CÍMKE: 'jogosítvány'

Ez kellemetlen: Demcsák Zsuzsa férje sem vezethet

Ez kellemetlen: Demcsák Zsuzsa férje sem vezethet

A mű­sor­ve­zető újabb ittas ve­ze­tése miatt nem ülhet a volán mögé, férje pedig...

Indiai szerelme mentheti meg Demcsák Zsuzsát

Indiai szerelme mentheti meg Demcsák Zsuzsát

A mű­sor­ve­ze­tő­nek most van iga­zán szük­sége arra, hogy meg­ér­tésre ta­lál­jon hindu sze­relme ol­da­lán.

Döbbenet, így vitte a halálba a 13 éves lányt

Döbbenet, így vitte a halálba a 13 éves lányt

A ma­gyar Na­tá­lia meg­halt a bal­eset­ben, az is­ko­lára ki­rak­ták a fe­kete zász­lót. A fi­a­tal so­főr­ről pedig ér­de­kes rész­le­tek de­rül­tek ki.

A ma­gyar Na­tá­lia meg­halt a bal­eset­ben, az is­ko­lára ki­rak­ták a fe­kete zász­lót. A fi­a­tal so­főr­ről pedig ér­de­kes rész­le­tek de­rül­tek ki.

Fordulat történt a Viszkis ügyében

Fordulat történt a Viszkis ügyében

Be­von­ták a jo­go­sít­vá­nyát, az pedig mil­liós ki­adást je­len­tett, hogy emi­att so­főrt kel­lett bé­rel­nie. Amb­rus At­tila már bánja, amit tett, de vége a ve­zek­lés­nek.

Be­von­ták a jo­go­sít­vá­nyát, az pedig mil­liós ki­adást je­len­tett, hogy emi­att so­főrt kel­lett bé­rel­nie. Amb­rus At­tila már bánja, amit tett, de vége a ve­zek­lés­nek.

Minden magyart érint: változás a személyikben és jogosítványokban

Minden magyart érint: változás a személyikben és jogosítványokban

A hi­va­tali ügy­in­té­zés is egy­sze­rű­söd­het.

A hi­va­tali ügy­in­té­zés is egy­sze­rű­söd­het és a sze­mé­lyi iga­zol­vá­nyunk is több min­denre lesz jó a jö­vő­ben.

Döbbenet, mennyivel száguldott a jogsi nélküli sofőr Veszprémnél

Döbbenet, mennyivel száguldott a jogsi nélküli sofőr Veszprémnél

Nem ki­csit lépte túl a se­bes­ség­ha­tárt az őrült sofőr. A meg­en­ge­dett dup­lá­já­nál is töb­bel szá­gul­do­zott...

Kiderült, erre készül a magyar énekesnő

Kiderült, erre készül a magyar énekesnő

Kol­lá­nyi Zsu­zsi ko­moly dön­tést ho­zott, be­val­lotta, mi­lyen ter­vet for­gat a fe­jé­ben. Egy ko­rábbi trauma gá­tolta ugyan a ha­tal­mas lé­pés­ben, ám meg­szü­le­tett ikrei is ösz­tön­zően ha­tot­tak rá.

Kol­lá­nyi Zsu­zsi ko­moly dön­tést ho­zott, be­val­lotta, mi­lyen ter­vet for­gat a fe­jé­ben. Egy ko­rábbi trauma gá­tolta ugyan a ha­tal­mas lé­pés­ben, ám ikrei is ösz­tön­zően ha­tot­tak rá.

Kiderült, meccs után kapták el az ittas NB I-es focistát

Kiderült, meccs után kapták el az ittas NB I-es focistát

Be­von­ták a jo­go­sít­vá­nyát.

Rájár a rúd az utóbbi idő­szak­ban Hal­mosi Pé­terre, a szom­bat­he­lyi Ha­la­dás lab­da­rú­gó­jára. A 39 éves já­té­kos­nak be­von­ták a jo­go­sít­vá­nyát.

Erre senki sem számított, meglepő bejelentést tett a magyar énekesnő

Erre senki sem számított, meglepő bejelentést tett a magyar énekesnő

Kol­lá­nyi Zsu­zsi már rég­óta ter­vezi, hogy meg­va­ló­sítsa az el­kép­ze­lé­sét.

Ittasan, jogsi nélkül, hamis rendszámú autóval állt fejre a magyar fiú

Ittasan, jogsi nélkül, hamis rendszámú autóval állt fejre a magyar fiú

Hát, min­den össze­jött a 26 éves ma­gyar fi­a­tal­nak...

Hát, min­den össze­jött a 26 éves ma­gyar fi­a­tal­nak: még a bal­eset hely­szí­né­ről is el­fu­tott, de el­kap­ták.

Elég volt! Visszaadta jogosítványát Fülöp herceg

Elég volt! Visszaadta jogosítványát Fülöp herceg

Vissza­adta jár­mű­ve­ze­tői en­ge­dé­lyét Fülöp edin­burghi her­ceg, a brit ural­kodó férje.

Vissza­adta jár­mű­ve­ze­tői en­ge­dé­lyét Fülöp edin­burghi her­ceg, a brit ural­kodó férje.

Ez már pofátlanság: fura dolgokat mond a veronai busztragédia sofőrje

Ez már pofátlanság: fura dolgokat mond a veronai busztragédia sofőrje

A ve­ro­nai busz­tra­gé­dia tár­gya­lása meg­kez­dő­dött, ám a sofőr el sem ment. A meg­halt gye­re­kek szü­le­i­ben sok a fájó kér­dés.

Mikor engedd el a kezét?

Mikor engedd el a kezét?

Fel­nőtt­ként fel­ada­tunk és fe­le­lős­sé­günk, hogy jó pél­dát mu­tas­sunk.

Fel­nőtt­ként fel­ada­tunk és fe­le­lős­sé­günk, hogy jó pél­dát mu­tas­sunk, és az élet­ko­ruk­nak és a köz­le­ke­dési mód­nak meg­fe­le­lően meg­ta­nít­suk a köz­le­ke­dés alap­vető sza­bá­lyait a gyer­me­ke­ink­nek.

Könnyebb lesz jogosítványt szerezni 2019-től, ez lesz a változás

Könnyebb lesz jogosítványt szerezni 2019-től, ez lesz a változás

Nem adnak papír alapú iga­zo­lást az el­ső­se­gély vizs­gá­ról.

2019 ja­nu­ár­já­tól nem adnak papír alapú iga­zo­lást az el­ső­se­gély vizs­gá­ról.

Elkeserítő döntés született a Viszkis bírósági ügyében, ez végleges

Elkeserítő döntés született a Viszkis bírósági ügyében, ez végleges

A ha­tó­ság em­be­reit nem ha­totta meg az ér­ve­lés.

A ha­tó­ság em­be­reit az sem ha­totta meg, hogy Amb­rus At­tila fe­le­sége ve­szé­lyez­te­tett ter­hes.

Örömhírt jelentett be Till Attila: mindenki gratulált!

Örömhírt jelentett be Till Attila: mindenki gratulált!

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője büsz­kén új­sá­golta ra­jon­gó­i­nak, hogy kéz­hez kapta a jo­go­sít­vá­nyát.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője büsz­kén új­sá­golta ra­jon­gó­i­nak, hogy kéz­hez kapta a jo­go­sít­vá­nyát.

Ez ám a meglepetés, ezt akarja jóval negyven fölött Tilla!

Ez ám a meglepetés, ezt akarja jóval negyven fölött Tilla!

A mű­sor­ve­zető most tanul ve­zetni.

A mű­sor­ve­zető eddig leg­szí­ve­seb­ben min­den­hova tö­meg­köz­le­ke­dés­sel és ke­rék­pár­ral ér­ke­zett, ám most úgy dön­tött, hogy ha­ma­ro­san ő is volán mögé ül.

A Brexit durva mellékhatása: mi lesz így a sofőrökkel?

A Brexit durva mellékhatása: mi lesz így a sofőrökkel?

Nem­zet­közi en­ge­délyt kell igé­nyelni.

Amennyi­ben az Egye­sült Ki­rály­ság meg­ál­la­po­dás nél­kül lép ki az Eu­ró­pai Uni­ó­ból, akkor azt még a brit so­fő­rök is meg­ér­zik majd.

Azonnal elveszik a jogsit, ha nem látja 20 méterről a sofőr a táblát

Azonnal elveszik a jogsit, ha nem látja 20 méterről a sofőr a táblát

Lé­pett a brit rend­őr­ség, ugyanis ren­ge­teg bal­eset tör­té­nik a szi­get­or­szág­ban a so­fő­rök lá­tás­prob­lé­mái miatt.

Ittasan vezetett Verrasztó Dávid, kitört a botrány

Ittasan vezetett Verrasztó Dávid, kitört a botrány

Azon­nal be­von­ták a jog­si­ját.

Egy es­küvő után pat­tant a volán mögé al­ko­hol­lal a szer­ve­ze­té­ben, nagy hiba volt. Azon­nal be­von­ták a jog­si­ját.

Ez vérlázító, hónapok óta jogosítvány nélkül vezet Alekosz!

Ez vérlázító, hónapok óta jogosítvány nélkül vezet Alekosz!

Úgy érzi, tör­vé­nyen felül áll, most újabb hú­zá­sá­val be­bi­zo­nyí­totta, hogy nem tudja fel­mérni a hely­ze­tet.

Úgy érzi, tör­vé­nyen felül áll, most újabb hú­zá­sá­val be­bi­zo­nyí­totta, hogy nem tudja fel­mérni a hely­ze­tet.

Hihetetlen! Egy nap alatt háromszor vezetett piásan

Hihetetlen! Egy nap alatt háromszor vezetett piásan

Ügyész­ség elé ke­rült az a férfi.

Ügyész­ség elé ke­rült az a férfi, aki friss jo­go­sít­vánnyal egy nap alatt há­rom­szor ve­ze­tett it­ta­san.

Sorozatosan megalázzák a Viszkist

Sorozatosan megalázzák a Viszkist

Hiába sze­retné, kép­te­len el­dobni múlt­ját a le­gen­dás bank­rabló.

Hiába sze­retné, kép­te­len el­dobni múlt­ját a le­gen­dás bank­rabló. Leg­utóbb akkor szem­be­sült ezzel, ami­kor it­ta­san ve­ze­tett, és el­kap­ták.

Most érkezett: megtagadta a vallomástételt a Viszkis

Most érkezett: megtagadta a vallomástételt a Viszkis

Nehéz idő­szak vár a Visz­kisre, hi­szen nem ve­zet­het.

Nehéz idő­szak vár a Visz­kisre, hi­szen abban biz­tos lehet, hogy né­hány hó­na­pig nem ülhet volán mögé.

Jobb, ha tudod: ezért nem kaphat sok magyar sofőr jogosítványt

Jobb, ha tudod: ezért nem kaphat sok magyar sofőr jogosítványt

Most már bi­zo­nyos szív­be­teg­sé­gek és más egész­ség­ügyi prob­lé­mák ese­tén sem au­to­ma­ti­kus a jogsi meg­adása...

Nagy változás jön a jogosítványnál, ők járnak jól vele

Nagy változás jön a jogosítványnál, ők járnak jól vele

Ki­de­rült, kik kap­nak ked­vez­ményt.

In­gye­nes lesz a KRESZ vizsga a fi­a­ta­lok­nak jövő nyár­tól. Az is ki­de­rült, pon­to­san kik kap­nak ked­vez­ményt.

Megállították a rendőrök, újra nagy csapás érte a Viszkist

Megállították a rendőrök, újra nagy csapás érte a Viszkist

A múlt hét­vé­gén vi­dé­ken ál­lí­tot­ták meg Amb­rus At­ti­lát a rend­őrök, nem ta­gadta a tör­tén­te­ket.

A múlt hét­vé­gén vi­dé­ken ál­lí­tot­ták meg Amb­rus At­ti­lát a rend­őrök, nem ta­gadta a tör­tén­te­ket.

Több ezer cukorbeteg kaphat jogosítványt!

Több ezer cukorbeteg kaphat jogosítványt!

Egy ja­nu­ár­tól életbe lépő új irány­elv ren­ge­teg cu­kor­be­teg so­főrt érint­het az egész Eu­ró­pai Uni­ó­ban, így Ma­gyar­or­szá­gon is. Aki sú­lyos, hi­pog­li­ké­miás tü­ne­tek­kel küzd, újra kap­hat jog­sit!

Egy ja­nu­ár­tól életbe lépő új irány­elv ren­ge­teg cu­kor­be­teg so­főrt érint­het az egész Eu­ró­pai Uni­ó­ban, így Ma­gyar­or­szá­gon is.

Igazolvány kisokos: hol, mennyi, mikor?

Igazolvány kisokos: hol, mennyi, mikor?

Egy rém­álom, ha el­hagy­juk vagy el­lop­ják az ok­má­nya­in­kat.

Egy rém­álom, ha el­hagy­juk vagy el­lop­ják az ok­má­nya­in­kat és pó­tolni kell őket. Azt is ke­ve­sen tud­ják, mennyibe is ke­rül­nek az új iga­zol­vá­nyok, hol kell őket igé­nyelni és mikor ké­szül­nek el.

Elképesztő, milyen bajba került Csilla a parfümje miatt

Elképesztő, milyen bajba került Csilla a parfümje miatt

Ru­tin­el­len­őr­zés­nek in­dult...

Ru­tin­el­len­őr­zés­nek in­dult, ám kínos pro­ce­dúra lett a nő rend­őri iga­zol­ta­tá­sá­ból.

Elképesztő, mi derült ki a 65 év feletti sofőrökről

Elképesztő, mi derült ki a 65 év feletti sofőrökről

Egyre gyak­rab­ban merül fel a kér­dés: hány éves korig lehet biz­ton­sá­go­san autót ve­zetni? Hány éves korig kap­hat va­laki jo­go­sít­ványt?

Egyre gyak­rab­ban merül fel a kér­dés: hány éves korig lehet biz­ton­sá­go­san autót ve­zetni? Hány éves korig kap­hat va­laki jo­go­sít­ványt? Már csak azért is fon­tos a vá­lasz, mert ha be­le­gon­do­lunk: minél na­gyobb a hi­ba­le­he­tő­ség, annál több a bal­eset....

Ennyivel lesz olcsóbb
a jogosítvány Magyarországon

Ennyivel lesz olcsóbb a jogosítvány Magyarországon

Jön az in­gye­nes KRESZ-vizsga! Mu­tat­juk, mennyit tud ezzel spó­rolni a jog­sira vágyó fi­a­tal.

Jön az in­gye­nes KRESZ-vizsga ha­zánk­ban! Mindez rá­adá­sul csep­pet sem lég­ből ka­pott fel­té­te­le­zés. Mu­tat­juk a rész­le­te­ket: a fel­té­te­lek mel­lett pedig azt is el­árul­juk, mennyit tud ezzel a le­he­tő­ség­gel spó­rolni az au­tó­ve­ze­tői en­ge­délyre vágyó fi­a­tal.

Idős bácsi okozhatta a súlyos buszbalesetet

Idős bácsi okozhatta a súlyos buszbalesetet

A szem­ta­núk sze­rint egy 80 év fe­letti bácsi ve­zette azt az autót, ame­lyik hétfő dél­után egy me­net­rend­sze­rinti já­rat­tal ka­ram­bo­lo­zott fron­tá­li­san a 6-os úton.

A szem­ta­núk sze­rint egy 80 év fe­letti bácsi ve­zette azt az autót, ame­lyik hétfő dél­után egy me­net­rend­sze­rinti já­rat­tal ka­ram­bo­lo­zott fron­tá­li­san a 6-os úton.

Itt a vége: Döntött a bíróság Oszter nejének ügyében

Itt a vége: Döntött a bíróság Oszter nejének ügyében

Ug­rott a jo­go­sít­vány.

Fa­i­loni Do­na­tella még feb­ru­ár­ban ült a volán mögé, mi­u­tán el­kor­tyolt egy pohár bort, végül az Is­ten­he­gyi úton koc­cant egy másik au­tó­val.

Tíz évre is elvehetik a piásan vezető magyar sztárzenész jogosítványát!

Tíz évre is elvehetik a piásan vezető magyar sztárzenész jogosítványát!

A nép­szerű pa­ró­dia­ze­ne­kar tagja ál­lítja, csu­pán két korsó sör a bűne, ám ke­mé­nyen meg­la­kol­hat a hi­báért.

Meseszép luxusautót kapott Weisz Fanni

Meseszép luxusautót kapott Weisz Fanni

Weisz Fanni nem­so­kára meg­szerzi a jo­go­sít­vá­nyát.

Weisz Fanni nem­so­kára meg­szerzi a jo­go­sít­vá­nyát és leg­na­gyobb örö­mére egy au­tó­márka nagy­kö­vete is lesz.

Vajon mi történt: külön él Oszter Sándor és felesége

Vajon mi történt: külön él Oszter Sándor és felesége

Osz­ter Sán­dor fe­le­sége, Fa­i­loni Do­na­tella még szokja új jár­gá­nyát.

Erre senki sem számított: Újra kihallgatták Oszter Sándor feleségét

Erre senki sem számított: Újra kihallgatták Oszter Sándor feleségét

Ha­ma­ro­san meg­szü­let­het az íté­let az ittas ve­ze­tés miatt in­dí­tott ügy­ben!

Ha­ma­ro­san meg­szü­let­het az íté­let az ittas ve­ze­tés miatt in­dí­tott ügy­ben!

Negyvenhat évesen ül vissza az iskolapadba a magyar zenész

Negyvenhat évesen ül vissza az iskolapadba a magyar zenész

A rock and roll fe­ne­gye­reke.

A rock and roll fe­ne­gye­reke már több­ször el­ha­tá­rozta, de mos­ta­nára érett meg benne a dön­tés : meg­szerzi a jo­go­sít­vá­nyát.

Kiderült, mi lesz a nyugdíjasok jogosítványával

Vége a találgatásnak: kiderült, mi lesz a nyugdíjasok jogosítványával

Sokat kér­dez­ték őket a szi­go­rí­tás­ról, ezért a mi­nisz­té­rium véget ve­tett a vi­tá­nak.

Hoppá: Újabb ittas vezetés Oszteréknál

Hoppá: Újabb ittas vezetés Oszteréknál

Osz­ter Sán­dor alig­hogy vissza­kapta jo­go­sít­vá­nyát, most a fe­le­sége ült a volán mögé it­ta­san. Az asszony rá­adá­sul egy köz­úti bal­eset ré­szese is lett.

Osz­ter Sán­dor alig­hogy vissza­kapta jo­go­sít­vá­nyát, most a fe­le­sége ült a volán mögé it­ta­san. Az asszony rá­adá­sul egy köz­úti bal­eset ré­szese is lett.

Rá sem lehet ismerni Gesztesi Károlyra! Mintha kicserélték volna

Rá sem lehet ismerni Gesztesi Károlyra! Mintha kicserélték volna

Fe­ne­kes­tül fel­for­dult az 54 éves szí­nész élete.

Fe­ne­kes­tül fel­for­dult az 54 éves szí­nész élete, mióta el­vet­ték a jo­go­sít­vá­nyát!

Oszter rengeteget fizetett jogsijáért

Oszter rengeteget fizetett jogsijáért

Min­denki ala­po­san meg­le­pő­dött, ami­kor kedd dél­előtt ko­csi­val ér­ke­zett.

Min­denki ala­po­san meg­le­pő­dött, ami­kor kedd dél­előtt Osz­ter Sán­dor kor­má­nyozta be au­tó­ját egy bu­da­pesti lu­xus­ho­tel par­ko­ló­jába.

Súlyos döntést hozott a bíróság Zámbó Krisztián ügyében

Súlyos döntést hozott a bíróság Zámbó Krisztián ügyében

Most fog­hatja a fejét...

Jimmy fia feb­ruár 11-én ült it­ta­san a volán mögé, a cse­peli rend­őrök per­sze azon­nal el­kap­ták. Most fog­hatja a fejét...

Megfelezték Demcsák büntetését

Megfelezték Demcsák büntetését

Dem­csák Zsu­zsa könnye­i­vel küzdve kérte a bí­ró­sá­got, hogy eny­hít­se­nek a rá ki­sza­bott bün­te­té­sen és rész­ben si­ke­rült is meg­lá­gyí­ta­nia az ítész szí­vét...

Dem­csák Zsu­zsa könnye­i­vel küzdve kérte a bí­ró­sá­got, hogy eny­hít­se­nek a rá ki­sza­bott bün­te­té­sen és rész­ben si­ke­rült is meg­lá­gyí­ta­nia az ítész szí­vét...

Zámbó Krisztián: "Undorító dolgot műveltem!"

Zámbó Krisztián: "Undorító dolgot műveltem!"

Az éne­kes őszin­tén meg­bánta, hogy al­ko­holt ivott, mi­előtt volán mögé ült, és el­dön­tötte, soha nem tesz többé ilyet.

Az éne­kes őszin­tén meg­bánta, hogy al­ko­holt ivott, mi­előtt volán mögé ült, és el­dön­tötte, soha nem tesz többé ilyet.

Okmányirodában ünnepelte születésnapját Csonka András!

Okmányirodában ünnepelte születésnapját Csonka András!

A nép­szerű szí­nész-éne­kes­nek kü­lö­nösre si­ke­rült a szü­le­tés­napja!

Titokban műtötték meg Gesztesi Károlyt

Titokban műtötték meg Gesztesi Károlyt

A szí­nészre most egy hónap lá­ba­do­zás vár, mi­u­tán meg­mű­töt­ték szer­dán.

A szí­nészre most egy hónap lá­ba­do­zás vár, mi­u­tán meg­mű­töt­ték szer­dán.

Részegen vezetett Zámbó Krisztián, elkapták a rendőrök

Részegen vezetett Zámbó Krisztián, elkapták a rendőrök

Ug­rott a jog­sija Zámbó Jimmy fi­á­nak, mert ré­sze­gen ve­ze­tett.

Ug­rott a jog­sija Zámbó Jimmy fi­á­nak, mert ré­sze­gen ve­ze­tett.

Nem úszhatja meg: Rendőrségi feljelentés vár Berki Krisztiánra

Nem úszhatja meg: Rendőrségi feljelentés vár Berki Krisztiánra

Ér­vény­te­len jo­go­sít­vánnyal köz­le­ke­dett. A Ri­post által meg­ke­re­sett ügy­véd sze­rint ez nem ma­rad­hat bün­tet­le­nül.

A Fem3 mű­sor­ve­ze­tője ér­vény­te­len jo­go­sít­vánnyal köz­le­ke­dett. A Ri­post által meg­ke­re­sett ügy­véd sze­rint ez nem ma­rad­hat bün­tet­le­nül. Min­den bi­zonnyal fi­zet­nie kell majd fi­gyel­met­len­sé­géért.

Rajtakapták Berki Krisztiánt: Rendőri igazoltatáson bukott le

Rajtakapták Berki Krisztiánt: Rendőri igazoltatáson bukott le

A nagy­szájú tévés éppen dol­gozni si­e­tett lu­xus­jár­gá­nyá­val, ami­kor ki­in­tet­ték a for­ga­lom­ból!

A nagy­szájú tévés éppen dol­gozni si­e­tett lu­xus­jár­gá­nyá­val, ami­kor ki­in­tet­ték a for­ga­lom­ból!

Vadul támadják a neten a balesetet okozó 82 évest

Vadul támadják a neten a balesetet okozó 82 évest

Rosszul mérte fel az út­irányt.

Rosszul mérte fel az út­irányt, ez nem­csak saját, hanem egy 22 éves fiú éle­tébe is ke­rült. A fel­há­bo­ro­dott ne­te­zők vál­to­zá­so­kat kö­ve­tel­nek.

Furcsa reklám: magyarázkodhat a magyar sztárkapus

Furcsa reklám: magyarázkodhat a magyar sztárkapus

Már rég­óta vele hir­de­tik az iro­dát.

Már rég­óta vele hir­de­tik az iro­dát, a test­vére kérte meg arra, hogy az ő ar­cá­val rek­lá­moz­has­sák ma­gu­kat.

Rengeteg pénzt bukott jogsija nélkül L.L. Junior!

Rengeteg pénzt bukott jogsija nélkül L.L. Junior!

Ju­nior ala­po­san meg­fi­zet­tet a hi­báért

Ju­nior ala­po­san meg­fi­zette a más­fél évvel ez­előtti it­ta­san oko­zott bal­ese­té­nek árát, de most vége lehet a ve­zek­lés­nek.

Komoly bajban Demcsák Zsuzsa: egyszer már elvették a jogosítványát!

Komoly bajban Demcsák Zsuzsa: egyszer már elvették a jogosítványát!

Az ittas ve­ze­tés nem marad kö­vet­kez­mé­nyek nél­kül, sú­lyos­bítja a hely­ze­tet, hogy ko­ráb­ban már vet­ték el a jog­si­ját!

Gondoltad volna? Nem várt fordulat Demcsák Zsuzsa perében!

Gondoltad volna? Nem várt fordulat Demcsák Zsuzsa perében!

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője má­jus­ban it­ta­san ve­ze­tett, jo­go­sít­vá­nyát azon­nal el­vet­ték. Ő azon­ban nem hagyja ennyi­ben!

A tévés má­jus­ban it­ta­san ve­ze­tett, jo­go­sít­vá­nyát azon­nal el­vet­ték. Ő azon­ban nem hagyja ennyi­ben!

Demcsák Zsuzsa őszintén vallott botrányairól

Demcsák Zsuzsa őszintén vallott botrányairól

A Mokka mű­sor­ve­ze­tő­jét az utóbbi idő­ben nem kí­mélte az élet: volt férje nem fizet gye­rek­tar­tást, rá­adá­sul ittas ve­ze­tés miatt a jo­go­sít­vá­nyát is el­vet­ték.

Így juthatsz ingyen jogsihoz és munkához

Így juthatsz ingyen jogsihoz és munkához

Te is sze­rez­hetsz "C" és "E" ka­te­gó­ri­ájú jo­go­sít­ványt.

Te is sze­rez­hetsz "C" és "E" ka­te­gó­ri­ájú jo­go­sít­ványt, és még pén­zedbe sem kerül. Egy ilyen pa­pír­ral pedig vá­lo­gat­hatsz az ál­lás­aján­la­tok kö­zött.

Csak idő kérdése, és elveszik Demcsák Zsuzsa jogsiját

Csak idő kérdése, és elveszik Demcsák Zsuzsa jogsiját

Egye­lőre nem von­ták be a ve­ze­tői en­ge­dé­lyét, de nem ki­vé­te­lez­nek vele sem.

Egye­lőre nem von­ták be a ve­ze­tői en­ge­dé­lyét, de nem ki­vé­te­lez­nek vele sem.

Szőkeség fuvarozza Kleinheisler főnökét

Bukta a jogsit, szőke szépség fuvarozza Kleinheisler főnökét

A ma­gyar fo­cista fő­nöke dur­ván rá­ta­po­sott a gázra. A jog­si­ját ugyan el­ve­szí­tette, he­lyette azon­ban nem min­den­napi lát­vány­ban gyö­nyör­köd­het.

A ma­gyar fo­cista fő­nöke dur­ván rá­ta­po­sott a gázra. A jog­si­ját ugyan el­ve­szí­tette, he­lyette azon­ban nem min­den­napi lát­vány­ban gyö­nyör­köd­het.

Csaknem száz jogosítványt vontak be hamis egészségügyi vizsga miatt

Csaknem száz jogosítványt vontak be hamis egészségügyi vizsga miatt

A ha­vonta in­duló, húsz­ezerbe ke­rülő tan­fo­lyam he­lyett meg­vet­ték drá­gáb­ban az iga­zo­lást.

Öveket becsatolni! Stohl András újra a közutakon

Öveket becsatolni! Stohl András újra a közutakon

Ok­tó­ber­ben véget ér az it­ta­san bal­ese­tet okozó szí­nész ki­szol­gál­ta­tott­sága, Buci ugyanis ha­ma­ro­san a ke­zé­ben tart­hatja új jo­go­sít­vá­nyát.

Azt hiszed, érvényes a jogosítványod? Lehet, hogy meglepődsz!

Azt hiszed, érvényes a jogosítványod? Lehet, hogy meglepődsz!

Te hogy ér­tel­me­zed ezt a szám­sort: 19.08.15.?

Ha a ka­te­gó­ria ér­vé­nyes­sé­gé­nél pél­dául ez áll: 19.08.15., akkor nem 2019. au­gusz­tus 15-ig szól a jogsi, hanem már 2015. au­gusz­tus 19-án le­járt. A rendőr rá­adá­sul emi­att 8 ezer fo­rintra meg­bün­tet­het, ugyanis "vissza­felé" kell ol­vasni a dá­tu­mot.

Vezetni tanul a Magyar Nagydíj sztárja

Még csak vezetni tanul a Magyar Nagydíj sztárja

Ne­gye­dik lett, de jo­go­sít­vá­nya nincs.

Ne­gye­dik lett a Hun­ga­ror­ing őrült fu­ta­mán, de jo­go­sít­vá­nya még nincs a Forma-1 pi­ló­tá­já­nak. Az el­mé­leti teszt után most gya­kor­lati órá­kat vesz.

Friss jogosítvánnyal és új autójával karambolozott a focista

Friss jogosítvánnyal és új autójával karambolozott a focista

Né­gyen meg­hal­tak, ami­kor két sze­mély­autó üt­kö­zött szom­bat este a 66-os főúton Sán­tos és Szent­ba­lázs kö­zött.

Új jogszabály! Csak jóalvók kaphatnak jogosítványt.
Kérdőív lesz!

Új jogszabály!
Csak jóalvók kaphatnak jogosítványt

Csak ta­valy 260 sú­lyos köz­le­ke­dési bal­ese­tet oko­zott a ki­al­vat­lan­ság.