CÍMKE: 'jobbik'

Volner: A Jobbik jelenleg is egy náci párt

Volner: A Jobbik jelenleg is egy náci párt

El­ha­tá­ro­ló­dik régi ön­ma­gá­tól, és ki­je­len­té­se­i­től Gyön­gyösi.

El­ha­tá­ro­ló­dik régi ön­ma­gá­tól, és ki­je­len­té­se­i­től Gyön­gyösi Már­ton.

Megvonták a jobbikos képviselő mentelmi jogát

Megvonták a jobbikos képviselő mentelmi jogát

Az Or­szág­gyű­lés 151 igen és 6 nem sza­va­zat­tal, tar­tóz­ko­dás nél­kül dön­tött.

Pofán vágná a jobbikos amazon a fideszes képviselőt

Pofán vágná a jobbikos amazon a fideszes képviselőt

Egyre ide­ge­sebb­nek tűnik a Job­bik kép­vi­se­lője, mert rá nézve ter­helő do­ku­men­tu­mo­kat mu­tat­tak be.

Egyre ide­ge­sebb­nek tűnik a Job­bik kép­vi­se­lője, mi­u­tán az Echo TV In­for­má­tor című mű­sora rá nézve ter­helő ügy­védi do­ku­men­tu­mo­kat mu­ta­tott be.

Gyöngyösi Márton zsidóellenességét újabb felvétel bizonyítja

Gyöngyösi Márton zsidóellenességét újabb felvétel bizonyítja

A Job­bik "front­em­be­ré­ről" ke­rült elő egy újabb kínos fel­vé­tel.

A Job­bik "front­em­be­re­i­ről" na­ponta ke­rül­nek elő an­ti­sze­mi­tiz­mu­suk bi­zo­nyí­té­kai.

Betiltották a magyar viseletet a Jobbikban. Nincs többé Bocskai

Betiltották a magyar viseletet a Jobbikban. Nincs többé Bocskai

Ki kell fe­jezni a tel­jes irány­vál­tást.

Ahogy ko­ráb­ban Vona Gá­bor­nak, most az ex­s­kin­head Sne­i­der­nek kel­lett át­öl­töz­nie, hogy így is ki­fe­jezze a Job­bik tel­jes irány­vál­tá­sát.

Kilépett a Jobbikból Hegedűs Lórántné

Kilépett a Jobbikból Hegedűs Lórántné

"Poszt­kom­mu­nis­ták­kal tör­ténő bár­mi­lyen kö­zös­ség­vál­la­lás el­len­té­tes ne­vel­te­té­sem­mel és sze­mé­lyes meg­győ­ző­dé­sem­mel" - írta a kö­zös­ségi ol­da­lán He­ge­dűs Ló­rántné.

"Poszt­kom­mu­nis­ták­kal tör­ténő bár­mi­lyen kö­zös­ség­vál­la­lás el­len­té­tes ne­vel­te­té­sem­mel és sze­mé­lyes meg­győ­ző­dé­sem­mel" - írta a kö­zös­ségi ol­da­lán He­ge­dűs Ló­rántné.

Antiszemita, rasszista - ez a Jobbik a választók szerint

Antiszemita, rasszista - ez a Jobbik a választók szerint

A Né­ző­pont köz­vé­le­mény-ku­ta­tása.

A ma­gya­rok 43 szá­za­léka sze­rint a Job­bik a leg­in­kább rasszista, 33 szá­za­léka sze­rint a leg­in­kább an­ti­sze­mita és 28 szá­za­léka sze­rint a leg­ra­di­ká­li­sabb párt.

Jakab Péter: A cigányok jelentős része a szoba közepére piszkít

Jakab Péter: A cigányok jelentős része a szoba közepére piszkít

A náci jel­legű meg­nyil­vá­nu­lá­sok min­denki szá­mára egy­ér­tel­műen mu­tat­ják, hogy a "nép­pár­to­so­dás" csu­pán szín­já­ték.

Megint hazudott Gyöngyösi Márton

Megint hazudott Gyöngyösi Márton

"A Job­bik sosem volt an­ti­sze­mita párt, igaz, ko­ráb­ban vol­tak tag­ja­ink, akik sze­ret­ték volna, ha azzá vá­lunk" - ezt a Vá­lasz On­line-nak nyi­lat­kozta a múlt héten Gyön­gyösi Már­ton.

"A Job­bik sosem volt an­ti­sze­mita párt, igaz, ko­ráb­ban vol­tak tag­ja­ink, akik sze­ret­ték volna, ha azzá vá­lunk" - ezt a Vá­lasz On­line-nak nyi­lat­kozta a múlt héten Gyön­gyösi Már­ton. A zsidó par­la­menti kép­vi­se­lők lis­tá­zá­sá­ról el­hí­re­sült job­bi­kos po­li­ti­kus az idé­zett cikk­ben azt bi­zony­gatta, hogy sem ő, sem pártja so­ha­sem volt an­ti­sze­mita.

A balliberálisok összefogtak a kisnyilasokkal

A balliberálisok összefogtak a kisnyilasokkal

A Job­bik sem­mit sem vál­to­zott, ugyanaz az an­ti­sze­mita párt ma­radt, mint ko­ráb­ban volt.

A Job­bik sem­mit sem vál­to­zott, ugyanaz az an­ti­sze­mita párt ma­radt, mint ko­ráb­ban volt - mondta Nacsa Lő­rinc a KDNP frak­ció­szó­vi­vője.

A baloldal összefog a rasszistákkal

A baloldal összefog a rasszistákkal

A ma­gyar­or­szági szo­ci­a­lis­ták össze­bo­rul­nak az an­ti­sze­mita Job­bik­kal".

Deutsch Tamás sze­rint Frans Tim­mer­mans az Eu­ró­pai Szo­ci­a­lis­ták Párt­já­nak csúcs­je­löltje az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tási győ­ze­le­mért "el­fo­gadja , hogy a szo­ci­a­lis­ták össze­bo­rul­nak a rasszista, an­ti­sze­mita Job­bik­kal".

Szanyi: "Szűz Mária és Jézus Krisztus bocsánatát kérje a Jobbik"

Szanyi: "Szűz Mária és Jézus Krisztus bocsánatát kérje a Jobbik"

Sza­nyi Tibor ko­ráb­ban fa­sisz­tá­nak ne­vezte a Job­bi­kot, de már azt ál­lítja, nem ör­dög­től való dolog tűz­szü­ne­tet kötni velük.

Zsidózó helyett listázó lesz a Jobbik új képviselője

Zsidózó helyett listázó lesz a Jobbik új képviselője

A zsidó nő meg­ve­ré­sé­vel hen­cegő Szá­vay Ist­ván he­lyére Ben­csik Já­nost vá­lasz­totta a Job­bik a kép­vi­se­lők közé.

A zsidó nő meg­ve­ré­sé­vel hen­cegő Szá­vay Ist­ván he­lyére Ben­csik Já­nost, egy olyan po­li­ti­kust jelöl a Job­bik, aki Gyön­gyösi Már­ton zsi­dók lis­tá­zá­sát szor­gal­mazó be­szé­dét kö­ve­tően maga gyűj­tötte ki azo­kat az ame­ri­kai zsi­dó­kat, akik miatt sze­rinte "iz­ra­eli ügy­nö­kök" mar­kába ke­rült az Egye­sült Ál­la­mok.

Vona Gábor a bíróság előtt

Vona Gábor a bíróság előtt

Ta­nú­ként idézte és hall­gatta meg a a Bu­da­pest Kör­nyéki Tör­vény­szék a Job­bik volt el­nö­két, Vona Gá­bort a bí­ró­ság Ko­vács Béla és három társa bün­te­tő­pe­ré­ben hall­gatta meg.

Ta­nú­ként idézte és hall­gatta meg a a Bu­da­pest Kör­nyéki Tör­vény­szék a Job­bik volt el­nö­két, Vona Gá­bort. Meg­hall­ga­tása a KGBé­la­ként is em­le­ge­tett Ko­vács Béla eu­ró­pai par­la­menti kép­vi­selő, volt job­bi­kos po­li­ti­kus és három társa ellen az EU in­téz­mé­nyei el­leni kém­ke­dés és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt in­dult bün­te­tő­per tár­gya­lá­sán tör­tént.

Így farag a nácikból demokratákat az ellenzék

Így farag a nácikból demokratákat az ellenzék

Hi­he­tet­len mire ké­pe­sek...

A zsidó kép­vi­se­lők lis­tá­zá­sát szor­gal­mazó Gyön­gyösi Már­ton 2012-ben még a ná­ciz­mus meg­tes­te­sí­tője volt a bal­li­be­rá­li­sok sze­mé­ben.

Megszűnik a Jobbik, vagy ellenáll

Vagy megszűnik a Jobbik, vagy ellenáll

Rend­kí­vüli kong­resszust tar­ta­nak a szám­ve­vő­széki bün­te­tés miatt.

Rend­kí­vüli kong­resszust tart a párt újabb szám­ve­vő­széki bün­te­tése miatt a Job­bik - je­len­tette be pén­teki bu­da­pesti saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján Sne­i­der Tamás elnök.

Végül csak lemondott Szávay és Staudt

Végül csak lemondott Szávay és Staudt

A Szá­vay Ist­ván és Sta­udt Gábor le­mon­dása miatt meg­üre­se­dett or­szág­gyű­lési kép­vi­se­lői man­dá­tu­mo­kat, Csá­nyi Tamás és Ben­csik János kapja meg.

A Szá­vay Ist­ván és Sta­udt Gábor le­mon­dása miatt meg­üre­se­dett or­szág­gyű­lési kép­vi­se­lői man­dá­tu­mo­kat, Csá­nyi Tamás és Ben­csik János kapja meg.

Karácsony szerint a zsidózás nem nácizmus

Karácsony szerint a zsidózás nem nácizmus

Ma már nem is zsi­dó­zik a job­bi­kos.

Sze­rinte Gyön­gyösi Már­ton zsi­dó­zása nem ná­ciz­mus és már nem is zsi­dó­zik a job­bi­kos po­li­ti­kus.

Színt vallott a Jobbik, le akarják bontani a határkerítést

Színt vallott a Jobbik, le akarják bontani a határkerítést

Gyön­gyösi Már­ton évad­nyitó be­széde.

Gyön­gyösi Már­ton, a Job­bik el­nök­he­lyet­tese szom­bati évad­nyitó be­szé­dé­vel fel­so­ra­ko­zott a mig­ráns­tá­mo­gató bal­li­be­rá­lis pár­tok mögé.

Eltüntetett kampánypénzek, nyomozott az ÁSZ

Eltüntetett kampánypénzek, nyomozott az ÁSZ

Sza­bály­ta­lan­sá­go­kat ta­lált több párt­nál is az Ál­lami Szám­ve­vő­szék.

Sza­bály­ta­lan­sá­go­kat ta­lált több párt­nál is az Ál­lami Szám­ve­vő­szék.

A Jobbiknak belülről adták meg a kegyelemdöfést

A Jobbiknak belülről adták meg a kegyelemdöfést

A párt­tal so­káig szim­pa­ti­záló együt­tes egy plat­formra hozta őket Gyur­csány­ék­kal. A Job­bik hoz­zá­juk dör­gö­lő­zik?

A párt­tal so­káig szim­pa­ti­záló együt­tes egy plat­formra hozta őket Gyur­csány­ék­kal, mert a Job­bik az el­len­ség­hez dör­gö­lő­zik.

Sneider zerint jobb a muszlim, mint a zsidó

Botrány! Sneider Tamás szerint jobb a muszlim, mint a zsidó

A Job­bik el­nöke an­ti­sze­mita ki­je­len­tést tett.

Újabb bi­zo­nyí­ték ke­rült elő, mi­sze­rint a Job­bik el­nöke an­ti­sze­mita ki­je­len­tést tett. Sze­rinte ha va­laki a musz­lim hitre tér, még min­dig jobb, mintha zsidó lenne.

Sneider bepánikolt, az SS-tetoválás eltüntetésére utasította a fiát

Sneider bepánikolt, az SS-tetoválás eltüntetésére utasította a fiát. Fotók a tetoválószalonból

Meg­sze­rez­tük az ak­ci­ó­ról ké­szült fo­tó­kat.

Mi­u­tán so­ro­za­to­san ke­rül­nek nyil­vá­nos­ságra a Job­bik-elnök új­náci né­ze­te­i­ről szóló do­ku­men­tu­mok, Sne­i­der pá­nik­sze­rűen arra uta­sí­totta a fiát, hogy tá­vo­lítsa el a mell­ka­sára te­to­vált nagy mé­retű SS-fel­ira­tot. Meg­sze­rez­tük az el­tün­tető ak­ci­ó­ról ké­szült fo­tó­kat.

Még az esküvőjén is Hitlert éltette a Jobbik-elnök felesége

Még az esküvőjén is Hitlert éltette a Jobbik-elnök felesége

A nácik iránti ra­jon­gá­sát még az es­kü­vőn is fon­tos­nak látta de­monst­rálni Sne­i­der Tamás fe­le­sége.

A nácik iránti ra­jon­gá­sát még az es­kü­vőn is fon­tos­nak látta de­monst­rálni Sne­i­der Tamás fe­le­sége.

Ultrák a Jobbik ellen

Ultrák a Jobbik ellen

"Az egy­kori nem­zeti párt­ból, a Job­bik­ból egy sunyi hazug bal­li­be­rá­lis egy­let lett" - írják az ult­rák az Ult­ra­info nevű Fa­ce­book-ol­da­lu­kon.

"Az egy­kori nem­zeti párt­ból, a Job­bik­ból egy sunyi hazug bal­li­be­rá­lis egy­let lett" - írják az ult­rák az Ult­ra­info nevű Fa­ce­book-ol­da­lu­kon. Sze­rin­tük Rig La­jos­nak szé­gyell­nie kel­lene magát, ami­ért Mes­ter­házy At­ti­lá­val kö­zö­sen tün­te­tett szom­ba­ton.

Elbukta a feljelentést a Jobbik

Elbukta a feljelentést a Jobbik

Bűn­cse­lek­mény hi­á­nyá­ban el­uta­sí­tot­ták Gyön­gyösi Már­ton fel­je­len­té­sét.

Bűn­cse­lek­mény hi­á­nyá­ban el­uta­sí­tot­ták a Job­bik el­nök­he­lyet­tese, Gyön­gyösi Már­ton által a párt volt szek­szárdi ve­ze­tője, Szabó Ba­lázs ellen tett fel­je­len­tést.

Megmaradt a Fidesz-KDNP támogatottsága

Megmaradt a Fidesz-KDNP támogatottsága

Megmaradt a Fidesz-KDNP támogatottsága

A Szá­zad­vég sze­rint to­vább foly­ta­tó­dott az el­len­zéki ol­da­lon ta­pasz­tal­ható tá­mo­ga­tott­ság-csök­ke­nés, mi­köz­ben a kor­mány­pár­tok sta­bi­lan őrzik ve­zető po­zí­ci­ó­ju­kat.

A Szá­zad­vég friss párt­pre­fe­ren­cia-ku­ta­tása sze­rint to­vább foly­ta­tó­dott az el­len­zéki ol­da­lon ta­pasz­tal­ható tá­mo­ga­tott­ság-csök­ke­nés, mi­köz­ben a kor­mány­pár­tok sta­bi­lan őrzik ve­zető po­zí­ci­ó­ju­kat mind a tel­jes né­pes­ség, mind pedig a biz­tos sza­vazó párt­vá­lasz­tók kö­ré­ben.

Tovább gyengült az ellenzék

Tovább gyengült az ellenzék

A Né­ző­pont In­té­zet leg­fris­sebb elem­zése sze­rint a Fi­desz nép­sze­rű­sége nőtt, az el­len­zéké csök­kent az áp­ri­lis vá­lasz­tá­sok óta.

A Né­ző­pont In­té­zet leg­fris­sebb elem­zése sze­rint a Fi­desz nép­sze­rű­sége nőtt, az el­len­zéké csök­kent az áp­ri­lis vá­lasz­tá­sok óta. Az áp­ri­lisi vok­so­lás vég­ered­mé­nyét az el­len­zéki pár­tok tra­gé­di­a­ként élték meg, pedig pél­dául az LMP ön­ma­gá­hoz ké­pest si­ke­re­sen sze­re­pelt. Az el­múlt 8 hó­nap­ban azon­ban az el­len­zék hely­zete to­vább rom­lott.

Vona Gábor kisétált egy boltból, de fizetni elfelejtett

Vona Gábor kisétált egy boltból, de fizetni elfelejtett

A bolt­ve­zető úgy dön­tött, hogy nem ta­kar­gatja to­vább a mi­ni­mum kínos ese­tet.

Dü­hö­sen em­lé­kez­tet­ték a Job­bik ex-el­nö­két, hogy ki kéne már fi­zetni mind­azt, amit csak úgy, pénz nél­kül el­tu­laj­do­ní­tott.

Megbukott a korrupt jobbikos képviselő

Megbukott a korrupt jobbikos képviselő

Sok­mil­liós lu­xusút, csak a re­pü­lő­jegy volt vagy 2 mil­lió.

Sok­mil­liós lu­xusút, csak a re­pü­lő­jegy volt vagy 2 mil­lió. Meg­bu­kott a Job­bik nem­rég még fut­ball­hu­li­gán­ként ga­ráz­dál­kodó kép­vi­se­lője a nagy­hangú Szil­ágyi György.

Soros a jó barátját, Demszky emberét küldte a Jobbikba

Soros a jó barátját, Demszky emberét küldte a Jobbikba

Vol­ner János a Fa­ce­boo­kon bo­rí­tott.

Vol­ner János a Fa­ce­boo­kon rán­totta le a lep­let arról, hogy hosszú ideje mennyire szo­ros az együtt­mű­kö­dés Soros György köz­vet­len mun­ka­tár­sai és a Job­bik kö­zött.

Feketepénzekkel tömte ki saját tévéjét a Jobbik

Feketepénzekkel tömte ki saját médiumát a Jobbik

A Job­bik­hoz kö­zel­álló N1TV volt fő­szer­kesz­tője mondta ezt az Echo Tv-nek nyi­lat­kozva.

A Job­bik­hoz kö­zel­álló N1TV volt fő­szer­kesz­tője mondta ezt az Echo Tv-nek nyi­lat­kozva.

Így osztották Simicska zacskós pénzét a Jobbikban

Így osztották Simicska zacskós pénzét a Jobbikban

Ki­tá­lalt a Job­bik egyik kép­vi­se­lője.

Ki­tá­lalt a Job­bik egyik kép­vi­se­lője. Rész­le­te­sen be­szá­molt arról ho­gyan ér­ke­zett a zacs­kós-pénz a Job­bikba, ho­gyan osz­tot­ták aztán szét a benn­fen­te­sek kö­zött. A pos­tát hasz­nál­ták pénz­mo­sásra.

Beépített ügynökök jelentenek a Jobbikban

Beépített ügynökök jelentenek a Jobbikban

Ki­tá­lalt az egyik fel­osz­la­tott szer­ve­zet.

Ki­tá­lalt az egyik fel­osz­la­tott szer­ve­zet ve­ze­tője. Öm­le­nek az in­for­má­ciók az össze­om­lás szé­lére ju­tott párt­ból.

Díszhelyet kapott a Jobbikban Soros kulcsembere, a CEU alapítója

Díszhelyet kapott a Jobbikban Soros kulcsembere, a CEU alapítója

El­ké­pesztő, mi min­denre derül fény a Job­bik sötét bugy­ra­i­ban.

El­ké­pesztő, mi min­denre derül fény a Job­bik sötét bugy­ra­i­ban. So­ro­sék már a párt­ban.

Volner János kijelentette, ő nem kurvának állt

Volner János kijelentette, ő nem kurvának állt

Egy nyil­vá­nos­ságra ke­rült belső le­vél­ben el­is­merte, hogy a Job­bik szö­vet­ke­zett Gyur­csány­ék­kal és az LMP-vel.

Egy nyil­vá­nos­ságra ke­rült belső le­vél­ben el­is­merte, hogy a Job­bik szö­vet­ke­zett Gyur­csány­ék­kal és az LMP-vel.

A Jobbik mától nem ellenzék? Összefognak Gyurcsányékkal

A Jobbik mától nem ellenzék? Összefognak Gyurcsányékkal

Új ér­tel­met nyer­het a régi pla­kát?

Gyur­csány­ék­tól köl­csö­nöz­ték új ne­vü­ket. Új ér­tel­met nyer­het a régi pla­kát?

Botrány a Jobbikban. Vona Fidesz-ügynöknek nevezte Volner Jánost

Botrány a Jobbikban. Vona Fidesz-ügynöknek nevezte Volner Jánost

Hiába volt a tit­ko­ló­zás, ki­de­rült, hogy zárt kör­ben egy­más­nak ug­rot­tak a po­li­ti­ku­sok.

Titkos hangfelvétel a Jobbik elnökségi üléséről, így akarnak csalni

Titkos hangfelvétel a Jobbik elnökségi üléséről, így akarnak csalni

Lúzer ba­gázs­ként gya­láz­zák To­rocz­kai­é­kat és nyil­ván­való csa­lást ter­vez­nek.

Lúzer ba­gázs­ként gya­láz­zák To­rocz­kai­é­kat és nyil­ván­való csa­lást ter­vez­nek a ki­lé­pési hul­lám el­fe­dé­sére. Hang­fel­vé­telt csem­pész­tek ki a Job­bik leg­utóbbi el­nök­ségi ülé­sé­ről.

Koccintott a Sargentini-jelentésre a Jobbik. A Frittmann-pince titkai

Koccintott a Sargentini-jelentésre a Jobbik. A Frittmann-pince titkai

Ki­a­dós ita­lo­zás­sal ün­ne­pelte meg a Job­bik a Sar­gen­tini-je­len­tést.

Ki­a­dós ita­lo­zás­sal ün­ne­pelte meg a Job­bik a Sar­gen­tini-je­len­tést.

A jobbikos Staudt Gábort milliárdos ügyben jelentették fel a lengyel ügyészségen

A jobbikos Staudt Gábort milliárdos ügyben jelentették fel

A len­gyel állam ká­rára el­kö­ve­tett több mint két és fél mil­li­árd fo­rint ér­tékű költ­ség­ve­tési csa­lás gya­núja miatt je­len­tet­ték fel a len­gyel ügyész­sé­gen.

Volner gárdistákkal söpri ki a pártot, teljes az őrület. Katonai puccs a Jobbikban

Volner gárdistákkal söpri ki a pártot, teljes az őrület. Katonai puccs a Jobbikban

A ma­ra­dék job­bi­ko­sok ismét egy­más­nak estek.

A ma­ra­dék job­bi­ko­sok ismét egy­más­nak estek. Vol­ner János, a Ma­gyar Gárda ko­rábbi ki­kép­ző­pa­rancs­noka a gár­dis­tákra tá­masz­kodva akarja meg­dön­teni a je­len­legi párt­ve­ze­tést. Puccsot szer­vez.

Visszakerül a Jobbik vezetésébe a holokauszt-gyalázó politikus. Fotó

Visszakerül a Jobbik vezetésébe a holokauszt-gyalázó politikus. Fotó

A dön­tés meg­szü­le­tett, a hét­vé­gén már a rész­le­te­ket is meg­be­szél­ték.

A dön­tés meg­szü­le­tett, a hét­vé­gén már a rész­le­te­ket is meg­be­szél­ték. Vissza­ke­rül a Job­bik él­vo­na­lába a Duna-parti ál­do­za­tok em­lék­mű­vét meg­gya­lázó, ho­rog­ke­resz­tes le­ve­le­ket kül­döz­gető Kul­csár Ger­gely. Friss, le­lep­lező fotó.

Betiltják a Facebookot a Jobbikban

Betiltják a Facebookot a Jobbikban

Az új el­nök­sé­get fel­dü­hí­tette, hogy a párt belső el­len­zéke itt szó­lal meg.

Az új el­nök­sé­get fel­dü­hí­tette, hogy a párt belső el­len­zéke rend­sze­re­sen a Fa­ce­boo­kon tette közzé vé­le­mé­nyét a Vona-féle po­li­ti­ká­val szem­ben.

Terry Black kifakadt a bíróságon, zárt tárgyalást követelt

Terry Black kifakadt a bíróságon, zárt tárgyalást követelt

Elő­ször né­zett far­kas­sze­met Vona Gá­bor­ral a Bu­da­pest Kör­nyéki Tör­vény­szé­ken.

Elő­ször né­zett far­kas­sze­met Vona Gá­bor­ral a Bu­da­pest Kör­nyéki Tör­vény­szé­ken.

Pártként működne a Jobbikban a platform: Novák Előd programot hirdetett

Pártként működne a Jobbikban a platform: Novák Előd programot hirdetett

Bár a Job­bik egy­előre nem iga­zán tud mit kez­deni To­rocz­kai László új plat­form­já­val, Novák Előd máris prog­ra­mot hir­de­tett.

A náci SS jelszavát tetováltatta magára a Jobbik-elnök vád alá helyezett fia

A náci SS jelszavát tetováltatta magára a Jobbik-elnök rasszista erőszakkal megvádolt fia

Ré­góta követ szél­ső­sé­ges né­ze­te­ket, a náci tanok ra­jon­gója, Ked­vence egy Hit­ler-idé­zet.

Statárium! A Jobbikban feloszlatják a Toroczkait támogató alapszervezeteket

Statárium! A Jobbikban feloszlatják a Toroczkait támogató alapszervezeteket

Azon­nali sta­tá­ri­á­lis el­já­rás­sal fel­osz­lat­ják eze­ket a szer­ve­ze­te­ket.

Azon­nali sta­tá­ri­á­lis el­já­rás­sal fel­osz­latja a Vona-féle el­nök­ség a To­rocz­kai Lász­lót tá­mo­gató alap­szer­ve­ze­te­ket. Máris pél­dát sta­tu­ál­tak.

Bosszút állt a Jobbik Morvai Krisztinán

Bosszút állt a Jobbik Morvai Krisztinán

A Job­bik or­szá­gos vá­laszt­má­nyá­nak kül­döt­tei egy­han­gúan fel­szó­lí­tot­ták a párt or­szá­gos ve­ze­té­sét, hogy hívja vissza eu­ró­pai par­la­menti man­dá­tu­má­ból Mor­vai Krisz­ti­nát.

A Job­bik or­szá­gos vá­laszt­má­nyá­nak kül­döt­tei egy­han­gúan fel­szó­lí­tot­ták a párt or­szá­gos ve­ze­té­sét, hogy hívja vissza eu­ró­pai par­la­menti man­dá­tu­má­ból Mor­vai Krisz­ti­nát.

Vona felesége készül a bukásra: Simicska-whiskyt és csokit reklámoz

Vona felesége készül a bukásra: Simicska-whiskyt és csokit reklámoz

Vo­náné szem­be­né­zett az el­ke­rül­he­tet­len bu­kás­sal, máris mun­kát ke­re­sett ma­gá­nak.

Jobbikos verőlegényektől rettegnek a járókelők

Jobbikos verőlegényektől rettegnek a járókelők

Meg­ver­tek két Fi­desz-ak­ti­vis­tát.

Sú­lyo­san bán­tal­maz­tak job­bi­kos ve­rő­le­gé­nyek két Fi­desz-ak­ti­vis­tát pén­tekre vir­ra­dóra Bu­da­pes­ten, egyi­kük he­te­kig nem dol­goz­hat.

Migránsokat hív hazánkba a Jobbik

Migránsokat hív hazánkba a Jobbik

A Szí­ri­á­ból ér­kező me­ne­kül­tek­nek járó po­li­ti­kai me­ne­dék­jog­ról be­szélt Gyön­gyösi Már­ton, a Job­bik egyik ve­zető po­li­ti­kusa egy angol nyelvű in­ter­jú­ban.

Szo­li­da­ri­tás­ról, a be­ván­dor­lók szük­ség­szerű be­fo­ga­dá­sá­ról és a Szí­ri­á­ból ér­kező me­ne­kül­tek­nek járó po­li­ti­kai me­ne­dék­jog­ról be­szélt a Job­bik egyik ve­zető po­li­ti­kusa egy angol nyelvű in­ter­jú­ban. Gyön­gyösi Már­ton bí­rálta a kor­mány be­ván­dor­lás-po­li­ti­ká­ját is.

A hétköznapi embereket mosléknak nevezte Vona Gábor

A hétköznapi embereket mosléknak nevezte Vona Gábor

Döb­be­ne­tes Vona Gábor-írásra buk­kant a Pes­tiS­rá­cok.hu a Ma­gyar Hü­per­ion című fo­lyó­irat egyik 2013-as szá­má­ban.

Döb­be­ne­tes Vona Gábor-írásra buk­kant a Pes­tiS­rá­cok.hu. A Ma­gyar Hü­per­ion című fo­lyó­irat egyik 2013-as szá­má­ban a Job­bik el­nöke tí­pu­sokra osztja az em­be­re­ket. A leg­alsó szintre be­so­rolt egy­szerű em­be­re­ket vá­lo­ga­tott sér­té­sek­kel ócsá­rol.

Milliárdos áfacsalásba keveredett a Jobbik politikusa

Milliárdos áfacsalásba keveredett a Jobbik politikusa

Saját iro­dá­ját is fel­aján­lotta Sta­udt Gábor, a Job­bik po­li­ti­kusa az áfa­csa­lásra sza­ko­so­dott cég­há­ló­zat­nak.

Saját iro­dá­ját is fel­aján­lotta a Job­bik po­li­ti­kusa az áfa­csa­lásra sza­ko­so­dott cég­há­ló­zat­nak.

Már nincs különbség a Jobbik és a baloldal között

Már nincs különbség a Jobbik és a baloldal között

Már ugyan­azt a követ fúj­ják.

Gya­kor­la­ti­lag nincs kü­lönb­ség a Job­bik és a bal­ol­dal be­ván­dor­lás­sal kap­cso­la­tos ál­lás­pontja kö­zött - mondta a Fi­desz kom­mu­ni­ká­ciós igaz­ga­tója.

A Jobbik a legnagyobb korrupciós botrányban érintett

A Jobbik a legnagyobb korrupciós botrányban érintett

De an­ti­kor­rup­ciós cso­ma­got ígér­nek.

A Fi­desz sze­rint Vona Gábor és a Job­bik a leg­na­gyobb po­li­ti­kai kor­rup­ciós bot­rány­ban érin­tet­tek - így re­a­gált a Fi­desz kom­mu­ni­ká­ciós igaz­ga­tója.

Ez lesz a választások valódi tétje Morvai Krisztina EP-képviselő szerint

Ez a választások tétje Morvai Krisztina szerint

Káosz ütné fel a fejét Ma­gyar­or­szá­gon, ha va­sár­nap nem a kor­mány­pár­tok nyer­nék a vá­lasz­tást - fi­gyel­mez­tet Mor­vai Krisz­tina.

Kitört a háború a Jobbikban: Toroczkai nekiment Vona emberének

Kitört a háború a Jobbikban: Toroczkai nekiment Vona emberének

Mi­u­tán Mir­kóczki Ádám né­hány napja ha­zug­ság­nak mi­nő­sí­tette a Job­bik po­li­ti­kai meg­nyil­vá­nu­lá­sait, el­sza­ba­dult a pokol.

Dúró Dóra véletlenül betévedt a Vona-ellenes tüntetők közé, így bántak vele

Dúró Dóra véletlenül betévedt a Vona-ellenes tüntetők közé, így bántak vele

Még egy zsák mar­ha­trá­gyát is le­tet­tek Vona au­tója elé.

Még egy zsák mar­ha­trá­gyát is le­tet­tek Vona au­tója elé.

A Jobbik elismerte, hogy seftel Simicskával

A Jobbik elismerte, hogy seftel Simicskával

Rész­le­ges be­is­merő val­lo­mást tet­tek.

Mi­u­tán az Origo és aztán több or­gá­num köz­zé­tette a le­lep­lező fo­tó­kat, mi­sze­rint pénz­zel teli tás­ká­val tá­vo­zik Si­micska Lajos pesti iro­dá­já­ból...

Szexuális erőszakkal fenyegette munkatársát a Jobbik alelnöke

Szexuális erőszakkal fenyegette munkatársát a Jobbik alelnöke

Ki­de­rül, ho­gyan vi­sel­ke­dik és vé­le­ke­dik a nők­ről Ja­ni­czak Dávid, a Job­bik al­el­nöke, Ózd pol­gár­mes­tere.

Kilóra vásárolja fel a kisgazdákat Simicska és a Jobbik

Kilóra vásárolja fel a kisgazdákat Simicska és a Jobbik

Be­len­ge­tik a sok­mil­liós vesz­te­ge­tési pén­ze­ket, hogy lép­je­nek vissza a job­bi­ko­sok ja­vára.

Be­len­ge­tik a sok­mil­liós vesz­te­ge­tési pén­ze­ket, hogy lép­je­nek vissza a job­bi­ko­sok ja­vára.

Őszödi beszéd a Jobbikban! - teljes a káosz

Őszödi beszéd a Jobbikban! - teljes a káosz

Őszödi beszéd a Jobbikban! - teljes a káosz

Ha­zug­ság­ról be­szél a volt kép­vi­selő.

A mon­dat, mi­sze­rint "az a re­to­rika, ami 2010 előtt ment, az volt a nem igaz", azt is je­lent­heti, hogy ő és né­hány társa ko­ráb­ban ha­zu­dott.

Ismét kavart egyet Simicska az ellenzéknél

Ismét kavart egyet Simicska az ellenzéknél

Vá­sá­rol­ják fel a je­löl­te­ket.

A Fi­desz sze­rint újabb bi­zo­nyí­ték van arra, hogy a Job­bik Si­micska Lajos pén­zén meg­vá­sá­rolja az el­len­zéki je­löl­te­ket - nyi­lat­kozta a köz­mé­di­á­nak Budai Gyula.

Karácsony Gergely: A Jobbikban nácik vannak!

Karácsony Gergely: A Jobbikban nácik vannak!

Az MSZP-Pár­be­széd mi­nisz­ter­el­nök-je­löltje azt ál­lí­totta: a Job­bik so­ra­i­ban nácik van­nak. De azért nem zárja ki az együtt­mű­kö­dést velük...

Az MSZP-Pár­be­széd mi­nisz­ter­el­nök-je­löltje azt ál­lí­totta: a Job­bik so­ra­i­ban nácik van­nak, és nem sza­bad rájuk sza­vazni. De azért nem zárja ki az együtt­mű­kö­dést velük...