CÍMKE: 'jóslat'

Teljesült a döbbenetes jóslat, magyarázkodik a sztáredző

Teljesült a döbbenetes jóslat, magyarázkodik a sztáredző

Há­rom­gó­los li­ver­pooli előny­nél az angol edző a szü­net­ben meg­tip­pelte a vég­ered­ményt.

"Mind meghalunk": Rejtélyes nő jósolta meg a Las Vegas-i mészárlást

"Mind meghalunk": Rejtélyes nő jósolta meg a Las Vegas-i mészárlást

Az utcán bo­lyongó, is­me­ret­len asszony vész­jósló sza­va­kat sut­to­gott a já­ró­ke­lők fü­lébe. 45 perc­cel ké­sőbb pedig el­sza­ba­dult a pokol...

Kezdődhet a pánik? Nostradamus szerint 2017-ben jön a 3. világháború

Kezdődhet a pánik? Nostradamus szerint 2017-ben jön a 3. világháború

Hát­bor­zon­gató Nost­ra­da­mus jós­lata az idei évre.

Hát­bor­zon­gató Nost­ra­da­mus jós­lata az idei évre.

Vajna Timi bejelentette: Jövőre jön a baba

Vajna Timi bejelentette: Jövőre jön a baba

Vajna Timi több­nyire előre tudja, mi fog tör­ténni vele és sze­ret­te­i­vel. Ezt cso­dás ké­pes­sé­gé­nek kö­szön­heti.

Vajna Timi több­nyire előre tudja, mi fog tör­ténni vele és sze­ret­te­i­vel. Ezt cso­dás - eddig rej­te­ge­tett - ké­pes­sé­gé­nek kö­szön­heti. Timi ugyanis a jö­vőbe lát.

Megfejtették Nostradamus elképesztő jövendöléseit 2017-re

Megfejtették Nostradamus elképesztő jövendöléseit 2017-re

A leg­újabb ér­tel­me­zé­sek sze­rint el­ké­pesztő dol­gok vár­nak ránk 2017-től kez­dő­dően...

Hoppá: Jövőre esküvő vár Sarka Katára

Hoppá: Jövőre esküvő vár Sarka Katára

Sarka Kata ugyan hi­va­ta­lo­san még házas, és ko­ránt sem biz­tos, hogy végül vá­lásba tor­kol­lik há­zas­sági vál­sága, de a kö­zös­ségi oldal már es­kü­vőt jósol neki....

Sarka Kata ugyan hi­va­ta­lo­san még házas, és ko­ránt sem biz­tos, hogy végül vá­lásba tor­kol­lik há­zas­sági vál­sága, de...

Az augusztusi időjárás-előrejelzés még a szakembereket is meglepte!

Az augusztusi időjárás-előrejelzés még a szakembereket is meglepte!

Hét­főn már kez­dő­dik az au­gusz­tus, így utá­na­jár­tunk, hogy mi­lyen idő ígér­ke­zik a nyár utolsó hó­nap­jára...

Megdöbbentő jóslatot kapott Klapka György

Megdöbbentő jóslatot kapott Klapka György

Az arany­erm­bert meg­lepte a jö­vő­be­lá­tás, de meg­le­he­tő­sen örült...

Az arany­erm­bert meg­lepte a jö­vő­be­lá­tás, de meg­le­he­tő­sen örült annak, amire szá­mít­hat...

Döbbenetes jóslat: Kiderült, milyen telünk lesz idén

Döbbenetes jóslat: Kiderült, milyen telünk lesz idén

Már a me­te­o­ro­ló­gu­sok is azt elem­zik, mi­lyen idő­já­rás vár­ható 2016 de­cem­be­ré­ben. Egé­szen rend­kí­vüli elő­re­jel­zés­sel szol­gál­tak!

Már a me­te­o­ro­ló­gu­sok is azt elem­zik, mi­lyen idő­já­rás vár­ható 2016 de­cem­be­ré­ben. Egé­szen rend­kí­vüli elő­re­jel­zés­sel szol­gál­tak!

A sztárjós szerint küzdelmes év vár Demcsák Zsuzsára

A sztárjós szerint küzdelmes év vár Demcsák Zsuzsára

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője reg­gel az egyik leg­is­mer­tebb hazai má­gus­sal, Fra­ba­tó­val be­szél­ge­tett.

Újévi tilalmak - vagyis ezt ne tedd, ha túl akarod élni 2016-ot!

Újévi tilalmak - vagyis ezt ne tedd, ha túl akarod élni 2016-ot!

Össze­szed­tük azo­kat a dol­go­kat, ami­ket sem­mi­kép­pen nem sza­bad ma csi­nál­nod

Több száz éves jóslat a párizsi terrortámadásról!

Több száz éves jóslat a párizsi terrortámadásról!

Egy 16. szá­zadi vers­ben ré­misztő egye­zé­se­ket lehet ta­lálni, me­lyek a me­rény­let­so­ro­zatra is utal­hat­nak.

Hétfőn itt a világvége? Élj a mának!

Hétfőn itt a világvége? Élj a mának!

Újabb vi­lág­vége-el­mé­let bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Újabb vi­lág­vége-el­mé­let bor­zolja a ke­dé­lye­ket. Az idő­pont nem is olyan tá­voli, ha bejön a jós­lat, akkor hol­nap zár­juk le földi éle­tün­ket.