CÍMKE: 'járvány'
FRISS HÍREK

Kimondták: veszélyesek a gyorsfagyasztott zöldségek

Kimondták: veszélyesek a gyorsfagyasztott zöldségek

Fon­tos do­logra fi­gyel­mez­tet a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal!

Fon­tos do­logra fi­gyel­mez­tet a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal!

Sokkoló: halálos világjárványra figyelmeztet a WHO!

Sokkoló: halálos világjárványra figyelmeztet a WHO!

Bru­tá­lis elő­re­jel­zést adott az Egész­ség­ügyi Vi­lág­szer­ve­zet. Kezd­he­tünk ag­gódni...

Bru­tá­lis elő­re­jel­zést adott az Egész­ség­ügyi Vi­lág­szer­ve­zet. Kezd­he­tünk ag­gódni...

Tarol az influenza, de három megyében megússzák

Megmutatjuk, hol csökkent az influenzások száma

Nyil­vá­nos­ságra hozta a mi­nisz­té­rium a leg­újabb je­len­té­sét.

Nap­vi­lágra ke­rült a mi­nisz­té­rium leg­újabb je­len­tése, ami sze­rint az el­múlt héten 70 ezer ember for­dult or­vos­hoz influ­en­zá­val.

Ezt nem gondoltad volna: elég ennyi, és elkerül az influenzajárvány

Ezt nem gondoltad volna: elég ennyi, és elkerül az influenzajárvány

Az egész or­szág­ban tom­bol az influ­enza, de mintha Zala me­gyét el­ke­rülné a jár­vány!

Nem hiszed el, ezért ússzák meg a járványt az ország délnyugati részén

Nem hiszed el, ezért ússzák meg a járványt az ország délnyugati részén

A za­la­iak a meg­be­te­ge­dé­sek hal­mo­zó­dá­sát sem je­lez­ték.

Mi­köz­ben tom­bol az influ­enza az egész or­szág­ban, a Zala me­gye­iek mintha meg­úsz­nák a jár­ványt!

Pokollá vált az influenzajárvány

Pokollá vált az influenzajárvány, öngyilkosságba menekülnek a betegek

Az év­ti­zed influ­en­za­jár­vá­nya tom­bol az Egye­sült Ál­la­mok­ban.

Az év­ti­zed influ­en­za­jár­vá­nya tom­bol az Egye­sült Ál­la­mok­ban.

Furcsa tünetek zavarják össze az influenzásokat

Furcsa tünetek zavarják össze az influenzásokat

Nem árt az óva­tos­ság!

Tom­bol az influ­en­za­sze­zon, ám az idei kór meg­lepő je­leit ke­ve­sen ér­tel­me­zik jól. Pedig nem árt az óva­tos­ság a ve­szé­lyes szö­vőd­mé­nyek miatt!

Meghökkentő számok: durván nő itthon az influenzások száma

Meghökkentő számok: durván nő itthon az influenzások száma

Egy hét alatt csak­nem har­ma­dá­val több beteg for­dult or­vos­hoz influ­en­za­szerű meg­be­te­ge­dés­sel.

A becs­lé­ses sze­rint az or­szág­ban az előző he­ti­nél csak­nem 30 szá­za­lék­kal töb­ben men­tek or­vos­hoz. Ag­go­da­lomra adhat okot, hogy két megye ki­vé­te­lé­vel az összes­ben nőtt az influ­en­zás tü­ne­tek­kel or­vos­hoz for­du­lók száma.

Meghökkentő, eddig tarthat az idei influenzajárvány

Meghökkentő, eddig tarthat az idei influenzajárvány

Meg­dup­lá­zó­dott az influ­en­zá­sok száma, már csak­nem 32 ezren for­dul­tak meg a há­zi­or­vo­sok­nál.

Meg­dup­lá­zó­dott az influ­en­zá­sok száma, már csak­nem 32 ezren for­dul­tak meg a há­zi­or­vo­sok­nál influ­en­zás tü­ne­tek­kel.

Bejelentették, nálunk is megjelent a gyilkos vírustörzs

Bejelentették, nálunk is megjelent a gyilkos vírustörzs

Ki­tört az idei influ­en­za­jár­vány!

Teli van­nak az or­vosi ren­de­lők, ki­tört az idei influ­en­za­jár­vány Ma­gyar­or­szá­gon: a múlt héten már csak­nem 17 ezren be­te­ged­tek meg.

Ebben a megyében robbant az influenza, péntektől zárolják a kórházakat

Ebben a megyében robbant az influenza, péntektől zárolják a kórházakat

Hi­va­ta­lo­san is jár­vány van Ma­gyar­or­szá­gon, a kór­há­zak­ban pén­tek­től lá­to­ga­tási ti­la­lom lesz ér­vény­ben.

Nagy az ijedelem, erre nagyon figyelj az influenzajárvány idején

Nagy az ijedelem, erre nagyon figyelj az influenzajárvány idején

Lát­vá­nyo­san emel­ke­dik az influ­en­zás meg­be­te­ge­dé­sek száma!

Lát­vá­nyo­san emel­ke­dik az influ­en­zás meg­be­te­ge­dé­sek száma! Egy nap­pal a jár­vány hi­va­ta­los be­je­len­tése után már 50 szá­za­lék­kal több beteg for­dult meg a Ri­post által meg­kér­de­zett szak­em­ber ren­de­lő­jé­ben.

Iszonyú erővel támad az ausztrál influenza. Magyarországot is fenyegeti?

Iszonyú erővel támad az ausztrál influenza. Magyarországot is fenyegeti?

A magas láz­zal járó fer­tőző be­teg­ség saj­nos nem áll meg a kon­ti­nen­sen.

Auszt­rá­li­á­ban hó­na­pok óta tom­bol az influ­enza jár­vány. A magas láz­zal járó fer­tőző be­teg­ség saj­nos nem áll meg a kon­ti­nen­sen, így Eu­ró­pá­ban is ké­szül­nek a jár­ványra. Ná­lunk még nem kell ettől tar­tani, de nem árt az óva­tos­ság.

Így tehetsz te is az influenza ellen

Így tehetsz te is az influenza ellen

Foly­tatja tá­jé­koz­tató kam­pá­nyát az Or­szá­gos Kör­nye­zet­egész­ség­ügyi In­té­zet azért, hogy minél töb­ben kér­jék az influ­enza el­leni leg­ha­té­ko­nyabb vé­de­ke­zést, az ol­tást.

Foly­tatja tá­jé­koz­tató kam­pá­nyát az Or­szá­gos Kör­nye­zet­egész­ség­ügyi In­té­zet azért, hogy minél töb­ben kér­jék az influ­enza el­leni leg­ha­té­ko­nyabb vé­de­ke­zést, az ol­tást.

Veszélyesebb vírus leselkedik ránk idén

Veszélyesebb vírus leselkedik ránk idén

Idén elő­ször a pe­da­gó­gu­sok is kér­he­tik az in­gye­nes influ­enza-ol­tást.

Idén elő­ször a pe­da­gó­gu­sok is kér­he­tik az in­gye­nes influ­enza el­leni vé­dő­ol­tást, egy­előre azon­ban nem áll­nak sor­ban a té­rí­tés­men­tes vak­ci­náért sem ők, sem mások.

Ez rémisztő: holtan találták az ápolónőt, járvány szedi áldozatait

Ez rémisztő: holtan találták az ápolónőt, járvány szedi áldozatait

Négy ka­masz is éle­tét vesz­tette. Az or­vo­sok arra hív­ták fel a szü­lők fi­gyel­mét, hogy min­den­képp adas­sák be az ol­tá­so­kat!

Új járvány terjed Nagy-Britanniában: a savas támadás

Új járvány terjed Nagy-Britanniában: a savas támadás

Ve­szé­lyes divat hódít.

Ve­szé­lyes divat hódít a brit bű­nö­zők kö­ré­ben: sav­val nyo­mo­rít­ják meg akár egy életre is ál­do­za­ta­i­kat. Az or­vo­sok már jár­vány­ról be­szél­nek.

Több tízezer embert veszélyeztet a járvány

Több tízezer embert veszélyeztet a járvány

Csak So­mogy­ban hár­man hal­tak meg idén a vírus miatt.

Csak So­mogy­ban hár­man hal­tak meg idén a vírus miatt.

Újra támad Romániában a kanyaró!

Újra támad Romániában a kanyaró!

La­punk ko­ráb­ban már be­szá­molt a ro­má­niai ka­nya­ró­jár­vány­ról, amely 2016 feb­ru­ár­já­ban in­dult.

La­punk ko­ráb­ban már be­szá­molt a ro­má­niai ka­nya­ró­jár­vány­ról, amely 2016 feb­ru­ár­já­ban in­dult. A fer­tő­zé­sek száma ismét nőtt!

Halálos kór szedi áldozatait a magyar határ mellett

Halálos kór szedi áldozatait a magyar határ mellett

Már 16-an meg­hal­tak.

Már 16 ha­lá­los ál­do­zata van Ro­má­ni­á­ban a ta­valy kez­dő­dött ka­nya­ró­jár­vány­nak. A leg­több beteg a ma­gyar határ kö­ze­lé­ben él.

Gyilkos járvány pusztít Romániában: Gyerekek az áldozatok

Gyilkos járvány pusztít Romániában: Gyerekek az áldozatok

Már ti­zen­ha­tan meg­hal­tak!

Már ti­zen­ha­tan meg­hal­tak Ro­má­ni­á­ban a ka­nya­ró­jár­vány miatt. A cse­cse­mők van­nak leg­in­kább ve­szély­ben!

Csodakoktéllal hosszabbítják életüket Kordáék: Itt a receptje!

Csodakoktéllal hosszabbítják életüket Kordáék: Itt a receptje!

Korda György és Ba­lázs Klári el­árulta, minek kö­szön­he­tik, hogy télen is el­ke­rü­lik őket a be­teg­sé­gek!

Korda György és Ba­lázs Klári el­árulta, minek kö­szön­he­tik, hogy télen is el­ke­rü­lik őket a be­teg­sé­gek!

Mutáns influenzavírus Magyarországon, sok a beteg

Mutáns influenzavírus Magyarországon, sok a beteg

Egyre több be­teg­nél azo­no­sít­ják a ví­rust, ami a ta­va­lyi­hoz ké­pest sok­kal szí­vó­sabb.

Egyre több be­teg­nél azo­no­sít­ják a ví­rust, ami a ta­va­lyi­hoz ké­pest sok­kal szí­vó­sabb.

Tombol a Matthew hurrikán, kolerajárvány tör ki a nyomában

Tombol a Matthew hurrikán, kolerajárvány tör ki a nyomában

Tö­meg­sí­rokba te­me­tik a Matt­hew hur­ri­kán ha­lá­los ál­do­za­tait, mert jár­vá­nyok tör­nek ki.

Ezt elhallgatták: ismeretlen vírus támadta meg a migránsokat

Ezt elhallgatták: ismeretlen vírus támadta meg a migránsokat

Hír­zár­la­tot ren­del­tek el, senki sem tud­hatna erről. A Ri­post­nak nyi­lat­ko­zott egy ot­tani ma­gyar.

Életveszélyes helyen járt D. Tóth Kriszta

Életveszélyes helyen járt D. Tóth Kriszta

D. Tóth Krisz­tá­nak jó­té­kony­ko­dása miatt kel­lett az ebo­lá­tól fer­tő­zött or­szágba utaz­nia. S ha már így ala­kult, vitte ma­gá­val a test­vé­rét is.

D. Tóth Krisz­tá­nak jó­té­kony­ko­dása miatt kel­lett az ebo­lá­tól fer­tő­zött or­szágba utaz­nia.

Szörnyű betegségben elhunyt kislány szelleme kísért egy kórházban!

Szörnyű betegségben elhunyt kislány szelleme kísért egy kórházban!

Az el­ha­gya­tott épü­let­ről már évek óta sut­tog­ták, hogy kí­sér­te­tek jár­ják.

Az el­ha­gya­tott épü­let­ről már évek óta sut­tog­ták, hogy kí­sér­te­tek jár­ják.

Döbbenetes tempóban hízik az emberiség, fojtogatja Európát a zsír

Döbbenetes tempóban hízik az emberiség, fojtogatja Európát a zsír

A világ ed­digi leg­na­gyobb, el­hí­zás­sal kap­cso­la­tos ku­ta­tása ri­asztó kö­vet­kez­te­té­sekre ju­tott: az el­hí­zás jár­vány­ként ter­jed.

Támad a sertésinfluenza, a szomszédunkban már több száz áldozat!

Támad a sertésinfluenza, a szomszédunkban már több száz halott!

Sú­lyos a hely­zet Uk­raj­ná­ban. 3,8 mil­lió ember fer­tő­ző­dött meg az ismét ter­jedő ser­tés­influ­enza- jár­vány­ban.

Világjárványt indíthat a migránsválság!

Világjárványt indíthat a migránsválság!

A me­ne­kült­tá­bo­rok­ból rob­ba­nás­sze­rűen ter­jed az a be­teg­ség, mely­nek kór­oko­zója kez­det­ben vérző fe­ké­lye­ket okoz. De nem ez a leg­rosszabb benne...

A me­ne­kült­tá­bo­rok­ból rob­ba­nás­sze­rűen ter­jed az a be­teg­ség, mely­nek kór­oko­zója kez­det­ben vérző fe­ké­lye­ket okoz. De nem ez a leg­rosszabb benne...

Több mint 70%-kal több influenzás, 8 megyében és Budapesten tilalom

Több mint 70%-kal több influenzás, 8 megyében és Budapesten tilalom

Uk­raj­ná­ban már 300-hoz kö­ze­lít a ha­lá­los ál­do­za­tok száma.

Uk­raj­ná­ban már 300-hoz kö­ze­lít az ál­do­za­tok száma, ná­lunk is fel­fu­tó­ban a jár­vány. Az influ­en­zás meg­be­te­ge­dé­sek hal­mo­zó­dása miatt az egész­ség­ügyi in­téz­mé­nyek ve­ze­tői ná­lunk is egyre több he­lyen ren­del­nek lá­to­ga­tási ti­lal­mat.

Na, minek öltözve karneváloznak az őrült brazilok?

Na, minek öltözve karneváloznak az őrült brazilok?

Bár a világ ret­teg a jár­vány­tól, Bra­zí­li­á­ban ün­ne­pel­tek a kar­ne­vál első nap­ján. Néha vic­ce­sen mor­bid jel­mez­ben.

Bár a világ ret­teg a jár­vány­tól, Bra­zí­li­á­ban ün­ne­pel­tek a kar­ne­vál első nap­ján. Néha vic­ce­sen mor­bid jel­mez­ben.

Vigyázz, durván megbosszulja magát a februári tavasz!

Vigyázz, durván megbosszulja magát a februári tavasz!

A hir­te­len jött ta­vasz­nak sokan örü­lünk, de a szak­ér­tők sze­rint a je­len­tős fel­me­le­ge­dés nem várt ve­szé­lyek­kel jár.

72 éves me­leg­re­kord dől­het meg feb­ruár 2-án, a hir­te­len jött ta­vasz­nak per­sze sokan örü­lünk. A szak­ér­tők sze­rint azon­ban a je­len­tős fel­me­le­ge­dés nem várt ve­szé­lyek­kel jár. El­sza­po­rod­nak a kár­te­vők, gyor­sab­ban ter­jed­nek a ví­ru­sok, szer­ve­ze­tün­ket pedig ki­ké­szíti a hő­mér­sék­let in­ga­do­zása.

Kiderült, hol támad leginkább Magyarországon az influenzavírus!

Kiderült, hol támad leginkább Magyarországon az influenzavírus!

Az Or­szá­gos Epi­de­mio­ló­giai Köz­pont ada­tai sze­rint több ezren for­dul­tak or­vos­hoz az el­múlt héten.

Egymillió embert fenyeget nálunk is az influenza!

Egymillió embert fenyeget nálunk is az influenza!

Jön a fel­me­le­ge­dés, és ez ked­vez az influ­enza ter­je­dé­sé­nek.

Brutális influenzajárvány: nőtt a halálos áldozatok száma Ukrajnában!

Brutális influenzajárvány: nőtt a halálos áldozatok száma Ukrajnában!

Hi­va­ta­lo­san is jár­vány­nak mi­nő­sí­tet­ték az influ­en­zás meg­be­te­ge­dé­se­ket Ki­jev­ben.

Támad a gyilkos MERS-vírus

Támad a gyilkos MERS-vírus

Újabb 15 MERS-ví­rus­sal fer­tő­zött be­te­get ta­lál­tak.

Újabb 15 MERS-ví­rus­sal fer­tő­zött be­te­get ta­lál­tak. Egy 44 éves férfi és a vele kap­cso­latba ke­rült hoz­zá­tar­to­zói ka­ran­ténba ke­rül­tek.