CÍMKE: 'jobbik'

Megbukott a korrupt jobbikos képviselő

Megbukott a korrupt jobbikos képviselő

Sok­mil­liós lu­xusút, csak a re­pü­lő­jegy volt vagy 2 mil­lió.

Sok­mil­liós lu­xusút, csak a re­pü­lő­jegy volt vagy 2 mil­lió. Ko­ráb­ban nye­rő­au­to­ma­tá­kért lob­bi­zott.

FRISS HÍREK

Feketepénzekkel tömte ki saját tévéjét a Jobbik

Feketepénzekkel tömte ki saját médiumát a Jobbik

A Job­bik­hoz kö­zel­álló N1TV volt fő­szer­kesz­tője mondta ezt az Echo Tv-nek nyi­lat­kozva.

A Job­bik­hoz kö­zel­álló N1TV volt fő­szer­kesz­tője mondta ezt az Echo Tv-nek nyi­lat­kozva.

Így osztották Simicska zacskós pénzét a Jobbikban

Így osztották Simicska zacskós pénzét a Jobbikban

Ki­tá­lalt a Job­bik egyik kép­vi­se­lője. Rész­le­te­sen be­szá­molt arról ho­gyan ér­ke­zett a zacs­kós-pénz a Job­bikba.

Ki­tá­lalt a Job­bik egyik kép­vi­se­lője. Rész­le­te­sen be­szá­molt arról ho­gyan ér­ke­zett a zacs­kós-pénz a Job­bikba.

Beépített ügynökök jelentenek
a Jobbikban

Beépített ügynökök jelentenek a Jobbikban

Ki­tá­lalt az egyik fel­osz­la­tott szer­ve­zet ve­ze­tője. Öm­le­nek az in­for­má­ciók az össze­om­lás szé­lére ju­tott párt­ból.

Ki­tá­lalt az egyik fel­osz­la­tott szer­ve­zet ve­ze­tője. Öm­le­nek az in­for­má­ciók az össze­om­lás szé­lére ju­tott párt­ból.

Soros a jó barátját, Demszky emberét küldte a Jobbikba

Soros a jó barátját, Demszky emberét küldte a Jobbikba

Vol­ner János a Fa­ce­boo­kon bo­rí­tott.

Vol­ner János a Fa­ce­boo­kon rán­totta le a lep­let arról, hogy hosszú ideje mennyire szo­ros az együtt­mű­kö­dés Soros György köz­vet­len mun­ka­tár­sai és a Job­bik kö­zött.

Díszhelyet kapott a Jobbikban Soros kulcsembere, a CEU alapítója

Díszhelyet kapott a Jobbikban Soros kulcsembere, a CEU alapítója

El­ké­pesztő, mi min­denre derül fény a Job­bik sötét bugy­ra­i­ban.

El­ké­pesztő, mi min­denre derül fény a Job­bik sötét bugy­ra­i­ban. So­ro­sék már a párt­ban.

Titkos hangfelvétel a Jobbik elnökségi üléséről, így akarnak csalni

Titkos hangfelvétel a Jobbik elnökségi üléséről, így akarnak csalni

Lúzer ba­gázs­ként gya­láz­zák To­rocz­kai­é­kat és nyil­ván­való csa­lást ter­vez­nek a ki­lé­pési hul­lám el­fe­dé­sére.

A Jobbik mától nem ellenzék? Összefognak Gyurcsányékkal

A Jobbik mától nem ellenzék? Összefognak Gyurcsányékkal

Új ér­tel­met nyer­het a régi pla­kát?

Gyur­csány­ék­tól köl­csö­nöz­ték új ne­vü­ket. Új ér­tel­met nyer­het a régi pla­kát?

Volner János kijelentette, ő nem kurvának állt

Volner János kijelentette,
ő nem kurvának állt

Egy nyil­vá­nos­ságra ke­rült belső le­vél­ben el­is­merte, hogy a Job­bik szö­vet­ke­zett Gyur­csány­ék­kal és az LMP-vel.

Egy nyil­vá­nos­ságra ke­rült belső le­vél­ben el­is­merte, hogy a Job­bik szö­vet­ke­zett Gyur­csány­ék­kal és az LMP-vel. Ahogy fo­gal­maz,"ké­szül a Job­bik össze­bo­ru­lása a bal­li­be­rá­li­sok­kal". És ez még csak a kez­det.

Botrány a Jobbikban. Vona Fidesz-ügynöknek nevezte Volner Jánost

Botrány a Jobbikban. Vona Fidesz-ügynöknek nevezte Volner Jánost

Hiába volt a tit­ko­ló­zás, zárt kör­ben egy­más­nak ug­rot­tak a po­li­ti­ku­sok.

Hiába volt a tit­ko­ló­zás, zárt kör­ben egy­más­nak ug­rot­tak a po­li­ti­ku­sok.

A jobbikos Staudt Gábort milliárdos ügyben jelentették fel a lengyel ügyészségen

A jobbikos Staudt Gábort milliárdos ügyben jelentették fel

A len­gyel állam ká­rára el­kö­ve­tett több mint két és fél mil­li­árd fo­rint ér­tékű költ­ség­ve­tési csa­lás gya­núja miatt je­len­tet­ték fel a len­gyel ügyész­sé­gen.

Koccintott a Sargentini-jelentésre a Jobbik. A Frittmann-pince titkai

Koccintott a Sargentini-jelentésre a Jobbik. A Frittmann-pince titkai

Ki­a­dós ita­lo­zás­sal ün­ne­pelte meg a Job­bik a Sar­gen­tini-je­len­tést.

Ki­a­dós ita­lo­zás­sal és rend­kí­vüli frak­ció­ülés­sel ün­ne­pelte meg a Job­bik a Sar­gen­tini-je­len­tés el­fo­ga­dá­sát egy min­den földi jóval el­lá­tott well­ness-szál­lo­dá­ban és a híres Fritt­mann-pin­cé­szet­ben, Solt­vad­ker­ten. Szó sze­rint meg­tap­sol­ták a Ma­gyar­or­szá­got meg­szé­gye­ní­teni akaró po­li­ti­kai ak­ciót!

Minimum 50 milliót ér a Jobbikos-politikusnő bundagyűjteménye: Bundás Andi a bársonypamlagon

Minimum 50 milliót ér a Jobbikos-politikusnő bundagyűjteménye: Bundás Andi a bársonypamlagon

Bun­dás An­di­nak be­cé­zik.

Mi­köz­ben a de­vi­za­hi­te­le­sek men­tő­an­gya­lá­nak sze­re­pét játssza, mé­reg­drága nerc és per­zsa­bun­dá­i­val di­csek­szik a Fa­ce­boo­kon.

Visszakerül a Jobbik vezetésébe a holokauszt-gyalázó politikus. Fotó

Visszakerül a Jobbik vezetésébe a holokauszt-gyalázó politikus. Fotó

A dön­tés meg­szü­le­tett, a hét­vé­gén már a rész­le­te­ket is meg­be­szél­ték.

A dön­tés meg­szü­le­tett, a hét­vé­gén már a rész­le­te­ket is meg­be­szél­ték. Friss, le­lep­lező fotó.

Terry Black kifakadt a bíróságon, zárt tárgyalást követelt

Terry Black kifakadt a bíróságon, zárt tárgyalást követelt

Elő­ször né­zett far­kas­sze­met Vo­ná­val.

Elő­ször né­zett far­kas­sze­met Vona Gá­bor­ral a Bu­da­pest Kör­nyéki Tör­vény­szé­ken.

Pártként működne a Jobbikban a platform: Novák Előd programot hirdetett

Pártként működne a Jobbikban a platform: Novák Előd programot hirdetett

Bár a Job­bik egy­előre nem iga­zán tud mit kez­deni To­rocz­kai László új plat­form­já­val, Novák Előd máris prog­ra­mot hir­de­tett.

Betiltják a Facebookot a Jobbikban

Betiltják a Facebookot a Jobbikban

Az új el­nök­sé­get fel­dü­hí­tette, hogy a párt belső el­len­zéke rend­sze­re­sen a Fa­ce­boo­kon tette közzé vé­le­mé­nyét a Vona-féle po­li­ti­ká­val szem­ben.

Az új el­nök­sé­get fel­dü­hí­tette, hogy a párt belső el­len­zéke a Fa­ce­boo­kon tette közzé vé­le­mé­nyét a Vona-féle po­li­ti­ká­val szem­ben.

Migránsokat hív hazánkba a Jobbik

Migránsokat hív hazánkba a Jobbik

Po­li­ti­kai me­ne­dék­jog­ról be­szélt egy in­ter­jú­ban Gyön­gyösi Már­ton.

A Szí­ri­á­ból ér­kező me­ne­kül­tek­nek járó po­li­ti­kai me­ne­dék­jog­ról be­szélt a Job­bik egyik ve­zető po­li­ti­kusa egy angol nyelvű in­ter­jú­ban. Gyön­gyösi Már­ton bí­rálta a kor­mány be­ván­dor­lás-po­li­ti­ká­ját is.

Vona felesége készül a bukásra: Simicska-whiskyt és csokit reklámoz

Vona felesége készül a bukásra: Simicska-whiskyt és csokit reklámoz

Vo­náné szem­be­né­zett az el­ke­rül­he­tet­len bu­kás­sal, máris mun­kát ke­re­sett ma­gá­nak.

Bosszút állt a Jobbik Morvai Krisztinán

Bosszút állt a Jobbik Morvai Krisztinán

A Job­bik or­szá­gos vá­laszt­má­nyá­nak kül­döt­tei egy­han­gúan fel­szó­lí­tot­ták a párt or­szá­gos ve­ze­té­sét, hogy hívja vissza eu­ró­pai par­la­menti man­dá­tu­má­ból Mor­vai Krisz­ti­nát.

A Job­bik or­szá­gos vá­laszt­má­nyá­nak kül­döt­tei egy­han­gúan fel­szó­lí­tot­ták a párt or­szá­gos ve­ze­té­sét, hogy hívja vissza eu­ró­pai par­la­menti man­dá­tu­má­ból Mor­vai Krisz­ti­nát, ame­lyet a Job­bik el­nök­sége szer­dai ülé­sén el­len­sza­va­zat nél­kül meg is sza­va­zott.

Jobbikos verőlegényektől rettegnek a járókelők

Jobbikos verőlegényektől rettegnek a járókelők

Sú­lyo­san bán­tal­maz­tak job­bi­kos ve­rő­le­gé­nyek két Fi­desz-ak­ti­vis­tát pén­tekre vir­ra­dóra Bu­da­pes­ten, egyi­kük he­te­kig nem dol­goz­hat.

Sú­lyo­san bán­tal­maz­tak job­bi­kos ve­rő­le­gé­nyek két Fi­desz-ak­ti­vis­tát pén­tekre vir­ra­dóra Bu­da­pes­ten, egyi­kük he­te­kig nem dol­goz­hat, mert kifi­ca­mo­dott a válla. A fő­vá­ros több hely­szí­nén lát­tak a Job­bik­hoz köt­hető ban­dá­kat, akik a já­ró­ke­lő­ket in­zul­tál­ják.

A hétköznapi embereket mosléknak nevezte Vona Gábor

A hétköznapi embereket mosléknak nevezte Vona Gábor

Döb­be­ne­tes írás.

Döb­be­ne­tes Vona Gábor-írásra buk­kant a Pes­tiS­rá­cok.hu a Ma­gyar Hü­per­ion című fo­lyó­irat egyik 2013-as szá­má­ban.

Milliárdos áfacsalásba keveredett a Jobbik politikusa

Milliárdos áfacsalásba keveredett a Jobbik politikusa

Saját iro­dá­ját is fel­aján­lotta.

Saját iro­dá­ját is fel­aján­lotta Sta­udt Gábor, a Job­bik po­li­ti­kusa az áfa­csa­lásra sza­ko­so­dott cég­há­ló­zat pa­pír­ja­i­nak őr­zé­sére.

Már nincs különbség a Jobbik és a baloldal között

Már nincs különbség a Jobbik és a baloldal között

Már ugyan­azt a követ fúj­ják.

Gya­kor­la­ti­lag nincs kü­lönb­ség a Job­bik és a bal­ol­dal be­ván­dor­lás­sal kap­cso­la­tos ál­lás­pontja kö­zött - mondta a Fi­desz kom­mu­ni­ká­ciós igaz­ga­tója.

A Jobbik a legnagyobb korrupciós botrányban érintett

A Jobbik a legnagyobb korrupciós botrányban érintett

A Fi­desz sze­rint Vona Gábor és a Job­bik a leg­na­gyobb po­li­ti­kai kor­rup­ciós bot­rány­ban érin­tet­tek.

A Fi­desz sze­rint Vona Gábor és a Job­bik a leg­na­gyobb po­li­ti­kai kor­rup­ciós bot­rány­ban érin­tet­tek.

Ez lesz a választások valódi tétje Morvai Krisztina EP-képviselő szerint

Ez a választások tétje Morvai Krisztina szerint

Káosz ütné fel a fejét Ma­gyar­or­szá­gon, ha va­sár­nap nem a kor­mány­pár­tok nyer­nék a vá­lasz­tást - fi­gyel­mez­tet Mor­vai Krisz­tina.

Magyar politikus üzenete a meggyilkolt lány telefonjában

Magyar politikus üzenete a meggyilkolt lány telefonjában

"Ha 18 éves le­szel, fel­vál­lal­lak!"

Az egyik par­la­menti párt al­el­nö­ké­nek volt tar­tós kap­cso­lata a bru­tá­lis ke­gyet­len­ség­gel meg­gyil­kolt lánnyal. "Ha 18 éves le­szel, fel­vál­lal­lak!"

Kitört a háború a Jobbikban: Toroczkai nekiment Vona emberének

Kitört a háború a Jobbikban: Toroczkai nekiment Vona emberének

Az al­el­nök a vá­lasz­tá­sok előtt ne­ki­ug­rott az elnök em­be­ré­nek.

Vona al­el­nöke né­hány nap­pal a vá­lasz­tá­sok előtt ne­ki­ug­rott az elnök em­be­ré­nek.

Dúró Dóra véletlenül betévedt a Vona-ellenes tüntetők közé, így bántak vele

Dúró Dóra véletlenül betévedt a Vona-ellenes tüntetők közé, így bántak vele

A Vona mel­lett mind­vé­gig ki­tartó job­bi­kos po­li­ti­kus vé­let­le­nül el­nézte a be­já­ra­tot a párt­el­nök kam­pány­zá­ró­ján Cse­pe­len.

Itt a Jobbik kémbotránya: ezért kell menni egy diplomatának

Itt a Jobbik kémbotránya:
ezért kell menni egy diplomatának

Egy Ma­gyar­or­szá­gon élő szov­jet ka­to­na­tiszt gyer­meke Ko­vács Béla.

Egy Ma­gyar­or­szá­gon élő szov­jet ka­to­na­tiszt gyer­meke volt a Job­bik leg­főbb tá­mo­ga­tója. És ez csak az egyik meg­lepő tény.

A Jobbik elismerte, hogy seftel Simicskával

A Jobbik elismerte, hogy seftel Simicskával

Mi­u­tán az Origo és aztán több or­gá­num köz­zé­tette a le­lep­lező fo­tó­kat, mi­sze­rint pénz­zel teli tás­ká­val tá­vo­zik..

Mi­u­tán az Origo és aztán több or­gá­num köz­zé­tette a le­lep­lező fo­tó­kat, mi­sze­rint pénz­zel teli tás­ká­val tá­vo­zik Si­micska iro­dá­já­ból...

Kilóra vásárolja fel a kisgazdákat Simicska és a Jobbik

Kilóra vásárolja fel a kisgazdákat Simicska és a Jobbik

Hogy lép­je­nek vissza a ja­vukra.

Be­len­ge­tik a sok­mil­liós vesz­te­ge­tési pén­ze­ket, hogy lép­je­nek vissza a job­bi­ko­sok ja­vára.

Karácsony Gergely: A Jobbikban nácik vannak!

Karácsony Gergely: A Jobbikban nácik vannak!

Az MSZP-Pár­be­széd mi­nisz­ter­el­nök-je­löltje azt ál­lí­totta: a Job­bik so­ra­i­ban nácik van­nak, és nem sza­bad rájuk sza­vazni. De azért nem zárja ki az együtt­mű­kö­dést velük...

Szexuális erőszakkal fenyegette munkatársát a Jobbik alelnöke

Szexuális erőszakkal fenyegette munkatársát a Jobbik alelnöke

Újabb bot­rá­nyos hang­fel­vé­te­le­ket szer­zett meg a Pes­tiS­rá­cok.hu.

Újabb bot­rá­nyos hang­fel­vé­te­le­ket szer­zett meg a Pes­tiS­rá­cok.hu, ame­lyek­ből ki­de­rül, ho­gyan vi­sel­ke­dik és vé­le­ke­dik a nők­ről Ja­ni­czak Dávid, a Job­bik al­el­nöke, Ózd pol­gár­mes­tere.

Őszödi beszéd a Jobbikban! - teljes a káosz

Őszödi beszéd a Jobbikban! - teljes a káosz

Őszödi beszéd a Jobbikban! - teljes a káosz

"Az a re­to­rika, ami 2010 előtt ment, az volt a nem igaz" - je­len­tette ki Mir­kóczki Ádám, a párt szó­vi­vője.

Mir­kóczki Ádám Job­bik-szó­vivő azon mon­data, mi­sze­rint "az a re­to­rika, ami 2010 előtt ment, az volt a nem igaz", azt is je­lent­heti, hogy ő és né­hány társa ko­ráb­ban ha­zu­dott, vagyis ezt te­kint­het­jük akár a Job­bik őszödi be­szé­dé­nek is.

Ismét kavart egyet Simicska az ellenzéknél

Ismét kavart egyet Simicska az ellenzéknél

A Fi­desz sze­rint újabb bi­zo­nyí­ték van arra, hogy a Job­bik meg­vá­sá­rolja az el­len­zéki je­löl­te­ket.

A Fi­desz sze­rint újabb bi­zo­nyí­ték van arra, hogy a Job­bik Si­micska Lajos pén­zén meg­vá­sá­rolja az el­len­zéki je­löl­te­ket - nyi­lat­kozta a köz­mé­di­á­nak Budai Gyula, a na­gyob­bik kor­mány­párt kép­vi­se­lője szer­dán.

A Jobbik erőszakkal be akart törni egy általános iskolába: Ott akartak politizálni!

A Jobbik erőszakkal be akart törni egy általános iskolába: Ott akartak politizálni!

A Jobbik erőszakkal be akart törni egy általános iskolába: Ott akartak politizálni!

Az el­len­álló igaz­ga­tó­nőt dur­ván meg­fe­nye­get­ték, mo­bil­te­le­font nyom­tak az ar­cába!

A Jobbik pénzt ajánl az LMP-nek, ha visszalépnek

A Jobbik
pénzt ajánl
az LMP-nek, ha visszalépnek

Döb­be­ne­tes hang­fel­vé­tel!

Döb­be­ne­tes hang­fel­vé­tel ju­tott az Origo bir­to­kába.

Ledobták a Simicska bombát: Elképesztő jelenetek a Jobbik gyűlésein

Ledobták a Simicska bombát: Elképesztő jelenetek a Jobbik gyűlésein

Aki látja eze­ket a ké­pe­ket biz­tos nem akar hinni a sze­mé­nek. Nem hitt Vol­ner János Vona he­lyet­tese sem...

Gázspray-t osztogatott a Jobbik migránsok ellen Bécsben!

Gázspray-t osztogatott a Jobbik migránsok ellen Bécsben!

Sőt tün­tet­tek is a mig­rán­sok ellen!

Mi­köz­ben Vona Gábor bo­csá­na­tot kért a bé­csi­ek­től Lázár János mig­rán­sok­ról szóló vi­de­ója miatt.

Ez a kiszivárgott politikai kutatás mindenkit megdöbbentett

Ez a kiszivárgott politikai kutatás mindenkit megdöbbentett

Így még nem fur­dalt lel­ki­is­me­ret egyet­len ma­gyar pár­tot sem. Va­ló­ság­gal ket­té­sza­kad­tak, mint a ski­zof­ré­nek.

A Jobbik szavazói is elutasítják Vona iszlámot éltető kijelentéseit

A Jobbik szavazói is elutasítják Vona iszlámot éltető kijelentéseit

A job­bi­ko­sok fele is el­uta­sítja Vona ki­je­len­té­seit.

A job­bi­ko­sok fele is el­uta­sítja Vona Gábor Al­lah­hal és isz­lám­mal kap­cso­la­tos ki­je­len­té­seit.

Hatalmas a Fidesz fölénye

Hatalmas a Fidesz fölénye

To­vábbra is ha­tal­mas a Fi­desz fö­lé­nye a Re­pub­li­kon In­té­zet­nek a pár­tok tá­mo­ga­tott­sá­gá­ról ké­szült ja­nu­ári köz­vé­le­mény-ku­ta­tása sze­rint.

To­vábbra is ha­tal­mas a Fi­desz fö­lé­nye a Re­pub­li­kon In­té­zet­nek a pár­tok tá­mo­ga­tott­sá­gá­ról ké­szült ja­nu­ári köz­vé­le­mény-ku­ta­tása sze­rint.

Muszlim férfit hívott saját esküvői tanújának Vona Gábor

Muszlim férfit hívott saját esküvői tanújának Vona Gábor

Na­ponta ke­rül­nek elő bi­zo­nyí­té­kok.

Már-már na­ponta ke­rül­nek elő újabb meg­hök­kentő bi­zo­nyí­té­kok a Job­bik el­nö­ké­nek isz­lám­ra­jon­gá­sá­ról.

A Jobbik szerint egy lehetőség Orbán Viktor megölése...

A Jobbik szerint egy lehetőség Orbán Viktor megölése...

A Job­bik házi té­véje, az in­ter­ne­ten néz­hető N1 tévé ijesztő posz­tot tett közzé.

A Job­bik házi té­véje, az in­ter­ne­ten néz­hető N1 tévé ijesztő posz­tot tett közzé. Sze­rin­tük tehát egy le­he­tő­ség, opció a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök meg­gyil­ko­lása...

Vona a könyvét is telerakta iszlámimádattal

Vona a könyvét is telerakta iszlámimádattal

Egy­más után ke­rül­nek elő bi­zo­nyí­té­kok Vona Gábor isz­lám­imá­da­tá­ról.

Egy­más után ke­rül­nek elő bi­zo­nyí­té­kok Vona Gábor isz­lám­imá­da­tá­ról. Ér­de­mes fel­ütni 2011-es köny­vét is.

Vona Gábor már csak Allahtól fél - videó

Vona Gábor már csak Allahtól fél - videó

A Man­di­ner­hez el­ju­tott fel­vé­te­len Vona tö­rö­kül tesz hitet Allah mel­lett.

A Man­di­ner bir­to­kába ju­tott fel­vé­te­len Vona Gábor, a Job­bik el­nöke musz­lim fi­a­ta­lok előtt, török nyel­ven tesz hitet Allah mel­lett.

Még erősebb a Fidesz, tovább gyengül a Jobbik

Még erősebb a Fidesz, tovább gyengül a Jobbik

Még erősebb a Fidesz, tovább gyengül a Jobbik

To­vább gyen­gült ja­nu­ár­ban a Job­bik: a pártra a biz­tos sza­va­zók kö­ré­ben mind­össze 13 szá­za­lék vok­solna.

Az év végi mély­pont­já­hoz ké­pest is to­vább gyen­gült ja­nu­ár­ban a Job­bik: a pártra a biz­tos sza­va­zók kö­ré­ben mind­össze 13 szá­za­lék vok­solna.

Újabb Fotók! Az LMP kulcsemberei sorra behódoltak Simicskának. Kész az LMP-Simicska paktum

Újabb Fotók! Az LMP kulcsemberei sorra behódoltak Simicskának. Kész az LMP-Simicska paktum

Van az a pénz...

Lé­nye­gé­ben el­ad­ták, Si­micska gyám­sága alá he­lyez­ték az LMP-t. Kész az LMP-Si­micska pak­tum. Tel­jes a be­hó­do­lás.

Találkozott Simicskáékkal - ismerte el Hadházy Ákos

Találkozott Simicskáékkal - ismerte el Hadházy Ákos

A Ri­post ér­te­sü­lé­sei sze­rint nem ta­gadja az LMP társ­el­nöke, hogy egyez­tet Si­micska La­jos­sal és leg­idő­sebb fi­á­val, Ádám­mal.

Ebben a kávéházban folyik a Jobbik-LMP együttműködésről az egyeztetés

Ebben a kávéházban folyik a Jobbik-LMP együttműködésről az egyeztetés

Az LMP férfi társ­el­nöke, Had­házy Ákos rend­sze­re­sen egyez­tet Si­micska Ádám­mal, Si­micska Lajos leg­idő­sebb fi­á­val.

Lázadás Vona ellen, leléptek az egri vezetők

Lázadás Vona ellen, leléptek az egri vezetők

Nem bírta a kri­ti­kát a Job­bik or­szá­gos ve­ze­tő­sége: fel­osz­lat­ták régi, ra­di­ká­lis egri alap­szer­ve­ze­tü­ket. Vá­la­szul az egri ve­ze­tők a párt­ból is ki­lép­tek.

Rasszista vád a Jobbik-alelnök fiai ellen

Rasszista vád a Jobbik-alelnök fiai ellen

Hó­na­po­kon át tar­tot­ták ret­te­gés­ben egy roma csa­lád tag­jait.

Hó­na­po­kon át tar­tot­ták ret­te­gés­ben egy roma csa­lád tag­jait, köz­tük kis­gye­re­ke­ket is Sne­i­der Tamás, a Job­bik és az Or­szág­gyű­lés al­el­nö­ké­nek fiai.

A Jobbiknak tizenöt napja van arra, hogy fizessen

A Jobbiknak tizenöt napja van arra, hogy fizessen

Az ÁSZ fel­hí­vás­sal for­dult a Job­bik­hoz, hogy fi­zesse be az ál­tala el­fo­ga­dott til­tott va­gyoni hoz­zá­já­ru­lás ér­té­két.

Az ÁSZ fel­hí­vás­sal for­dult a Job­bik­hoz, hogy fi­zesse be az ál­tala el­fo­ga­dott til­tott va­gyoni hoz­zá­já­ru­lás ér­té­két.

Perverz politikai szenzáció: Összefekszik a Jobbik meg az MSZP

Perverz politikai szenzáció: Összefekszik a Jobbik meg az MSZP

Hát csak va­lóra válik a kom­mu­nista Lu­kács György ta­nít­vány Hel­ler Ágnes és Vona Gábor nagy álma...

Hullik szét a Jobbik: Újabb kilépés

Hullik szét a Jobbik: Újabb kilépés

Ez­út­tal a párt egyik fon­tos deb­re­ceni po­li­ti­kusa mon­dott le.

Ez­út­tal a párt egyik fon­tos deb­re­ceni po­li­ti­kusa mon­dott le min­den tiszt­sé­gé­ről, sőt ott­hagyta magát a Job­bi­kot is.

Lelepleződött Simicska és a Jobbik plakátmutyija! Itt a szerződés

Lelepleződött Simicska és a Jobbik plakátmutyija! Itt a szerződés

Ne­vet­sé­ges össze­get, 3850 Ft-ot fizet a Job­bik pla­ká­ton­ként Si­mics­ká­nak...

Ne­vet­sé­ges össze­get, 3850 Ft-ot fizet a Job­bik pla­ká­ton­ként Si­mics­ká­nak...

A Jobbiknak kínos a Havas-botrány, leráznák magukról, mint kutya a vizet

A Jobbiknak kínos a Havas-botrány, leráznák magukról, mint kutya a vizet

Szá­nal­mas, ahogy a Job­bik kép­vi­se­lői össze­vissza be­szél­nek Havas Hen­rik zak­la­tási ügyé­ben.

Vona politikai öngyilkosságot követett el: Zuhan a Jobbik, mint a kő

Vona politikai öngyilkosságot követett el: Zuhan a Jobbik, mint a kő

Meg­lepő ered­mé­nye­ket hoz­tak a leg­újabb köz­vé­le­mény-ku­ta­tá­sok. Vona Gábor si­ke­res po­li­ti­kai ön­gyil­kos­sá­got kö­ve­tett el?

Vona Gábor ismét bepróbálkozott a magyar rabbinál

Vona Gábor ismét bepróbálkozott a magyar rabbinál

Hiába pat­tant le ta­valy, ami­kor a zsidó "ka­rá­csony", a ha­nuka al­kal­má­ból pró­bált ba­rát­kozni, ismét tett egy hi­á­ba­való kí­sér­le­tet. A fal adta a má­si­kat.

Hiába pat­tant le ta­valy, ami­kor a zsidó "ka­rá­csony", a ha­nuka al­kal­má­ból pró­bált ba­rát­kozni, ismét tett egy hi­á­ba­való kí­sér­le­tet. A fal adta a má­si­kat.

331 milliós tiltott pártfinanszírozással vádolja a Jobbikot a számvevőszék

331 milliós tiltott pártfinanszírozással vádolja a Jobbikot a számvevőszék

Az Ál­lami Szám­ve­vő­szék sú­lyos tör­vény­sér­té­se­ket tárt fel.

Az ÁSz sú­lyos tör­vény­sér­té­se­ket tárt fel. A tör­vény­te­len mű­kö­dés 662 mil­li­óba fáj majd a Job­bik­nak.

Vádat emeltek KGBéla ellen

Vádat emeltek KGBéla ellen

A Job­bik eu­ró­pai par­la­menti kép­vi­se­lője a vád­lott.

Vádat emelt az ügyész­ség Ko­vács Béla, a Job­bik eu­ró­pai par­la­menti kép­vi­se­lője ellen állam el­leni és költ­ség­ve­tést ká­ro­sító, to­vábbá köz­bi­za­lom el­leni bűn­cse­lek­mény miatt.

Vona gyávának tartja Havast, sajnálja, hogy megfutamodott

Vona gyávának tartja Havast, sajnálja, hogy megfutamodott

Vona mel­lett üre­sen ma­radt egy szék.

Vona Gábor mel­lett üre­sen ma­radt egy szék a róla szóló könyv be­mu­ta­tó­ján. Ahova egyéb­ként csak a Job­bik­kal szim­pa­ti­záló saj­tót en­ged­ték be...

Fájhat Vona feje: KGBéla cserben hagyta a Jobbikot

Fájhat Vona feje: KGBéla cserben hagyta a Jobbikot

Ko­vács Béla, a párt eu­ró­pai par­la­menti kép­vi­se­lője Fa­ce­book-ol­da­lán je­len­tette be: kilép a Job­bik­ból.

Ko­vács Béla, a párt eu­ró­pai par­la­menti kép­vi­se­lője Fa­ce­book-ol­da­lán je­len­tette be: kilép a Job­bik­ból. Ko­vács né­hány órá­val az­után dön­tött így, hogy az ügyész­ség vádat emelt el­lene állam el­leni és költ­ség­ve­tést ká­ro­sító bűn­cse­lek­mé­nyek miatt.