CÍMKE: 'jobbik'

Botrány! Sneider Tamás szerint jobb a muszlim, mint a zsidó

Botrány! Sneider Tamás szerint jobb a muszlim, mint a zsidó

Újabb bi­zo­nyí­ték ke­rült elő, mi­sze­rint a Job­bik el­nöke an­ti­sze­mita ki­je­len­tést tett.

Még az esküvőjén is Hitlert éltette a Jobbik-elnök felesége

Még az esküvőjén is Hitlert éltette a Jobbik-elnök felesége

A nácik iránti ra­jon­gá­sát még az es­kü­vőn is fon­tos­nak látta de­monst­rálni Sne­i­der Tamás fe­le­sége.

Megmaradt a Fidesz-KDNP támogatottsága

Megmaradt a Fidesz-KDNP támogatottsága

Megmaradt a Fidesz-KDNP támogatottsága

A Szá­zad­vég sze­rint to­vább foly­ta­tó­dott az el­len­zéki ol­da­lon ta­pasz­tal­ható tá­mo­ga­tott­ság-csök­ke­nés, mi­köz­ben a kor­mány­pár­tok sta­bi­lan őrzik ve­zető po­zí­ci­ó­ju­kat.

A Szá­zad­vég sze­rint to­vább foly­ta­tó­dott az el­len­zéki ol­da­lon a tá­mo­ga­tott­ság-csök­ke­nés, mi­köz­ben a kor­mány­pár­tok sta­bi­lan őrzik ve­zető po­zí­ci­ó­ju­kat.

Ultrák a Jobbik ellen

Ultrák a Jobbik ellen

"Az egy­kori nem­zeti párt­ból, a Job­bik­ból egy sunyi hazug bal­li­be­rá­lis egy­let lett" - írják az Ult­ra­info nevű Fa­ce­book-ol­da­lu­kon. Sze­rin­tük Rig La­jos­nak szé­gyell­nie kel­lene magát, ami­ért Mes­ter­házy At­ti­lá­val kö­zö­sen tün­te­tett.

A nem­zeti párt­ból egy sunyi hazug bal­li­be­rá­lis egy­let lett" - írják az Ult­ra­info nevű Fa­ce­book-ol­da­lu­kon. Sze­rin­tük Rig La­jos­nak szé­gyell­nie kel­lene magát, ami­ért Mes­ter­házy At­ti­lá­val kö­zö­sen tün­te­tett.

Elbukta a feljelentést a Jobbik

Elbukta a feljelentést a Jobbik

Bűn­cse­lek­mény hi­á­nyá­ban el­uta­sí­tot­ták a Job­bik el­nök­he­lyet­tese, Gyön­gyösi Már­ton által a párt volt szek­szárdi ve­ze­tője, Szabó Ba­lázs ellen tett fel­je­len­tést.

Bűn­cse­lek­mény hi­á­nyá­ban el­uta­sí­tot­ták a Job­bik el­nök­he­lyet­tese, Gyön­gyösi Már­ton által a párt volt szek­szárdi ve­ze­tője, Szabó Ba­lázs ellen tett fel­je­len­tést.

Tovább gyengült az ellenzék

Tovább gyengült az ellenzék

A Né­ző­pont In­té­zet elem­zése sze­rint a Fi­desz nép­sze­rű­sége nőtt.

A Né­ző­pont In­té­zet leg­fris­sebb elem­zése sze­rint a Fi­desz nép­sze­rű­sége nőtt, az el­len­zéké csök­kent az áp­ri­lis vá­lasz­tá­sok óta. a Fi­desz-KDNP tá­mo­ga­tott­sága hét szá­za­lék­pont­tal nőtt.

Vona Gábor kisétált egy boltból, de fizetni elfelejtett

Vona Gábor kisétált egy boltból, de fizetni elfelejtett

A bolt­ve­zető úgy dön­tött, hogy nem ta­kar­gatja to­vább a mi­ni­mum kínos ese­tet.

Dü­hö­sen em­lé­kez­tet­ték a Job­bik ex-el­nö­két, hogy ki kéne már fi­zetni mind­azt, amit csak úgy, pénz nél­kül el­tu­laj­do­ní­tott.

Adócsalás, ékszerek és a jobbikos Staudt - Magyarországon is nyomoznak

Adócsalás, ékszerek és a jobbikos Staudt - Magyarországon is nyomoznak

Saj­tó­hí­rek sze­rint a Job­bik or­szág­gyű­lési kép­vi­se­lője is érin­tett lehet.

Megbukott a korrupt jobbikos képviselő

Megbukott a korrupt jobbikos képviselő

Sok­mil­liós lu­xusút, csak a re­pü­lő­jegy volt vagy 2 mil­lió.

Sok­mil­liós lu­xusút, csak a re­pü­lő­jegy volt vagy 2 mil­lió. Meg­bu­kott a Job­bik nem­rég még fut­ball­hu­li­gán­ként ga­ráz­dál­kodó kép­vi­se­lője a nagy­hangú Szil­ágyi György.

Nem mondott le mandátumáról a zsidóveréssel dicsekvő jobbikos Szávay

Nem mondott le mandátumáról a zsidó veréssel dicsekvő jobbikos Szávay

A par­la­menti man­dá­tu­mát meg­tartja vál­lal­ha­tat­lan tette el­le­nére.

Azon­nali ha­tállyal le­mond a Ma­gyar Or­szág­gyű­lés jegy­zői, il­letve a Job­bik frak­ció­ve­zető-he­lyet­tesi tiszt­sé­gé­ről Szá­vay Ist­ván, de a man­dá­tu­mát meg­tartja an­ti­sze­mita bot­rá­nya el­le­nére.

Feketepénzekkel tömte ki saját tévéjét a Jobbik

Feketepénzekkel tömte ki saját médiumát a Jobbik

A Job­bik­hoz kö­zel­álló N1TV volt fő­szer­kesz­tője mondta ezt az Echo Tv-nek nyi­lat­kozva.

A Job­bik­hoz kö­zel­álló N1TV volt fő­szer­kesz­tője mondta ezt az Echo Tv-nek nyi­lat­kozva.

Beépített ügynökök jelentenek a Jobbikban

Beépített ügynökök jelentenek a Jobbikban

Ki­tá­lalt az egyik fel­osz­la­tott szer­ve­zet.

Ki­tá­lalt az egyik fel­osz­la­tott szer­ve­zet ve­ze­tője. Öm­le­nek az in­for­má­ciók az össze­om­lás szé­lére ju­tott párt­ból.

Soros a jó barátját, Demszky emberét küldte a Jobbikba

Soros a jó barátját, Demszky emberét küldte a Jobbikba

Vol­ner János a Fa­ce­boo­kon bo­rí­tott.

Vol­ner János a Fa­ce­boo­kon rán­totta le a lep­let arról, hogy hosszú ideje mennyire szo­ros az együtt­mű­kö­dés Soros György köz­vet­len mun­ka­tár­sai és a Job­bik kö­zött.

Így osztották Simicska zacskós pénzét a Jobbikban

Így osztották Simicska zacskós pénzét a Jobbikban

Ki­tá­lalt a Job­bik egyik kép­vi­se­lője. Rész­le­te­sen be­szá­molt arról ho­gyan ér­ke­zett a zacs­kós-pénz a Job­bikba.

Ki­tá­lalt a Job­bik egyik kép­vi­se­lője. Rész­le­te­sen be­szá­molt arról ho­gyan ér­ke­zett a zacs­kós-pénz a Job­bikba, ho­gyan osz­tot­ták aztán szét a benn­fen­te­sek kö­zött. A pos­tát hasz­nál­ták pénz­mo­sásra.

Díszhelyet kapott a Jobbikban Soros kulcsembere, a CEU alapítója

Díszhelyet kapott a Jobbikban Soros kulcsembere,
a CEU alapítója

El­ké­pesztő, mi min­denre derül fény a Job­bik sötét bugy­ra­i­ban.

Vol­ner János foly­tatja a Nagy Le­lep­lező Had­já­ra­tot. El­ké­pesztő, mi min­denre derül fény a Job­bik sötét bugy­ra­i­ban. So­ro­sék már a párt­ban.

Volner János kijelentette, ő nem kurvának állt

Volner János kijelentette, ő nem kurvának állt

Egy nyil­vá­nos­ságra ke­rült belső le­vél­ben el­is­merte, hogy a Job­bik szö­vet­ke­zett Gyur­csány­ék­kal és az LMP-vel.

Egy nyil­vá­nos­ságra ke­rült belső le­vél­ben el­is­merte, hogy a Job­bik szö­vet­ke­zett Gyur­csány­ék­kal és az LMP-vel.

Titkos hangfelvétel a Jobbik elnökségi üléséről, így akarnak csalni

Titkos hangfelvétel a Jobbik elnökségi üléséről, így akarnak csalni

Lúzer ba­gázs­ként gya­láz­zák To­rocz­kai­é­kat és nyil­ván­való csa­lást ter­vez­nek a ki­lé­pési hul­lám el­fe­dé­sére.

A Jobbik mától nem ellenzék? Összefognak Gyurcsányékkal

A Jobbik mától nem ellenzék? Összefognak Gyurcsányékkal

Új ér­tel­met nyer­het a régi pla­kát?

Gyur­csány­ék­tól köl­csö­nöz­ték új ne­vü­ket. Új ér­tel­met nyer­het a régi pla­kát?

Koccintott a Sargentini-jelentésre a Jobbik. A Frittmann-pince titkai

Koccintott a Sargentini-jelentésre a Jobbik. A Frittmann-pince titkai

Ki­a­dós ita­lo­zás­sal ün­ne­pelte meg a Job­bik a Sar­gen­tini-je­len­tést.

Ki­a­dós ita­lo­zás­sal ün­ne­pelte meg a Job­bik a Sar­gen­tini-je­len­tést.

A jobbikos Staudt Gábort milliárdos ügyben jelentették fel a lengyel ügyészségen

A jobbikos Staudt Gábort milliárdos ügyben jelentették fel

A len­gyel állam ká­rára el­kö­ve­tett több mint két és fél mil­li­árd fo­rint ér­tékű költ­ség­ve­tési csa­lás gya­núja miatt je­len­tet­ték fel a len­gyel ügyész­sé­gen.

Visszakerül a Jobbik vezetésébe a holokauszt-gyalázó politikus. Fotó

Visszakerül a Jobbik vezetésébe a holokauszt-gyalázó politikus. Fotó

A dön­tés meg­szü­le­tett, a hét­vé­gén már a rész­le­te­ket is meg­be­szél­ték.

A dön­tés meg­szü­le­tett, a hét­vé­gén már a rész­le­te­ket is meg­be­szél­ték. Friss, le­lep­lező fotó.

Állambiztonsági iratok a Jobbik kommunikációs igazgatójáról, ő tette tönkre a pártot?

Állambiztonsági iratok a Jobbik kommunikációs igazgatójáról, ő tette tönkre a pártot?

To­rocz­kaiék ki­ké­rik az ira­to­kat.

To­rocz­kaiék ki­ké­rik az ira­to­kat az Ál­lam­biz­ton­sági Le­vél­tár­ból a Job­bik kom­mu­ni­ká­ciós igaz­ga­tó­já­ról, Rad­nai Lász­ló­ról. Sze­rin­tük ő tette tönkre a pár­tot.

Terry Black kifakadt a bíróságon, zárt tárgyalást követelt

Terry Black kifakadt a bíróságon, zárt tárgyalást követelt

Elő­ször né­zett far­kas­sze­met Vona Gá­bor­ral a Bu­da­pest Kör­nyéki Tör­vény­szé­ken.

Elő­ször né­zett far­kas­sze­met Vona Gá­bor­ral a Bu­da­pest Kör­nyéki Tör­vény­szé­ken.

A náci SS jelszavát tetováltatta magára a Jobbik-elnök vád alá helyezett fia

A náci SS jelszavát tetováltatta magára a Jobbik-elnök rasszista erőszakkal megvádolt fia

Ré­góta követ szél­ső­sé­ges né­ze­te­ket, a náci tanok ra­jon­gója, Ked­vence egy Hit­ler-idé­zet.

Betiltják a Facebookot a Jobbikban

Betiltják a Facebookot a Jobbikban

Az új el­nök­sé­get fel­dü­hí­tette, hogy a párt belső el­len­zéke itt szó­lal meg.

Az új el­nök­sé­get fel­dü­hí­tette, hogy a párt belső el­len­zéke rend­sze­re­sen a Fa­ce­boo­kon tette közzé vé­le­mé­nyét a Vona-féle po­li­ti­ká­val szem­ben.

Pártként működne
a Jobbikban
a platform:
Novák Előd
programot
hirdetett

Pártként működne a Jobbikban a platform: Novák Előd programot hirdetett

Bár a Job­bik egy­előre nem iga­zán tud mit kez­deni To­rocz­kai László új plat­form­já­val, a párt­el­len­zék meg­ha­tá­rozó alakja, Novák Előd máris prog­ra­mot hir­de­tett.

Ordenáré bunkóság - jobbikos színvonal a szombati tüntetésen

Ordenáré bunkóság - jobbikos színvonal a szombati tüntetésen

A szom­bati, fő­vá­rosi tün­te­tés részt­ve­vő­i­nek szel­lemi szín­vo­na­lát ér­zé­kel­teti az a videó, amit a 24.hu ké­szí­tett a rend­őrö­ket ért in­zul­tus­ról.

Jobbikos verőlegényektől rettegnek a járókelők

Jobbikos verőlegényektől rettegnek a járókelők

Meg­ver­tek két Fi­desz-ak­ti­vis­tát.

Sú­lyo­san bán­tal­maz­tak job­bi­kos ve­rő­le­gé­nyek két Fi­desz-ak­ti­vis­tát pén­tekre vir­ra­dóra Bu­da­pes­ten, egyi­kük he­te­kig nem dol­goz­hat.

Bosszút állt a Jobbik Morvai Krisztinán

Bosszút állt a Jobbik Morvai Krisztinán

A Job­bik or­szá­gos vá­laszt­má­nyá­nak kül­döt­tei egy­han­gúan fel­szó­lí­tot­ták a párt or­szá­gos ve­ze­té­sét, hogy hívja vissza eu­ró­pai par­la­menti man­dá­tu­má­ból Mor­vai Krisz­ti­nát.

A Job­bik or­szá­gos vá­laszt­má­nyá­nak kül­döt­tei egy­han­gúan fel­szó­lí­tot­ták a párt or­szá­gos ve­ze­té­sét, hogy hívja vissza eu­ró­pai par­la­menti man­dá­tu­má­ból Mor­vai Krisz­ti­nát.

Migránsokat hív hazánkba a Jobbik

Migránsokat hív hazánkba a Jobbik

Po­li­ti­kai me­ne­dék­jog­ról be­szélt egy in­ter­jú­ban Gyön­gyösi Már­ton.

A Szí­ri­á­ból ér­kező me­ne­kül­tek­nek járó po­li­ti­kai me­ne­dék­jog­ról be­szélt a Job­bik egyik ve­zető po­li­ti­kusa egy angol nyelvű in­ter­jú­ban. Gyön­gyösi Már­ton bí­rálta a kor­mány be­ván­dor­lás-po­li­ti­ká­ját is.

Vona felesége készül a bukásra: Simicska-whiskyt és csokit reklámoz

Vona felesége készül a bukásra: Simicska-whiskyt és csokit reklámoz

Vo­náné szem­be­né­zett az el­ke­rül­he­tet­len bu­kás­sal, máris mun­kát ke­re­sett ma­gá­nak.

A hétköznapi embereket mosléknak nevezte Vona Gábor

A hétköznapi embereket mosléknak nevezte Vona Gábor

Döb­be­ne­tes Vona Gábor-írásra buk­kant a Pes­tiS­rá­cok.hu a Ma­gyar Hü­per­ion fo­lyó­irat egyik 2013-as szá­má­ban.

Döb­be­ne­tes Vona Gábor-írásra buk­kant a Pes­tiS­rá­cok.hu a Ma­gyar Hü­per­ion fo­lyó­irat­ban.

Már nincs különbség a Jobbik és a baloldal között

Már nincs különbség a Jobbik és a baloldal között

Már ugyan­azt a követ fúj­ják.

Gya­kor­la­ti­lag nincs kü­lönb­ség a Job­bik és a bal­ol­dal be­ván­dor­lás­sal kap­cso­la­tos ál­lás­pontja kö­zött - mondta a Fi­desz kom­mu­ni­ká­ciós igaz­ga­tója.

A Jobbik a legnagyobb korrupciós botrányban érintett

A Jobbik a legnagyobb korrupciós botrányban érintett

De an­ti­kor­rup­ciós cso­ma­got ígér­nek.

A Fi­desz sze­rint Vona Gábor és a Job­bik a leg­na­gyobb po­li­ti­kai kor­rup­ciós bot­rány­ban érin­tet­tek - így re­a­gált a Fi­desz kom­mu­ni­ká­ciós igaz­ga­tója.

Milliárdos áfacsalásba keveredett a Jobbik politikusa

Milliárdos áfacsalásba keveredett a Jobbik politikusa

Saját iro­dá­ját is fel­aján­lotta Sta­udt Gábor, a Job­bik po­li­ti­kusa az áfa­csa­lásra sza­ko­so­dott cég­há­ló­zat pa­pír­ja­i­nak őr­zé­sére.

Saját iro­dá­ját is fel­aján­lotta Sta­udt Gábor, a Job­bik po­li­ti­kusa az áfa­csa­lásra sza­ko­so­dott cég­há­ló­zat pa­pír­ja­i­nak őr­zé­sére. Sta­udt arra hi­vat­ko­zott, hogy kép­vi­se­lő­ként őt védi a men­telmi jog, egy ház­ku­ta­tás­nál pedig így időt nyer­het­nek.

Ez a választások tétje Morvai Krisztina szerint

Ez a választások tétje Morvai Krisztina szerint

Káosz ütné fel a fejét Ma­gyar­or­szá­gon, ha va­sár­nap nem a kor­mány­pár­tok nyer­nék a vá­lasz­tást.

Káosz ütné fel a fejét Ma­gyar­or­szá­gon, ha áp­ri­lis 8-án, va­sár­nap nem a kor­mány­pár­tok nyer­nék a vá­lasz­tást.

Magyar politikus üzenete a meggyilkolt lány telefonjában

Magyar politikus üzenete a meggyilkolt lány telefonjában

Az egyik par­la­menti párt al­el­nö­ké­nek volt tar­tós kap­cso­lata a bru­tá­lis ke­gyet­len­ség­gel meg­gyil­kolt lánnyal.

Az egyik par­la­menti párt al­el­nö­ké­nek volt tar­tós kap­cso­lata a bru­tá­lis ke­gyet­len­ség­gel meg­gyil­kolt lánnyal. "Ha 18 éves le­szel, fel­vál­lal­lak!"

Kitört a háború a Jobbikban: Toroczkai nekiment Vona emberének

Kitört a háború a Jobbikban: Toroczkai nekiment Vona emberének

Vona al­el­nöke a vá­lasz­tá­sok előtt ne­ki­ug­rott az elnök em­be­ré­nek.

Mi­u­tán Mir­kóczki Ádám né­hány napja ha­zug­ság­nak és szín­já­ték­nak mi­nő­sí­tette a Job­bik ko­rábbi po­li­ti­kai meg­nyil­vá­nu­lá­sait, el­sza­ba­dult a pokol. Vona al­el­nöke né­hány nap­pal a vá­lasz­tá­sok előtt ne­ki­ug­rott az elnök em­be­ré­nek.

Dúró Dóra véletlenül betévedt a Vona-ellenes tüntetők közé, így bántak vele

Dúró Dóra véletlenül betévedt a Vona-ellenes tüntetők közé, így bántak vele

A Vona mel­lett mind­vé­gig ki­tartó job­bi­kos po­li­ti­kus vé­let­le­nül el­nézte a be­já­ra­tot a párt­el­nök kam­pány­zá­ró­ján Cse­pe­len.

A Jobbik elismerte, hogy seftel Simicskával

A Jobbik elismerte, hogy seftel Simicskával

Rész­le­ges be­is­merő val­lo­mást tet­tek.

Mi­u­tán az Origo és aztán több or­gá­num köz­zé­tette a le­lep­lező fo­tó­kat, mi­sze­rint pénz­zel teli tás­ká­val tá­vo­zik Si­micska Lajos pesti iro­dá­já­ból...

Őszödi beszéd a Jobbikban! - teljes a káosz

Őszödi beszéd a Jobbikban! - teljes a káosz

Őszödi beszéd a Jobbikban! - teljes a káosz

Ha­zug­ság­ról be­szél a volt kép­vi­selő.

A mon­dat, mi­sze­rint "az a re­to­rika, ami 2010 előtt ment, az volt a nem igaz", azt is je­lent­heti, hogy ő és né­hány társa ko­ráb­ban ha­zu­dott.

Szexuális erőszakkal fenyegette munkatársát a Jobbik alelnöke

Szexuális erőszakkal fenyegette munkatársát a Jobbik alelnöke

Újabb bot­rá­nyos hang­fel­vé­te­le­ket szer­zett meg a Pes­tiS­rá­cok.hu.

Ki­de­rül, ho­gyan vi­sel­ke­dik és vé­le­ke­dik a nők­ről Ja­ni­czak Dávid, a Job­bik al­el­nöke, Ózd pol­gár­mes­tere.

Kilóra vásárolja fel a kisgazdákat Simicska és a Jobbik

Kilóra vásárolja fel a kisgazdákat Simicska és a Jobbik

Hogy lép­je­nek vissza a ja­vukra.

Be­len­ge­tik a sok­mil­liós vesz­te­ge­tési pén­ze­ket, hogy lép­je­nek vissza a job­bi­ko­sok ja­vára.

Karácsony Gergely: A Jobbikban nácik vannak!

Karácsony Gergely: A Jobbikban nácik vannak!

Az MSZP-Pár­be­széd mi­nisz­ter­el­nök-je­löltje azt ál­lí­totta: a Job­bik so­ra­i­ban nácik van­nak, és nem sza­bad rájuk sza­vazni. De azért nem zárja ki az együtt­mű­kö­dést velük...

Ismét kavart egyet Simicska az ellenzéknél

Ismét kavart egyet Simicska az ellenzéknél

A Fi­desz sze­rint újabb bi­zo­nyí­ték van arra, hogy a Job­bik meg­vá­sá­rolja az el­len­zéki je­löl­te­ket.

A Fi­desz sze­rint újabb bi­zo­nyí­ték van arra, hogy a Job­bik Si­micska Lajos pén­zén meg­vá­sá­rolja az el­len­zéki je­löl­te­ket - nyi­lat­kozta a köz­mé­di­á­nak Budai Gyula, a na­gyob­bik kor­mány­párt kép­vi­se­lője szer­dán.

Ledobták a Simicska bombát: Elképesztő jelenetek a Jobbik gyűlésein

Ledobták a Simicska bombát: Elképesztő jelenetek a Jobbik gyűlésein

Aki látja eze­ket a ké­pe­ket biz­tos nem akar hinni a sze­mé­nek. Nem hitt Vol­ner János Vona he­lyet­tese sem...

Kegyetlen bosszút álltak Vonán a csalódott jobbikosok

Kegyetlen bosszút álltak Vonán a csalódott jobbikosok

Vona csú­nyán össze­za­va­ro­dott...

Ismét egy utcai fó­ru­mon hoz­ták le­he­tet­len hely­zetbe a Job­bik musz­lim ra­jongó el­nö­két. Oros­há­zán még két arab ru­hába öl­tö­zött nő(?) is meg­je­lent.

A Jobbik pénzt ajánl az LMP-nek, ha visszalépnek

A Jobbik pénzt ajánl az LMP-nek, ha visszalépnek

Döb­be­ne­tes hang­fel­vé­tel ju­tott az Origo bir­to­kába.

Döb­be­ne­tes hang­fel­vé­tel ju­tott az Origo bir­to­kába.

Gázspray-t osztogatott a Jobbik migránsok ellen Bécsben!

Gázspray-t osztogatott a Jobbik migránsok ellen Bécsben!

Mi­köz­ben Vona Gábor bo­csá­na­tot kért a bé­csi­ek­től Lázár János mig­rán­sok­ról szóló vi­de­ója miatt.

Mi­köz­ben Vona Gábor bo­csá­na­tot kért a bé­csi­ek­től Lázár János mig­rán­sok­ról szóló vi­de­ója miatt.

A Jobbik szavazói is elutasítják Vona iszlámot éltető kijelentéseit

A Jobbik szavazói is elutasítják Vona iszlámot éltető kijelentéseit

Még a kér­dés­ben vé­le­ményt for­máló job­bi­ko­sok fele is el­uta­sítja Vona Gábor Al­lah­hal és isz­lám­mal kap­cso­la­tos ki­je­len­té­seit.

Ez a kiszivárgott politikai kutatás mindenkit megdöbbentett

Ez a kiszivárgott politikai
kutatás
mindenkit megdöbbentett

Így még nem fur­dalt lel­ki­is­me­ret egyet­len ma­gyar pár­tot sem.

Így még nem fur­dalt lel­ki­is­me­ret egyet­len ma­gyar pár­tot sem. Va­ló­ság­gal ket­té­sza­kad­tak, mint a ski­zof­ré­nek.

Hatalmas a Fidesz fölénye

Hatalmas a Fidesz fölénye

To­vábbra is ha­tal­mas a Fi­desz fö­lé­nye a Re­pub­li­kon In­té­zet­nek a pár­tok tá­mo­ga­tott­sá­gá­ról ké­szült ja­nu­ári köz­vé­le­mény-ku­ta­tása sze­rint.

To­vábbra is ha­tal­mas a Fi­desz fö­lé­nye a Re­pub­li­kon In­té­zet­nek a pár­tok tá­mo­ga­tott­sá­gá­ról ké­szült ja­nu­ári köz­vé­le­mény-ku­ta­tása sze­rint.

A Jobbik szerint egy lehetőség Orbán Viktor megölése...

A Jobbik szerint egy lehetőség Orbán Viktor megölése...

A Job­bik házi té­véje, az in­ter­ne­ten néz­hető N1 tévé ijesztő posz­tot tett közzé.

A Job­bik házi té­véje, az in­ter­ne­ten néz­hető N1 tévé ijesztő posz­tot tett közzé. Tehát egy le­he­tő­ség a mi­nisz­ter­el­nök meg­ölése...

Muszlim férfit hívott saját esküvői tanújának Vona Gábor

Muszlim férfit hívott saját esküvői tanújának Vona Gábor

Na­ponta ke­rül­nek elő bi­zo­nyí­té­kok.

Már-már na­ponta ke­rül­nek elő újabb meg­hök­kentő bi­zo­nyí­té­kok a Job­bik el­nö­ké­nek isz­lám­ra­jon­gá­sá­ról.

Vona a könyvét is telerakta iszlámimádattal

Vona a könyvét is telerakta iszlámimádattal

So­ra­koz­nak a bi­zo­nyí­té­kok.

Egy­más után ke­rül­nek elő bi­zo­nyí­té­kok Vona Gábor isz­lám­imá­da­tá­ról. Az erről szóló vi­deók mel­lett ér­de­mes fel­ütni 2011-ben meg­je­lent köny­vét is.

Még erősebb a Fidesz, tovább gyengül a Jobbik

Még erősebb a Fidesz, tovább gyengül a Jobbik

Még erősebb a Fidesz, tovább gyengül a Jobbik

To­vább gyen­gült ja­nu­ár­ban a Job­bik: a pártra a biz­tos sza­va­zók kö­ré­ben mind­össze 13 szá­za­lék vok­solna.

To­vább gyen­gült ja­nu­ár­ban a Job­bik: a pártra a biz­tos sza­va­zók kö­ré­ben mind­össze 13 szá­za­lék vok­solna.

Vona Gábor már csak Allahtól fél - videó

Vona Gábor már csak Allahtól fél - videó

A Man­di­ner­hez el­ju­tott fel­vé­te­len Vona tö­rö­kül tesz hitet Allah mel­lett.

A Man­di­ner bir­to­kába ju­tott fel­vé­te­len Vona Gábor, a Job­bik el­nöke musz­lim fi­a­ta­lok előtt, török nyel­ven tesz hitet Allah mel­lett.

Találkozott Simicskáékkal - ismerte el Hadházy Ákos

Találkozott Simicskáékkal - ismerte el Hadházy Ákos

Már nem is ta­gadja az LMP társ­el­nöke, hogy egyez­tet Si­mics­káék­kal.

Már nem is ta­gadja az LMP társ­el­nöke, hogy egyez­tet Si­micska La­jos­sal és leg­idő­sebb fi­á­val.

Lázadás Vona ellen, leléptek az egri vezetők

Lázadás Vona ellen, leléptek az egri vezetők

Nem bírta a kri­ti­kát a Job­bik or­szá­gos ve­ze­tő­sége: fel­osz­lat­ták régi, ra­di­ká­lis egri alap­szer­ve­ze­tü­ket. Vá­la­szul az egri ve­ze­tők a párt­ból is ki­lép­tek.

A Jobbiknak tizenöt napja van arra, hogy fizessen

A Jobbiknak 15 napja van, hogy fizessen

Az Ál­lami Szám­ve­vő­szék (ÁSZ) hét­főn fel­hí­vás­sal for­dult a Job­bik el­nö­ké­hez, hogy a párt ti­zenöt napon belül fi­zesse be a köz­ponti költ­ség­ve­tésbe az ál­tala el­fo­ga­dott til­tott va­gyoni hoz­zá­já­ru­lás ér­té­két.

Ebben a kávéházban folyik a Jobbik-LMP együttműködésről az egyeztetés

Ebben a kávéházban folyik a Jobbik-LMP együttműködésről az egyeztetés

Had­házy Ákos rend­sze­re­sen egyez­tet Si­micska Lajos leg­idő­sebb fi­á­val.

Az LMP férfi társ­el­nöke, Had­házy Ákos rend­sze­re­sen egyez­tet Si­micska Ádám­mal, Si­micska Lajos leg­idő­sebb fi­á­val. A ta­lál­ko­zók tár­gya - az Origo ér­te­sü­lé­sei sze­rint - az, hogy mi­ként ala­kít­hatna ki együtt­mű­kö­dést a Job­bik és az LMP.

Perverz politikai szenzáció: Összefekszik a Jobbik meg az MSZP

Perverz politikai szenzáció: Összefekszik a Jobbik meg az MSZP

Hát csak va­lóra válik Hel­ler Ágnes és Vona Gábor nagy álma...

Hát csak va­lóra válik eller Ágnes és Vona Gábor nagy álma...

Rasszista vád a Jobbik-alelnök fiai ellen

Rasszista vád a Jobbik-alelnök fiai ellen

Hó­na­po­kon át tar­tot­ták ret­te­gés­ben egy roma csa­lád tag­jait.

Hó­na­po­kon át tar­tot­ták ret­te­gés­ben egy roma csa­lád tag­jait, köz­tük kis­gye­re­ke­ket is Sne­i­der Tamás, a Job­bik és az Or­szág­gyű­lés al­el­nö­ké­nek fiai.

Miért ennyire béna a Jobbik? Ki érti ezt? 400 embert bírtak összeröffenteni...

Miért ennyire béna a Jobbik? Ki érti ezt? 400 embert bírtak összeröffenteni...

Hoz­zá­ve­tő­leg 400 em­bert tu­dott össze­hozni a Ma­gyar Gár­dis­ták egy­kori ked­venc pártja a Lend­vai ut­cába.

Hullik szét a Jobbik: Újabb kilépés

Hullik szét a Jobbik: Újabb kilépés

Ez­út­tal a párt egyik fon­tos deb­re­ceni po­li­ti­kusa mon­dott le min­den tiszt­sé­gé­ről, sőt ott­hagyta magát a Job­bi­kot is.

Ez­út­tal a párt egyik fon­tos deb­re­ceni po­li­ti­kusa mon­dott le min­den tiszt­sé­gé­ről, sőt ott­hagyta magát a Job­bi­kot is.