CÍMKE: 'jóslat'

Hihetünk a jóslatnak? Most kiderül, milyen lesz a 2018-as időjárás

Hihetünk a jóslatnak? Most kiderül, milyen lesz a 2018-as időjárás

Ja­nuár 25-én, a népi jós­lat sze­rint a tél kö­zepe van, azaz ma dől el, hogy mi­lyen idő lesz idén!

FRISS HÍREK

Döbbenetes, amit a színész állít Zámbó Jimmyről

Döbbenetes, amit a színész állít Zámbó Jimmyről

Pin­tér Tibor még a ki­rob­bant bot­rány előtt min­dent be­ve­tett, hogy rek­lá­mozza da­rab­ját.

Pin­tér Tibor még a ki­rob­bant bot­rány előtt min­dent be­ve­tett, hogy rek­lá­mozza da­rab­ját.

Megrázó jövő: ez vár a világra 2018-ban a híres vak jósnő szerint! EZO

Megrázó jövő: ez vár a világra 2018-ban a híres vak jósnő szerint!

Megrázó jövő: ez vár a világra 2018-ban a híres vak jósnő szerint!

A húsz éve el­hunyt, vak bol­gár lát­nok­asszony már éle­té­ben le­gen­dá­nak szá­mí­tott.

Az 51. év­szá­za­dig jó­solta meg előre az em­be­ri­ség sor­sát. 2018-ra sors­for­dító ese­mé­nye­ket ígér.

Megszületett a jóslat: ez vár ránk 2018-ban

Megszületett a jóslat: ez vár ránk 2018-ban

Ha­tal­mas gaz­da­sági for­du­la­tot és az űr újabb te­rü­le­te­i­nek meg­hó­dí­tá­sát tar­to­gatja a kö­vet­kező év Baba Vanga sze­rint.

Ha­tal­mas gaz­da­sági for­du­la­tot és az űr újabb te­rü­le­te­i­nek meg­hó­dí­tá­sát tar­to­gatja a kö­vet­kező év Baba Vanga sze­rint.

Teljesült a döbbenetes jóslat, magyarázkodik a sztáredző

Teljesült a döbbenetes jóslat, magyarázkodik a sztáredző

El­ta­lálta a vég­ered­ményt.

Há­rom­gó­los li­ver­pooli előny­nél az angol edző a szü­net­ben meg­tip­pelte a vég­ered­ményt, és te­libe ta­lálta.

"Mind meghalunk": Rejtélyes nő jósolta meg a Las Vegas-i mészárlást

"Mind meghalunk": Rejtélyes nő jósolta meg a Las Vegas-i mészárlást

Az utcán bo­lyongó asszony vész­jósló sza­va­kat sut­to­gott a já­ró­ke­lők fü­lébe.

Az utcán bo­lyongó asszony vész­jósló sza­va­kat sut­to­gott a já­ró­ke­lők fü­lébe.

Vajna Timi bejelentette: Jövőre jön a baba

Vajna Timi bejelentette: Jövőre jön a baba

Timi előre tudja, mi fog tör­ténni vele.

Vajna Timi több­nyire előre tudja, mi fog tör­ténni vele és sze­ret­te­i­vel. Ezt cso­dás - eddig rej­te­ge­tett - ké­pes­sé­gé­nek kö­szön­heti. Timi ugyanis a jö­vőbe lát.

Hoppá: Jövőre esküvő vár Sarka Katára

Hoppá: Jövőre esküvő vár Sarka Katára

Sarka Kata ugyan hi­va­ta­lo­san még házas, és ko­ránt sem biz­tos, de...

Sarka Kata ugyan hi­va­ta­lo­san még házas, és ko­ránt sem biz­tos, hogy végül vá­lásba tor­kol­lik há­zas­sági vál­sága, de a kö­zös­ségi oldal már es­kü­vőt jósol neki....

Kezdődhet a pánik? Nostradamus szerint 2017-ben jön a 3. világháború

Kezdődhet a pánik? Nostradamus szerint 2017-ben jön a 3. világháború

Hát­bor­zon­gató Nost­ra­da­mus jós­lata az idei évre.

Hát­bor­zon­gató Nost­ra­da­mus jós­lata az idei évre. Ha iga­zat mon­da­nak a meg­fej­tői, akkor ko­mo­lyan kezd­he­tünk ag­gódni.

Döbbenetes jóslat: Kiderült, milyen telünk lesz idén

Döbbenetes jóslat: Kiderült, milyen telünk lesz idén

Már a me­te­o­ro­ló­gu­sok is azt elem­zik, mi­lyen idő­já­rás vár­ható 2016 de­cem­be­ré­ben.

Már a me­te­o­ro­ló­gu­sok is azt elem­zik, mi­lyen idő­já­rás vár­ható 2016 de­cem­be­ré­ben. Egé­szen rend­kí­vüli elő­re­jel­zés­sel szol­gál­tak!

Megdöbbentő jóslatot kapott Klapka György

Megdöbbentő jóslatot kapott Klapka György

Az arany­erm­bert meg­lepte a jö­vő­be­lá­tás, de meg­le­he­tő­sen örült...

Az arany­erm­bert meg­lepte a jö­vő­be­lá­tás, de meg­le­he­tő­sen örült annak, amire szá­mít­hat...

A sztárjós szerint küzdelmes év vár Demcsák Zsuzsára

A sztárjós szerint küzdelmes év vár Demcsák Zsuzsára

Nyug­ta­la­nító hí­re­ket ka­pott.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője reg­gel az egyik leg­is­mer­tebb hazai jós­sal, Fra­ba­tó­val be­szél­ge­tett. A sztár­má­gus ter­mé­sze­te­sen Zsu­zsa jö­vő­jét is fel­fedte.

Az augusztusi időjárás-előrejelzés még a szakembereket is meglepte!

Az augusztusi időjárás-előrejelzés még a szakembereket is meglepte!

Hét­főn már kez­dő­dik az au­gusz­tus, így utá­na­jár­tunk, mi­lyen időnk lesz.

Hét­főn már kez­dő­dik az au­gusz­tus, így utá­na­jár­tunk, hogy mi­lyen idő ígér­ke­zik a nyár utolsó hó­nap­jára. Nincs túl sok jó hí­rünk azok­nak, akik a Szi­getre lá­to­gat­nak vagy akik az au­gusz­tus 20-i tű­zi­já­té­kot sze­ret­nék meg­nézni...

Újévi tilalmak - vagyis ezt ne tedd, ha túl akarod élni 2016-ot!

Újévi tilalmak - vagyis ezt ne tedd, ha túl akarod élni 2016-ot!

Az év első nap­já­hoz szám­ta­lan szo­kás és ba­bona fű­ző­dik, össze­szed­tük azo­kat, ami­ket sem­mi­kép­pen nem sza­bad ma csi­nál­nod

Több száz éves jóslat a párizsi terrortámadásról!

Több száz éves jóslat a párizsi terrortámadásról!

Lehet, hogy ez sem vé­let­len?

Egy 16. szá­zadi négy­so­ros vers­ben ré­misztő egye­zé­se­ket lehet ta­lálni, me­lyek a pén­teki me­rény­let­so­ro­zatra is utal­hat­nak. Lehet, hogy ez sem vé­let­len?

Hétfőn itt a világvége? Élj a mának!

Hétfőn itt a világvége? Élj a mának!

Újabb vi­lág­vége-el­mé­let bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Újabb vi­lág­vége-el­mé­let bor­zolja a ke­dé­lye­ket. Az idő­pont nem is olyan tá­voli, ha bejön a jós­lat, akkor hol­nap zár­juk le földi éle­tün­ket.