CÍMKE: 'jóslat'

Megjósolta saját halálát a legendás magyar zenész

Megjósolta saját halálát a legendás magyar zenész

Szűk kör­ben em­lé­ke­zett meg öz­ve­gye a két éve el­hunyt Somló Tamás 71. szü­le­tés­nap­já­ról.

Borzasztó hírt kapott Harry herceg Diana egykori barátjától

Borzasztó hírt kapott Harry herceg Diana egykori barátjától

A régi is­me­rős még min­dig be­szél a her­ceg­nő­höz, és pon­to­san tudja, fia mi­lyen ér­zé­keny.

FRISS HÍREK

Elképesztő jóslat: Ez vár Meghan hercegnére még az idén?

Elképesztő jóslat: Ez vár Meghan hercegnére még az idén?

Meg­szó­lalt egy jós, aki már ko­ráb­ban is si­ker­rel jö­ven­dölt.

Meg­szó­lalt egy jós, aki már ko­ráb­ban is előre látta a ki­rá­lyi csa­lád éle­té­ben be­kö­vet­kező vál­to­zá­so­kat.

Különös jóslatot kapott a kis Lajos herceg, ez vár rá az életben

Különös jóslatot kapott a kis Lajos herceg, ez vár rá az életben

Úgy tűnik, ő sem egy ti­pi­ku­san ha­gyo­mány­kö­vető her­ceg lesz, ha felnő.

Úgy tűnik, ő sem egy ti­pi­ku­san ha­gyo­mány­kö­vető her­ceg lesz, ha felnő. Sze­rin­ted kire fog ha­son­lí­tani?

Diana is ezt tette egykor, Meghan Markle sorsa meg volt írva

Diana is ezt tette egykor, Meghan Markle sorsa meg volt írva

Harry her­ceg meny­asszo­nyá­nak már ko­ráb­ban meg­jó­sol­ták, hogy tagja lesz a ki­rá­lyi csa­lád­nak.

Beszámolt a vak jósnő: ő lesz hamarosan a világ ura

Beszámolt a vak jósnő: ő lesz hamarosan a világ ura

El­ké­pesztő lá­to­mása volt annak a jós­nő­nek, aki a 2001-es szep­tem­beri 11-i ter­ror­tá­ma­dást is előre látta.

El­ké­pesztő lá­to­mása volt annak a jós­nő­nek, aki a 2001-es szep­tem­beri 11-i ter­ror­tá­ma­dást előre látta.

Hátborzongató, a keresztanya megjósolta, hogy a férfi újra ölni fog

Hátborzongató, a keresztanya megjósolta, hogy a férfi újra ölni fog

T. Béla 15 éve meg­ölte a meny­asszo­nyát, most az édes­ap­já­val vég­zett. Első ál­do­zata ke­reszt­anyja mintha látta volna a jövőt.

Döbbenetes, amit a színész állít Zámbó Jimmyről

Döbbenetes, amit a színész állít Zámbó Jimmyről

Meg­jó­sólta saját ha­lá­lát?

Pin­tér Tibor még a ki­rob­bant bot­rány előtt min­dent be­ve­tett, hogy rek­lá­mozza a mára már ala­po­san kér­dő­je­les Jimmy mu­si­cal be­mu­ta­tó­ját.

Hihetünk a jóslatnak? Most kiderül, milyen lesz a 2018-as időjárás

Hihetünk a jóslatnak? Most kiderül, milyen lesz a 2018-as időjárás

Ja­nuár 25-én, a népi jós­lat sze­rint a tél kö­zepe van, azaz ma dől el, hogy mi­lyen lesz a kö­vet­kező hó­na­pok idő­já­rása!

Ja­nuár 25-én, a népi jós­lat sze­rint a tél kö­zepe van, azaz ma dől el, hogy mi­lyen lesz a kö­vet­kező hó­na­pok idő­já­rása!

Megrázó jövő: ez vár a világra 2018-ban a híres vak jósnő szerint! EZO

Megrázó jövő: ez vár a világra 2018-ban a híres vak jósnő szerint!

Megrázó jövő: ez vár a világra 2018-ban a híres vak jósnő szerint!

A húsz éve el­hunyt, vak bol­gár lát­nok­asszony már éle­té­ben le­gen­dá­nak szá­mí­tott.

Az 51. év­szá­za­dig jó­solta meg előre az em­be­ri­ség sor­sát. 2018-ra sors­for­dító ese­mé­nye­ket ígér.

Nostradamus félelmetes próféciái a 2018-as évre

Ezt olvasták ki Nostradamus hátborzongató próféciáiból a 2018-as évre

Min­dig tud­nak va­lami újat mon­dani.

Bár a ku­ta­tók szinte min­den évben újra és újra meg­fej­tik a fran­cia lát­nok jós­ver­si­kéit...

Teljesült a döbbenetes jóslat, magyarázkodik a sztáredző

Teljesült a döbbenetes jóslat, magyarázkodik a sztáredző

El­ta­lálta a vég­ered­ményt.

Há­rom­gó­los li­ver­pooli előny­nél az angol edző a szü­net­ben meg­tip­pelte a vég­ered­ményt, és te­libe ta­lálta.

Megszületett a jóslat: ez vár ránk 2018-ban

Megszületett a jóslat: ez vár ránk 2018-ban

Ha­tal­mas gaz­da­sági for­du­la­tot és az űr újabb te­rü­le­te­i­nek meg­hó­dí­tá­sát tar­to­gatja a kö­vet­kező év Baba Vanga sze­rint.

Ha­tal­mas gaz­da­sági for­du­la­tot és az űr újabb te­rü­le­te­i­nek meg­hó­dí­tá­sát tar­to­gatja a kö­vet­kező év Baba Vanga sze­rint.

"Mind meghalunk": Rejtélyes nő jósolta meg a Las Vegas-i mészárlást

"Mind meghalunk": Rejtélyes nő jósolta meg a Las Vegas-i mészárlást

Az utcán bo­lyongó, asszony vész­jósló sza­va­kat sut­to­gott a já­ró­ke­lők fü­lébe.

Az utcán bo­lyongó, is­me­ret­len asszony vész­jósló sza­va­kat sut­to­gott a já­ró­ke­lők fü­lébe. 45 perc­cel ké­sőbb pedig el­sza­ba­dult a pokol...

Kezdődhet a pánik? Nostradamus szerint 2017-ben jön a 3. világháború

Kezdődhet a pánik? Nostradamus szerint 2017-ben jön a 3. világháború

Hát­bor­zon­gató Nost­ra­da­mus jós­lata az idei évre.

Hát­bor­zon­gató Nost­ra­da­mus jós­lata az idei évre.

Vajna Timi bejelentette: Jövőre jön a baba

Vajna Timi bejelentette: Jövőre jön a baba

Timi előre tudja, mi fog tör­ténni vele.

Vajna Timi több­nyire előre tudja, mi fog tör­ténni vele és sze­ret­te­i­vel. Ezt cso­dás - eddig rej­te­ge­tett - ké­pes­sé­gé­nek kö­szön­heti. Timi ugyanis a jö­vőbe lát.

Hoppá: Jövőre esküvő vár Sarka Katára

Hoppá: Jövőre esküvő vár Sarka Katára

Sarka Kata ugyan hi­va­ta­lo­san még házas, és ko­ránt sem biz­tos, de...

Sarka Kata ugyan hi­va­ta­lo­san még házas, és ko­ránt sem biz­tos, hogy végül vá­lásba tor­kol­lik há­zas­sági vál­sága, de a kö­zös­ségi oldal már es­kü­vőt jósol neki....

Döbbenetes jóslat: Kiderült, milyen telünk lesz idén

Döbbenetes jóslat: Kiderült, milyen telünk lesz idén

Már a me­te­o­ro­ló­gu­sok is azt elem­zik, mi­lyen idő­já­rás vár­ható 2016 de­cem­be­ré­ben. Egé­szen rend­kí­vüli elő­re­jel­zés­sel szol­gál­tak!

Újévi tilalmak - vagyis ezt ne tedd, ha túl akarod élni 2016-ot!

Újévi tilalmak - vagyis ezt ne tedd, ha túl akarod élni 2016-ot!

Az év első nap­já­hoz szám­ta­lan szo­kás és ba­bona fű­ző­dik, össze­szed­tük azo­kat, ami­ket sem­mi­kép­pen nem sza­bad ma csi­nál­nod

Az augusztusi időjárás-előrejelzés még a szakembereket is meglepte!

Az augusztusi időjárás-előrejelzés még a szakembereket is meglepte!

Utá­na­jár­tunk, hogy mi­lyen idő ígér­ke­zik a nyár utolsó hó­nap­jára...

Utá­na­jár­tunk, hogy mi­lyen idő ígér­ke­zik a nyár utolsó hó­nap­jára...

Megdöbbentő jóslatot kapott Klapka György

Megdöbbentő jóslatot kapott Klapka György

Az arany­erm­bert meg­lepte a jö­vő­be­lá­tás, de meg­le­he­tő­sen örült...

Az arany­erm­bert meg­lepte a jö­vő­be­lá­tás, de meg­le­he­tő­sen örült annak, amire szá­mít­hat...

A sztárjós szerint küzdelmes év vár Demcsák Zsuzsára

A sztárjós szerint küzdelmes év vár Demcsák Zsuzsára

Nyug­ta­la­nító hí­re­ket ka­pott.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője reg­gel az egyik leg­is­mer­tebb hazai jós­sal, Fra­ba­tó­val be­szél­ge­tett. A sztár­má­gus ter­mé­sze­te­sen Zsu­zsa jö­vő­jét is fel­fedte.

Több száz éves jóslat a párizsi terrortámadásról!

Több száz éves jóslat a párizsi terrortámadásról!

Egy 16. szá­zadi vers­ben ré­misztő egye­zé­se­ket lehet ta­lálni, me­lyek a pén­teki me­rény­let­so­ro­zatra is utal­hat­nak.

Egy 16. szá­zadi négy­so­ros vers­ben ré­misztő egye­zé­se­ket lehet ta­lálni, me­lyek a pén­teki me­rény­let­so­ro­zatra is utal­hat­nak.