CÍMKE: 'izrael'

Dráma a levegőben: felrobbant a repülő kereke, hőssé vált a pilóta

Dráma a levegőben: felrobbant a repülő kereke, hőssé vált a pilóta

A re­pü­lő­gép pi­ló­tája ha­tal­mas hős­tet­tet haj­tott végre hét­főn, végül min­denki ép­ség­ben meg­úszta.

Összeállt a mezőny: ők az Eurovíziós Dalfesztivál döntősei

Összeállt a mezőny: ők az Eurovíziós Dalfesztivál döntősei

Ha­ma­ro­san ki­de­rül, me­lyik or­szág nó­tája nyeri a ver­senyt. Ná­lunk meg­hall­gat­ha­tod a da­lo­kat!

Ha­ma­ro­san ki­de­rül, me­lyik or­szág nó­tája nyeri a ver­senyt. Ná­lunk meg­hall­gat­ha­tod a da­lo­kat!

Megható pillanatok: Pápai Joci búcsúzott az Eurovízió elődöntőjében

Megható pillanatok: Pápai Joci búcsúzott az Eurovízió elődöntőjében

A ma­gyar éne­kes min­dent meg­tett a to­vább­ju­tás ér­de­ké­ben.

A ma­gyar éne­kes min­dent meg­tett a to­vább­ju­tás ér­de­ké­ben.

Elképesztő, amit Pápai Joci tett az Eurovízió színpadán

Elképesztő, amit Pápai Joci tett az Eurovízió színpadán

Le­nyű­gö­zött min­den­kit.

A ma­gyar éne­kes le­nyű­gö­zött min­den­kit cso­dá­la­tos hang­já­val.

Kezdődik az Eurovíziós Dalfesztivál: Pápai Jocit a döntőbe jósolják

Eurovíziós Dalfesztivál: Pápai Jocit a döntőbe jósolják

Az éne­kes ma este, he­te­dik­ként áll szín­padra az első elő­dön­tő­ben.

Az éne­kes ma este, he­te­dik­ként áll szín­padra az első elő­dön­tő­ben.

Botrány az Eurovízió körül, durva, ami kiderült a szuperszexi műsorvezetőről

Botrány az Eurovízió körül, durva, ami kiderült a szuperszexi műsorvezetőről

A 33 éves mo­dell lesz az idei Eu­ro­ví­zió mű­sor­ve­ze­tője, de nem­rég ki­de­rült róla va­lami na­gyon kínos dolog.

Különleges rituáléval készül az Eurovízióra Pápai Joci

Különleges rituáléval készül az Eurovízióra Pápai Joci

Má­sod­szorra kép­vi­seli ha­zán­kat.

Má­sod­szorra kép­vi­seli ha­zán­kat.

Utolsó üzenet a fellépés előtt: így készült az Eurovízióra Pápai Joci

Utolsó üzenet a fellépés előtt: így készült az Eurovízióra Pápai Joci

A zsűri előtt már bi­zo­nyí­tott, ma a kö­zön­sé­get kell meg­győz­nie.

A zsűri előtt már bi­zo­nyí­tott, ma a kö­zön­sé­get kell meg­győz­nie.

Orbán Viktort méltatja a Mazsihisz levele

Orbán Viktort méltatja a Mazsihisz levele

Nagy­ra­be­csü­lé­sét fe­jezte ki He­is­ler.

Nagy­ra­be­csü­lé­sét fe­jezte ki a Ma­gyar­or­szági Zsidó Hit­köz­sé­gek Szö­vet­sé­gé­nek (Ma­zsi­hisz) el­nöke az Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök­nek írt le­ve­lé­ben.

Ezt benézte: Százezret bukott a magyar sztár, de nem érdekli

Ezt benézte: Százezret bukott a magyar sztár, de nem érdekli

Kris­tóf he­ro­i­kus nyu­ga­lom­mal vi­seli...

Kris­tóf he­ro­i­kus nyu­ga­lom­mal vi­seli, hogy el­néz­ték a dá­tu­mot re­pü­lő­je­gye­ken, így úja­kat kel­lett ven­niük keddre.

Tarol a neten a 13 éves magyar kislány halálos drámája

Tarol a neten a 13 éves magyar kislány halálos drámája

Mo­dern Ins­tag­ram-szto­rit for­gat­tak egy Ausch­witz­ban meg­gyil­kolt kis­lány 75 éve írt nap­ló­já­ból.

Mo­dern Ins­tag­ram-szto­rit for­gat­tak egy Ausch­witz­ban meg­gyil­kolt kis­lány 75 éve írt nap­ló­já­ból. Az ötlet döb­be­ne­tes siker lett, vi­lág­szerte már több mint 1,5 mil­lió ember kö­veti a ma­gyar Hey­man Éva em­lé­kére lét­re­ho­zott Ins­tag­ram-fi­ó­kot.

Rajonganak a neten Pápai Joci daláért

Rajonganak a neten Pápai Joci daláért

A ma­gyar dal egyre nép­sze­rűbb az in­ter­ne­ten, leg­alábbis erre utal a több mint 3 mil­liós le­töl­tés és a kom­men­tár­adat.

A ma­gyar dal egyre nép­sze­rűbb az in­ter­ne­ten, leg­alábbis erre utal a több mint 3 mil­liós le­töl­tés és a kom­men­tár­adat.

Gyöngyösi Márton zsidóellenességét újabb felvétel bizonyítja

Gyöngyösi Márton zsidóellenességét újabb felvétel bizonyítja

A Job­bik "front­em­be­ré­ről" ke­rült elő egy újabb kínos fel­vé­tel.

A Job­bik "front­em­be­re­i­ről" na­ponta ke­rül­nek elő an­ti­sze­mi­tiz­mu­suk bi­zo­nyí­té­kai.

Sargentinit videóban méltatta a Hamasz terrorszervezet propagandaoldala

Sargentinit méltatta a Hamasz terrorszervezet

A Gázai öve­ze­tet meg­szállva tartó, Iz­rael el­pusz­tí­tá­sára tö­rekvő hír­hedt ter­ror­szer­ve­zet pro­pa­gan­da­ol­dala, az EPAL Media Cen­ter arab nyelvű vi­de­ó­ban üd­vö­zölte Ju­dith Sar­gen­tini párt­ját.

Kiutasítási botrány Izrael és Ukrajna között!

Kiutasítási botrány Izrael és Ukrajna között!

Teg­nap már tár­gyal­tak az ügy­ről.

Az uk­rá­nok ki­uta­sí­tot­tak 35 iz­ra­e­lit, majd Iz­rael vissza­vá­gott és a Ben Gu­rion re­pü­lő­tér­ről vissza­kül­dött ugyan­annyi uk­ránt a ha­zá­jába.

Távozhat az NB I-ből a magyar válogatott focista

Távozhat az NB I-ből a magyar válogatott focista

Iz­ra­el­ben foly­tat­hatja a pá­lya­fu­tá­sát.

Ba­ráth Bo­tond az iz­ra­eli él­vo­nal­ban foly­tat­hatja a pá­lya­fu­tá­sát. De­cem­ber 31-én jár le a szer­ző­dése, in­gyen tá­voz­hatna a Hon­véd­tól.

Külgazdasági képviseletet nyitunk Izraelben

Orbán Viktor: Külgazdasági képviseletet nyitunk Izraelben

A je­ru­zsá­lemi iroda újabb elő­re­lé­pés lesz a ma­gyar-iz­ra­eli kap­cso­la­tok szo­ro­sabbra fű­zé­sé­ben.

A je­ru­zsá­lemi iroda újabb elő­re­lé­pés lesz a ma­gyar-iz­ra­eli kap­cso­la­tok szo­ro­sabbra fű­zé­sé­ben.

Összepakolt a sztárpár: Világkörüli útra indulnak

Összepakolt a sztárpár: Világkörüli útra indulnak

Évek óta Iz­ra­el­ben élnek...

Évek óta Iz­ra­el­ben élnek, de most el­ér­ke­zett­nek lát­ják az időt, hogy hosszabb időre el­hagy­ják ott­ho­nu­kat és be­utaz­zák az egész Föl­det.

Lánya jelentette be: Súlyos betegségben meghalt a népszerű művész

Lánya jelentette be: Súlyos betegségben meghalt a népszerű művész

Rendre az iro­dalmi Nobel-díj vá­ro­má­nyo­sai kö­zött em­le­get­ték, ám szer­ve­zete 79 éves ko­rá­ban fel­adta a rák el­leni küz­del­met.

Sosem gondolnád, hogy ezekben az országokban síelni is lehet

Sosem gondolnád, hogy ezekben az országokban síelni is lehet

Mi­lyen or­szá­gok jut­nak eszedbe, ami­kor a sí­e­lést ter­vez­ge­ted?

Mi­lyen or­szá­gok jut­nak eszedbe, ami­kor már a jól meg­ér­de­melt sí­e­lést ter­vez­ge­ted?

Újabb háború szélén a Közel-Kelet? Megrázó felvételek!

Újabb háború szélén a Közel-Kelet? Megrázó felvételek!

Ren­ge­teg ra­ké­tát lőt­tek ki a pa­lesz­ti­nok Iz­rael te­rü­le­tére, melyre lé­gi­tá­ma­dás volt a vá­lasz.

Ren­ge­teg ra­ké­tát lőt­tek ki a pa­lesz­ti­nok Iz­rael te­rü­le­tére, melyre lé­gi­tá­ma­dás volt a vá­lasz.

Itt van Orbán izraeli fotóalbuma

Itt van Orbán izraeli fotóalbuma

Itt van Orbán izraeli fotóalbuma

Ki­ke­rült a Fa­ce­bookra a lá­to­ga­tás több képe. Ezek­ből vá­lo­gat­tunk.

Ki­ke­rült a Fa­ce­bookra a mi­nisz­ter­el­nök je­ru­zsá­lemi és Tel-Aviv-i lá­to­ga­tá­sá­nak több képe. Ezek­ből vá­lo­gat­tunk.

Újabb videót posztolt Orbán Viktor Izraelből

Újabb videót posztolt Orbán Viktor Izraelből

Azo­nos módon lát­ják a 21. szá­zad né­hány kér­dé­sét Ne­tan­ja­hu­val.

Azo­nos módon lát­ják a biz­ton­ság, a ter­ro­riz­mus el­leni harc, a ha­tár­vé­de­lem kér­dé­sét és a mo­dern kori an­ti­sze­mi­tiz­mus prob­lé­má­ját.

A Siratófalhoz is ellátogatott Orbán Viktor

A Siratófalhoz is ellátogatott Orbán Viktor

Két­na­pos iz­ra­eli lá­to­ga­tá­sá­ról újabb ké­pe­ket osz­tott meg kö­zös­ségi ol­da­lán a mi­nisz­ter­el­nök.

Két­na­pos iz­ra­eli lá­to­ga­tá­sá­ról újabb ké­pe­ket osz­tott meg kö­zös­ségi ol­da­lán a mi­nisz­ter­el­nök. A je­ru­zsá­lemi Si­ra­tó­fal­hoz fe­le­sé­gé­vel, Lévai Ani­kó­val együtt ér­ke­zett. A mos­tani út is azt a célt szol­gálta, hogy to­vább erő­sítse Ma­gyar­or­szág és Iz­rael ba­rát­sá­gát.

Feleségével utazott Izraelbe Orbán Viktor

Feleségével utazott Izraelbe Orbán Viktor

Ér­ke­zés Iz­ra­elbe cím­mel vi­deót tett fel Fa­ce­book-ol­da­lára a mi­nisz­ter­el­nök. Orbán Vik­tor ma Je­ru­zsá­lem­ben tár­gyal Ben­ja­min Ne­tan­jahu iz­ra­eli mi­nisz­ter­el­nök­kel.

Orbán Vik­tor ma Je­ru­zsá­lem­ben tár­gyal Ben­ja­min Ne­tan­jahu iz­ra­eli mi­nisz­ter­el­nök­kel.

Nemzetközi botrány: Vallási zarándokhelyet gyalázott meg a szexi modell

Nemzetközi botrány: Vallási zarándokhelyet gyalázott meg a szexi modell

Ko­ráb­ban már volt dolga a ha­tó­sá­gok­kal. Olyan he­lyen nu­di­zott, ahol na­gyon nem kel­lett volna.

Csúnya bakiba futott bele az ENSZ menekültügyi főbiztosa

Csúnya bakiba futott bele az ENSZ menekültügyi főbiztosa

Hiába is­merte el az ENSZ hi­va­ta­los szerve is, hogy meg­ál­la­po­dás szü­le­tett Iz­ra­el­lel, úgy tűnik, korán örül­tek...

Egy év után újabb Orbán-Netanjahu találkozó lesz

Egy év után újabb Orbán-Netanjahu találkozó lesz

Ben­ja­min Ne­tan­jahu ta­valy járt Bu­da­pes­ten, most a ma­gyar kor­mányfő uta­zik Iz­ra­elbe.

Ta­valy jú­nius 17-én Ben­ja­min Ne­tan­jahu sze­mé­lyé­ben har­minc év után elő­ször lá­to­ga­tott Ma­gyar­or­szágra iz­ra­eli mi­nisz­ter­el­nök. Most ezt a hi­va­ta­los ta­lál­ko­zót vi­szo­nozza Orbán Vik­tor, aki szerda dél­után Iz­ra­elbe uta­zik.

Iszlám hitre tért át egy zsidó férfi és az ISIS-hez akart csatlakozni

Iszlám hitre tért át egy zsidó férfi és az ISIS-hez akart csatlakozni

Ilyen talán még soha nem tör­tént Iz­ra­el­ben.

Ilyen talán még soha nem tör­tént Iz­ra­el­ben. A tör­té­net mö­gött egy sze­relmi kap­cso­lat áll, amely há­zas­ság­gal foly­ta­tó­dott.

Moszad-legenda: azonnal zárják le a határokat a muszlimok előtt

Moszad-legenda: azonnal zárják le a határokat a muszlimok előtt

Ér­de­kes vi­de­óüze­ne­tet kül­dött Rafi Eitan a német em­be­rek szá­mára.

Ér­de­kes vi­de­óüze­ne­tet kül­dött Rafi Eitan a német em­be­rek szá­mára.

Brutális terrortámadást akadályozott meg az izraeli titkosszolgálat

Brutális terrortámadást akadályozott meg az izraeli titkosszolgálat

Az iz­ra­eli tit­kos­szol­gá­la­tok­nak kö­szön­hető, hogy Eu­ró­pát nem érte egy szep­tem­ber 11-hez ha­sonló bru­tá­lis ter­ror­tá­ma­dás.

Steiner Kristóf nem kér elégtételt vádlójától

Steiner Kristóf nem kér elégtételt vádlójától

Ok­tó­ber­ben ke­rült bajba...

A nép­szerű gasztrob­log­ger ta­valy ok­tó­ber­ben ke­rült mél­tat­lan hely­zetbe Iz­ra­el­ben, mi­u­tán egy nő őt azo­no­sí­totta tá­ma­dó­ja­ként.

Rossz emlékek: izraeli zászlókat égetnek Németország nagyvárosaiban

Rossz emlékek: izraeli zászlókat égetnek Németország nagyvárosaiban

A német nagy­vá­ro­sok köz­te­rein iz­ra­eli zász­ló­kat éget­nek, Al­la­hot él­te­tik és pe­tár­dá­kat do­bál­nak zsidó gye­re­kekre a ját­szó­té­ren.

Kitilthatják Izraelből Steiner Kristófot!

Kitilthatják Izraelből Steiner Kristófot!

Nem­so­kára Ma­gyar­or­szágra uta­zik, ám kér­dés, hogy lesz-e visszaút?

A ked­velt tévés mű­sor­ve­zető nem­so­kára Ma­gyar­or­szágra uta­zik, ám kér­dés, hogy lesz-e szá­mára visszaút? Az iz­ra­eli ha­tó­sá­gok ki­to­lon­col­hat­ják az or­szág­ból, mi­u­tán egy nő meg­vá­dolta.

Brutális késes támadás történt a buszpályaudvaron - videó

Brutális késes támadás történt a buszpályaudvaron - videó

Aljas módon tá­madt a me­rénylő a biz­ton­sági őrre, éle­té­ért még küz­de­nek.

Aljas módon tá­madt a me­rénylő a biz­ton­sági őrre, aki­nek az éle­té­ért még min­dig küz­de­nek.

Eszméletlen, mit művel a neten a dögösen szexi izraeli katonanő

Eszméletlen, mit művel a neten a dögösen szexi izraeli katonanő

Az Iz­ra­eli Vé­delmi Erők (IDF) egyik ka­to­ná­já­nak a fotói egész egy­sze­rűen fel­rob­ban­tot­ták az in­ter­ne­tet.

Ez durva: Halálos fenyegetéseket kap a magyar sztár

Ez durva: Halálos fenyegetéseket kap a magyar sztár

Po­kollá vált az élete...

Mióta erő­szak vád­já­val elő­ál­lí­tot­ták Kris­tó­fot, po­kollá vált az élete. Nem elég, hogy durva jog­sé­re­lem érte, de töb­ben ha­lá­los fe­nye­ge­té­sek­kel bom­báz­zák.

Támadásba lendül Steiner Kristóf: Nem hagyja annyiban a dolgot!

Támadásba lendül Steiner Kristóf: Nem hagyja annyiban a dolgot!

Teg­napi le­tar­tóz­ta­tása után 6 hosszú órát kuk­solt bör­tön­ben.

Teg­napi le­tar­tóz­ta­tása után 6 hosszú órát kuk­solt bör­tön­ben.

Egy MSZP-hez köthető személyt is őrizetbe vettek Izraelben

Egy MSZP-hez köthető személyt is őrizetbe vettek Izraelben

A hét ele­jén bom­ba­ként rob­bant a hír, hogy le­tar­tóz­tat­tak több mil­li­ár­dos üz­let­em­bert és po­li­ti­kai ta­nács­adót is...

A hét ele­jén rob­bant a hír, hogy le­tar­tóz­tat­tak több mil­li­ár­dos üz­let­em­bert és po­li­ti­kai ta­nács­adót is...

Brrr, Izrael után terápiára kényszerülnek a Honvéd focistái

Brrr, Izrael után terápiára kényszerülnek a Honvéd focistái

Maszk­ban, ga­tyára vet­kőzve: mi lehet a baj? Ezt biz­tos szí­ve­sen meg­úsz­ták volna a baj­nok­csa­pat tag­jai.

Sírva vette át engedélyét Steiner Kristóf

Sírva vette át engedélyét Steiner Kristóf

Fel­lé­le­gez­het...

Az öt éve Iz­ra­el­ben élő és dol­gozó Stei­ner Kris­tóf né­hány napja la­punk­nak me­sélt arról, hogy fel­ké­szült a leg­rosszabb for­ga­tó­könyvre...

Megérkezett Budapestre az izraeli miniszterelnök - ezek az első fotók

Megérkezett Budapestre az izraeli miniszterelnök - ezek az első fotók

Hétfő dél­után le­szállt Bu­da­pes­ten Ben­ja­min Ne­tan­jahu re­pü­lő­gépe.

Hétfő dél­után le­szállt Bu­da­pes­ten Ben­ja­min Ne­tan­jahu re­pü­lő­gépe.

Nem hiszed el, miért költöztek külföldre a magyar sztárok

Nem hiszed el, miért költöztek külföldre a magyar sztárok

Sok ma­gyar sztár köl­tö­zik kül­földre, hiába van­nak kar­ri­er­jük csú­csán. Maj­káék még csak ter­ve­zik.

Egyre több ma­gyar sztár köl­tö­zik kül­földre, hiába van­nak kar­ri­er­jük csú­csán. Leg­utóbb Cso­bot Adél köl­tö­zött csa­lád­já­val Kölnbe, Maj­káék pedig Ame­ri­kába men­né­nek.

Magyar nőre repült rá a tengerparton a nőfaló hollywoodi sztárszínész

Magyar nőre repült rá a tengerparton a nőfaló hollywoodi sztárszínész

Nép­szerű nya­ra­ló­he­lyen, a mesés Ei­lat­ban kap­ták len­cse­végre Jack Ni­chol­sont. A 79 éves sztár Zsu­zsi­nak csapja a sze­let.

Bombanőktől hemzseg a világ legütőképesebb hadserege

Bombanőktől hemzseg a világ legütőképesebb hadserege

Iz­rael azon kevés or­szá­gok egyike, ahol a mai napig sor­ka­to­na­ság van ér­vény­ben.

Steiner Kristófnak mennie kell Izraelből?

Steiner Kristófnak mennie kell Izraelből?

Kris­tóf el­ke­se­re­dett szél­ma­lom­har­cot vív az iz­ra­eli bü­rok­rá­ci­á­val, mivel vá­lása óta csak tu­ris­ta­ként tar­tóz­kod­hat az or­szág­ban.

Kris­tóf el­ke­se­re­dett szél­ma­lom­har­cot vív az iz­ra­eli bü­rok­rá­ci­á­val, mivel vá­lása óta csak tu­ris­ta­ként tar­tóz­kod­hat az or­szág­ban.

Drámai bejelentés, hetekre kidőlt a magyar focista

Drámai bejelentés, hetekre kidőlt a magyar focista

Na­gyon fon­tos mér­kő­zé­sek­ről marad le a vá­lo­ga­tott védő, aki egy ku­pa­mér­kő­zé­sen sé­rült meg. Vár­ha­tóan egy hó­na­pig nem játsz­hat.

Na­gyon fon­tos mér­kő­zé­sek­ről marad le a vá­lo­ga­tott védő, aki egy ku­pa­mér­kő­zé­sen sé­rült meg. Vár­ha­tóan egy hó­na­pig nem játsz­hat.

Újra esküvőre készül Steiner Kristóf

Újra esküvőre készül Steiner Kristóf

A más­sá­gát nyíl­tan vál­laló egy­kori tévés maga sem hitte volna, hogy má­sod­szor is ki­mondja majd az igent, de tervbe vette, újra meg­há­za­so­dik.

A más­sá­gát nyíl­tan vál­laló egy­kori tévés maga sem hitte volna, hogy má­sod­szor is ki­mondja majd az igent, de tervbe vette, újra meg­há­za­so­dik.

Vérfagyasztó videóban nevezte meg új célpontjait az Iszlám Állam!

Vérfagyasztó videóban nevezte meg új célpontjait az Iszlám Állam!

Nincs ha­tára az ISIS ke­gyet­len­sé­gé­nek! Három or­szá­got is vérbe akar­nak bo­rí­tani!

Egyedül ettől az országtól fél az ISIS!

Egyedül ettől az országtól fél az ISIS!

Ki­de­rült: a fa­na­ti­kus isz­lam­is­ták is csu­pán ha­lan­dók...

Fa­na­ti­kus isz­lam­is­ták sze­re­tik ma­gu­kat úgy be­mu­tatni, hogy sem­mi­től, még a ha­lál­tól sem fél­nek. Most azon­ban ki­de­rült, hogy van va­lami, ami­től ha­tá­ro­zot­tan tar­ta­nak...

Steiner Kristóf Izraelben élő szeretteiért aggódott

Steiner Kristóf Izraelben élő szeretteiért aggódott

Kris­tóf éppen Bu­da­pes­ten tár­gyalt.

Kris­tóf éppen Bu­da­pes­ten tár­gyalt, ami­kor hírét vette, hogy egy tel-avivi ét­te­rem­ben ter­ror­tá­ma­dás tör­tént. Azon­nal üzent ott élő sze­rel­mé­nek.

Lehet, hogy külföldre költözik Gesztesi

Lehet, hogy külföldre költözik Gesztesi

A szí­nész ti­tok­ban ismét Iz­ra­el­ben tár­gyalt a jö­vő­jé­ről. Las­san dön­te­nie kell.

A szí­nész ti­tok­ban ismét Iz­ra­el­ben tár­gyalt a jö­vő­jé­ről. Ha­ma­ro­san dön­te­nie kell, hogy megy vagy marad.

Elképesztő baki: Rendőr bújtatta el a gyilkos terroristát!

Elképesztő baki: Rendőr bújtatta el a gyilkos terroristát!

A szol­gá­la­ton kí­vüli egyen­ru­hás­nak fo­galma sem volt róla, hogy a me­ne­külő férfi egyike a me­rény­lők­nek.

A szol­gá­la­ton kí­vüli egyen­ru­hás­nak fo­galma sem volt róla, hogy a me­ne­külő férfi egyike a me­rény­lők­nek.

Ezért szakított 24 évvel fiatalabb szerelmével Gesztesi Károly!

Ezért szakított 24 évvel fiatalabb szerelmével Gesztesi Károly!

A szí­nész három hónap után in­tett bú­csút fi­a­tal ked­ve­sé­nek, akit még iz­ra­eli útja során is­mert meg.

Hatvan napja tiszta Gesztesi Károly

Hatvan napja tiszta Gesztesi Károly

A szí­nész most va­ló­ban meg­em­be­relte magát.

A szí­nész most va­ló­ban meg­em­be­relte magát. Mióta a Hit Gyü­le­ke­ze­té­nek tag­ja­ként rá­ta­lált Is­tenre, egyet­len kor­tyot sem ivott. Ennek im­má­ron két hó­napja.

Így segít Gesztesi Károlyon új szellemi vezetője!

Így segít Gesztesi Károlyon új szellemi vezetője!

Az Iz­ra­el­ből va­sár­nap ha­za­térő szí­nész mellé a Hit Gyü­­le­­ke­­zete szel­­lemi ve­­ze­­tőt adott, még­­hozzá Gera Zol­­tánt.

Az Iz­ra­el­ből va­sár­nap ha­za­térő szí­nész mellé a Hit Gyü­­le­­ke­­zete szel­­lemi ve­­ze­­tőt adott, még­­hozzá Gera Zol­­tánt.

10 év után elvált férjétől Steiner Kristóf!

10 év után elvált férjétől Steiner Kristóf!

A hírek sze­rint ren­ge­te­get ve­sze­ked­tek, va­ló­szí­nű­leg ez őrölte fel kap­cso­la­tu­kat. A mű­sor­ve­zető azt mondja, jól van.

A hírek sze­rint ren­ge­te­get ve­sze­ked­tek, va­ló­szí­nű­leg ez őrölte fel kap­cso­la­tu­kat. A mű­sor­ve­zető azt mondja, jól van.

Kiderült a teljes igazság! Ezért járt Gesztesi Izraelben

Kiderült a teljes igazság! Ezért járt Gesztesi Izraelben

Most el­me­sélte, mi tör­tént vele.

Gesz­tesi Ká­roly körül mos­ta­ná­ban ren­ge­teg pletyka ke­ring. Most el­me­sélte, mi tör­tént vele nem­rég.

Kiderült, mit csinál valójában Izraelben Gesztesi Károly!

Kiderült, mit csinál valójában Izraelben Gesztesi Károly!

A szí­nész őszin­tén nyi­lat­ko­zott.

A szí­nész végre pon­tot tett a ta­lál­ga­tá­sok vé­gére, és el­árulta, miért hagyta el az or­szá­got. Őszin­tén me­sélt dön­tése oka­i­ról és ké­sőbbi ter­ve­i­ről.

Ezt az Izraelben felszedett nőt szereti Gesztesi Károly

Ezt az Izraelben felszedett nőt szereti Gesztesi Károly

A szí­nész szép csend­ben sze­re­lembe esett egy nála több mint két év­ti­zed­del fi­a­ta­labb nővel.

Mi­köz­ben rém­hí­rek hada ter­jed róla az utóbbi idő­ben, a szí­nész szép csend­ben sze­re­lembe esett egy nála több mint két év­ti­zed­del fi­a­ta­labb nővel.

Fiaival, de kislánya nélkül hagyja el az országot Gesztesi Károly!

Fiaival, de kislánya nélkül hagyja el az országot Gesztesi Károly!

A szí­nész feb­ruár ele­jén uta­zik Tel-Avivba. A nagy ka­landra fiai is el­kí­sé­rik, lá­nyát azon­ban itt­hon hagyja.

Kémkedéssel gyanúsítottak
meg egy izraeli keselyűt

Kémkedéssel gyanúsítottak
meg egy izraeli keselyűt

Li­ba­no­niak tar­tot­ták fogva a nagy­testű ma­da­rat, mert azt hit­ték, Iz­ra­el­ből re­pült hoz­zá­juk, kém­kedni.

Gesztesi Károly tényleg elhagyta az országot!

Gesztesi Károly tényleg elhagyta az országot!

Nem a le­ve­gőbe be­szélt a szí­nész, csa­lád­já­val tá­vo­zott az Iz­ra­elbe. Egy tel-avivi szín­ház in­ten­dánsa lesz, ha be­jön­nek szá­mí­tá­sai.

Nem a le­ve­gőbe be­szélt a szí­nész, csa­lád­já­val tá­vo­zott az Iz­ra­elbe. Egy tel-avivi szín­ház in­ten­dánsa lesz, ha be­jön­nek szá­mí­tá­sai.

Kamu a költözés? Meglepő vallomást tett Gesztesi Károly

Kamu a költözés? Meglepő vallomást tett Gesztesi Károly

A szí­nész nem­rég még azt ál­lí­totta, hogy el­hagyja az or­szá­got és Iz­ra­elbe köl­tö­zik egyik kol­lé­gá­já­val. Ki­de­rült, csak vic­celt.

A szí­nész nem­rég még azt ál­lí­totta, hogy el­hagyja az or­szá­got és Iz­ra­elbe köl­tö­zik egyik kol­lé­gá­já­val, Szá­raz Dé­nes­sel. Most azon­ban be­is­merte, hogy az egé­szet csak vicc­nek szánta, meg sem for­dult a fe­jé­ben a kül­földi ka­land.

Kiderült, melyik országtól retteg az Iszlám Állam. Meg fogsz lepődni!

Kiderült, melyik országtól retteg az Iszlám Állam. Meg fogsz lepődni!

Meg­lepő ti­tok­ról rán­totta le a lep­let egy új­ság­író.

Meg­lepő ti­tok­ról rán­totta le a lep­let egy új­ság­író, aki több napig élt az ISIS ka­to­nái kö­zött.

Hosszúék rövid pályán tarolhatnak

Hosszúék rövid pályán tarolhatnak

A világ leg­jobb úszó­nője ak­tí­van vesz részt a rö­vid­pá­lyás Eb-n.

Év végén sem áll le Hosszú Ka­tinka. A világ leg­jobb úszó­nője ak­tí­van vesz részt a rö­vid­pá­lyás Eb-n, ahol 11 szám­ban el­in­dul. Hú­sz­ezer dol­lár is üt­heti a mar­kát.

Veszélyben a turisták! Késeléstől kell félniük

Veszélyben a turisták! Késeléstől kell félniük

Kö­vek­kel, ké­sek­kel, bal­ták­kal tá­mad­nak a me­rény­lők.

Kövek, kések, bal­ták az esz­kö­zei a múlt heti ese­mé­nyek­nek, az ál­do­za­tok pedig anyák, gyer­me­kek, mun­kába igyek­vők, pi­a­co­zók. Hét­köz­napi em­be­rek. A me­rény­lők nem ke­gyel­mez­nek sen­ki­nek.

Hátborzongató szelfit posztolt magáról Vajna Tímea - Fotó

Hátborzongató szelfit posztolt magáról Vajna Tímea - Fotó

Ré­misztő képen pó­zolt.

Fo­gad­junk, hogy ilyen ré­misztő képet még sosem lát­tál Andy Vajna fe­le­sé­gé­ről! Timi egy ijesztő és bi­zarr sző­rös lénnyel pó­zolt.

Vajna Tímea hajnövesztése gyorsabb, mint a gondolat - Fotó

Vajna Tímea hajnövesztése gyorsabb, mint a gondolat - Fotó

Andy Vajna fe­le­sége re­kord­se­bes­ség­gel nö­vesz­tette vissza rö­vidre vá­gott haját.

Micsoda indulat! Halálát emlegette az elnök

Micsoda indulat! Halálát emlegette az elnök

Ilyen egy fel­dúlt és túl­fű­tött be­széd.

Fel­dúlt volt, és túl­fű­tött be­széd­del je­lent­ke­zett a FIFA kong­resszu­sán a Pa­lesz­tin Lab­da­rúgó Szö­vet­ség el­nöke.