Újra terjed az életveszélyes kihívás

Újra terjed az életveszélyes kihívás

Volt már ha­lá­los játék is, em­lé­kez­zünk csak a Kék Bálna ki­hí­vásra, ami a Ri­post in­for­má­ciói sze­rint ma­gyar ál­do­za­to­kat is sze­dett!

Volt már ha­lá­los játék is, em­lé­kez­zünk csak a Kék Bálna ki­hí­vásra, ami a Ri­post in­for­má­ciói sze­rint ma­gyar ál­do­za­to­kat is sze­dett!

Brutálisan trükkös ez a rejtvény: szinte senki nem tudja megoldani...!

Brutálisan trükkös ez a rejtvény: szinte senki nem tudja megoldani...!

Ez a fel­ad­vány az em­be­rek nagy több­sé­gén kifog. Neked si­ke­rül?

Ez a fel­ad­vány az em­be­rek nagy több­sé­gén kifog. Neked si­ke­rül meg­fej­te­ned?

Találd meg a mókust a képen - ha sikerül, akkor szenzációs vagy!

Találd meg a mókust a képen - ha sikerül, akkor szenzációs vagy!

Iga­zán jó a sze­med?

Iga­zán jó a sze­med? Ügye­sen tudsz kon­cent­rálni? Tedd pró­bára magad!

Most lebuktatunk: fogadjunk, hogy piszkosabb a fantáziád, mint hinnéd

Most lebuktatunk: fogadjunk, hogy piszkosabb a fantáziád, mint hinnéd - nézd a fotókat!

Ezek a képek biz­to­san be­csap­ják az agyad.

Talán te sem tud­tad ma­gad­ról, de most el­jött a szem­be­sü­lés pil­la­nata...

Ez a rejtvény eszméletlen: ki gazdag és ki szegény a képen?

Ez a rejtvény eszméletlen: ki gazdag és ki szegény a képen?

Vajon meg tudod ál­la­pí­tani?

Vajon meg tudod ál­la­pí­tani a raj­zok­ról, hogy kinek mennyire van sok pénze?

Most kiderül, sasszemed van-e: az emberek 87%-a elbukik a rejtvényen

Most kiderül, sasszemed van-e: az emberek 87%-a elbukik a rejtvényen

Iga­zán be­csa­pós és trük­kös, amit mu­ta­tunk. Járj si­ker­rel!

Iga­zán be­csa­pós és trük­kös, amit mu­ta­tunk. Járj si­ker­rel!

Találd meg a csecsemőt a képen - ha rábukkansz, zseniális vagy!

Találd meg a csecsemőt a képen - ha rábukkansz, zseniális vagy!

Igazi ki­hí­vás a fel­adat, amit mu­ta­tunk! Vesd bele magad és le­gyél ügyes!

Igazi ki­hí­vás a fel­adat, amit mu­ta­tunk! Vesd bele magad és le­gyél ügyes!

Kínos sminkbaki, szerencsétlen lányon röhög az internet

Kínos sminkbaki, szerencsétlen lányon röhög az internet

A tör­té­net ta­nul­sága, hogy nem min­den élet­hely­zet­ben kell a lá­nyok­nak tö­ké­le­tes part­is­mink.

A tör­té­net ta­nul­sága, hogy nem min­den élet­hely­zet­ben kell a lá­nyok­nak tö­ké­le­tes part­is­mink.

Mennyire vagy éles eszű: rájössz, ki hazudik a feladványban?

Mennyire vagy éles eszű: rájössz, ki hazudik a feladványban?

Ez a fej­törő meg­mu­tatja, hogy iga­zán jó-e a meg­fi­gye­lő­kész­sé­ged!

Ez a találós kérdés mindenkin kifog: ha megoldod, zseni vagy!

Ez a találós kérdés mindenkin kifog: ha megoldod, zseni vagy!

Olyan fej­tö­rőt mu­ta­tunk, amin az em­be­rek több­sége el­bu­kik. Le­gyél ki­vé­tel!

Találd meg az őzet a képen - ha sikerül, sasszemed van!

Találd meg az őzet a képen - ha sikerül, sasszemed van!

Könnyű­nek tűnik, de rop­pant nehéz.

Könnyű­nek tűnik, de rop­pant nehéz a fel­ad­vány! Kon­cent­rálj erő­sen!

Találd meg a szeretőt a képen - az emberek 83%-ának nem sikerül

Találd meg a szeretőt a képen - az emberek 83%-ának nem sikerül

A képen va­la­hol egy sze­rető bújik meg. Te le tudod lep­lezni őt?

A képen va­la­hol egy sze­rető bújik meg. Te le tudod lep­lezni őt?

Ha ezt a rejtvényt megfejted, zseni vagy - kőkemény kihívás!

Ha ezt a rejtvényt megfejted, zseni vagy - kőkemény kihívás!

Szinte sen­ki­nek nem si­ke­rül el­ta­lál­nia a he­lyes meg­fej­tést. Te vajon ki­vé­tel le­szel?

2019 eddigi legdurvább fejtörője: mentsd meg a hajótörött életét!

2019 eddigi legdurvább fejtörője: mentsd meg a hajótörött életét!

Igazi ki­hí­vás ez a fel­ad­vány. Csak a csa­va­ros eszűek ké­pe­sek meg­ol­dani.

Szuper fejtörő: válaszd ki a helyes ajtót, és kiderül, éles-e az eszed!

Szuper fejtörő: válaszd ki a helyes ajtót, és kiderül, éles-e az eszed!

Egy iz­gal­mas fel­ada­tot mu­ta­tunk, ahol va­ló­ban tor­náz­tat­ha­tod az agya­dat!

Egy iz­gal­mas fel­ada­tot mu­ta­tunk, ahol va­ló­ban tor­náz­tat­ha­tod az agya­dat!

Mennyire vagy zseniális nyomozó - találd meg a bűnözőt!

Mennyire vagy zseniális nyomozó - találd meg a bűnözőt!

Kü­lö­nö­sen nehéz ez a fej­törő, hi­szen ez­út­tal nem elég pusz­tán a lo­gi­kád.

Kü­lö­nö­sen nehéz ez a fej­törő, hi­szen ez­út­tal nem elég pusz­tán a lo­gi­kád.

Találd meg a kutyát a képen - az emberek 87%-ának nem sikerül!

Találd meg a kutyát a képen - az emberek 87%-ának nem sikerül!

Igazi ki­hí­vás ez a fel­ad­vány!

Igazi ki­hí­vás ez a fel­ad­vány! Vajon te mennyire vagy benne ügyes?

Találd meg a macskát a képen - erre csak a zsenik képesek!

Találd meg a macskát a képen - erre csak a zsenik képesek!

Rá­buk­kansz a fotón arra, amit ke­resni kell? Vagy kifog raj­tad a fel­adat?

Rá­buk­kansz a fotón arra, amit ke­resni kell? Vagy kifog raj­tad a fel­adat?

Találd meg a kecskét a képen - ha sikerül, akkor zseni vagy!

Találd meg a kecskét a képen - ha sikerül, akkor zseni vagy!

Csak egé­szen ke­ve­sen tud­nak rá­lelni a képen a meg­bújó ál­latra. Neked si­ke­rül?

Most kiderül, sasszemed van-e: az emberek 98%-a nem látja ezeket a számokat!

Most kiderül, sasszemed van-e: az emberek 98%-a nem látja ezeket a számokat!

Ugye sze­re­ted a ki­hí­vá­so­kat?!

Ugye sze­re­ted a ki­hí­vá­so­kat?! Ez a rejt­vény igazi kon­cent­rá­ciót és ügyes­sé­get igé­nyel. Csak ke­ve­sen ké­pe­sek rá... Gye­rünk, tedd magad pró­bára! Ké­pen­ként csak tíz má­sod­per­ced van. Vajon si­ker­rel jársz?

Melyik hóembert választanád - meglepő titkokat árul el rólad

Melyik hóembert választanád - meglepő titkokat árul el rólad

Vá­lassz egyet a hó­em­be­rek közül, és fe­dezd fel, mi­lyen a va­lódi éned.

Vá­lassz egyet a hó­em­be­rek közül, és fe­dezd fel, mi­lyen a va­lódi éned.

Mennyire vagy zseniális nyomozó - rájössz, hogy ki a gyilkos?

Mennyire vagy zseniális nyomozó - rájössz, hogy a fejtörőben ki a gyilkos?

Egy rej­té­lyes gyil­kos­ság tet­te­sét kell fel­fed­ned. De vajon ki lehet az el­kö­vető?

Nálunk biztonságosak a szabadulószobák

Nálunk biztonságosabbak a szabadulószobák, mint Lengyelországban

Gyá­szol egész Len­gyel­or­szág, 5 lány halt meg egy sza­ba­du­ló­szo­bá­ban.

Gyá­szol egész Len­gyel­or­szág, 5 lány halt meg egy sza­ba­du­ló­szo­bá­ban.

Most kiderül, mennyire vág jól az eszed - vajon ki a tolvaj a fejtörőben?

Most kiderül, mennyire vág jól az eszed - vajon ki a tolvaj a fejtörőben?

Egy bűn­ügy­ben kell nyo­moz­nod ki­csit ve­lünk. Nehéz az eset, mert nin­csen bi­zo­nyí­ték. Vagy talán mégis akad?

Nevess velünk: ez a retro karácsonyi kvíz nem hagy hidegen

Nevess velünk: ez a retro karácsonyi kvíz nem hagy hidegen

Iz­gal­mas idő­uta­zásra hí­vunk.

Iz­gal­mas idő­uta­zásra hí­vunk. Tedd magad pró­bára, és nosz­tal­gi­ázz ez kel­le­me­set.

Mennyire vág az eszed? - ezt a feladványt csak a kivételesek fejtik meg sikerrel

Mennyire vág az eszed? - ezt a feladványt csak a kivételesek fejtik meg sikerrel

Iz­gal­mas és szo­kat­lan fej­törő!

Iz­gal­mas és szo­kat­lan fej­tö­rőt mu­ta­tunk neked. Ha meg­fej­ted, zseni vagy!

Máris itt van 2019 legnehezebb fejtörője - vajon ki volt a tolvaj?

Máris itt van 2019 legnehezebb fejtörője - vajon ki volt a tolvaj?

Kezdd egy jó kis agy­tor­ná­val az évet!

Kezdd egy jó kis agy­tor­ná­val és ki­hí­vás­sal az évet! Vajon si­kerre jutsz?

Ez a karácsonyi fejtörő brutális, most kiderül, te zseni vagy-e: nyomozd ki, ki a gyilkos

Ez a karácsonyi fejtörő brutális, most kiderül, te zseni vagy-e: nyomozd ki, ki a gyilkos

Egy iga­zán ka­lan­dos rejt­vényre hí­vunk.

Egy iga­zán ka­lan­dos rejt­vényre hí­vunk. Ki­de­rül, jó de­tek­tív len­nél-e.

Elképesztő siker, ez a kisfiú olyat tett, amit eddig még senki

Elképesztő siker, ez a kisfiú olyat tett, amit eddig még senki

Egy év alatt 6,2 mil­li­árd fo­rint­nak meg­fe­lelő össze­get gyűj­tött össze. Rá­adá­sul nem is akár­mi­vel!

Egy év alatt 6,2 mil­li­árd fo­rint­nak meg­fe­lelő össze­get gyűj­tött össze. Rá­adá­sul nem is akár­mi­vel!

Találd meg a lepkét a képen - ha sikerül, igazi sasszemed van!

Találd meg a lepkét a képen - ha sikerül, igazi sasszemed van!

Kon­cent­rálj és fi­gyelj erő­sen...

Kon­cent­rálj és fi­gyelj erő­sen: most ki­de­rül, mennyire jó a sze­med!

Ezt a matekpéldát az emberek 87%-a nem tudja megoldani - te igen?

Ezt a matekpéldát az emberek 87%-a nem tudja megoldani - te igen?

Egy egy­sze­rű­nek tűnő egyen­let csu­pán. A leg­töb­be­ken mégis kifog.

Egy egy­sze­rű­nek tűnő egyen­let csu­pán. A leg­töb­be­ken mégis kifog.

Találd meg a nőt a képen - íme november legizgalmasabb fejtörője!

Találd meg a nőt a képen - íme november legizgalmasabb fejtörője!

Ezek a fotók ki­vé­tel nél­kül meg­le­pe­tést tar­to­gat­nak. De vajon rá­lelsz?

Ezek a fotók ki­vé­tel nél­kül meg­le­pe­tést tar­to­gat­nak. De vajon rá­lelsz a meg­le­pe­tésre?

Találd meg a kutyát a képen - ha sikerül, zseniális vagy!

Találd meg a kutyát a képen - ha sikerül, zseniális vagy!

Ez a játék kő­ke­mény fej­törő.

Ez a játék kő­ke­mény fej­törő. Na­gyon fi­gyelj, ha meg sze­ret­néd fej­teni!

Lehetetlen megoldani ezt a rejtvényt - te zseni vagy?

Lehetetlen megoldani ezt a rejtvényt - te zseni vagy?

Ez a ma­tek­példa igazi ki­hí­vás.

Ez a ma­tek­példa igazi ki­hí­vás. Csak a ki­vé­te­le­sek­nek si­ke­rül meg­fej­te­nie.

Az Edzők Ligája emeli a tétet!

Az Edzők Ligája emeli a tétet!

El­star­tolt a Sze­ren­cse­já­ték Zrt. in­gye­nes napi fan­tá­zia­já­té­ká­nak Ha­ladó já­ték­módja. A ki­hí­vá­sokra vágyó vir­tu­á­lis edzők ezen­túl 11 fős csa­pa­ta­ik­kal is össze­mér­he­tik tu­dá­su­kat.

El­star­tolt a Sze­ren­cse­já­ték Zrt. in­gye­nes napi fan­tá­zia­já­té­ká­nak, az Edzők Li­gá­já­nak a Ha­ladó já­ték­módja. A ki­hí­vá­sokra vágyó vir­tu­á­lis edzők ezen­túl 11 fős csa­pa­ta­ik­kal is össze­mér­he­tik tu­dá­su­kat.

Találd meg a nőt a képen - ha sikerül, akkor sasszemed van!

Találd meg a nőt a képen - ha sikerül, akkor sasszemed van!

Eze­ken a fo­tó­kon ott rej­tő­zik egy-egy fi­a­tal nő. De meg­ta­lálni csep­pet sem könnyű őket.

Eze­ken a fo­tó­kon ott rej­tő­zik egy-egy fi­a­tal nő. De meg­ta­lálni csep­pet sem könnyű őket.

Pisztolyos kivégzés Drezda közepén! Nagyon durva játék

Pisztolyos kivégzés Drezda közepén! Nagyon durva játék

A 18 éves szí­riai és a 14 éves afgán frászt ho­zott min­den­kire, aki látta a je­le­ne­tet az in­ter­ne­ten.

A 18 éves szí­riai és a 14 éves afgán frászt ho­zott min­den­kire, aki látta a je­le­ne­tet az in­ter­ne­ten.

Csak a zsenik tudják megfejteni ezt a rejtvényt - teszteld magad!

Csak a zsenik tudják megfejteni ezt a rejtvényt - teszteld magad!

Ke­mény ki­hí­vás és ko­moly fej­tö­rés. De talán te a ki­vé­te­le­sek közé tar­to­zol?

Találd meg a teknőst a képen - az emberek 94%-a képtelen rá!

Találd meg a teknőst a képen - az emberek 94%-a képtelen rá!

Ez a játék a leg­több em­be­ren kifog.

Ez a játék a leg­több em­be­ren kifog. De vajon te ki­vé­te­les vagy? Máris ki­de­rül. Rá­adá­sul nem egy, de mind­járt két kép vár arra, hogy meg­vizs­gáld!

Mennyire vagy jó emberismerő - ez a játék leleplez

Mennyire vagy jó emberismerő - ez a játék leleplez

Tarts ve­lünk, és de­rítsd ki, vajon tény­leg jól ér­tesz-e az em­be­rek jel­zé­se­i­ből.

Tarts ve­lünk, és de­rítsd ki, vajon tény­leg jól ér­tesz-e az em­be­rek jel­zé­se­i­ből.

Teszteld le, mennyire éles a szemed - 100-ból csak 7 embernek sikerül a játék

Teszteld le, mennyire éles a szemed - 100-ból csak 7 embernek sikerül a játék

Ez a játék re­me­kül meg­mu­tatja, mennyire éles a lá­tá­sod és mennyire tudsz fó­kusz­álni. Tarts ve­lünk!

Meglepő kijelentést tett Stohl András: ezt senki nem tudta róla

Meglepő kijelentést tett Stohl András: ezt senki nem tudta róla

A szí­nész offline vi­lág­ban nőtt föl.

A szí­nész offline vi­lág­ban nőtt föl, de ma­nap­ság sincs ott­hon az on­line kü­tyük for­ga­ta­gá­ban.

Megtalálod a különbséget a képek közt - kőkemény kihívás ez a játék!

Megtalálod a különbséget a képek közt - kőkemény kihívás ez a játék!

Ka­landra fel, és tesz­teld le, mennyire jó a meg­fi­gye­lő­kész­sé­ged!

Ka­landra fel, és tesz­teld le, mennyire jó a meg­fi­gye­lő­kész­sé­ged!

Szenvedélyéről mesélt a híres magyar műsorvezető

Szenvedélyéről mesélt a műsorvezető

A Hon­fog­laló há­zi­gaz­dája na­gyon bol­dog, hogy ennyire nép­szerű a mű­sora, re­méli a kö­vet­kező évad is si­ke­res lesz.

A Hon­fog­laló há­zi­gaz­dája na­gyon bol­dog, hogy ennyire nép­szerű a mű­sora, re­méli a kö­vet­kező évad is si­ke­res lesz.

Ennél trükkösebb feladványt nem láttál - ha megoldod, zseni vagy

Ennél trükkösebb feladványt nem láttál - ha megoldod, zseni vagy

Gyu­fá­kat fo­gunk mu­tatni neked, ezek­kel kell vég­re­haj­tani a fel­ada­tot. De nem lesz egy­szerű...

Találd meg, hova bújt a kutya a képen - szinte lehetetlen meglátni

Találd meg, hova bújt a kutya a képen - szinte lehetetlen meglátni

Va­la­hol ott lapul a kis négy­lábú. De egy­ál­ta­lán nem könnyű ész­re­venni őt.

Találd meg a macskát a képen - ez a kihívás brutális

Találd meg a macskát a képen - ez a kihívás brutális

Úgy el­bújt az állat a sok kacat kö­zött, hogy szinte le­he­tet­len rá­buk­kanni.

Úgy el­bújt az állat a sok kacat kö­zött, hogy szinte le­he­tet­len rá­buk­kanni.

Az emberek 92%-a nem tudja megfejteni ezt - te zseni vagy?

Az emberek 92%-a nem tudja megfejteni ezt - te zseni vagy?

Na­gyon szo­kat­lan és iz­gal­mas fel­ad­ványt mu­ta­tunk neked. Le­gyél ki­vé­te­les, és járj si­ker­rel!

Na­gyon szo­kat­lan és iz­gal­mas fel­ad­ványt mu­ta­tunk neked. Le­gyél ki­vé­te­les, és járj si­ker­rel!

Találd meg a madarat a képen - szinte lehetetlen rábukkanni!

Találd meg a madarat a képen - szinte lehetetlen rábukkanni!

El­ké­pesz­tően jó el­rej­tő­zött a képen a madár. Vajon meg­ta­lá­lod?

Brutálisan nehéz ez a rejtvény - ha megoldod, zseni vagy!

Brutálisan nehéz ez a rejtvény - ha megoldod, zseni vagy!

Az em­be­rek leg­na­gyobb része nem jön rá a he­lyes meg­ol­dásra. Tesz­teld magad, hogy neked si­ke­rül-e!

Találd meg a rókát a képen - íme szeptember legdurvább fejtörője!

Találd meg a rókát a képen - íme szeptember legdurvább fejtörője!

Ez a fel­ad­vány min­den ed­di­gi­nél ne­he­zebb. Hogy miért? Majd meg­lá­tod!

Ez a fel­ad­vány min­den ed­di­gi­nél ne­he­zebb. Hogy miért? Majd meg­lá­tod!

Találd meg a kígyót a képen - erre csak az emberek 6%-a képes!

Találd meg a kígyót a képen - erre csak az emberek 6%-a képes!

Be­csa­pós ez a fotó. De ha si­ke­rül rá­jön­nöd, merre van a rej­tőző kígyó, akkor ki­vé­te­les vagy!

Be­csa­pós ez a fotó. De ha si­ke­rül rá­jön­nöd, merre van a rej­tőző kígyó, akkor ki­vé­te­les vagy!

Ezt a matekpéldát lehetetlen megoldani - neked sikerül?

Ezt a matekpéldát lehetetlen megoldani - neked sikerül?

Szinte senki nem jön rá a he­lyes meg­fej­tésre. De ne is­merj le­he­tet­lent, vágj bele!

Szinte senki nem jön rá a he­lyes meg­fej­tésre. De ne is­merj le­he­tet­lent, vágj bele!

Találd meg a kutyát a képen - ha sikerül, akkor zseni vagy!

Találd meg a kutyát a képen - ha sikerül, akkor zseni vagy!

Tel­je­sen le­he­tet­len kül­de­tés­nek fog tűnni ez a fel­ad­vány. Pedig a ku­tyus tény­leg ott van.

Találd meg a macskát a képen - erre csak a zsenik képesek...

Találd meg a macskát a képen - erre csak a zsenik képesek...

Pisz­ko­sul nehéz dol­god lesz...

Pisz­ko­sul nehéz dol­god lesz. De meg­éri ala­po­san kör­be­nézni a fotón. Járj si­ker­rel!

Barátnőjére hallgatott A Piramis játékosa: Ez lett belőle

Barátnőjére hallgatott A Piramis játékosa: Ez lett belőle

Soha nem lehet tudni.

Soha nem lehet tudni, hogy me­lyik dön­tés a jó, csak re­mény­ked­het a já­té­kos, hogy jól vá­lasz­tott.

Nem hiszel a szemednek: mit látsz meg először a képen?!

Nem hiszel a szemednek: mit látsz meg először a képen?!

Esz­mé­let­len be­csa­pós ez a rajz.

Esz­mé­let­len be­csa­pós ez a rajz. Imádni fogod, ha ala­po­san meg­né­zed!

Mindenkit átver ez a kép - te vajon észreveszed a trükköt?

Mindenkit átver ez a kép - te vajon észreveszed a trükköt?

Egyet­len fotó, mégis to­tá­li­san be­csapja az em­bert, ami­kor elő­ször ránéz.

Egyet­len fotó, mégis to­tá­li­san be­csapja az em­bert, ami­kor elő­ször ránéz.

Szex- vagy kutyajáték van a képen? Íme a hónap legviccesebb tesztje!

Szex- vagy kutyajáték van a képen? Íme a hónap legviccesebb tesztje!

Ne hagyd ki ezt a tesz­tet! Ga­ran­tál­tan jól szó­ra­ko­zol majd - és meg is le­pődsz...!

Mennyire emlékszel a Família Kft-re: Ádám Tamás legjobb jelenetei

Mennyire emlékszel a Família Kft-re: Ádám Tamás legjobb jeleneteiből válogattunk

A tra­gi­kus vá­rat­lan­ság­gal el­hunyt szí­nészre em­lé­ke­zünk, fel­idézve né­hány ked­ves pil­la­na­tot.

Melyik tányérból ennél - elárulja, ki a titkos éned

Melyik tányérból ennél - elárulja, ki a titkos éned

Ez a sze­mé­lyi­ség­teszt fel­leb­benti a fáty­lat tit­kos ol­da­lad­ról. Fi­gyelj, és sok min­dent meg­tud­hatsz most!

Ez a sze­mé­lyi­ség­teszt fel­leb­benti a fáty­lat tit­kos ol­da­lad­ról. Fi­gyelj, és sok min­dent meg­tud­hatsz most!

Véres fotó, kislánya miatt szenvedett ijesztő sérülést a világsztár

Véres fotó, kislánya miatt szenvedett ijesztő sérülést a világsztár

Andy Mur­ray a 10 hó­na­pos gyer­me­ké­vel ját­szott, orr­vér­zés lett a vége.

Andy Mur­ray a 10 hó­na­pos gyer­me­ké­vel ját­szott, orr­vér­zés lett a vége. Utána ki­ka­pott a US Ope­nen.

Csak a zsenik tudják ezt megoldani - te megtalálod a lepkét a képen?

Csak a zsenik tudják ezt megoldani - te megtalálod a lepkét a képen?

Olyan fo­tó­kat mu­ta­tunk, ame­lyek egy­től-egyig nagy ki­hí­vást tar­to­gat­nak. Rajta, tor­náz­tasd meg az agyad!

Letarolta a netet ez a rejtvény - az emberek 91%-a elbukik rajta

Letarolta a netet ez a rejtvény - az emberek 91%-a elbukik rajta

Kő­ke­mény ki­hí­vás, és igazi ka­land, amit most mu­tatni fo­gunk.

Kő­ke­mény ki­hí­vás, és igazi ka­land, amit most mu­tatni fo­gunk. Tedd magad pró­bára!

Ezen a rejtvényen pörög az internet: te vajon meg tudod oldani...?

Ezen a rejtvényen pörög az internet: te vajon meg tudod oldani...?

Ne várj könnyű me­netre! Ám, ha rá­jössz a fel­ad­vány trükk­jére...

Ne várj könnyű me­netre! Ám, ha rá­jössz a fel­ad­vány trükk­jére, akkor si­ke­res lehet a meg­fej­té­sed. Annyit azon­ban se­gít­he­tünk, hogy a lo­gi­kádra és a tü­rel­medre egy­aránt nagy szük­ség lesz. Hajrá! Mi druk­ko­lunk neked!