CÍMKE: 'jobbik'
FRISS HÍREK

A jobbikos Staudt Gábort milliárdos ügyben jelentették fel

A jobbikos Staudt Gábort milliárdos ügyben jelentették fel

Két és fél mil­li­árd fo­rint ér­tékű költ­ség­ve­tési csa­lás gya­núja miatt je­len­tet­ték fel a len­gyel ügyész­sé­gen.

Két és fél mil­li­árd fo­rint ér­tékű költ­ség­ve­tési csa­lás gya­núja miatt je­len­tet­ték fel a len­gyel ügyész­sé­gen.

Visszakerül a Jobbik vezetésébe a holokauszt-gyalázó politikus. Fotó

Visszakerül a Jobbik vezetésébe a holokauszt-gyalázó politikus. Fotó

A dön­tés meg­szü­le­tett, a hét­vé­gén már a rész­le­te­ket is meg­be­szél­ték.

A dön­tés meg­szü­le­tett, a hét­vé­gén már a rész­le­te­ket is meg­be­szél­ték. Friss, le­lep­lező fotó.

Pártként működne a Jobbikban a platform: Novák Előd programot hirdetett

Pártként működne a Jobbikban a platform: Novák Előd programot hirdetett

A Job­bik egy­előre nem iga­zán tud mit kez­deni To­rocz­kai plat­form­já­val.

A Job­bik egy­előre nem iga­zán tud mit kez­deni To­rocz­kai László új plat­form­já­val.

Betiltják a Facebookot a Jobbikban

Betiltják a Facebookot a Jobbikban

Az új el­nök­sé­get fel­dü­hí­tette, hogy a párt belső el­len­zéke itt szó­lal meg.

Az új el­nök­sé­get fel­dü­hí­tette, hogy a párt belső el­len­zéke rend­sze­re­sen a Fa­ce­boo­kon tette közzé vé­le­mé­nyét a Vona-féle po­li­ti­ká­val szem­ben.

A náci SS jelszavát tetováltatta magára a Jobbik-elnök rasszista erőszakkal megvádolt fia

A náci SS jelszavát tetováltatta magára a Jobbik-elnök rasszista erőszakkal megvádolt fia

Ked­vence egy Hit­ler-idé­zet.

Ré­góta kö­vet­nek szél­ső­sé­ges né­ze­te­ket, a náci tanok ra­jon­gói, a hír­hedt ro­ham­osz­tag, az SS hívei a Job­bik el­nö­ké­nek fiai, aki­ket rasszista erő­szak miatt a héten ál­lí­tot­tak bí­ró­ság elé. Ked­ven­cük egy Hit­ler-idé­zet.

Bosszút állt a Jobbik Morvai Krisztinán

Bosszút állt a Jobbik Morvai Krisztinán

El­ven­nék eu­ró­pai par­la­menti man­dá­tu­mát.

A Job­bik or­szá­gos vá­laszt­má­nyá­nak kül­döt­tei egy­han­gúan fel­szó­lí­tot­ták a párt or­szá­gos ve­ze­té­sét, hogy hívja vissza eu­ró­pai par­la­menti man­dá­tu­má­ból Mor­vai Krisz­ti­nát.

100 milliós házakban lakik a Jobbik vezérkara, ügyesen titkolják I. rész.

100 milliós házakban lakik a Jobbik vezérkara, ügyesen titkolják I. rész.

Nincs ve­zető job­bi­kos po­li­ti­kus, aki ke­ve­sebb mint 100 mil­lió fo­rint ér­tékű in­gat­lan­ban lakna. Jut pénz bőven.

Vona felesége készül a bukásra: Simicska-whiskyt és csokit reklámoz

Vona felesége készül a bukásra: Simicska-whiskyt és csokit reklámoz

Vo­náné szem­be­né­zett az el­ke­rül­he­tet­len bu­kás­sal, máris mun­kát ke­re­sett ma­gá­nak.

Jobbikos verőlegényektől rettegnek a járókelők

Jobbikos verőlegényektől rettegnek a járókelők

Meg­ver­tek két Fi­desz-ak­ti­vis­tát.

Sú­lyo­san bán­tal­maz­tak job­bi­kos ve­rő­le­gé­nyek két Fi­desz-ak­ti­vis­tát pén­tekre vir­ra­dóra Bu­da­pes­ten, egyi­kük he­te­kig nem dol­goz­hat.

A hétköznapi embereket mosléknak nevezte Vona Gábor

A hétköznapi embereket mosléknak nevezte Vona Gábor

Döb­be­ne­tes Vona Gábor-írásra buk­kant a Pes­tiS­rá­cok.hu a Ma­gyar Hü­per­ion fo­lyó­irat egyik 2013-as szá­má­ban.

Döb­be­ne­tes Vona Gábor-írásra buk­kant a Pes­tiS­rá­cok.hu a Ma­gyar Hü­per­ion fo­lyó­irat­ban.

Milliárdos áfacsalásba keveredett a Jobbik politikusa

Milliárdos áfacsalásba keveredett a Jobbik politikusa

Saját iro­dá­ját is fel­aján­lotta Sta­udt Gábor, a Job­bik po­li­ti­kusa az áfa­csa­lásra sza­ko­so­dott cég­há­ló­zat­nak.

Saját iro­dá­ját is fel­aján­lotta a Job­bik po­li­ti­kusa az áfa­csa­lásra sza­ko­so­dott cég­há­ló­zat­nak.

A Jobbik a legnagyobb korrupciós botrányban érintett

A Jobbik a legnagyobb korrupciós botrányban érintett

De an­ti­kor­rup­ciós cso­ma­got ígér­nek.

A Fi­desz sze­rint Vona Gábor és a Job­bik a leg­na­gyobb po­li­ti­kai kor­rup­ciós bot­rány­ban érin­tet­tek - így re­a­gált a Fi­desz kom­mu­ni­ká­ciós igaz­ga­tója.

Ez lesz a választások valódi tétje Morvai Krisztina EP-képviselő szerint

Ez a választások tétje Morvai Krisztina szerint

Káosz ütné fel a fejét Ma­gyar­or­szá­gon, ha va­sár­nap nem a kor­mány­pár­tok nyer­nék a vá­lasz­tást - fi­gyel­mez­tet Mor­vai Krisz­tina.

Már nincs különbség a Jobbik és a baloldal között

Már nincs különbség a Jobbik és a baloldal között

Gya­kor­la­ti­lag nincs kü­lönb­ség a Job­bik és a bal­ol­dal be­ván­dor­lás­sal kap­cso­la­tos ál­lás­pontja kö­zött - mondta a Fi­desz kom­mu­ni­ká­ciós igaz­ga­tója.

A Job­bik leg­utóbbi mig­ráns­párti nyi­lat­ko­zata egy­ér­telmű bi­zo­nyí­ték arra, hogy gya­kor­la­ti­lag nincs kü­lönb­ség a Job­bik és a bal­ol­dal be­ván­dor­lás­sal kap­cso­la­tos ál­lás­pontja kö­zött - mondta Hid­véghi Ba­lázs, a Fi­desz kom­mu­ni­ká­ciós igaz­ga­tója szer­dán, Bu­da­pes­ten új­ság­írók­nak.

Csúnya lebukás: A Jobbik alelnöke eltitkolt egy vadászbirtokot

Csúnya lebukás: A Jobbik alelnöke eltitkolt egy vadászbirtokot

Több tíz­mil­liós érték... de nem sze­re­pel Sne­i­der Tamás va­gyon­nyi­lat­ko­za­tá­ban! El­fe­lej­tette, hogy van neki?!

Kitört a háború a Jobbikban: Toroczkai nekiment Vona emberének

Kitört a háború a Jobbikban: Toroczkai nekiment Vona emberének

Mi­u­tán Mir­kóczki Ádám né­hány napja ha­zug­ság­nak mi­nő­sí­tette a Job­bik po­li­ti­kai meg­nyil­vá­nu­lá­sait, el­sza­ba­dult a pokol.

Durvul a háború a Jobbikban: Lemondásra szólították fel egymást az elnökség tagjai: Hangfelvétel!

Durvul a háború a Jobbikban: Lemondásra szólították fel egymást az elnökség tagjai: Hangfelvétel!

Óri­ási vi­hart ka­vart a párt­ban a Job­bik "őszödi be­széde" mely­ben Mir­kóczki Ádám azt ál­lí­totta, hogy min­den ha­zug­ság volt, amit a párt kép­vi­selt.

Itt a Jobbik kémbotránya: ezért kell menni egy diplomatának

Itt a Jobbik kémbotránya:
ezért kell menni egy diplomatának

Egy Ma­gyar­or­szá­gon élő szov­jet ka­to­na­tiszt gyer­meke Ko­vács Béla.

Egy Ma­gyar­or­szá­gon élő szov­jet ka­to­na­tiszt gyer­meke volt a Job­bik leg­főbb tá­mo­ga­tója. És ez csak az egyik meg­lepő tény.

Dúró Dóra véletlenül betévedt a Vona-ellenes tüntetők közé, így bántak vele

Dúró Dóra véletlenül betévedt a Vona-ellenes tüntetők közé, így bántak vele

Még egy zsák mar­ha­trá­gyát is le­tet­tek Vona au­tója elé.

Még egy zsák mar­ha­trá­gyát is le­tet­tek Vona au­tója elé.

A Jobbik elismerte, hogy seftel Simicskával

A Jobbik elismerte, hogy seftel Simicskával

Rész­le­ges be­is­merő val­lo­mást tet­tek.

Mi­u­tán az Origo és aztán több or­gá­num köz­zé­tette a le­lep­lező fo­tó­kat, mi­sze­rint pénz­zel teli tás­ká­val tá­vo­zik Si­micska Lajos pesti iro­dá­já­ból...

Szexuális erőszakkal fenyegette munkatársát a Jobbik alelnöke

Szexuális erőszakkal fenyegette munkatársát a Jobbik alelnöke

Ki­de­rül, ho­gyan vi­sel­ke­dik és vé­le­ke­dik a nők­ről Ja­ni­czak Dávid, a Job­bik al­el­nöke, Ózd pol­gár­mes­tere.

Ismét kavart egyet Simicska az ellenzéknél

Ismét kavart egyet Simicska az ellenzéknél

Vá­sá­rol­ják fel a je­löl­te­ket.

A Fi­desz sze­rint újabb bi­zo­nyí­ték van arra, hogy a Job­bik Si­micska Lajos pén­zén meg­vá­sá­rolja az el­len­zéki je­löl­te­ket - nyi­lat­kozta a köz­mé­di­á­nak Budai Gyula.

Kilóra vásárolja fel a kisgazdákat Simicska és a Jobbik

Kilóra vásárolja fel a kisgazdákat Simicska és a Jobbik

Be­len­ge­tik a sok­mil­liós vesz­te­ge­tési pén­ze­ket, hogy lép­je­nek vissza a job­bi­ko­sok ja­vára.

Be­len­ge­tik a sok­mil­liós vesz­te­ge­tési pén­ze­ket, hogy lép­je­nek vissza a job­bi­ko­sok ja­vára.

Karácsony Gergely: A Jobbikban nácik vannak!

Karácsony Gergely: A Jobbikban nácik vannak!

Az MSZP-Pár­be­széd mi­nisz­ter­el­nök-je­löltje azt ál­lí­totta: a Job­bik so­ra­i­ban nácik van­nak, és nem sza­bad rájuk sza­vazni. De azért nem zárja ki az együtt­mű­kö­dést velük...

Őszödi beszéd a Jobbikban! - teljes a káosz

Őszödi beszéd a Jobbikban! - teljes a káosz

Őszödi beszéd a Jobbikban! - teljes a káosz

Ha­zug­ság­ról be­szél a volt kép­vi­selő.

A mon­dat, mi­sze­rint "az a re­to­rika, ami 2010 előtt ment, az volt a nem igaz", azt is je­lent­heti, hogy ő és né­hány társa ko­ráb­ban ha­zu­dott.

Kegyetlen bosszút álltak Vonán a csalódott jobbikosok

Kegyetlen bosszút álltak Vonán a csalódott jobbikosok

Vona csú­nyán össze­za­va­ro­dott...

Ismét egy utcai fó­ru­mon hoz­ták le­he­tet­len hely­zetbe a Job­bik musz­lim ra­jongó el­nö­két. Oros­há­zán még két arab ru­hába öl­tö­zött nő(?) is meg­je­lent.

Gázspray-t osztogatott a Jobbik migránsok ellen Bécsben!

Gázspray-t osztogatott a Jobbik migránsok ellen Bécsben!

Sőt tün­tet­tek is a mig­rán­sok ellen!

Mi­köz­ben Vona Gábor bo­csá­na­tot kért a bé­csi­ek­től Lázár János mig­rán­sok­ról szóló vi­de­ója miatt.

Ledobták a Simicska bombát: Elképesztő jelenetek a Jobbik gyűlésein

Ledobták a Simicska bombát: Elképesztő jelenetek a Jobbik gyűlésein

Aki látja eze­ket a ké­pe­ket biz­tos nem akar hinni a sze­mé­nek.

Aki látja eze­ket a ké­pe­ket biz­tos nem akar hinni a sze­mé­nek. Nem hitt Vol­ner János Vona he­lyet­tese, a Ma­gyar Gárda ko­rábbi ki­kép­ző­pa­rancs­noka sem...

Ez a kiszivárgott politikai kutatás mindenkit megdöbbentett

Ez a kiszivárgott politikai kutatás mindenkit megdöbbentett

Így még nem fur­dalt lel­ki­is­me­ret egyet­len ma­gyar pár­tot sem.

Így még nem fur­dalt lel­ki­is­me­ret egyet­len ma­gyar pár­tot sem. Ket­té­sza­kad­tak, mint a ski­zof­ré­nek.

A Jobbik szavazói is elutasítják Vona iszlámot éltető kijelentéseit

A Jobbik szavazói is elutasítják Vona iszlámot éltető kijelentéseit

Még a kér­dés­ben vé­le­ményt for­máló job­bi­ko­sok fele is el­uta­sítja Vona Gábor Al­lah­hal és isz­lám­mal kap­cso­la­tos ki­je­len­té­seit.

Hatalmas a Fidesz fölénye

Hatalmas a Fidesz fölénye

To­vábbra is ha­tal­mas a Fi­desz fö­lé­nye a Re­pub­li­kon In­té­zet sze­rint.

To­vábbra is ha­tal­mas a Fi­desz fö­lé­nye a Re­pub­li­kon In­té­zet­nek a pár­tok tá­mo­ga­tott­sá­gá­ról ké­szült ja­nu­ári köz­vé­le­mény-ku­ta­tása sze­rint.

Magyar politikussal így még nem törölték fel a padlót... Csúnyán megjárta a Jobbik elnöke

Magyar politikussal így még nem törölték fel a padlót... Csúnyán megjárta a Jobbik elnöke

Csú­nyán le­aláz­ták...

Vona Gábor mond­hatni helybe ment a po­fo­nért, Szé­kely­földre. Csú­nyán le­aláz­ták, nem kér­tek be­lőle...

A Jobbik szerint egy lehetőség Orbán Viktor megölése...

A Jobbik szerint egy lehetőség Orbán Viktor megölése...

A Job­bik házi té­véje, az in­ter­ne­ten néz­hető N1 tévé ijesztő posz­tot tett közzé.

A Job­bik házi té­véje, az in­ter­ne­ten néz­hető N1 tévé ijesztő posz­tot tett közzé. Sze­rin­tük tehát egy le­he­tő­ség, opció a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök meg­gyil­ko­lása...

Muszlim férfit hívott saját esküvői tanújának Vona Gábor

Muszlim férfit hívott saját esküvői tanújának Vona Gábor

Már-már na­ponta ke­rül­nek elő újabb meg­hök­kentő bi­zo­nyí­té­kok a Job­bik el­nö­ké­nek isz­lám­ra­jon­gá­sá­ról.

Már-már na­ponta ke­rül­nek elő újabb meg­hök­kentő bi­zo­nyí­té­kok a Job­bik el­nö­ké­nek isz­lám­ra­jon­gá­sá­ról. Még es­kü­vői ta­nú­ként is egy musz­lim em­bert vá­lasz­tott.

Vona a könyvét is telerakta iszlámimádattal

Vona a könyvét is telerakta iszlámimádattal

So­ra­koz­nak a bi­zo­nyí­té­kok.

Egy­más után ke­rül­nek elő bi­zo­nyí­té­kok Vona Gábor isz­lám­imá­da­tá­ról. Az erről szóló vi­deók mel­lett ér­de­mes fel­ütni 2011-ben meg­je­lent köny­vét is.

Még erősebb a Fidesz, tovább gyengül a Jobbik

Még erősebb a Fidesz, tovább gyengül a Jobbik

Még erősebb a Fidesz, tovább gyengül a Jobbik

Vo­náékra csak 13 szá­za­lék vok­solna.

Az év végi mély­pont­já­hoz ké­pest is to­vább gyen­gült ja­nu­ár­ban a Job­bik: a pártra a biz­tos sza­va­zók kö­ré­ben mind­össze 13 szá­za­lék vok­solna.

Vona Gábor már csak Allahtól fél - videó

Vona Gábor már csak Allahtól fél - videó

A Man­di­ner­hez el­ju­tott fel­vé­te­len Vona tö­rö­kül tesz hitet Allah mel­lett.

A Man­di­ner bir­to­kába ju­tott fel­vé­te­len Vona Gábor, a Job­bik el­nöke musz­lim fi­a­ta­lok előtt, török nyel­ven tesz hitet Allah mel­lett.

Találkozott Simicskáékkal - ismerte el Hadházy Ákos

Találkozott Simicskáékkal - ismerte el Hadházy Ákos

Már nem is ta­gadja az LMP társ­el­nöke, hogy egyez­tet Si­mics­káék­kal.

Már nem is ta­gadja az LMP társ­el­nöke, hogy egyez­tet Si­micska La­jos­sal és leg­idő­sebb fi­á­val.

Ebben a kávéházban folyik a Jobbik-LMP együttműködésről az egyeztetés

Ebben a kávéházban folyik a Jobbik-LMP együttműködésről az egyeztetés

Had­házy Ákos rend­sze­re­sen egyez­tet Si­micska Lajos leg­idő­sebb fi­á­val.

Az LMP férfi társ­el­nöke, Had­házy Ákos rend­sze­re­sen egyez­tet Si­micska Lajos leg­idő­sebb fi­á­val.

A Jobbiknak tizenöt napja van arra, hogy fizessen

A Jobbiknak 15 napja van, hogy fizessen

Az Ál­lami Szám­ve­vő­szék (ÁSZ) hét­főn fel­hí­vás­sal for­dult a Job­bik el­nö­ké­hez, hogy a párt ti­zenöt napon belül fi­zesse be a köz­ponti költ­ség­ve­tésbe az ál­tala el­fo­ga­dott til­tott va­gyoni hoz­zá­já­ru­lás ér­té­két.

Perverz politikai szenzáció: Összefekszik a Jobbik meg az MSZP

Perverz politikai szenzáció: Összefekszik a Jobbik meg az MSZP

Hát csak va­lóra válik a kom­mu­nista Lu­kács György ta­nít­vány Hel­ler Ágnes és Vona Gábor nagy álma...

Lázadás Vona ellen, leléptek az egri vezetők

Lázadás Vona ellen, leléptek az egri vezetők

Nem bírta a kri­ti­kát a Job­bik or­szá­gos ve­ze­tő­sége: fel­osz­lat­ták régi, ra­di­ká­lis egri alap­szer­ve­ze­tü­ket. Vá­la­szul az egri ve­ze­tők a párt­ból is ki­lép­tek.

Nem bírta a kri­ti­kát a Job­bik or­szá­gos ve­ze­tő­sége: fel­osz­lat­ták régi, ra­di­ká­lis egri alap­szer­ve­ze­tü­ket. Vá­la­szul az egri ve­ze­tők a párt­ból is ki­lép­tek.

Hullik szét a Jobbik: Újabb kilépés

Hullik szét a Jobbik: Újabb kilépés

Ez­út­tal a párt egyik fon­tos deb­re­ceni po­li­ti­kusa mon­dott le min­den tiszt­sé­gé­ről, sőt ott­hagyta magát a Job­bi­kot is.

Ez­út­tal a párt egyik fon­tos deb­re­ceni po­li­ti­kusa mon­dott le min­den tiszt­sé­gé­ről, sőt ott­hagyta magát a Job­bi­kot is.

Miért ennyire béna a Jobbik? Ki érti ezt? 400 embert bírtak összeröffenteni...

Miért ennyire béna a Jobbik? Ki érti ezt? 400 embert bírtak összeröffenteni...

Hoz­zá­ve­tő­leg 400 em­bert tu­dott össze­hozni a Ma­gyar Gár­dis­ták egy­kori ked­venc pártja a Lend­vai ut­cába.

Lelepleződött Simicska és a Jobbik plakátmutyija! Itt a szerződés

Lelepleződött Simicska és a Jobbik plakátmutyija! Itt a szerződés

Ne­vet­sé­ges össze­get, havi 3850 Ft-ot fizet a Job­bik pla­ká­ton­ként Si­micska cé­gé­nek egy trük­kös szer­ző­dés kö­vet­kez­té­ben.

Rasszista vád a Jobbik-alelnök fiai ellen

Rasszista vád a Jobbik-alelnök fiai ellen

Hó­na­po­kon át tar­tot­ták ret­te­gés­ben egy roma csa­lád tag­jait, köz­tük kis­gye­re­ke­ket is Sne­i­der Tamás, a Job­bik és az Or­szág­gyű­lés al­el­nö­ké­nek fiai.

Hó­na­po­kon át tar­tot­ták ret­te­gés­ben egy roma csa­lád tag­jait, köz­tük kis­gye­re­ke­ket is Sne­i­der Tamás, a Job­bik és az Or­szág­gyű­lés al­el­nö­ké­nek fiai. Az ügyész­ség töb­bek kö­zött kö­zös­ség tag­jai el­leni erő­szak bűn­tet­té­vel vá­dolja őket.

Vona Gábor ismét bepróbálkozott a magyar rabbinál

Vona Gábor ismét bepróbálkozott a magyar rabbinál

Hiába pat­tant le ta­valy, ami­kor a zsidó "ka­rá­csony", a ha­nuka al­kal­má­ból pró­bált ba­rát­kozni, ismét tett egy hi­á­ba­való kí­sér­le­tet. A fal adta a má­si­kat.

Hiába pat­tant le ta­valy, ami­kor a zsidó "ka­rá­csony", a ha­nuka al­kal­má­ból pró­bált ba­rát­kozni, ismét tett egy hi­á­ba­való kí­sér­le­tet. A fal adta a má­si­kat.

A Jobbiknak kínos a Havas-botrány, leráznák magukról, mint kutya a vizet

A Jobbiknak kínos a Havas-botrány, leráznák magukról, mint kutya a vizet

Szá­nal­mas, ahogy a Job­bik kép­vi­se­lői össze­vissza be­szél­nek Ha­vas­ról.

Szá­nal­mas, ahogy a Job­bik kép­vi­se­lői össze­vissza be­szél­nek Havas Hen­rik zak­la­tási ügyé­ben.

Vona politikai öngyilkosságot követett el: Zuhan a Jobbik, mint a kő

Vona politikai öngyilkosságot követett el: Zuhan a Jobbik, mint a kő

Meg­lepő ered­mé­nye­ket hoz­tak a leg­újabb köz­vé­le­mény-ku­ta­tá­sok. Vona Gábor si­ke­res po­li­ti­kai ön­gyil­kos­sá­got kö­ve­tett el?

331 milliós tiltott pártfinanszírozással vádolja a Jobbikot a számvevőszék

331 milliós tiltott pártfinanszírozással vádolja a Jobbikot a számvevőszék

Az Ál­lami Szám­ve­vő­szék sú­lyos tör­vény­sér­té­se­ket tárt fel. A tör­vény­te­len mű­kö­dés 662 mil­li­óba fáj majd a Job­bik­nak.

Fájhat Vona feje: KGBéla cserben hagyta a Jobbikot

Fájhat Vona feje: KGBéla cserben hagyta a Jobbikot

Ko­vács Béla, a Job­bik eu­ró­pai par­la­menti kép­vi­se­lője Fa­ce­book-ol­da­lán je­len­tette be: kilép a Job­bik­ból.

Mikor mond le a Jobbik szóvivője? Ő is durván zsidózott

Mikor mond le a Jobbik szóvivője? Ő is durván zsidózott

An­ti­sze­mita ki­je­len­té­sek so­rá­val...

Mi­köz­ben teg­nap a Hír Tv mű­so­rá­ban még meg­bí­rálta zsi­dózó po­li­ti­kus­tár­sát, ma an­ti­sze­mita ki­je­len­té­sek so­rá­val bu­kott le Z. Kár­pát Dá­niel.

Vádat emeltek KGBéla ellen

Vádat emeltek KGBéla ellen

Vádat emelt az ügyész­ség Ko­vács Béla, a Job­bik eu­ró­pai par­la­menti kép­vi­se­lője ellen állam el­leni és költ­ség­ve­tést ká­ro­sító, to­vábbá köz­bi­za­lom el­leni bűn­cse­lek­mény miatt.

Vádat emelt az ügyész­ség Ko­vács Béla, a Job­bik eu­ró­pai par­la­menti kép­vi­se­lője ellen állam el­leni és költ­ség­ve­tést ká­ro­sító, to­vábbá köz­bi­za­lom el­leni bűn­cse­lek­mény miatt.

Vona gyávának tartja Havast, sajnálja, hogy megfutamodott

Vona gyávának tartja Havast, sajnálja, hogy megfutamodott

Vona mel­lett üre­sen ma­radt egy szék.

Vona Gábor mel­lett üre­sen ma­radt egy szék a róla szóló könyv be­mu­ta­tó­ján. Ahova egyéb­ként csak a Job­bik­kal szim­pa­ti­záló saj­tót en­ged­ték be...

A Vona - Soros szövetség első bizonyítékai: Novák Előd nem tűr tovább!

A Vona - Soros szövetség első bizonyítékai: Novák Előd nem tűr tovább!

Soros György egyik leg­főbb bi­zal­masa, a CEU ala­pí­tója már ba­rát­ko­zik a Job­bik­kal. Novák Előd­nél be­telt a pohár.

Szánalmasan mosta a szennyest a Jobbik szóvivője! Érdemes végignézni...

Szánalmasan mosta a szennyest a Jobbik szóvivője! Érdemes végignézni...

Pró­bálta tisz­tára mosni a szennyest, de csak egyre rosszabb lett...

Pró­bálta tisz­tára mosni a szennyest, de csak egyre rosszabb lett...

A zsidótörvények visszaállítását követeli a magyar politikusnő

A zsidótörvények visszaállítását követeli a Jobbik vezető politikusa

A II. vi­lág­há­ború előtti rasszista, ki­re­kesztő zsi­dó­tör­vé­nyek vissza­ál­lí­tá­sát kö­ve­teli a Job­bik ve­ze­tője.

A II. vi­lág­há­ború előtti rasszista, ki­re­kesztő zsi­dó­tör­vé­nyek vissza­ál­lí­tá­sát kö­ve­teli a Job­bik ve­ze­tője.

SZDSZ-ügynökök a Jobbik kedvenc magyar pártjában?

SZDSZ-ügynökök a Jobbik kedvenc magyar pártjában?

Egy ide­gen állam kép­vi­se­lőit lá­tott...

Az SZDSZ ügy­nö­keit, egy ide­gen állam kép­vi­se­lőit és bel­vá­rosi úri fi­ú­kat lá­tott az LMP-ben a Job­bik par­la­menti kép­vi­se­lője, Szil­ágyi György. Most meg már...

Kamudiplomás adócsaló és Simicska jobbkeze a Jobbik új plakátján

Kamudiplomás adócsaló és Simicska jobbkeze a Jobbik új plakátján

Egy orosz­or­szági "dip­lo­ma­gyár­ban", a Mon­go­lok és Ta­tá­rok Nagy Kán­já­tól ka­pott ka­mu­dip­lo­mát az az áfa­csaló po­li­ti­kus.

Pszichiáterek, riadó: Képek a magyar politikus eltitkolt fotóalbumából!

Pszichiáterek, riadó: Képek a magyar politikus eltitkolt fotóalbumából!

Ez va­la­mi­féle nem iga­zán tit­kol­ható sze­mé­lyi­ség­za­var...

Mi­köz­ben meg­pró­bálja el­hi­tetni ma­gá­ról, hogy ko­mo­lyan ve­hető po­li­ti­kus, foly­ton bo­hó­cot csi­nál ma­gá­ból. Mintha ki­törne be­lőle va­la­mi­féle nem iga­zán tit­kol­ható sze­mé­lyi­ség­za­var...

Cigányok, szutykok, rabbiruha, Ku-Klux-Klán: Dől a mocsok a Jobbikból

Cigányok, szutykok, rabbiruha, Ku-Klux-Klán: Dől a mocsok a Jobbikból

So­ro­za­to­san ke­rül­nek elő újabb, fel­há­bo­rí­tóan rasszista fel­vé­te­lek.

So­ro­za­to­san ke­rül­nek elő újabb, fel­há­bo­rí­tóan rasszista, zsidó- és ci­gány­gyű­lölő fel­vé­te­lek.

A cigányok is nekiestek a Vonát mosdató újságíróknak

A cigányok is nekiestek a Vonát mosdató újságíróknak

Itt min­denki meg­bo­lon­dult?

Itt min­denki meg­bo­lon­dult? - kér­dezi Fa­ce­book be­jegy­zé­sé­ben Setét Jenő a te­kin­té­lyes ci­gány pol­gár­jogi ak­ti­vista.

Lövetni és verekedni akartak jobbikosok a Parlamentben

Lövetni
és verekedni akartak jobbikosok a Parlamentben

Ki gon­dolta volna, hogy még lehet fo­kozni a par­la­menti viták hevét. A Job­bik kép­vi­se­lői már a leg­ke­vésbé sem fog­ják vissza ma­gu­kat...

Ki gon­dolta volna, hogy még lehet fo­kozni a par­la­menti viták hevét. A Job­bik kép­vi­se­lői már a leg­ke­vésbé sem fog­ják vissza ma­gu­kat...