CÍMKE: 'jegyek'

Újra lehet Ed Sheeran jegyet kapni

Újra lehet Ed Sheeran jegyet kapni

Az áru­sí­tás május 30-án kez­dő­dik.

A kö­zön­ség nyo­má­sá­nak en­gedve még 2000 darab, Ed She­e­ran kon­cert­nap­jára szóló je­gyet dob­nak pi­acra a Szi­get szer­ve­zői.

Óriási az érdeklődés, elkapkodták a jegyeket a budapesti eseményre

Óriási az érdeklődés, elkapkodták a jegyeket a budapesti eseményre

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott jú­nius 11-én Wa­lest fo­gadja Eb-se­lej­te­zőn a Gro­u­pama Aré­ná­ban.

Botrányos kikötés, figyelmeztették a szlovákok a magyar szurkolókat

Botrányos kikötés, figyelmeztették a szlovákok a magyar szurkolókat

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott már­cius 21-én Sz­lo­vá­ki­á­ban lép fel.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott már­cius 21-én Sz­lo­vá­ki­á­ban lép fel Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőn.

Ez durva: Majka előre tudta, hogy ez lesz

Ez durva: Majka előre tudta, hogy ez lesz

Egy Majka kon­cert iránt ma már ak­kora az ér­dek­lő­dés, hogy egy nap sem kell a telt ház­hoz! 20 óra alatt szinte min­den jegy el­kelt. Siess, ha te is ott akarsz lenni!

Egy Majka kon­cert iránt ma már ak­kora az ér­dek­lő­dés, hogy egy nap sem kell a telt ház­hoz! 20 óra alatt szinte min­den jegy el­kelt.

Durva, elképesztő az érdeklődés az NB I-es meccs iránt

Durva, elképesztő az érdeklődés az NB I-es meccs iránt

Össze­jö­het a telt ház a rang­adón. A Fradi-tábor vissza­té­ré­sé­vel na­gyot ugrik a né­ző­szám.

Össze­jö­het a telt ház a rang­adón. A Fradi-tábor vissza­té­ré­sé­vel na­gyot ugrik a né­ző­szám a Loki el­leni ta­lál­ko­zón.

Durván kiakadt a budapesti színház: lecsapott a jegymaffia

Durván kiakadt a budapesti színház: lecsapott a jegymaffia

Ne dől­je­nek be a csa­lók­nak

A Ma­dách Szín­ház a Fa­ce­book-ol­da­lán je­lezte kö­zön­sé­gé­nek, ne dől­je­nek be a csa­lók­nak!

Roham a belépőkért, ennyien kíváncsiak Dzsudzsákékra

Roham a belépőkért, ennyien kíváncsiak Dzsudzsákékra

Nem árt si­et­nie annak, aki élő­ben akarja látni a nem­zeti csa­pa­tot.

Nem árt si­et­nie annak, aki élő­ben akarja látni a nem­zeti csa­pa­tot.

Siess, le ne maradj Hosszú Katinkáról!

Siess, le ne maradj Hosszú Katinkáról!

A vizes vi­lág­baj­nok­ság úszó dön­tő­ire szinte ga­ran­tált a telt­ház.

A vizes vi­lág­baj­nok­ság úszó dön­tő­ire szinte ga­ran­tált a telt­ház. Meg­in­dult az utolsó roham a je­gye­kért.

Vannak még jegyek a vizes vb-re

Vannak még jegyek a vizes vb-re

Kor­lá­to­zott szám­ban, de van­nak még je­gyek a jú­lius 14-én star­toló vizes vi­lág­baj­nok­ságra. Egye­dül az óriás-to­rony­ug­rásra nem lehet már be­lé­pő­ket kapni.

Kor­lá­to­zott szám­ban, de van­nak még je­gyek a jú­lius 14-én star­toló vizes vi­lág­baj­nok­ságra. Egye­dül az óriás-to­rony­ug­rásra nem lehet már be­lé­pő­ket kapni. Az úszó­ese­mé­nyek és a ví­zi­labda mér­kő­zé­sek iránt a leg­na­gyobb az ér­dek­lő­dés. Nem­csak az esti dön­tő­kön, hanem a dél­előtti se­lej­te­ző­kön is telt házra szá­mí­ta­nak a Duna Aré­ná­ban.

Meglepő? Újabb riói olimpiai botrány

Meglepő? Újabb riói olimpiai botrány

Nem csak a dop­ping­min­ták, a nézők is el­vesz­tek.

Nem csak a dop­ping­min­ták, a nézők is el­vesz­tek.

Így osztogatja az ingyenjegyeket válogatottunk sztárja

Így osztogatja az ingyenjegyeket válogatottunk sztárja

Né­meth Krisz­ti­án­tól né­hány ra­jongó az Ins­tag­ram-ol­da­lon kért be­lé­pőt, a csa­tár pedig se­gí­tett.

Erre a jó hírre vártak a magyar szurkolók

Erre a jó hírre vártak a magyar szurkolók

Az UEFA több je­gyet biz­to­sít a szur­ko­ló­ink szá­mára.

Az UEFA 8361-gyel több je­gyet biz­to­sít a szur­ko­ló­ink szá­mára a lab­da­rúgó Eb-n.