CÍMKE: 'jobbik'

Gyalázta a jobbikos Gyurcsányt és Fekete-Győrt

Gyalázta a jobbikos Gyurcsányt és Fekete-Győrt

A csa­ták most el­ső­sor­ban az őszi ön­kor­mány­zati vá­lasz­tási lis­ták körül zaj­la­nak.

Az Orbán Viktor halálát kívánó CEU-st az ellenzék nem ítéli el

A miniszterelnök halálát kívánó CEU-st az ellenzék nem ítéli el

Csak a Li­be­rá­li­sok ha­tá­ro­lód­nak el Ko­vács M. Mária gya­lá­za­tos be­jegy­zé­sé­től.

Helyreigazítás

Helyreigazítás

"Hely­re­iga­zí­tás a "Csal­tak a Job­bik kong­resszu­son. Az alap­szer­ve­ze­tek 11 szá­za­lé­kát tün­tet­ték el, hogy ne győz­hes­sen To­rocz­kai" című cikk miatt.

"Hely­re­iga­zí­tás a "Csal­tak a Job­bik kong­resszu­son. Az alap­szer­ve­ze­tek 11 szá­za­lé­kát tün­tet­ték el, hogy ne győz­hes­sen To­rocz­kai" című cikk miatt.

Csalt-e a Jobbik? Feljelent a Mi hazánk

Csalt-e a Jobbik? Feljelent a Mi hazánk

Vá­lasz­tási csa­lás­sal vá­dolja a Job­bi­kot a Mi Ha­zánk Moz­ga­lom, ezért vá­lasz­tás rendje el­leni bűn­cse­lek­mény gya­núja miatt tett fel­je­len­tést pén­te­ken Bu­da­pes­ten a Mi Ha­zánk.

Vá­lasz­tási csa­lás­sal vá­dolja a Job­bi­kot a Mi Ha­zánk Moz­ga­lom, ezért vá­lasz­tás rendje el­leni bűn­cse­lek­mény gya­núja miatt tet­tek fel­je­len­tést.

Brüsszel veszélybe sodorja az embereket

Brüsszel veszélybe sodorja az európai embereket

A be­ván­dor­lás­párti bal­ol­dal azért tá­madja Sal­vi­nit, mert si­ke­rült meg­vé­de­nie a ha­tá­ro­kat, és ez nem tet­szik So­ros­nak és az em­be­re­i­nek.

A be­ván­dor­lás­párti bal­ol­dal azért tá­madja Sal­vi­nit, mert si­ke­rült meg­vé­de­nie a ha­tá­ro­kat, és ez nem tet­szik So­ros­nak és az em­be­re­i­nek.

Idős, magatehetetlen embereket is utcára rakatott a Jobbik politikusnője

Idős, magatehetetlen embereket is utcára rakatott a Jobbik agresszív politikusnője

Aljas módon for­ga­tott ki a va­gyo­ná­ból, ra­ka­tott ut­cára sze­ren­csét­len em­be­re­ket.

A Jobbik elnöke rátámadt Curtisre

A Jobbik elnöke rátámadt Curtisre

Sne­i­der Tamás a Job­bik el­nöke ért­he­tet­len módon rá­tá­madt a ká­bí­tó­szer rab­sá­gá­ból éppen ki­sza­ba­duló híres rap­per­nek.

Sne­i­der Tamás a Job­bik el­nöke ért­he­tet­len módon rá­tá­madt a ká­bí­tó­szer rab­sá­gá­ból éppen ki­sza­ba­duló híres rap­per­nek.

Káromkodva ugrott egymásnak az ellenzék Budapesten

Káromkodva ugrott egymásnak az ellenzék Budapesten

Röp­köd­nek a vá­lo­ga­tott szi­dal­mak.

Röp­köd­nek a vá­lo­ga­tott szi­dal­mak, még­hozzá sok­szor kocs­mai stí­lus­ban. Tény­leg el­ké­pesztő.

Az ellenzéket csak kampányban érdeklik a devizahitelesek

Az ellenzéket csak kampányban érdeklik a devizahitelesek

A se­gítő lé­pé­se­ket nem tá­mo­gat­ták.

A men­tő­in­téz­ke­dé­se­ket nem tá­mo­gat­ták - re­a­gált köz­le­mé­nyé­ben a Fi­desz-KDNP az MSZP-Pár­be­széd és a Job­bik nyi­lat­ko­za­tára.

Elítélték a Jobbik és a baloldal összeborulását Brüszelben

Elítélték a Jobbik és a baloldal összeborulását Brüszelben

A ke­resz­tény­de­mok­rata pár­tok brüsszeli ülé­sén dön­töt­tek.

A ke­resz­tény­de­mok­rata pár­to­kat tö­mö­rítő po­li­ti­kai szö­vet­ség vég­re­hajtó bi­zott­sága brüsszeli ülé­sén "mély­sé­ge­sen el­ítélte" több eu­ró­pai bal­ol­dali és li­be­rá­lis párt össze­fo­gá­sát az alap­jo­gok és a jog­ál­la­mi­ság ellen a szél­ső­jobb­ol­dal­lal.

Bicskanyitogató huligánok a Jobbikban

Bicskanyitogató huligánok a Jobbikban

Az Origo.hu bir­to­kukba ke­rült a Job­bik 2012. no­vem­ber 7.-i ülé­sé­nek hang­anyaga. Az eddig kö­zölt rész­le­tek után most Szil­ágyi György és Egyed Zsolt "gon­do­la­tait" tol­má­csolta a hír­por­tál.

Az Origo.hu bir­to­kukba ke­rült a Job­bik 2012-es ülé­sé­nek hang­anyaga. Most Szil­ágyi György és Egyed Zsolt "gon­do­la­tait" tol­má­csolta a hír­por­tál.

Muszlim terroristát pénzelt Brüsszel

Muszlim terroristát pénzelt Brüsszel

Nem Ma­gyar­or­szág volt a ter­ro­riz­mus­sal gya­nú­sí­tott szír férfi­nek.

Nem Ma­gyar­or­szág volt a célja a pén­te­ken őri­zetbe vett, ter­ro­riz­mus­sal gya­nú­sí­tott szír férfi­nek - je­len­tette ki Mir­kóczki Ádám, az Or­szág­gyű­lés nem­zet­biz­ton­sági bi­zott­sá­gá­nak job­bi­kos el­nöke.

Hegedűsné: Egyik zsidó ajnározza a másikat

Hegedűsné: Egyik zsidó ajnározza a másikat

Újabb hang­fel­vé­tel bi­zo­nyít.

Újabb hang­fel­vé­tel szol­gál bi­zo­nyí­té­kul arra, hogy a Job­bik egy­ér­tel­műen an­ti­sze­mita párt. Az Origo bir­to­kába ju­tott az egyik frak­ció­ülés tel­jes hang­anyaga.

A maffia ügyvédje: A Jobbik politikusa éveken át dolgozott a lakásmaffiának

A maffia ügyvédje: A Jobbik politikusa éveken át dolgozott a lakásmaffiának

Hosszú éve­ken át sötét ügyek­ben kép­vi­selte a la­kás­maffiát.

Bí­ró­sági do­ku­men­tu­mok bi­zo­nyít­ják, hogy a po­li­ti­kusnő hosszú éve­ken át azok ügy­védje volt, akik fon­dor­la­tos módon ra­bol­tak el la­ká­so­kat és há­za­kat a gya­nút­lan ál­do­za­tok­tól.

Volner: A Jobbik jelenleg is egy náci párt

Volner: A Jobbik egy náci párt

El­ha­tá­ro­ló­dik régi ön­ma­gá­tól, és ki­je­len­té­se­i­től Gyön­gyösi Már­ton - mondta a Job­bik frak­ció­ve­ze­tője az Or­szág­gyű­lés hét­fői ülés­nap­ján.

El­ha­tá­ro­ló­dik régi ön­ma­gá­tól, és ki­je­len­té­se­i­től Gyön­gyösi Már­ton - mondta a Job­bik frak­ció­ve­ze­tője a Pes­tiS­rá­cok.hu ri­por­te­ré­nek, aki azt tu­da­kolta a po­li­ti­kus­tól, hogy vál­lalja-e még azo­kat a ko­rábbi nyil­vá­nos ki­je­len­té­seit, ame­lyek egyi­ké­ben arról be­szélt hall­ga­tó­sá­gá­nak, hogy a ho­lo­kauszt az egy in­du­la­to­kat ki­váltó ál­lat­faj.

Megvonták a jobbikos képviselő mentelmi jogát

Megvonták a jobbikos képviselő mentelmi jogát

Az Or­szág­gyű­lés 151 igen, 6 nem sza­va­zat­tal, tar­tóz­ko­dás nél­kül dön­tött Far­kas Ger­gely ügyé­ben.

Az Or­szág­gyű­lés 151 igen és 6 nem sza­va­zat­tal, tar­tóz­ko­dás nél­kül fel­füg­gesz­tette a job­bi­kos Far­kas Ger­gely men­telmi jogát.

Választási csalás miatt veszhet a jobbikos mentelmi joga

Választási csalás - veszhet a jobbikos mentelmi joga

A kép­vi­se­lők ma dönt­het­nek.

A kép­vi­se­lők dönt­het­nek a job­bi­kos Far­kas Ger­gely men­telmi jo­gá­nak fel­füg­gesz­té­sé­ről, aki gya­nú­sít­ható lehet vá­lasz­tás rendje el­leni bűn­tet­tel.

Pofán vágná a jobbikos amazon a fideszes képviselőt

Pofán vágná a jobbikos amazon a fideszes képviselőt

Egyre ide­ge­sebb­nek tűnik a kép­vi­selő.

Egyre ide­ge­sebb­nek tűnik a Job­bik or­szág­gyű­lési kép­vi­se­lője, mi­u­tán az Echo TV rá nézve ter­helő ügy­védi do­ku­men­tu­mo­kat mu­ta­tott be - írja az Origo.hu.

Gyöngyösi Márton zsidóellenességét újabb felvétel bizonyítja

Gyöngyösi Márton zsidóellenességét újabb felvétel bizonyítja

Las­san meg­szo­kottá válik, hogy a Job­bik "front­em­be­re­i­ről" na­ponta ke­rül­nek elő an­ti­sze­mi­tiz­mu­suk bi­zo­nyí­té­kai.

Antiszemita, rasszista - ez a Jobbik a választók szerint

Antiszemita, rasszista - ez a Jobbik a választók szerint

A Né­ző­pont köz­vé­le­mény-ku­ta­tása.

A ma­gya­rok 43 szá­za­léka sze­rint a Job­bik a leg­in­kább rasszista, 33 szá­za­léka sze­rint a leg­in­kább an­ti­sze­mita és 28 szá­za­léka sze­rint a leg­ra­di­ká­li­sabb párt.

Betiltották a magyar viseletet a Jobbikban.Tilos a Bocskai

Betiltották a magyar viseletet a Jobbikban.Tilos a Bocskai

Ko­ráb­ban Vo­ná­nak, most az ex­s­kin­head Sne­i­der­nek kel­lett át­öl­töz­nie.

Ahogy ko­ráb­ban Vona Gá­bor­nak, most az ex­s­kin­head Sne­i­der­nek kel­lett át­öl­töz­nie.

Kilépett a Jobbikból Hegedűs Lórántné

Kilépett a Jobbikból Hegedűs Lórántné

"Poszt­kom­mu­nis­ták­kal...kö­zös­ség­vál­la­lás el­len­té­tes ne­vel­te­té­sem­mel..."

"Poszt­kom­mu­nis­ták­kal tör­ténő bár­mi­lyen kö­zös­ség­vál­la­lás el­len­té­tes ne­vel­te­té­sem­mel és sze­mé­lyes meg­győ­ző­dé­sem­mel" - írta a kö­zös­ségi ol­da­lán He­ge­dűs Ló­rántné.

Megint hazudott Gyöngyösi Márton

Megint hazudott Gyöngyösi Márton

"A Job­bik sosem volt an­ti­sze­mita párt" - ezt nyi­lat­kozta Gyön­gyösi Már­ton.

"A Job­bik sosem volt an­ti­sze­mita párt, igaz, ko­ráb­ban vol­tak tag­ja­ink, akik sze­ret­ték volna, ha azzá vá­lunk" - ezt a Vá­lasz On­line-nak nyi­lat­kozta a múlt héten Gyön­gyösi Már­ton.

Jakab Péter: A cigányok jelentős része a szoba közepére piszkít

Jakab Péter: A cigányok jelentős része a szoba közepére piszkít

Na­ponta je­len­nek meg új bot­rá­nyos fel­vé­te­lek a Job­bik háza tá­já­ról.

A náci jel­legű meg­nyil­vá­nu­lá­sok egy­ér­tel­műen mu­tat­ják, hogy a "nép­pár­to­so­dás" csu­pán szín­já­ték.

A balliberálisok összefogtak a kisnyilasokkal

A balliberálisok összefogtak a kisnyilasokkal

A Job­bik sem­mit sem vál­to­zott, ugyanaz az an­ti­sze­mita párt ma­radt, mint ko­ráb­ban volt.

A Job­bik sem­mit sem vál­to­zott, ugyanaz az an­ti­sze­mita párt ma­radt, mint ko­ráb­ban volt - mondta Nacsa Lő­rinc a KDNP frak­ció­szó­vi­vője.

A baloldal összefog a rasszistákkal

A baloldal összefog a rasszistákkal

A ma­gyar­or­szági szo­ci­a­lis­ták össze­bo­rul­nak az an­ti­sze­mita Job­bik­kal".

Deutsch Tamás sze­rint Frans Tim­mer­mans az Eu­ró­pai Szo­ci­a­lis­ták Párt­já­nak csúcs­je­löltje az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tási győ­ze­le­mért "el­fo­gadja , hogy a szo­ci­a­lis­ták össze­bo­rul­nak a rasszista, an­ti­sze­mita Job­bik­kal".

Szanyi: "Szűz Mária és Jézus Krisztus bocsánatát kérje a Jobbik"

Szanyi: "Szűz Mária és Jézus Krisztus bocsánatát kérje a Jobbik"

Sza­nyi Tibor ko­ráb­ban fa­sisz­tá­nak ne­vezte a Job­bi­kot, de már azt ál­lítja, nem ör­dög­től való dolog tűz­szü­ne­tet kötni velük.

Zsidózó helyett listázó lesz a Jobbik új képviselője

Zsidózó helyett listázó lesz a Jobbik új képviselője

A zsidó nő meg­ve­ré­sé­vel hen­cegő Szá­vay Ist­ván he­lyére Ben­csik Já­nost vá­lasz­totta a Job­bik a kép­vi­se­lők közé.

A zsidó nő meg­ve­ré­sé­vel hen­cegő Szá­vay Ist­ván he­lyére Ben­csik Já­nost, egy olyan po­li­ti­kust jelöl a Job­bik, aki Gyön­gyösi Már­ton zsi­dók lis­tá­zá­sát szor­gal­mazó be­szé­dét kö­ve­tően maga gyűj­tötte ki azo­kat az ame­ri­kai zsi­dó­kat, akik miatt sze­rinte "iz­ra­eli ügy­nö­kök" mar­kába ke­rült az Egye­sült Ál­la­mok.

Vona Gábor a bíróság előtt

Vona Gábor a bíróság előtt

Ta­nú­ként idézte és hall­gatta meg a a Bu­da­pest Kör­nyéki Tör­vény­szék a Job­bik volt el­nö­két, Vona Gá­bort. Meg­hall­ga­tása a Ko­vács Béla és három társa ellen in­dult per során tör­tént.

Ta­nú­ként idézte és hall­gatta meg a a Bu­da­pest Kör­nyéki Tör­vény­szék a Job­bik volt el­nö­két, Vona Gá­bort. A Ko­vács Béla és tár­sai el­leni bün­te­tő­ügy­ben hall­gat­ták meg.

Felháborító! A nyugdíjasokat gyalázza a Jobbik

Felháborító! A nyugdíjasokat gyalázza a Jobbik

Far-hát kom­man­dó­nak, hülye nyug­dí­ja­sok­nak ne­vezi a Job­bik mé­dia­ala­pít­vá­nyá­nak ku­ra­tó­ri­umi el­nöke a párt idős­korú szim­pa­ti­zán­sait.

Megszereztük Sneider náci dossziéját. 2. rész. A banda tagjai betörték egy zsidónak vélt árus koponyáját

Megszereztük Sneider náci dossziéját. 2.rész. A banda tagjai betörték egy zsidónak vélt árus koponyáját

1991. május el­seje, Eger.

A Sne­i­der-banda tag­jai idős ci­gány­ze­né­sze­ket aláz­tak meg, össze­tör­ték a he­ge­dű­jü­ket és sú­lyos ko­po­nya­sé­rü­lést okoz­tak egy zsi­dó­nak vélt árus­nak. 1991. május el­seje, Eger, Szép­asszony­völgy.

Így farag a nácikból demokratákat az ellenzék

Így farag a nácikból demokratákat az ellenzék

A zsidó kép­vi­se­lők lis­tá­zá­sát szor­gal­mazó Gyön­gyösi Már­ton 2012-ben még a ná­ciz­mus meg­tes­te­sí­tője volt a bal­li­be­rá­li­sok sze­mé­ben.

A Job­bik je­len­legi frak­ció­ve­ze­tője, a zsidó kép­vi­se­lők lis­tá­zá­sát szor­gal­mazó Gyön­gyösi Már­ton 2012-ben még a ná­ciz­mus meg­tes­te­sí­tője volt a bal­li­be­rá­li­sok sze­mé­ben, ma vi­szont szö­vet­sé­ges, akit va­la­mennyi el­len­zéki párt men­te­get.

Végül csak lemondott Szávay és Staudt

Végül csak lemondott Szávay és Staudt

A Szá­vay Ist­ván és Sta­udt Gábor le­mon­dása miatt meg­üre­se­dett or­szág­gyű­lési kép­vi­se­lői man­dá­tu­mo­kat, Csá­nyi Tamás és Ben­csik János kapja meg.

A Szá­vay Ist­ván és Sta­udt Gábor le­mon­dása miatt meg­üre­se­dett or­szág­gyű­lési kép­vi­se­lői man­dá­tu­mo­kat, Csá­nyi Tamás és Ben­csik János kapja meg.

Karácsony szerint a zsidózás nem nácizmus

Karácsony szerint a zsidózás nem nácizmus

Ma már nem is zsi­dó­zik a job­bi­kos.

Sze­rinte Gyön­gyösi Már­ton zsi­dó­zása nem ná­ciz­mus és már nem is zsi­dó­zik a job­bi­kos po­li­ti­kus.

Színt vallott a Jobbik, le akarják bontani a határkerítést

Színt vallott a Jobbik, le akarják bontani a határkerítést

Gyön­gyösi Már­ton évad­nyitó be­széde.

Gyön­gyösi Már­ton, a Job­bik el­nök­he­lyet­tese szom­bati évad­nyitó be­szé­dé­vel fel­so­ra­ko­zott a mig­ráns­tá­mo­gató bal­li­be­rá­lis pár­tok mögé.

Megszűnik a Jobbik, vagy ellenáll

Vagy megszűnik a Jobbik, vagy ellenáll

Rend­kí­vüli kong­resszust tar­ta­nak a szám­ve­vő­széki bün­te­tés miatt.

Rend­kí­vüli kong­resszust tart a párt újabb szám­ve­vő­széki bün­te­tése miatt a Job­bik - je­len­tette be pén­teki bu­da­pesti saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján Sne­i­der Tamás elnök.

Eltüntetett kampánypénzek, nyomozott az ÁSZ

Eltüntetett kampánypénzek, nyomozott az ÁSZ

Sza­bály­ta­lan­sá­go­kat ta­lált több párt­nál is az Ál­lami Szám­ve­vő­szék.

Sza­bály­ta­lan­sá­go­kat ta­lált több párt­nál is az Ál­lami Szám­ve­vő­szék.

A Jobbiknak belülről adták meg a kegyelemdöfést

A Jobbiknak belülről adták meg a kegyelemdöfést

Most akkor mi van?

Mert ebben a vi­de­ó­ban az a a leg­in­kább meg­lepő, hogy a párt­tal so­káig szim­pa­ti­záló együt­tes egy plat­formra hozta őket Gyur­csány­ék­kal.

Botrány! Sneider Tamás szerint jobb a muszlim, mint a zsidó

Botrány! Sneider Tamás szerint jobb a muszlim, mint a zsidó

Sze­rinte ha va­laki a musz­lim hitbe tér be, még min­dig jobb, mintha zsidó lenne.

Újabb bi­zo­nyí­ték ke­rült elő, mi­sze­rint a Job­bik el­nöke an­ti­sze­mita ki­je­len­tést tett.

Még az esküvőjén is Hitlert éltette a Jobbik-elnök felesége

Még az esküvőjén is Hitlert éltette a Jobbik-elnök felesége

A nácik iránti ra­jon­gá­sát még az es­kü­vőn is fon­tos­nak látta de­monst­rálni Sne­i­der Tamás fe­le­sége.

A nácik iránti ra­jon­gá­sát még az es­kü­vőn is fon­tos­nak látta de­monst­rálni Sne­i­der Tamás fe­le­sége.

Ultrák a Jobbik ellen

Ultrák a Jobbik ellen

"Az egy­kori nem­zeti párt­ból, a Job­bik­ból egy sunyi hazug bal­li­be­rá­lis egy­let lett" - írják az ult­rák az Ult­ra­info nevű Fa­ce­book-ol­da­lu­kon.

"Az egy­kori nem­zeti párt­ból, a Job­bik­ból egy sunyi hazug bal­li­be­rá­lis egy­let lett" - írják az ult­rák az Ult­ra­info nevű Fa­ce­book-ol­da­lu­kon. Sze­rin­tük Rig La­jos­nak szé­gyell­nie kel­lene magát, ami­ért Mes­ter­házy At­ti­lá­val kö­zö­sen tün­te­tett szom­ba­ton.

Elbukta a feljelentést a Jobbik

Elbukta a feljelentést a Jobbik

Bűn­cse­lek­mény hi­á­nyá­ban el­uta­sí­tot­ták Gyön­gyösi Már­ton fel­je­len­té­sét.

Bűn­cse­lek­mény hi­á­nyá­ban el­uta­sí­tot­ták a Job­bik el­nök­he­lyet­tese, Gyön­gyösi Már­ton által a párt volt szek­szárdi ve­ze­tője, Szabó Ba­lázs ellen tett fel­je­len­tést.

Megmaradt a Fidesz-KDNP támogatottsága

Megmaradt a Fidesz-KDNP támogatottsága

Megmaradt a Fidesz-KDNP támogatottsága

A Szá­zad­vég sze­rint to­vább foly­ta­tó­dott az el­len­zéki ol­da­lon ta­pasz­tal­ható tá­mo­ga­tott­ság-csök­ke­nés, mi­köz­ben a kor­mány­pár­tok sta­bi­lan őrzik ve­zető po­zí­ci­ó­ju­kat.

A Szá­zad­vég friss párt­pre­fe­ren­cia-ku­ta­tása sze­rint to­vább foly­ta­tó­dott az el­len­zéki ol­da­lon ta­pasz­tal­ható tá­mo­ga­tott­ság-csök­ke­nés, mi­köz­ben a kor­mány­pár­tok sta­bi­lan őrzik ve­zető po­zí­ci­ó­ju­kat mind a tel­jes né­pes­ség, mind pedig a biz­tos sza­vazó párt­vá­lasz­tók kö­ré­ben.

Tovább gyengült az ellenzék

Tovább gyengült az ellenzék

A Né­ző­pont In­té­zet leg­fris­sebb elem­zése sze­rint a Fi­desz nép­sze­rű­sége nőtt, az el­len­zéké csök­kent az áp­ri­lis vá­lasz­tá­sok óta.

A Né­ző­pont In­té­zet leg­fris­sebb elem­zése sze­rint a Fi­desz nép­sze­rű­sége nőtt, az el­len­zéké csök­kent az áp­ri­lis vá­lasz­tá­sok óta. A kor­mány­pár­tok 7 szá­za­lék­pont­tal erő­söd­tek.

Vona Gábor kisétált egy boltból, de fizetni elfelejtett

Vona Gábor kisétált egy boltból, de fizetni elfelejtett

A bolt­ve­zető úgy dön­tött, hogy nem ta­kar­gatja to­vább a mi­ni­mum kínos ese­tet. A nyil­vá­nos­ság előtt szó­lí­totta fel Vonát.

Dü­hö­sen em­lé­kez­tet­ték a Job­bik ex-el­nö­két, hogy ki kéne már fi­zetni mind­azt, amit csak úgy, pénz nél­kül el­tu­laj­do­ní­tott. A bolt­ve­zető úgy dön­tött, hogy nem ta­kar­gatja to­vább a mi­ni­mum kínos ese­tet. A nyil­vá­nos­ság előtt szó­lí­totta fel Vonát, hogy ne szó­ra­koz­zon to­vább.

Megbukott a korrupt jobbikos képviselő

Megbukott a korrupt jobbikos képviselő

Sok­mil­liós lu­xusút, csak a re­pü­lő­jegy volt vagy 2 mil­lió. Meg­bu­kott a Job­bik nem­rég még fut­ball­hu­li­gán­ként ga­ráz­dál­kodó kép­vi­se­lője a nagy­hangú Szil­ágyi György.

Sok­mil­liós lu­xusút, csak a re­pü­lő­jegy volt vagy 2 mil­lió. Meg­bu­kott a Job­bik nem­rég még fut­ball­hu­li­gán­ként ga­ráz­dál­kodó kép­vi­se­lője a nagy­hangú Szil­ágyi György. Ko­ráb­ban nye­rő­au­to­ma­ták lob­bis­tá­ja­ként vált hír­hedté.

Feketepénzekkel tömte ki saját tévéjét a Jobbik

Feketepénzekkel tömte ki saját médiumát a Jobbik

A Job­bik­hoz kö­zel­álló N1TV volt fő­szer­kesz­tője mondta ezt az Echo Tv-nek nyi­lat­kozva.

A Job­bik­hoz kö­zel­álló N1TV volt fő­szer­kesz­tője mondta ezt az Echo Tv-nek nyi­lat­kozva.

Így osztották Simicska zacskós pénzét a Jobbikban

Így osztották Simicska zacskós pénzét a Jobbikban

Ki­tá­lalt a Job­bik egyik kép­vi­se­lője.

Ki­tá­lalt a Job­bik egyik kép­vi­se­lője. Rész­le­te­sen be­szá­molt arról ho­gyan ér­ke­zett a zacs­kós-pénz a Job­bikba, ho­gyan osz­tot­ták aztán szét a benn­fen­te­sek kö­zött. A pos­tát hasz­nál­ták pénz­mo­sásra.

Beépített ügynökök jelentenek a Jobbikban

Beépített ügynökök jelentenek a Jobbikban

Ki­tá­lalt az egyik fel­osz­la­tott szer­ve­zet.

Ki­tá­lalt az egyik fel­osz­la­tott szer­ve­zet ve­ze­tője. Öm­le­nek az in­for­má­ciók az össze­om­lás szé­lére ju­tott párt­ból.

Soros a jó barátját, Demszky emberét küldte a Jobbikba

Soros a jó barátját, Demszky emberét küldte a Jobbikba

Vol­ner János a Fa­ce­boo­kon bo­rí­tott.

Vol­ner János a Fa­ce­boo­kon rán­totta le a lep­let arról, hogy hosszú ideje mennyire szo­ros az együtt­mű­kö­dés Soros György köz­vet­len mun­ka­tár­sai és a Job­bik kö­zött.

A Jobbik mától nem ellenzék? Összefognak Gyurcsányékkal

A Jobbik mától nem ellenzék? Összefognak Gyurcsányékkal

Új ér­tel­met nyer­het a régi pla­kát?

Gyur­csány­ék­tól köl­csö­nöz­ték új ne­vü­ket. Új ér­tel­met nyer­het a régi pla­kát?

Díszhelyet kapott a Jobbikban Soros kulcsembere, a CEU alapítója

Díszhelyet kapott a Jobbikban Soros kulcsembere, a CEU alapítója

El­ké­pesztő, mi min­denre derül fény a Job­bik sötét bugy­ra­i­ban.

El­ké­pesztő, mi min­denre derül fény a Job­bik sötét bugy­ra­i­ban. So­ro­sék már a párt­ban.

Volner János kijelentette, ő nem kurvának állt

Volner János kijelentette, ő nem kurvának állt

És ez még csak a kez­det.

Egy nyil­vá­nos­ságra ke­rült belső le­vél­ben el­is­merte, hogy a Job­bik szö­vet­ke­zett Gyur­csány­ék­kal és az LMP-vel. És ez még csak a kez­det.

Titkos hangfelvétel a Jobbik elnökségi üléséről, így akarnak csalni

Titkos hangfelvétel a Jobbik elnökségi üléséről, így akarnak csalni

Lúzer ba­gázs­ként gya­láz­zák To­rocz­kai­é­kat és nyil­ván­való csa­lást ter­vez­nek a ki­lé­pési hul­lám el­fe­dé­sére.

Botrány a Jobbikban. Vona Fidesz-ügynöknek nevezte Volner Jánost

Botrány a Jobbikban. Vona Fidesz-ügynöknek nevezte Volner Jánost

Hiába volt a tit­ko­ló­zás, zárt kör­ben egy­más­nak ug­rot­tak a po­li­ti­ku­sok.

Hiába volt a tit­ko­ló­zás, zárt kör­ben egy­más­nak ug­rot­tak a po­li­ti­ku­sok.

Koccintott a Sargentini-jelentésre a Jobbik. A Frittmann-pince titkai

Koccintott a Sargentini-jelentésre a Jobbik. A Frittmann-pince titkai

Ki­a­dós ita­lo­zás­sal ün­ne­pelte meg a Job­bik a Sar­gen­tini-je­len­tést.

Ki­a­dós ita­lo­zás­sal ün­ne­pelte meg a Job­bik a Sar­gen­tini-je­len­tést.

A jobbikos Staudt Gábort milliárdos ügyben jelentették fel a lengyel ügyészségen

A jobbikos Staudt Gábort milliárdos ügyben jelentették fel

A len­gyel állam ká­rára el­kö­ve­tett több mint két és fél mil­li­árd fo­rint ér­tékű költ­ség­ve­tési csa­lás gya­núja miatt je­len­tet­ték fel a len­gyel ügyész­sé­gen.

Volner gárdistákkal söpri ki a pártot, teljes az őrület. Katonai puccs a Jobbikban

Volner gárdistákkal söpri ki a pártot, teljes az őrület. Katonai puccs a Jobbikban

A ma­ra­dék job­bi­ko­sok ismét egy­más­nak estek.

A ma­ra­dék job­bi­ko­sok ismét egy­más­nak estek. Vol­ner János, a Ma­gyar Gárda ko­rábbi ki­kép­ző­pa­rancs­noka a gár­dis­tákra tá­masz­kodva akarja meg­dön­teni a je­len­legi párt­ve­ze­tést. Puccsot szer­vez.

Visszakerül a Jobbik vezetésébe a holokauszt-gyalázó politikus. Fotó

Visszakerül a Jobbik vezetésébe a holokauszt-gyalázó politikus. Fotó

A dön­tés meg­szü­le­tett, a hét­vé­gén már a rész­le­te­ket is meg­be­szél­ték.

A dön­tés meg­szü­le­tett, a hét­vé­gén már a rész­le­te­ket is meg­be­szél­ték. Friss, le­lep­lező fotó.

Vona hallgat, Sneider kussol, Gyöngyösi lapít. Toroczkai Dugovics Titusz?

Vona hallgat, Sneider kussol, Gyöngyösi lapít. Toroczkai Dugovics Titusz?

Ásott­hal­mon el­te­met­ték a Job­bi­kot. Új párt lett a MI HAZÁNK MOZGALOM.

Ásott­hal­mon el­te­met­ték a Job­bi­kot. Új párt lett a MI HAZÁNK MOZGALOM. Vona Gábor buta pá­va­tánca, a musz­lim ha­ver­ko­dás, a pisz­kos zsi­dó­zás­tól a ha­nuka-hó­do­la­tig ter­jedő össze­vissza­ság meg­tette a ha­tá­sát.

Elszabadult a pokol a Jobbikban: Lószellentéshez hasonlították Toroczkait és Dúró Dórát

Elszabadult a pokol a Jobbikban: Lószellentéshez hasonlították Toroczkait és Dúró Dórát

A Job­bik mé­dia­sztárja, Pör­zse Sán­dor a HírTv mű­so­rá­ban el­ké­pesztő dur­va­ság­gal ment neki az ál­tala csak áru­ló­nak ne­ve­zett To­rocz­ka­i­nak és Dúró Dó­rá­nak.

Terry Black kifakadt a bíróságon, zárt tárgyalást követelt

Terry Black kifakadt a bíróságon, zárt tárgyalást követelt

Elő­ször né­zett far­kas­sze­met Vona Gá­bor­ral a Bu­da­pest Kör­nyéki Tör­vény­szé­ken.

Elő­ször né­zett far­kas­sze­met Vona Gá­bor­ral a Bu­da­pest Kör­nyéki Tör­vény­szé­ken.

Pártként működne a Jobbikban a platform: Novák Előd programot hirdetett

Pártként működne a Jobbikban a platform: Novák Előd programot hirdetett

Bár a Job­bik egy­előre nem iga­zán tud mit kez­deni To­rocz­kai László új plat­form­já­val, Novák Előd máris prog­ra­mot hir­de­tett.

A náci SS jelszavát tetováltatta magára a Jobbik-elnök vád alá helyezett fia

A náci SS jelszavát tetováltatta magára a Jobbik-elnök rasszista erőszakkal megvádolt fia

Ré­góta követ szél­ső­sé­ges né­ze­te­ket, a náci tanok ra­jon­gója, Ked­vence egy Hit­ler-idé­zet.

Betiltják a Facebookot a Jobbikban

Betiltják a Facebookot a Jobbikban

Az új el­nök­sé­get fel­dü­hí­tette, hogy a párt belső el­len­zéke itt szó­lal meg.

Az új el­nök­sé­get fel­dü­hí­tette, hogy a párt belső el­len­zéke rend­sze­re­sen a Fa­ce­boo­kon tette közzé vé­le­mé­nyét a Vona-féle po­li­ti­ká­val szem­ben.

Ordenáré bunkóság - jobbikos színvonal a szombati tüntetésen

Ordenáré bunkóság - jobbikos színvonal a szombati tüntetésen

A szom­bati, fő­vá­rosi tün­te­tés részt­ve­vő­i­nek szel­lemi szín­vo­na­lát ér­zé­kel­teti az a videó, amit a 24.hu ké­szí­tett a rend­őrö­ket ért in­zul­tus­ról.

Statárium! A Jobbikban feloszlatják a Toroczkait támogató alapszervezeteket

Statárium! A Jobbikban feloszlatják a Toroczkait támogató alapszervezeteket

Azon­nali sta­tá­ri­á­lis el­já­rás­sal fel­osz­lat­ják a To­rocz­kait tá­mo­gató szer­ve­ze­te­ket.

Rátámad-e a Jobbik a Parlamentet védő rendőrökre? Szétkapják Pestet?

Rátámad-e a Jobbik a Parlamentet védő rendőrökre? Szétkapják Budapestet?

Lé­nye­gé­ben közös ál­lás­pon­tot kép­vi­sel a Soros György pén­zelte TASZ és a Job­bik.

Bosszút állt a Jobbik Morvai Krisztinán

Bosszút állt a Jobbik Morvai Krisztinán

A Job­bik or­szá­gos vá­laszt­má­nyá­nak kül­döt­tei egy­han­gúan fel­szó­lí­tot­ták a párt or­szá­gos ve­ze­té­sét, hogy hívja vissza eu­ró­pai par­la­menti man­dá­tu­má­ból Mor­vai Krisz­ti­nát.

A Job­bik or­szá­gos vá­laszt­má­nyá­nak kül­döt­tei egy­han­gúan fel­szó­lí­tot­ták a párt or­szá­gos ve­ze­té­sét, hogy hívja vissza eu­ró­pai par­la­menti man­dá­tu­má­ból Mor­vai Krisz­ti­nát.

Jobbikos verőlegényektől rettegnek a járókelők

Jobbikos verőlegényektől rettegnek a járókelők

Meg­ver­tek két Fi­desz-ak­ti­vis­tát.

Sú­lyo­san bán­tal­maz­tak job­bi­kos ve­rő­le­gé­nyek két Fi­desz-ak­ti­vis­tát pén­tekre vir­ra­dóra Bu­da­pes­ten, egyi­kük he­te­kig nem dol­goz­hat.

A hétköznapi embereket mosléknak nevezte Vona Gábor

A hétköznapi embereket mosléknak nevezte Vona Gábor

Döb­be­ne­tes írás.

Döb­be­ne­tes Vona Gábor-írásra buk­kant a Pes­tiS­rá­cok.hu a Ma­gyar Hü­per­ion című fo­lyó­irat egyik 2013-as szá­má­ban.

Vona felesége készül a bukásra: Simicska-whiskyt és csokit reklámoz

Vona felesége készül a bukásra: Simicska-whiskyt és csokit reklámoz

Vo­náné szem­be­né­zett az el­ke­rül­he­tet­len bu­kás­sal, máris mun­kát ke­re­sett.

Vo­náné szem­be­né­zett az el­ke­rül­he­tet­len bu­kás­sal, máris mun­kát ke­re­sett ma­gá­nak. A jövő hét­től már nem"el­nök­asszony­ként" pá­vás­ko­dik, kény­te­len-kel­let­len fel­gyűrte a blúza ujját, dol­gozni fog.

Milliárdos áfacsalásba keveredett a Jobbik politikusa

Milliárdos áfacsalásba keveredett a Jobbik politikusa

Saját iro­dá­ját is fel­aján­lotta Sta­udt Gábor, a Job­bik po­li­ti­kusa az áfa­csa­lásra sza­ko­so­dott cég­há­ló­zat­nak.

Saját iro­dá­ját is fel­aján­lotta a Job­bik po­li­ti­kusa az áfa­csa­lásra sza­ko­so­dott cég­há­ló­zat­nak.

A Jobbik a legnagyobb korrupciós botrányban érintett

A Jobbik a legnagyobb korrupciós botrányban érintett

De an­ti­kor­rup­ciós cso­ma­got ígér­nek.

A Fi­desz sze­rint Vona Gábor és a Job­bik a leg­na­gyobb po­li­ti­kai kor­rup­ciós bot­rány­ban érin­tet­tek - így re­a­gált a Fi­desz kom­mu­ni­ká­ciós igaz­ga­tója.

Ez lesz a választások valódi tétje Morvai Krisztina EP-képviselő szerint

Ez a választások tétje Morvai Krisztina szerint

Káosz ütné fel a fejét Ma­gyar­or­szá­gon, ha va­sár­nap nem a kor­mány­pár­tok nyer­nék a vá­lasz­tást - fi­gyel­mez­tet Mor­vai Krisz­tina.

Már nincs különbség a Jobbik és a baloldal között

Már nincs különbség a Jobbik és a baloldal között

Gya­kor­la­ti­lag nincs kü­lönb­ség a Job­bik és a bal­ol­dal be­ván­dor­lás­sal kap­cso­la­tos ál­lás­pontja kö­zött - mondta a Fi­desz kom­mu­ni­ká­ciós igaz­ga­tója.

A Job­bik leg­utóbbi mig­ráns­párti nyi­lat­ko­zata egy­ér­telmű bi­zo­nyí­ték arra, hogy gya­kor­la­ti­lag nincs kü­lönb­ség a Job­bik és a bal­ol­dal be­ván­dor­lás­sal kap­cso­la­tos ál­lás­pontja kö­zött - mondta Hid­véghi Ba­lázs, a Fi­desz kom­mu­ni­ká­ciós igaz­ga­tója szer­dán, Bu­da­pes­ten új­ság­írók­nak.