CÍMKE: 'jogdíj'

Kitálaltak a Szomszédok színészei, ezt gondolják a sorozat jogdíjairól

Kitálaltak a Szomszédok színészei, ezt gondolják a sorozat jogdíjairól

Az is­mét­lési jog­díj­fel­osz­tás­nak szinte min­den ma­gyar szí­nész elő­adó ked­vez­mé­nye­zettje lett.

Kiderült a titok: a magyar énekesnő elárulta, mennyit keres dalaival

Kiderült a titok: a magyar énekesnő elárulta, mennyit keres dalaival

Andi el­osz­latta a ké­te­lye­ket az elő­adók fi­ze­té­sé­vel kap­cso­lat­ban.

Tóth Gabi csúnyán kiakadt: Megalázó összeget kapott

Tóth Gabi csúnyán kiakadt: Megalázó összeget kapott

Az éne­kesnő né­mi­leg jog­gal bo­rult ki, hi­szen biz­to­san nem erre szá­mí­tott. Nem hi­szed el, mennyit ért a mun­kája!

Az éne­kesnő né­mi­leg jog­gal bo­rult ki, hi­szen biz­to­san nem erre szá­mí­tott. Nem hi­szed el, mennyit ért a mun­kája!

Curtis otthon ülve is jó pénzt keres Majka dalaival

Curtis otthon ülve is jó pénzt keres Majka dalaival

Cur­tis élete leg­jobb be­fek­te­tése volt, hogy évek­kel ez­előtt csat­la­ko­zott Maj­ká­hoz.

Cur­tis élete leg­jobb be­fek­te­tése volt, hogy évek­kel ez­előtt csat­la­ko­zott Maj­ká­hoz.

Antal Imre a halála után így menti meg örököse életét

Antal Imre a halála után így menti meg örököse életét

A hu­mo­rista ba­rátja meg­örült, hogy az Elő­adó­mű­vé­szi Jog­védő Iroda ke­resi a le­gen­dás tévés örö­kö­seit.

A hu­mo­rista ba­rátja meg­örült, hogy az Elő­adó­mű­vé­szi Jog­védő Iroda ke­resi a tévés örö­kö­seit, hogy kifi­zesse a neki járó jog­dí­ja­kat.

Gyűlik a jogdíj, örökösöket keres a jogvédő iroda!

Gyűlik a jogdíj, örökösöket keres a jogvédő iroda!

Örö­kö­sö­ket ke­res­nek!

Örö­kö­sö­ket keres az Elő­adó­mű­vé­szi Jog­védő Iroda! A szer­ve­zet a web­ol­da­lu­kon tett közzé egy több száz név­ből álló lis­tát.

Ezért tiltotta le az özvegye Aradszky dalait

Ezért tiltotta le az özvegye Aradszky dalait

Éva asszony férje ha­lála után min­den olyan dalt en­ge­dély­hez köt, me­lyet férje írt.

Éva asszony férje ha­lála után min­den olyan dalt en­ge­dély­hez köt, me­lyet férje írt.

Milliókat bukik a Neoton zenésze

Milliókat bukik a Neoton zenésze

Majd­nem biz­tos, hogy meg­tor­lás nél­kül marad az a sze­mér­met­len lopás.

Majd­nem biz­tos, hogy meg­tor­lás nél­kül marad az a sze­mér­met­len dal­lo­pás, ami­vel ren­ge­te­get ke­re­sett a kínai sztár.

Ez eldőlt: A Jimmy-dalok szerzői beperlik Pintér Tibort

Ez eldőlt: A Jimmy-dalok szerzői beperlik Pintér Tibort

Szó­hoz sem ju­tot­tak...

Szó­hoz sem ju­tot­tak a Jimmy-dalok szer­zői, ami­kor meg­tud­ták: Pin­tér Tibor újabb elő­adá­sokra árulja a je­gye­ket. Nem tűr­nek to­vább!

Ez ám az álomfizetés: milliókat kaptak a magyar zenészek!

Ez ám az álomfizetés: milliókat kaptak a magyar zenészek!

Össze­sen két­mil­li­árd fo­rin­tot osz­tot­tak ki a leg­nép­sze­rűbb ma­gyar elő­adók kö­zött.

Össze­sen két­mil­li­árd fo­rin­tot osz­tot­tak ki a leg­nép­sze­rűbb ma­gyar elő­adók kö­zött, akik közül hu­szon­nyolc szerző ka­pott 12 mil­lió fe­letti össze­get.

Jimmy-musical-botrány: Pintér Tibor szembeszegül a törvénnyel!

Jimmy-musical-botrány: Pintér Tibor szembeszegül a törvénnyel!

A szí­nészt egy­előre nem ér­dekli, hogy jog­sér­tést követ el a mu­si­cal meg­va­ló­sí­tá­sá­val.

Zámbó Krisztián kifakadt: "Nem apám jogdíjaiból élek!"

Zámbó Krisztián kifakadt:
"Nem apám jogdíjaiból élek!"

Töb­ben élős­kö­dő­nek tart­ják őt.

A Ki­rály leg­idő­sebb fia sze­rint vér­lá­zító, hogy töb­ben élős­kö­dő­nek tart­ják őt.

Váratlan fordulat a Jimmy-musical-botrányban

Váratlan fordulat a Jimmy-musical-botrányban

Eddig azt sem le­he­tett tudni, hogy a be­dü­hö­dött szer­zők en­ge­dik-e a be­mu­ta­tót, de most ki­de­rül, ho­gyan dön­töt­tek.

Eddig azt sem le­he­tett tudni, hogy a be­dü­hö­dött szer­zők en­ge­dik-e a be­mu­ta­tót, de most ki­de­rül, ho­gyan dön­töt­tek.

Érdemes volt kinyitnia a száját Görbe Nórának az elmaradt jogdíjaiért

Érdemes volt kinyitnia a száját Görbe Nórának az elmaradt jogdíjaiért

Véget ért Görbe Nóra kál­vá­ri­ája a jog­védő hi­va­tal­lal a kul­ti­kus Linda című so­ro­zat jog­dí­ja­i­ért.

100 milliós örökséget hagyott hátra Harangozó Teri

100 milliós örökséget hagyott hátra Harangozó Teri

Ha­tal­mas an­gyal­földi la­kást, pénzt és jog­dí­ja­kat ha­gyott örö­kö­se­ire az éne­kesnő.

Piti összeggel szúrnák ki Görbe Nóra szemét

Piti összeggel szúrnák ki Görbe Nóra szemét

Pén­zéért har­col a szí­nésznő, úgy dön­tött nem tűr to­vább perbe száll a jo­ga­i­ért.

Demonstrációra készül Görbe Nóra

Demonstrációra készül Görbe Nóra

Hu­szon­egy évnyi jog­dí­jért har­col a szí­nésznő.

Hu­szon­egy évnyi jog­dí­jért har­col a szí­nésznő, Bod­rogi Gyula és Sze­red­nyey Béla is érin­tett az ügy­ben.