül utaz­gató ri­por­ter na­gyon ko­mo­lyan veszi a se­gít­ség­nyúj­tást. Leg­fél­tet­tebb kin­csét aján­lotta föl.

A je­len­leg fi­a­i­val Ame­ri­ká­ban élő és a világ körül utaz­gató ri­por­ter na­gyon ko­mo­lyan veszi a se­gít­ség­nyúj­tást. Leg­fél­tet­tebb kin­csét aján­lotta föl.

Látványos akcióval nyit a MikulásGyár 2.

Látványos akcióval nyit a MikulásGyár 2.

A Mi­ku­lásGyár­nak most Ru­dolf és tár­sai se­gí­te­nek a Lurdy ház­ban.

A Mi­ku­lásGyár­nak most Ru­dolf és tár­sai se­gí­te­nek a Lurdy ház­ban, hogy el­jut­tas­sák az ado­má­nyo­kat a rá­szo­ru­lók­nak.

Egy licittel valóra válthatsz egy álmot!

Egy licittel valóra válthatsz egy álmot!

Se­gíts, hogy az Őran­gya­lok le­száll­has­sa­nak.

Se­gíts, hogy az Őran­gya­lok le­száll­has­sa­nak azok­hoz, akik­nek a leg­na­gyobb szük­sé­gük van rá!

Ismét álmokat váltottak valóra az Őrangyalok!

Ismét álmokat váltottak valóra az Őrangyalok!

Az Őran­gya­lok fo­lya­ma­to­san va­ló­sít­ják meg a kí­ván­sá­go­kat, most Le­gen­dás lé­nyek hoz­tak bol­dog­sá­got a kis szí­vekbe a Csoda Napon!

Az Őran­gya­lok fo­lya­ma­to­san va­ló­sít­ják meg a kí­ván­sá­go­kat, most Le­gen­dás lé­nyek hoz­tak bol­dog­sá­got a kis szí­vekbe a Csoda Napon!

Ismét segítő kezet nyújtott Rubint Réka!

Ismét segítő kezet nyújtott Rubint Réka!

A fit­nesz­lady nem vá­lo­gat, ott segít, ahol tud, és ahol módja van rá. Most negy­ven óvo­dás­nak szer­zett egy na­gyon bol­dog napot.

A fit­nesz­lady nem vá­lo­gat, ott segít, ahol tud, és ahol módja van rá. Most negy­ven óvo­dás­nak szer­zett egy na­gyon bol­dog napot.

Csángóföldi magyar gyerekeknek vitt adományt a Szerencsejáték Zrt.

Csángóföldi magyar gyerekeknek vitt adományt a Szerencsejáték Zrt.

A ma­gya­rok lakta Csán­gó­föld több te­le­pü­lé­sére vitt ado­má­nyo­kat az Szrt.

Ezért fogták meg egymás mellét a győri kézisek

Ezért fogták meg egymás mellét a győri kézisek

Fon­tos a ró­zsa­szín mez is.

Az ok­tó­ber hó­nap­nak nagy je­len­tő­sége van a női spor­to­lók éle­té­ben, egy jó­té­kony­sági akció ke­re­tein belül pró­bál­ják fel­hívni a fi­gyel­met egy be­teg­ségre.

Olyat tettek a népszerű magyar banda tagjai, amit sosem gondolnál róluk

Olyat tettek a népszerű magyar banda tagjai, amit sosem gondolnál róluk

A műfaj hazai nagy­jai nem csak a száj­té­pés­ben na­gyok.

A műfaj hazai nagy­jai nem csak a száj­té­pés­ben na­gyok, de az élet más te­rü­le­tein is kö­ve­tendő pél­dát mu­tat­nak.

Adósa gatyáját is elviheti Gáspár Győző

Adósa gatyáját is elviheti Gáspár Győző

Sok víz folyt le a Dunán, mióta Gás­pár Győző adó­sá­nak jog­erő­sen 15 napja ma­radt két­mil­liós tar­tó­zá­sá­nak ren­de­zé­sére. Most a be­haj­tó­kon a sor...

Sok víz folyt le a Dunán, mióta Gás­pár Győző adó­sá­nak jog­erő­sen 15 napja ma­radt két­mil­liós tar­tó­zá­sá­nak ren­de­zé­sére. Most a be­haj­tó­kon a sor...

Pénzzel tennék jobbá a világot a SID zenekar tagjai

Pénzzel tennék jobbá a világot a SID zenekar tagjai

Jól be­osz­ta­nák a lot­tó­nye­re­ményt.

De a ze­ne­kar tag­jai azért ha­szon­ta­lan dol­gokra is szí­ve­sen köl­te­né­nek, ha volna miből.

Szelfizz a hálódban Cristiano Ronaldóval!

Hiúság a köbön: szelfizz a hálószobádban Cristiano Ronaldóval!

Mos­tan­tól csak a kép­ze­le­ted szab ha­tárt a közös fotó le­he­tő­sé­ge­i­nek.

Mos­tan­tól csak a kép­ze­le­ted szab ha­tárt a közös fotó le­he­tő­sé­ge­i­nek.

Segítséget és reményt hirdet Mága Zoltán templomi hangversenysorozata

Segítséget és reményt hirdet Mága Zoltán templomi hangversenysorozata

A Kár­pát-me­den­cét át­ölelő hang­ver­seny­so­ro­za­tot indít út­jára Mága Zol­tán he­ge­dű­mű­vész.

A MikulásGyár segített a 9 gyermekét egyedül nevelő hajdúdorogi apukának

A MikulásGyár segített a 9 gyermekét egyedül nevelő hajdúdorogi apukának

A po­koli kö­rül­mé­nyek kö­zött élő csa­lád könnyek kö­zött fo­gadta a se­gít­sé­get!

Tánccal szeretni, tánccal segíteni

Tánccal szeretni, tánccal segíteni

A zum­ba­ok­ta­tók kö­zös­sége Ma­gyar­or­szá­gon erős, se­gí­tő­kész. Ha össze­fo­gás­ról van szó, biz­to­san lehet rájuk szá­mí­tani. Idén 9 tonna ado­mányt sze­ret­né­nek össze­gyűj­teni.

A zum­ba­ok­ta­tók kö­zös­sége Ma­gyar­or­szá­gon erős, se­gí­tő­kész. Ha össze­fo­gás­ról van szó, biz­to­san lehet rájuk szá­mí­tani. Idén 9 tonna ado­mányt sze­ret­né­nek össze­gyűj­teni.

A HADART Színház Süsüje Tolcsván jótékonykodott

A HADART Színház Süsüje Tolcsván jótékonykodott

Két­száz rá­szo­ruló gyer­mek, száz csa­lád élel­me­zé­sét se­gí­tette Süsü ba­rá­ta­i­val.

Már a gyermekek betegágya mellett is végezhető EEG vizsgálat Pécsett

Már a gyermekek betegágya mellett is végezhető agyi diagnosztikai vizsgálat Pécsett

Hor­doz­ható EEG ké­szü­lé­ket ka­pott a Pécsi Gyer­mek­gyó­gyá­szati Kli­nika Mága Zol­tán­tól

Halálos beteg fiú életét teszi szebbé Schobert Norbi!

Halálos beteg fiú életét teszi szebbé Schobert Norbi!

Ol­vasd végig, mire szó­lítja fel a té­vé­ben sűrűn for­go­lódó ce­le­be­ket Scho­bert Norbi! Szív­fa­csaró sorok!

Ol­vasd végig, mire szó­lítja fel a té­vé­ben sűrűn for­go­lódó ce­le­be­ket Scho­bert Norbi! Szív­fa­csaró sorok!

Schumacherért jótékonykodnak, de a pénzt más kapja

Schumacherért jótékonykodnak, de a pénzt más kapja

Vet­tel és No­witzki ve­ze­té­sé­vel ját­sza­nak sztá­rok­ból ver­bu­vált fo­ci­csa­pa­tok jó­té­kony­sági gá­la­meccset. De nem Schumi csa­ládja a ked­vez­mé­nye­zett...

Vet­tel és No­witzki ve­ze­té­sé­vel ját­sza­nak sztá­rok­ból ver­bu­vált fo­ci­csa­pa­tok jó­té­kony­sági gá­la­meccset. De nem Schumi csa­ládja a ked­vez­mé­nye­zett...

Elárasztják Hajdú Pétert a kéregetők

Elárasztják Hajdú Pétert a kéregetők

Hajdú Péter na­ponta tu­cat­nyi üze­ne­tet kap rá­szo­ru­lók­tól.

Hajdú Péter na­ponta tu­cat­nyi üze­ne­tet kap olyan em­be­rek­től, akik benne lát­ják bol­do­gu­lá­suk egyet­len le­he­tő­sé­gét. A mű­sor­ve­zető segít, ahol tud, de le­he­tő­sé­gei vé­ge­sek.

Vedd meg a nőnek öltözött Stohl Andrást!

Vedd meg a nőnek öltözött Stohl Andrást!

Fur­csán hang­zik? Pedig tény­leg a tiéd lehet egy pla­kát mé­retű fény­kép.

Fur­csán hang­zik? Pedig tény­leg a tiéd lehet egy pla­kát mé­retű fény­kép, me­lyen a szí­nész lát­ható tal­pig smink­ben és szexi ru­ci­ban. Jó­té­kony­ságra fel!

David Beckham ismét megnyerte magának a szívünket!

David Beckham ismét megnyerte magának a szívünket!

A nyug­dí­jas spor­toló va­gyo­nát nagy­já­ból 500 mil­lió angol fontra be­csü­lik. Ami­ből nem­csak ma­gára és csa­lád­jára, hanem a rá­szo­ru­lókra is költ.

A nyug­dí­jas spor­toló va­gyo­nát nagy­já­ból 500 mil­lió angol fontra be­csü­lik. Ami­ből nem­csak ma­gára és csa­lád­jára, hanem a rá­szo­ru­lókra is költ.

Tóth Vera: Méltatlanul támadnak minket

Tóth Vera: Méltatlanul támadnak minket

A Tóth lá­nyok nem hall­gat­nak to­vább. Ele­gük lett az őket ért tá­ma­dá­sok­ból, ami­ket az­után kap­tak, hogy ki­de­rült, csü­tör­tö­kön ott­hagy­tak egy jó­té­kony­sági ren­dez­vényt.

A Tóth lá­nyok nem hall­gat­nak to­vább. Ele­gük lett a tá­ma­dá­sok­ból, ami­ket az­után kap­tak, hogy ki­de­rült, ott­hagy­tak egy jó­té­kony­sági ren­dez­vényt.

Tóth Vera: Megaláztak minket a testvéremmel!

Tóth Vera: Megaláztak minket a testvéremmel!

Jó­té­kony­sági gá­lá­ról vi­har­zott el.

Jó­té­kony­sági gá­lára gyűl­tek össze a ma­gyar ce­le­bek a Duna Pa­lo­tá­ban, de fel­lé­pés he­lyett a több­ség bosszú­san el is vi­har­zott.

Angelina Jolie újabb gyerekeket fogadott örökbe

Angelina Jolie újabb gyerekeket fogadott örökbe

Négy test­vé­ren se­gí­tet­tek.

Brad Pitt és fe­le­sége a gye­re­keik ké­ré­sére vet­tek a szár­nyaik alá négy, rémes kö­rül­mé­nyek kö­zött élő test­vért.

Sarka Kata durván odamondott Tóth Verának!

Sarka Kata durván odamondott Tóth Verának!

Va­ló­ban po­csék volt a han­go­sí­tás a jó­té­kony­sági gálán, de min­denki se­gí­teni akart. A Tóth-lá­nyok el­ro­han­tak.

Va­ló­ban po­csék volt a han­go­sí­tás a jó­té­kony­sági gálán, de min­denki se­gí­teni akart. A Tóth-lá­nyok el­ro­han­tak.

Harry herceg férjes asszonyra vetett szemet

Harry herceg férjes asszonyra vetett szemet

Diana her­cegnő és Ká­roly ifjab­bik fia ismét nem ha­zud­tolta meg a hír­ne­vét, ami­kor egy jó­té­kony­sági ren­dez­vé­nyen rá­moz­dult egy mo­dellre.

Diana her­cegnő és Ká­roly ifjab­bik fia ismét nem ha­zud­tolta meg a hír­ne­vét, ami­kor egy jó­té­kony­sági ren­dez­vé­nyen rá­moz­dult egy mo­dellre.

Mindent vittek Berkitől!

Mindent vittek Berkitől!

Berki Krisz­tián szom­bat délre hir­dette meg első ga­rázs­vá­sá­rát, de az ér­dek­lő­dők már egy órá­val ko­ráb­ban gyü­le­kezni kezd­tek.

Berki Krisz­tián szom­bat délre hir­dette meg első ga­rázs­vá­sá­rát, de az ér­dek­lő­dők már egy órá­val ko­ráb­ban gyü­le­kezni kezd­tek.

Észveszejtő fotók: Félmeztelenül mentenek életet a tűzoltók

Észveszejtő fotók: Félmeztelenül mentenek életet a tűzoltók

Még meg sem je­lent az auszt­rál tűz­ol­tók 2017-es kü­lön­le­ges nap­tárja, máris nők tíz­ez­rei ra­jon­ga­nak érte.

Százmilliókat síbolt el a világsztár alapítványa?

Százmilliókat síbolt el a világsztár alapítványa?

Nagy bajba ke­rül­het Drogba.

Nagy bajba ke­rül­het Drogba. Bono, Ab­ra­movics, Pelé, Beck­ham és Fe­de­rer is ada­koz­tak neki - de az af­ri­kai rá­szo­ru­lók a szá­za­dát sem kap­ták.

Félkezű magyar focikapus nagy álmára gyűlik a pénz

Félkezű magyar focikapus nagy álmára gyűlik a pénz

A domb­rádi hős má­jus­ban utaz­hat.

Az ado­má­nyok gyűl­nek, a domb­rádi fo­ci­hős egyre kö­ze­lebb To­ri­nó­hoz. Idén végre sze­mé­lye­sen is lát­hatja Buffont a 17 éves Oláh Csaba?

Ingyen vág hajat a fodrász a gyerekeknek, de csak egy feltétellel!

Ingyen vág hajat a fodrász gyerekeknek, de csak egy feltétellel

Kö­ve­tendő példa lehet ennek a fod­rász­nak a tör­té­nete, aki meg­mu­tatja, hogy egy jó öt­let­tel bárki képes sokak javát szol­gálni.

Hálából kifesti a teljes kórházi osztályt is a kistarcsai apuka

Hálából kifesti a teljes kórházi osztályt is a kistarcsai apuka

La­ka­tos Nor­bert - a hálás apuka - már a nő­vér­szo­bát ki­fes­tette, most a tel­jes osz­tályt újítja fel.

La­ka­tos Nor­bert - a hálás apuka - már a nő­vér­szo­bát ki­fes­tette, most a tel­jes osz­tályt újítja fel.

Nagyvonalú gesztusa miatt csodálja Gesztesit a fél ország!

Nagyvonalú gesztusa miatt csodálja Gesztesit a fél ország!

Pél­da­ér­tékű ak­ci­óba kez­dett.

Pél­da­ér­tékű ak­ci­óba kez­dett a nehéz idő­sza­kot átélő szí­nész, aki rá­jött, ön­ma­gán is segít, ha má­sok­kal jót tesz.

Beteg kislánynak adja derékig érő haját a hős egri fiú

Beteg kislánynak adja derékig érő haját a hős egri fiú

Moz­gal­mat in­dí­tana Mikó And­rás.

Ha­tal­mas kül­de­tés­tu­dat hajtja Mikó And­rást, azt az egri fő­is­ko­lást, aki nem­rég el­ha­tá­rozta, hogy jó­té­kony célra ajánlja fel dús haj­ko­ro­ná­ját.

Lázadók a jó ügyért: Gyerekeken segítenek az aranyszívű rockerek

Lázadók a jó ügyért: Gyerekeken segítenek az aranyszívű rockerek

Újabb ak­ci­óba kezd­tek a Tun­derg­round Club tag­jai, akik évek óta se­gí­te­nek nehéz sorsú em­ber­tár­sa­i­kon.

Újabb ak­ci­óba kezd­tek a ta­ta­bá­nyai Tun­derg­round Club tag­jai.

Súlytalanságban futja le a maratont az űrhajós

Súlytalanságban futja le a maratont az űrhajós

A Lon­don Ma­rat­hon­nal egy idő­ben, az űrben tel­je­síti a bő 42 ki­lo­mé­te­res távot.

A Lon­don Ma­rat­hon­nal egy idő­ben, az űrben tel­je­síti a bő 42 ki­lo­mé­te­res távot. Jó­té­kony cél­lal vág bele az út­törő ak­ci­óba.

A hét tahója feljelentette a győri jótékonysági sütivásárt!

A hét tahója feljelentette a győri jótékonysági sütivásárt!

Va­la­ki­nek szúrta a sze­mét, rá­küldte a ha­tó­sá­go­kat! Be­til­tot­ták a sü­ti­ket!

Meztelenre vetkőztek a rögbis lányok

Meztelenre vetkőztek a rögbis lányok

Jó­té­kony cél­lal vet­kőz­nek, akt­nap­tár­ral se­gí­te­nek.

Rend­sze­re­sen akt­nap­tár­ral je­lent­ke­zik a li­ver­pooli egye­tem női rög­bi­csa­pata. Ez­út­tal a mell­rák­szű­rés fon­tos­sá­gára hív­ják fel a fi­gyel­met a já­té­ko­sok.

Teniszcsillagokkal rendez tornát a saját kertjében a pénzeszsák

Teniszcsillagokkal rendez tornát a saját kertjében a pénzeszsák

A név­sor és a kör­nye­zet is mesés a mil­li­ár­dos play­boy ka­ribi szi­ge­tén.

Jó­té­kony cél­lal, lu­xus­kö­rül­mé­nyek kö­zött ütö­get­nek a sportág le­gen­dái és a sze­ren­csés ama­tő­rök. Nem csak a név­sor, a kör­nye­zet is mesés a mil­li­ár­dos play­boy ka­ribi szi­ge­tén.

Vállalta a szenvedést a hős donor kisfiú, hogy megmentse 3 éves kistestvérét

Vállalta a szenvedést a hős donor kisfiú, hogy megmentse 3 éves kistestvérét

Egy test­vé­rü­ket már el­vesz­tet­ték, akkor de­rült ki a baj.

Egy test­vé­rü­ket már el­vesz­tet­ték, akkor de­rült ki a baj.

Nyomorgó rokonait pénzeli Klapka György

Nyomorgó rokonait pénzeli Klapka György

Szív­be­mar­koló csa­ládi tit­kot árult el a Ri­post­nak Klapka György.

Szív­be­mar­koló csa­ládi tit­kot árult el a Ri­post­nak Klapka György. Amel­lett, hogy fo­lya­ma­to­san jó­té­kony­ko­dik, saját, rá­szo­ruló ro­ko­nait is el­tartja.

Lebénult sportolóért játszott, gólt is lőtt a magyar focista

Lebénult sportolóért játszott, gólt is lőtt a magyar focista

Az igazi győz­tes vi­szont más volt.

Jó­té­kony cél­lal ren­de­zett meccsen volt ered­mé­nyes Simon Krisz­tián. A csa­pata nyert, de az igazi győz­tes más volt.

Így etess másokat! Szerencsére terjed a jó példa!

Így etess másokat! Szerencsére terjed a jó példa!

Újabb étel­ado­mány-do­bozt adtak át az or­szág­ban: már 9 helyre vi­hetsz ételt a rá­szo­ru­lók­nak.

Újabb étel­ado­mány-do­bozt adtak át az or­szág­ban: már 9 helyre vi­hetsz ételt a rá­szo­ru­lók­nak. A do­bo­zok­ban a ta­pasz­ta­la­tok sze­rint ideje sincs meg­rom­lani az éte­lek­nek - azon­nal akad gaz­dá­juk.