CÍMKE: 'járvány'
FRISS HÍREK

Újabb halálos agyhártyagyulladás - karantént rendeltek el

Újabb halálos agyhártyagyulladás - karantént rendeltek el

Egy nyolc­éves kis­lány halt meg, a test­vére az in­ten­zív osz­tá­lyon fek­szik.

Egy nyolc­éves kis­lány halt meg, a test­vére az in­ten­zív osz­tá­lyon fek­szik.

Figyelmeztetnek a szakértők: halálos járvány jön, milliók halhatnak meg

Figyelmeztetnek a szakértők: halálos járvány jön, milliók halhatnak meg

Ha­lá­los fer­tő­zés­sel ke­rült kór­házba egy ember.

Ha­lá­los fer­tő­zés­sel ke­rült kór­házba egy ember.

Figyelmeztetnek a szakértők: halálos járvány jön, több ezren halhatnak meg

Figyelmeztetnek a szakértők: halálos járvány jön, több ezren halhatnak meg

A be­teg­ség­nek olyan tü­ne­tei van­nak, mint az ebo­lá­nak.

A be­teg­ség­nek olyan tü­ne­tei van­nak, mint az ebo­lá­nak.

A terjedő kanyaró miatt rendkívüli állapotot hirdettek a szlovákok

Meglepő, honnan jött a kór, rendkívüli állapot a szomszédban

Hir­te­len meg­nőtt a ka­nya­rós be­te­gek száma Sz­lo­vá­ki­á­ban. Meg­lepő. de a fer­tő­zés Nagy-Bri­tan­nia felől ér­ke­zett.

Figyelmeztetnek a szakértők: halálos járvány jön, milliók halhatnak meg

Figyelmeztetnek a szakértők: halálos járvány jön, milliók halhatnak meg

A tu­dó­sok sze­rint a nát­há­hoz ha­sonló vi­lág­jár­vány pusz­tít majd.

A tu­dó­sok sze­rint a nát­há­hoz ha­sonló vi­lág­jár­vány pusz­tít majd.

Kimondták: veszélyesek a gyorsfagyasztott zöldségek

Kimondták: veszélyesek a gyorsfagyasztott zöldségek

Fon­tos do­logra fi­gyel­mez­tet a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal!

Sokkoló: halálos világjárványra figyelmeztet a WHO!

Sokkoló: halálos világjárványra figyelmeztet a WHO!

Bru­tá­lis elő­re­jel­zést adtak ki.

Bru­tá­lis elő­re­jel­zést adott az Egész­ség­ügyi Vi­lág­szer­ve­zet. Kezd­he­tünk ag­gódni...

Ismét ölt a fertőző kór, nem tudni, meddig terjed a járvány

Ismét ölt a fertőző kór, nem tudni, meddig terjed a járvány

Újabb el­hul­lott vad­disz­nó­ban mu­tat­ták ki az af­ri­kai ser­tés­pes­tist.

Újabb el­hul­lott vad­disz­nó­ban mu­tat­ták ki az af­ri­kai ser­tés­pes­tist a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal (Nébih) vizs­gá­la­tai.

Tarol az influenza, de három megyében megússzák

Megmutatjuk, hol csökkent az influenzások száma

Nyil­vá­nos­ságra hozta a mi­nisz­té­rium a leg­újabb je­len­té­sét.

Nap­vi­lágra ke­rült a mi­nisz­té­rium leg­újabb je­len­tése, ami sze­rint az el­múlt héten 70 ezer ember for­dult or­vos­hoz influ­en­zá­val.

Nem hiszed el, ezért ússzák meg a járványt az ország délnyugati részén

Nem hiszed el, ezért ússzák meg a járványt az ország délnyugati részén

Mi­köz­ben tom­bol az influ­enza az egész or­szág­ban, a Zala me­gye­iek mintha meg­úsz­nák a jár­ványt!

Meghökkentő számok: durván nő az influenzások száma Magyarországon

Meghökkentő számok: durván nő itthon az influenzások száma

Egy hét alatt csak­nem har­ma­dá­val több beteg for­dult or­vos­hoz influ­en­za­szerű meg­be­te­ge­dés­sel.

Ezt nem gondoltad volna: elég ennyi, és elkerül az influenzajárvány

Ezt nem gondoltad volna: elég ennyi, és elkerül az influenzajárvány

Mintha Zala me­gyét el­ke­rülné a jár­vány! Mi a titok?

Az egész or­szág­ban tom­bol az influ­enza, de mintha Zala me­gyét el­ke­rülné a jár­vány! Az ott élők még csak a meg­be­te­ge­dé­sek hal­mo­zó­dá­sát sem je­lez­ték, még a kór­há­zak­ban sincs lá­to­ga­tási ti­la­lom. Mi van Zala me­gyé­ben, ami más­hol nincs?

Pokollá vált az influenzajárvány

Pokollá vált az influenzajárvány, öngyilkosságba menekülnek a betegek

Az év­ti­zed influ­en­za­jár­vá­nya tom­bol az Egye­sült Ál­la­mok­ban. Ren­ge­teg a beteg a kór­há­zak­ban.13 ál­lam­ban is­ko­lá­kat, egye­te­me­ket zár­tak be.

Az év­ti­zed influ­en­za­jár­vá­nya tom­bol az Egye­sült Ál­la­mok­ban. Ren­ge­teg a beteg a kór­há­zak­ban.13 ál­lam­ban is­ko­lá­kat, egye­te­me­ket zár­tak be, így akar­ják meg­ál­lí­tani a vírus ter­je­dé­sét.

Furcsa tünetek zavarják össze az influenzásokat

Furcsa tünetek zavarják össze az influenzásokat

Tom­bol az influ­en­za­sze­zon, ám az idei kór meg­lepő je­leit ke­ve­sen ér­tel­me­zik jól. Pedig nem árt az óva­tos­ság!

Tom­bol az influ­en­za­sze­zon, ám az idei kór meg­lepő je­leit ke­ve­sen ér­tel­me­zik jól. Pedig nem árt az óva­tos­ság!

Meghökkentő, eddig tarthat az idei influenzajárvány

Meghökkentő, eddig tarthat az idei influenzajárvány

Durva, mennyien be­te­gek...

Meg­dup­lá­zó­dott az influ­en­zá­sok száma, már csak­nem 32 ezren for­dul­tak meg a há­zi­or­vo­sok­nál influ­en­zás tü­ne­tek­kel Ma­gyar­or­szá­gon.

Nagy az ijedelem, erre nagyon figyelj az influenzajárvány idején

Nagy az ijedelem, erre nagyon figyelj az influenzajárvány idején

Egy nap­pal a jár­vány hi­va­ta­los be­je­len­tése után már 50 szá­za­lék­kal több beteg for­dult meg a ren­de­lő­ben.

Bejelentették, nálunk is megjelent a gyilkos vírustörzs

Bejelentették, nálunk is megjelent a gyilkos vírustörzs

Ki­tört az idei influ­en­za­jár­vány!

Teli van­nak az or­vosi ren­de­lők, ki­tört az idei influ­en­za­jár­vány Ma­gyar­or­szá­gon: a múlt héten már csak­nem 17 ezren be­te­ged­tek meg.

Veszélyesebb vírus leselkedik ránk idén

Veszélyesebb vírus leselkedik ránk idén

Idén elő­ször a pe­da­gó­gu­sok is kér­he­tik az in­gye­nes influ­enza-ol­tást.

Idén elő­ször a pe­da­gó­gu­sok is kér­he­tik az in­gye­nes influ­enza el­leni vé­dő­ol­tást, egy­előre azon­ban nem áll­nak sor­ban a té­rí­tés­men­tes vak­ci­náért sem ők, sem mások.

Ebben a megyében robbant az influenza, péntektől zárolják a kórházakat

Ebben a megyében robbant az influenza, péntektől zárolják a kórházakat

Hi­va­ta­lo­san is jár­vány van Ma­gyar­or­szá­gon.

Hi­va­ta­lo­san is jár­vány van Ma­gyar­or­szá­gon, a kór­há­zak­ban pén­tek­től lá­to­ga­tási ti­la­lom lesz ér­vény­ben.

Iszonyú erővel támad az ausztrál influenza. Magyarországot is fenyegeti?

Iszonyú erővel támad az ausztrál influenza. Magyarországot is fenyegeti?

A magas láz­zal járó fer­tőző be­teg­ség saj­nos nem áll meg a kon­ti­nen­sen.

A magas láz­zal járó fer­tőző be­teg­ség saj­nos nem áll meg a kon­ti­nen­sen.

Így tehetsz te is az influenza ellen

Így tehetsz te is az influenza ellen

Folytatja tájékoztató kampányát az Országos Környezetegészségügyi Intézet azért, hogy minél többen kérjék az influenza elleni leghatékonyabb védekezést, az oltást.

Folytatja tájékoztató kampányát az Országos Környezetegészségügyi Intézet azért, hogy minél többen kérjék az influenza elleni leghatékonyabb védekezést, az oltást.

Ez rémisztő: holtan találták az ápolónőt, járvány szedi áldozatait

Ez rémisztő: holtan találták az ápolónőt, járvány szedi áldozatait

Négy ka­masz is éle­tét vesz­tette. Ol­tás­sal meg­előz­hető a be­teg­ség.

Négy ka­masz is éle­tét vesz­tette. Ol­tás­sal meg­előz­hető a be­teg­ség - fi­gyel­mez­tet­nek az or­vo­sok.

Új járvány terjed Nagy-Britanniában: a savas támadás

Új járvány terjed Nagy-Britanniában: a savas támadás

Ve­szé­lyes divat hódít a brit bű­nö­zők kö­ré­ben: sav­val nyo­mo­rít­ják meg akár egy életre is ál­do­za­ta­i­kat.

Ve­szé­lyes divat hódít a brit bű­nö­zők kö­ré­ben: sav­val nyo­mo­rít­ják meg akár egy életre is ál­do­za­ta­i­kat. Az or­vo­sok már jár­vány­ról be­szél­nek.

Halálos kór szedi áldozatait a magyar határ mellett

Halálos kór szedi áldozatait a magyar határ mellett

Már 16-an meg­hal­tak.

Már 16 ha­lá­los ál­do­zata van Ro­má­ni­á­ban a ta­valy kez­dő­dött ka­nya­ró­jár­vány­nak. A leg­több beteg a ma­gyar határ kö­ze­lé­ben él.

Gyilkos járvány pusztít Romániában: Gyerekek az áldozatok

Gyilkos járvány pusztít Romániában: Gyerekek az áldozatok

Már ti­zen­ha­tan meg­hal­tak!

Már ti­zen­ha­tan meg­hal­tak Ro­má­ni­á­ban a ka­nya­ró­jár­vány miatt. A cse­cse­mők van­nak leg­in­kább ve­szély­ben!

Újra támad Romániában a kanyaró!

Újra támad Romániában a kanyaró!

La­punk ko­ráb­ban már be­szá­molt a ro­má­niai ka­nya­ró­jár­vány­ról, amely 2016 feb­ru­ár­já­ban in­dult. Most je­len­tő­sen nőtt a fer­tő­zöt­tek száma!

La­punk ko­ráb­ban már be­szá­molt a ro­má­niai ka­nya­ró­jár­vány­ról, amely 2016 feb­ru­ár­já­ban in­dult. Az idei év első hó­nap­ja­i­ban fer­tő­ződ­tek meg a leg­töb­ben, sőt, a be­teg­ség­ben már 27 ember vesz­tette éle­tét. Az el­múlt egy hét­ben ismét je­len­tő­sen nőtt a fer­tő­zöt­tek száma.

Több tízezer embert veszélyeztet a járvány

Több tízezer embert veszélyeztet a járvány

Csak So­mogy­ban hár­man hal­tak meg idén a vírus miatt. Múlt héten 92 ezren for­dul­tak or­vos­hoz influ­en­za­szerű tü­ne­tek­kel.

Csak So­mogy­ban hár­man hal­tak meg idén a vírus miatt.

Mutáns influenzavírus Magyarországon, egyre több embert támad meg

Mutáns influenzavírus Magyarországon, egyre több embert támad meg

Egyre több be­teg­nél azo­no­sít­ják a ví­rust, ami a ta­va­lyi­hoz ké­pest sok­kal szí­vó­sabb.

Életveszélyes helyen járt D. Tóth Kriszta

Életveszélyes helyen járt D. Tóth Kriszta

Jó­té­kony­ko­dása miatt kel­lett az ebo­lá­tól fer­tő­zött or­szágba utaz­nia.

D. Tóth Krisz­tá­nak jó­té­kony­ko­dása miatt kel­lett az ebo­lá­tól fer­tő­zött or­szágba utaz­nia.

Csodakoktéllal hosszabbítják életüket Kordáék: Itt a receptje!

Csodakoktéllal hosszabbítják életüket Kordáék: Itt a receptje!

Ennek kö­szön­he­tik, hogy télen is el­ke­rü­lik őket a be­teg­sé­gek!

Korda György és Ba­lázs Klári el­árulta, minek kö­szön­he­tik, hogy télen is el­ke­rü­lik őket a be­teg­sé­gek!

Tombol a Matthew hurrikán, kolerajárvány tör ki a nyomában

Tombol a Matthew hurrikán, kolerajárvány tör ki a nyomában

Tö­meg­sí­rokba te­me­tik a Matt­hew hur­ri­kán ha­lá­los ál­do­za­tait.

Tö­meg­sí­rokba te­me­tik a Matt­hew hur­ri­kán ha­lá­los ál­do­za­tait, mert jár­vá­nyok tör­nek ki.

Ezt elhallgatták: ismeretlen vírus támadta meg a migránsokat

Ezt elhallgatták: ismeretlen vírus támadta meg a migránsokat

Hír­zár­la­tot ren­del­tek el, senki sem tud­hatna erről.

Hír­zár­la­tot ren­del­tek el, senki sem tud­hatna erről. A Ri­post­nak nyi­lat­ko­zott egy ot­tani ma­gyar.

Szörnyű betegségben elhunyt kislány szelleme kísért egy kórházban!

Szörnyű betegségben elhunyt kislány szelleme kísért egy kórházban!

Az el­ha­gya­tott épü­let­ről már évek óta sut­tog­ták, hogy kí­sér­te­tek jár­ják. A hát­bor­zon­gató le­genda most be­bi­zo­nyo­so­dott!

Világjárványt indíthat a migránsválság!

Világjárványt indíthat a migránsválság!

A me­ne­kült­tá­bo­rok­ból rob­ba­nás­sze­rűen ter­jed a be­teg­ség.

A me­ne­kült­tá­bo­rok­ból rob­ba­nás­sze­rűen ter­jed az a be­teg­ség, mely­nek kór­oko­zója kez­det­ben vérző fe­ké­lye­ket okoz. De nem ez a leg­rosszabb benne...

Döbbenetes tempóban hízik az emberiség, fojtogatja Európát a zsír

Döbbenetes tempóban hízik az emberiség, fojtogatja Európát a zsír

A világ ed­digi leg­na­gyobb, el­hí­zás­sal kap­cso­la­tos ku­ta­tása ri­asztó kö­vet­kez­te­té­sekre ju­tott: az el­hí­zás jár­vány­ként ter­jed.

Vigyázz, durván megbosszulja magát a februári tavasz!

Vigyázz, durván megbosszulja magát a februári tavasz!

Több ve­széllyel is jár az enyhe idő.

El­sza­po­rod­nak a kár­te­vők, gyor­sab­ban ter­jed­nek a ví­ru­sok, szer­ve­ze­tün­ket pedig ki­ké­szíti a hő­mér­sék­let in­ga­do­zása.

Támad a sertésinfluenza, a szomszédunkban már több száz halott!

Támad a sertésinfluenza, a szomszédunkban már több száz halott!

Sú­lyos a hely­zet Uk­raj­ná­ban. 3,8 mil­lió ember fer­tő­ző­dött meg.

Sú­lyos a hely­zet Uk­raj­ná­ban. 3,8 mil­lió ember fer­tő­ző­dött meg.

Több mint 70%-kal több influenzás, 8 megyében és Budapesten tilalom

Több mint 70%-kal több influenzás, 8 megyében és Budapesten tilalom

Uk­raj­ná­ban már 300-hoz kö­ze­lít az ál­do­za­tok száma, ná­lunk is fel­fu­tó­ban a jár­vány.

Na, minek öltözve karneváloznak az őrült brazilok?

Na, minek öltözve karneváloznak az őrült brazilok?

Bra­zí­li­á­ban tö­me­gek gyűl­tek össze a kar­ne­váli for­ga­tag első nap­ján. Per­sze jó né­há­nyan vol­tak, akik nem bír­tak ma­guk­kal és... ki­ta­lá­lod, minek öl­töz­tek?

Kiderült, hol támad leginkább Magyarországon az influenzavírus!

Kiderült, hol támad leginkább Magyarországon az influenzavírus!

Az Or­szá­gos Epi­de­mio­ló­giai Köz­pont ada­tai sze­rint több ezren for­dul­tak or­vos­hoz az el­múlt héten.

Egymillió embert fenyeget nálunk is az influenza!

Egymillió embert fenyeget nálunk is az influenza!

Jön a fel­me­le­ge­dés, és ez ked­vez az influ­enza ter­je­dé­sé­nek.

Brutális influenzajárvány: nőtt a halálos áldozatok száma Ukrajnában!

Brutális influenzajárvány: nőtt a halálos áldozatok száma Ukrajnában!

Hi­va­ta­lo­san is jár­vány­nak mi­nő­sí­tet­ték az influ­en­zás meg­be­te­ge­dé­se­ket Ki­jev­ben.

Támad a gyilkos MERS-vírus

Támad a gyilkos MERS-vírus

Újabb 15 MERS-ví­rus­sal fer­tő­zött be­te­get ta­lál­tak.

Újabb 15 MERS-ví­rus­sal fer­tő­zött be­te­get ta­lál­tak. Egy 44 éves férfi és a vele kap­cso­latba ke­rült hoz­zá­tar­to­zói ka­ran­ténba ke­rül­tek.