Íme, a hónap legdurvább rejtvénye: te zseni vagy?

Íme, a hónap legdurvább rejtvénye: te zseni vagy?

Szinte le­he­tet­len meg­ol­dani ezt a rejt­vényt. Vajon neked si­ke­rül?

Szinte le­he­tet­len meg­ol­dani ezt a rejt­vényt. Vajon neked si­ke­rül?

Felforr az agyad ettől a rejtvénytől: a kánikulát is lepipálja!

Felforr az agyad ettől a rejtvénytől: a kánikulát is lepipálja!

Azt hi­szed, a hőség tesz iga­zán pró­bára? Most meg­lá­tod, hogy nem!

Azt hi­szed, a hőség tesz iga­zán pró­bára? Most meg­lá­tod, hogy nem!

Medvékkel játszott a farkas

Medvékkel játszott a farkas

Nem min­den­napi videó ke­rült a Ri­post bir­to­kába. Egy far­kas lát­ható rajta, amely rend­kí­vül szo­kat­lan módon med­vék­kel in­csel­ke­dik Tus­nád­für­dőn.

Nem min­den­napi videó ke­rült a Ri­post bir­to­kába. Egy far­kas lát­ható rajta, amely rend­kí­vül szo­kat­lan módon med­vék­kel in­csel­ke­dik Tus­nád­für­dőn.

Eszméletlen izgalmas ez a rejtvény - most kiderül, zseni vagy-e!

Eszméletlen izgalmas ez a rejtvény - most kiderül, zseni vagy-e!

Meg tudod ol­dani ezt a ma­tek­pél­dát?

Meg tudod ol­dani ezt a ma­tek­pél­dát? Alig si­ke­rül va­la­ki­nek...

Brutális ez a rejtvény: az emberek 95%-a elvérzik rajta

Brutális ez a rejtvény: az emberek 95%-a elvérzik rajta

Te vajon ki­vé­tel vagy, és si­ke­rül?

Te vajon ki­vé­tel vagy, és si­ke­rül meg­fej­te­ned?

Így vehetsz részt a Derby és Divat Fesztiválon!

Így vehetsz részt a Derby és Divat Fesztiválon!

Jú­nius 28-30. kö­zött kerül meg­ren­de­zésre a Derby és Divat Fesz­ti­vál a bu­da­pesti Kin­csem Park­ban.

Jú­nius 28-30. kö­zött kerül meg­ren­de­zésre a Derby és Divat Fesz­ti­vál a bu­da­pesti Kin­csem Park­ban. A há­rom­na­pos ren­dez­vény olyan kö­zös­ségi él­ményt kínál, amely min­den kor­osz­tály szá­mára nagy­szerű ki­kap­cso­ló­dást je­lent. Máris jö­vünk a rész­le­tek­kel!

Durva, ahogy örülnek a vadállatok kicsinyei a gyereknapi ajándéknak

Durva, ahogy örülnek a vadállatok kicsinyei a gyereknapi ajándéknak

Május 26-án a Nyír­egy­házi Ál­lat­park vad­ál­lat köly­kei is kap­tak aján­dé­kot, el­ké­pesz­tően cukik.

Ezt a rejtvényt szinte lehetetlen megoldani: te kivételes vagy?

Ezt a rejtvényt szinte lehetetlen megoldani: te kivételes vagy?

Öt­le­tes és igen­csak nehéz fel­ad­vány.

Öt­le­tes és igen­csak nehéz fel­ad­vány mu­ta­tunk neked. Vál­la­lod a ki­hí­vást?

Charlotte hercegnő édesanyjával rabolta el a szíveket: de kire hasonlít?

Charlotte hercegnő édesanyjával rabolta el a szíveket: de kire hasonlít?

Egy­más mellé ke­rült a két hölgy fo­tója, hogy össze­ha­son­lít­hasd őket!

Egy­más mellé ke­rült a két hölgy fo­tója, hogy te is könnye­dén össze­ha­son­lít­hasd őket!

Elképesztő! Pontozzák a késes bandák, hogy kit, hol szúrtak meg

Elképesztő! Pontozzák a késes bandák, hogy kit, hol szúrtak meg

A fejre mért szú­rás 50 pon­tot ér. A mell­kas 30, a gyo­mor 20 pon­tot. Erről már zenei vi­de­ó­kat is ké­szí­tet­tek.

A fejre mért szú­rás 50 pon­tot ér. A mell­kas 30, a gyo­mor 20 pon­tot. Erről már zenei vi­de­ó­kat is ké­szí­tet­tek, ame­lyek­hez hozzá sem nyúl a Yo­u­tube.

Charlotte hercegnő megolvasztotta a szíveket, édes dolog derült ki róla

Charlotte hercegnő megolvasztotta a szíveket, édes dolog derült ki róla

Az ifjú her­ceg­nő­nek több be­ce­neve is van.

Az ifjú her­ceg­nő­nek több be­ce­neve is van. Nem is gon­dolná az ember, hogy szó­lítja az apu­kája!

Charlotte hercegnő elrabolta a szíveket, így még sosem láttuk

Charlotte hercegnő elrabolta a szíveket, így még sosem láttuk

Si­ke­rült ma­gára von­nia a fi­gyel­met.

Azért György her­ceg­nek és a kis Lajos her­ceg­nek és si­ke­rült ma­gára von­nia a fi­gyel­met.

Találd meg a macskát a képen - csak a zsenik képesek meglátni!

Találd meg a macskát a képen - csak a zsenik képesek meglátni!

Ezek a fotók úgy csap­ják be a sze­med, hogy észre sem ve­szed.

Ezek a fotók úgy csap­ják be a sze­med, hogy észre sem ve­szed.

Ha ezt a rejtvényt megoldod, zseni vagy - vajon sikerül?

Ha ezt a rejtvényt megoldod, zseni vagy - vajon sikerül?

Kifog raj­tad ez a fel­ad­vány? Meg­ug­rod a ki­hí­vást?

Kifog raj­tad ez a fel­ad­vány? Meg­ug­rod a ki­hí­vást?

Találd meg a meztelen nőt a képen - ha sikerül, sasszemed van!

Találd meg a meztelen nőt a képen - ha sikerül, sasszemed van!

Kon­cent­rálj és nézd meg jó a fo­tó­kat! Most ki­de­rül, mennyire vagy ügyes!

Kon­cent­rálj és nézd meg jó a fo­tó­kat! Most ki­de­rül, mennyire vagy ügyes!

Döbbenet, ezért lehet olcsón venni az interneten a játékkonzolt

Döbbenet, ezért lehet olcsón venni az interneten a játékkonzolt

Egy jobb mi­nő­ségű esz­köz hasz­nál­tan is több tíz­ezer fo­rint. Vi­szont né­hány por­tá­lon ol­csób­ban is hozzá lehet jutni...

Őrjöngenek az eltűnt Maddie szülei, ez nagyon undorító húzás volt

Őrjöngenek az eltűnt Maddie szülei, ez nagyon undorító húzás volt

Va­la­kik sze­rint mu­lat­sá­gos vic­cet űzni a kis­lány el­tű­né­sé­ből, az ízet­len tré­fát pedig a kö­zös­ségi mé­di­á­ban rek­lá­moz­zák is.

Megható dologgal rukkolt elő egy francia cég a Notre-Dame-i tűz miatt

Megható dologgal rukkolt elő egy francia cég a Notre-Dame-i tűz miatt

Nem csak pénzt aján­lot­tak fel, hanem meg­ható gesz­tus­sal áll­tak elő.

Az egyik fran­cia já­ték­gyártó vál­la­lat egé­szen el­ké­pesztő öt­let­tel állt elő, mi­u­tán le­égett a pá­ri­zsi Notre-Dame Szé­kes­egy­ház te­teje. Nem csak ha­tal­mas összeg­gel já­rul­tak hozzá a fel­újí­tási mun­ká­la­tok­hoz, hanem egy meg­ható gesz­tust is ki­öt­löt­tek.

Magyar férfi rejtvényén pörög a net - szinte lehetetlen megoldani!

Magyar férfi rejtvényén pörög a net - szinte lehetetlen megoldani!

El­ké­pesz­tően trük­kös a fel­ad­vány. Rá­adá­sul egy ma­gyar férfi műve!

El­ké­pesz­tően trük­kös a fel­ad­vány. Rá­adá­sul egy ma­gyar férfi műve!

Elhagyta az országot Majka, milliókkal térhet haza

Elhagyta az országot Majka, milliókkal térhet haza

Egy igazi kan­bu­lira uta­zott el.

A rap­per egy igazi kan­bu­lira uta­zott el Las Ve­gasba, könnyen lehet, hogy több pénz­zel tér haza, mint amennyi­vel el­ment.

Kiszivárgott, ezzel tölti idejét a nagybeteg sztárapuka

Kiszivárgott, ezzel tölti idejét a nagybeteg sztárapuka

Kon­cert­jeit is le kel­lett mon­da­nia.

Kon­cert­jeit is le kel­lett mon­da­nia, de a sem­mit­te­vést na­gyon unal­mas­nak tartja. Pedig most nem sok min­dent csi­nál­hat...

Ha ezt a rejtvényt megoldod, zseni vagy: az emberek 93%-a elbukik!

Ha ezt a rejtvényt megoldod, zseni vagy: az emberek 93%-a elbukik!

Igazi ki­hí­vás, amit most mu­ta­tunk! Mennyire vág jól az eszed?

Igazi ki­hí­vás, amit most mu­ta­tunk! Mennyire vág jól az eszed?

Te a nyári, vagy a téli időszámítást választanád?

Te a nyári, vagy a téli időszámítást választanád?

Va­sár­nap haj­nal­ban egy órát el­vesz­nek tő­lünk. So­kak­nak elege van már az évi két­szeri ál­lít­ga­tás­ból, de mi lesz ha ez meg­szű­nik?

Va­sár­nap haj­nal­ban egy órát el­vesz­nek tő­lünk. So­kak­nak elege van már az évi két­szeri ál­lít­ga­tás­ból, de mi lesz ha ez meg­szű­nik? Me­lyik idő­szá­mí­tás ma­rad­jon?

Az emberek 91%-a elbukik ezen a rejtvényen - te meg tudod oldani?

Az emberek 91%-a elbukik ezen a rejtvényen - te meg tudod oldani?

Trük­kös fel­ad­ványt mu­ta­tunk, ami igazi ki­hí­vást je­lent majd!

Trük­kös fel­ad­ványt mu­ta­tunk, ami igazi ki­hí­vást je­lent majd!

Ha kitalálod, ki a gyilkos a rejtvényben, akkor igazi zseni vagy!

Ha kitalálod, ki a gyilkos a rejtvényben, akkor igazi zseni vagy!

Ez a fel­ad­vány igazi ki­hí­vás.

Ez a fel­ad­vány igazi ki­hí­vás. Tedd magad pró­bára!

Találd meg a mókust a képen - ha sikerül, akkor szenzációs vagy!

Találd meg a mókust a képen - ha sikerül, akkor szenzációs vagy!

Iga­zán jó a sze­med?

Iga­zán jó a sze­med? Ügye­sen tudsz kon­cent­rálni? Tedd pró­bára magad!

Ha megtalálod a macskát a képen, ügyesebb vagy, mint az emberek 84%-a

Ha megtalálod a macskát a képen, ügyesebb vagy, mint az emberek 84%-a

Na­gyon résen kell len­ned, hogy meg­oldd ezt a fel­ad­ványt.

Na­gyon résen kell len­ned, hogy meg­oldd ezt a fel­ad­ványt. Te­gyél ki ma­ga­dért!

Szülők figyelem: Újra terjed az életveszélyes kihívás a gyerekek közt

Újra terjed az életveszélyes kihívás a gyerekek közt

Volt már ha­lá­los játék is, em­lé­kez­zünk csak a Kék Bálna ki­hí­vásra, ami a Ri­post in­for­má­ciói sze­rint ma­gyar ál­do­za­to­kat is sze­dett!

Brutálisan trükkös ez a rejtvény: szinte senki nem tudja megoldani...!

Brutálisan trükkös ez a rejtvény: szinte senki nem tudja megoldani...!

Ez a fel­ad­vány az em­be­rek nagy több­sé­gén kifog. Neked si­ke­rül meg­fej­te­ned?

Most lebuktatunk: fogadjunk, hogy piszkosabb a fantáziád, mint hinnéd

Most lebuktatunk: fogadjunk, hogy piszkosabb a fantáziád, mint hinnéd - nézd a fotókat!

Ezek a képek biz­to­san be­csap­ják az agyad.

Talán te sem tud­tad ma­gad­ról, de most el­jött a szem­be­sü­lés pil­la­nata...

Ha ezt a rejtvényt megoldod, akkor zseni vagy - csak az emberek 3%-ának sikerül!

Ha ezt a rejtvényt megoldod, akkor zseni vagy - csak az emberek 3%-ának sikerül!

Igen­csak meg­tor­náz­tatja az agyad ez a fel­ad­vány. Fi­gyelj jól!

Igen­csak meg­tor­náz­tatja az agyad ez a fel­ad­vány. Fi­gyelj jól!

Ez a rejtvény eszméletlen: ki gazdag és ki szegény a képen?

Ez a rejtvény eszméletlen: ki gazdag és ki szegény a képen?

Vajon meg tudod ál­la­pí­tani?

Vajon meg tudod ál­la­pí­tani a raj­zok­ról, hogy kinek mennyire van sok pénze?

Brutálisan trükkös ez a rejtvény: melyik pár fog válni a képen szereplők közül?

Brutálisan trükkös ez a rejtvény: melyik pár fog válni a képen szereplők közül?

Nem könnyű rá­jönni a he­lyes meg­fej­tésre. De nem is tel­je­sen le­he­tet­len...

Nem könnyű rá­jönni a he­lyes meg­fej­tésre. De nem is tel­je­sen le­he­tet­len...

Most kiderül, sasszemed van-e: az emberek 87%-a elbukik a rejtvényen

Most kiderül, sasszemed van-e: az emberek 87%-a elbukik a rejtvényen

Iga­zán be­csa­pós és trük­kös, amit mu­ta­tunk. Járj si­ker­rel!

Iga­zán be­csa­pós és trük­kös, amit mu­ta­tunk. Járj si­ker­rel!

Találd meg a meztelen nőt a képen - ez a feladvány mindenkin kifog!

Találd meg a meztelen nőt a képen - ez a feladvány mindenkin kifog!

Ez az iz­gal­mas rejt­vény meg­moz­gatja az agyad, és még szó­ra­koz­tató is!

Ez az iz­gal­mas rejt­vény meg­moz­gatja az agyad, és még szó­ra­koz­tató is!

Kínos sminkbaki, szerencsétlen lányon röhög az internet

Kínos sminkbaki, szerencsétlen lányon röhög az internet

A tör­té­net ta­nul­sága, hogy nem min­den élet­hely­zet­ben kell a lá­nyok­nak tö­ké­le­tes part­is­mink.

A tör­té­net ta­nul­sága, hogy nem min­den élet­hely­zet­ben kell a lá­nyok­nak tö­ké­le­tes part­is­mink.

Mennyire vagy éles eszű: rájössz, ki hazudik a feladványban?

Mennyire vagy éles eszű: rájössz, ki hazudik a feladványban?

Ez a fej­törő meg­mu­tatja, hogy iga­zán jó-e a meg­fi­gye­lő­kész­sé­ged!

Ez a fej­törő meg­mu­tatja, hogy iga­zán jó-e a meg­fi­gye­lő­kész­sé­ged!

Ez a találós kérdés mindenkin kifog: ha megoldod, zseni vagy!

Ez a találós kérdés mindenkin kifog: ha megoldod, zseni vagy!

Olyan fej­tö­rőt mu­ta­tunk, amin az em­be­rek több­sége el­bu­kik. Le­gyél ki­vé­tel!

Ha ezt a rejtvényt megfejted, zseni vagy - kőkemény kihívás!

Ha ezt a rejtvényt megfejted, zseni vagy - kőkemény kihívás!

Szinte sen­ki­nek nem si­ke­rül el­ta­lál­nia a he­lyes meg­fej­tést. Te vajon ki­vé­tel le­szel?

Szinte sen­ki­nek nem si­ke­rül el­ta­lál­nia a he­lyes meg­fej­tést. Te vajon ki­vé­tel le­szel?

2019 eddigi legdurvább fejtörője: mentsd meg a hajótörött életét!

2019 eddigi legdurvább fejtörője: mentsd meg a hajótörött életét!

Igazi ki­hí­vás ez a fel­ad­vány. Csak a csa­va­ros eszűek ké­pe­sek meg­ol­dani.

Találd meg az őzet a képen - ha sikerül, sasszemed van!

Találd meg az őzet a képen - ha sikerül, sasszemed van!

Könnyű­nek tűnik, de rop­pant nehéz.

Könnyű­nek tűnik, de rop­pant nehéz a fel­ad­vány! Kon­cent­rálj erő­sen!

Mennyire vagy zseniális nyomozó - találd meg a bűnözőt!

Mennyire vagy zseniális nyomozó - találd meg a bűnözőt!

Kü­lö­nö­sen nehéz ez a fej­törő, hi­szen ez­út­tal nem elég pusz­tán a lo­gi­kád.

Kü­lö­nö­sen nehéz ez a fej­törő, hi­szen ez­út­tal nem elég pusz­tán a lo­gi­kád.

Találd meg a kutyát a képen - az emberek 87%-ának nem sikerül!

Találd meg a kutyát a képen - az emberek 87%-ának nem sikerül!

Igazi ki­hí­vás ez a fel­ad­vány!

Igazi ki­hí­vás ez a fel­ad­vány! Vajon te mennyire vagy benne ügyes?

Találd meg a macskát a képen - erre csak a zsenik képesek!

Találd meg a macskát a képen - erre csak a zsenik képesek!

Rá­buk­kansz a fotón arra, amit ke­resni kell? Vagy kifog raj­tad a fel­adat?

Te hogyan kulcsolod össze a kezed - kiderül, mennyire vagy különleges

Te hogyan kulcsolod össze a kezed - kiderül, mennyire vagy különleges

Most ki­de­rül, hogy miben és ho­gyan térsz el a leg­töb­bek­től. Nézd csak!

Most ki­de­rül, hogy miben és ho­gyan térsz el a leg­töb­bek­től. Nézd csak!

Találd meg a kecskét a képen - ha sikerül, akkor zseni vagy!

Találd meg a kecskét a képen - ha sikerül, akkor zseni vagy!

Csak egé­szen ke­ve­sen tud­nak rá­lelni a képen a meg­bújó ál­latra. Neked si­ke­rül?

Most kiderül, sasszemed van-e: az emberek 98%-a nem látja ezt...

Most kiderül, sasszemed van-e: az emberek 98%-a nem látja ezeket a számokat!

Ez a rejt­vény igazi kon­cent­rá­ciót és ügyes­sé­get igé­nyel. Csak ke­ve­sen ké­pe­sek rá...

Most kiderül, jó detektív lennél-e: találd ki, hogy ki a gyilkos!

Most kiderül, jó detektív lennél-e: találd ki, hogy ki a gyilkos!

Egy nyo­mo­zás­ban kell részt ven­ned a játék során. Iz­gal­mas fel­adat lesz.

Egy nyo­mo­zás­ban kell részt ven­ned a játék során. Iz­gal­mas fel­adat lesz.

Melyik hóembert választanád - meglepő titkokat árul el rólad

Melyik hóembert választanád - meglepő titkokat árul el rólad

Vá­lassz egyet a hó­em­be­rek közül, és fe­dezd fel, mi­lyen a va­lódi éned.

Vá­lassz egyet a hó­em­be­rek közül, és fe­dezd fel, mi­lyen a va­lódi éned.

Mennyire vagy zseniális nyomozó - rájössz, hogy a fejtörőben ki a gyilkos?

Mennyire vagy zseniális nyomozó - rájössz, hogy a fejtörőben ki a gyilkos?

Egy rej­té­lyes gyil­kos­ság tet­te­sét kell fel­fed­ned.

Egy rej­té­lyes gyil­kos­ság tet­te­sét kell fel­fed­ned. De vajon ki lehet az el­kö­vető?

Nálunk biztonságosak a szabadulószobák

Nálunk biztonságosabbak a szabadulószobák, mint Lengyelországban

Gyá­szol egész Len­gyel­or­szág, 5 lány halt meg egy sza­ba­du­ló­szo­bá­ban.

Gyá­szol egész Len­gyel­or­szág, 5 lány halt meg egy sza­ba­du­ló­szo­bá­ban.

Most kiderül, mennyire vág jól az eszed - vajon ki a tolvaj a fejtörőben?

Most kiderül, mennyire vág jól az eszed - vajon ki a tolvaj a fejtörőben?

Egy bűn­ügy­ben kell nyo­moz­nod ki­csit ve­lünk. Nehéz az eset, mert nin­csen bi­zo­nyí­ték. Vagy talán mégis akad?

Máris itt van 2019 legnehezebb fejtörője - vajon ki volt a tolvaj?

Máris itt van 2019 legnehezebb fejtörője - vajon ki volt a tolvaj?

Kezdd egy jó kis agy­tor­ná­val és ki­hí­vás­sal az évet! Vajon si­kerre jutsz?

Kezdd egy jó kis agy­tor­ná­val és ki­hí­vás­sal az évet! Vajon si­kerre jutsz?

Nevess velünk: ez a retro karácsonyi kvíz nem hagy hidegen

Nevess velünk: ez a retro karácsonyi kvíz nem hagy hidegen

Iz­gal­mas idő­uta­zásra hí­vunk.

Iz­gal­mas idő­uta­zásra hí­vunk. Tedd magad pró­bára, és nosz­tal­gi­ázz ez kel­le­me­set.

Elképesztő siker, ez a kisfiú olyat tett, amit eddig még senki

Elképesztő siker, ez a kisfiú olyat tett, amit eddig még senki

Egy év alatt 6,2 mil­li­árd fo­rint­nak meg­fe­lelő össze­get gyűj­tött össze. Rá­adá­sul nem is akár­mi­vel!

Egy év alatt 6,2 mil­li­árd fo­rint­nak meg­fe­lelő össze­get gyűj­tött össze. Rá­adá­sul nem is akár­mi­vel!

Ezt a matekpéldát az emberek 87%-a nem tudja megoldani - te igen?

Ezt a matekpéldát az emberek 87%-a nem tudja megoldani - te igen?

Egy egy­sze­rű­nek tűnő egyen­let csu­pán. A leg­töb­be­ken mégis kifog.

Egy egy­sze­rű­nek tűnő egyen­let csu­pán. A leg­töb­be­ken mégis kifog.

Találd meg a nőt a képen - íme november legizgalmasabb fejtörője!

Találd meg a nőt a képen - íme november legizgalmasabb fejtörője!

Ezek a fotók ki­vé­tel nél­kül meg­le­pe­tést tar­to­gat­nak. De vajon rá­lelsz a meg­le­pe­tésre?

Találd meg a lepkét a képen - ha sikerül, igazi sasszemed van!

Találd meg a lepkét a képen - ha sikerül, igazi sasszemed van!

Kon­cent­rálj és fi­gyelj erő­sen: most ki­de­rül, mennyire jó a sze­med!

Kon­cent­rálj és fi­gyelj erő­sen: most ki­de­rül, mennyire jó a sze­med!

Az Edzők Ligája emeli a tétet!

Az Edzők Ligája emeli a tétet!

El­star­tolt a Sze­ren­cse­já­ték Zrt. in­gye­nes napi fan­tá­zia­já­té­ká­nak Ha­ladó já­ték­módja. A ki­hí­vá­sokra vágyó vir­tu­á­lis edzők ezen­túl 11 fős csa­pa­ta­ik­kal is össze­mér­he­tik tu­dá­su­kat.

A ki­hí­vá­sokra vágyó vir­tu­á­lis edzők ezen­túl 11 fős csa­pa­ta­ik­kal is össze­mér­he­tik tu­dá­su­kat.

Lehetetlen megoldani ezt a rejtvényt - te zseni vagy?

Lehetetlen megoldani ezt a rejtvényt - te zseni vagy?

Ez a ma­tek­példa igazi ki­hí­vás.

Ez a ma­tek­példa igazi ki­hí­vás. Csak a ki­vé­te­le­sek­nek si­ke­rül meg­fej­te­nie.

Találd meg a nőt a képen - ha sikerül, akkor sasszemed van!

Találd meg a nőt a képen - ha sikerül, akkor sasszemed van!

Eze­ken a fo­tó­kon ott rej­tő­zik egy-egy fi­a­tal nő. De meg­ta­lálni csep­pet sem könnyű őket.

Találd meg a kutyát a képen - ha sikerül, zseniális vagy!

Találd meg a kutyát a képen - ha sikerül, zseniális vagy!

Ez a játék kő­ke­mény fej­törő. Na­gyon fi­gyelj, ha meg sze­ret­néd fej­teni!

Ez a játék kő­ke­mény fej­törő. Na­gyon fi­gyelj, ha meg sze­ret­néd fej­teni!