CÍMKE: 'japán'

Rohantak a reptéri tűzoltók, túlfutott egy repülőgép

Rohantak a reptéri tűzoltók, túlfutott egy repülőgép

Ba­le­set tör­tént a to­kiói Na­rita re­pü­lő­té­ren. Egy sze­mély­szál­lító meg­csú­szott a jeges pá­lyán.

Szomorú hír érkezett, meghalt a világhírű sprinter

Szomorú hír érkezett, meghalt a világhírű sprinter

Mi­ja­zaki Hi­de­ki­csi tör­té­nel­met írt, mi­u­tán 105 éve­sen le­fu­totta a száz mé­tert.

Döbbenetes módszerrel növelte mellei méretét ez a japán nő

Döbbenetes módszerrel növelte mellei méretét ez a japán nő

Nagy mel­lekre vágyó nők­nek je­lent­het gyors meg­ol­dást a tech­nika.

Nagy mel­lekre vágyó nők­nek je­lent­het gyors meg­ol­dást a tech­nika.

Most kaptuk: Robbanás volt egy étteremben, rengeteg a sérült

Most kaptuk: Robbanás volt egy étteremben, rengeteg a sérült

A rob­ba­nás okát egy­előre vizs­gál­ják.

A rob­ba­nás okát egy­előre vizs­gál­ják, a hely­színi képek alap­ján elég nagy pusz­tí­tást vég­zett.

Évente maximum 65 migránst engedne be Japán lakossága!

Évente maximum 65 migránst engednének be a japánok

Annyit, amennyit 2017-ben.

Azaz éppen annyit, amennyit 2017-ben. Pedig nem ke­ve­sebb mint 20 ezer ember sze­re­tett volna le­te­le­pedni a fel­kelő nap or­szá­gá­ban.

Atom részegen akart felszállni egy japán repülőgép pilóta

Atom részegen akart felszállni egy japán repülőgép pilóta

Balhé ke­re­ke­dett a Heath­row rep­té­ren, mi­u­tán egy japán pi­lóta ré­sze­gen akart a gé­pé­vel Ja­pánba in­dulni.

Balhé ke­re­ke­dett a Heath­row rep­té­ren, mi­u­tán egy japán pi­lóta ré­sze­gen akart a gé­pé­vel Ja­pánba in­dulni.

Utolérte az elnököt a szexbotrány: lebuktak a prostizó sportolók

Utolérte az elnököt a szexbotrány: lebuktak a prostizó sportolók

Könnye­dén be­azo­no­sí­tot­ták őket.

Egy­éves el­til­tást ka­pott négy japán ko­sár­lab­dázó. Sem­mi­lyen hi­va­ta­los sport­ági ese­mé­nyen nem ve­het­nek részt.

Japán erotika: Őrjítő dekoltázzsal vadítanak a modern gésalányok

Japán erotika: Őrjítő dekoltázzsal vadítanak a modern gésalányok

Ja­pán­ból már eddig is szá­mos iz­gal­mas szext­rend in­dult vi­lág­hó­dító útra, de a de­kol­tázs­póló tény­leg min­dent visz!

Elképesztő!
Súlyos sérüléssel, törött lábbal, négykézláb vonszolva magát váltotta társát a fiatal japán futónő

Elképesztő! Törött lábbal, négykézláb vonszolva magát váltotta társát a japán futónő

Meg­döb­bentő je­le­net zaj­lott le egy Prin­cess Eki­den nevű ja­pán­ban ren­de­zett fu­tó­ver­se­nyen. Az egyik ver­seny­ző­lány, sú­lyos sé­rü­lés­sel, konk­ré­tan tö­rött láb­bal, négy­kéz­láb kúszva-von­szolva magát vál­totta tár­sát .

Megerősítették a gyászhírt: meghalt a világ legöregebb embere

Megerősítették a gyászhírt: meghalt a világ legöregebb embere

A japán asszony alig három hó­nap­pal ez­előtt lett a világ leg­öre­gebb em­bere.

A japán asszony alig három hó­nap­pal ez­előtt lett a világ leg­öre­gebb em­bere.

Óriási dráma, jöhet a világbajnokság álommeccse

Óriási dráma, jöhet a világbajnokság álommeccse

Iz­gul­hat­tak az esé­lye­sebb bel­gák.

Iz­gul­hat­tak az esé­lye­sebb bel­gák. Japán ha­tal­mas le­he­tő­sé­get sza­lasz­tott el a vi­lág­baj­nok­ság nyol­cad­dön­tő­jé­ben, 2-0-ra is ve­ze­tett az ázsiai vá­lo­ga­tott.

Egészen elképesztő, hány éves ez a modell kiscsaj: Nem találod ki

Egészen elképesztő, hány éves ez a modell kiscsaj: Nem találod ki

A sze­ren­csés nők bőven le­ta­gad­hat­nak egy-két évet, azon­ban aki­ről most szó lesz, ki­vé­tel nél­kül min­den­kit sok­kol a ko­rá­val.

Érthetetlen döntés, meglepő helyre igazolt a magyar válogatott játékos

Érthetetlen döntés, meglepő helyre igazolt a magyar válogatott játékos

Az első ma­gyar ko­sa­ras lesz ezen a szin­ten Ázsi­á­ban.

Az első ma­gyar ko­sa­ras lesz ezen a szin­ten Ázsi­á­ban. Spa­nyol­or­szá­got hagyja el.

Nem hiszed el, milyen fagyival keményítenek a japánok!

Nem hiszed el, milyen fagyival keményítenek a japánok!

Ha lenne ver­seny a leg­fu­rább fagyi cí­méért, a ja­pá­nok biz­to­san ut­ca­hos­szal nyer­né­nek. De azért mi sem va­gyunk na­gyon le­ma­radva!

Ha lenne ver­seny a leg­fu­rább fagyi cí­méért, a ja­pá­nok biz­to­san ut­ca­hos­szal nyer­né­nek. Az ame­ri­ka­iak is csi­nál­tak már fa­gyit min­den­ből a la­zac­tól a főtt ku­ko­ri­cáig. De azért mi, itt Eu­ró­pá­ban, sőt Ma­gyar­or­szá­gon sem va­gyunk na­gyon le­ma­radva!

A gésaszex már a múlt: újabban ide járnak extrákért a japán férfiak

A gésaszex már a múlt: újabban ide járnak extrákért a japán férfiak

A szi­get­or­szág híres az egyedi, sok­szor me­re­dek helyi szex­szo­ká­sok­ról.

A sze­ren­csés japán férfiak szá­mára olyan szol­gál­ta­tá­sok lé­tez­nek, amik­ről itt­hon ál­modni sem me­rünk.

Vonat alá esett egy idős nő, megúszta karcolások nélkül! - videó

Vonat alá esett egy idős nő, megúszta karcolások nélkül! - videó

Az asszony a saját bu­ta­sága miatt ke­rült a sze­rel­vény alá, kész csoda, hogy élve ki tu­dott mászni.

Teljesen kiborultak a japánok: radioaktív anyaggal építenek utakat

Teljesen kiborultak a japánok: radioaktív anyaggal építenek utakat

Fél­nek, hogy a Fu­kus­hi­má­ból szár­mazó föld miatt sú­lyo­san meg fog­nak be­te­gedni.

Hosszú Katinka újra a régi, ismét repülőn a bajnoknő

Hosszú Katinka újra a régi, ismét repülőn a bajnoknő

Máris el­bú­csú­zott Ja­pán­tól az olim­piai baj­nok klasszis. De vajon mikor jön haza?

Életveszélyben volt Kerényi Miklós Máté, csak a fiára gondolt

Életveszélyben volt Kerényi Miklós Máté, csak a fiára gondolt

Fel­ké­szült a leg­rosszabbra.

A szí­nész tudta, hogy van, ami fö­lött nincs ha­talma, és már fel­ké­szült a leg­rosszabbra.

Ezt látni kell, Hosszú Katinka ezzel a képpel lepte meg Shane Tusupot

Ezt látni kell, Hosszú Katinka ezzel a képpel lepte meg Shane Tusupot

A ma­gyar sport álom­párja együtt ün­ne­pel Ja­pán­ban.

A ma­gyar sport álom­párja együtt ün­ne­pel Ja­pán­ban. Az Iron Lady közös fo­tó­val lepte meg Shane-t.

Undorító, ezzel maszturbált a férfi, azonnal kórházba is került

Undorító, ezzel maszturbált a férfi, azonnal kórházba is került

Sú­lyos fer­tő­zés­sel vit­ték be a kli­ni­kára! Nem hiába tartja a mon­dás, hogy min­denki a saját kárán tanul.

Repülőgép-katasztrófa történt: testek lebegnek az óceán felszínén

Repülőgép-katasztrófa történt: testek lebegnek az óceán felszínén

Az ame­ri­kai ha­di­ten­ge­ré­szet egyik re­pü­lő­gé­pé­vel tör­tént sze­ren­csét­len­ség.

Az ame­ri­kai ha­di­ten­ge­ré­szet egyik re­pü­lő­gé­pé­vel tör­tént sze­ren­csét­len­ség, a gép a Csen­des-óce­ánba zu­hant.

Vérbe fagyva találtak az idős nőre, különös sérüléseit senki sem érti

Vérbe fagyva találtak az idős nőre, különös sérüléseit senki sem érti

A rend­őr­ség nem másra gya­nak­szik, mint egy sző­rös kis há­zi­ál­latra.

A rend­őr­ség nem másra gya­nak­szik, mint egy sző­rös kis há­zi­ál­latra.

Kísértetházra bukkantak, levágott testrészekkel voltak teli a szobák

Kísértetházra bukkantak, levágott testrészekkel voltak teli a szobák

Egy bűzlő épü­let­hez hív­ták ki a rend­őrö­ket, akik közül töb­ben rosszul let­tek, mikor be­lép­tek az ajtón.

Borzalmas látvány fogadta a nyomozókat: halott nő feküdt az erkélyen

Borzalmas látvány fogadta a nyomozókat: halott nő feküdt az erkélyen

Az ál­do­zat már nagy­já­ból egy éve az er­kélyre volt rejtve, mire a ha­tó­sá­gok rá­ta­lál­tak.

Durva részletek a tömeggyilkosságról: vallott a holttestekkel élő férfi

Durva részletek a tömeggyilkosságról: vallott a holttestekkel élő férfi

A fi­a­tal japán férfi la­ká­sá­ban ki­lenc holt­tes­tet ta­lál­tak a ha­tó­sá­gok.

A fi­a­tal japán férfi la­ká­sá­ban ki­lenc holt­tes­tet ta­lál­tak a ha­tó­sá­gok, a tet­tes pedig el­mondta nekik, ho­gyan ölt.

Talmácsi Gábor visszatér egykori csapatához. Mire készül?

Talmácsi Gábor visszatér egykori csapatához. Mire készül?

Szé­dü­le­tes ver­se­nyekre van ki­lá­tás a Mo­toGP haj­rá­já­ban.

Szé­dü­le­tes ver­se­nyekre van ki­lá­tás a Mo­toGP haj­rá­já­ban a 2017-es évad vé­gé­hez kö­ze­ledve.

Japán idén eddig csak három menekültet fogadott be...

Japán idén eddig csak három menekültet fogadott be...

Az összes me­ne­dék­kérő 0,03 %-a...

Ez az összes me­ne­dék­ké­rő­nek mind­össze 0,03 szá­za­léka! Nem is akar­nak ezen vál­toz­tatni, akkor sem, ha sok mil­li­ó­val ke­ve­seb­ben lesz­nek.

Teljes sokk: Észak-Korea újabb rakétát lőtt ki

Teljes sokk: Észak-Korea újabb rakétát lőtt ki

Ez­út­tal Ja­pánt cé­loz­ták meg.

Kim Dzson­gu­nék ez­út­tal Ja­pánt cé­loz­ták meg a tö­meg­pusz­tító-fegy­ver­rel - med­dig mehet még el Észak-Korea? Dél-Korea már vá­la­szolt.

Ez az ősi japán szexrituálé izgatja most leginkább a férfiak fantáziáját

Ez az ősi japán szexrituálé izgatja most leginkább a férfiak fantáziáját

Ke­ve­sen tud­ják, hogy a gésák mi­csoda per­ver­zi­ó­kat kí­nál­nak a tea­há­zak­ban!

Év­szá­za­do­kon ke­resz­tül fej­lesz­tet­ték mű­vé­szi szintre sze­xu­a­li­tá­su­kat a ja­pá­nok. De a szi­get­or­szá­gon túl csak ke­ve­sen tud­ják, hogy a ki­mo­nóba öl­töz­te­tett gésák mi­csoda per­ver­zi­ó­kat kí­nál­nak a tea­há­zak­ban.

Mi lapul a selyemkimonó alatt? Íme, a gésák legforróbb titka

Mi lapul a selyemkimonó alatt? Íme, a gésák legforróbb titka

A tö­ré­keny japán nők meg­kapó szép­sége vi­lág­szerte meg­igézi a férfi­a­kat.

A tö­ré­keny japán nők meg­kapó szép­sége és a gé­sa­kul­tusz vi­lág­szerte meg­igézi a férfi­a­kat. De vajon mit rejt a lá­gyan le­omló se­lyem­kön­tös?

Rakétát lőtt ki Korea, Japán a célpont?

Rakétát lőtt ki Korea, Japán a célpont?

Észak-Korea újabb bal­lisz­ti­kus ra­ké­tát bo­csá­tott fel ked­den reg­gel.

Észak-Korea újabb bal­lisz­ti­kus ra­ké­tát bo­csá­tott fel ked­den reg­gel, amely át­re­pült Japán észak­ke­leti része fe­lett és a Csen­des-óce­ánba csa­pó­dott.

Ez az ország válhat a következő atomhatalommá

Ez az ország válhat a következő atomhatalommá

Meg­tör­tén­het a le­he­tet­len.

Az ál­landó nuk­le­á­ris fe­nye­ge­tett­ség ha­tá­sára meg­tör­tén­het a le­he­tet­len: Ja­pán­ban egyre töb­ben fon­tol­gat­ják atom­fegy­ve­rek be­szer­zé­sét.

Bizarr japán férfiasság robbantotta fel a netet

Bizarr japán férfiasság robbantotta fel a netet

Az ágas­kodó hím­ta­got le­fo­tóz­ták.

A bár­so­nyo­san pihés, ágas­kodó hím­ta­got le­fo­tóz­ták. El­ké­pesztő se­bes­ség­gel ter­jed a neten a kü­lö­nös fel­vé­tel.

Magyar pasikra buktak, kiütöttük a japán lányokat

Magyar pasikra buktak, kiütöttük a japán lányokat

A ma­gyar női ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott gyor­san el­vette a Japán lá­nyok ked­vét. Lehet, hogy az ázsiai spor­to­lók már nem is sze­re­tik annyira Bu­da­pes­tet?

Baljós dolgot találtak az atomerőműben, teljes a készültség

Baljós dolgot találtak az atomerőműben, teljes a készültség

Je­lez­tek a su­gár­ér­zé­ke­lők, a szak­ér­tők nuk­le­á­ris anyagra buk­kan­tak. Év­ti­ze­dekbe telik a prob­léma meg­ol­dása.

A szak­ér­tők nuk­le­á­ris anyagra buk­kan­tak. Év­ti­ze­dek kel­le­nek a meg­ol­dás­hoz.

Végre kiderült, miért maradnak sokáig szépek és fiatalok a japán nők

Végre kiderült, miért maradnak sokáig szépek és fiatalok a japán nők

Ész­re­vet­ted már, mi­lyen kor­ta­la­nok a japán höl­gyek? Mintha raj­tuk va­la­hogy nem fogna az idő: szé­pek és kar­csúak ma­rad­nak. De vajon mitől?

Ész­re­vet­ted már, mi­lyen kor­ta­la­nok a japán höl­gyek? Mintha raj­tuk va­la­hogy nem fogna az idő: szé­pek és kar­csúak ma­rad­nak. De vajon mitől? Meg­mu­tat­juk, mit esz­nek, ho­gyan élnek, mi lehet a kor­ta­lan­sá­guk, kar­csú­sá­guk titka. Hidd el, nem nehéz kö­vetni mind­azt, amit tesz­nek!

Pusztító a hőség: már hétszázan kaptak hőgutát, ketten meghaltak

Pusztító a hőség: már hétszázan kaptak hőgutát, ketten meghaltak

Csak­nem hét­száz em­bert vit­tek kór­házba a múlt héten Ja­pán­ban...

Csak­nem hét­száz em­bert vit­tek kór­házba a múlt héten Ja­pán­ban sú­lyos hő­guta tü­ne­te­i­vel...

Görbicz Anita meghatódott, ilyet még nem látott

Görbicz Anita meghatódott, ilyet még nem látott

A ma­gyar ké­zi­labda-klasszist nem akár­mi­lyen meg­le­pe­tés fo­gadta a szom­bati meccsén.

A ma­gyar ké­zi­labda-klasszist nem akár­mi­lyen meg­le­pe­tés fo­gadta a szom­bati meccsén.

A lakosok visszatérhetnek Fukusimába - meghalni

A lakosok visszatérhetnek Fukusimába - meghalni

Hat évvel a fu­kus­imai erőmű-ka­taszt­rófa után a la­ko­sok vissza­tér­het­nek ere­deti lak­he­lyükre - ezzel vi­szont van egy kis baj.

Elképesztő japán diétaötlet: Ez a reggeli megváltoztatja a napodat!

Elképesztő japán diétaötlet: Ez a reggeli megváltoztatja a napodat!

Vágy­ál­ma­id­ban min­dig fa­gyit reg­ge­li­zel? Nos, lehet, hogy ez nem is olyan rossz ötlet, mint eddig hit­ted!

Meglepő japán trükkel teheted sokkal hatékonyabbá a diétádat

Meglepő japán trükkel teheted sokkal hatékonyabbá a diétádat

Marie Kondo híres KonMari mód­szere a di­é­tád­ban is ren­det tesz!

Marie Kondo egyre hí­re­sebb KonMari mód­sze­rét eddig csak ta­ka­rí­tásra, se­lej­te­zésre és a hol­mik ügyes tá­ro­lá­sára hasz­nál­ták a nők. Ám ki­de­rült: a di­é­tát is ha­té­ko­nyabbá és él­ve­ze­te­sebbé te­heti ez a kü­lön­le­ges japán mód­szer.

Íme, a japán nők titka, amivel 10 évet fiatalodhatsz!

Íme, a japán nők titka, amivel 10 évet fiatalodhatsz!

Vajon minek kö­szön­hető a japán nők kor­ta­lan szép­sége? Jó hí­rünk van: te is könnyen el­les­he­ted a szép­ség­trük­köt.

Vajon minek kö­szön­hető a japán nők kor­ta­lan szép­sége? Jó hí­rünk van: te is könnyen el­les­he­ted a szép­ség­trük­köt.

A gésák ősi szextitka: Ilyen vaginaszorításra vágynak a férfiak

A gésák ősi szextitka: Ilyen vaginaszorításra vágynak a férfiak

A nagy tit­­kot a gésák ge­ne­rá­ci­ó­ról ge­ne­rá­ci­óra adták to­­vább egy­más­nak. Ezzel a mód­szer­rel te is me­se­beli él­mé­nyek­hez jut­tat­ha­tod a ked­ve­sed!

Mezcserére kényszerült Kassai Japánban

Mezcserére kényszerült Kassai Japánban

A szü­net­ben át kel­lett öl­töz­nie.

A ma­gyar bíró ve­zette a nem­zet­közi torna má­so­dik meccsét, de a szü­net­ben át kel­lett öl­töz­nie, hogy ne za­varja össze a dél-ko­reai csa­pat já­té­ko­sait.

Bizarr és életveszélyes divat terjed a párok között!

Bizarr és életveszélyes divat terjed a párok között!

4 má­sod­perc vá­lasztja el őket a ha­lál­tól! Ja­pán­ban hódít ez az őrü­let. Több mint 400-an már be­vál­lal­ták.

4 má­sod­perc vá­lasztja el őket a ha­lál­tól! Ja­pán­ban hódít ez az őrü­let. Több mint 400-an már be­vál­lal­ták.

Szeretnél 10 évvel fiatalabbnak tűnni? Lesd el a japán nők egyszerű titkát!

Szeretnél 10 évvel fiatalabbnak tűnni? Lesd el a japán nők egyszerű titkát!

Az ázsiai nők tö­ké­le­tes bőre nem a vé­let­len műve.

Az ázsiai nők tö­ké­le­tes bőre nem a vé­let­len műve. Is­me­rik és ki­hasz­nál­ják a rizs va­rázs­la­tos ere­jét, hogy ki­si­mít­sák az egye­net­len­sé­ge­ket és el­tün­tes­sék a pig­ment­fol­to­kat.

El kell hagynia Európát a magyar sztárbírónak

El kell hagynia Európát a magyar sztárbírónak

De nem bün­te­tés­ből, hanem meg­tisz­tel­te­tés­ből. Az öreg kon­ti­nenst rajta és a kol­lé­gáin kívül egy szlo­vén se­gítő fogja kép­vi­selni a ran­gos tor­nán.

De nem bün­te­tés­ből, hanem meg­tisz­tel­te­tés­ből. Az öreg kon­ti­nenst rajta és a kol­lé­gáin kívül egy szlo­vén se­gítő fogja kép­vi­selni a ran­gos tor­nán.

Íme, a japán nők ősi titka: Szexi gésabugyit rejt a kimonó!

Íme, a japán nők ősi titka: Szexi gésabugyit rejt a kimonó!

A japán nő mű­vé­sze a sze­re­lem­nek.

A japán nők mű­vé­szi szin­ten űzik a sze­rel­met, s a mai napig hűen őrzik a gésák leg­fi­no­mabb szex­tit­kait.

Szomorú visszatérés, Bianchira emlékezik a Forma-1

Szomorú visszatérés, Bianchira emlékezik a Forma-1

Két éve tör­tént a ször­nyű bal­eset.

Két évvel ez­előtt szen­ve­dett sú­lyos bal­ese­tet a fran­cia ver­senyző, amibe ki­lenc hó­nap­pal ké­sőbb halt bele. Nem fe­led­kez­tek el a ször­nyű tra­gé­di­á­ról Ja­pán­ban.

UFO-landolást videóztak a japán tinilányok

UFO-landolást videóztak a japán tinilányok

A ka­mu­szagú vi­deót 5 mil­li­óan lát­ták!

Az erő­sen ka­mu­szagú videó, ami egy japán tini Yo­uTube-csa­tor­ná­jára ke­rült fel, tény­leg el­gon­dol­kod­tatja az em­bert... Vajon meg­tör­tént, vagy át­ver­nek min­ket?

Misztikus óriás sokkolta a tudósokat

Misztikus óriás sokkolta a tudósokat

Azt hit­ték, ilyen állat csak a me­sék­ben lé­te­zik, most mégis meg­ta­lál­ták!

Azt hit­ték, ilyen állat csak a me­sék­ben lé­te­zik - most mégis meg­ta­lál­ták a ha­tal­masra nőtt pél­dányt!

Meglovagolta beosztottját egy japán politikus

Meglovagolta beosztottját egy japán politikus

Nem sze­re­tett volna sáros lenni az ál­lam­férfi, mikor meg­lá­to­gatta a táj­fun súj­totta tér­sé­get.

Nem sze­re­tett volna sáros lenni az ál­lam­férfi, mikor meg­lá­to­gatta a táj­fun súj­totta tér­sé­get.

Justin Bieber miatt törhet ki a fertőző járvány Japánban!

Justin Bieber miatt törhet ki a fertőző járvány Japánban!

Hu­szon­öt­ez­ren máris ve­szély­ben.

Hu­szon­öt­ez­ren máris ve­szély­ben. MIn­dez egy ti­zen­ki­lenc éves fi­a­tal miatt, aki kép­te­len volt le­mon­dani Jus­tin­ról. Ja­pán­ban most ri­asz­tást adtak ki.

Fogadjunk, hogy nem találod ki, hány éves ez a szexbomba!

Fogadjunk, hogy nem találod ki, hány éves ez a szexbomba!

Fel­rob­ban­totta a netet dögös fo­tó­i­val ez a japán mo­dell, száz­ez­res ra­jon­gó­tá­bora tá­tott száj­jal fi­gyeli min­den lé­pé­sét! Döb­be­ne­tes fotók!

Ez a férfi a vérengző japán merénylő! 19 embert késelt halálra

Ez a férfi a vérengző japán merénylő! 19 embert késelt halálra

A ke­gyet­len ámok­futó egy moz­gás­sé­rül­te­ket gon­dozó ott­honba ron­tott be, majd ka­sza­bolni kez­dett.

A ke­gyet­len ámok­futó egy moz­gás­sé­rül­te­ket gon­dozó ott­honba ron­tott be, majd ka­sza­bolni kez­dett.

Újabb vérengzés: késes merénylő öldökölt Japánban

Újabb vérengzés: késes merénylő öldökölt Japánban

Ha­tal­mas a káosz. Még nem tudni pon­to­san, hány sé­rültje és ha­lottja van a bru­tá­lis tá­ma­dás­nak.

Ha­tal­mas a káosz. Még nem tudni pon­to­san, hány sé­rültje és ha­lottja van a bru­tá­lis tá­ma­dás­nak.

Megtörte a csendet a büntetésből erdőben hagyott kisfiú apja!

Megtörte a csendet a büntetésből erdőben hagyott kisfiú apja!

A bűn­tu­dat­tól aludni sem tud!

Már öt napja bo­lyong a med­vék lakta er­dő­ben az a japán kisfiú, akit szü­lei bün­te­tés­ből hagy­tak a fák közt. A bűn­tu­dat­tól aludni sem tud­nak!

Fellebben a kimonó, kiderül a nagy titok: ilyen a szexi gésabugyi!

Fellebben a kimonó, kiderül a nagy titok: ilyen a szexi gésabugyi!

Mi is le­hetne kel­le­me­sebb meg­le­pe­tés, mint egy szexi gésa fe­hér­ne­mű­szett a há­ló­szo­bá­ban? Ilyet még nem lát­tál!

Őrült képrejtvény: Te megtalálod a Holdat a felvágottak közt?

Őrült képrejtvény: Te megtalálod a Holdat a felvágottak közt?

Egy öt­le­tes japán tette fel ezt a rejt­vényt el­ső­ként a Twit­terre. Első pil­lan­tásra úgy tűnik, mintha 15 féle fel­vá­gott lenne a képen. Azon­ban...

Egy öt­le­tes japán tette fel ezt a rejt­vényt el­ső­ként a Twit­terre. Első pil­lan­tásra úgy tűnik, mintha 15 féle fel­vá­gott lenne a képen. Azon­ban a trük­kö­sen az egyik a Hol­dat áb­rá­zolja!

Felejtsd el a gésák titkát, a japán nők most ezzel vadítanak szex közben

Felejtsd el a gésák titkát, a japán nők most ezzel vadítanak szex közben

A klasszi­kus tea­há­zak kifi­no­mult fül­ledt­sége már a múlté!

A klasszi­kus tea­há­zak fül­ledt­sége már a múlté, Új, sok­kal iz­ga­tóbb dalok jön­nek!

Új találmány: Soha többet nem kell lakkozni a lábkörmödet

Új találmány: Soha többet nem kell lakkozni a lábkörmödet

Ez az új japán ta­lál­mány for­ra­dal­ma­sítja a láb­kör­mök lak­ko­zá­sát.

Kiderült, ez okozta az ecuadori és a japán földrengésözönt

Kiderült, ez okozta az ecuadori és a japán földrengésözönt

Po­koli a hely­zet.

Po­koli a hely­zet a ka­taszt­rófa súj­totta te­rü­le­te­ken. Sok száz ha­lott, ren­ge­teg sé­rült, el­tűn­tek után ku­tató men­tő­ala­ku­la­tok. Sokan kér­de­zik, vé­let­len lenne, hogy az óceán két át­el­le­nes pont­ján szinte egy idő­ben nyí­lik meg a föld?

Döglött hal hullott az égből, félbeszakadt a meccs

Döglött hal hullott az égből, félbeszakadt a meccs

De­rült égből szar­dí­nia? Sport­tör­té­nelmi eset egy japán mér­kő­zé­sen. Ki­vé­te­le­sen nem sö­rös­po­hár, szo­tyis zacskó vagy le­tört szék­da­rab miatt.

De­rült égből szar­dí­nia? Sport­tör­té­nelmi eset egy japán base­ball­mér­kő­zé­sen. Ki­vé­te­le­sen nem sö­rös­po­hár, ap­ró­pénz, szo­tyis zacskó vagy le­tört szék­da­rab miatt.

Hátborzongató jelenségeket figyeltek meg a földrengések helyszínein!

Hátborzongató jelenségeket figyeltek meg a földrengések helyszínein!

A két ka­taszt­rófa súj­totta hely­szí­nen fur­csa dol­go­kat ész­lel­tek...

Ja­pán­ban 7,3-as, Ecu­á­dor­ban pedig 7,8-as erős­ségű föld­ren­gés pusz­tí­tott a na­pok­ban. A két ka­taszt­rófa súj­totta he­lyet azon­ban nem csak ez köti össze, hanem az is, hogy mind­két hely­szí­nen fur­csa dol­go­kat ész­lel­tek a ren­gé­sek előtt, és után.

Jön az átlátszó vonat Japánban! - Videó

Jön az átlátszó vonat Japánban! - Videó

2018-ra el­ké­szül a ka­mé­le­on­szerű vonat, mely tel­je­sen bele fog ol­vadni a kör­nye­ze­tébe. Ehhez egy spe­ci­á­lis, tük­rö­ződő és fé­lig­át­eresztő anya­got hasz­nál­nak majd, amit a bur­koltra tesz­nek.

2018-ra el­ké­szül a ka­mé­le­on­szerű vonat, mely tel­je­sen bele fog ol­vadni a kör­nye­ze­tébe egy spe­ci­á­lis, tük­rö­ződő anyag­nak kö­szön­he­tően.

Rejtélyes pusztítás: Földönkívüliek zúzhatták szét a japán űrszondát

Rejtélyes pusztítás: Földönkívüliek zúzhatták szét a japán űrszondát

A mű­hold­nak már­cius 26-án, szom­ba­ton kel­lett volna élet­je­let adnia ma­gá­ról, de va­lami na­gyon kü­lö­nös tör­tént vele.

Bizarr álláshirdetés: Nindzsákat keresnek a japánok!

Bizarr álláshirdetés: Nindzsákat keresnek a japánok!

Harci ta­pasz­ta­lat sem kell!

Nin­dzsák­nak írt ki ál­lás­hir­de­tést a japán Aicsi pre­fek­túra, hogy a sö­tét­ség és lo­pa­ko­dás mes­te­re­i­nek se­gít­sé­gé­vel minél több tu­ris­tát csa­lo­gas­son a ré­gi­óba.

Itt a titok, ezért nem késnek a japán vonatok!

Itt a titok, ezért nem késnek a japán vonatok!

Macs­ká­kat al­kal­maz a japán vasút.

Tama,a macska, 9 évig szol­gálta a japán vas­utat, és ez alatt 1 perc késés sem volt. Saj­nos jú­ni­us­ban el­tá­vo­zott, de a múlt héten ki­ne­vez­ték az utód­ját.

Emberi fül nő egy patkány hátán. Jó lesz ránk

Emberi fül nő egy patkány hátán

A jövő el­kez­dő­dött.

Ma­hol­nap akár a fe­jün­ket is el­ve­szít­het­jük, mert ka­punk he­lyette má­si­kat... Bi­zarr kí­sér­le­te­zésbe fog­tak Ja­pán­ban!

Harmadszorra támadta meg a rák a Batman sztárját

Harmadszorra támadta meg a rák a Batman sztárját

Ken Wa­ta­nabe ismét hosszú kór­házi ke­ze­lésre szo­rul, mi­u­tán a tes­té­ben újabb rákos el­vál­to­zást ta­lál­tak.

Ken Wa­ta­nabe ismét hosszú kór­házi ke­ze­lésre szo­rul, mi­u­tán a tes­té­ben újabb rákos el­vál­to­zást ta­lál­tak.

Pulykaként éli mindennapjait egy japán férfi!

Pulykaként éli mindennapjait egy japán férfi!

Hogy lehet az ember iga­zán bol­dog?

Sokan sok­fé­lét val­la­nak arról, ho­gyan is lehet az ember iga­zán bol­dog. Nincs uni­ver­zá­lis vá­lasz a kér­désre. A puly­ka­em­ber esete épp ezt bi­zo­nyítja.

Antigravitációs szobanövény a legújabb őrület

Antigravitációs szobanövény a legújabb őrület

Nem hi­szel a sze­med­nek!

A le­begő bon­szai ga­ran­tál­tan olyasmi, amit még a ba­rá­taid is tá­tott száj­jal fog­nak nézni.

Gusztustalan és iszonytató: szexbabák pedofiloknak

Gusztustalan és iszonytató: szexbabák pedofiloknak

A pe­dofi­lok sze­rint vi­szont meg­menti őket a bűn­től. A gyo­mor­for­gató ötlet ter­mé­sze­te­sen Ja­pán­ból szár­ma­zik.

Az üzlet japán öt­let­gaz­dája sze­rint amit ő tesz, az meg­menti a pe­dofi­lo­kat a bűn­től.

Ébredjen a világ legabszurdabb szolgáltatásával!

Ha nehezen ébred, használja a világ legabszurdabb szolgáltatását!

Kel­jen fel csengő hangú japán is­ko­lás­lá­nyok te­le­fon­hí­vá­sára, ha tet­szik az ötlet.

Kel­jen fel csengő hangú japán is­ko­lás­lá­nyok te­le­fon­hí­vá­sára, ha tet­szik az ötlet.

Elképesztő: 100 pirítóst fal fel 6 perc alatt a kákabélű női evőbajnok!

Elképesztő: 100 pirítóst fal fel 6 perc alatt a kákabélű női evőbajnok!

A vé­konyka japán női evő­baj­nok nem elő­ször sok­kolja a vi­lá­got. Évek óta töl­tö­geti fel a za­bá­lós vi­de­óit a Yo­u­tube-ra.

Az év ötlete, a trükkös lapka csoki!

Az év ötlete, a trükkös lapka csoki!

Mint min­den iga­zán őrült dol­got, ezt is a ja­pá­nok ta­lál­ták ki...

Mint min­den iga­zán őrült dol­got, ezt is a ja­pá­nok ta­lál­ták ki. A lapka sajt min­tá­jára, lapka cso­kit kezd­tek áru­sí­tani. Hogy mi min­denre lehet hasz­nálni, szinte hi­he­tet­len.

Így csomagold az ajándékod profi módon!

Így csomagold az ajándékod profi módon!

Azt eddig is tud­tuk, hogy a ja­pá­nok pa­pír­haj­to­ga­tás­ban mes­te­rek! De ki­de­rült, aján­dék­cso­ma­go­lás­ban is ver­he­tet­le­nek...

Azt eddig is tud­tuk, hogy a ja­pá­nok pa­pír­haj­to­ga­tás­ban mes­te­rek! De hogy aján­dék­cso­ma­go­lás­ban is ver­he­tet­le­nek, azt még csak most fe­dez­tük fel. Lesd el te is a leg­jobb trük­kö­ket, és az aján­dé­kod úgy fog ki­nézni, mintha profik cso­ma­gol­ták volna!

Fociedzés után japánverés

Fociedzés után japánverés a kéziseknél

A lá­nyok edzé­sén még a fo­ci­labda is elő­ke­rült. Hogy aztán ki­sebb mé­retű lasz­ti­val simán le­győz­zük a ja­pá­no­kat. Irány a vb-nyol­cad­döntő!

A lá­nyok edzé­sén a fo­ci­labda is elő­ke­rült, hogy aztán ki­sebb mé­retű lasz­ti­val simán le­győz­zék Ja­pánt. Irány a vb-nyol­cad­döntő!

A leggazdagabb országok hallani sem akarnak a migránsokról

A leggazdagabb országok hallani sem akarnak a migránsokról

A leg­gaz­da­gabb or­szá­gok min­den követ meg­moz­gat­nak annak ér­de­ké­ben, hogy rájuk ne vo­nat­koz­za­nak szi­gorú sza­bá­lyok.

Tengeri szörny akadt a horogra Japánban

Tengeri szörny akadt a horogra Japánban

A hor­gász­ban meg­állt az ütő, ami­kor ki­buk­kant a ho­rogra akadt hal feje.

A hor­gász­ban meg­állt az ütő, ami­kor ki­buk­kant a ho­rogra akadt hal feje. Meg volt győ­ződve arról, hogy egy ten­geri ször­nyet fo­gott ki.

Húzz tangát a mobilodra! Ez az új divat!

Húzz tangát a mobilodra! Ez az új divat!

Ter­mé­sze­te­sen ez a bo­lon­dos mánia is Ja­pán­ból in­dult vi­lág­hó­dító út­jára. A ke­res­let máris óri­ási, így a kí­ná­lat is igen vál­to­za­tos.

Ter­mé­sze­te­sen ez a bo­lon­dos mánia is Ja­pán­ból in­dult vi­lág­hó­dító út­jára. A ke­res­let máris óri­ási, így a kí­ná­lat is igen vál­to­za­tos.